Skip to main content

Full text of "Breviarium San-Papulense"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with librarles to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuáis, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other áreas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remo ve it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ n 


< '^ ^^ 
\ t r/^ '^í.J¿ .%M<&¿. \*Í><^WV e.. 3b yGooQle Digitized by VjOOQIC / Digitized by VjOOQ IC 


>• i- Digitized by VjOOQIC 
'^r^ Hy¿rnta/ia Digitized by VjOOQIC BREVIARIUM 

SAN-PAPULENSE, 

IIIuííri/Enji & Reverendiffitni in Chrifto Patris 
D. D. DANIELIS-BERTRANDI 
DE LANGLE, Epifcopi & Domini 
Sandi - Papuli au<9:oritate , & Venerabili» 
ejufdem Ecclefiai Capituli confenfu edittun» 

P J R S HYEMALJS. 
T O L O S ^, 

S\imptibus fuis ediderunt BiSLióvoLOi 
Ufuum San-Papulenfium. tiumm M. I> C G. L X X I I. 
CUJÍ PRIVILEGIO RMGIS. Digitized by VjOOQIC NOMINA BIBLIOPOLARUM 
J. FRA5í€JSX:üS F»^EST, 
JOS E Píí V$ OÁÍ"L^ES. i3 dby Google 
DANIEL -BE RTRANDUS 

DE LANGLE, 

MISE R ATI ONE DIVINA, 

& Sanélae Sedis ApoftoHcae auftoritate , 
Epifcopus & Dominus Sahdi-Papuli. 

CLERO SMCULARI ET REGUL^RI 

Salútem & b.enediaipaenw 

\PTJND UMfanlforet, Fratiíeé 
cARissiMí , ut qui ex ipfáfui con-- 
ditiqnc tqti divino caltui funt mari' 
cipati y eá animi propcnjionc curre-- 
^ rent ad officia pictatis , ut ad im^ 
flcndum oratiqnis aJj^ducB munus riullo hgum 
jtimulo adigercntur , verum quomam diverRs ' 
Aujufsc fluctuantis ac mif&rct vitoe mcejittatibus 
diftracli , fensim ac fimfcnfu á coclefiibus^ a(l 

aij 
dby Google (4) 
terrena labimur , magnopcrl timendum ^Jfet , nt 
Dei oblivzo tandlm. ánimos- o: capara y ni fiad 
Deumpncandum aliqua Lge admoncnmuK 

Itaqut ad Ecclefice religionem pertinebat ^ 
animofam paucorum fidtm , m languzfjint ,. 

fuficntart ; & rcfrigzfcentcm aliorum pietatem , 
m penitüs dcficcrct > excitan ; quod quidem 
ajfccuta cfl falubri illa ^ ac- ómnibus Ecckfiafii* 
cis viri^ftmptr amandd inftitusiohe , qud^ cérth . 

faltbn ftatis horis , quotidii debitas fupremo 
namini laudes ptrfolverc , precefque tam pro 

ftmetipfis , quam pro Populo fundere tcnentur , 
quibusfuo tempore cchbratis , fclici orandi con^ 

fyttudine fpiritum orationis acquirunt , ^ fio. 
cenfendifant Deumfcmp¿r orare , ^ ab oratiinc 
nunqifam deficere, 

, Nec Écclefice , providencies fatis fuit hanc 
e'rándi Ug&mfuis Miniftris imponen , nifimodurn, 
& ordinem qtiibus orarent illis tradidifiet. Hinc 
celebres ilU EccUfiaftici cfirfus , .varii pro 
variis locís & temporibus , qui pofteá Brtviarii 
npmine donati/unt , quorum in nonnullis Uvio-r 
ris mojjienti diverfitas , nediim Eccleficz decoré 
aliquid ditrimznti unquám attuhrit , dileclant 
econtrá Chrifii fponfam quafi multiformi gem- 
maram cQlorurn^ue nitore ditare femper vija eft 
/^ exornare : (^/J Stat enim Regina Ecclefia^ 
ÍTpquU Fulhrtus Carnot^nfis :, a dextris Regijj'^* 
fui in yeftiíu de^jíiatQ circumidata var;et^tet . - 

ti) í^pi^* »•'*'- yGooQle U) 

Nc áutem in immenfum crefcins Uta rituum 
Cf precationum varittas dejinerct in confufio- 
fum , fapienter dccttverunt antíquí Cañones , ut 
untafcujufqut Provittciot Ecchjict , tunt in ffaU 
linio , quoad ficri pojfet , modum temrtnt i 
qntm in Metropolitana Sede cognoviJTent injli^ 
tutum , (^ i J ut ea Sedes , qu« unicuique Sa- 
cerdotalis mater eft dignitatis , eflet & Ecclc- 
fiafticás magiftra ratioñiSé 

Qaam religiosl hoec majqrunl infiituta Gallia* 
rum Ecclejice otim tenuerint , prolbant prctiofa 
qaoe ad nos ufque pervenerunt fragnunta ritús 
illius antiquijfimi , qui fi non in ómnibus > fal- 
tlm ¿nplerifque uniformis , in tota Galliá vigK- 
bat y quem ideó eommuni appellatione curfum 
Gallicanum dicebant ; in quo non fine fingulari 
quadam animi voiuptate comperimus y eaferi 
omnia á majoribus noñris in officiis Ecclefiafii- 
tis ufurpata fuiffe , quiz hodil in ufufunt apud 
nos , Pjalmos fcilicit > Antiphonas > Hymnos > 
LcSiones Sacras , & his fimilia. 

Veriim labentibus fecutis id effecerat fivi im- 
perita qaorumdampietas 9 fivl temporum injuria 
ut Divinis Officiis plura intermifcerentur a prif- 
tino facrarurh Ecclefic^ precum Jptendore prorsits 
fdiena. Hinc in variis pojteriorum cetatum Con- 
ciliis fingulis Epifcopis fiudiosl commeniaba- 
tur y ut Ecchfiarum fuarum Breviaria revife^ 
rmt accuratl atqíie emendarent ; quorum votis 

( I ) Conc. Toleran. XI. Can. ;• ' 

a iij yGooQle (6) 

eum obftannt rerum difficuítatts , fixutfíí v/- 
fum ejl plcrifqut haruni pn^firtim fegt<muñz 
Trafulibm , fuum /acere SnviariumRomanum. 
á Pío quinto fummQ foiuifict rtf^tmatum^ 

Hanc viam inierunt hujufie Provmciü Epi/Z 
copi in ultimo Concilio Tohfano , CO ^ ^ hanc 
vfqut cstatan nullo alio Breviario ufa e/i Eccle^ 
fia Hojtra; ijubd quidim hodii non rejfui^u^ 
fafli dientes , ( quidquid enim á SanSá Sede 
tmanaverit y nohisfimper preticfum irk-sdve- 
nerandujh ; ) fed veterum Conciliorum I>^cnti&: 
ohfequentes i quod IllufirilJimi Maropolitani 
nofiri jujfu novum elaboratuní efi Bnviarium in 
Ecckfioe fuoe ccmmodum , hoc nobts adopturt^ 
ópera pretiuTfi efe daximus ; iis addiiis SanSo*^ 
rum ^0cii$ q^uoe Écclefioe m>firce propriáfunt > 
,ac detraéis quae peregrina* 

Nic quemquam moveat nova & anti fibi ¿gnots- 
hujus Breviarii difpoftio; qua parte enim ab 
antiquis Breviarii$ difcrepat^ hinc mirus nitor y 
dignitas eximia , & exquifitus pietatis ac doc- 
trina ^fus qfficiis accéjfife videiJiur* Opus 
ifud quod vobis exhibe tur veri Breviarium efe , 
hoc eft divinos pariter & Ecchfiafiic(t DoBrinot 
compmdium ipfo ufu comperietis : quod enim 
in Sacris Litteris ad fidem flabiliendivn » vel 
mores infirmandos magis idoneum 9 ^od in 
Scriptis Patrum nervofum ac luminqfum magis p 
quod in Aclis Sanclor^m atiliori.s exanpU f, hQg 

(i) Anno z$90. dby Google (7)" 
MI Offctofivi Diurno , Jhc NoSurno pafisím vo- 
hh óceurretm 

Singalis^ ' líeidomadibus totum recitabitur 
tpátlnvM , quoú Ut fint ídedío fíat , Jinguih 
wíiufiújüfque diti Horts y Pfdlmi proprii iuldic^ 
ti jkñt , itá tanun ut proUxiores in plures 
Doxoiogias fecanntuf ; & Jíc tnáqualhas Offi* 
cioTum tolltretur > quod oUmfanxcrat Conci' 
Uum Narboncnfi. 

ffatterium auUnt ita diftribuitur , m phrt 
¿iii cmliBtt ajfignata proprium obúntat Jco^ 
fufn, JXit Uominica oh íucem creatam » Chrlfi 
tara rtfurgentem , & promuigatam navam Le* 
gm, Dci fir divina Ltgis arror acctnditur ; 
Feria fecandá benignus ac bmeficus I>eus celé* 
bratur ; Feria tcrtiá & quartá amor proximi fi 
Ckriflíanorum fies commendantur; Feria quinta 
oh inftkutam Éucharifiiam , quae Fidei myf- 
tirium eft collaüdatur fidcs ; Feria fextá 
Chrifti pdtientix cxempla in vito^ hupts arum^ 
m$ & laboribus intitanda proppnuntur ; Sab^ 
bato áeniqui propter beneficia á Beo accepta 
grates Dea perjolvuntur. 

Sacra, Scripturoe per tottim^ aríni-firienv- fti* 
gendve > non/ modo mdluS' piweer méfi as efi* li^ 
htr; fid nec uUa die^^ ab hac Le^kfra vttcof: 
Homilía Fatrunv ex-finceris eorum'apeTtbusr^e^ 
fcclcSae fúnt , 6r qua propofito magis cqnve^ 
niant , ¿ ad docendum fint accWitftoícCtüt. In 

aiv dby Google SanSorum Hifioriis níhil hgtndum proponr^^ 
tur , nifi ex ipforum legitimis aclis , alitj^u^ 
purijjimis monumentis dcpromptum» 

Singulis anni diebus Canon unus ad Ab-- 
folutioncm CapituU legendas ajfignatur y qui 
vel Sohmnitati rejpondeat , vel ea contineat 
qui bus máxime doceri , ^ ad pietatem i nc i tari 
pojjitis. 

Cum igitur nobis fit omninó Jperandi locus 
fore ut ex hocce Breviario quod authorit^te nof- 
tri i 6í Venerabllis Ecclejioe noftrÓBXaiKedralis 
Cápituli confenfu editum eft , pietas veftra ma- 
gis ac mag/s augeatur y ^ media vobisfubmi^ 
niflrtntur erudiendis Populis%¿& ad virtutem 
ixcitandis aptiffima & efficactjjima y ómnibus 
&Jingulis noftroe Dioecefeos Ckricis támSoecu^ 
íaribus quam Regularibus ríojlrüe JurifdiSioru 
fubditis qui Divini Officii recitandi lege obli- 
gantur i mandamus ^ prcecipimus ut tám in 
Officio publico y quam in recitatione privatd 
hocce noftro Breviario in pofierum ütantur. 

Unum fupereft hortari vos in Domino , 
Fkatres CARJSSIIMJ9 ut non ore tan» 
tüm honorificetis Deum , ne fitis Populus Ule 9 
de quo ait y (tj Populus hiclabiis me hono- 
rat , cor autem eorutn longé eft á me ; fed in 
gratia cantetis in cordibus vejfris Deo ; me 
aliad voxfonet , aliad meas cogitet ; quia veré 

(z) Mach.zs* dbyGoOgl* (9) 
(i) non eft Ipeciofa laus ín ore pcccatoris, 
fiuden in jujlitiá & fanSitate coram Deo fu 
ambularty ut { ^^ facríHciam laudis honoríñ- 
ctt eum , & ipft CbJ tribuat vobis fecundum 
cor veftram & omne confilium veftrum con- 
finnct. 

Datvm SanSi - Papuli in Palatio nopro 
Epijcopali , dU Fefio Puríficationis y ftcundd 
Ftbruafii , armi milkfimiftpúngcnttfimifiptua^ 
gijani-fecundi. 

(OEccü. 15. (i)Pfal.49« (j)Píal. 10. t DANIEL - SPRTRAÍÍDUS , Epifcopus 
SanSi'PapuUm Di Mandato Illafirijfimi Ér R^urendijfimi 
D. D. Epi/copi& Domini San3¿'Papuli , 
Pkadzrb f Prcjbyttry Secretarius^ ay dby Google 1 TABULA TEMPORARIA. 


Arnii 
mini. 


Au- 

r€uA 
mi" 
me- 


Epac- 
t». 
car. ^ 


mia. 
pnan. 


. » . j * ► — 

Stptuq^ 
) gejimá. 


Pies 
Cinerum. 


1771 
«77» 

*77^ 


$ 
6 


xiv. 

XXV. 

Vi* 

35VJÍ. 


4 
.5 

7 


f 

ed 


i t 

■ií 


27 Jan. 
x6Febr. 
7 rubí; 
?o^n. 


15 Febr J 

4Mart. 

24 E<^. 

v<ifcb^. 


1776, 
1777 
1778 


10 
zz 

Z2 


í!*VÍ«w 
ÍX. 

xx« 


9 
zo 
zz 


e 

d 


í ■• 


^2 FribiT. 
4F^bj:. 
z6Ján. 
zjFebr. 


zzFfe 
zzFebr.. 
4 Mart« 


177^ 
1780 
1781 
1781 


15 

14 

x6 


xxiij. 
iv. 

XV. 


zz 

14 
15 


c 
ba 


í t 


'jzJan. 
z) Jan. 
z z Febr. 
z7Jan. 


'Í7Ft¿r*" 

9 Febr. 

28 Febr. 

zjFebr. 


1784 
X785 
1786 


z8 

19 

z 


x^Cl 

vi), 
xvii). 

♦ 


í 

2 

4 


de 

b 

a 


z •' 


TL6-Fa)x; 
&Fi^r. 
z) Jan. 
zzFebr. 


'5 Mari; 

is Febr. 

9 Febr. 

z Mart. 


1787 
1788 
1789 

1790 


2 
? 

4 

5 


xj. 
xxi). 
iij. 
xiv. 


5 
6 

7 
8 


d 

c 


í t 


4 Febr. 
zoJan. 

8 Febr. 
^z Jan. 


2z Febr. 

6 Febr. 

2$ Febr. 

17 Febr. 


1791 
179a 

I79J 
1794 


6 

7 
8 

9 


XXV. 

vi. 

xvij. 

xxviij. 


9 
zo 
zz 
zz 


b 


z t 


zoFebr. 
5 Febr. 
Z7 Jan. 
16 Febr. 


9 Marr. 
22 Febr. 
zí Febr. 

S Mart. 


179$ 
I79fi 

I7ÍÍ» 


zo 
zz 
zz 


ix. 

XX. 

i. 
xíi. 


I? 

Z4 


d 
cb 

a.. 
■ e 


^4 ' 


z Febr. 
z4Jaa. 
zzFebr. 

4Fe&r. 


z 8 Febr. 
zo Febr. 
. i Mart. 
tiFiSr. 


1799 
1800 
i8oi 
180} 


h1 

z6 

n 


XXÜT. 

iv« 

XV. 

xxvj. 


•'z 

4 

5 


C 


5 T 


iójail.*' 

1 Febr. 
z4Febr. 


^díebr. 

26 Febr. 

z8 Febr. 

j Mart. dby Google FE ST OR Ü M MO B I L I U M: 11— — p 

\An.¡ 
]ni¿ 1. 
/Z7/>- P Pa-\PASCHA, 
mi- 1771 
1771 
1775 
)774 jiiMart. 
i9April. 
II ApriK 
j ApriL lóApríL 
rAjpril. 

30 Mart. 

19 April. *775 

1776 

«7771 

1779! 

1781 15 April 

ffíd 

«784 
«7Í5 
786 i6Márt. 
15 April. Do. 

minL 9 Maii< 
z8 Malí, 
2oNhúi. 
12 Maiú 2.5 Maii. 

16 M^ii. 

8'Máü, 

zS^Máii. 13 J^aiú 

4 Maii. 

24 Maii. 20 April. 
iiApVil. 
27Mart. 
16 April. 49MÍ1JÍ, 

2qM^Í4 

5 Maii. 
2$ Máii. Fénte- 
cojie. 19 Maii. 

7JimiL 

joMkiL 

22 Mbii. 4Juoii. 
26Máü« 
18 Máii. 

7Jnnii, 2)vMati. 

14AI11ÍÍ. 

jJunii. 

Í9ÍMaii. sJtmii. 

^oMáü. 

isMáii* 

4/únii. Corp, 
Chríjlu %o M^i. 

)8Jüiiii. 

loJuaii* 

2juiiii. isJunii* 

óJuiiii. 

i9<M2ríi. 

iSJunii. i j Jimtl 
z5iMai[ 
i4Jt}níi 
{oMaiik r9^unii 
foJwttii. 
z6iMáii.< 
isJunii.^ Do. 

miñé 
P^ 
Fea. 
teci »7 
26 »5 
2O 

»7 
14 Dómt. 
nica- iDcc 
zpJSfoy 
Z8N0V 
27 Nov, I Dec 

iDec 

joNov 

29 Nov 28:Nm. 
jDcc 

2^i>CC 

iJiec 50 Nov 
28M0V 
27 Nov l?«7 
1788 
1789 
1»Q &Ap«il« 
2} Mart. 
12 April. 
4«AfpfiU );wl24Apfil- 

//7PÍÍ 8 April. i79}¡ jiMüirt 
'794} 20 April 

5 Aprili 
^7-MárF. 
i^.Auril* 

8 -April. i7\M¿ii.. 

I Maü# 

21 Maii. 

ig/M>ü. 27 Maii* 
tz Maii* 
1 1 Mi^ii' 
2) M|ii< 7'Juniij 
22,Maii^ 
xiJUníi 26 
28 

M 

i6 xDcc 
JO Nov 
29Nof 

8N01Í 2jttniv 
i7Maiip. 

9 Maii.. 
29 Máii. zzJuoik 
27 M^ii. 
i9jyUii. 
8Jyi)il »79í 
179^ 
«797 
Í793 2;Jut|ii. 

7Junii, 

jo,Mai¡. 

i^JiHlii. n99; MMart. 
1^1.15 April, 
180 iT $ April. 
18021 x8 April. 

1 i 14 Maii. 

S Maii» 

2$Mdii« 

i7Mí|ii., z4M^U. 
1 5 Maii. 
4Junii. 
27 M9ii* 4janiy 
26jVfaii. 
15 Junii- 
.7JiinH. H 
26 

*7 

it 

26 
i7 
2J 27 Nov 
2 Dec 
iDcc 

}oN^ 29 Nov 

27N0V 

}Dec 

2 Dec 2 Maii 
22JVIaii. 
I4M0Ü_ 
27 Maii. 12 Maii. 

iJtiaii. 
24^Maii. 

óJunii. 23 Maii 

i2Junii. 

4Junii. 

i7Junii. 2g 

26 

24 iDec 

30 Dec 
¡2 9 Nov 
zSNov dby Google In fequenti Calendario, qwattkmlicmt, notatum eíf 
tempus quo quifque Sanñiis obih : ann. fisnificat annor 

?;.»"/?• ""''f ''T^^ 'J' fécula :c. m^á. ¿círcamedmm 
fecuh : c. fin. i. circajinemfeculi. 

Fejta qua majufcuíis notantur caraaeribus , feriantttr 
apiid populum. 
XXIZ XZVlll 

zxvij 
zxvj as.zxv XXIV 

xxiij 
xxij 
wj XX 
XIX 

xvii} 

XVij Cal. 11} 

Prid. 
Non. viy VI) 

v> 

V 

iv lU 
Prid, 
Idib. 

xix JANUARIUS. CIRCUMCISIO DOMlNly 
iMPosmo NoMiNis Jesv ^ 
ET Octava Natjvitatis. 
Ejusvem , Solemne-minus. 

BaíílüMagni , Ca:íanenfis Epif-^ 
copi & Eccleíi» Doaoris , Pü. 
plex-^min, obüt i. Jan. 579. 

Gcnovcfas , Virginis , Simpl. aa. 
5". 

Vigilia Epiphania» Domini , fine^ 

Jejunio.j cum commem. S. S¡- 

meonis Styütse : c. ann. 460^- 

EFIPHANIA DOMINI^ 

Solemne-majus, cum 0¿J. 

Si inciderit in Dominicam , 

hác dte nibilfiet da Domi-- 

nica. \ De Oaava Epiph. Semüt. 

De Oftav. Epiph. Semid. cum 
commem. S. Pauli, primi ¿re- 
mirs : c. aim. 341. 

I De oaava Epiph. Semld. 

Oftava Epiph. §c B.aptiünus Do* 

mini , DupL maj* 
Hilarü, PiSavieufis EpiícopiSi' 

Ecclef. Doa. ( é I j. ) Dúplex^ 

minus : c. ann. 368.- cum . 

commem, S. Kelicis, Prelbyt.. 

Nolani : c. aun. %6%. - yGooQle CycU 
Epaa. L.D. Oies 

Meniís. JANUARIUS. XV 

lii; 

xü 
xi 

X 
B 

vio 

Vij 

vi 

V 

iü A 
b 

c 
d 

e 
f 

g 
A 
b 

c 

d 

e 

f 
S 
A 

b XVU] 

xvii 
xvj 

XV 

xiv 
xiij 

xíi 
xj 

X 

ix 

viij 
vij 

VJ IV H) 19 zo »J 24 »7 18, 29 JO Mauri, Glannofolieníls Abbat. 

Sentid» c. fin. VI. f. 
Fulgentii, Epifc. & Dod. Céi.) 

Semid. ann. 5)|. 
Antonii , ^gyptii Abbatis 1 S&^ 

miJupiex : an. {56. 
Pontifícatusyfeu Cathedr. S.Petri 

Apoíl. c^uá Antiochiae prim¿iin 

íedit deindé Romse 1 Semid* 

Prima fedes SeptuagefintiBm 

Sulpitii, Bituriceníis Epifcopi « 

Sentid, c. ano. 644* 
Sebaítiani , Martyrísy ÜupL min. 

circa ann. 288. cum commem» 

S. Fabianl , Pap. & Mart. an. 

250. 
Agnetis , Virginis & MartyriSf 

Sentid, anti. )o^. vel )04* 
Vincentii, Diaconi & MartyñSf 

Sentid, ann. )o). vel jai. 
Raymundi de Pegnafort 1 rttií^ 

(^7* ) Sentid, an. 127c- 
Timothei , Ephefini Epifcopi & 

Martyr. Sentid, ann. 97. cum 

comment, S. Titi t Creteníit 

Epifc. z. f. 
Converíio San¿liPauli,Apofton, 

DupL maj, ann. m* vel jj. 
Polycarpi, Smyrnenfis Epi{c. & 

Mart. Sentid, ann. 169. cum 

comment, $. Paulae 9 Viduse 

RomanaBy ann. 404* 
Martyrúm, qiii proLibris A- 

cris interierunt. Semid, an. 

JO?. 

Cyrilli , Alexandrini Epifcopi Si 
Do£toris y Semidupiex : ánn. 

44S«' 
Francifci Saieílr , Gencv. Epifc» 

( é z8. Dec. ) Etuplex-minus» 

ann. 1622. 
Bathildis >. Reginas Francorünt» 

Vidus f Semid* ann. 6£o* dby Google Cycl. 
Epaa. 


L.D. 


Dies 

Mcnlis, 


JAÑUARIUS: 


. * 


c 


Prid. 


?I 


Petri Nolafci , ( é territoi 
. San-Papulenfi , ) inftit. Ordi 


( • 
B. Marías de Merceík , Semí 
d 


Cal. 


I: 


C e xj. Dec ) aun. 1156. 
FEBRUARIUS, 


XKIX 


Ignatii j AntioChfiii Bpifco 


& Martyris , C h 20.. Dec, 


■ 
Semidnpkx ; ano. 107 k 
PRESEN TATIO DOMINI 


xxviij 


e. 


ív 


z, 


ET PURIFICATIG U. MJ 


RIM VIRG. Solémne-maj, 


xxvlj. 

iS.xxvj 
iij 
Prid. 


5 

4 


Prima fedes diei Cinerum* 


xj^v.xxiv 


A 


Non. 


5 


Agathae j Caíanejiíis Virginis^ 

Martyris , Semídnplexi : an 


■ T 


*' 


251, [In. Quadrag, commet 
84 ficdafequentib.] 


xxiij 


' b 


;VÍÍj. 


.6 


Ainandi, ( five Alani.) Traje 
tíyiíí$ íípilcopi ,, Vaurenílu 

i Pa,troniví'^"í¿¿' c. an. 679. [\ 
Quüdrag. cpmmefn, 1 


xxij 


c, 


vii 


T 
xxj 


d 


vj 


.8 


Joaíiai$ dci Mfetha , freíb. Iníli 
Oxí\k SS. Ttriniratis ,. Sem 
^ / 


duplixi'ih 21, Dtc. ) ap. izi 
' 


} 
[ IfiQuadrag, cooim^mt ] 


XX 


e 


V. 


9 


ApQllouisi, Alexaqdrina^ Virg 
ni$ h JVfart. Semid, a|i. 24 


[ InQu^dr^g. commen\» 3 


^ 


i fr 


liv. 


10 


Scholaítíc^,, (¿affineufis, Vir^ 
m%^ Sinivhx : circ. ai^n. 54I 
[ In Quadrag. commenh 1 


%y'ú¡ 


g 


iij 


H 


B^nedi^i , AnianeivfisAbbatia 
Stmid, an..82i. t lu Qpdraj 


xvii 


A 


Prid. 


12 


■,'• , 


.- ^i 


XV j 


b 


Idib. 


13 


♦ • 


XV 


c 


xvj 


14 


\> 


xiv 


d 


XV 


15 


■ ■■- 1;: 


1 
xiij 


e 


m. 


l6 


1 / " • 

1 ' - k dby Google Cycl. 


ÍMÜ 


j£!Ss. 


X» 


f 


xnj 


^r 


JÍ 


S 


xij 


18 


X 


A 


xj 


19 


JX 


t> 


f 


zo 


viii 


c 


IX 


11 


vii 


cT 


viij 


2X 


VI 


e 


Vlí 


IJ 


? 


f 


vj 


^4 


. 


1 


IV 


^ 


V 


15 


UJ 


A 


iv 


i6 


ii 


b 


ii) 


»7 


1 


c 


Prid. 


z8 


I 


f 


' * 


4v 


A 


*9 FEBRUARIUS. T7 Sylvini , ToloíW ntH, EpiíScopí, 
Sentid, anp. 7xS^ . »? vr 

Simeonis Hi«roíblMniitam » Kpito 
copi & Mi^rt* Semii^ 5in. 107. Vhim4 fydes S^tuagffirtui. 

inann<hFíjJkxfili. [Siina^ 
d^t in QMa4rag. ofitópa- 
bifur iriFen ). paft Dom* 
Quinquag* 1 Martyrum quí obi^ruot m 
caijitatisoffi^ioertó pefti- 
leatU afflíaátqs Alei^Q- 
dri^. Sentid^ m. U 
In anno Bij^ejftilL 

"* ^ M ■>■ /, I ! ! 1 • 

h annis Bijfextilibus ( iifunt q¡dffHS iri TlaJfuf(i ttm» 
¡oraría Fe/lorum mobilium , qO^nqtuf mplfx LitUwa 
^ominicalis ) additiir díes interc^laris, 9 QT &w diciutr 

undé 
atthia, 9 
**^iv (^leffrcifiíK. LittfiTíi P]9min¡c<4ú qu^ fuifi ajfumpta 

/.%4 ifc JML/?.íiO§r€J;J&i (M<^«^m áe Q^inque¡ Plagis 
^nnfti^ Duplex-majus, 

^<pna vj, pojl Dominicam tertiam, Q^adt Cig^fi^f^^^^ 
yficium de fancia Corona fpinea Dqmifti 9 lj¡uplfixrmajnf* 

= ■ I t 
L.a 


pies 

Meníí^ 


' d 


:Cal.|.i ISf AIIITIUS. 

Albuil, A¿dekavcn|js Epifcopi, 
SimpUx : j¡m* sjso. dby Google Cycl. 
Epaa. L.D. Dies 

Meníis. M A R T I U S. aocix 

scxviij 

xxvi) 

xxvj 

25. XXV 

xxiv zxiii 
xxij 

xxj 

XX 

xix 

xviij 
xvij 
xvj 

XV 

xiv 

xiij 

ni 
xj 

X 

ix 

viij 
vij V 

iv 

iií 

ii 

i e 

f 

% 

b 
c A 
b 

c 
d 
e 
f 

A 
b 
c 
d 

e 
f V) 
V 

iv 

iij 
Prid- 
Non. VllJ 

vij 
vi 

V 

iy 

iij 
Prid^ 
Idib. 
xvij 
xvj 

XV 

xiv 

xiij 
xij 
xj 

X 

ix 

viij VI) 

vi 

V 

4v 

iij 

Prid, SS. Perpetuas & Felicitatis, Car- 
thagineníium Man. SimpL €• 
án. 204. 
Prima fedes NovUunii Pafcfu 
SS. Quadraginta Martyrum « 
SimpL c.ann.jzo. 
Ultima fedcs aiei Ciñei-unu Patrícü, Hybernorum Apoíloll, 

commem, ann. 45o^' 
Alexandri , Hieroiblym. Epi^» 

& Mart. commem. ann. z^cv Prima fedes PafchíZ. 

ANNÜNTIATIO ÍNCARNA^ 
TIONIS DOMINÍAD B. MA^ 
niAM FIRG. SoUmne^maJ. Feria fextd pofi Dominicam 
Pjj^ianis fit.Ogiciiim de CompajL 
fione B* maria Firg. DupU maj. dby Google Cyfcl 
Epaa. roí; xx?.aÍY 3/ í^íc ^•<ÍL XXüi 

as «I 

XX 

xií 
xvii IfF 

»; 

X «i CaL 
iv 
iij 

Prid. Non. VU) 

vi) V) 
V 
¡V 

iij 

Prid. 
Idib. XVI) 

xvj 

XV 

xiv 
xiij XI) Z) XVU) 14 A P R I L 1 S. Ambrodif Medióla neníls Epiíc. 

& Ecd. Dod. Uuplex^mhms : 

ann. $97. 

( Si occurrat in Quadrag. 
transfemir poít Paicha. ) 
Ilidori , Hiípaleníis Epifcopi & 

Ooü. (é 4.) DupL min» an. 6)ó« 

( Si occurrat in Quadragcf. 
transfertur poíl Paícha. ) 

Ultima fedej Novilunii Pqfch» 

Inventio, Tranflatio & Eleva- 
tio Corporis S. Papuli « Pref- 
byteri & Man. DupL maj% ( In 
Cathedrali , SoUmnc-minus, ) 
ann. 1622. 

( Si occurrat in QuadrageC 
transfertur i)oíl Pilcha. ) Juftini , Rcligionts Apologiítai 
&Martyris, Semid. ann. 167. 

Hermenegíldi, Martyris. (¿ i}. } 
Semid* ann. 586. Joannis de Deo , Inílít. Ordin. 

Hoi'pitalitatís , ( é 8. Mart. ) 

Sentid* ann. 1 5 50. 
Jofeph , Sponfi B. Marías Virgi- 

nis, ( é 19. Mart. ) Dúplex^ 

majus : j. f. 
Anfelmi , Cantuarieníis Epiíc* 

8c Doü. Scmid. anxu 1x09 dby Google Cyck 
£paa. 


L.D. 


Dies 

Mcnfis. 


A P R I L í S.' i 


vij 


g 


X 


zz 


Francifci de Paula ^Inílh. OrdiiíJ 
Minimorúm 9 ( é t. ) Semidm 
an. i$ü7. 


vj 


A 


ix 


»J 


Georgii , Mart. ^enlíi* c. ann. , 


V 


b 


viij 


24 


Phoebadii, Epífcópi Aginneníls, 
Sentid. c.ñn.l^. f. 


W 


c 


vij 


1$ 


Marci, Ev^ng. DupLmaJ, ann. , 
68* 


iij 


4 


vi 


z6 


Cletii ( feu Anaclfeti, ) Papas & 

Martyris; Semid. c. ann. 91. 
Vincentii Ferreri , Preibyteri , j 


ii 


e 


V 


*7 


( é 5* ) Semid,' ann. 1419. 


i 


f 


iv 


z^ 


SS- Maityrutfi ^ proSoleniuirate 
Pafc^üii occiíorufn in África 


per manils Vandalorum 9 (é $ .) 
Semick afta. 4$^. 


* 


8 


üj 


29 


Mari» ^gs^ptlas , Poenit. ( é z. ) 
Semidupkx : c. ann. 42 x* 


nur 


A 


Prid, 


JO 


Eutropii 9 Santoneníis Epiíc. & 
Mart. Semid. iii. f. 


Cal. 


M A I U S. 


stviii 


Philippi & Jacobi ( Alphzi 9 > 
Apoílolorum 9 Di^L maj. i. T. 


xzvij 
vj 
Athanaili 9 Alexafidrini Epifcopi 
& Ecckriz Doaofis9 DupUx' 
minus : ann. j;;. 


savj 
v 
Inventio ísm^aíCiueiSiSokmne' 
min, anok xiC» 


25. XXV 
iv 
Monic» 9 Vidus! Tagaftenfe , 


xxiv 
"^ 
Simplex : ann. ^iíy.. 
Theodasdifi Narbonenfis Epifc. 
Semidé ann. SpV 


zxiij 
Prid. 


6 


JoanniSfApOÍloli 8c Evangeliílx9 
ante Porram Latiiiam 9 DupL 


X min». c. ann. 95. 


«ij 
Non. 


.7: 


OrieatütAufcitaniEpift. (¿i. ) 
Semií.lV,C 


«d 
vil] 


:& 


Apparitio S. MlcUaelis9. Archan- dby Google Cycl.. 

Epaa. 


L.D. 


[ Dies 
Menfis. 


M A r ü s. 


geli» ÜupleX'Tñajn ( In CoITé- 


gidta i SéUmné-minús : ) ano* 


n 


c 


vij 


9 


49^, & 7<i9j . . 

ñop-Epifc. & EccléfidfeDóc- 
tofls i Úuplea^ ' mirtuj : ann. 
)9i. 


rst 


d 


vj 


la 


Prima fedes Pent^ojles. 
MstíKTÚ , VienrteníIsEpiftopif 


xnS 


e 


V 


II 


SerhuL alin. 475. 


Tin 


f 


iv 


12 
XV 


1 


Prid- 


.4 


Pachómii y Tab^nn» in The- 
baide AÚbatis 1 Setñiduplex : 
IV. f. 


«▼ 


b 


Uih. 


ts 
TO 


c 


xvij 


l(r 


Gernícrii , Toldani Épifcopi , 
Setnid. c\ ann. $6o. 


1^ 


d 


xvj 


17 


Joamiis , Ncpomüceni » Pragcn- 
fis Cáno«ici,Preíbytcri, & 
Mart.5e*iiJ. xiv. f. 


II 


e 


XV 


z» 
z 


f 


siv 


19 


Petri Cctlerthii , Papas » Congre- 
gar. Coekftin. Inftit. Semi- 
üupUx : an« t.zo6. cum eomnim 
S. Yvonis, Preib. ann. ijo?. 


B 


S 


xiií 


zo 


Hilarii , Tolofani Epifc.SemíA 
IV. f. 


^1 


A 


x¡} 


zz 
Vtt 


b 


xi 


zz 
vj 


c 


X 


2} 
V 


d 


ix 


i4 


Franciíci Ríegis , Prelb. SimpU 


ann. 164Z. 


iv 
viíi 
vft 


z6 


Bcrengarii, Píelbytcri, ficMo- 
ñachi S. Papulii, Duphx^min. 


( In Catbedwli , Dupkx^mqj.) 


« 
anu loyz. 


i 


1 


ví 
v 


a? 
z8 


GniUeikni, Aouitátiaf Ducis , 
Comiiiis Tolofenl , dcmnm 


Monacbi > &^mid]^Ux : diOfi* 


Siz. dby Google 

L.D. 


tíks 

Meníis. 


^ M A I U S. 


* 


b 


iv 


i9 


Germani , Parifi«nfis'Epifcopi* 


••• 
Sentid» an. $76. ' 


xxix 


c 


m 


JO 
xxviij 


d 


Prid. 


n 


Sylvii,Tol6¿Eplfc.Semti. ív. íT 
Dominica poft Pentecofien fit 


p ro Oñava hiijiu fefii Feflum 


Sanctissjmje Trinitatzs , 


Solemne-majuf. 
. 


Ferid quinta fequenti fit Officium 
Sacratissimi Corporis 
Christi^ Annuale^ cumOcíavm 

Feria quinta in OBava CORPO^ 
Ris CuRisrifit Feflum Sacer^ 
dotii Dom, noflri Jefa Chfijii , 
Duplex-majus. 

Dominica tenia pojl Pentecofien 
fit Offic. Sacratissimi Cor* 
Dis Domini noflri Jesv Chris- 
e 


Ca!. 


s 


TI , Solemne-min • 


■ - 


J U N I Uis.- 


• ttVi} 
s5-^yj 


f 


iv 


z 


SS. Martyrum , Pothini , prími 
LugdunenÍJS Epiíc. Biandina» 
& quadraginra fex aliorum 
Martyrum , Semid- ann. 177. 

Clotildis 9 FrancoriAn ¡Ilegiiiie , 
Vidua? , Semrd. antfe iijied. VI. f. * 


X3CV.XXÍV 


g 


iij 


3 


' xxilj 


A 


Prid. 


4 


SS. Marcellini & Petri ; Marty- 
rum , (él.). Semid] an. J04. 


. xxíj 


b 


Non. 


5 


Bonifacii Mogunúni, ¡Epitepi 
£k Martycis , Semid. ánn. ^54. 
vel 7sy 


XXJ 


c 


viij 


6 


Norbertí, Magdebui^eníis Epiíc. 
Inílitut. Ordin» Praemonílra- 
teníis, Semid, ann. im4* 


aoc 


d 


vij 


7 


Claudii , Vefonpni Epifcopi » 
( ¿ 6. ) Semidn ann» 6<^S, 


xíx 


c 


vj 


8 
xvüj 


f 


V 


9 

dby Google Cycl. Il.d.I ^^** 

Meníis. XVI) 
XV) 

XV 

xiv 
xü; 

^i 

xi 

X 

ix 

vüj V 

iv 
iij 

ii 

) 

;pf/x avi) A 

b d 

e 

f 
g 

A 

b 

c 

a IV 

iij 

Prid. 
Idid. 
xvüj 

xvij 

xvj 

XV 

xiv 
xiij 

xij 

XJ 
X 

ix 
vüj 

vij 
vi 

V, 

iv 11) 
Prid, J U N I US. Barnabas 9 Gentium Apoíloli f 
Duplex-maj. i*f* 

Ultima fedes Ptntecojles. 
Exuperiif Epifcopi Tolofani 9 

Dúplex 'minas : c.init. v. f* 
Aniaiii, AurelianeníisEpiícopi* 

Semid» c. anii.4$). 
SS. Cyrici & Julirtz mauis ejus. 

Marcyrutn , Semid* inir* ^v« u SS. Gervafíi & Protaí¡¡,Me(J¡ola- 

neníium I\^art. Sem,i. vel ll. f. 
Romualdi , Abbatis 9 Inílitut* 

Ordinis CainalduleníiS9 Semi" 

dúplex : c* ann. 10x7. 
Raymuiidi 9 Barbaden^s Epifc» 

Semid. XI I. f. 
Paiilini 9 Nolani Epifc. Semld. 

ann. 4)1. 

Vigilia 9 cum jejunio* 
Nativitas S. Joannis - Bap- 

TiSTiE 9 Solemne - maj, cum 

Oaava. 
De Oáava S. Joannis Baptite, 

SemidüpL 
SS. J^AHis 3c Pauli 9 Romae 

ykti^^Semid, c. ann« )(>z« 
- >€úní^H|lpr?^^. Oft. S Joannis. 
Crefcd^-, . primi Vienneníii 

Epifc.^?«rf; I» f. comm, 0€t. 
írena^i , íEjMÍSinenns Epifc, & 
^^ ' 9Márt. DotToris}^ Soc. ejus , 

DitpL min#í. an.202.commf m. 

0¿tav. SíiVigil. SS. Apoft. 

Petri H fauli 9 cum Jejunio. 
Petri StÍAüLi,APOST*So/e;pn. 

m^; 'cura 0£iav. c. ann. 66. 
Commemoratio S. Pauli , Apoíl 

toli , Pup* maj. cum cómm^m* 

Oa. S. J<}ann.8i; S.Pttxi Apoll^ dby Google 
I ivl 0^<^« 
;L.D-.4 Menfis. XXV3 V X3CÍV 

zxii} 
xxi 

XX 

*ix 

<v¡ij 
xvij 

XVJ 
XV 

xiv 
• xiii 

xi5 
xí 
« 

ix 

viií e 
f 

i 

b vj 

V IV 

iii 
Prid, 

Non* 

vüj 

vij 
vi IV 

iii 
Prid. Idih.. M 
xvij 1 6 XVJ XV XIV XUj J U L J U S. 0£tava M^ttivicafis S. Joánnis 

Baptiftae , Duvl^x-mif^us , cum i 

comitifnu Oaav. SS, Apo'fto- 

lorum. 
Viíitatío B. M. Virg» Diip. maj^ 

cum commem» 0¿t. S3* Apoíl. i 
Ray2iiun,di, Preibyt. Eccleíl S. 

SaturiYÍai Canon. Se^nid, xi. 

vel XII. C cum fomm, Oíiávas 

SS. Apoft. 

I De Oaava SS. Apoí^olonixn , 
í Sertiid, 
OStava SS. Petti & Pauf i , Apof- 

tolorum i DupIfex'tTunus, . 
Profperi 9 Aquitaai DoSt. Setnid» 

v.f. 
Martiaüs 9 Lemoviceníis Epiíc. 

( h JO. Jun.' ) Sernid. lli. Tm 

Septem Fratrum 9 fíllorum S. 

Felicitatis « Mart. Cernid» c* , 

ann. i$o. 
Benedidti , Caífinenfis Abbatis , 

( é zf. Mart. ) Sentid, an. 54^. 

[ Tranjlatio hdc die^ c. an.6 5 j .] 
Honeíli 9 Preibyteri , íbciiS.Sa- 

turnini 9 Semid, lli. f. 

Bonaventuras , Albaneníls Epiíc. 
& Do¿t. Semid* ann. i27;j« 19 zo Sperati 8c ^ociorum eji^s 9 Mart* 

Sentid, apn. zoo. 
Thomas Aquinatís , Dq£torís , (é 

7. Maft.) Dupl, mm.'an. 1274. 

[ Canonif. hdc die : ann. 132 j. ] 
yincentii á Paulo 9 Píelbyterí , 

Congreg. Miífion. Inftit. Se- 

miduplex : i66o. 
Margarita?, Virg. 3c Mart. Semid* 

^1X9^ anof 27$^' dby Google Cfcl 

£pad. Mr^'" Aleoíis. J U L I U S. V) 
V 

iV 
ij I 

ISVÜj 

xxvii 
25.XIVÍ xxy.xnv ni]/ 
ndj KX xj 1 

ix 
viij VI) VJ IV Vidoris, Maílilieníis Martyris s 

SetñidupUx : c. ann. 290. 
MarÚB fla^dalen^s ,* DupL mitu g 
A 

b jPrid. 11) Jacobi ( Zfbedaíi, ) ApoíL Du- 
plex-nuvi, ann. 44* cum co/n- 
mem. S.'Chriíloplioriy Mart* 
mLycia : iii/f. 

z6 Joachiin 8c Annar , pai)entum B. 
Mariac Virginis, Dup. min. 

27 Pantale9nif «Ñícqmedi^íis Mar- 
tyris ^ Sii^pl, ann. 105. vel 306. 

x8 Nazarii & Celílf Mediolanen- 
íium Martyrusfi , Semidup. 
I. vel II. f. 

29jLupi,Treceaíis Epifcopi, Semid. 
c. ann. 479- 

go Germani , Ántiíiod. Cpifcopi « 
I Semxa. ann. 4^. ( ^ JiO 

^illgna^i Loyolse , Prelbjfjt. Semid. 
ann. 15 $6» Cal. IV 

üí 
Prid. 

Non. 
viij AUGUSTUS. Petri adVipcuia, (é lo. April.) 
¿?up/. min. ann. ^. cum co/n« 
mem. SS. S^ptem F ratrum Ma- 
chabseorum , & eoruih Matris. 
Mart. c. ann. 167. ame Chrií 
tum nptiún. 

Stepbaní , Papa? & l|«artyrís, 
Semid, ann. 257. 

Inveiitio Cbrporis S. Stephani « 
Prototn. Semid^ ann. 415. 

Dominici » Preíhyt. Inííit. Or- 
dinis Fratnim Prasdicat. ( é 6.) 
Semid. aa. izzz. 

Transfíguratio Domini , Dúplex f dby Google CycL L.D. XVUJ 

xvi) 
xvj 

XV XIV 

xii) xu X) 

X IX vil) 

vij 
vi IV. 

iii J 

XXVllJ f 
g e 
f 
g c Dies 

Menfis. vij 
vj 

V 

iv lU 
Prid. 

laib, XIX 

xviij XVIJ XVJ 
XV 

xiv XU] XI) 

xj IX 

yiij. 

vij. 
vj AUGUSTUS. 7 Xiftí , Papa & Mart. ( é 6. : 

Semid* aun. zs8. 
8 i6 Laurentii, Oiaconi & Mart. 
Puplex ' maj, anii. z$8. cuín 
comtnefti, S. Romani « Marr. 
ann. z$8. 

Claras , Virgin is , Clarifl". Aibba. 
tiíTae , Semidup, an« 125 j. 

Radegundis,Franconim Regina;, 
Viduae, Semidup, aun, sSj, 

Vigilia , fum jejunío, 

A^SUMPTIOB. MARIM FÍR- 
GJNIS j Annitale 9 cum Oc- 
tava. 

Róchi y Laici apud Montem-Peí^ 
úúanumi Duplex'fniniis : aiin* 
ij^7. cum commem- Oftavae. 

I De Oftava , Semid* 

Ludovici , Tololani Epifcopi , 
Duplex-minus , c. fin. xiit. f. 
cum comrnem. OÜ.AíTuinpr. 

Berna rdi , primi Claravalleníis 
Abbatis , 8c Ecckíias Dodo* 
ris, DupL min, ann. 11 sj. cúm 
commenu 0¿^avs. 

De Odava AíTumptionis, Sem/i. 

0¿^ava AíTumptionis B. Mariac 
Virginis , Dúplex - maj, 

Joanns-Franciics ( de Chantáis 
Viduae , Ordinis Sanftimonia- 
liuin Vifitat, B. Maria? Funda- 
tricis, Semid, nn. 1641. 

Bartholomasi , Apoíloíi , Z?w^/« 

7f^j, I. f. 

Ludovici IX. Regis Francia? t 
buplex*maj* ann. 1270. - 

Gasfarüi 4relat^nfis Epiíc." & 
uodiJuapU mitu ann. S42» 

AugulUni» dby Google L.D. d 

e A íW A Dks 

Meníis. 

28 IV 

iü 
Prid, iv 

ilj 

Prid. Npn. 
vüj 
vij 

vi 

v 
iv l^rid 
ídib, 
xviij XVM ParsHyemalis. AUGUSTUS. 

Auguílini , Hipponenfis Épifc. 8c 
4;cclei;}Doa, DupU min. ann. 
,4Jo. 

Decollatip S. Joannis-BaptUl» , 
üupLmaj.^t^n. 32. 5EPTEM3ER. X5 ^jgidii » Abbatis in Qcciunia « 
Semid., c. anp. s47. 

■Antonini , lyiartyris , Apamien- 
íium Pa'troni , Semid, iiu f. 

Grfgorii M^gni , Papas Se £c- 
ciegas Doaoris , VuDUx-mU 
ñus : ana. C04, ( é z.z. Martii. ) 
prdinatio hac die : ann. $90, 

li^zarl , á Chriño fufcitati y fie 
SS. Marías £k Marthae , Sóro- 
rum y Chriíli, hoípitum 9 üupU Clgdqaldi, Preíbytert » SimpU 

an. s<^S. 
N4TWITAS B. M4RIS: HR- 

GUilSySolemne'mqj ,Cüm 06t% 
De Odava 9 Semiduplex, 
Salvii y Aibigeníis £piícopi| 

Semidm an. $84.cufiifommefnf 

pdav.'Nativitaús. 

'S De 0£tava » Semidup» 

£xalt9tio fan£^ Crucis , ( ixnpe-i 
cante Conílantino , ann. $i6» 
vel }2j. imperante Heraclio 9 
ann. 929. ) Solemne-minus ^ 
cum commem, O^^ava?. 

Oíjava Nativit. B.'M. V. Ctf- 
pUx'niiniu% 

S.P. b dby Google cycu 

Epad. 
viij ▼1) 
vj L.D, 

A 

b ¿I 

ij 

I 

xxviij 
xxvij 

»5.xxvj 

fUY.XXiv *51« d 

e 

f 

S 

A 

b 

c 
d Dies 

Meníií. 3CVJ l6 XV 

xiv 

xüi 

xü 
xj 

ix 
viíj 
vij 
vj 

V 

ív 
iij Prid. J^ A Cal. JO SEPTEMBE R. Joannis Chryfoñomi , Conílant* 

Epifcopi & Eccleílaí Do£t. 

Duplex-min, ann. 407. ( ¿ t4.. ] 
Cornelii , Papas&Mart. Semid^ 

ann. 252. ( é 14. ) 
Camilla; , Virginis & Mart» (^ e 

territorio Mirapifcenfi , J Se^ 

titiduplex : XII. f. 
Cypriani , Carthaginenfís Epil- 

COPÍ9 Ecdeíis Dodoris & 

Mart. Sentid* an« z$8. ( é 14. ) 

Matthxi, Anoñoli 8c Evange« 

liíls , Z7zxp/. may. I. f* 
Mauricii & doc. Mart. Semidup» 

ann. 286. 
Theclae , Virginis & Protomart. 

Semid. c. fui. I. f. 
Yzarni , MaíGlieníIs Abbatis ^ 

Semid. ann. 1048. 
Firmini , Ambianeníis Epiíc. & | 

Mart. Semid. c* ann. 287. 

Cofmae & Oamiani « Fratrum 
Mart. Semid. c. init. XV. í. 

Michaelis Archangeii > & Om- 
nium Angelorum y Solemne- 
minus. Hoc feílum in Apulia 
fumpüt initium : ann. 49^. 
( In Collec iata , S. MICHAE, 
LIS ARCHAÑGELI, Pa- 
troni 9 Annuale i cum Oda va.) 

Hieronymi « Pre^yt. & E^cleí. 
Dodi, DupL min. ann. 420. 
( In Collegiata » cotnmem. 
Oüavae. ) O C T O B E R. Remigii, Remeníls Epilc. S^mid^ 
( é i|, Jan* ) ano* Uh ( la dby Google CycU 

£pad. r J3 / DitS 119 sx mo SVl) «vj XV 

ÚY 

lili 

xij 
xí 

z 

ix 

vüj nj 1^ A 

b 

c 
d 
e 
f 

g 
A vj IV 11) 
Prid. Non. VU) 

vij 

vj 

V 

iv 
iij 

Prid, 
Idib, XVI) XVJ o C T o B I R. Collegiara , De Otíava S, 
Michaelis ^ Archang. Semid^ 
cum commem. S« Rcmigii. ) 

Angelorum Cuílodum « üupíex- 
maj. Inílit. Parif. i68o. 

Trophimi « primi Arelaterfíif 
Epifc. 6emt2{* III. f* (Iníx)l« 
kgiata 9 De 0£lava , Semid» 
cum commem. S. Trophimi. ) 

Francifci 9 Affiíinatis in Vm'" 
bria , Inílit. Ordinis Fratrum 
Minorum , Stmidé ann. i2%6« 
( In CoUegiata , De 0£tava « 
Semídup» cum commtmm S* 
Franciíci* ) 

( In CoUegiata , De Odava , 
S. Michaelis ^ Archang. Sem* ] 

Brunonis , Monachi ^ Inílit. 
Ordin. Carthuílanorum 5 anno 
zioi. Semidup» ( In CoUe* 
giata , OStstva S. Michaelis $ 
Archang. de Feílum omnium 
Angelorum « Duplex-majus $ 
cum commem. S. Brunonis. ) 

Fidis y Aginneníis Virgink 9c 
Mart. Semid» aun. 187. vel 290* 
(¿6.) 

Dionyíii , Pariílenfís Epifc. & 
Socior. Mart. Semid, liu £ Geraldi, Comitis Aureliaceníií , 
La'ícivy SimpL'ana. 909. 

Thereílc, Virgé Inílauratricíf 

Ordin. Carmel. Semidm ann. 

1582. 
Bertrandi , Convenarum Epiíc. 

Stmid. ann. it20. 
SS. Puellarum , Vir^. 8c Marty« 

rum 9 Semidup. iii. ¿ cum dby Google Cycl. 
Epad. L.D.1 Dies- 

Menfís. O C T o B E R. IV 

iij I XXIX 

sxviij 
xxvij 

xxvi 

»$• X3BV 

xxiv 

. xxiij 

xxü XX) XX XIX xvid A 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

A 
b XV 

xiv 

xiii 

xij 
xj 

, X 

be 

,viij 
vii 

vj 

V 

iv 
iij 

Prid, Cal. IV 11) cbmhíe^» S. Gaaderici , Agri^ 
cola 9 C é terHtorio Mira~ 
pifctrijí ) IX. r. 
LiiCGTf £vailgéliftás9'Pu<p/. maj. 
l.f. 

Capraíli , Martyrís Agiñneníis 9 
Seniid^ c.'fin. ili.íT 

Urful» & Soc. Virg. & Mart. 
Stmid, an'. 4nt), cum cfommi S» 
HilárioniS 9 Abbatis : an. 37 x. 

Eremberti 9 ■ Tolo^fáni ¿pifcopi t 
Sethidi cana. 678. 

Ruílki , Narbonenfis £pifc. Se^ 
midí afín; 460* 

Sim<mis& l^uáx , Apoíi DupleX" 
maj. I. f. 

Qaintinl , Mart.'5«mi¿. c. aun* 

Vigilia cum j^junio. NO VEMBER. OMNWMSANGTOHüM , An^ 
nuale : inftitut. c. antíé 9i$. 
cum Odáva^ 
Commemoraiio Omnlum Fide- 
limn Defundoruní) tfupL^maJm 
inñitüt. an. 9(^8. 
[ Si fit Dominica &anifkrtur 
iri diem quartam , 8f Offi» 
ciiimÁ. Carolifit de guinta.'i 
PAPULI ,. PRfiSBYTERI ET 
MARTÍRIS9 ílcdefí5#Ca. 
th^drblis , 8c totius^ Dioeceíls 
Patrdni yAnniidle : iii*»f. 
PsíiM 4lcGaioU Borróme! 1 Mediolan. dby Google & |l.d. A 
b 

c 
d f 

S 
A 
b c 
d 
e 
f S 

A 

b Dies 

Meniis. Non. 
viij 
vij 
vj IV 

iij 
Prid. 
Idib. XVll) 

xvij 
xvj 

XV XIV 
Xiii noveMber. 


xy Xj n i8 »9 Epifc. & Card. ( é 5. ) Dup. 

min, ann. 1584. cum commem. 

Oaav. Omiiium SS. & S. 

Papuli. 
De Oaava Omnium SS. 
Semidup. cum commem^ 

_ Oaavae S. Papuli. 
Oüava Omnium SanQonun , & 

Vcneratio SS. Reliquianim , 

Dúplex-mi^, cum cammejh. 

Oa. S. Papuli. 
De Oaava S. Papuli, Preíb.Sc 

Mart. Semid, cum commém. 

S. Stremonii , primi Arver- 

norum Epifcopi : m. f. 
oaava S. Papuli, Preib, & 

Marr, Diiplex.majuf» 
Mart¡ni,Turoneníis E^iíc* DupL 

maj. ann. 197* 
Martini , Papa & Matt. Semid. 

ann. 65<. ( é 16. Sept.) 
Leonis Magni , Papas & Eccl. 

Doa. ( é 10. ) DupU miru c. 

ann. 461, cum ^ommefth S. 

Briaii , TuroAeníls Epifcopi: 

ann. 444* SS. Afcifcli & Viaori», Fni. 

trum Mart. Semid. ili. vel 

IV. f. 
Odonis , Cluniaceníis Abb. Se^ 

midupiéx : ann. 942. 
Gregoni Thaumaturei, Neo- 

cezarienfis Epifc. 8c Ecclcíl 

Doa. C é 17. ) Semidupiex s 

ann. 264. 
Gregorii, Turonenlls Epiícopi, 

( é 17 •iiSenüduplex : ann* 

595- 
Praeíentatio B. María? Virgioll 9 

Duplex^majus. 

h iij dby Google Cycl. 

EpáCt. 


LO. 


Die» 

Menfis. 


NOVEMBER. 


* 


d 


X 


zz 


jCadliaí, Virginib & itfartyrís ^ 
. Sefntrf. A. vel iti. f^ 


nx 


* fr 


ix 


»5 


Clemeirtis , Paiia & IWartyris , 

5em¿¿. ann. ido. 


sxvííi 


. f 


vii) 


«4 


GhnHbgont, Marr. Semii. ann. 


xivij 


s 


vij 


»5 


Cattirannas;, Aletandrihae Virgi- 
nia 8g Mkrtyrit , SerhidupUx s 
IV. r¿^ 

ImVsÚj Papte & M3trt.»Semidupm 


a5«»w} 


A 


vj 


i6 


c. anh. 78. 


rn^i^ 


, J» 


V 


^l 


Pfimki ftdéít Advtntúu 


lüáü 


c 


iv 


i^ 
»dí 


. d 


iij 


»9 


Saturnibi , Tolofanoáim Apoí:. 


toli r &: Protóprasfulis , Mar- 
xythy Sol^tnrie-minUs viiu f. 


KÍ 


' e 


Priil, 


JO 


Andre», Apoíloli , Z?iip/e5f./nay^ 
dégembek. 


Xlt 


f 


Cal- 


I 
aá» 


g 


iv 


2 


FraHcl&i JCaverii , Preíb. India- 
nrní Apoíl. Semiduplex : ann» 


Kviij 


A 


üj 


} 


1552.' 
Petri Chrifologí, RaVennatcn- 

íis Epiftí. 8t Doáoris , ( é z. > 

Semiditp. c. añn.-45C. 
Ultima Jedes Adventús. 
Barbaris , Virg.&Matt. Semid. 

iii. í; 


xvij. 


■ b 


Prid. 


4 


xvj 


• c 


Non, 


S 
XV 


d 


vüj 


6 


Nicolai 9 Myrenfis Cpifc. Setnidm 


G* anh» )2o» 


xiv^ 


; e 


v¡i 


7 
xU] 


. -f 


vj 


.8 


GiNiSySolemm'majicum OQ. 


xlí 


1 


V 


9 


> De (Daav; Conc^ptl B. M. V. 

í Semid. 


xj 


iv 


lO 


X 


b 


iij 


II 


Dainaíi, Pbpae, Semúf^ ann. }84« 


coTTimeni, OÓ. 


ix 


c 


PrkÚ 


11 


PattU , prifii Narboaefiíis £piíc» dby Google Epaa. 


L.D; 


Ménfís. 


DÉCEMBER. 


Semid. ni. f. cum commem. 
Oa. Coi^cept. 


m 


d 


Idib. 


11 


Lntkí't Syracuiáii» Viij^ & 
Mart* Semid. init* iv. i: cum 


commemi Odalv. Concept. B. 
: 


MiV, 


wi 


e 


xix 
Honorati , Toldfani Epifcopi , 
S^niid% ii¿ f. ctifii commem. 
O&avae Conctfpt. B. Mariae 


▼í 


f 


sviij' 


IS 


Oüava Conceptionis B. Marías 
Virginis , Dupiex-minus. 


V 


S 


xvi5 


I6 
w 


A 


xvj 


17 
iS 


b 


XV 


ig 


Gatismly príifíiTufonenfísEplA 

copi 9 commcmm iii. f* 


i) 


c 


xiv 


19 
í 


d 


xiii 


zo 
« 


e 


xij 

j 


21 


Thomas , Apoftoli , J7zii?/. maj. 
i.f. 


sus 


f 


xj 


22 
xzviii 


g 


z 


i} 


AnaílaíiaB,Viduae &Mart. ( ¿ 2$.) 


commem. ann. )04. 


cvij 


A 


ix 


i4 


Vigilia 9 cum jejunio. 
Si dies 1$, i6. 27. auí 28* 
incídant in Dominicam ^ 
illis diebus , nihil fit de 
Dominica , fed tune de 
Dominica intrá Ociavam 
Nadvitatis Domini , fit 
Offic, ritu femiduplici die 
10. fine commem, Ociava^ 


ut noiatur in Proprio, 


xxvj 


b 


vüj 


»S 


NATALE DOMINI , Annuale. 

STEPH ANI, DIACONI, PRO- 

TO-MARTYRIS , Solemne^ 


M«XXY 


c 


vij 


26 


minas , ann. 13. cum comm» 
Oftav. Natal. Dom, 


xxiv 


d 


vj 


i7 


Joannis,Apoftoli 8c Evangelífta?, 
Dv^L maj. inirio 11. f. cum 


commem, O0ta\, Natal. JDo-' 


... .. 


. ■ .. 


,- 
— mHik- - -^ - ^ . .^ 


Szii] 


€ 


V 


x8 


Inaoceatiom Martyrum » DupU dby Google Cycl. 
Epaa. XXJJ *I9. XX L.D, g 
A Dies 

Meníis. 


iv 


19 


iii 


}o 


Prid. 


51 DECEMBÉR- 

min. I. f. cum commemoratm 
OGtaw, Natal. Domini. 

De OCtzv. Natal. Domiai » ^e- 
miduplex , cum commemoratm 
S. Thomse 9 Cantuarieníis 
Epifcopi & Martyris : ann. 
1 1 70. 

De Oüava Natal. Dom. Semi" 
dúplex. 

De Óétava Natal. Dom. Setni^ 
dúplex , cum commemoratione 
S. Silveftri, Papae ; ann. 3^5. "^ Haec Epa¿^a 19. numquám eíl in ufu, niü quandó 
eodem anno concurrit cum áureo numero xix. E Typis JOSEPHl DALLES. Digitized by VjOOQIC T AB lí L. A Contincns Officiorum gradas &dtvtrfitatem. ^NV ü AL E. 

SOLE M N E^M'AJUS. 
SoLEAflfE^l^rNUS. 
DüPLEX-MAJUS, 
DüPLEX^MINUSm S E^MID ÜFLEX. 
S^I ñí P L E X. 
Vigilia. 
Feritiu ANÑDALfA: 
Narale DoifiiaL 
Pafcha. 
Pentccoftes. 
Feftum i>rtiic¡p^le Patroni 

prímarii , oi Tltularis 

Ipfa dies Coníécratfonis , 
íéu Dedicationis Eccle- 

Demüm Fefta quibus in 
Calendario vel in Bre- 
viario apponitur haec 

VQX, AnNV AEíE* 

Annualia Domini nulli 
cedunt Fe/lo. 

SOLEWHA'-MAifORA. 

Epipbam Domini. 

Aiceafío Dbntini. 

Diw ArntiVcrfarios- Dedi- 
cationis Ecclefiae. 

£t omnia Feíla quibus 
in Calendario apponituí; 
baec vox , Solemne^ 

MAJÜS. 

Sokmniit^rrtüjorA pomi' 
ni tuüli cedunt Fe/U. Si tamen eoáem die occurre» 
renf\ v. g. Invtntio S. Cru^ 
cu ritas etiam AnnuaUs , & 
Afcenfio Domini y Inveri' 
tio S* Crucis transftrretHT 
in diem Jhauentent , qtia^ 
cuittque Féflo in ea occur^* 
rente, 

pies Ahniver/brius De» 
dicationis Ecclefim cedit 
Patrono principali, 

SOLEMNIA^MINORA. 

Feria II. intra Odavas PaA 
chas & Pentecoíies, 8c 
omnia Feíla quibus inCa* 
lendario apponitur base 

vox , SOLEMNE'MINÜSt 

DVPLICÍA-MAJOKA. 

Dominica I. Adventús. 
Dominka I. Quadragc^ 

íimaev 
Dominica Paflionis* 
Dominica Palmaninu 
Dominica in' Albrs. 
Feria IIL intrb Odava» 

Pafchas 8c PejitecoAes. yGooQle íi 

DiesOdavx quonimcum- 
que Annualium 9 & So- 
lemnium majorum Oo- 
>jnini. £t omnia Feíla 
quibus in Calendario ap- 
ponitur haec VOX9 Dúplex- 
majas» 

DUPLICI A ^MINORA. 

Dominicae per annum fu- 
perius non metnorats. 

Feria IV. intra Oftavas 
PafchsB & Pentecoftes. 

Dies Odavs Solemnium- 
mafonim non Domini, 
niíi aliter notetur. 

Et Feíla quibus apponitur 
in Calendario haec vox» 
Duplex-minus* 

SEMIDUPLICÍA. 

Dies intrá Odavás Pafchas 
& Pentecoftes , exceptls 
Ferüs II. ni. & IV. in- 
trá eafdem 0£^avas. 
5 Dks intrá Oeiavas Paf- 
chte 6r Pentecoftes nulli ce- 
diint Fefto. Dies vero intra 
alias Octavas tam Annua^ 
liiim qiiám Solemnium-ma* 
jorum Domini non admita 
tunt ni/i Duplicia & fa^ 
prá, Intra Oélavas So^ 
lemnium quixnonfunt Do- 
mini fit Officium de Semi- 
duplici,] 

£t omnia Fefta quibus in 
Calendario apponitur 
haec vox , Semiduplex. 

SIMPLICIA. 

Officium de B. Maria in 
Sabbato. Vigilíae minores qu« anti-» 
cipari poíTunt. 

£t Feña quibus in Calen- 
dario apponitur haec vox» 
Simplex. 

DOMINICA 

PRIVILEGIATJK 

I. ClaíHSf 

Qua excludunt qucecumque 
Fefta etiam Annualia. 

Dominica I. Adventús. 

Prima Quadra- 
geíimae. 

Pafiionis. 

Palmaruffl* 

Paíchaí. 

In Albis. 

Pentecoftes. 

Prima poft Pen- 
tecoften 9 in 
qua fit Offi- 
cium SS. Tri- 
nitatis. 

DOMINICiE 

PRIVILÍGIATJK 

U. Claffis , 

Qum admittunt Annualia 
& Solemnia - majora. 

n. ^ 

III. > Adventús. 

II. ■> 

III. ? Quadragefifnc. dby Google DOMINICA 

F&IYILEGIATJE 

ffl. Claffis, 

iíua admitUínt Solemnia" 
majora & fuprá , 6r in 
concurrenúa Duplicia" 
majora. 

) Quinquageíunae. 
DOMINICA 
IV. Claffis^ 

Ib quibusfit de DupUcibus» 
majoribus & fupra , nec 
non de Die Octava ritús 
Duplicis^minoris, 

BeUqus Dominicae per an- 
Qum. 

f£RI^ MAJORES 

PRIVILEGIATJE, 

Qua excliídunt quascumque 
Feflay etiam Annuaiia» 

Vigilia Natalis Dom'inu 
Feria IV. Cinerum. m 

Ferí« Majoris Ucbdo. 

madae. 
Vigilia Pcntecoftes. 

FERIiE MAJORES 

NON PRIVILEGIATJE, 

QwB nullum admittunt Fef^ 
tum nífi fe/iivetur á po* 
pulo. 

Feri» omnes Quadraec- 
íifflae. 

FERIiE MAJORES 

NON PRIVILEGIATJE , 

CuoB ccdunt Officio SemU 

duplici , 
Ferias Adventús. 
Ferias Rogarionum. 
Fem VL poft Oaavam 

Afccnüonis. 
Feriae Quatuor Tempo- 

rum. 
Vigilias non privilegiat» , 

etiam anricipats. 

FERLE MINORES, 
QiUB omni cedunt Officio , 
funt alia omnes Feria per 
annum. Ex Concilio Mediolanenfi 

quinto. 

Anuo 1579. Paru j. 

Tiu 6. 

Clerus, cum pfaHea- 
dü/n eft , primíim Pfaíj. 
roí. argmnentum ment^ 
ammoque concipiat : ob- 
fcrvet prstereá quis in 
Pulmo loquatur ; an Deus » 
SO Eccleíia ; an poeni. tens, an^fpiransadperfec- 
nonem. Atténdat ítem ad 
quem pr«cipué falutarem 
affeaum Pfalmus refera- 
tur. Ci'ira ita le religiosé 
paravit , magna animi at- 
tenrione fe ad verba fen- 
tentiafque Pfalmi accom- 
modet , ita ut laudet , ge^ 
mat , extimefcat 9 ficut 
Plalmonun voces indicajit. *«W* dby Google -iV Ante Orationem prepara 

^apiípsun ;u3ai ,J5c noli eflé 
quaíi homo qu¡ tentat 

Ante rmtan<yn€m Qfficii 
DivinL 

Oratio* 

APerí , Domine , os 

duxn nojnen ÁuiQum ttuim : 
.muoda quoque cor meum « 
ab ómnibus yanis y per<f 
veríis & alieuis cpgi^úooi* bus ; int0lküumilluxnin 
aíTeáym inüamiqa « ut . 
tenté 9 reverenter & i 
voté , hoc Olficium re» 
tare valeam , & exaud 
merear ante confpe6^u 
divinas majeilatis tus ; • P 
.Chriílum Domioum no 
trum. 

Doffliae , in unione d 
YÍO« , íIUmSi iatoatiopis «qi 
ipfe in tecris laudes De 
perfolvifti , has tibi H( 
j»s periblvo. 
PSALTERIÜM yGooQle PS AL TERIUM 

D I S P O S I TU M 

PERHEBDOMADAM- 

P A R S HYEMALIS. DOMINICA, 

AD OF F J C I ü M NOCTURNUM. 

Ante Officium Noüurnum dicitur fecretó : 

PAter nofter , cpii es in Qo , natus ex María Vír- 
coeüs ; íandifícétur |ine : paífiís fub Póntio JL nomen tuum advé- 
fíat iláto , crucifíxus 9 mor- 
tuus , & fepultus : defcen- luat regnum tuum » imí luus • c^ ic^juilus ; uciwcu- 
>rokmtas tuá ficut in ccelo dit ad inferos : tértiá die r»- 
& in térra : panem noí^ liirrexit á mórtuis : afceff- trum quotidiánum da no- 
his hódie : & dimitte no- 
bb debita noíbra , ñcut & 
nos dimittimus debítóri- 
bus noflxis : & ne nos in- 
dúcas in tentatiónem ; fed 
libera nos á maloi Amen. 

A Ve , María grátiá ple- 
na ; Dóminus tecum : 
beneái£ta tu in muliéri- 
bus, %(benedi£íus fru^his 
venrñs tui Jefus. 

SanQa María 9 mater 
l)tÍ9 ora pro nobis pecca- 
tóribus 9 nunc 9 8c in hora 
morris noíbra?. Amen* 

CRedo in Deum » Pa- 
trem omnipotentem ^ 
creatórem coeli & terne : 
£t in Jefiun Chriílum Fi« 
lóun e3us ónicumt Dóml* 
Bum noíbrum : qui con- 
ceptus eft de Spiíitu íáa« dit ad coelos , fedet ad 
déxteram Dei Patris om« 
nipotentis : inde ventiirus 
eít iudicáre vivos & mór- 
tuos. Credo in Spiritum 
fan^him, fanébm Ecclé* 
íiam cathülicam , Sandio, 
rum communiónem 9 re« 
mifliónem peccatórum « 
carnis refurrediónem » vi* 
tam sternam* Amen* 

Dein^fi alta voct dicitiir^ 
pollicefignando/ibí osjigno 
crucís, 

D Omine , t labia mea 
apéries ; Jíl. £t os 
meum annuntiábit laudem 
tuam. Pf. 50* 

Deindé fignando fe á 

fronte ad pechu » & áJU 

niflro humero addextrum s 

f, Deus » t in adjutó* 

num mcum intende : 1^ 

A dby Google Dominica ad Officium NoBürmim» pómine , ad adjiívancium 
jne feftína. Pf 69. 

Gloria Patri , & Filio, 
jBc Spiritui fanáo : Siciir 
€rat inprincipio,§cniiní:, 
;& femper , & iii fécula fecu- 
Jorum. Amen. AUelúia. 
Sic die^tiir Allei^ia.i^ria^ 
fid alias Horas, 

(A Septuagefima adPaf- 
fha , loco Allelui^. difitur : 
Í,aus p\ii , Dómine , Rex 
^térns glorias. ) 

Per Advpntiim r ^ ^ 
ffatali Domini cid Pro^ferir 
fation^m ejus , (Mciumfit 

Í'n Dominicis c' Feríis j ut 
lahetur in Prp^riq, 

A Prdfentatione ver4 ad 
^eptuagefimam^utfeqiiítiir^ 
• Invitatorium. peijm , 
cu i nos creávit & in Chr¡- 
ito coiírefuícitávit , * Vé- 
flite , adoré^n^s. Gen, u 
fyh, 2. 

P S A L M U S 94* 
Chriflus Rex : ipji pa- 
rendiim. 

VE ni te , exultémus Dó^ 
mino , jubilémus Deo 
falutári nollrp : pr2Boccu- 
pému5 faciem ejus in coñr 
íeflióne , & in pfalmis jur 
tilémus ei. ^ 

Deum qui nos crieávit & 
fn Chriílo conrefufcitávit , 
^ Venite , adorémus. 

Quóniam Deus magnus 
Póminus j & rex magiius 
iüperomnes deos:quóniam 
kion repeilet Dóminus pie- 
lera íiiam ; quia in ntanii 
^jus funt omnes fines ter- tiiim ipfe cónípicit* 

* Venite , adorémus. 
Quóniam ipsíus eft mare 9 

& ipfefecitillud, & áridaxn 
fundavéj:ui)t manus ejus 2 
yenite , adorémus , 8^ pro- 
cidámus ante Deum : plo- 
rémus cpram Dómino qui 
fecit nos , quia íple eí^ 
Dóminus Deus nofter 5 
nos autem pópulus ejus , 
8í ¿ves palcus ejus. 

Deum qui ños creávit 8c 
in Chriílo conrefufcitávit, 
* Venite , adorémus. 

Hódíe íi vocem ejus 
atidiéritis ^ nolite obdu- 
ráre corda veftra , íicut in 
exacerbátiópe , fecundúm 
diem tentationis in deíer- 
toi ubi tentavérunt me 
patres v'eftri , proba vé runt 
ge vidérunt ópera mea, 

* Venite , adorémus. 
Quadraginta annis próxi- 

mus fui genera tióni nuic , 
& dixi A Semper hi errant 
corde ; ipíi ver6 non cog- 
noverunt vías meas : qui- 
bus jurávi ih ira mea , íi iij- 
troíbuntin réquiem meani. 

Deum qui noscréávit & 
in Chriílo conrefufcitá- 
vit , * Venite, adorémus. 

Gloria Patri , & Filio , 
& Spiritui fanfto ; Sícut 
erat m principio , & nunc, 
& femper , & in fécula 
íeculórum. Amen. 

* Venite , adorémus. 
Repetítur, Deum'^'qui 

nos creávit & in Chriífo 
conrefufcitávit 1 * Y^Uité 9 

9d9i:émHS| dby Google Dominica in 

"rxle diéiüjn principe 

XJ Lui¿ ttná)ris éruta : 
ynriftísfepulciiri cárcere , 
LKveramundi, pródiit. 

ítmoiSj&horrendum 
callos 

focem iubentis áudiunt : 
Nosfiirdióres,ópudor! 
Ueopigébitóbfequi? 
ünú)risfepultadumftupct 
jyamra,JDcisfilii 

fí^¿nus,&noaempiis 

taerceaniuscánricis. 

I|«gem,prophétas,&íácro 
«aJmos calentes lúmine , 
gofaiía düni filent loca , 
Dwina templa pérfonent. 
L«kftishícvincattuba 
Cordis foporem lánguidi , 
^ovigw inores éxprimanr 
Y^m róurgentis novam. 

lloccofequémur,teduce; 
Fonsc2mátJs,óDcus, 

f K2 darorem Spíritum. 

5itIawPatri,laus Filio; 

5JütDbjlaus,Spiritiis, 

flfflanteguo mentes facris 

"iccjT&ardentignibus. 

Amen, • 

J^^f'h a. Beátus vir. 
pMrifcushic * mtat me- 

° S A L MU S I. 

¿»m&omnium in Chri- 

TjEátus vir qui non 
K ábiitin consilio im- 
*7piórum, & in vía 

rccarórum non ftetit , * 
incáthedra peítiléati» /• KcñurttM. f ' 

Sed ¡n lege Dúmini volun- 
tas eius , ^ & in lege c jus 
meditábitur die ac no^e. 
Et erit tanquam lignum 

3iiod plancátum eíl íecús 
ecurms aqiiárum , * quod 
frudtum fuum dabit in téin- ' 
pore ñio. 

£t fulium eiqs non dé- 
fluet ; '*' & ómnia quz- 
cumque fáclet, profpera- 
buntur* 

Non fie ímpii , non fíe ; 
*fed tanquam pulvis quem 
prójicit ventus á íacie 
térras. 

Ideó non refurgent ím- 
pii in judiciot * ñeque 
peceatóres in coneiliojuí^ 
tónim ; . - , . 

Quóniam novít Dómi- 
nus viam juftcrum > * & • 
iter impiúnim períbit. ^ 

Glóna Patri , & Filio « 
* & Spirítiii fando : 

Sicut erat in principio , 
& nunc , & femper , * &ia 
fécula feculórum. Amen. 

Hi verfus Gloria Patri. 
& Sicut erat. dicuntur in 
fine Pfalmarum , Divifio- 
num & Canticorum , niji 
aliter notetur. 

Anu Beátus vir qu¡ 
non ábiit in consilio ini- 
piórum , fed in lege Dó- 
mini meditábitur die ac 
node. 
AnU4.E, ServíteDómino, 

PSALMÜS 2. 
Chriftus Filius Dei , Rex 
in Sion & in omnes gentes» 

QUare fremuérunt gen- 
tes , * & pópuU iOf- 
Aü Digitized by VjOOQ IC Dominica in /• Na3um(ú ditátjíúnt inania? 

Aíiitérunt reges térra , 

• 8c príncipes cpnvenérimt 

in iimim * adversas Dó- 

minum , & adversas Chri- 

ftmn ejus. 

Dirumpám^s vincula^jsó^ 
irum 9 * ^ projiciámüs á 
nobis ju^in ipfórum. 

Qui habitat ia co^lis , 
irridébit eos, * gi Dómi- 
nus rubfannábit eos. 

Tune loquétur ad eos in 
ira fuá, * 8j in furóre 
£io conturbábit eos. 

Ego autem conílitútus 
lum T6% ab ^ íiiper Sion 
inontem fandtum ejus^ ♦ 
prsedicans praeceptum e)i|s. 

Póminus dixit ad me : 
♦ Fíliiis meus es tu ; ego 
# bódie génui t^- 

Póñula á me ; & dabo 
tibí gentes hasreditátem 
tuam 9 ^ & poíIéíGónem 
l^jam términos terrs. 

Reg(ss eos in virga íétr 
rea , * & tanquam vas fí. 
piU confringes eos. 

Et nunc , reges , intel- 
líglte : * erudimini , qui 
Judicátis terram. 

Servite Dómino ia ti« 
more , ''^ U exultáte ei 
f um tremóre : 

Apprehéndite diícipÜF 
fiam 9 nequando irafcátur 
Dóminus | ^ &c pereátis de 
vía juila, 

Ciim exárferit in brevi 
in ejus 9 "^ beáti omnf s 
qui confídunt in eo. 

^nu $«rv^t9 Dómino, dite diícipltnani. 
Ant» ü. (?. Dicunt* 

PSALMUS ^. 

Chrijli refumciio , fpes 
membrorum ejus» 

D Omine 9 quid multi- 
plicáti ílint qui tri-* 
bulant me 1 * multi in« 
áirgunt adversi'un me. 

Multi dicunt animar 
mes : * Noneft iálus ipíi 
in Deo ejus. 

Tu autem 9 Dómiae ^ 
fiífceptor meus és 9 * glo- 
ria mea , gi ex^ltans ca« 
put meum. 

Voce mea ad Dóminum 
damávi 9 * & exaudivit 
me de monte íán¿^o fuo* 

Egpdormivi, & fopo*. 
rátus íimí ; * & exurrexi, 
qui<i Dóminus ílifcépitme» 

Non timébo millia p6-^ 
puü circumdantis me ; * 
^xurge 9 Dómine ; falvuní 
me ÉC9, D^us meus. 

Quóniam tu percuí&íU 
omnes adveréintes mihi 
íine caufa 9 * dentes pec« 
catórum contnviíii. 

Dómini e¿ falus ; ^ 8c 1 
fuper pópulum tuum bene* ¡ 
diüio tua. j 

Ant. Dicunt ánlm» memí 
Non eíl íálus ipfi in Deo 
ejus ; tu autem f Dómine » 
fufc^ptor meus es. 
]|^.Memorfuino6(enóml« ; 
nis tuifDómine; ]{t. EtcuC 
tpdivi legem tuam. Pf. Ii9. 

Pq/2 Ferficulum cujuflU 
bet Ñocbírni dicitur ficre-m 
td : Pater nofter. Altíí 

y9(^ it.lÉtí^ tm 'w4ám dby Google ík>Humc& in 

cslfl teflfsrtíónem ; isi. Sed 
liben nos á mato. 

áhfolmnes & Beneii- 
^^wÑtbentur po/l P/ai* 
terJm. 

LeShm atm Re/ponfo- 
füsutin Proprto. 
Jni. NOCTURNO, 
ánt. & Diligdm te. 

P S A L M Ü S 17. 
Omfii refurgentis , & Et- 
tm aperficutorihus libe^ 

Diligaatite^ D6im- 
ne^fomtadomea: 
*Óó!mnus íirma- 
fflMtum meuto , 8c f efií- 
«ttaatóum» SctibeTátor . - ~— " ««/Ator incfQSy 
«íperabo in eum : *pro. 
wiotXiWBs 8c coriñiía- 
«íB tteie , & ñáctptOT 

tttus. 

^Varóans ínvocábo Dó- 
tonum: «Sc^iniífi^s 

^fcumdedérniit tnexlo- 
JJsfflortis,* & torren- 

lunimc. 

¿iJu°^ ÍAifemi drciim- 
Jjrfénat nrc : * prasoccn- 
P^^imtmt láqueimortis. 

in tribulatióne mea in- 
^oclvíDómtnufn,*8cad 
*^m xBeum clamávi ; 
, i^^^audivit de templo 
y^ fuo vocem meam ; 

* «amor meus in conl- 
1**1 ejus , introívit in 

Ummóta cft & contré- 
"^uittcrra : fiíndameata 17. NoSurrtíPw | 

móntium contorbitsí íiint « 
& coffljaóra funt ; ^ qa(h 
niam irátus eíl eis. 

Afcendit íumus in va 
Ws : & ignis ¿ fácie em 
exarfit : * caibónes fuo- 
cenfí funt ab eo. 

IncHnávit coeios ; & de£r 
cendit : * & cahgo fub 
pédibus ejus. 

£t a Arendit fuper Chinh 
bim 9 & volávit : * voUvit 
íiiper pinnas ventórum, 

£t póí'uit ténebras latv 
buhim fimm : in circúltu 
ejus taberaáculum ejus ; * 
t^ebróíá aqna in n¿bibui 
áeris. 

Pr» fulgóre in coA^e£hi 
€}us nubes traníiérunt : * 
grando 8c carbones ignis* 

Et ÍRCÓmHt de coela 
Dómimis , & Altíflinnis 
dcdit vocem iiiam : * 
grando & carbones ipnis* 

Et miüt fagittas íiías t 
8c diflipávit eos : * fiil- 
gura multiplicávit, &*con« 
türbávit eos. 

Et appaniénint fontet 
aquámm , £c revelara funt 
fundamenta orbis terrá- 
nim : * áb mcrepatióne 
tua ) Dómine « ab infpira« 
tióne fpiritús irse tuae. 

^nr. Díli^am te ^ Dó- 
mine V fortitudo mea : í¡r« 
Riamentum meum 9 &re« 
fógium meum. 

Ant. 4* P. Ero imma- 
Cttlátus. 

Divifio Pfalmi 17. 

Mint de fummo I Do. 
oiiaus 9 ] & accépit 
A iü dby Google Dominica iñ TI. KoSurno» me, * Sí aíTumpíItvine de 
aquis multis. ^ . , . 

Eripuit me de inimicis 
meis fortíflimis j* & ab his 
qui odérunt me : quóniam 
confortáti funt fuper me. 

Prasvenérunt me in die 
affliítiónis mea ; ♦ & fa- 
£tus eíl Dóminus prote- 
ílor meus. 

£t eduxit me in latitúdí- 
nem : '^^ íklvumme fecit» 
quóniam vóluit me. 

Et retríbuct mihi Dó- 
minus fecundi\m iudítiam 
meam , * & fecundiim pu- 
jitátem mánuum meárum 
retribuet mihi j 

Quia cuftodivi vias Dó- 
mini , * nec impié gefli á 
Deo meo ; 

Quóniam ómnia judicia 
ejus in confpeftu meo ; * 
& juftitias ejus non répuli 
a me. 

Et ero ímmaculátus cum 
eo 7 * & oblervábo me ab 
iniquitáte mea. 

Et retribuet mihi Dó- 
minus fectmdám iuílitiam 
meam, * & fecundíim puri- 
tátem mánuum meárum in 
confpedu oculórum ejus. 

Cum fandlo fandus eris , 
* & cum viro innocente 
innocens eris : 

Et cum ele^^o ele£his 
eris i * & cum perveríb 
.pervertéris* 

Quóniam tu pópuhim 
húmilem falvum facies , * 
¿c óculos fuperbórum hu- 
xniliábis. 

Quóniam tu illúminas lucernam meám , Dómli» 
* Deus meus , ilíúmina r 
nebras meas. 

Quóniam in te eripiar 
tentatióne , * & in De 
meo tranTgrédiar jnunm 

^ Ant, Ero immaculáti 
cum Deo meo y & obíé] 
vábo me ab iniquitáte me* 
Ant. 7. a* Eióquia £>g 
mini. 

Altera divifio Pjalmi ij, 

DEus meus , impollut 
via ejus ; eióquia £>€ 
mini igne examinara : ' 
proteSor eft ómnium fi>Q 
rántiuminfe. 

Quóniam quis Deus prai 
ter Dóminum 1 * aut qufj 
Deus prster Deum aó- 
ñrum ? • • 

Deus quí prascinxitnH 
virtiíte, * &pófuitimm^ 
culátam viam meam ; r 

Qui perfécitjpedes meoj 
tanquam cervorum, * A 
fuper excelfa ílámens me^; 

Qui docet manus meas 
ad praelium : * 8c pofuiA 
ti ut arcum aeceum bri^ 
chia mea ; 

Et dediñi mihi pro« 
teftiónem falútis tua! ; ?• 
& déxtera tua fuícépit me. 

Et diíciplína tua coiv 
réxit me in finem, * & diü 
ciplína tua ipfa me decebir. 

Diktaíli greflus mees 
íúbtus me 9 * & non funt 
infírmáta veíligia mea. 
Pérfequar iiiimicosmeos, 
& comprehendam illos ; * 
& non convertar, doñee 
deficiauti. dby Google Dominica In 

Confiñneam illos 9 nec 
pótetuQt ítare : * cadent 
&ibtus pedes meos. 

£t pnEcinxiíü me vir- 
tute adíbellum ; "^^ & ílip- 

á atañí infurgentes in me 
tus me. 

Et inimkos meos dediílí 
mihi dorílim » . * & odien- 
tes me dilperdidiili. 
Clamavénintyiiec erat qul 
^vosfaceret : "^adDómi- 
flum , nec exaudivit eos* 

£r comminuam eos ut 
pnlveremante fáciemven- 
ti : * ut lutum plateárum 
delébo eos. 

Eripies me de contradic- 
übnibus pópuli : * confti- 
tues me in caput géntium. 

Pópulus quem non cop- 
iióvi , fervívit mihi : * in 
audítuaurisobedivit niihi* 

Filii aliéni mentíti funt 
mihi : ♦ niii aliéni inve- 
teran üint^ & claudicavé- 
xunt á fémitis fuis. 

VWit Oóminus , & be- 
sedidus Deus meus ; '*' & 
exaitétur Deus falútis meas. 

Deus , qui das vindictas 
mihi, 8c fubdis pópulos 
Ü2b me, * liberátor meus 
de iaimícis meis iracundis. 

£t ab in¿irg¿ntibus in 
me e3ultábis me : ^ á viro 
iiijquo eripies me. 

Proptéreáconfítébortibi 
in nanónibus , Dómine ; * 
8c nómini tuo pfalmum 
dicam. 

Magnifícans falútes regís 
ejus j * & fáciens miferi- 
córdiam chriílofuo David, //• No3umaé f 

& íemini ejus uíque in ft« 
culum. 

AnL Elóquía Dómihl 
igne examináta ; nrote* 
€tor eíl óiñnium íperán» 
tium in fe. 

)¡í* Legem tuam 9 Dó- 
mine , non fum oblitus t 
^. Media node {ut^ébam 
ad confitendum tibí. P/m 
Z18. 

Pater noíler. 
IN III. NOCTURNO. 

Anu 2. D. In Deo. 

P S A L M U S 27. 
ínter adverfa , fpes re* 
furgendi. 

AD te 9 Dómine, cla- 
mábo; Deus meus, 
ne síleas a me : '^^ 
nequando táceas á me , 
& aífimilábor defcendén* 
tibus in lacum. 

Exaudi , Dómine , vo- 
cem deprecatiúnis meae , 
dum oro ad te , ''^ dum ex- 
tollo manus meas ad tenv- 
plum fandum tuum. 

Ne íimul trahas me cum ' 
peccatóribus ; * & cum 
operan tibus iniquitátem oq 
perdas me : 

Qui loquuntur pacem 
cum próximo fuo ; * ma- 
la autem in córdibus eó- 
rum. 

Da iilis fecundüun ópera 
eórum , * & fecundüm ne- 

Í[uitiam adinventiónum ip- 
brum. 

Secundíim ópera má- 
nuum eórum tribue illis^: 
* redde retributiónem eó- 
rum ipfis. 

A iv yGooQle Ihminicá in tít. HoSurtí»» Qti¿niam non intellexé* 
jiint opera Dominio 8c in 
ópera xnánuiim ejus ; * 
riéftruesillos 9 & nonaedi- 
£cábis eos. 

Benediftus Dóminus» * 

3uóniam exaudívit vocem 
eprecatiónis meas* 
Dóminus adiútof meus t 
Se oroteftor meus : * in 
ipío fpjtTiyit cor rneum 9 
íí adjútus fum. 

£t reflóruit caro mea \ 
* &CX vohintátemea con- 
íitéborei. 

Dóminus fbrtítúdo plebis 
íiíae , * & protedor falva- 
xiónum cnriíti fui eíl. 

Saivum fac pópultim 
tuum 9 Dómine , & béne*- 
<lic haereditáti tuse; ^ & 
rege eos , & extolíe illos 
Aiíque in seter num« 

Ant. In Deo íperávit cor 
sneum , 8c adjútus fum ; 
Ce ex volúntate mea conr 
fitébor ei* 
iínr. X. D. Pfámtc. 
PSALMUS 20* 
RefurreBionis Pfalmus. 

EXaltábo te , Dómi- 
ne , quóniam íiifcepiíli 
me, * nec deledafti ini- 
jnicos meos iuper me. 

Dómine Deus meus ^ da. 
]návi ad te 9 '^^ 8c íanaih me. 

Dómine , eduxiíli ab in- 
ferno ánimam meam : * 
íálvafti me á defcendénti- 
¿US in lacum. 

Pfáliite Dómino, fan^i 
c jus j * 8c confítémini me- 
morias fanüitátis ejus ; 

Quóniam ira in iadigna- tióneejus, * & yita u 
volúntate eius. 

Ad véfperum demorábi 
tur iletus, "^ 8c ad mattiri 
num laetitia. 

£§0 autem díxi in abtin 
dántia mea : * Non mov¿< 
bor in «ternum. 

Dómine , in voluntan 
tua * praeftitiíti dccóri xne< 
virtútem : 

AvertiíU faciem tuam á 
me ; '^ 8c fk&m fum coo- 
turbátus. 

Ad tet Dómine* cía- 
mábo i ''^ 8c ad Deum 
meum deprccábor. 

Qu» unlicas in íSngulne 
meo, * dum defceodo in 
corruptióneml 

Numt{uid confitébitiur 
tibipulvis, * autannun« 
tiábit veritátem tuam t 

Audivit Dóminus ,^ 8c mi* 
fertus eíl mei : ^^ Dóminus 
faütts eíl adiútor meus. 

Convertifti plandum 
meum in ^áudium mihi t * 
confcidifti faccum meum t 
8c circumdedifti me laetítiili 

Ut cantet tibi gloria 
mea , 8c non compungar ; 
* Dómine Deus meus • in 
«ternum confitébor tibL 

Anu Pfáliite Dómino • 
fandi ehis» 8c confitémint 
mcmóri» lanf^itátis eius. 

Ant. f • a. Ventte» 
P S A L M U S. 6s« 
Canticum Rxfwrrtüionitm 

Jubílate Deo 9 omnis ter« 
ra ; pfalmttm dicit< nó* 
mini ejus : '^ dateglóriam 
laudi ejus. dby Google .' Dibift De* ; Quám ter- 
ñk'úia fvat ópera ma » Dó- 
BÚac } * in mulútúÁlnt 
viftám tuae ntentientur 
tíbiiaimíci tui. 

Omsis térra adóret te , 
ii]^dkt tibí : * píalmum 
ékat nómini tuo. 

Feníte , & vidéte ópera 
Dei : ^ terribiiis in consi*- 
lüs íi^>er filios hóminum» 
Qui convertir mame in 
irídjam ; la flúmine per* 
transibunt ]^ede : "** ibi Un 
tábimnr in ipfo. 

Qui dominátur in vir- 
tote íiía in aeternum ; óculi 
vm íliper gentes reípi* 
ciimt : * qiH exáfperant , 
fiOB ezalteatur in fem»- 

Benedicite^gentes^Deuní 

npftrum ; * & audítam fá- 
cite yocem laudis ejus : 
Quipóíuitánimam meam 
ad vitam » ^ 8( non dedit in 
conunotiónem pedes meo». 

Quóniam probafti nos , 
Deas : ^ igne nos exami- 
salti^ íicitt ezaminátur ar» 
firatúm. 

Xndmüli nos in láquenm » 
PofiiiM tribulatiónes in 
torio ooílro : * impo- 
íai^ h^fíirteft liq>ercápita 

Tran&ivimiis per tgnttít 
tcac^uam; * & eduxiíii 
nos la reírigérium. 
^ Introibo in domum toam 
in hotocanilis : * reddam 
tibí vota mea , 

Quar ^ftinxénint íábia meam * in trSialatióne 
mea. 

Holocaufta meduliátaófl 
féram tibi cum inceníb 
arietum : *^ ófferam tibi 
boves cum hircis. 

Venite « audite 9 & nar- 
rabo , omnes qui timétis 
Deum y * quanta fecit 
ánimae meae. 

Ad ipfum ore meo da^- 
mávi , * & exalta vi fub 
lingua mea* 

íniquitátem í¡ a^exi in 
corde meo , * non exáu* 
diet Dóminus. 
Proptérei exaudivit Det»,^ 
* & attendit voci depre* 
catiónis mese. 

Benedi£tiis Deus « * qui 
non amóvit oratiónem 
meam , 8c mifericórdiam 
fuam á me. 

Ant. Ventte « andite « 
Se narrábo quanta fecit 
inimse mes. 

t, Deum exqutsivi má* 
niDiis meis no¿te , %. £t 
non fum deceptxts. P/. 76. 

Pater nbfter. 

Pojl ultimum Rejhonjb-^ 
rium y dicinir : Te Deunu 
fi dicendum fiu 

TE Deum taiidámuSf 
* te Dóminum con» 
fitémnr* 

Te aetemum Patrem* 
omnis térra venerátur. 

Tibi omnes AngcK 5 * 
tibi cali , & imiverla po- 
teftátes ; 

Tibi ChéndDÍm & Sé^ 
raphim * inceíTábiU voct 
procliámuic dby Google so Dominici ín 

San¿!his j 

• Sandus 1 
Sandus 9 

Dóminus Deus í^aoth. 

Pkni funt cceli 8c térra * 
jnaieílátis glórite tuas. 

Te gloriófus *^ Apofto- 
lórum chorus , 

Te Prophetáruai * lau- 
dábilis númerus, 

Te Mártyrum candida- 
tits ^ biidat exércitus. 

Te per orbem terrárum 

• íknfta confitétur Ec- 
déíia. 

Patrera * immeník ma- 
Teftátis : 

Venerandam tuirní ve- 
niin , * & únicum H- 
liiim j 

Sanftum qnoque* para- 
clétum Spiritum. 
Tu Rex ♦ glórke, Chrifte, 

Tu Patris * lémpiternus 
es Filhis : 

• Tu, ad liberandlim íuA 
ceptiínis hómintm , * non 
horniifti Vírginis úteruní: 

Tu, devifto mortis acú«. 
leo , * aperuifti credénti- 
bus regna coelórum : 

Tu, ad déxteram Dei 
Icdes * ¡n gloria Patris. 

Judex^ créderií *" efle 
vtntúrus. 

Te ergo cjuscíumus , fa* 
muRs tuis fubveni, * quos 
•pretiófa fánguine rede- 
miíli. 

-^Eterna fac* ain» San^ 
Ctls tuis gloria munerári. 

Satvum fac pópulum 
nium , Dómine , * & bé- in^ KoSbinv9é 

Et rege eos 9 * &¿ 
tolle illos ufque m aetcl 
Bum. 

Per siftgulos dies * t 
nedicimus te; 

£t laudámus noroÁ 
tuumin féculum r * & i 
féculum féculi.^ 

Dignare , Dómine ^ d 
iílo *^l¡ne peccáto nos cu 
todíre. 

Miferérc noíl'rí , De 
mine ; * miferére nol 
trí. 

Fiat mifericórdía tua- 
Dómine , fuper nos , * 
quemádmod¿im íperávimu 
in te. 

In te , Dómine , fpe* 
rávi ; * non confundar it 
' asternum. 

"Íí\ Sacerd. Amina mea 
exuttábit in Dómino , 1(2; 
£t deledábitur íliper faiu' 
tari fuo. Pf. 34. 

Si non ^continuó fequan^ 
tur Laudes , hic dicitur r 
Dóminus vobifcum , l^ 
Et cum ípiritu tuo. Oré- 
mus. Deinde Oratio pro* 
pria , cum integra concluí 
fiane, Et tune ante Laudes 
dicitur Secretó , Pater ^ 
Ave. 

AD LAUDES. 

DEus , t in adjutórium 
meum intende : l^ 
Dómine, ad* adjuvanduiQ 
me fellina. Pf. 69. 
Gloria Patri , &c. 
Ant, 8; G. Deus. 
P s A L M u s 62. 
Eternorum bonorim (fa^ dby Google DómÍ7áe& 

DEoSyDeusmeus, * 
ad te de luce vigilo. 
5itivic inte ánima 

intt, quám multiplíciter 

tibí OLIO mea * in ter|;a 
¿émzy 5c invia , & ina- 
quóüí. 

^Sic In íanf^o appánii 
tibí : * ut vidérem vimí- 
tem tuam & glóriam tuam. 

Quóniam mélior eíl mi- 
iérícórdia tua íuper vitas,* 
Hbia mea laudábunt te. 

Sic benedicam te in vita 
mea , * & in nomine tuo 
kvábo manus meas. 

Sicut ádipe & pinguédi- 
nerepleátur ánima mea , * 
Stlábüs exultatiónis lau- 
ílábit os meum. . 

Si memor fiíi tui íuper 
^atum meum j * ia ma- 
tutinis meditábor in te. 

Quia fuiíli adjútor meus , 
* & in velanfento' alárum 
tuárum exultábo. 

Adhzíit ánima mea poíl 
te ^ * me íliícépit déxtera 
tua. 

Ipfi vero in vanum quas- 
fiCTumánimam meam i ♦ . 
introibont in inferiora 
terrx: 

Tradentur in manus glá- 
dií , * partes vúlpium . 
crunt. 

Rex vero lattábitur in . 
Deo , laudabuntur omnes 
qui jurant in eo ; * quia 
obílru£lum eíl os loquen- 
tium inítiua. 

Ant. Deus , Deus meus , 
ad te de luce vigilo : üti- 
m ia te amina mea» ad Laudes» tt 

Ant* I. a.Teílimónia tua* 
P s A L M u S 92. 

Chrifii regnum & elo» 
qiúa extoUujitur. 

DOminus re^návit j 
decórem indutus eíl : 

* indútus eíl Oóminus fbr- 
titüdinem , & prascinxit /«• 

Etenim firmávit orbent 
terrae , * qui non commo- 
vébitur. 

Parata íedes tna ex tune : 

* a féculo tu es. 
Elevavérunt ilumina 9 

Dómine : * elevavérunt 
elimina vocem fuam. 

Elevavénmt ilumina üuc* 
tus ílios 9 * á vócibus 
aquárum multánim. 

Mirábiles elatiónes ma- 
ris : * mirábilis in altís 
Dóminus. 

Teílimónia tua credibi- 
lia fa¿ta funt nimis : * dq> 
mum tuam decet fanéli» 
túdo y Dómine y in Ion» . 
gitúdinem diérum. 

Ant, TeAimónia tua ^ 
Dómine y credibilia faüa 
funt nimis. 

Ant, s* C« Servíte D6» 
mino. 

P s A L M ü s 09. 

Ad Dei cultiim & laudes 
exhortatio* 

JUbiláte Deo r omnis 
térra j fervite Domina 
in latitia : ♦ introite iii 
conípe£tu ejus in exulta- 
tióne. 

Scitóte quóniam Dó- 
minus ipfe eíl Deus : * 
ipfc fecit nos , & non s¿& 
nos* 

Avi dby Google ft Dominica ad lauieii PÓPUIUS ^S y & OV€S 

páfcuse ejus , introite por- 
tas ejus in coníélfióne , 
átria e}us in hymnis : * 
confítémini illi. 

Laúdate pomert ejus, * 
quóniam fuávis eíl DómU 
ñus* 

In stermim mifericór- 
dlia ejiK , * & ufque in 
generatiónem & genera- 
tíóneni véritas ejur. 

Anu Servite Dómino in 
laetítia : fcitóte quómam 
Dóminus ipfe eíl Deus. 

Anu 4. £• Benedidus es. 
Cant. trium. Pueror, 
Dan. ;• 

Cun^iB creattirm adhe-^ 
medicendum Domino ínvi- 
tantur. 

B£nedicite> ómnia opera 
Dómini, Dómino:"*^ 
laúdate 8t fuperexaltáte 
cum in ñcülsL, 

Benedkite « Aneeli Dó- 
mini , Dómino : * bcne- 
dicite 9 coeli , Dómino* 

Benedkite 9 aqu« om- 
ses qiisr ñ^r coeíos íunt f 
Dómino : * benedicite « 
omnes virtútes Dóminiy 
Dómino. 

Benedicite , íb^ 8c hma t 
Dómino : *- Ixnedkite t 
' Itellae c«!s 9 Dómino» 

Benedicite y omnis ím* 
ker 8c ro6 » Dómino : f 
^nedicite' > omnes ^pirft- 
ms D& j Dómino. 

Beneáícite , ignis 8c 
«fttts » Dómino r * bent- 
4kke » frigu» 8t «ftus, 
DómiOQ^ Benedicite 9 roi^S 8 
pruína , Dómino : '^ he- 
nedicite , gehí 8c fñgus 
Dómino. 

« Benedicite , glácies d 
nives^ Dómino : * bene- 
dicite 9 nodes & dies i 
Dómino. 

Benedicite 9 lux 8c téne- 
brm f Dómino : * benedi- 
cite 9 fulgura & nubes , 
Dómino. 

Benedicat térra Dóini^ 
mim^ * laudet 8c íiiper* 
exahet eum in fécula. 

Benedicite 9 montes & 
coUes 9 Dómino r * bene- 
dicite 9 univerfaj^ermináo» 
tia in térra 9 Domino* 

Benedkite 9 fontes 9 JDó« 
mino : * benedkite 9 má- 
ria 8( flúmiaa 9 Dómino» 

Benedicite 9 cete & óm- 
nia quae moventur in aquis ^ 
Dómino : *- benedicite ,. 
omnes vóhicres ccsii 9 Dó* 
mino. 

Benedkite » omnes b¿* 
ftiae 8c i)écora 9 Dómino r 
^ benedkite 9 f üii hóml- 
num 9 Dómino* 

Benedicat lírael Dómir 
mim : * laudet & íbper- 
exalteteam ini^cula. 

Benedkite » íacerdotes 
Dómini 9 Dómino : * be» 
nedkite 9 íervi Dómini » 
Dómino. 

Benedkite 9. ípirítas 8c 
anime iuflórum , Dómi» 
no : * benedicite 9 buGá 
8c húmiles coide 9 Dó- 
mino. 

BeatdícuctAiiam^As» y Google" Bomimci 

¥a m VQ&ú 9 Dómino : * 
Uuditc & áiperexaltáte 
cum ¡dílcula. 
/TSr, ¡oca Gloría Patrí. 

fieacdidbmtts Patrem > 
& Filium^ 9 ctun íando 
Spxríni ; ^ kudémus & fií- 
peroaltémiis eum ia ü- 
cola. 

^ BenediéhiseSyDÓHiiiiey 
k firmamento cccli ; * & 
laudábiüs , & glorióíiis , & 
fiíperexaitátus in ftcula. 

^nr. Benedidtu es 9 D¿» 
mine » in throno repii 
tui ; & íiiperlaudábilis , 
& iiiperexaitátus ia fi- 
cula. Dan* $. 
ilfir. 7. d. Hymtsau 

P s A L^ u s 149. 

Omniummeaturarum ad 
Datm Umdandum invita- 
tv. 

LAndite Dominumtde 
coeiis r * laúdate eum 
kcxceHis. 

Laúdate eum « omnet 
Angelí em$ : ^ laúdate 
tmn , omnes virtútes ejus. 

Laúdate eum 9 ü>l & lu« 
«a : * laúdate eum » om» 
flcs^ellae Chimen. 
^ Laúdate eum , coeti coe* 
lónim : * 8c aqnos omnes 
ffiue &per coeíos Aint , h»- 
•ent nomen Dómim t 

Quia ipfecfixittdtfaaa 
imj : * ipíémaadáTit^Sc 
creata fiínt. 

Státutt ea in arteranm 9 
k. in ÍZcuhim íSciili : * 
prsceptmiL^óiiiit» Sc noA oiLanieí, wf 

Laúdate Dóminam* de 
térra ; * dracóoet t & om- 
nes dbyífi ; 

Ignis 9 ^ndo 9 nix 9 
el¿cies • ípirítus procelUU 
rum 9 * <iusB fáciunt ver* 
buffl ejus ; 

Montes 9 & omnes col» 
les ; * Kgna iru¿^eni 9 Sc 
omneicearí ; 

Béftiae 9 & univeria pé» 
.cora ; * íérpentes , & vok^ 
eres pennat». 

Rttes tems 9 8( omnet 
pópufi f ^ j^ncipes 9 8c 
omnes lúdices térra ; 

Jüvenes 8c víijines 9 íe- 
oes cum iuniórubus ^ lau* 
dent nomen Dómini 9 * 
qaÍA eaahátum eft nomen 
e}us folins» 

ConfS^ffio efus fuper caei- 
lum 8c terram ^ "*" ec euU 
távit comu- populi íui. 

H^nus ómnibus fanc* 
tk e}us9 * f iliis lírael 9 p^ 
pulo appropinquantt libi. 

Anim Hymnus ómnibus 
fandisejus, Alus lírael^ 

Íiópulo appropinquantt 
ibi. 
CAf ITULUM. I>eut.tf» 

AUdÍ9 líbel : Dóminut 
Deus ifofter,, Dómv 
mis unos eíL Diliges Dó^ 
jniflum Oeum tmun es 
toto corde tuo 9. 8c ex toufc 
iflima tiia t & ex tota fbiu 
tinídine tua \ erufit(|ue ver» 
ba h»c in corde tuo ¿ 8t 
meditáberis in eis íédene. 
in domo tua « 8c ámbu- 
Tans ÍHÍtinere9 dóroúm^ 
át^Mt COlUiiiSMi» dby Google- ÜS Démimca 

Há Deógrátias. 
Sic refpondetur in fine 
bmnium Capitulorum* 
H Y M N U S. 

AD templa nos rurfús 
vocat 
Surgentis auroras nitor , 
Novafque pro laeto monet 
Reíérre grates muñere. 

Atyiftor auróram fue 
Fulgóre Chriftus óbruit : 
Huic , magna cujus pan 

fumus , 
Juvat triumpho pláudere. 

Quód evohítus fáfciis 
Repente mundus éxtitit , 
Puro renidens lúmine , 
Virtútis hoc quant» fuit ! 
Qu6d tráditum neci Pa-* 
ter , 
Ut fóntibus vítam daret t 
Vita redónat Fiüum , 
Amóris hoc quanti fuit ! 
^ternus ufrerum Sator 
Afpexit orbem , prótinus , 
Colore depiftum fuo j 
Prdbávit excellens opus. ^ 
At laetius quanto obtulít 
Sefe Patri ípeftácuhim 
Coeleílis Agni cánctído 
Ablútus orbis fánguine ! 

Cnm luce nobis rédditur 
Mundi renafcentk decor , 
Occulta per qtiem Númi« 

liis 
Meris furgit ad magnália, 
At fplendor asterni Patris, 
Lumenque Chriílu» cór- 

dium , 
Denm dar in fe y quantus 

eft , 
Snb nube camis cerneré. 
^ Pneíla^beáta Trínitas 9 
Ut kgis 9á faccm va» ad Laudeu 

Vitémus omne quod yetará^ 
Se¿iémur omne quod jubestr 
Amen. 
T^. Mané aftábo tibi, Do— 
mine , &vidébo ; Hl. Quór 
niam non Deus volens ini- 
quitátem tu es. Pf* 5. 
Antiphona^ ut in Propria^ 
Canticum Zachariíe.. 

Luc. í. 
De Redemptorb adventu 
gratiarum adió, 

B£nedi¿!tus Dóminus 
Deus Ifrael y * quia 
viíítávit , & fecit redemp- 
tiónem plebis fuae ; 

£t erexit cornu falútís 
nobis * in domo David 
pueri íui , 

Sicut locútus e(l per 09 
fanftórum ,. *^ai á féculo 
fiínt , ProphfTárum ejus y 
Salútem exinimícis no^ 
ñris , * & de manu óm- 
nium qui odénint nos^ 
Adfaciendara miíericor 
/diam cum pátribus no- 
ftris , * & raemorári te- 
ftamenti fui fan¿li :. 

Jusjurandum quod jur^ 
vit ad Abraham patrem 
noíbiim, * datúrum fe no* 
bis ; 

Ut íine timóre 1 de ma> 
nu inimicórum noílrórurd 
liberáti > * ferviámus illi 
In íanditáte 8c iuílitia 
coram ipfó , * ómnibus 
diébus noílris* 

Et tu , puer y Prophíta 

Ahiffimi vocáberis; * pr»í- 

bis eniqi ante fáciem Dcp^ 

minl parare vias eius , 

Ad dandam íciéatianí yGooQle Domimci 

Iküm plebi eius , * in re- 
mif&ónem peccatónim eó- 
rum, 

Perviícera miíéricórdiaB 
Dei iioílri , * in quibus 
ví/itávit nos Oriens ex 
alto, 

/í/umináre his qui in té- 
nebris & in umbra mor- 
tis fedent j * síá diri£[en- 
dos pedes noílros in viam 
pacis. 

Gloria Patri. 

Antiphona & Oratio 9 ut 
ÍR Froprio y po/^ea dicitur: 

Dóminus vabiícum* J^» 
£t cum ípiritu tuo« 

Benedicámus Dómino. 
lU Deo grátias. 

i'oyi quamlihet Horám y 
fi aüud Officlum non yé- 
^mtiir , dicitur fccretó : 
ridélium ánimae per mi- 
lérkórdiam Dei requieA 
cant in pace. Amen. 
ütinds , Pater noílen 

AD PRIMAM.^ 
iln Deus 9 t úi adiutó- 
lium, &c. 

H YMN U S. 

JAm lucis orto sídere ^ 
Deum precémur fúp- 
pUcti , 
dornas ut ipíe dirigat 9 
Luxincreáta > fémitas. 
Nil liflgua » oit peccet 
manos ; 
Nil mens inane có^itet: 
In ore íimplex ventas y 
Xa corde regnet caritas. 

Incoepta dum (luet dies 9 
O Chnñe » cuílos pérvi- 

gil » 
Quas íjBYUS lioíUs óbüdett ad Primóme i|f 

Portas tuére finííiusu 

Praeña diurnus ut ttUBF 
Subiirviat laudi labor : 
Au¿ióre quae tecoepimus» 
Da te favente prófequi. 

Superba ne nimis cara 
Menti licenter imperet , 
Carnis domet íüpérbiam 
PotAs cibique párcitas. 

Qui nos creávit 1 Lauf 
Patri ; 
Laus , qui redémit y Filio; 
Qui caritate nos foves, 
Par íit tibi taus , Spiritus» 
Amen. 

Anu 7* <L In tota 
corde.^ 

P s A L M u s 117. 

Gratiarum aciio ob fal^ 
vatoris manifejlationemm 

COnfitémini DómU 
no y quóniam bo«- 
nus y * quóniam ia 
íiculum miíéricórdia ejus. 

Dicat nunc Ifrael quó- 
niam bonus , * quóniam 
in féculum mifericórdia 
ejus. 

Dicat nunc domiis Aa-» 
ron y * quóniam in fécu^ 
lum mifericórdia ejus. ', 

Dicant nunc qui timent 
Dóminum , '^^ quóniam ia 
íSculum mifericórdia ejuí^ 

De tribu latióne inyo- 
cávi Dóminum y* Sí exáu-« 
idívit me in latitüdine Dó» 
minus. 

Dóminus mihi adjútor y 

* non timébo quid :fóciat 
mihihou^. 

Dóminus mihi adiútor^ 

* & ego defpki40i ioioún yGooQle Voifdnká ñl Frimami BoMlñ tñ conf idere in 
Oómiiio ) * quám cónfi- 
dere iti hómine. 
' Bonum eft ^eráre in 
pómino y ♦ quám íperáre 
in príncipíbus. 

Omties gentes circtiié- 
rant me ; * & in nomine 
Dómini y quia ultus fum 
la eos. 

Circumdantes circumde- 
dénxni me ; '^^ & in nómi« 
ne Dómini , quia ultus ñuik 
in eos. 

Circumdedérant me ílcut 
Itpes, &exarférunt ficut 
ignis in ípinis ; * & in 
nomine Dómini , quia ut- 
tus íimí in eos* 

Impuifus , everñis futti 
m cáderem ^ "^ & Dóminus 
£ifcépit me. 

Fortitúdo mea , Se laus 
mea Dóminus, * 8cfa¿ítt& 
tñ mihi. in fálútem. 

Vox exultatiónis 8c fa* 
Intis * in tabernáculis jU' 
ítórum. 

"Déxtera Dómini fecit vir- 
tmem , déxtera Dómim 
cxaltávit me : * déxtera 
Dómini fecit virtwtem. 

* Non móriar, íed vivam, * 
€c narrál>o ópera DóminL 

* Caítigans caílig^vit me 
Dóminus > ^ & mortinon 
trádiditífte. 

^Aperíte mihi portas fuíB^ 
cié : * inúeflhs in eas , 
coiifkdbor Dómino. 

Hasc porta Dómini ; * 
litíti intrábtintin eam. 

* • Confitébor tibi ^ dDÓ- 
ttian yTí tn ftiftí Jttt % ^ ti íáOus es mihi iñ TaTihil 

Lápidem quem leprot: 
vérunt «dificantes : * í 
íadus tñ in caputángul 

A Etómino faChim 1 
iftud, * &eftmirábik 
óculis noíbis. 

Hasc eíl dies quam fti 
Dóminus : * exuhémus 
iastémur in ea. 

O Dómine , fatvum t 
fác ; ó Dómine » benép(( 
perare : * benediftus ti 
venit in nomine Dómim 

Benedixtmus vobis < 
domo Dómini t * De 
Dóminus , & illuxit noh 

Conftitmte diem íbléi 
nem in €Ottdenlis,*uí<| 
ad comu aháris. ^ 

D^is meus es tu >KCO 
fitébor tibí : * Dcus me 
es tu , & exaltábo te. 
-^ Confitébor tibi , J* 
niam exaudiíli me 9 *. 
faüus es mihi in falútcí 

Confítémini Dómine 
quóniam bonus 9 * .Q» 
niam in íeculum »i^ 
córdia ejus. 

P s AL M ü S tíS* 
DtvUxd^ Itgis latís & amo 

BEáti immaculátiiB VI 
'^ qui ámbulant 1 
tege DóminL 

Beáti qnifcnitanturt 
ftimónia ejus , * in toi 
cordeexqinmnt eum. 

Non enim qui ojcrá 
tur iniquitátem f* ía^ 
ejus ambulavirunt. 

Tu maridaíli '^.maodl 
tna cuftodiri nimis. ^ 

Uttaam ílki&»4»f ^ y Google BówunUá úd Primatiu * ^9Í cüñodicndas 
iuñificaoóiies tuas ! 

Tune nofl confuadar » ♦ 
cbm pei^>¡¿xero ia ómni- 
hmaanóám tuú. 

Confirébor tibi tñ di* 
üBióae cordis ^ *^ in eo 
qiíod didki ludicia juftitla 

Juílificatiónes tuas cuító- 
dan i *** non me develin- 
fW iifqiiequá<)iié. 

biiuo córmít adokC 
tMor viasi íSam 1 *** ia 
caftodíeado fennónei tuot. 

la toto corde meo cz- 
fúnvi te : ^ né repellas 
ae )i mandátít tuit« 

lacoidemeo abftondi 
dóqiúauB,* utnonpéc- 

€€BlUbL 

. Beaediñmti , DójnL- 
■e: * doceme )iiftificati&- 
Mttuas. 

hk libik meis * pro» 
mintiávi ómnia iudkia oris 
tui, 

¡S vis t^fláónióftm 
taómm dekfiátus fum , ^ 
ficutiii ómnibus dÍYÍtUs« 

la aundátás mis ezerc¿- 
kor 9 * & confiderábo vias 10 íuítificatióaibus ruis 
aeditábor: * non oblivif- 
car fermónes tuos« 

Divifo Pfalmi iiS. 

REtnbuc fervotuo f vi- 
vifica me ; '^ & cuftó» 
iam íérmónes tuos» 

Revela óculos meos f ^ 
k confiderábo mirabilta 
de lege tu?* 
íncola ego fum in térra I * non abícoadas á mo 
mandila tua. 

Concupivit áakna mea 
deílderáre iuílifkatiónee 
tuas "* in omni témpore, 

Increpaíli fuperbos : * 
malediai qui decUaant I 
mandátis tuis. 

Aufcr á meoppr¿briua 
fc contemptum } * quia 
feílimónia tua exquisivi. 

Etenim ftdérunt priaci» 
pes » 8c advenám me lo» 
^piebantur i * fervus ao- 
tem mus esercebámr im 
jttftificatiónibos mis. 

Nam ac teftimónia toa 
meditétio mea eft « ^ 8c 
consütom aieam juftiSca- 
tiónes msk 

Adhsfit paviaicnto ini« 
ma mea : * vivifica a» 
ftcundüm veibnm tuum* 

Vias meas enuntUvi f 8c 
cxaudifti me : * docemi 
iuítificatiónes mas* 
Viam Jttllijgcatiómmi tul^ 
nim inftrue me;*8cexer« 
cébor tn mirabUibus mil» 

Dormitávlt ánima mea 
ftm tadio : * confirma ma 
m verbis mis* 

Viam iniquitátb ámove 
A me I '^Scdelegcmamk 
feráre met* 

Viam veritátis eléf i : • 
iudicia ma non fum oblW 
ms* 

Adhali teíUmóniis miS| 
Dómine : '*' noli me con* 
fúndere* 

Viam mandatórum tuó* 
rum cucurri f ^ tím dila« 
taíticormeum» dby Google M Dominica ad Pnmam¡ Sy 

Q 

téneSfc Quando fit Officium de 
Dominica , niji alfter no- 
tetiir , dicitur Symbolum 
fequens. 

Symbolum. 
Uicumque vult fal- 
vus efíé , * ante 
ómnia opus eñ ut 
.^cathülicaih fidem : 
Quam niíi quifque ínte- 
gram in viola tamque fer- 
yáverit, ♦abfque dúbio 
in apternum períbit. 
Fides autem cathólica 
* ,hxc eíl , * ut unum Deum 
in Trinitáte , & Trinitá- 
tem in Unitáte venerémur; 
Ñeque confundentes per- 
lonas , * ñeque fubílán- 
tiam íeparantes. 
- Alia eft cnim perfóna 
Patris , áüa Filü , * alia 
Spiritüs fandi. 
: Sed Patris, & Fílii, & 
Spíritús faníli una eft di- 
vinitas f ♦ asquális gloria , 
xo«terna majeftas* 
. ^ Qualis Pater , talls Fí- 
lius,'*' talis Spiritüs íanéhis. 
Increátus Pater, increá- 
tus Fílins ,* increátus Spi- 
ritüs fanéhis. 

. Immenñis Pater , im- 
jnenfus Filius , * immen- 
íus Spiritüs íán¿ius. 
* ^ternus Pater , aster- 
jius Filius , * atcrnus Spi- 
htus fan¿^us. 

Et tamen non tresater- 
ni , * íéd unus aternus. * 
Sicut non tres increáti , 
nec tfes immenfi , * íéd 
unus increátus i 8c unus 
ímmeoíus* Similite'r omnipotens Pa» 
ter , omnípotens Filius , 

* omnipotens Spiritüs fan- 
ftus; 

Et tamen non tres om- 
nipotentes , * íed unuí 
omnipotens. 

Ita Deus Pater, Deiis 
Filius , * Deus Spiritüs 
íknüus ; 

£t tamen non tres dü i 

* fed unus eíl Deus. 

Ita Dóminus Pater, D6- 
minus Filius , * Dóminu« 
Spiritüs íanf^us ; 

Et tamen non tres dó- 
mini , * íéd unus eft Dó- 
minus. 

Quia ílcut fíngillátlm 
unamquamque perlónam , 
Deum ac Dómmum con- 
fitéri chriftiáná veritátc 
compéllimur ; * ita trei 
déos aut dóminos dicere 
cathóKcá religtóne prohi- 
bémur. 

Pater á nuUo eft fáñuí , 
*^ nec creátQs , n¿c géni- 
tus. 

Filíiis á Patre folo eft f 

* non faftus , nec creátus t 
fed génitus. 

Spiritüs fanftus á Patre 
& Filio t * non faflus, 
nec creátus , nec génitus i 
íéd procedens. 

Unus ergo Pater , non 
tres patr§s : unus Filius , 
non tresfílii : * unus Spi- 
ritüs fanftus , non tres 
fpiritiis fanfti. 

Et in hac Trinitáte ni- 
hil prius aut poftérius, ni* 
hil majus aut minus % * dby Google Dominicd ad PrimatUé tfi 

úi totas tres períonz coae- nális & caro unus eíl ho- ternae fibi funt & coxquá- 
Ics. 

Ita ut per ómnia , íicut 
íam fupradiftum eíl , * & 
ünftas ¡n Trinitáte , & 
Tíínitas in Unháte vene- 
raadaúu 

Qui viilt ergo íálvus 
eílé, * ita de Trinitáte 
féntiar. 

Sed neceílarium eíl ad 
«eraam íalútem , * ut in- 
camatiónem quoqur Di>^ 
míni noílri Jefu Chrííli 
fidélitcr credat. 

• Eft ergo fides refta , ut 
credámus & coníiteámur 

* quia Dóminus nofter Je- 
fus Chriílus Dei Filius « 
Deas & homo eíl, 

Oeus eíl ex ílibftántia 
Patris ante fácula génitus , 

♦ & homo eíl exfubílántia 
matris in féculo natus. 

Pcifeftus Deus , ^r- 
fe^bishomo ; * ex ánima 
rationáli, 3c humana car- 
ne fubiiílens. 

iEtjuális Patrlfécundüm 
¿ivinitátcm , * minor Pa- 
tre íecundüm humanitá- 
rem. 

Qui íícét Deus íir & 
homo , * non dúo tamen f 
fea unus eíl Chriílus. ' 

Unus autem non con- 
verílóne divinitátis in car- 
nem , * fed aíTumptióne 
humanitátis in Deum. 

Unus omnino^ ngn con- 
' fuíjóne fubílántia? , ♦ fed 
unitáte perfóna?. 

Nam ücut ánima ratio- mo ; '^^ ita Oeus & homo 
unus eíl Chriílus. 

Qui paíTus eíl pro falúte 
noílra ^ deírendit ad infe- 
ros t * térriá die refurrexit 
á mórtuis : 

Afcendit ad ccelos , íc- 
det ad déxteram Dei Pa- 
tris omnípotentis I ♦ indc 
venturas eíl jüdicare ViyÓ$ 
& mórtuos: 

Ad cujus adventum om- 
nes hómines refúrgere ha- 
bent cum corpóribus'íliis, 

* & redditúri funt de fa- 
¿lis própriis ratiónem, 
f*£t qui bona egéranty 
ibunt in vitam asternam ; 

* qui vero mala , in ignem 
srterñum. 

Haec eíl íides cathólica ; * 
auam niíl quifque fidéliter 
íirmiterque credíderit , fal- 
vus eíle non póterit. 

Ant. In toro corde meo 
exquisivi te . Dómine : do« 
ce me juñiíicatiónes tuas. 

pr. iis. 

C A P I T Ü L ü M. Ephcf $. 

ERátis aliquando ténc- 
. bris ; nunc autem luje 
in Dómino. Ut f ilii lucís 
ambuláte ; fru^tus enim lu« 
cis eft in bmni bonitáte , & 
juftitia , 8c verrtáte : pro- 
bantes quid ílt benepláci- 
tum Deo. 

I5t. breve. Chriftc , FHi 
Dei vivi , * Miferére no- 
bis. Repet, Chrifte , Fui 
Dei viví , * Miíferére nd- 
bis. f, Qui furrexifti á 
mórtuis } C Hic verfuf dby Google «o toominicd ai Tflmam. 

quanioqué mutandiu efl • tur Martyrol^gium^ Oj %it notatur in Proprio. ) 
* Miferérc nobis. Gloria 
Patri, & Filio, ficSpiri^- 
tul fan^o. K^ptx. Ckriíle , 
FiliDeivívi, * Miferérc 
fiobis. Mafr. i6. Toh* 8* 
Kotn» 6t 

t. Exurge « Dómine , 
Jdiuvaiios ;||t, £t redime 
nos proj^ter nommi tuum* clum capituti incípitur a 
folutéjícm ^^ 

if". Pretióla in conípeí 
Dómini 9 K¿. Mprs Saw 
ruin ejus* /y^ it$« 

SAnfla María , 8c or 
nes San^li ádjuvent íit 
in oratiónibus ibis pro n^ 
bis ad Deum^ut fecundáj 
eum quivocavít nos^Ssíi 
Caam ^ 8c ipíi in omnl cot u 41. cnun , oc iplí in omni cot 

f. D5minus Tobiícum. veríatióne ián&iíimus.^ 

!Slt. Et cum ípíritu tuo. 'Amen. Rom. j$é i.Petr, \ 

^ ' DeindeúbilegiturNecri^ 

togium f. pofí ejus le3iá 

nem dicitur Pjatmus D( 

profttndis* & infine. Re 

' • lie Orémus. 

D Omine Deus omni- 
potens , ^i adprin- 
cipium hujus diéi nos per- 
Venire íeciíM ^ manos hó- 
die íálva virmte ; ut ad 
auilum declinémus pecci- 
tum • ftá íemper ad tuam 
^ílitiam iadendam no- 
ftra procédant elóquia quiem. cum f'jt'» Aequieí 
cant in pace. Dómine i 
cxaudL Domicins ychS> 
cum. & Orau Abíólvct 
quaefumus. ut habttur in 
fine m, NoBurni Offiá opera ; Per Dommum no- Paftei JUettur : p. Deus» 
ftrum Jeíiim ChriíhimFi- in adjutóritíii^ metim iii: lium tuum , qui teaim 
vivit & regnat In uaitáte 
Spiritút íándi Deuf « per 
¿mnia ficiila "tlculorum. 
Ut. Amen. 

f. Dómimis vd^iicum. 
J|t. Et cum ípírltü tuo. 

f* Benedicámus Dómi- 
no* Vl* peo grátias. 

Ad OrFxcxvM Capitulx. 

PHttAjit UBio Martyro' 
tógii I in cujwñne nihil 
f^ondetur / Jíd ftatim 
JÍehdomadanus dicit qua 
j€quuntur.Si yvri non Ugü" teiide : ^. uómine ^ ad 
adiuvandnm me íeíuna« 

PA ^2: 

f. Deus , in adjutóriun 
meum intende : Vf.. Dómi- 
ne f ad adjuvandum m« 
feftina. 

f. Deus , in adjutónuii 
meum intende : K2* Dómi- 
ne , ad* adjuvandum x^ 
ftftína. Gloria Patrii» 
Filio , 8c Spiritui ranfto : 
Sicut erat in principio , K 
nunc y 8c femper , 8c ifl 
fécula feculórum. Ainetu 
Kyrie , eléifon. Chrifte > 
dlifon. Kyrie , eUifon. dby Google Dcminici ad Primam» Secreto , Pater noíler. 

Jltá voce , ^. £t ne nos 

incoas in tentatiónein ; 

^. Sed libera nos i malo. 

% Ké^ke in fervos 

tnos f Domine 9 8( in 

ópera tua ; & dirige fílios 

eomm : IJZ. Et fit iplendor 

Dúmini Dei noílri fuper 

nos ; & opera mániíum 

noftrarum dirige ítiper nos» 

& ppiB mánuum noífarsU 

jTim dirige. Pf. 80. 

Gloria Patri , &c* 

Orémus. 

Dirigere Se fanaificá. 
re y régere & guber- 
ñire d^áre , Dómine 
Deus I Rex coeli & terrse, 
bódk corda & cóipora no- 
/ira , íéníiis, íérmónes 8c 
2&m noftros , in lege tua 9 
& isi opéfibus mandató- 
nim tnonim : ut hic 9 & 
ins^ternum, te auxiliante, 
íálvi & líberi efle mereá- 
mur ^ Salvátor mtmdi ; 
Qui vivís & regnas in fé- 
cola íéculórum. I^ Amen. 

ÍA^r , Jiibe , domne , 
bcnedicere. t Beclrix di^ 
m^domoa. ] Solusvelfola 
recitans iieit abfotuúBe^ 
nedicUownim 

Bened. Det Dóminus 
leges ítias in mentem no- 
mam f Be in corde noftro 
fiíperfcribateas.!^. Amen* 
&br. 8, 

Tum fit UBio Canonis 9 
p^rofingulis diebus ha» 
tetur fuo loco : in ciijiu 
Ate dtcitur : Tu autem 9 it 

1^. Deo grátías. 
Pofl leñionem 9 Htbdom 
madarius dicit : Adjutó- 
rium noílnim in nomine 
Dómini : Vf^ Qui fecit cce» 
ium & terram. Pf» iz\. 

Submiffiori voce dicit : 
Benedkite. Leñor verfus 
ad eumyDeus. Hebd. Detis 
pacis aptet nos in omni 
bono 9 ut faciámus ejus 
voluntátem 9 fáciehs in 
nobis quod pláceat coram 
fe ; per Jeíum Chriílum : . 
cui eft gloría in fécula &• 
culórum. Hebr. i). 

. Ltñor^ Amen. 
Pojleá yfi aUud Officium 
non fequatur > dicitur fe* 
cretd f Fidélium, &c. 

AD TERTIAM. 

jí". Deus 9 1 in adiutórium* 

H Y M N U S. 

OFons amóríSfSpírítuSf 
O fande donórum pa* 
rens 9 
Tuas refúfus intimis 
Accendeílammas córdibus* 

Qui caritátis vinculo 
Cum Patre neÜis Filium t 
Et nos amóris mútui 
Ar^is coapta néxibus. 
Qui nos creávit 9 laufl 
Patri; 
Laus, qui redémity Filio 9 

?|ui caritate nos fo^es 9 
ár íit tibi laus ^ Spiritus* 
Ant, 6. Da mihi. 
Ex Pfalmo 118. 

LF.gem pone mihi^ 
Dómine 9 viam íu- 
ftifícatiónum tuá« 
rum ; * & exquíram eaia 
femper* dby Google %t Dominica ad Teníame Da mflii intelleaum , & 
fcrutábor legem tuam ; * 
& cuílódiam illam ia toto 
cprde meo. 

. Deduc me in fémitam 
jnandatórum tuórum y * 
quia ipfam vólui. 

Inchna cor meum in te- 
íUmónia tiia , * & non in 
avaritiam. 

Averte óculos meos j ne 
videaiu vanitátem : * in 
vía tua vivífica me. 
. Siátue ^fervo tuo eló- 
quium tuum ♦ in timóre 
tuo. 

Amputa opprobrium 
njeum quod lufpicátus 
fum , * quia judicia tua 
]ucunda« 

.Ecce concupivi mandáta 
tua : * in aquitáte tua vi- 
vífica me. 

. Et véniat fuper me mi- 
fericórdia tua, Dómine , *. 
falutáre tuum fecundüm 
clóquium tuum. 

Et reípondébo «xpro- 
brántibus mihi verbum , * 
quia fperávi in íermóni- 
bus tuis. 

Et ne áuferas de ore 
meo verbum veritátis uf- 
qjieciuáqué i * quia in ju- 
áucüs tuis íuperfperávi. 
Et cuílódiam legem tuam 
femper , * in féculum , & 
in leculum féculi. 

Et axnbplábam in latitá- 
dine , * quia mandáta tua 
cxquisívi. 

Et loquébar de teftimóniis 
tuis in confpediu regum , 
$ & non coníuad4par% Et meditábar in mancl^ 
tÍ5 tuis j i^ qu£ diléxi. 

Et/levávi manus meas a 
mandáta tua quae diléxi 9 ' 
& exercébar in íuíliíica 
tiónibus tuis. 

Divifio Pfalmi 1 1 8, 

MEmor efto verbí tul 
fervo tuo , * in que 
mihi fpem dediñi. 

Hxc me coníbláta eíl íi^ 
humilitáte mea , * quia 
elóquium tuum vivifícávit 
me. 

Superbi iníqu¿ agéba nt 
uiquequáqué : '^ á lege au- 
tem tua non declinávi. 

Memor fui iudiciórum 
tuórum a féculo 9 Dó- 
mine ; * & confolátus 
fum. 

Deféftio ténuit me * pro 
peccatóribus derelinqiién- 
tibus le^em tuam. 

Cancabiles mihi erant 
juftificatiónes tua * ¡n 
loco peregrinatióñis mea?. 

Memor fui nofte nómi- 
nis tui , Dómine ; * & cur 
ilodivi legem tuam. 

H«c fafta eft mihi , * 
quia iuílifícatiónes tuas ex- 
quisivi. 

Pórtio mea , Dómine 9 
dixi , * cuftodire legem 
tuam. 

Deprecátus fum fáciem 
tuam in toto corde meo : 
* miíérére meí fecundüm 
elóquium tuum. 

Cogitávi vias meas , * 
& convertí pedes meos in 
teílimónia tua* 

Parátus fum ^ & ú»u dby Google Dominica 

fonturbatus t * ut cuftó- 
diam mandara tua. 

Yunes pcccatórum cir- 
cumplexi íüñi me ; * & 
legeratuamnon ñim obli- 
tus. 

Media no&€ furgébam ad 
cottñtendum tibí * fuper 
iuSídz iuíUfícatiónis tuae. 

Párticeps e^o fum óm- 
lüum timéntium te , * 
ftcuílodiéatium mandáta 
toa. 

Mifericórdiá tuá , Dó. 
pune , pieiia eft térra : * ju- 
f^znónes nías doce me. 

Divifio Pfalmi'11%, 

BOnitátem fecifti cum 
fervo tüo 9 Dómine , * 
íccundüm verbum tuum.^ 
fionititem y & difciplí- 
fiajn, & fciénriam doce 
me ; * quia mandátis tuis 

Príufjuáffl humiliárer- 
«o debqui : * propt^rea 
eloquium tuum cuítodivL 

Bonusestu ; * & inbo- 
mtáte tua doce me juíli- 
ficadónes tuas^ 

Miütiplicáta eft luper me 
iiúquitas fuperbórüm : ♦ 
lego autem m toro corde 
meo ícrutábor mandáta 
xua. 

G)agulátum eft íicut lac 
cor eónim : * ego vero le- 
gem tuam meditátus fum, 

Bonum mihi quia bumi- 
fafti me ; * ut difcam ju- 
/bficatiónes tuas. 

fionum mihi lex oris 
tui * fuper ¿úllia awri 8^ a¿ Ttrtiam* i} 

Manus tuae fecénint me f 
& plaíifiavérunt me : * da 
mini inteUe¿tum , & dif. 
cam mandáta tua. 

Qui timent te , vidé* 
bunt me , Se Istabunnir ; 
♦ quia in verba tua fuper- 
íperávi. 

Cognóvi , Dómine 9 quia 
sequitas judicia tua, * & 
in veri tá te tua humiüaftí 
me. 

Fiat miíericórdia tua « 
ut confolétur me , * fe- 
cundúm eloquium tuum 
ícrvo tuo. 

Véniant mihi miferatió- 
nes .tua , 8i vivam ; * 
quia lex tua meditátio 
mea eft. 

Confundantur íuperbi 9 
quia injuftéiniquitátem fe- 
cérunt in me j * ego au- 
tem exercébor in mandá- 
tis tuis. 

Convcrtantur mihi tí- 
mentes te , * & qui nové- 
runt teftimónia tua. 

Fiat cor meum imma- 
culátum in juftificatióni* 
bus tuis » * ut non con- 
fundar. 

Anx* Da mjhi intelle- 
6him , & fcr^itábor legem 
tuam, Dómine. 

Capitulüm. i. Joap. x. 

IN hoc fcimus quóniam 
cognóvimus Deum, í¡ 
mandáta ejus obfervémus, 
Qui dicit fe noíTe eum , 8c 
mandáta ejus non cuftó- 
dit , mendax eft , & in hoc 
véritas non eft : qui autem 
•fcrvat verbum ejuj,* veril dby Google Dominica ad Sextam» in hoc caritas Dei perfecta 

€ft. 

I^. br* Inclina cormeum 9 
Deus, * In teílimónia tua. 
Inclina. Üí» Avene óculos 
meos 9 ne videant vanitá- 
tcm : * ¡n via tua vivífica 
xne , ''^ In teílimónia tua. 
Gloría Patrí; Inclina. 

]^. Deduc me in fémi* 
tám mandatórum tuórum ; 
Kí. Quia ipfam vólui. P/ 
J18. 

Oratio conveniensm 

AD SEXTAM. 

f. Deus , t in adjutó- 
lium* 

H Y M N U S. 

JAm folis éxcelfum jubar 
Toto coruicat lamine; 
Sic, Chrífte , tumundum 

nova 
Sol verus accendis face. 

Fac plena noílris fúlgeat 
Lux veritátis méntibus ; 
Fac noílra plenam caritas 
Crefcendo íurgat ad diem. 
Qui nos creávit, laus 
Patri ; 
Laus y qui redémit , Filio ; 

Siui caritate nos foves , 
ar fit tibi laus , Spiritus. 
Amen. 

Ant, z. D. Inclinávi. 
ExPfalmo 118. 

DEfécit in falutáre 
tuum ánima mea , 
* & in verbum 
tuum fuperfperávL 

Defecerunt óculi mel in 
elóquium tuum 9 dicen- 
tes : * Quando confoláberis 
me! 
Qjm SáOM 6m íicut urer m pruma ; juft] iicatiónes tuas non íürl 
oblitus. 
Quot funt dies íervi mi 

* quando fácies de pe ríe 
quéntibus me judícium 1 

Narravérunt mihi iniqu 
fabulatiónes \ * fea non u 
lex tua. 

Omnia mandáta tua j vé, 
ritas : * iniqué períécút 
üint me 9 ádjuva me. 

Pauló min¿is coníümmai 
vérunt me in térra : * eg<i 
autem non dereliqui manj 
data tua. 

Secundúdi miíericórdian^ 
tuam vivifica me , * Sí 
cuftódiam teílimónia ori^ 
tui. 

In aeternum , Dómine i 

* verbum tuum pérmanet 
in coelo. 

In ^eneratiónem 8c g^ 
neratiónem véritas tua : ^ 
fundaíti terram 9 & per- 
manet. 

Ordinatióne tuá períc- 
vératdies j * ^uóniam óm-j 
nia ürviunt tibi. 

Niíi quód lex tua inedi- 
tátio mea eíl 9 * tune for- 
te periiíTem in humilitáte 
mea. 

In asternum non oblí- 
viícar juílificatiónes tuas j 

* qida in ipiis vivificaíli 
me. 

Tuusliimeg0 9 íálvum 
me fac ; * quóniam juíli- 
ficatiónes tqas exquisivi* 

Me expe&avérunt pee- 

catóres ut pérderent me : 

^ teílimónia tua intelléxí. 

Oamís dby Google Dominica 

Omtús coníummatiónis 
vidi lanem : ♦ latum man- 
¿átum tuum ainüs* 
Divifio Pfalmi ii8. 

QVómoáb dilexi legem 
mam, Dómine ! * tota 
ák meditátio mea cíl. 

Sflperinimícos meos pru- 
deatem me feciíli man- 
dato mo 'j * qiiia in xter* 
iam inihi eft. 

Super om nes docentes me 
iiteuexi : * quia teilimónia 
ma meditátio mea elt. 
• Super fenes intellexi , * 
goia mandáta tua qussivi. 

Abomni via mala prohi- 
pot ¡pedes meos ; * ut cu- 
Hbdiam verba nía. 

Aitu^üs ruis non decli- 
flín; * quia tu legem po- 

ÍÓiítífflÜU, 

. Quám dulcía fáucibus 
jtoeis elóquia tua ! * íliper 
nel orí meo. 

A mandátis tuis intellexi : 
* proptéreá odiviomnem 
viam iniquitátis. 

Lucerna pedibus meis 
^vnbum tuum y * & lumen _ meis. 
fctwi & ílátui * cufto- 
r ila¿iu£cia juílitiae tux. 
HumÜiátus fum ttfque- 
"^le, Dómine : * vivi- 
óle fecundiim verbum 

jToluntária oris mei be- 
'cita fac , Dómine , * 
áícia tua doce me. 
Qtma mea in mánibus 
rfemper ', * 8c legem 
o non fum oblitus. 

•JPofuérunt peccatóres lá« 

' wars Hyemalís* ad Sextam. z$ 

aueum mihi ; * 8c de man- 
dátis tuis non errávi. 

Haereditáte acquisivi te- 
ilimónia tua in aeternum \ 

* quia eimltátlo cordis mei 
funt. 

Inclináyi cor meum ad fa- 
ciendas juñifícatíónes tuas 
in ajternum , ♦ propter re- 
tributiónem. 

Divifio Pfalmi ii8. 

INiquos odio hábui 9 ^ 
8c legem tuam dilexi. 
Adjúcor 8c fufceptor meut 
es tu; * 8c irt verbum 
tuum luperfperávi. 

Declínate á me , ma- 
ligni i* & fcrutábor man-, 
data Dei mei.. 

Súfcipe me íécundúm 
elóquium tuum , 8c vivam ; 

* 8c non confundas m« ab 
expe£tatióne mea. 

Adjuva me , 8c íalvut 
ero ; * 8c meditábor in 
iuílihcatiónibus tuis íém« 
ger. 

Spreviíli omnes diíce- 
dentes á judiciis tuis^ ^ 
quia ^njuíía cogitátio eó- 
rum. 

Prava ricantcs reputávi 
omnes peccatóres térras : * 
ideó dilexi teftimónia tua. 

Confíge timóre tuo car- 
nes meas : *■ a judiciis enim 
tuis timui. 

^ Feci judicium 8c juftí- 
tiam : * non tradas me 
calumniántibus me. 

Súfcipe fervum tuum in 
bonum : * non calum- 
nientur me fuperbi. 

Oculi mei defccérunt in 
B y Google i5 Dominica ad Nonam. íalutáre tuum , "^'Sc in eló- 
quium i uñidas tus. 

Fac cum íervo tuoíecun- 
áhm miíericórdiam mam , 

* & juftificarióncs tuas 
doce me. 

Servus tuus fum cgo : * 
da mihi intelledum , ut 
fciam teftimónia tua. 

Tempus faciendi , D6»- 
mine : * diíüpavérunt le* 
gem tuam. 

Ideó dilexi mandáta tua 

* fuper aurum & ropázion. 
Proptérea ad omnia man- 
dáta tua diri^ébar : * om* 
nem viam iniquam odio 
hábui. 

Ant. Inclinávi cormeum 
ád faciendas juílifícatiónes 
tuas in aeternum. 
Capitülüm, i. Joan. 5. 

HiEc eñ caritas Dei , ut 
mandáta ejus^ cufto- 
diámus ; & mandáta ejus 
grávia non font. 

I^.. br. Teílimónia tus 
ihtellexi , Dómine : * La- 
tum mandátum tuum ni- 
mis. Teftimónia. J¡^. Orn- 
áis confummatiónis ♦ vidi 
Snem : * Latum. Gloria 
Patri. Teftimónia tua. 

^. Dilexi mandáta tua 
fiíper aurum : f^. Propté- 
jrea ad ómnia mandáta tua 
dirigébar, Pf. 118. 
Oratio conveniensm 
A D N O N A M. 
f» Deus , t in adjutorium. 
, H y M N ü s. 

LAbente jam folis rota , 
Inclinat in noQem Sic vita fünrémam cit& 
Feftinat aa metam gradii. 

O Chrifte , dum fí^m 
cruci 
Expandís orbi bráchia 9 
Amare da crucem ; tiio 
Da nos in amplexu morí. 

Qui nos creávit , lau 
Patri ; 
Laus , q¡ui redéniít Filio ; 
Qui caritate nos foves 9 
Par íit tibi laus, Spiritus. 

Amen. 

Anu 4* £• Omnia. 
Ex Pfalmo 118. 

Mlrabilia teftimónia 
tua ; * ideó ícru- 
tata eft ea áni- 
ma mea. 

Declarátio íermónum 
tuórum illúminat , * & 
inteileftum dat párvulis. 

Os meum apérui , & at* 
traxi fpíritum ; * quia 
mandáta tua deíiderábam. 

Afpice in me , & mife- 
rére meí, * fecundiim ju-, 
dicium diligéntium nomeil| 
tuuhi. ^ ^ j 

Greílus meos dirige fe«| 
cund¿im elóquium tuum t 
* & non dominétur meí 
omnis injuftítia. j 

Redime me á calumnia 
hóminum , * ut cuftódiani 
ínandátatua. 

Fáciem tuam illümini 
fuper fervum tuum , * í 
doce me juftifícatiónes tuas 

Exitus aquárum deduxí 
nmt óculi mei ; * quia noi 
cuftodiérunt legem tuam. 

Juftus es 9 Dómine , 
& re^m judicium tuum*; dby Google Dominica 

Mandad luílitiam tefti- 
Aónla tua , * & verítátem 
tuam nimis. 
Tabéicere me fccit zelus 

nm ; * qwa obliti funt 

veri» tua inimici mei. 
l^'mm elóquium tuum 
ftAoneatcr^ * & fervus 
tttDs dilexit illud. 

Adokícéntulus íúm eco 9 
& contemptus : * juftifica- 
ttánes tuas non fiím oblitus. 

Juftitia tua, iuftítía in 
aternum ; * & lex tua 
lentas* 

^ Tribulátio & angúília 
isvcnénuit me : * man-» 
4kta tua meditátio mea eíl. 
^ JEqaitas teftimónia tua 
aztemnm : ^intelkdum 
da fflihj , ¡k vivam. 
Pivijío Pfalmi iiS. 

CLamávi in toto corde 
meo '9 exaudí me , 
Domine : * juílifícatiónes 
toas requiram. 

Qamávi ad te , falvum 
tathcj * ut cuílódiam 
mandáca tua. » 

Píxvéni in maturítátejí 
Si damávi ; * quia in 
veAa taa fupeiipcrivi, 

Prsveflérunt óculi mci 
fdte dilúculó ; * ut medi- 
iártrelóquia tua. 

Vocem meam audifecun- 
mifericórdiam tuam , llmt 

Ifci iine ; * & íécundüm 

Jum tuum vivifica me. 

áppropinquavérunt per- 

MJDeiites me iniquitáti ; * 

i iege autem tua longé 

&aifunt. 

Piopi es tu I Dómine ; ad Vonaitu tf 

* & omnes vis tua vé* 
ritas. • 

Initio cognóvi de tefli. 
ménüs tuis : * quia ia 
Kteraum fundaíli ea. 

Vide humilítátem mt?m « 
Se éripe me ; * quia legeni 
tuam non íiim oblitus. 

Júdica judicium meum 9 
& redime me : * prop- 
ter elóquium tuum vivifics 
me. 

Longé á peccatóribut 
falus ; -^ quia iuRificatió* 
nes tuas non exquiíiérunt* 

Miíéricórdia tus multe ^ 
Dómine : * íécund¿km ju- 
dicium tuum vivifica me. 

Multi qui perfequuntur 
me 9 & tribulant me : '^ 
á teftimónüs tuis non de- 
clinávi. 

Vidi pnevarícahtes 9 Se 
tabeícébam; * quia eló- 
quia tua non cuftodiérunt. 
Vide quóniam mandáta tua 
dilexi. Dómine : * in mt- 
tricordia tua vivifica me. 
Principium verbórtmi 
tüórum 9 véritas : ♦ iti 
«ternum ómnia íudicia jt|- 
ílitiae tus. 

Divifio Pfalmi ii^* 

PRincipes perfecúti íiint 
me gratis ; * & á ver- 
bis tuis fbrmidávit cot; 
meum. 

Laetábor ego fiíper eló- 
quia tua . * ficut qui in- 
vénit fpólia multa. 

Iniquitátem odio hábui, 
& abominátus fum : * le- 
gem autem tuam dilexi. 
Sépties in die laudedl 
B ü dby Google tS Dominica, ai Konaml dixi tibi * fuper judicia 
iuílitis tus. 

Pax multa diligéntibus 
legem tuam ; * & non cíl 
illis fcándalum. 

Expeéiába faiutáre tuum , 
Dómine \ "* & maadáta 
tua dilexi.^ 

Cuílodivit ánima mea 
teftimónia tua , ^8c dilexit 
ca'vehcmenter. 

Servávi mandáta tua & 
teitimónia tua \ J^ quia 
omnes vis mes in cpui^ 
pe£tu tuo. 

A];>propinquet deprecátio 
mea in confpe¿tu tuo 9 Dó- 
mine : * }uxta elóquium 
tuum da mihi intelledum. 

Intret poílulátio mea in 
confpefhi tuo : *fecund¿im 
elóquium tuum éripe me. 

£ru£tábunt labia mea 
hymnum , * cíim docúeris 
me juñifícatiónes tuas. 

Pronuntiábit lingua mea 
elóquium tuum ; * quia 
ómnia mandáta tua » s- 
quitas. 

Fiat manus tua ut íalvet 
me; "^ quóniam mandáta 
tUaelégi. 

Concupi vi faiutáre tuum. 
Dómine ; * & lex tua me- 
ditátio mea eíl. 

Vivet áninva mea, & 
laudábit te ; * & judicia 
tua ad>uvábunt me. 

Errávi ficut ovis qiis pé- 
riit : * qusre fervum tuum 9 
quia mandáta tua non fum 
oblitus. 

Ant, Omnia mandáta tua 
«quitas : pax multa diligén- tibus legem tuam, Dómin< 
Capitulum. i. Tim. i. 

Flnis práecepti eíl car 
tas cie.corde puro ,. £ 
confciéntiá boná , & fíd 
non fídá. 

I^. hr. Omnes vis mes ' 
In confpe^hi tuo , Dómine 
Omnes. ^f". Servávi man 
data tua ^ Íl teílimónii 
tua , * In cpnípeüu tuo 
Gloria. Omnjes. 

if, Cuñodivit ánima mea 
teílimónia tua , I^. Et di- 
lexit ea vehementcr./y¡ 1 1 8. 

Oratio conveniens» 
AD VESPERAS. 

}5^. Deus , t in adjutó- 
riüm , 8(c. 

Anu 7. c. Dixit Dbml 
ñus. 

P S A L M U S 109. 

Chrifli divinitas , regnim 
& Sacerdotium. . 

Dlxit Dóminus Dó« 
mino meo : * Sede 
a dextris meis ^ . 

Doñee ponam iniraicos, 
tuos , * ícabellum pedum, 
tuórum. , I 

Viream virtútis tus emit^i 
tet Dóminus ex Sion : *í 
dominare in medio inimi-i 
córum tuórum.^ . ' 

Tecum principium in diíj 
virtútis tus in íplendóriji 
bus fanSórum : * ex útera 
ante luciferum génui te. J 

Jurávit Dóminus , & noí 
poenitébit eum : * Tu el 
Sacerdos in sternum üh 
cundCim órdinem Mclci* 
fedech. , . J 

Dóminus á dextris tuis l¡ yGooQle Dominica 
* confiég^t in dk irae íi» ^. ««• íudicábft in natiónibus ; 
implébír ruinas : * con- 
quafiibit cápita in térra 
muhónmu 

Dt róñente in via bi- 
¿er : * proptéreá exalta^ 
lii caput. 

Ant. Dixit Dóminus Dó- 
nino meo : Sede a dextris 

SñtJS» 

Anu 4* a. Fidélia. . 

• P s A L M u s no. 
Laus Deo oh fuá per 

Oirijbim beneficia, 

COnfítebor tibí , Dó* 
mine, in toto cordc 
1BK0 , * in concilio iuñó- 
rum & congregatióne. 

ALi^na ópera Dómini , * 
exquisita in omnes volun* 
tátes ejus. 

Confefiio & magnificén- 
tía opus ejus : * & juñitia 
ejus manet in fécuium íé» 
culi. 

Memóriam fecit mira- 
bilium fiíórum * miféri- 
con 8i miferátor Dómi- 
nos. 

Efcam dedit timéntibus 
le : * memor erit in fécu- 
ium teftamenti fui. 

• Virtútem óperum^ fuó- 
lum annuntiabit pópulo 
fiío ; ^ ut det illis hseredi- 
tátem géntium. 

Opera mánuum e}us ve- 
ntas 8c judicium ; * fídélia 
omnia mandita ejus: 

G)nfírmáta in féculDm 
íeculi , * fatta in veritáte 
& «quítate» aJ Fe/peras* 19 

' Rcdemptiónemmiíltnó- 
pulo ^ : * mandavit 
m «temum teílamentum 
üiunu 

Sandum & terribile no- 
men ejus : * initium íá- 
piéntiK timor DóminL 

Intelledus bonus ómnl* 
bus £iciéntibus eum : * 
laudátio ejus manet in f¿» 
culum féculi. 

Anu Fidéliaómniaman- 
data ejus. confirmara ia 
fécuium feaili. 

Ant. u /• Qui timet Dó- 
mlnum. 

P S A L M U S 111. 

• Chrijli & omnium in 
Chriflo jufloríLm encomium* 

BEátus vir qui timet Dó- 
minum , * in mand¿> 
tis ejus volet nimls. 

Potens in térra erit fe- 
men ejus : * ^cnerátio re- 
dtómm benedicétur. ^ 

Gloría & divítia ¡n do- 
mo ejus ; * & juíbtia ejus 
manet in í^culum féculi. 

Exortum eíl in ténebris 
lumen reftis ; * miférícors 9 
& miferátor , & juftus. 

Jucundus homo , qui mi- 
íerétur & cómmodat , dif* 

Sónet fermónes fuos in ju- 
icio ; ^ quia in sternum 
non commovébitur. 

In memoria «terna erit 
juftus : ♦ ab auditióne 
mala non timébit. 

Parátum cor ejus fperáre 
in Dómino , confírmátum 
eft cor ejus : * non com- 
movébitur, doñee defpí- 
ciat inimícos fuos* 
Büi dby Google Daminicd ad Vefpcras, Diíperfit, dedit paupé* 
ribus i * juftítia ejiís manet 
in féculum féculi : corau 
eius exaltábitur in gloría. 
JPeccátor yidébit , & ¡rafeé- 
tur ; déntibus fuis fremet 9 
k tabefcet : * defidérium 
peccatórum peribir. 

Anu Qui-timet Dómi* 
üum in mandátis ejus yo- 
kt nimis. 

Anu 7* c. Sit nomen* 

P S A L M U S 112. 

Dei laiis ob ñdelium per 
Chtijhktñ exaltationem Sf 
multiplicationem» 

LAudáte, púeri^ 06- 
minum, * laúdate no- 
men Dómini. 

Sit nomea Dómini be- 
Atdidum 9 * ex hoc ounc 9 
& uíque in í^ulum* 

A íblis ortu ufi{ue ad 
occáfum 9 * laudábile no- 
jnen Dómini. 

£>tceirus fuper omnes 
gentes Dóminus , * & fu- 
per ^Gelos gloria eju€. 

Quis ílcut Dóminus Deus 
naíler 9 qui in altis habi- 
tat 9 * & humilia réípicit 
in coelo & in térra % 

Súícitans á térra ino* 
pem : * & de ílércore éri- 
gens páuperem ; 

Ur cóllocet eum cum 
principibus 9 * cum prin- 
cipibus pópuli fui. 

Qui habitare facit ílérí- 
lem in domo ; "^ matrem 
£liórum laetantem. 

Anu Sit nomen Dómini 
benedié^um ex hoc nunc Se 
ufque la féculum* Anu I. A. Nol (jui \vñ 
mus. 

PSALMÜS II). 
Ecclefia per Chriflam i 
beratio : idolorum vanitít 

IN éxitulfraeldefl^pyi 
to 9 * domús JacoD d 
pópulo bárbaro ; 

Paaa eíl Judaea fand; 
ficátio eius 9 * Ifrael pote 
ílas ejus. 

Mare vidit, 8c fiigit : ' 
Jordánis coaverúis eft re 
trorsi'mi. 

Montes exyltavémnt u 
arietes 9 "^ & colles ficu 
aigni óvium. 

Quid eíl tibí 9 1^^ 
au6d fugifti ? * & tu , Joi 
dánis 9 quia converius e 
retrors¿im 1 

Montes 9 exultaílis íicu 
arietes ? * & colles 9 "CO! 
agni óvium ? 

A fácie Dómini mota el 
terr39*áfácie Dei Jacob 

Qui convertit petram H 
ílagna aquérum , ♦ & n» 
pem in fontes aqwárum. 

Non nobis 9 Dórain« 
non nobis , ^ ítá nómW 
tuo da gióriam fuper nuie 
ricórdia tua & veritéo 
tua; 

Nequando dicant gentes 
*Ub¡eftDeuseór«ml . 

Deus autem nofter n 
coelo : * ómnia quacuin 
ilue vóluit 9 íbcit. 

Simulácra géntium al 
gentura & aurum : * open 
mánuum hómiuum. 

Oshabent9 & nonio 
qucntur : ♦ óculos M dby Google Dominica 

fcent , & non vidébunr. 

^ Aurcs habent , & non 

áaáient : * nares habent» 

^nonodorábunr. 
Manas habent , 8c non 

pilpúbvax^ pedes habent , 

ii aoa smhuMbunt : * non 
cfeiT.ábunt in giíttüre fuo. 
^ Símiles illis fiajit 9 qui 
fáciuní ea y * ^ omnes 
qiii confídunt in eis. 

Domus Ifrael Iperávit in 
Dómino : * adjútor eórum 
&proteítor eórum eíl. 

Domus Aáron Iperávit in 
Dómino : * adiuror eórum 
í( prorettor eórum eíl, 

Qui timent Dóminum , 

fpetavéiunt in Dómino : * 

áájútoT eórum & protec- 
tor eóni/n eít. 

Dóminus memor fuir nof- 
trí, ♦& benedixir nobis. 

Benedixit dómui Kra'él : * 
bcnedixit dómui Aáron. 

Benedixit ómnibus qui 
timent Dóminum , * pu- 
fiDis cum majóribus. 

Adjíciat Dóminus fuper 
vos , * fuper vos & fupeir 
Mos veílros. 

Benedifti vos á Dómino,* 
91ÍÍ ftdr coeUim & terram. • 

Ccelum caeli Dómino : *• 
terram autem dedit filiis 
Bómigum* 

Non mórtui laudábunt 
U, Dómine , * ñeque om- 
nes qui defcendunr in iii^' 
ürüum. 

Sed nos qni vívimus ,' 
benedícimus Dómino , ♦ 
ex hoc mtnc 9 & ufque in; 
ferulum. 

Pars HyemaUsm adVefperas.^ It 

Anu Nos qui vívímot , 
benedícimus Dómino. 
Capitülüm. Ephef.té 

BEnediétus Deus » 8c 
Pater Dóminí noílrí 
Jefu Chriíli , qui benc. 
dixit nos in omni bcnedic« 
tióne fpirituáli in coeiélH- 
bus in Chrilto , licut elé- 
git nos in ipíb ante mundi 
conilitutiónem y uteíTémus 
fanfti 8c immaculáti in 
conípeflii eius in caritate. 

H T M N ü S. 

O Luce qui mortálibus 
Lates iniiCcefsá.Deus ! 
Prsfente quo lanai tre« 

munt 
Nubuntque vulnis Angelí : 

Híc, ceu profunda cónditi 
Demérgimur calígine : 
^ternus at noftem íuo 
Fuigóre depelletdics. 

Hunc nempé nobis pre- 
paras, 
Nobis refervas hunc diem , 
Quem vix adumbrat fplén- 

dida 
Flammantis aí!r¡ clárttas. 

Moráris heu ! ñimls diCi 
Moráris, optátus dies: 
Ut te fruámur , nóxii 
Linquenda moles córporís. 

His cíim Iblúta víncuhs 
Mens evolárit , ó Deus I 
Vidére te , laudare te ,. 
Amare te non délinet. 
Ad omne nos apta bonunit 
FcBCUnda donisTrínitas : 
Fac lucís ufürae brevi 
üiterna fuécédat dies* 
Amen. 

f^. InDco laudábímiir 
tota die ; 1^2. Et in nomine dby Google Vorüinicd ai Comphtoriumi 3» 

túo conütébimur in fécu« 
lum. Pf* 45. 

Antíph. ut in Proprio, 
Canticum B. Mar i je 

VlRGINIS. Lucí. 

Dei laiis ob incarnaú 
Vtrhi myfteríum» 

MAgníficat * ánima 
mea Dóminum 9 
£t exultávit rpíritus meus 
* in Deo íálutári meo ; 

Quia refpéxic humilitá- 
tem ancills fuse : * ecce 
cnim ex hoc beátam me 
dicent oqjnes geueratiónes* 
' Qiüa fecit mihi magna 
qjui potens eíl ; * & fanc- 
tiim nomen eius. 
. £t mifericórdia efus a 
progenie in progenies * ti- 
méntibus eum. 

Fecit poténtiam in brá- 
chio fuo : ♦ difperlit fu- 
perbos mente cordis fui» 

Depófuit potentes de 
fede, "^Scexaltávit húmiles* 

Eliirieutes implévit bo- 
nis^ * •& dívites dimííit 
inanes* • 

Siiícépit Ifrael púerum 
fúum ,. * recordátus mife- 
ricórdia fus 9, 

Sicut locútus eí! ad'pa^ 
tres nonios , * Abraham 
& fémiiii ejus in fécula. 
Deindé diciturAntiphonaj, 
& Oyatioy ut in Proprio, 
AD COMPLETORIUlvr. 

Leñor : Jiibe ♦ Dorane « 
bcnedícere.5e/igÉ/. (Juiciim- 
Que hanc régulam fecüti 
lüerint , pax íbper illos 8c 
jpifericórdia. GüLCm. 

]^ Amen» Tüm fit Uñió mvi TeP 
tamenti 9 & reliqua u/que 
ad Pf almos , ut habetur 
infrá ad Complet. in Feriu 
per Aanum , pagina 170» 

Ant. 8. G. Scuto* 
P S A L M ü S. 4- 

In Deo fid^lium fpes 8t requies. 
V.-> ti jUm invocárem,exaii« 
dívit me Deus juílí- 
tÍ2B me» : * in tri- 
buía tióae dilatañi mihi. 

Milerére meí, * &exaii# 
di oratiónem meam« 

FíUi hóminum , üíque^ 
quó gravi corde ? * ut 
quid ..dilígitis vanitátem «^ 
Siquceritis mendáciuml 

£r fcitóte quóniam nii« 
rificávitDóminus SanGum 
fuum : '^^Dóminusexáudiet 
me , cüim clama vero ad 
eum. 

Irafciminiy & nolítepec- 
cáre : "** quae dícitis in 
córdibus veílris , in cubíll- 
bus veílris compungímiuu 
Sacrifícate facrifícium iu(^ 
tíiiae, ♦ &.fperáte in Dó. 
mino. 

Multi dicunt : Quis oí!ea« 
dit nobis bona'? * íigná- 
tum ell fuper nos lumen 
Yultüs tu i 9 Dómine» 

Dediíli laetíiiam in corde 
meo : * afruítu frumenti , 
vini &.óleiílii multiplicáij 
funt. 

' In pace in ídipfum dór- 
miam 8c requielcam : * 
quóniam' tu 9 Dómine , 
íinguláritei ^ in fpe conílü 
tuíüime.. dby Google Dominica ad ¥s ALM u s 

;Sub Dú tutela « niful per élemvelnoSem tímendurtim 

QVi habitat in adjutó- 
lio Altiflimi 9 * in 
piDtedióne Dei cceli 
coffltDorábirur. 
jDicet £>ómino : Suícep- 
tor meus es tu , & refii- 
áom meum : ^ Deus meus, 
qwrábo in eum ; 

Quóniam ipíe liberávit 
me de laqueo venántium , 
* & á verbo áíbero. ► 

Scápulis Ílii9 obumbrá- 
bit tibí , & íiib pennis eius 
ibis : * ícuto circúm- bit te ventas e)us. 

Non timébis á timóre 
Bodumo 9 * á fagitta vo- 
laote in die : . 

A u^ótio perambulante 
in téaebris , ^ ab incurfu 
& (bemónio meridiano. 
' Cadent á látere ruó mil- 
le 9 & decem millia á dex- 
iristuis: * ad te autem 
000 appropinqiiábit. 

Venirntamen óculis tuis 
cmifiderábis j * & retribu- 
áÓQem peccatórum vidé* 
bis. 

Quóniam, Tu es^ Dómi- 
ne, ípes mea, *Altiffimum 
pofuifli refúgium tuum ; 
•Non accédet ad te malum, 
*& flagellum.non appro- 
^inquábit tabernáculo tuo. 

Quóniam Angelis fuis 
tondávit de te , * ut cuf- 
tódiant te in ómnibus viis 
tuis. 

In mánibusportábunt te, 
* nc forte oflendas ad lá- 
Pidem pedem tuumi Campletoriitm* n 

Super áíbidem & bafilii^ 
cum ambuíábis , * Se con- 
culcábis leónem 8c dracó- 
nem. 

Quóniam in me rperivit , 
liberábo eum : * prótegam 
eum , quóniam cognóvit 
nomen meum. 

Clamábit ad me , * & 
ego exáudiam eum. 

Cum ipíb ilim in tribu- 
latióne : * erípiam cum 9 
& giorificábo eum* 

Longitudine diénim re« 
plébo cum , * & oftendam 
lili falutáre mcum. 

P S A L M u s tn« 

Deus die 6r noñe bene^ 
dicendus» 

ECce nunc benedícite 
Dóminum , * omnes 
ícrvi Dómini. 

Qui ílatis in domo D6« 
mini , * in átriis domas 
Dei noílri ; 

In nódibus extóilite ma> 
ñus veilras in íánó^a , '*' 8c 
benedicite Dóminum. 

Benedicat te Dóminus 
ex Sion , * qui fccit coelum 
& terram. 

Ant. Scuto circúmdabit 
te varitas eius : non timébis 
á timóre nodurno. Pf. 90. 

In Advenu 6r á VigiL 
Natal. Domini ad PrX'* 
féntat. ejufdem incluji\é ^ 
Hymnus ut in Proprio. 

A craflifio autem Pra- 
fentat. Domini ad Ten IV. 
Cinerum exclufivé, 
Hymnus. 

GRates , perafto jam die, 
DeuS}tibi perfólvimus^ 
Bv dby Google 14 Dominica. ad 

Pronóque 9 dum nox inci- 

. pit» 
Proftérnimiis vultu preces. 
Quod longa peccávit dies » 
Amárus éxpiet dolor ; 
Somno gravátis ne nova 
Infligat hoíUs vulnera, 
Infeílus ufqué circuit 

8>u»rens leo quem dévoret: 
mbrá fub alárum tuos 
Defende ñlios , Pater. 

O quando lucefcet mus 
Qui neícic occáfum dies ! 
O quando fan£ta fe dabit 
Qu^s oefcit hoílem patria I 
Qui nos creávit » laus 
Patr^ ; 
Laus 9 qvi) redémit , Filio ; 
jui caritate nos foves 9 
'ar fit tibi kus , Spiritus* 

Amen* 
Capitulum. i. Thejr, 5. 

OMnes vos fílii lucis 
eílis 9 & fílii diéi : 
non iürnus nontis 9 ñeque 
tenebrárum : igitur non 
¿ormiámus ílcut & céteri 9 
íed vigiléanus & íobrii &- 
mus. 

^, bn In manus tuas 9 
Dómine 9 * Cpmmendo 
feiritum meum» In manus. 
y. Redemiíti me. Dómi- 
ne 9 ♦ Deus veritátis. * 
Commendo. Gloria Patil. 
In manus. Pf* 30. 

;í^.Cuílódl me 9 Dómine,' 
ut pupillam óculi : i;^. Sub 
umbra alárum tuárum pro- 
Sege me. Pf. i6« 

InAdvenU & á IfataH 
Vom. ad ejiu Prd^fintat, 
Antiph. hahetur in Propr. 

FifíPra^fintat^ ¡kminL €ompt^oriunU 

Ant. j. g. Dómine. 
Canticum Simeonis# 

Luc, a. 
De Salvatori^ adventu 
gratiarum aciio, 

Nync dimittis íérvum 
tuum 9 Dómine 9 * 
fecundúm verbum tum 9 in 
pace y 

Quia vidénint óculi mei ♦ 
íalutáre tuum 9 

Quod paraíU * ante 
fáciem ómnium populó- 
rum. 

Lumen ad revelatiónem 
géntium 9 * & glóriam 
plebis tuae Ifrael. 

Anu Dómine 9 dabis pa- 
cem nobis ; ómnia enim 
ópera noílra operátus es 
nobis. If. 26. 

3¡^. Dóminus vobifcum. 
Kt. £t cum fpiritu tuo. 
Orémus. 

Vlfíta 9 quaefumus 9 Dó- 
mine 9 habitatiónenl 
noftram ; & omnes insi- 
dias inimici ab ea longé 
repelle : Angeli mi fanoi 
habitent in ea 9 qui nos 
in pace cuftódiant ; & be- 
nediftio tua fit fuper nos 
femper ; Per Dóminum 
noílrum. 

X^. Dóminus vobiícunu 
]^. Benedicámus Domino. 

Finito CompUtorio^fith- 
tnifsá voce diciturJigjKindo 
féfis^no crucis : Grátia Dó-. 
mini noftrí Jefii Chrifti 9 T 
& caritas Dei 9 & commu- 
nicátio fanfti Spíritús fie 
cum ómnibus vobis. i. Cor. 
x}.^ •Amen.Fídéliuoi» ^^- dby Google Feria ficuiidá dd Ojfuium NoB. n 

^^^turunaexAn^ Amóris 8t reddat víces. gwtó, qax habentur infrA 

tiadcm Pfcdteriu 
Pé compietum Officium 

iicitur fiemo , Pater. Aví. 

Cnáo. 

FEKW SECUNDA. 

Ad Officiüm Noct. 
Dómine , labia, fuprá , i Quae tíos prior ilc ^gist 
Tibí » beata Trini tas , Sit fuffima laus 9 fummum 

decus 

Iti íempite^na íicuia.Ameru 

InFerüs^ & aiiis'OfficUs 

trium LeSionum , dicuntur 

pro uñi€0 Nocturno novem 

f-:-'jZ — "" ^ ***""♦ *• Tfoími ai unamquamqué 

invit. üeum , qui prior Feriam pofiti , fub una 

fluexit nos * vcnite , ado^ duntofcat Antíphona pojl 

Rmus. i.Joan. 4. fmgulos tres Pfalmos. In 

^A 94. Venite. Fejlis vero novem Leaío* 

mummquamquehujus num , pojh qmmlihet PfaU 

tjalmi btrophen yel diví^ mum , unaquaque Anti^ fionem ^dicetur altematim 
mtatormm integrum , & 
mmiúmapars , ut habe-^ 
ff^rhin Dominica. Ét 
»cmfequentibus Feriu» 
Hy m n ü s w canamus glonam | Verhim, miracula , 
Voelum fecundo qui cendus. p/iona dicitur , ve/ ie Pro» 
prio i velde Commurú. 

Anu 4* a. Omnia. 

P s A L M y s xo^ 
* líeus» ob midüplicia 
natural Sr fratun per Dei 
.1 f_ ¡jgj¿¿i^ Mpandit,admirábile 
Wonálibus fpeaáculum. 

roh ftupémus álveo 
gagnárc pénliles lacus : 
nWfimbrc térras fértili 
^^s irr6rat Pater. 

Y^m praeparas nobis 9 

¿" n«c imágo grátise : 
"«croreftillansúbcri 
wdis penétrat intima, 
nanc qui fidéli cómbi- cejidus Énedic 9 ánima mea 9 
Dómino : * Dómine 

— Deus meiis , magnir 
£cátus es vehementer. ; 

Cpnfeíliónem & dec^ 
rem induift] , *amiftus lix- 
mine ficut veílimento ; 
: Extendens coelum íicut 
pellem , * qui tegis aqu^ 
'íliperióra e>us ; 

iQ^i ppi^is, nubem aícen- 
íum tuum \ * qui ámbulas 
iíiper peanas ventórum ; ^-Jqui _,,.. , 

. "unt , Qui faf Í8 Angelos tuos 
fWtafalúbrempéaorc, fpiritus , * 8t miniftros 
Jnhís ad «ternas domos • tuos'ignem urentem 5. 
^0 refultat Ímpetu. » Qvú fiíndaíli íerramfii- 
jO^atagens^qtiamprodigá per ftabilitátem %m :. * 
yitare non ceíTas manu \\ non inelinábitur in íScu- 
'unons haoc memor tui , ]um fícuti. 

B vi dby Google í6 Tiriá fecunda ai QjBicium NoS. AbyíTus , íicut vefti- 
mentum , amiftus ejus : * 
fuper montes ftabunt aque. 
Áb increpatióne ttia fú- 
gient 9 * a voce tonitrul 
mi formidábunt* 
I Afcendunt montes , & 
defcendunt campi , * in 
locum quem fundafti eis. 

Términum pofuifti , 
quem non tranigredientur; 
* ñeque convertentur ope- 
ríre terram. 

Qui emittis fontes ín 
convállibus : *ifitermé-' 
dium móntium pertransi- 
bunt aquas. 

Potábunt omn€ls béíUae 
agrí : * éxpedábuíit óna- 
¿ñ in íiti fuá. 

Super ea vólucres coeli 
kabitábunt : * de medio 
petrárum dabunt voces. 

Rigans mootes de fupe- 
rióribus fuis : ♦ de fruftu 
ópenim tuónim fatíábitur 
ierra : 

Prodúcens foenum ju- 
jnentis 9 * & herbam fervi- 
tüti hóminum 9 

üt educas j?anem dé tér- 
ra ,♦ & vmum latificet 
cor hóminis; 

Ut exhilaret fáciem in 
óleo , * & pañis cor hó- 
ininis confirmen 

Saturabuntur lignacam- 
pi , "^^ 8( cedri Libani quas 
plantávit. 

Illíc páíTeres nidifícá- 
bunt : * heródii domusdux 
cft eórum. 

Montes excelH ccrvis , ♦ 
petra refúgium herinácüs. - Fecit lunamiiitéftipont: 
* fol •• cognóvit occáfuú) 
iuum. 

Pofuifti ténebras , & 
lsi¿la ^eft. nox; ♦ in ipfa 
pertransibunt omnesbéüix 
íylvae. 

'Cátuli leónum rugienr 
tes , ut rápiant 9 * & 
quarant á Deo efcam íibi. 

Ortus eft fol , & cqn- 
gregáti funt ; * &incubi. 
íibus fuis colíocabuntur. 

Exibit homo ad opiis 
' fuum , * & ad operatió- 
nem fuam ufque ad vef- 
perum. 

Divifio Pfalmi loj. 

Qüám magnifícáta funt 
ópera tua 9 Dómi- 
ne ** ómnia in fapién- 
tía fecifti ; impléta eft térra 
pofléffiónc tuá. _ 

Hoc mare magnum » & 
fpatiófum mánibus ; * »- 
lie reptiliá , ' quorum non 
eft- númerus 9 animáüa 
puíilla cum magnis.^ 
Illlc naves pertransíbnntí 
* draco ifte quem formaíll 
ad illudendum tu * 

Omnia á te cxpedant , * 
ut desillis efcam in tém« 

Dante te illis > cola- 
gent : * aperiente te ma^ ¡ 
num tuam 9 ómnia imple- 1 
buntur bonitáte. , 

. Avertente autem te fí- ' 
ciem 9 tuii)abuntur : * au- 1 
feres ipíritum córuin , « | 
deiicient , & in púlverem | 
fuum revertentur. ' 

, Emittes Spiritum tuumt , dby Google Ferid fecunda ad Ojftcium NoSé & creabuntur ; ♦ & reno- 

\4bis faciem cerrae. 

Alwra iivijio Pfalmi lo;. 

Slr ^ría Dómini in 
iecmum : * la?tábi> 
tur Oómínus in opéribus 

Qui réípicit terram , & 
háx eam tremeré ; "^ qui 
tangir montes , & fümi- 
ganr. 

Cantábo Dómino in vita 
mea : * pfallam Deo meo 9 
quámdiu íiim. 

Jucundum íit ei elóquium 
meum : * ego vero dele¿^á- 
bor in Dómino. 

Deficiant peccatóres á 
tena 9 8c' iniaui 9 ita ut 
non ímt : * bénedic , áni- 
jna mea 9 Dómino. 

Anu Omnia iníapiéntia 
&áñi 9 Dómine : impléta 
eft térra poíleffióne tuá» 

Anu 7» i. Mementóte. 

P S A L M U S ÍÓ4. • 

Btneficia Ifraélitico po^ 
pulo collata celehrnntur fi« 
«mimeranmr, 

COníitéminl Dómino 9 & 
invócate nomen ejus : 
f anmintiáte intfer gentes 
ópera ejus. 

Cántate ei 9 8c psállite 
eí : ♦ nárrate ómnia mi- 
rabília ejus. 

Laudámini in nomine 
fando ejus : * Isetétur cor 
quasréntium Dóminum. '- 

Quaírítc Dóminum 9 & 
confirmámini : ♦ quasritó 
fáciem ejus femper. 

Mementóte mir^bilium 
ejus qua? fecit 9 * prodi- tr 

giaeñis^ 8c judicia oris 
ejus 9 

Semen Abraham íervi 
ejus 9 * filii Jacob eleOi 
ejus. 

Ipíe Dóminus Deus no« 
fter : * in univerfa terrsí 
judicia ejus. 

Memor fuit in fécuUim 
teílamcfnti fui , ♦ verbi 
quod maitdávit in mille 
generatiónes 9 r 

Quod di^ófuit ad Abra* 
ham ; * 8c juramenti {\A 
ad Ifaalf. 

£t ftátuit iÜud Jacob in 
pra^céptum 9 * Se Ifrael in 
teílamentiim aeternum ; 

Dicens : Ttbi dabo ter- 
rartí Chánaán * funículum 
hcreditátis veftrae ; 

Cúm eíTertt número bre- 
vi 9 * pauciíiimi 9 & Ínco- 
las ejus; 

£t pertraníiérunt de 
gente in gentem 9 ^ 8c de 
regno ad pópulum álte« 
rum. 

Non relíqtiit hóminem 
nocére cis , ♦Se corrípuit 
proeis reges. 

Nolíte táM^ere chriftos 
meos 9 ♦ 8c m prophétis 
meis nolíte malignan. 

Dívifio Pfalmi 104. Et. . 

VOcávit [ Dóminus I 
famem fuper terram j. 
* 8c omne firmamentum 
pañis contrivit. 

Miíit ante eos virum : ** 
in fervum venúmdatus e(l 
Joíéph. 

Humiliavérunt in com- 
pédibus pedes «jus : * fer« dby Google férid facunda ai Qffcium KoB* rum píertr^níiit ¿Uúxnam 
cius. 

. Doñee vteBÍret verbum 
c)us , * elóquíum Dómini 
inflammávit eum. 
Miílt rex , & folvit eum \ 

* princeps populómm , & 
dlmííit eum. 

Cbnílituit eum dómi- 
num domüs. fuas ¿ * 8c 
principem omnÍ9 poíTeífió- 
nis illas ; 

- Uterüdiretjpnnclpesejus 
íicut femetipium » '^ & fe* 
nes ejus prudéntiam docér 
ret. 

Et intrávit (frael m 
ff gyptum ; * & Jacob ác- 
cola fuit in térra Cham^ 

£t auxit pópulain ñium' 
vehementer , * & fírmávit 
eum fuper inimicos ejys* 

Convertit cor eórum « ut 
odírent pópulumejus^ ♦ 8c 
dolum fácerent in íérvos 
ejus. 
Altera divifíóPfalmi 104. 

Mlíit [ Dómiñus ] Móy* 
{en fervum fuum-, 

* Aaxon quem ¿legit ip. 
íum. 

Póíüiit in eis verba íi^nó- 
fumfuórum, * Scprodlgiói 
rum in térra Cham* 

Mifit ténebras , 8c obf- 
curávit ; * ,& non exacer- 
bávit fermónes fuos* 

Convertit aquas ecrum 
jn sán^uinem ^* Sü occL- 
dit pÜces eórum«^ • 
: Edidit térra eójoun ra- 
nas "^ in penetrálibus re- 
gum ipíbnim* 

.Dixit i & venir coeno* myia , H cínifes * ia ftpu 
nibus fínibus eórum. 
Póíuit pluvias eóruní 

§rándinem 1 "^ ignem com* 
urentem. in térra ipío- 
rum. 

Et percuffit vineas eó^ 
nim^ & fícúlneas eórum ; ^ 
& contrivit lignum fínium 
eórun^. 

Dixit : 8c venir locuíla 
8c bruchus , * cuius ' non 
erat númerus : 

Et coméditomne foe'num 
in térra eórum t * 8c co- 
médít omnem fru£hmi ter« 
ne eórum. 

Et percuíSt omne pri- 
mogénáúim in térra eórum» 
'*' primicias omnis labóriii ; 
eórum. 

Et eduxit eos. eum ar- ' 
gente fie auro ; * & noi^ 
eratin. tríbubuseprum in-^ : 
firmus. 

Lastáta eíl ^gyptus in 
profedióne eórum ; * quia 
mcúbui^ timpr eórum fu^ 
per eos* . 

Exjpandit nubem in proi 
te^ÍQi>eni. eórum ^ * ^ 
ignem Ht! liicéiret éis pei^ 
noítem. 

Petiérunt > 8c venít co-' 
turaix •, * §c pane c(eli fa- 
turávit eos. 

Din^it petram , 8c flu*é* 
runta^uai :*abiéruatin 
íicco flupiina j 

Qiióniam memor {\ih 
verbi ünl^i fiíi 9 * quod 
hábuit ad Abraham púerum 
íuum* 

£t eduxit pópulum fuuoi dby Google Feria Acundá' ai Oficium NoS. ia cznltatíóne » * & elec- 
tos fuos ia ketitia» 

El dedit lilis regiónei 
t&añua : * & labores po- 
puióium poíledérunt i 

üt oiitódiant iuftifica- 
úóaes ejas ^ * ^ kgem 
ejia nequirant. ^ 

Ant, Mementóte mira- 
vbílium ejus quae íecit f 
pfodigia ejús » & iudicia 
oiis eiiis. . 
Anu I. a. Vifita nos. 

P S A L M U S 10$. 

Mifericordia Dei cele* 

branda. Ifráéliticiu populus 

peccata fuá agnofceru & 

TMfkns j falutem pofciu 

COnfítémini Domino f 
quóniam bonus , * 
fuónjam in féculiun miíé. 
zkórdia ejus* 

país ioquétur poténtias 
Dómini 9 ^* auditas fáciet 
omnes laudes eius 1 

Beáti qui cuílodiunt ¡u- 
dicium 9 * 8c fáciunt juití- 
tiain in omni tempere* 

Memento noílri 9 Dómi- 
ne « in beneplácito pópuU 
toi;* viíita nos in lalu- 
t&rinx) , 

^i videndum in boni- 
tate ele6tórum tuórum ,. 
ad ketandum in laetítia 
gcntis tuae ; "* ut laudéris 
cum hxreditáte tua. 
Divi/io Pfalmi io$. 

PEccávimus cum pátri- 
bus noítris : *- injuAé 
¿gimus , iniquitátem feci* 
mus. 

Patres noílri in iEgypto 
BOA iatellfixérunt joirabí-* lia tua : ^ non ítiéiiinc 
memores mulntúdinis mi^ 
ftrícórdi» nui. 

Et irrítavérunt afeen- 
dentes in mare t * mate 
rubrum. 

Et íálvávit eos propter 
nomen fuum , ^^ ut notam 
fáoeret poténtiam fuam* 

£t incrépuit mare ni- 
bnim 9 & exílccánim eíl : 
* & deduxit eos in abyílii t 
licut in delérto. •• 

Et iálvavit eos de manii 
odién^iim 9 ^ & redémit 
eos de manu inimici* 

Et opéruit aqua tribu- 
lantes eos : * unus ex ett 
non remanfít. 

Et credidérunt verbis 
eius 9 * & laudavérunc 
laudem ejus. 

Citó fecérunt , oblíti 
£int óperum eius ^ ^ ^ 
non fiíílinuérunt consilium 
ejus* 

Et concupiérunt concu- 
pifcéntiam m defcrto 9 * 
¿c tentavérunt. Deum in 
inaquófo. 

Et dedit eis petitiónem 
ipfónun). * & mifit fatu- 
ritácem in ánimas eórum*. 

Et irriwvérunt Móylén 
in cañris, * Aaroníanc-. 
titm DóminL 

Aperta eft térra , & de- 
glutivit Dathan , .* & op¿-, 
ruit fuper congregatiúnesa 
Abiron* 

Et ejíaríír ignis infyna- 
góga eórum ; * ílamma 
combuílit peccatóres. 

£t ificérunt. vitulum ía dby Google *49 Ferid fecunda 

Horeb , * 8c adóravérunt 
ácúiptile ;" 

£t mutavérunt glóríam 
íiiam * in nmiütudinem 
vituii comedentis foenum. 

Obliti funt Deutn qui 
íálvávit eos , * qui fecit 
ma^nália ín ^gypto , mi- 
rabilia in aterra Cham , 
terribiiia in mari rubro. 

£t dbdt ut difpérderct 
co»9 íi non Móylbs elec- 
tus eius ftetiíTet in confrac- 
tióne , in confpe¿tu eius , 
* ut avérteret iran> ejus , 
ne difpérderet eos. 

£t pro nihílo habuérunt 
terram deílderábilem : '^• 
non credidérunt verbo eius. 

£t níurmuravérunt in 
tabernáculis fuis : * non 
«xaudiérunt vocem Dó- 
mini. 

£t elevávit manum íliam 
foper eos , * ut proítérne- 
ret eos in deferto , 

£t ut dejiceret íémen 
eórum in natiónibus , '^ & 
diípérgeret eos in regióni- 
bus. 

£tinitiátifunt Beélphe- 
gor 9 * & comedérunt fa- 
crifícia mortuórum. 

£t irritavérunt eum in 
adinvcntiónibus fuis ; * & 
inultiplicáta eíl in eis ruina. 

£t iletit Phínees j & pía- 
cávit; '*' &cefsávitquaj(sá- 
tío* 

£t reputátum eíl ei in 
9uílitiam , * in generatió- 
nem & generatiónem ufque 
in fempiternum. 

£t ir.itavéruat eum ad ai Officium NoS* 

aquas contradi£tiónb ; ^ 
& vexátus eíl Móyfes prop- 
ter eos , 

Quia exacerbavérunt ípí^ 
ritum ejus j ♦ & diílinxii: 
rn lábiis fuis. 
Altera divifio Pfalmi loj. 

NOndifperdidérunt gen- 
tes 9 * quas dixit Dó« 
minus illis. 

£t commixti funt ínter 
gentes j * & didicérunt 
opera eórum. 

Et ferviérunt fculptiiibus 
eórum ; * & fa£lum eíl illis 
in fcándalum. 

Et immolavérunt fílios- 
fuos * & filias fuas daemó- 
niis. 

Et effudéruntsánguinem 
innocentem ^ '^ sánguinem 
fíliónim fuónim , & filiá« 
rum fuárum 9 quas facrifí- 
. cavérunt ículptílibus Cha- 
naan. 

£t infe¿la eíl térra la 
fanguinibus , & contami* 
nata eíl in opéribus eórum i 
* & fornicáti funt in adin- 
ventiónibus fuis. 

Et irátus eíl furóre Dó- 
minus in pópulum fuum « * 
& abominátus eíl hsredi* 
tátem fuam. 

Et trádidit eos in manus 
géntium ; * & domináti 
funt eórum qui odérunt eos* 

Et tribulavérunt eos ini- 
mici eórum 9 * & humi» 
liáti funt fub mánibus eó^ 
rum. 

Sapé liberávit eos : * 
ipil autem exacerbavérunt 
eum. in coosUio íuo , & iiu-^ dby Google Feria fecunda ad Qfflcium No8. jRÍnáti S¡Bt m íniquitáti- 

bus fuis. 
Et vidir , dim tribuía- 

rentur; * & audívit ora- 

liónein eórum. 

£rmenior fuit teílamenti 
Aif *5t pcenítuit eum fe- 
cundám multiuídinem mi- 
fericónii» fuá?. 

Etdedit eos m miieri. 
conlias , * in confpeftu 
omoium qui cépcrant eos. 

Salvos nos fac , Dómine 
Dras nofter , * & congrega 
nos de natiónibus ; 

Ut confiteámur nómíni 
momo, *&gloriémur 
iTiUudetua. 

rr 1 FÍ?"^ Dóminus Deus 
^raelaféculo, &ufqueia 
leculum ; * & dicet omnis 
Populus:piat , fiat. 
^nf. Vifita nos fn falutári 
y<>> Domine, ad viden- 

™ in bonitáte eleaórum 

tuonim. í.&cpandit nubem in 
poteSionem eórum , í¿. 
^ ignem ut lucérct cis 
^^ tiodera. Pf. 104; 
.. Paternóftcn 

muño & Btntdiaio^ 
l^¡¡ y Ut ordinantur pofl 

LeBionts cum vpim. ha-- 
t'íwur m Proprio de Tem^ 
fJ^^J^fic in fequentihus 

. ^on dicímr Te Deum. 
^^ Fmis, 

J* Sacerd. Exultábit cor 
^«ím m falutári tuo : ít. 
Uitabo Dómino quibona- 
^itmUiuPf.ti.' ' 41 

AD LAUDES. 

f. Deus , t in adjutórium* 

Ant» $. a. Bonum eft. 

P s AL M u s 91. 

Laudandus Deus , in ope» 

ribus fuis magnificus , yi//. 

tus injudiciis* 

BOnum eíl confitéri 
Dómino , * & psál- 
lere nómini tuo , Al- 
tjflime , 

Ad annuntiandum mané 

mi tricordia m tuam , '*' &: 

veritátem tuam per noc- 

tem 9 

In decachordopíáltérioy 

* cum cántico in cíthara ^ 
Quia dele¿^aíli me , Do- 
mine , in fadúra tua , * de 
in opéribus mánuum tuá- 
rum emltábo. 

Quám magniíicáta flmt 
ópera tua « Dómine ! * ni« 
mis profundas faüae funt 
cogitatlónes tua?. 

Vir insípiens non co^nof- 
cet , "*" Se Aultus non mtél* 
liget haec. 

CCim exorti fúerint pec- 
catórei íicut foenum , & 
apparüerint omnes qui ope- 
rantur iniquitátem , * ut in- 
téreant in féculum fécuíi : 

Tu autem Altíífimus ♦ 
in asternum , Dómine ; 

Quóniam ecce inimici 
tui , Dómine , quóniam 
ecce inimici tui peribunt t 

* & difpergentur omnes 
qui operan tur iniquitátem* 

£t exaltábitur íicutuni- 
cornis córnu meum , * & 
íene¿tus mea in miíerícór- dby Google 4» 

£t átfpexit óculus meus 
inimicos meos , * & in in- 
ílirgentibus iii me malig- 
nántibus áudiet auris mea. 
. Juílus ut palma üorébit: 
* llcut ccdrus Líbani mul- 
tiplicábitun 

Plantáti in domo Dómi- 
ni 9 * in átriis domas Del 
noílri florébunt. 

Adhuc multiplicabuntuí:' 
iii fenc£taüberii * &bene 
parientes erunt 9 

Ut annúntient quóniaxn 
reüus Dóminus Deus noi« 
ter ) "*" & non eft iniqíiitas 
la eo. 

Ant. Bonum eílpsiUere 
AÓmini tuo , Altiiüme , ad 
annuntiandum mané mife-; 
ricórdiam tuam. 

Anu 8^. c* £omis Dómi- 
nus. 

PSALMÜS IH»/ 
Mifericordia Creatoris & 
Redemptoris oh multa in 
populum fuum beneficia 
'celebratur, 

COnfitémini Dómino , 
ciuoniam bonus ', * 
qitóniam in asternum mi- 
lericórdia eius* 

Conñrémini Deo deó- 
nim 9 * quóniam in «ter- 
num mifericordia ejus. 

Confítémini Dómino do- 
minórum , * quóniam in 
isternum mifericordia ejus^ 

Quifacit mirabilia map;- 
na íblus j * quóniam m 
«ternum miíencórdia ejus; 

Qui fécit cáelos in inteU 
le^u y * quónia^i in aster- 
num mifericordia, eius i Fetid ficiittdd ad Laúdete. Qiíi fitmávit terram 
per aquas, * quóniam 
s^ternum miíéricórdia ej 

Qui fecit iuniinaria mi 
na » *** quóniam in at 
num mifericordia ejus j 

Soiem in jpoteñátemdj 

* quóniam in aternum j 
fericórdia ejus ; 

Lunam & ñellas in ] 
teílátcm ñoñis 9 **" (f 
niam in apternúm mife 
córdia ejus. 

Ant* Bonus Dómiaii 
in sternum mifericor^ 
ejus. ^ 

Anu 4* a. Dommus» 
Divifio PfalminS' 

KOniitérainiDómitt 
quóniam bonus 9 
quóniam in aeternumi 
fericórdia ejus > ] 

Qui^erculTit íE^w 
cum prünogénitis eonij 

* quónia^^ . in aíternq 
mifericordia ejus 9 

Quiediixit Ifraeldeai 
dio eórum ^ * quóniam 
«ternujn mifericordia e)« 

In njanu. potenti » 
bráchip. excelfo 9 * f' 
niamiñ aaitexnum ibii€I 

córdia eiüs ; , 

Quidivífltmarerubruj 

ín divifiónes» * quóniam ] 
«ternum mifericordia eju 

Eteduxillfraelpermi 
dium ejus , * quómazn. 1 
aíternum mifericordia eju 

Et excuffit Pharaonei 
& virtutem ejus in n»! 
rubro , * quóniam in «tei 
num mifericordia cius ; 

Qui iraduxit poputoi dby Google Ftíiafecuttid ai Laudes. iiDfflpeidefcituffly '*'5iuó- 
fltam in stemum mileri- 
córdiaejus; 

Qmpacimtre|csfflag- 
OOS) * qaófljam in stei- 

. Itjxááx reges fortes « 
'íBÓniam in aeternusí 
t iniíbncórdja eius ; 

Sehon regem Amor- iliúnim» ({uonum m ' 9mm siifericórdia ejus; 

fiOg regem Bafap , ♦ 
yóoiam in ctcrnum mi- 
«tórdia ejus \ 

Etdedit terram eórum 
pw«ditátem , ♦ quóniam 
>& «temum miíéricórdia 

Híieditátem Ifirael ícrvo 
*o> *qu6niam ¡n ater- 
WJffl fflifericórdia eius ; 

^^ in humilicáte nof- 
to memor fuit noftrí , * 
.9"?*fam in aternum mU 
ttncórdia ejus ; 

£t redimit nos ab ini- 
píos noftris, ♦ quóniam 
^, »terauin miíéricórdia 

.Qai dat efcam omni car- 
*í>* quóniam in ater- 
aufliiniíericórdiaejus. 

V^ifitémini Deo coeli, * 
Jpomamin artemum mi- 
«ncórdia eius. 

Confitémini Dómino do- 
*wonim , ♦ quóniam in 
•terniim mifcncórdia ejus. 
j^«. Dóminus in humi» 
*aie noftra memor foit 
poftrf , 8c redémit nos ab 
^cis noftris. 

Qmdo ¡it Oficium de Feria « dicitur Canticutn 
fequensm 

Anu fm d. Quis tunilit 
tuL 
Canticum MOY8I 

PRIMUM. £xoÍ. 1$. 
Ifrael ah inimicis fuU 
Hberatus , Dio gratias agiu 

CAntémits Dómino ; 
glorióse eniín magni* 
íicátuseíl : ^ cquum & 
afceníorem deiécit in mare. 

Fortitúdo mea & laus 
mea Dóminus « '*' &fa&us 
cft mihl in fahítem. 

Ifie Deus meus , 8(Slo« 
rífícábo eum : * Dcut 
patris mei » & eialtábo 
ciun. ^ . 

Dóminus quaíl vir pug- 
nátof : ♦ Omnípotens « no- 
men eius. , 

. Currus Pharaónis^ 8c 
exércitum ejns proiécit in 
mare : * eleüi príncipes 
eius fubmcrii iiint in mari 
rubro. 

Abyfli operuénint eos : 
* deícenderunt in proitin- 
dum quaíl lapis. 

Déxtera tua « Dóminr, 
magaifkáta eft in fortitú^ 
diñe : * dextera tua, Dó- 
min« j percudí t inimicum. 

£t in multitúdine gló* 
rtc tua depofuiíli adver- 
sarios tuos : * miíifti iram 
tuam c|ua devorávit eos 
fícut ftipulam. . 

Et in fpiritu furons tui 
congregáta funt aqua : "* 
lletit unda íluens , congre< 
gata funt abyfli in médif 
suri. dby Google 44 

Dixit inimicus : Pérfe- 
quar , & comprehendam ; 

* dividam fpólia , implé- 
bitur ánima mea. 

Evaginábo gládium meü ; 

* interficiet eos manus 
mea. 

Flavit fpiritus tims , & 
opéruit eos niare : * íub- 
merfi funt quaíi plumbum 
in aquis yeheihéntibus. 

Quis similis tuí in fór- 
tibus , Dómine ? * quis 
similis tuí , magnifícus in 
fan£titáte , terribilis arque 
laudábilis * fáciens mira- 
bília ? 

Extendiíli manum tuam, 

* & devorávit eos térra. 
Dux fuiíli in mifericór- 

dia tua pópulo quem re- 
demiíli , * 8c portaíli eum 
in fortirúdine tua ad ha- 
bitáculum fanftum tuum* 

Afcendérunt pópuli » & 
iráti funt : * dolores obti- 
nuérunt habitatóres Phi- 
liílhíim. 

Tune conturbáti funt 

Srincipes Edom ; robuítos 
loab obtinuit tremor : * 
obriguénmt omncs habi- 
tatóres Chánaan. 

Irruat íliper eosforAiido 
& pavor : * in magnitú- 
dine bráchii tui fiant im- 
móbiles quafi lapis , 

Doñee pertránfeat pó- 
pulus tuus , Dómine y * 
doñee pertránfeat pópu- 
lus tuus iíle quem poílé- 
difti. 

< Introduces eos ^ & plan» 
tíbis iü monte hxxeáixius Feria fecunda ad Laudes» tuaf , * firmiílimo habitl* 
culo tuo quod operátus 
es , Dómine : 

Sanftuáríum tuum i Dó- 
mine , * quód firmavé- 
runt manus tuae. ^ 

Dóminus regnábit * in 
«ternum & ultra. 

IngreíTus eft eni?i equeí 
Phárao eum cúrribus & 
equitibus ejus in mare ; *¡ 
& réduxit fuper eos Dó- 
mines aquas maris. 

Filii autem lírael am- 
bulavérunt per ficcum ♦ in 
medio ejus. 

Anu Quis similis tuí, 
Dómine ? magnifícus in 
fanftitáte , fáciens mira- 
bilia. 

[In Feflis , hccfupenO' 
ris Cantici » dicitúrfiquens* 

CanticüM. Ecclu |9. 

Laudandus 6r henedicen- 
dus Deus in operibus fuis. 

COUaudáte eánticum , * 
& benedicite Dómi- 
num in operibus fuis. 

Date nómini eius magni; 
fieéntiam , ♦ &confit¿inim 
illi in voce labiórum vef- 
trórum , & in eánticis la- 
biórum , & eitharis ; 

Et íic dieétis in confef- 
íióne : * Opera Dómini 
univerfa bona valde. 

In verbo ejus ftetit aqua 
ficut congeries : * & in 
fermóne oris illius íicut 
exceptória aquárum ; 
Quoniam" in praecepto ip- 
siusplacorfit» * & non eft 
minorátio in falúte ipsíus. 

Opera ornáis carnis eo« dby Google Feria fecunda ad Laúdes. nm illo , * & non eft 
quidquam ajbicónditum ab 
óculis ejus. 

A íeculo ufqiie in íecu- 
lumnÉrpicit, * & nihil eft 
minbüeinconípeüu ejus.] 

Ant, I. g. Laúdate Dó- 4Í PSALMÜS 154. 
í^eux, o¿ univerfa in po^ 
Vfúmfimm beneficia , lau- 
mduj, Idolorum vanitas» 

LAudáte nomen Dómi- 
^, ni;* laúdate, íérvi , 
Dommum. 

f^uis ílatis in domo Do- 
júni, * in átrüs domús 
m noftri , 

Uudáte Dóminum , qiiia 
wni^Dóminus : *psállite 
flóinini ejus , quóniam 
luaví -^ 

Oaoniam Jacob elégít 
abi Duminus ^ * Ifraei in 
poffefionem libi. 

Quia cgo cognovi quM 
niagnuseftDóminus,*& 
^^ iiofter pras ómnibus 
dm. 

Omnia quaecum^e vó- 
«^^y Dóminus fecit , * in 
calo, in térra , in mari , 
«¿n ómnibus ^byffis. 

Wucens nubes ab extre- 
mo ten^ , * fulgura in 
Piuviam fecit } 

V^i prodúcit ventos de 
Üieíauris fuis ; * aui per- 
^^t primogénita ¿Egypti 
ab nomine ufque ad peeus. 
. £t militíigna 8c prodigia 
p medio tuí» -flEgypte , * 
ínPharaónem, & ia onv 
5«s fervos ejus ; Qui percuífit gentes mul- 
tas , '^ & eccidit rege» for- 
tes 9 

Sehon regem Amorrhaó- 
rum , & Og regem Bafan > 
'*' 8c ómnia regna Cha- 
naan. 

Et dedit terram eórum 
haereditátem , * hasreditá- 
tem lírael pópulo fuo* 

Dómine , nomen tuum 
in áternum : * Dómine 9 
memoriále tuum in gene- 
ratiónem 8c genera tiónem ; 

Quia judicábit Dóminus 
pópulum fuum, ^ 8c iii 
iérvis fuis deprecábitur. 

Simulácra géntium ar- 
gentum 8c aurum : * ópera 
mánuum hóminum. 

Os habent , 8c non lo- 
quentur : * óculos habent f 
8c non vidébunt : 

Aures habent, 8c non 
áudient } * ne^ue enim eít 
fpirirus in ore ipforum. 

Símiles illis nant qui fá- 
ciunt ea 9 "1^ 8c omnes qui 
confídunt ineis. 

Domus Ifraei 9 benedi- 
cite Dómino : ♦ domus 
Aaron 9 benedícite Dó- 
mino : 

Domas Levi 9 benedí- 
cite Dómino : * qui timé- 
tis Dóminum 9 benedícite 
Dómino. 

Benedidus Dóminus ex 
Sion 9 '^ qui habitat in Je-. 
rúfalem. 

Ant. Laúdate Dóminum^ 
psállite nómini ejus j quó- 
niam elégit Ifraei in poí^ 
feiliónem ubi. dby Google 46 Feria fecunda ai Primanu 

Capitulum. Prov.8. 

EGo diligentes me dili- 
go \ & qui mané vigi- 
lant ad me « invénient me. 

H Y M if u s. 

NU láudibus noílris 
eges , 
Sed ñlios amas , Pater ; 
Multáque coeleflem prece 
Visprovocári grátiam, 

Tiii profunda cóníllí 
Nodis cañar íiléntium : 
Tuae jubar cleménti» 
Splendor diéi prxdicat. 

Tantis minor miráculis 
Mens óbílupet « vox dé- 

fícit : 
Tacére fed totis nequit 
Amor meduUis «íluans* 

Erumpatergo: te memor 
Clametparentem,qui mala 
Pr«léntis avi mitigas , 
Spondes futúri praemia. 

Huc vota tendunt cór- 
dium ; 
Infirma lea tardat caro : 

8ua; ducit ad te , da fequi , 
iix ipfe Jeíii , í^mitam. 
Amen. 

if. Repléti fumus mané 
fitifericórdiá tuá 9 Dómine; 
Kl. £t exultávimus , & 
deleftáti fumus. Pf. 89. 

Ad Benedidiis. Anu 6. 
Benedi£his Dóminus Deus 
Ifrael ; quia vüitávit , & 
fecit redemptióüem plebis 
fu». Luc. I. 

Preces , guando dicun^ 
tur , Ér Suffrasia 9 haben^ 
tur infrá poji Coñipleto» 
rium SahbatL 

Oratio , quando pro-' pria non affignatüry dB 
tur de Dominica pruía 
denti ; &Jic in aliis Hor 
8r Ferib, 

AD PRIMAM.r 

% Deus , t in adjuíi 
rium. 

Hymnus , Jam luds.ír 

/rd pofl Completórium ^ 

bati , & fie in aliis Fent 

Ant. 8. G. Quid eíl honu 

PSALMUS 8. 

Mundus Verbo Dei era 
tus 8r redemptus. 

D Omine Dómiial 
nofter,*quám5U 
mirábileeftnome 
tuum in univerfa térra 
Quóniam eleváta ei 
magnificéntia tua * fup< 
coelos. 

. Ex ore infántium & lac 
téntium perfecifti laudcí 
propter mimícos tuos,' 
ut déítruas inimicum 8 
ultórem. 

Quóniam vidébocoelo 
tilos , ópera digitórun 
tuórum ; * lunam & ftcl 
las • qusB tu fundafti. 
Quid eft homo , quc> memor es ejus i ♦ au filius hóminis , quóniaí 
viíitas eum % , 

Minuifti eum paulo nj 
nüs ab Angelis , gloria c 
honóre coronafti eum 
* & conftituiñi eum fup« 
ópera mánuum tuánim. 

Omnia fubieciíli fub p« 
dibus ejus , * oves & bov« 
univerfas , ínfuper & P< 
coracampi; ^ ^ m 

Vólucre^caü, ♦ &pil yGooQle Ferid fecunda ad Primam, as maris , qui perámbu- 
bnt fémitas maris. 

Dómine Dóminus noíl 
tCT , * quám admirábile 
eíl oomen tunm in uni« 
veriá térra ! 

PSALMÜS 76, 

Co^folatio fpiritalis ex 
knignitate Deifumpta. 

VOce mea ad Dómi« 
num clamávi : * voce 
mea ad Deum , & intendit 
fflihú 

In die tribulatiónis mese 
Deum exquisivi > mánibus 
meis no¿ie contra eum ; * 
& non fum deceptus. 

Rémüt coníblári ánima 
mea : '*' memor fliiDei, 
& deledátus Aun , & exer- 
ciúras fum ; & deféclt 
/piritus meus. 

Aniicipavénint vigilias 
¿culi mei : * turbátus llim 9 
& non fum locútus.^ 

Cogitávi dies antíquos ; 
* Scannos Sitemos Ínflen- 
te hábui. 

£t meditátusfum no¿le 
cnm corde meo ; * & exer^ 
cltábar , 8c fcopébam ípi- 
ntummeum. 

Numquid in aetemum 
proficiet Dcus 1 * aut non 
appónet ut complacitior 
« adhuc 1 * 

Aut in fínem miíericór- 
diam fuam abfcindet , * á 
generatióne in generanó- 
neml 

Aut obliviícétur miíe- 
réri Deus ? * aut continé- 
hit in ira fuá mifexicór- 
dias fuas i 4T 

£t dixi t NUnccoepi : '^ 
hasc mutátio déxters £x« 
celíL 

Divifio Pfalmi 16* 

MEmor fui operum 
Dóoiini^'*' quiame.» 
mor ero ab inido mirabi^ 
lium tuórum : 

EtAieditábor in ómni- 
bus opéribus tuis ^ "^ & in 
adinventiónibus tuis exer« 
cébor. 
Deus « in fan£to via tua : 

* quis Deus magnus ficut 
Deus noAer? 

Tu es Deus qui facis 
mirabiiia , * notam féciíU 
in pópulis virtútem tuam : 

Redemifti in bráchio 
tuo pópulum tuum , * 
fílios Jacob & Joíeplú 

Vidénint te aqua, Deus, 
vidérunt te aqus , & tu 
muérunt ; * & turbátai 
funt abyfli. 

Mtfltitúdo íonitüs aquá- 
rum \ * vocem dedérunt 
nubes. 

Etenim fagittae tua^ trán- 
feunt ; ♦ vox tonítrui tui 
in rota. 

lUuxérunt coruícatiónes 
tuae orbi térra : * com« 
mota eíl & contrémuit 
térra. 

In mari via tua , & fi« 
mitae tua^ in aquis multis ; 

* & veñigia tua non cog- 
nofcentur. 

Deduxiñi ficut oves pó- 
pulum tuum * in manu 
Móyfi ScAaron. 

Anu Quid eíl homo « 
Dómine I quód memoras dby Google 48 Ferid fecunda ad Tertiam. ejus \ aut fílius hóminis , 
quóniam vííítas euml Pf. 8. 

Capitulum , "Bl, breve i ^ 
Preces y quando dicuntur , 
Jiabejitur infrá pofl Com- 
pletorium Sahhati / Sffic in 
aliis Feriis. 

AD TERTÍAM. 
)^. Deus> t in adjutorium. 

Hymnus j O fons amó- 
Iris, infrá poft Completo- 
rium Sahhati. 

* Ant. 7. í. TóUitc hof- 
tias. 

P S A LMÜS 24. 
Panitentis oratio veniam 
& auxilium á Deo pofcen- 
tis propter ipfius bonita' 
tem & nomen. 

AD te, Dómine , le- 
vávi ánimam meam: 
♦ Deus meus , in te 
confído 9 

Non erubefcam , * ñe- 
que irrideant me inimici 
mei. 

Etenim univeríi qui íuf- 
tinent te , non confunden- 
tur : * confundantur oro- 
nes iniqua agentes fuper- 
vácué'. 

. Vias tuas , Dómine y 
demonftra mihl 9 "^ & fé- 
mitas tuas édoce me. 

Dirige Ufe in veritáte 
tua , & doce me ; * quia 
tu es Deus falvátormeus ,. 
& te fuílinui tota die. 
. Reminifcere miferatió- 
num tuárum « Dómine 9 

* & mifericordiárum tuá- 
nim (}uas á féculofunt. 

Dehüa juventútis meas & ignorántias meas ne n 
miheris :• * fecundum 1 
fericórdiam tuam mem( 
to meí tu , propter bo 
tátem tuam , Dómine. 

Dulcís & reftus Dói 
ñus : * píTopter hoc legí 
dabit dehnquéntibus in> 

Díriget manfuétos in; 
dicio : * docébit mii 
vias fuas. 

Univerfas vise Dómit 
mifericórdia & véritas 
requiréntibus teílamentu 
ejus & teñimónia ejus. 

Propter nomen tuun 
Dómine : * propitiábei 
peccáto meo ; mulciiih < 
enim. 

Divijio Pfalmi 14. 

Qüis eft homo qui tim 
Dóminum ? * lege 
ñátuit ei in vía quai 
eligit. 

Anima ejus ¡n boms d< 
morábitur , * & femé 
éjus hareditábit terraa 
Firmamentum eft De 
minus timéntibus eum ; 
3c teftamentum ipsius , 1 
manifeftétur illis. 

Oculi mei íémper a 
Dóminum ; * quóniam ipl 
evellet de laqueo pedí 
níeos. 

Réfpice ¡n me , & ini« 
rere meí ; ♦ quia ünicil 
Sjcnauper íiim ego. 
Tribulatiónes cordis mj 
multiplicaras funt : * d 
neceflitátibus meis ¿ru 
me. 

Vide humilitátem meaí 

& labórem meum » * « 

dimitt dby Google Ferii fecunda ad Tertiam» 

[áúútte oniverü deliaa 

> nea. 

Réfpkeinimicos meos , 

yofliaiDflruiüplicáti funt , 

r & ¿diok'quoodérunt Janimam meam 
róiifme:*noncnjb«f- 
9JÓniam Iperávi in 

1^— .'entes & reSi adhae- 

par mihi; ♦ quia íLiíU- 

Jitet 

[I&era, Dcus/Ifratl * 

^ómnibus tribulatióni- 

Jlm 

jfSALMUS 9$. 
|«JP|»" omn«j gentes reg- 
mwtHus : ju2ícabit po^ 

?«»táte Dómino cán- 

r íQHn noviim : * can- 

■^íWmino, omnis térra. 

¡wiitátcDómino^&b'e. 

^fcitc nómini ejus ; * 

^totiáte de cUe in diein 

e ejus. 

tntiite ínter gentes 
Jeius, * inómni- 
.JjWpulis mirabília ejus ; 
LxB^fliam magnus Dó- 
•^ 1 & Idiidábilis n¡- 
' ' terríbilis eíl fuper 
r^-ijaeoí: 
BYUóniam omnes ¿ü gén- 
^*a«inóaia; * Domi- 
-«autem cáelos fecit. 
I v)flftííl¡o & pulchrinído 
Í2¡!fi^^ejus : *fanc- 
Püja. & magnificéatia 
Janítificatióne ejus. 
Mjene Dómino » patriar 
■^""1 ) affcrte Domino 
-«--i & honórcm ; ♦ 4t 

aíferte Dómino glóriam 
nómini ejus. 

Tóilite hóñias , & in« 
troíte in átria ejus ; * ado- 
ráte Dóminum in atrio 
iando ejus. 

Commoveátur i fiície 
ejus univeríá térra ; * áU 
cite in géntibus quia Dó« 
minus regnávit. 

Etenim correxit orbem 
terrae, qui non commo- 
vébitur : * judicábit pó- 
pulos in cquitáte. 

Las ten tur coeli & exultet 
térra, commoveátur mare 
& pienitiido ejus : * gau- 
débunt campi, & ómnia 
qus in eis funt. 

Tune exuitábunt ómnia 
ligna iyivárum á ficie 
Dómini , quia venit ; * 
quóniam venit iudicáre 
terram. 

Judicábit orbem terral 
in aequitáte , '^^ & pópu* 
los in veritáte íua. 

Ant. TcUite hóñias , & 
adórate Dóminum: étenim 
correxit orbem térras. Pf» 

Capitülüm. Ephef.^. 

EStóte imitatóres Dei , 
ílcut fjílii caniümi { 
£c ambuláte in diieéiióoe « 
íicut & Chriftiis riilexit 
Kos , & tradidit femetip- 
ílim pro nobis oblatióiiem 
6c hoíUam Deo in odórem 
íuavitátis. 

I^. br. Quid retríbuam 

Dómino * Pro ómnibus 

quas retribuir mihi ? Quid 

retríbuam. t. Vota mea 

C dby Google Dómino rcddam * coram 
omni pópulo ejus , * Pro 
ómnibus. Gloria Patri. 
Quid retríbuam 1 

'¡(í, Tibi , Dómine , ía- 
crificábo hóftiam laudis , 
¿. Et nomen Dómini in«- 
vocábo. P/. 11$. 

Preces yfi dicendoíjint , 
¡labentiir infrcl pofl Com- 
pletoriiim SabbatL Oratió 
conveniens* 

AD SEXTAM. 
)5^. Deus, t ií> ádjutórium. 

Hyntnus 9 Jam folis. in- 
frápojl Completorium Sabr 
tan. 

Anu 6. Elégít. 

P S A L M U S 46. 
Chrijliis Rex magnus fu^ 
per omnem terram : ipfi 
Pjaltendiim^ 

OMncs gentes , pláur 
dita mánibus : * 
Jubílate Deo in vo- 
ce exultatiónis ; 

Quóniam Dóminus ex- 
celiiis, terríbilis ; * Rex 
magnus ííiper bmnem ter- 
ram. 

Subjécjt pópulos nobis , * 
& gentes íúb p¿4íí)us noí^ 
|ris. 

Elégit nobis -hsBreditáT 
tem íuam , * fpéciem Ja- 
cob , quam dilexit. 
Afcendít Deus in júbilo , * 
Je Dóminus in voce tubae. 
PfáHitc Deo noftro , 
pfállite : *■ pfáliite Regí 
poftro, pfállite. 
Quóniam rex omnis térra? 
Peus , * pfállite fapienter. 
fegnábit D?us fiipcr Ferid fecunda ad Sextam. gentes : ♦ Deus fcdet fuj 
ledem fanftam fuam. 

Príncijpes populórumcc 
eregáti funt aim Deo Abi 
nam 5 * quóniam dii f( 
tes térras vebejnentcr e 
váti funt. 

P s A L M ü S 97- 

Deus laudandiis ob Chri 
falvatoris adventum 6f m 
nifcjlationem» 

CAntáte Dómino can 
Oim novum : * qi 
mirabília fecit. 

Salvávit íibi déxtera eju 
* & bráchium Íán6hj 
ejus.' 

Notum fecit Dóminiis i 
lutáre fuum : * in con 
peftu géntium revelá^ 
juñíriam fuam. 

Recordátus eft mifei 
córdis fuá , * & veritái 
íii» dómui lírael- 

Vidérunt omnes t¿rmi 
térra * falutáre Dei nofti 

Jubílate Deo , omfl 
térra : * cántate , & exii 
táte , & pfállite. 

Pfállite Dómino in J 
thara , in cíthara & vj 
plálmi : * in tubís dul 
libus & voce tubas córnl 
jubílate in conípeíhi r^ 
Dómini. j 

Moveátur mare , & | 
nitudo ejus ;, * orbis teij 
nim , & qui habitante 
eo. j 

Flümina plaudentmaij 
fimul montes exultábuij 
confpeílu Dómini , * <« 
niam venit judjcáre 1 
tam« I dby Google Ferid fecunda ad Nonam» Judicábir orbem terrá- 
rum in juílítia » * & pó- 
pulosinxquitáte. 

PSALMÜS 98. 

Chájliregnumfuper om» 
mpfiüos : ¿pfe,efi cui 
Umkntpatres antiquL 

DOminus regnávit, iraí^ 
cantur pópuli ; * qui 
íedet fuper Chérubim , 
iDovcátur térra, 

Dóminus in Sion * mag- 
ñus, * & excelfus l'uper 
omne$j)ópulos. 

Conhteantur aómini tuo 
ffiamo, quóniam terríbile 
&6naumeft/ * &lionor 
r^ judícium díligit. 

Tuparafti direaióncs : 

Mcium & juftítiam in 
tob tu fecifti. 

Mtátc Dóminum Deum 
• joftnim , 8c adorare fca- 
Wlumpedum ejus ; * qix6- 
fiíam ÉMiaum eíl. 

Móyfes & Aaron in fa- 

íerdótibusejus, * & Sá- 

niuei ínter eos qui ínvo- 

cantnomén ejus. 

Invocábant Dóminum , 

^ipfeexaudiébateos : * 

J^í columna nubi^ loque- 
^^f^ú eos. 

. Uilodiébaat tcftimónía 
?"í» * Se prac«Ptum quod 
Wit lilis. 

dómine Deus nofter 9 tu 
«audiébáseos : * Deus , 
^ Vfopítius fiíifti eis , & 
"^cifcens in omnes adin- 
^;jnrióneseórum. 
I wültáte Dóminum Deum 
noftnim, & adórate ¡n 
"^Ofltclanáoeju5i ♦.quó- ni^m íán^us Dóminus 
Deus nofler. 

Ant^ Elé{^it nobis he-» 
reditátem iuam « quam 
dilexit Dóminus. Pf. 46. 
C A P I TU L ü M. Rom. 8, 

SPíritus teílimónium red- 
dit íbiritui noftro quód 
fumus tílü Dei. Si autem 
fílii , & hasrédes : here- 
des quidem Dei y cohaeré- 
des autem Chriñi. 
. I^. ¿r. Confiteantur Do- 
. mino * MiferlcórdiíB ejus. 
Confiteantur. f. Et mira- 
billa ejus * fílüs húminum : 
^ Miíericúrdia:. Gloria Pa- 
tri. Confiteantur. P/. 106. 
if. Quómodó miferétuj 
pater filiónim , ]^. Miíér 
tus eíl Dóminus timénti 
.bus fe. Pf* loi. 

Preces , fi dicendie finí 
habcntur inha pofi Cor 
pUtoriiim SabbatL 
O/ratio conveniens» 
AD NONAM. 
jf^.Deus , t in acljutóriii 
Hymnus , Labe n te. in 
poji Cotnphtorium Sabb 
Anu 7. g. In volun 
tua. 

P.SALMüS 52. 
Impii frujlrá fibi di 
Deum non effe, Chrijl 
yentus pofluíatur. 

Dlxit iníTpien 
"borde íiio : * 
eíl Deus. 
Cornipti funt & a 
nábiles faüi funt i 
. quitátíbus :, * non ' 
. taciat bonu,m. 
Deus de coelo 
Cij dby Google xít fiípcr fíUos hóminum y 

* ut vídcat íi eft intélli* 
gens , aiit requírens Deum. 
; Omnes declinavénmt 9 
íimul ¡nütiles fafti lunt: 

* non eft qui féciat ber- 
tium , non eíl ufque ad 
linum. 

Nonne fcient omnes qui 
Operantur iniquitátem » * 
qui dévorant plebem meai?i 
ut cibum pañis \ 
Deum non invocavérunt : 
*illic trepidavérunt timó* 
fe • ubi non erar timbr. 

Quóniam Dcus diffipá* 
Vit oíTa eórum qui homí- 
nibus placent : * confüfi 
íunt , quóniam Dcus fpre- 
. vit eos. 

■ Quis dabit ex Sion falu* 
tare Ifraél I * cüm con* 
Vcrterit Deus captivitátem 
plebls fu» , exiiltábit Ja^ 
cob , & líctábitur IlraéL 
P 8 A L M u s 72. 

Diim imptobí in hac vita 
videntiir felices , probi y 
qudd fuá quemqiie ma-' 
neant prxmía 9 confolatiO' 
ne levantur. 

QUám bonus lírafe'l 
Deus * his qui refto 
íiint corde ! 
Mei autem pené motl 
funt pedes , * pené eftüli 
funt greflus mei; 

Quia zelávi íuper ¡iií- 
quos , '^ pacem peccató- 
rum videns. 

Quia non eft refped^us 

me rti eórum » * 8t firma- 

mentum in plaga eórum. 

In labore hóminum non -Ferid fecunda ád Ñonam* fiínt , * & cum hominltu 
non fiagellabuntur. 

Ideó céiiuit eos fupérbia 
* opef ti fuñt iniquitátc í 
impietáre fiíáé 

Pródiít qüafi ex ádip 
iníquitai eórum ; * tnii 
liérunt in aíFeftum cordij 

Cogitávérunt & lociíj 
funt nequítiam : '^^ iniqui 
tátem in excelfo locül 
funt. 

Pofuérunt in ccéluifl o 
fmim, * & lingua eónuí 
transívlt in terrá. 

Ideó convertétur pópti 
lus meus hic } * & ok 
pleni inveniefttljr in eis. 

Et dixerunt : Quómodi 
fcit Deus 1 * & , Si el 
fciéntia in Excelfo "i 

Ecce ipil pecéatóres, 8 
abundantes in fécíulo i * 
obtlnuérunt divítias. 

Et,dixi: Ergoíinecaitil 
iuftificávi cor mcum > * 8 
lavi Ínter innocentes mtf 
ñus meas ; 

Et fui flagellátus to« 
die , * & caftigátio mt 
in matutínis. 

Si dicébam , Narráb 
fie ; * ecce natiónem filio 
rum tuófum reprobávi»^ 

Exiftimábam ut cognól 
cerem lioc : ♦ labor «J 
ante me , 

Donéc intrem in fanñui 
riumDei,*& intéliigaí 
in novííGmis eórum. 

V^rúmtamen propterw 
los'pofuifti ei» : * d«« 
ciftieos, dwmalkVáría 

' tUTt . dby Google F^rid fecundé ad V^ra$. • QuiSaiodó fáGá ílint io 

defobrióncm ! * íubitóde. 

fecénint ; peri^niat prop^ 

va iúquitátein íu^m» 

, Yelut íomnium íurgen* 

tíuní , Dpmine , * In qWu 

IsUe tua imágincm ipfó- 

rum sÁ níhiliun rédiges. 

Qüia inflammánim eft 

^sif meum , & renes mei 

cpmmutáti íunt : '^ & egp 

ad ])iUui|i rodaÓus «im , 

Ut jumeotuns fiímis moi 
tpud te j ^ 8c ego iémper 
tecunu 

Divijio P/almi 72, 

TEnuiñi [Dóminelma- 
num dézterain meam, 
k in voluntare tua dedur 
ziüi me , "* & cum gloria 
üiíceptfti me. 

Quid enhn mlhi eíl in 
calo ? * & á te quid vólui 
¿jper terr««in T 

Defecii caro ni^a, 8c cor 
meum : * Dense ordis ratú » 
& pars mea ^ Oeus 9 in 
zteriium* 

(^uia ccce qui elongant 

íis a t£ , períbunt : * per- 

di411n omne^ %iú íbini- 
canruT abs te. 
•Mihi auteinadb9?r¿raDeo 
honum €Íl , ♦ poneré la 
Pónúino D^Q,Í{¿mmea;ñ; 

Ut anmüntiea omnes 
prsdjLcaiióae; tJU$ "*" Í0 
portis ilüie Slon. 

Anu In volúntate tua 
deduxiíli me y Dómine , & 
cum gloria iuícepiíli me. 
PA n. Capituldm. 2. Theff. x. 

Dlgnétur vos vocación 
ne fuá Deus noíler » 
5c impleat omnem volun- 
tátem bonitátis 9 & opus 
fjdei in virtüt» ; ut clañfi« 
tetur nomen Domini no£ 
trí Jefu Chrifti in vobis 9 
8c vos in illo. 

1St« hr. Doce me faceré 
voúmtárem tuam ; '*' Qwia 
peus meu$ e$ tiu Doce. 
'f. Spírims tuus bomis ^ 
dedücet me ; "* Quia. Gló-r 
ria. Doce* iP/. 142. 

)^. In Deo falutjre nieuii;^ 
£¿ gloria mea : i^. Deus 
auxüij mei ; & ipes mea ia 
OeoelLP/.Ci. 

Preces , /i dicend^ fitit ^ 
habentfir infrápcfi .C'om- 
pUtor^m Sahbatu 
Orado convenicns. 

AD VESPERAS. 
}í'. Deusy t in adjutórium^ 
. Aif^, 2. Convérierc 

P$ A L M ü s X14. 

Aninia Deum l^cii£fi€uni 
iiligeüs f iEterna fiduciali- 
Ur expeaat progmia. 

Dllexi 'y * quoniaca 
exáudiet Dóminus 
vo^em oratí^nis 
me«. 

Quia iacliüávit imrenl 
fiíam mihi , * & indlébwj 
meis invocabb. 

Ciroimdedérunt ^le do« 
lores mortis » * & pm* 
cula inferni invencruuc 
me. 

Tribulatiónem & doló- 
rem inv¿ni ^ & nomen DÓt 
paini iuvocávi : * O DómU 
' • Cuj * dby Google Í4 'Ferid fecunda 

líe , libera ánimam meam. 

Miféricors Dóminus , 8c 
Jiiílus , * & Dfeus noítef 
jniíefétür. 

Cuftódlens párvulos "Dd- 
jninus : * humiliátüs lüm, 
íc iiberávit me. • 

Con verteré , ánima mea, 
in réc^uiem tUc'im y * quia 
Dómmus benefécit tibi ; 

Quia erípuit ánimam 
pieám de morte , * ócu- 
los meos á lácrymis , pedes 
lutos álapfu. 

Placebo Dómino * in 
regiííne vivórum. 

Añu Convértere, áni- 
ma mea , in réquiem mam; 
quia Dóminus benefécit 
Sibi. 

Anu t. G. Levávi. 

P S A L M U S 120. 
Vominüs cujlos aniTha fi- 
¿etis & univerfce EccleJiíZ 
fuce» 

LEvávi óculós meos in 
montes, * unde véniet 
duxílium mihi. 

Auxílium meum á Dó- 
inino ,' * qui fecit coeium 
íc terram. 

; Nfon der in comnjotio- 
Aem'pedem tuum i * ñeque 
i¿orn;ítet qui cuftódir te. 
; Ecce non dormitábit'-ne- 
ijiic dórmiet , /*quicíiftó- 
¿it Ifrael. 

Dóminus cuílódit te » 
Dóminus proteüio tua * 
üiper manum déxteram 
zuam. 

Per diem ib I nów irret 
te * ueqiie luna per no&em. 

Dómii^us cultódit te ab ad Fefperdf0 

tSmni malo : * cuftódiat 
ánimam tuam Dóminus- • 
'Dóminus cuftódiat in- 
tróitum tuum & éxitum 
túum , * ex hocnunc , §c 
ufque in féculuirt. ■ 

^ ni. Levávi ócuk)s meof 
in montes : auxílium meuio 
á Dómino. 

Anu I. a. Adjutórium 
noílrum. 

P S A LM Ü S J2}. 
EccleJiíB áperiailis er^ptm 
graiiaritm áBio. 

Nlíi quia Dóminus erat 
in nobis , dicat nun« 
Ifrael \ * nifi quia Dómi* 
ñus erat in nobis , 

Cúm exúrgerent hóm¡- 
nes in nos , * forte vivos 
deglutiíTent nos. 

Cóm* irafcerétur furor 
eórum in nos, * fóríitad 
aqua abforbuiffet nos. 

Torrentem pertransívit 
ánima noílra , * fóríitan 
pertraníjfiet ánima noílra 
aquam intolerábilem. 

Benedidus Dóminus , "^ 
qui non dedrr nos in cap- 
tiónem déntibus eónim. 

Anima noílra íícut paflér 
crepta eft * de laqueo ve- 
nántium. , 

Láqueus contrítus eíl ; * 
& nos liberáti fumus. . ; 

Adjutórium noílnnit in 
nomine Dómini , * qui 
fecit ccelum & terram. 

Anu Adjutórium noA 
trmn in nomine Dómini , 
qui fecit coeium 8c lerrai», 

AnU 5* a. MdgoiÉcávit 
Dómimis» « • , « dby Google Feria fecunda 

PS AL M U S lis* 

InDto exultant fideles j% 
quid mapiificé cum eis 

TN coQvertendo D<$mi- 

1 ñus c?pcivitátem Sion , 

*iád/iumu8 íicut confo- 
¡áü. 

Tune replétum eíl gáu- 
dÍ0 os noftrum 9 "*" & lin- 
Suanoñra exultatióne. 

Tune dicent inter gen- 
tes : * Magnifícávit Dó- 
miñus fócere cum eis. 

Magnifícávit Dóminus 
fócere nobiícum : * faÓi 
fiímus betantes. 

Converte , Dómine , 
capüvitátem noílram , * 
£ait torrens.in auftro. 

Qui féminant in lácry- 
mis , * in exultatióne me- 
seat. 

Euntes ibant 8c ílebant 9 
*mittentes íemina fuá. 

Venientes autem vénient 
cum exultatióne, * portan- 
tes manípulos íuos. 

Ant. Magnifícávit Dó- 
minus faceré nobifcum : 
&&i fumus laetantes. 
Anu 6. Adhxreat. 
PS A L MUS 116. 

Suh hujus mundi Bahy» 
¡one , anima fidelis coram 
Deoeemiu 

SUper ilumina Babyló- 
nis , illic fédimus , * 
ti flévimus , cüün recorda- 
lémur Sion. 

In falícibus in medio 
cius, * fuípéndimus órgana 
Aoílra ; 
Quia illic interrogavé- rum. ad Vefperof* j| 

runt nos « qui captivos 
duxérunt nos « * verba 
cantiónum ; 

£t qui abduxérunt nos : 
* Hymnum cántate uobis 
de cánticis Sion. 

Quómodó cantábimus 
cánticum Dómini * in ter« 
ra aliena ? 

Si oblítiis fuero tuí « Je* 
rúfalem» * oblivióni detur 
déxtera mea. 

Adhaereat lingúa mea 
ñíucibus meis , * fx noA 
memíneró tuí ; 

Si non propofiíero Jeni- 
íalem * in principio laetf- 
tiae meas. 

Memor eílo 9 Dómine 9 
fíliónim £dom , * in die 
Jenífalem ; 

Pui dicunt : Exinanítc , 
exinaníte * ufque ad funda- 
mentum ine;i. 

Filia Babylónis mífera í 
♦ beátus qui retríbuet tibí 
retributiónem tuam, quam 
retribu i íli nobis. 

Beátus qui tenébit « '*^ 
& allídet párvulos tuos ad 
petram. 

Anu Adhasreat lingiia 
mea fáucibus meis , fí non 
propofiíero Jeriifalem in 
principio laetítis mez. 
Capitülüm. i. Petrí i. 

NUnc non videntes , 
créditis : credentes 
autem 9 exultábitis laerítia 
inenarrábili &glorifícátá; 
reportantes finara fídei 
veñrae , íálutem animá- 

C iv dby Google %t> Firíi fecunda ad 

H Y M N ü s. 

JAdámur heu quot flúc- 
tibus ¡ 
Spes una de coelis nitet : 
Ill¿ic 8c ora tóllimus y 
Kt míttimns fufpíria. 
Tu vota praecurris, Pater, 
Magnamqueprotendis ma- 

num : 
Jam fiílra tanto robore 
Surgit potens inffrmitas* 

Qux faeva nos premunt 
mala 
Vinces , malis poténtior: 
Te noííra dune séntiet 
Iktlens iervitútis víndicem. 

Quinvile corpus, Füii 
Fulp[óre donábis tui : 
At illa venális patet 
Multo labore gloria. 

Felk labor quem recreas 
Tam fplérididá rerum vice! 
Tletu quis aternum brevi 
Neset pacifci gáudíum 1 

Qua nos prior fie díligis, 
Tibi , beata Trínitas , 
Sit íumma laus , fummum 

decus , 
In fempiterna íecula. 
Amen. 

ir, Ad te , Dómine , clá- 
mávi tota die : l^. Letífica 
ánimam fervi tui. P/. 85. 
Ad Magníficat. 

AnU 5* G. Magníficat áni- 
lOfl mea Dóminum , & 
exultávit ípíritus meus in 
Deo falutari meó. Luc. 1. 

Preces^ fi dicenda finí , 
& Sujfragia^ habentur-in- 
frápoft Completorium Sab- 
batu 

Oratio , qiiando proprta 
non qffignatur f dicitur de Completorium. 

Dominica pracedentim 
AD COMPLETORIUM. 

"ííi Converte t nos. 

Ant. 2« Adjutórimii 
meum. 

PSALMÜ8 6. 

Fidélium Ínter mundi 
hujus calamitates gemitus 
& fiducia. 

D Omine , ne in fo- 
rorc tuo árgitat 
me 9 * ñeque in 
ira nía corrfpias me. 

Miferéremeí , Dómine ^ 
fflióniam iníirmus fum : * 
&na me , Dómine 9 qtid- 
niam contuibáta ^nt oíd 
mea. 

£t ánima mea turbara 
eíl valde : * fed tu , Dó- 
mine , lifquequó \ 

Convértere , Dómine t 
& éripe ánimam meam : * 
íalvum me fac propter ml- 
fericórdiam tuam ; 
' Quónlam non eíl in 
morte , gui memoríittuf : 
* in inferno autem quii 
confítébitur tibi ? 

Laborávi in gémitu meo, 
lavabo per síngulas no¿^es 
le£^um meum : ^ lácrymis 
meis ílratum meum ri¿ibo. 

Turbátus eft á raróre 
óculus meus : * inveterávi 
Ínter omnes inimicos mcos. 

Diícédite á me , omnes 
qui operámini iniquitátem; 
'^quoniam exaudivít Dó- 
minus vocem fletús mei. 

Exaudívit Dómimts de- 
precatiónem meam ; * Dó- 
minus oratiónem mean 
fufcépit. dby Google ftriáfeatndá ad ComphtQriumm ^ 7 

Ei&be¿aat & coatur- ne , fecMndúm iu(Ut¡ai9 
mcam , ScfectinduiQ'mno- ^tiiry^iieaienter omnes 
in'unícimei : * convertaa* 
W 8( «mbeícanc^alde v«- 

PSALMUS 7. 
QírJfiipro nobis patientis 
oratiú* Adjutoríum nof- 
tmm á Dómino, 

D Omine Deus ixieuc , ia 
tt íperávi : * iálwm 
9ie fac ex ómDlbus perfe* 
quéntibus me , ^ ubera 

Neqoando r^iat ut leo 
ánimam meam t '*' cluxn aon 
eft qui rédimat 1 ñeque qui 
ialvuiii fóciat. 
. Dómine Deus meus , fi 
há iftud ;"*"£«& iniqul- 
ns in jnánibus tneis ; 

Si r^ddidi reuíbuéntibus 
nibi mala , * décidam 
inéritó ab iniínícis .inei$ 
tminis. 

Períeqaánir bumicus inJ* 
oaxn meam 9 Se compre- 
licodat, & coaculcet ia 
teira vitam meam f ^ Be 
^ñaffl meam ia ^púUefe- 
icm dedi^^at. 

. Exuige , DiSmuie * lo 
ira toa 4 "*" & exaltíbw io 
&ubus immicói>iin meó- 

£t exur^e. Dómine Deu$ 
acHs , * ifiíj^raeceptoquod 
naudafti. 

Etfynaigóga poptdórum 
ckcúix^^ tti ^ & prop- 
ler hMc4a jdmm x^&i^ 
dése. • j. 

Dóminus Jüdicat pópp.. céntiam meam fiíp^ me* * 
Confumétur oeqintia i^eó- 

catórum : '*' & diriges m^ 

tum 9 fcrutaxis corda H 

renes , Deus. 
Juíhim adjutoríum meuní 

á Dómino « * qui faltos 

iacit re¿^os corde. 

Divifio Pfalmi 7. ¡ 

D£u$ judex juñus , foiü- 
tis&pátiens,'*'num- 
quid iráícitur per síngulos 

Nin converíi ftiéritis • 
gládium fuum vibrábit : * 
ancum fuum tetendit , Se 
parávit illum ; 

£t in eo parávit va& 
mortis : * faginas fuas 
ardéntibus effécit. 
^£cce partúriit iniuft¿. 
tlam : * concépit dolórem 9 
2( x^perit iniquitátem. 

lacum apéruit , Se effd- 
dit eum ; ^ Se incidít ia 
fóveam quam fécit. 

Coovertétur dolor eji9 
in capuc ejus ^ ^ Se in 
vénicem iosíus iníquitiS^ 
ejus defcencet. 

ConfiUbor Dómino íér 
cundúm iuftítiam ejus^ * 
Se -pfallam nómini Dóminj 
altiíSmi. 

Ans, Adiutórium meunx 
á Dómino ^ tiui.falvos £i« 
dt reílQS cprje. /y. !• 
. HymnMS 9 Cafitidum • 
9¿. br^y£ ^ Anwhona ai 
Nunc dimittis. "ofreces , 
f^oJidpJicmfur, habei^tur 
infr& po]l -Comjrtetorii^m 
Cv dby Google ft . . , . Feria tertid ád 

^ahhdtí : & fie iñ cateris 
feriis^ 

FERIA TERTIA. 
]Ad Officivm Noct. 
Invit. Deum pacis & áu 
ttdtiónis r * Veníte V ado- 
Ifémus. z, Cor. II. 

JUbes.: &. ^ iü praceps 
' ' aquis 
TRcptnté coníluéntibü», 
Prodit fub auras hiiaiiáis 
ílxiita veTis Aridíí. *- 

Uaiic tu colendam qiii 
tuis j. 
Fater ,. dediíli fíliis » 
<^uos orbis uiius cóntinet , 
i ac una junglar caritas. -^ 
Nunc exuIáiTUJs/.fed niam 
Móx coagregábiS in do- 

mum 
Te^ Patre digno? , .g."í piQ 
*Am(5re frátres víxerinr. 

At,qui malignis ártibirt 
Llnguiíque kedunt prcfed- 

Hiiim , 
fi, te repelíes : hocgenus 
Ccekftís aula non capjt. . 

En ipfa tellus ímprobos 
Dudóm * labora lis fiíílinet ', 
Arde tque non íua; fuga * 
Corriiptiónis éy^imi. 

Adopric5nen\hos qnoqu¿ 
Effiágítámus íntégram , ' 
Cui nos facráto. Spfritus ' 
PraBdeííinávit pfenore. 

eterna laus & gloria 
Vm íit 8c trino Dco , 
DifFuía per qucm córdibus 
Fratei'na regoat caritas. . 

Amen. 
. iífff.7*dL Quis íe^íeC 
ett. . •• i P^s^A i. MUS r4. * . 
' Dílecño j^roxinti \fiam 
falútisaperiu ' " ' 

D'Omint vqüfs l»abi- 
tábit, in taberna-* 
¡culo tua ? * aut 
(juís requieícet in monte 
lan^o'ttróT . 
Qui ingréditúr ñnemácu* 
h i *&* ópci'átur Jóftítiara; 
•" Qin* lóqiñtur verkátcm 
fn corde, fito ; *^ qof noá 
^giriaolum inlin^cia ília ; 

Nec fecit próximo futí 
maFirm , "^ & opprdbrium 
non accépit adversas pró- 
xknos- filos. 

.^ Ad níhilum dedu^s eft 
rn 'condena ejus maÜg- 
*ñu« :' * timentes autem 
pómitium glaríficat.^ ' 

Qtíi jurat próximo íiio f 
& non décipit ; "^ caui pecii- 
ni'jm fbam norf dedit ad 
iifúram , 8c .muñera l'upef 
innocentem non accépit. 

Qui facit hajc , * non 
movébitur in a?terflum. 

P 8 A L M U S 18. 
' ' Natura^ &lex > Chrijta 
&. Evangeliimt^ díkHiO' 
nentpfoxTmi commendant, 

Cmli enarrant glóriam 
^ Dei , * & ópera ma'- 
nuiun eUis anaúnriat ñt* 
inamentum. 

Bies diéi ¿ru£lat veri 
bum , * 8c nox nodi índi- 
cat íaéntiam. 
' Non funt. loquéis f ñe- 
que í^rmónes , *' quorum 
non audianíur voces eó- 
rum.^ ' 

' la omsieiB^ tenam eswii dby Google Fgriá tirtid ad Offictum NaS. fp 

fbam eónim , & in fínes elóquia oris mei 9 * 8c me* btbis tena; verbsí eórum : 

* infolepó/iiir taberná- 

aüum íimm. 
£ripíé canquam ípon- 

&sprocédens de chálamó 
iíio y * exulta vit ur gigas 
at/currendam viam. 

Aíuinmo ccelo egréílio 
Qu 9 & occurfus ejus uf- 
fic ad fummum ejus • * flec eíl qui /é abfcondat á "hébam* 
cüóre ejus, ** 

Divifio Pfalmi 18. 

L£x Dómini immacu- 
láta , convertens áni- 
mas : * teltimóiiium Dó- 
«úoi fídéle 9 fapientiain 
fáftans párvnlis. 

Aiñíriae Dómiai reda? y 
faificanccs corda : * prac- 
ceptum Dómini lucidum, 
üMminans ócutos. 

Timor Dómini íánfius , 
pénnanens in féculum fé- 
cuH : * judíela Dómini 
▼era , juítifícáca in ítmt- 
bpfa. 

Deíiderabília fuper an- 
iBin&lápidem preiófiím 
«ttütum » * & dulcióra 
Apermel & f.vüm. 

£tenim íervus mu5cu(l 
tééxi ea : * in aiftfadiendis 
diis retribi'uio muirá. 

Deliaa quis intélUgit? 
* ab occulris meis munda 
tie, & ab aliénls parce 
léivo tuo. 

Si mei non fuérint do- 
mina i y * tune immaeu- " 
lá.us ero , & emundábor 
a deliOo máximo. 

£teruat ut compláceaot dita rio eordis mei in coaí^ 
pe¿hi tuo fcmpcr. 

Dómine , adjutor mcur, 
* & redemptor meus. 

Anu Quis requieicet in 
monte fandtü tuo , Dó* 
mine ? qirí operánir juilí- 
tiam , nec fecit próximo 
íuo malum. P/. 14. 

Anu s* a* Non propo-* PSALMÜS 71. 
Regnum Chii/liy<iiii tantü 
nos amare diUxit , pra* 
nuntiatur. 

D£us , judíeíum tmitn 
regí da , * Ec julU- 
tiam tuam filio regis ; 

Judieáre pópulum tuum 
in juílíria , * & páuperes 
tuos in judíelo. 

Sufcípiant montes pa- 
cem pópulo t ♦ flf rolles 
juitínam. 

. Judicábit páupcres p<5- 
puli , & falvosfacietfTíios 

Eáuperum 9 * & humiliá- 
it calumniatórem* 

Er permanébit ciim íble 
& ante lunam , * in gene- 
rarióne & generatiónem.; 

Defcendet íicuc pluvia 
in vellus , * & íicut ftilli- 
cídia ílillántia fuper ter^ 
ram. 

Oriétur in diébiis ejits 
TUÍlftia , & abundántia 
pacis » * doñee auferátur 
luna. 

Et domiírábitnr á mari 
ufqiie íd.mare , * 5c *á 
flúmme^üiíqne ad términos 
orbis terrárum. dby Google Ferid tertid ad Officium Wb3. 'Co 

Coram illo prócident 
-fflthíopes 'j * & inimíci 
c>us terram lingciit, 
Divifio Pfalmi 71. 

REges Tharfís & ínfuls 
muñera ófFerent : * 
reges Arabum & Sabadona 
addúcent. ^ 

Et adorábunt eum om- 
ines reges térra : * omnes 
gentes férvient ci ; 

Quia Uberábit páuperem 
i potente , * & pái^)erem 
.cui non erat adjuton 

Parcet páuperi & ínopH 
* & ánimas páuperum ial- 
vas fáciet« 

Ex usárís & iniquitáte 
rédimet ánimas eórum ; * 
& honorábíle nomen eó- 
rum coram rilo. 

Et vivet , & dábitur ei 
de aune Arabias , & ado- 
rábunt de ipfo fempcr : * 
. xotá die benedicent ei. 

Et erit fírmamentum in 
térra in fummis móntium 9 , 
Aiperextoliétur fupcr Lí- 
Jbanum fru¿lus ejus ; ^ 8c 
Horébuat de civkáte ücut 
£oenum terne. ^ 

Sit nomen ejus benedic- 
. tum in fécula : ^ ante fo- 
.km pérmanet nomen eius. 

Et benedicentur in ipfo 
omnes tribus terrae : * om- 
nes gentes magnificábunt 
eum. 

Benedi£tus DóminusDeus 
Ifrael , * qui'£icit Jtiira- 
biHa folus. 

Et benedidiun Aomén 
majeíláris ejus In «ter- 
niun i '^ & repHbitur ma* jeftáte ejus odmiís terrí 
Fiat , fíat. 

P S A L M ü S 100. 

Regnum Chrifii , fñ 
cúnelos in proximum irá 
qiios difperaet j defcribituí 

Mlíericórdiam & iudi 
cium * cantábo tibí 
Dómine. 

Pfallam , Sc intéíligai 
in via immaculáta, "* qoal 
"do vénies ad me. 

Perambulábam in innc 
céntia cordis meí 9 * i 
medio domus meas. 

Non proponébam ant 
óculos ttíeos rem injuftam 

* facientes praevaricatio 
nes odívi. 

Non adhaefit mihi co 
pravum : * declinantem^ 
me malignum non cogfloJ 
cébam. 

Detrahentem fecrétó pro 
ximo fue , * hunc per» 
québar. 

Superboóculo, &inía 
tiábili corde , * eum flO 
non edebam. 

Oculi mei ad íidéles tñ 
rae , ut fédeaat mecum 

♦ ámbülans in via imfflS 
culata , hic fflihi minüW 
bat. , ^ 

Non habitábit m iwO 
domas meas , qui facii J« 
pérbiam : * qui lóquitu 
míqua, non direxitin coBi 
peftii ocHlórum meóru* 

In matutino intefficií 
bam omnes peccatotf 
térras , * ut difyérásranB 
civitáte Dómini omí» 
opefamcs irtiquixátem. yGooQle feria tmii ai CííkhtmilbS. Añt» Non proponébam 
«nteoculos nteot rem iti- 
ioftan : tietrahentem fe- 
ahb próximo fuo « hunc 
pcrfécpiébar. Pf. loo. 
Ánt.,6* Adíévit. 

P S A L M U S lod. 

Míferlcordia Dei in pt- 
fulum fiium ctlebraada ir 
imitanda 9 fubJiverJu ent" 
hlematihus pingitur^ 

COflíÍTémmi Dómino « 
(pióniam bonus t * 
quóniam tn ieculum miíe- 
ricórdia ejus. 
Dicant qui reckmpti ílint 
á Dómino t * quos redémit 
¿e manu inimíci ; 

Et de regiónmus con- 
eregávit eos, * -k fblisomi 
K occáñi , ab aquilóne & 
marí. 

£iTav¿nint in folitiSdine, 
in inaquófo : * viam ctví- 
tátis habitáculi non inve- 
nénint. 

Efurientes , 8( fitiemes ; 
* ánima eóniminipíts de- 
Hkit. 

£t damavénmt ad Dó- 
ninum , c¿ün tribularen- 
nzr ; "*" & de necefiitátiblis 
eórmn erípuit eos. 

Et deduxit eos in viam 
reftam , * ittircnt in ctvi- 
' tátem iiaintatiónis* 

Confiteantur Dómino 
miíericórcliaB tíns » * 8c 
mirsd^nia e}us SSk faómi- 
num \ 

Quia fatiávtt ánimam 
inánem , * Be ánimam «fu- 
liemem -fiítiárlt hatás* Sedcfwef in ténebrislc 

umbra monis j, * y'mñxm 
in nendicicápe fc Ierro t 
Quia«xacerbavénmt ew» 
mna Dei , * di <on$Oiiiiii 
Alriífimi irrítavénmt. 

Et humiiütum «ft in 
labóribiis cor eónim : ^ 
infirmáti funt, ncc fuit 
qui adjuváret. 

£t damavérunt ad D4- 
minum , cúm tributaren- 
tur / * fc Kle-neceílitátibiis 
eórum liberávit eos. 

Et eduxft eos de tén^- 
bris&umbrá mortis « * 
S( vincula eónim difrá- 
pit. 

Confiteantur Dómino 
miíéricórdiae eius 9 * l( 
mirabíUa ejus filüs hómi- 
num; 

Quia contrWit nonas 
creas 9 '^ 8t veéks térreM 

Divtfio Pjalmi »o6, 

SUfcépit eos I Dómimis ] 
óe vía iniquitátis eé« 
xum : * propter iniuftítias 
cnimfuas humüíán iunt. 

Omnem^cam aboim- 
náta eft ánmía «Ómm : ^ 
& apnropinquavirunt itf 
Que adponas mortis* 

£t damavérunt ad Di« 
mimim y -cám mbuiarHi- 
tur ; "^ 8c de necefiitátibi» 
«ÓiVm liberávit eos* 

ifTíñt verbum fyam 9 te 
fiínávit «os ; ♦ Bi eripi4t 
tos de interitiónibus «ó- 
Tum. 

Confiteantur Vémmp dby Google Ferid ieniá ad OJicium Koñ. mirabfliaejus fíliis hómi- 
num. 

£t facríficent íacriflcium 
kudis n * ^ aanúntient 
ppera ejus in exultatióne. 

Qui defcendunt mare in 
návibus 9 * facientcs opc- 
ratiónem in aquis multis ; 

Ipil vidéruñt ópera Dó- 
mini , * & mirabília ejus 
in prpfundo. 

Dixit: & íletit foíritus 

Srocellae } * & exaltati funt 
udius e}us. 

Afcendunt ufque ad coe- 
los , & defcendunt ufque 
ad abyífos : * ánima eórum 
in malis tabefcébat. 

Turbáti funt , & moti 
liint íicut tbrius ; * & 
omnis íapiéutia eórum de- 
vorara eft. 

Et clamavérunt ad Dó- 
. minum , dxm tribularen- 
tur ; ''^ de de neceifitátibus 
eórum eduxiteos. 

£t ílátuitprocellameius 
sn auram > '^^ & íiluérunt 
álu¿^us ejus. 

£t Istáci funt , quia fx- 
luérunt : ♦ & deduxiteos 
in portum ^untácis eó- 
jrum. 

Confíteantur Dómino 
. mifericórdias ejus , * & 
mirabília ejus ílliis hómi- 
num. 

£t exakent eum in ec- 
déíia plebis , * & in cáthe- 
lira feniórum laudent eum. 
Altera divijio PJalmi io6. 

POfuit [ Dóminus ] flil- 
mina in dcfertum , * 
..Ilixitus aquánuuia atún: Terram fruéiííéram íi 
falfuginem , * a maíítií 
inhabitaiitium in ea. 

Pófuit defertum in ílag 
na aquárum, ♦ & terran 
fine aqua in ¿xitus aquá 
rum) 

Et coliocávit illlc efu 
rientes : * & conílituérun 
civitátem habita tiónis. 

£t íeminavéninr agros 
& plantavérunt víneas ;^ 
& fecérunt fruQum nativi 
tátis. 

Et benedixiteis ^ & mu|- 
tiplicáti furit nimis ; * & 
jumenta eórum non minó- 
rávit. 

Et pauci fadiíunt , * & 
vexátiílmt á tribulatióoc 
malórum, & dolóre. 

EíFiifa ell contémptio fu- 
per príncipes j *& errare 
fecit eos in invio , & non 
in via. 

Et adjiívít páuperem de 
inopia » * & pófuit ficut 
' oves familias. 

Vidébunt refti, &líeta- 
bunrur ; * & omnis im- 
quitas oppilábit os fuum. 

Quis sapiens , & cuftó- 
diet h«c \ * & intélligct 
mifericórdias Dómitú ? , 

Ant, Adjuvit Ddminuí 
páuperem de inopia : vidé- 
bunt redi , & tetabufl- 
tur. 

J^. Exortum eft in téne- 
bris lumen reftis : Kí. AC- 
ÍSricors 9 & miíerátor, & 
juíbis. Pf. III. 
íater nofter. dby Google Fé/iá tertíá úd Lauáer. 6% 

Oómiiiu» mecam , Kl £t Quis eft iflt Réx gtdrí» t 

' ' * Dóminus virtütum ipís 
eft Rex jrióríc* 

Anr. Qui non accépit in 
vano ániRiam íüain« neo 
íarávit in dolo próximo 
fao , hicacdpiet benedio» 
tiónem á Dómino. 

Ahu 5.a.Andiam« 

D -^,„ ^^„ P S A L M U S ^4» 

Oimmeft tcrra, 8l Rtgmim Chrífii txpec* 
plenitüdo ejiw : * tatum ir promijfum « reg^ 
OrbK t^rrárxtm . Ar nUTUVCtciSm 

BEnedixiílí , Dómine « 
térrám tuam , ^ aver» 
tifli cavtivitátcm Jacob. 
RemiuíB iniquitárem ple»> exaltémus Homcn ejus in 

idipftm./'y: J5. 

• ADLAÜDES. 
Anu 4, A Qui non ac- 

«pit. 
jPsa l m « S 2^, 

Diítñio proxinú ad ca- 
fcrtóí, ii5f ChriJhisRgx 
Voris ingrejfus e/l. 

umimeft tcrra, St 
plenitüdo ejiís : * 

. orbfs terrámm , & 
tojverfiqíii hábitant in eo^ 
.Vuia ipíe íuper mária 
yndavit eum , * & fuper 
Mfflina prasparávit eum. 
*J?¥i^ afccndet in mon- 
ja Domini í * aut quis 
ftítitintocofanao ejus 1 

Innocens mánibus & 
'^docorde, * aui non 
accépit in vano' ámmam 
luarn^ Aec juiávit in dolo 
Pioximofuo. 

Hic accípiet benediaió^ 
fl«ma Dómino , * & mife* 
J?c6idiam á Dco íálutári 
iuo. 

Hac cíl generátio quaew 
«ntium eum ', * quairén- 
^"m fóciem Dei Jacob. 

.Attóllite portas, prín- 
^««.veftras ; & efcváí- 
jjini , portaí aeternáles: * 
*íjntroíbit Rex gloria. 
^V«iseftift€Rexg!óriaBl omim» ibrtis & po* 
5^,í Dominu^ potens in 

AttóíKfe portas ,prfnci»- 
^y veftras ; &eleváminr, 
£?««íet€rnáles :'* & irt- 
^«^itRex glóñ»^ bis tus f/^ operuiíU óm» 
nía peccáta eónim. 

Imtigafti omnem irán» 
tuam ; f avcrtiAi ab ira 
indignatiónts tuai. 

• Converte nos 9 DeusjGi<v 
lutáris noíler 9 * & avcrtt 
íram mam á nobis. 

Numquid in aBrernum- 
irafcéris nobis \ * aut ex.^ 
tendes iram tuam á gene- 
ratióne in generatiónem l< 
« Deus y. tti.convedus viví* 
íicábis nos ; * & plebs tua 
•feetábituT ítr te. 
i Oílende nóbis , Dómine^ 
mifericórdiam tuam ; * 6c 
'&lutáre tuum da nobis. 

Audiam quid Joquátur 
in me Dóminus Deus ; f 
quóniam loqnétnr pacem 
in pkbemfiíam, t 

• Et íiiper fanáós fuos t 
* & ¡n eos qui convertun* 
tur adeor. 

Verümtaínen prope tV 
>nc;atc?cumfahitárc ig$to^ dby Google FiHd krMA ai Lmi^ * vet inháSictt gl<^ría in 
ttrea uoftra. 

Mifericócciiá bi rkúXM 
obTÍavéramíibi : "^ juítátia 
6c jpax oicuiátae iunt. 

Varitas de tierra ortacdt 

* & ñiítída de doeb piof* 
pexit. 

Etenim Dóminus dabit 
benignitátem ; * & térra 
fioftra dabit frudum íuiun. 
- Juílítia ante eum am-p 
bulábit;'^ & ponetin vía 
greíTus íuos. 

Anu AudiaBí ^id ioquá* 
tur in me Dónunus Detis ; 
fiuóniam loquétur pacem 
ín plebem faam , & iuper 
ían£^os filos. 

Anti )• éu Qui diKgitis. 
P s A L M tJ S ^6« 

^tdonaidm.Qui diiigit eum, 
9dit mahim. 

DOmisnis «gnivlt | 
exultet térra , * Ix- 
fentur Iníidz mttltc 
Ndbes £c caiígo in cir<- ciíittt «9US : * luílítta H 
9udkhim cornéOio fedis 
citts. 

Ignis ante ipíiioi pnecé- 
<tet ., ^'Ic inflaminábk in 
tírciihuiannícos «JHS. 

XMuxémnt fulgura tjm 
orbi térras : ^ vidit * & 
Conunóu eft ¡tara. 

Montes Acut icecaJttxé* 
Tunt á fácie EMintni., -^i 
£icte Dómini oimiis «et ra. 
' Anountiavéi^Dtcodiáuf^ 
tltiam eíus ; '^ & vldéituMt 
ennes p^pulisiádamieius. adórant ículptUú $ * h 
qui eloriantur io umulá* 
cris luis. . 

Acloráte eum 3 * omnes 
Angeii «ius. 

Audívit , & lastáta eft 
Sion: ♦ & exultavérunt 
filis Judas propter judíela 
«ua » Dómine / 

Quóñiam tu Ddoiúius 
Ultímraus fuper omnem ur- 
raqn : * nimis -exaltátus es 
fiíper onuies déos. 

Quidiligitis Dómioum^ 
pdíte malum : * cuftódit 
Dóminus ánimas fan^ó^ 
nim fudfum; de manu pec- 
catóf is Hberábit eos. 

Lux otrta eíl jujfto , * & 
reüis corde laetitia. 

Laetámini, iuíli, in Dó- 
mino , * ú coafit^mioi 
jnemófias -ünOiñQ^úánk 
€ius^ ^, 

Anu Qui .dilígitis Do- 
«úaum 9 odíte malum : 
cUftédit Dóminus ánisu» 
iisaiQÁnun fiíórum. 

Ant.j.d, Vivens. 
iMFerüsy CantíCüM 

£Z£CHIiE. lA 3^*. 

Qui Ínter hamines yivit^ 
Jhoimer eos <onfiteri debet 
Mi omnts eum nofcanu . 

EGo dtxi : la dímídio 
diénmi meórum vadam 
ed portas ínfef i : *qu«síyí 
t6Úé¡íQim annórum me»- 

Dixi:>lon vidéboDcv 
jmwm Deum in í?"^ 
.Yivéntfiwi :'*:no» a^ípwm 
Jiónúnem ultra j tk.nat^i»: 
tórem^tí^ dby Google Firiá tertíd 

Gcneritio mea abláu e(t* 
& coii¥oiiita eft á me , * 
c^ tabemáculum palíd- 
itus* 

VadfjBí tñ veluta texente 
vha mea $ dum adhuc or* 
áím 9 ÁicMit me : * de 
Buae ufqiie ad viíperam 
finies me. 

^rábam uApic ad laa* 
ne *, qnafi leo £c concrMt 
ámaia offii mea : "*" de mane 
ufque ad y/é^ram fínks 
mt. 

Sicut puUus hirándink- 
fic damabo : * medkibor 
iit coliunba» 

Attenuári fimt óculi met, 
fií^icieiites in excclüiiii: 
* Dómine , vim pádor « 
fronde pfD me» 

Quid dlcam 9 aut quid 
Tcfoondébit miki « * c¿un 
ipic üctúx I 

Recogitábo tibi omnce 
anuos mto$ * ia amaritd- 
dincioinurmeji. 

Dómine ^ íi íic vívitur^ 
& ín táiibas vita ípíritús 
toa i* corrípies me , U, 
nvificábis me* 

Ecce in pace amarínldo 
mt^ aaiarimina : '^^ tu áu- 
rea eruifti ániaiam nieain ^ 
ut oon períret. 

PfoieciíU poíl tergum 
tiaun * áania peccáta Quia aon in&rnut oon- 
fitéoiturtibi 9 fleque mors 
laudábit te : * non expec- 
tábunt y qui delcendunt in 
bcum 9 veritátem tuam. 

Vivens, vivensipiecoD- td Lúudef* ^ 

fitébitur tibí t fioiC&ego 
hódie : * jiatcr uÜif notam 
láciet veritátem tuam. 

Dómine , íalvum me £ic; 
* & pfalmos noítros can- 
tábimus cundís di¿bus vit9 
noftr» in domo Dómini. 

Aru. Vivens t vivens ipft 
confitébttur tibi « Dómine: 
pater fflüs notam £kief 
veritátem tuam. 
In F^h. Cant te V M« 
ÉcdL (ó. 

Paires antiqm pro nohü 
oraktnt * nMCf c^ritatis 

Mtxemmium pr^hentUm 
ITerére noftri , Deuf 
ómnium« & iiéfpice 
nos f '^^ & oftende nobís 
lu^em miíeratiónum tuá- 
rum. 

Et iauBjtte timórem 
tuun íu]ier gentes qu» 
non exquiíLénint te ; * ut 
cogaofcant quia non tk 
Deus , nifi tu y & enax- 
Knt magnália ttia. 

AOeva manum tuam íu- 
per gentes alienas 9 * ut 
videant poténtiam .tuanu 

Sicut eoim in conípcdu 
eórum íándiíicattis es so 
nobis * "*" £c in cosáftdiyx 
noñro magnificáberu in 
eisi 

Ut cognoícant te ♦ * íl- 
cut 8c nos cognóvimus 
quóniam non tft Deus pris- 
ter ce 9 Dómine. 

Innova íigiia f 6c ímmüta 
mirabília : * glorifica ma- 
num & brachium dea- Excita fusórem dby Google 66 Ftrid teñid 

eífunde iram : * toUe ad-^ 
versárium, 8c afflíge ini- 
jníciim. 

Feftína tempus , & me- 
mento finis , * ut enar- 
rent mirabília tua. 

In ira flamma; devoré* 
tur qiii falvátur ; * & qu¡ 
péflimant plebem tuam , 
invéniant perdiriónem. 

Cóntére caput prínci- 
pumiiiimicórum« * dicén- 
tium : Non eíl áÜus pne- 
ter nos. 

Congrega omnes tribus 
Jacob/ ♦ ut cognofcant 
quia non eíl Deus, niíi 
tu , & enarrent magnáiia 
tua. 

Et haeredítábis eos , * 
íicut ab initio. 

Miíérére plebi tuae íu- 
per quam invocátum cft 
nomen tuum , * & Ifraéi 
({uem coaequaíli primogé- 
nito tuo. 

Miíérére civitáti fanCtí- 
ficatiónis tuae Jerüfalem , 
* civitáti requiéi tuse. 

Reple Sion inenarrabili- 
bus verbis ruis * * & glo- 
ria tuá pópulum tuum. ] 

Anu z. D. Laúdate. 

P S A L M U S 150. 
Mutua ad laudandum 
Deum invitatio. 

LAudáte Dóminum in 
ÜLtiCás^ tius : '*' laú- 
date eum in firmamento 
virtútis ejus. 
Laúdate eum in virtútibus 
cfus : * laúdate eum fecun- 
áhm multitiidinem magni- 
tádinisejus. . ad Laudes» 

Laúdate eum in íbfl 
tubae : * laúdate eum i 
pfaitério 8c cíthara. 

Laúdate eum in tympan 
8c choro : * laúdate eui 
in chordis 8c 6r|;ano. 

Laúdate eum in cymba 
lis benefonántibus ; lau 
date eum in cymbalis ju 
bilatiónis : "^ omnis ípíri< 
tus laudet Dóminum. 

Ant. Laúdate Dóminun 
in fandis ejus : laúdate 
eum íecundúm multitudi^ 
nem magnitúdinis ejus. 
Capitulum. i. Joan. 2. 

MAndátum novum /cri- 
bo vobis , cmod ve- 
nim eíl 8c in Chriilo , & 
in vobis ; quIa ténebrae 
traníiérunt , 8c verum lu- 
men jam lucet. Qui dicit 
ié in luce eíTe , 8c fratrem 
íuumodit, in ténebriseft 
ufque adhuc. Qui díligit 
fratrem íiium , in Idmine 
manet , 8c fcándalum ifl 
eo non eft. 

H Y M N U S. 

T£ príncipem fumma* 
Deus , 
Jubes amóre díligi : 
Tibi fecundum prótinús 
Jubes amári proximunu 
Amóre fundátam tuo 
Communiónem réfpice , ^ 

S!uá Corpus unum pldrimí t 
num cor^una mens ílimus* 
Illam fides 8c véritas 
Amábili ílipant choro : 
Oblíquus hmc livor procnl 
£t litis ardor éxulant. 
Tu 9 pacis audor 9 mtf- 
tuos dby Google 


Ferídtertiá 
hñxiage nesas : da , Pater , 
Gaudére/ramim^áudüs , 
Da condoleré flétibus. 

Itema laus & gloría 
Unilir& trino Deo, 
%' morís uníus facrá 
h paás in domo locat. 

Amen. 

f. Deus in medio civi- 
tátis fus ; non commové- 
wnir : ni. Adjuvábit eara 
DUflédiliículo. Pf. 45. 
ií¿ Benediaus. 
^«.7. a. Erexit Dómi- 
Dus cornu falútis nobis in 
Jomo David pueri fui , 
Jcut lociitus eft per os 
lanaonim. Luc. i. 
^? P R I M A M. 
^«.2. Cümmihi. 
Z' s A L M ü s 54. 
>iinjliu pro nobis pa- 
^¡^^mbu perfeBa dU 
ferfwnxx exémplutn pra-. 

JWica, Dómin©, no. 
feotes me : ^ expugna 
impugnantes me. 
Apprchendearma&fcu- 
7!» *& exurge inadiu- 
^onummihi. 

tftunde frámeam , & 
«nclade adversíis eos qui 
Pf^quuntur tac ;.* dic 
aniffls mea : Salus tua 
*^Q lutn. 

Confondantur & revé- 
«antur * quaerentes áni- Kantur *""^«rentes' 

Avertantur rctrorsüim » 
« confbndantur * cogi- 
^^^^^mihimala. 

f lant tanquam pulvis 
>«efáciem venti , -'^.'& ni Primam» $t 

ángelus Dómini coar£binf 

eos. 

Fiat vía illórum téne- 
bne &' Idbricum 9 * 8c 
ángelus Dómini péríequen» 
eos ; 

Quóniam gratis abfcon- 
dénint mihi mtéritum iá- 
quei fui ; * fupervácué 
exprobravérunt ánimam 
meam. 

Véniat illi láoueus quem 
ignórate & cáptio quam 
abfcondit , apprehendat 
cuiñ ; '^ & ih láqueum ca« 
dat in ipíum. 

Anima autem mea exul- 
tábit in Dómino , * & de* 
ledábitur fuper íálutári 
fuo. 

Omnia oíTamea dicentt 

* Dómine • quis símilit 
tibil 

Erípsens fnopem de manu 
fortiorum cjus , * egénum 
& páuperem á diripiénti- 
bus eum. 

Divifio Pfalmi ^4» 

S Urgentes teíies miqui « 
* quae ignorábam in* 
térrogabant me. 

• Retribuébant mihi mala 
pro bonis 9 * ílerilitátem 
ánimas meae* 

Ego autem f cüm mihi 
moleíli eflent, * induébar 
tílício* 

Humiliábam in ieiünio 
ánimam meam 9 * & ora- 
tio mea in íinu meo con» 
vertéttur. 

Quaíi próxisium « ti 
quáíi fratrem noíbrwm • 
iic«a»nplacébam : * qudA dby Google 6f Feria terna 

lugens & coatriíUtus f fie 

humiliábar. 

£tarfvcrs¿im Bie laitiín 
fijnt , & convenérum : "^ 
coQgr^sáta ítint fuper me 
ílagella , & ignorávi. 

Diffipáti funt , ncc com- 

pun6á ; tentavérunt me , 

iubíannavérunt me íiibíán- 

oatíéne : "* ínnduénmt iii. 

' per me déntibus fuis. 

Dómine, jquando reípí- 
cíes ? ^ reftítue ánimani 
meam á malignitáre c6^ 
nim^ ü k6ii£iis únicam 
meam. 

Ccnfítébor tüú in ecclé- 
fia maena : *■ in pópulo 
gravi Iziiéábo te. 

Non fupergáudeant mihi 
qui advenantur mití iní- 
qu^ V * ^tti odénint me* 
gratis 9 8c ánnuunt óculis* 

Qnófliam mihi quidem 
pacífica tocjiLiebantur.; * & 
Hi iraoiadia teme ioqaefiu 
tes , dolos cogitábante 

Et^liiatavéruntíuper me 
es fuum ; * dizénint : En^t^ 
euge^ vidéruntóculinoñri. 

Yidiíli ) Dómine, ne sí*^ 
leas : '* Dómiiie 9 ne dti£é. 
dbs ¿ me. 
Altera divifioffaimi %4¿ 

EXur^e t fií infiende iu- 
dlcío meo , •'^i De» 
meus & Dóminus meiis « 
in cau{ám mcanu 

ládiea nveíbcuadúffljuf* 
títiam tuam 9 Dómine 
Deus meus ; "^ & non lu«- 
pergáudeanc mihi* 

Non dkant in córdibus 
áiís j Eugc, euge 1 ioioui diPrimüifU 

noftr»; * ncc dk4Í 
Devorávimus eum, .; 

Erubeícant & revea 
turfimul» *.quigrati 
tur malis meis. 1 

Induanmr conlti&kil 
xeveréntiá , "^^ qui m^ 
loquuntur fuper me* ; 

Exultent & iKtentufj 
volunt juíiítiam nieamj 
Ssáicantíejcnpert mil 
ficéuirDójnitius, quíi 
lunt pacem iktyi ejus. 

£r lin^a mea medí» 
tur juíUttam tuam 9 * n 
die Ifiiid^xi mam» 

Ante- C¿im mibt mob 
eíTent « quafi próximum 
qiiafi tratrem noftrumi 
complacébam. 
A D T ER TIAl 

Anu u L Cumióla 
iKvi fedébo. 

P S A t M IB S »í» 

Anima Jidelis intern 
qoús tnn^cenúamfuamt 
vau 

ÍUdica me « Dorciifíá 
quóoiam«goíaifij 
céntíi» ji»a ingrcjS 
; * & in IDómiío * 
wns,, «on iafirmábor. 
Proba «tte,DP«í¡»«» 
ie»ta me 1 * mw reí 
0Mo$&.cor:mcum9. J 
Quóniam miíéficorfl 
ti» f nte 6a¿0$ m^Qí^p. 
^ Sí nQwptía^i tti vefKl 
tua. 

NoB iMí emn eonol 
vanitátis; ♦ & cumif 
qua geráatibuf non i 
troíbp. .. 

. Odí>a eccUíiam in»ii dby Google Feria tertiá 

tíñúiim ; ^ 8c cum ímpüs 
non ítáébo» 

Lavabo ínter innocentes 
manus meas , ^ Si circúm- 
ddbo altare nium , D<>- 

mine; 

Utáudiam vocem lau- 
diSf * & enarrem univerfa 
xnirabilia tua. 

Domine , dilexi decórem 
domús tuas , '*' & locum 
habita tiónis glorias xme. 

Ne perdas aim ímpüs , 
Deus, ánimam meam^ * 
& cuRi viris íanguinum 
vitam tneam * 

In quorum mánibus ini- 
qmtátcs funt : * déxtcra 
eórom repleta eft muné- 

ribus. 

£go autetn in innocén- 
tia mea ingreíTus fum : * 

redime me , Se miferére 

me!. 
Pcs mcus ftetit in di- 

kQo : * in eccléíiis b<ne- 

dí:am te y Dómine. 
P s A L MUS 49. 
Vitimus Chrijli adventus 

yoínuntianir. Non ex ca^ 

jisviBimis , fed ex ammi 

puTUatejudicandi homines. 

DEus deórum Dóminus 
iociStus eft ; * & vo- 
cávitterram á íblis ortu 
ufque ad occáium. 

ExSion fpécies decóris 
elus : Deus manifelU vi- 
nhít^ ♦ Dtíxs nofter, & 
non íllébit. 

Ignis in coníptftu ejus 
«xardefter , * & irt cir- 
cúitu eíus tempeítas válida. 

Ádvoeébir (^lum ikíur- ad Primaift» 0<> 

tüim , & terr^m , * álfcét- 

nere pópulum íiium. 

Congrégate illi iandos 
4us 9 "^ qui órdinant ti^ 
tamentum ejus iiiper fa* 
¿rifícia. 

Et annunfiábunt coeli 
juíliciiim eius 9 * quóniam 
Deus judex eít. 

Audi 9 pópulus meus 9 
& loquar; Ifrael, 8( te£. 
tifícábor tibí : ♦ Deus 9 
Deus tuus ego iiim. 

Non in íacfifíciis íuis 
árguam t9 : ^ holocauíla 
autem tua in confpe£tU 
meo funt ftmper* 

Non accípiam de dome 
tua vftulds 9 * ñeque de 
grégibus tuis hircos ; 

QMÓniam meai íimtoftl- 
nes ferie íVlvárum 9 * ju« 
menta in móntibut 8c 
bovesw 

Cognóvi ómnia votatília 
-eceli ; * 8( pukhritúdo agri 
mecum eíl. 

Si efuríeró 9 non ^icam 
tibi : * meus eft enim or- 
bis térra 9 & plenitüdo 
ejus» 

Numquid manducábo car* 
nes taurórum 1 * aut fin- 
elUintikl hircórum potábó ) 

Immola Deo facrífícium 
laudii 9 * & redde 'Altíf- 
íimo votst tua. 

£t invoca me in die trí- 
bulatiónis : * éruam te 9 & 
honorificábis me* 
DivifioPjalmÍ49é 

PEccacóri autem dixit 
Dttis : ^ Quarc tu 
(Aatrat jfuíkiim «keas t ^ dby Google to Ferid tenia 

aíTiktiisteftamentum meum 
per os tuum 1 

Tu vero odiíli difciplí- 
jiam , * & proiecifti 1er- 
jnónes ratos retrorsum. 

Si vidébas furem , cur- 
rabas cum eo , * & cum 
adúlteris portiónem tuaiíi 
ponébas. 

Os tuum abundávít ma- 
lina , * & lingua tua con- 
.cinnábat dolos. 

Sedens adversCis fratrem 
tuum loquebáris , & adver- 
SLis fílium matriz tUae po- 
nébas ícándalum : * naec 
feciñi , fi. tácui. 

ExiíÚmafti iníqué , qu6d 
«ro tuí símilis : * árguam 
te , & ílátuam contra fá- 
ciem tuam. 

. Intellí^ite hasc > qui obli- 
vifcímini Deum ; * ne- 
quando rápiat 9 8c non ílt 
qui erípiat. 

Sacrifícium laudishono- 
rificábit me ; * & illic iter , 

2U0 oíiendam illi falutáre 
)ei. 

Ant, Cum ímpiis non 
fedébo : inter innocentes 
circümdabo altare tuum 9 
Dómine. Pf. 1$. 
Capitulum. EcclL j$. 

SAcrifícium falutáre eíl 
atténdere mandátijs, & 
difcédere ab omni iniqui- 
. táte : & propitiatiónem 
: litare facrifícii luper injuf- 
títias , & deprecátio {)ro 
peccátis , recédere ab in- 
- luñítia. 

i;¿. br. Quis afcendet in 
montem Dómini 1 "^ S(a- . ad Tertlam. 

bit in loco íánüo ^ 
Quis aícendet. if. Inno< 
mánibus "^ &. mundo cfi 
* Stabit ki loco iaj 
jejus. Gloria Parri. \ 
afcendet. Pf. 25. '| 
. X^. Congrégate DÓM| 
fandos ejus , i(¿. Qui <A 
nant teílamentum eju*| 
per facrifícia. Pf. 49. | 

AD S E X T Al 

Anu 4. c. Juílus. ■ 

P S A L M U S j6*i 

Lcx Dci perfeveranten 

fervanda : bonorum & fi| 

lorum quám difpar M 

& exitus. ii 

OH a?mulári in m N lignántibus , *ij 

que zeláveris ^ 

cien tes iiiiquitátem ; : 

Quóniam tanquam t\ 
num velóciter arefcentv 
& quemádmodiun óleí 
herbárum citó décidenr.^ 

Spera in Dómino » I 
fac Donitátem ; * & inW 
bita terram , & pafcén 
in divítiis ejus. 

Deleaáre in Dómino, 
& dabit tibipetitiónescoi 
dis tui. 

Revela Dómino vua 
tuam t & fpera in eo ; *í 
ipfe fáciet. 

Et edúcet quaíi lumei 
Juftítiam tuam, *Sím 
ciura tuupi tamquam m« 
rídiem. . . 

Subdiniseílo Dómino, 
ií ora eum. 

.Noli aemulári in eo <í 
pxofp^rátur in via fuá t dby Google Feria tertiá 

Jliiómise faciente inju£- 
átias. 

; Define abini, & dere- 
linqoc ferórem : * noli 
I "Jjlári, ut maÜgnéris ; 
VQÓoiam qui malignan- 
tof ottominabunnir : * 
Winentes autcm Dómi- 
pn > ipfi hzreditábunt 
pnam. 

N&adJiuc pufiUúm , & 
Ntt erit pcccátor ; * & 
peres locum ejus , & non 
pyenies. 

£*" iifuéti autem hasredi- 
tten-am, ♦&dclec- 
, . tur in multinidine 

m. 

lOblérvábit peccátor juí^ 
*«> * & ftridébit fuper 
**■ «ntibus fuis. 

IJófflinus autem irrídé- 
ttfeum; * quóniam próf- 
íwtqu6(l véniet dies ejus. 

wladium evaginavérunt 
l^ccaióres jintendérunt ar- 
flfinfuum; ♦ ut dejíciant 
W«rcin & ínopem , ut 
•«¡cident reaos cordc. 
^ládius eórum intret in 
JJwipfórum, * & arcus 
•Jfijaconfringátur. ^ 
^JWelius eft módicum jufto, 

«per divitias peccató- 
"íjn multas ; 

Qtíoniam brádiia pec- 
^m cooterentur : ♦ 
*ífinnai autem judos Dó- 
%«. 

Oivifio Pfalmi |6. 
jÜOvit Dóminus dies 
¿J immaculatónim ; * 
Kwréditas eórum ia «tcr- 
■«merit. ad Sextarru 71 

Non confundentur ia 
témpore malo , 8c in dié- 
bus famis laturabuntur ; * 
quia peccatóres períbunt. 

Inimíci vero Dóminí , 
mox ut honoriñcáti füe- 
rint & exaltáti , * deficien- 
tes , quemádmodúm fu- 
mus 9 dicficient. 

Mutuábitur peccátor » 
& non folvet : * jufhís 
autem miferétur » & trí- 
buet. 

Quia benedicentes ei h«- 
reditábunt terram ; * ma- 
ledicentes autem ei difperí- 
bunt. 

Ai)ud Dóminum greílus 
hóminis dirígentur» * 8c 
viam ejus volct. 

Ciim ceciderit 9 non col« 
lidétur ; * quia Dóminus 
fuppónit manum fuam* 

jiinior fui 9 étenim í<(- 
nui ) * & non vidi juílum 
derelidum 9 nec femen 
ejus quaerens panem* 

Tota die miferétur 9 8c 
cómmodat ; * 8c femen 
illíus in benediüióne erit. 

Declina á malo 9 8c fac 
bonum ; * & inhábita in 
íeculum í^uli. 

Quia Dóminus amat 
judícium 9 8c non dere- 
linquet fan£tos ílios : * 
in aeternum confervabun- 

Iniufti punientur ; "^^ 8c 
ftmen impiórum períbit. 

Juñi autem naereditá- 
bunt terram 9 * 8c inha- 
bitábunt in íeculum fécoU dby Google ft Feria urtiá 

Altera divi/to Pfalmi jó. 

OS iuíli meditábitur fa- 
piéntiam , * & lin- 
gua ejus loquéturjudicium. 
' Lex Dci ejus in corde 
ipsius ; * & non íupplan- 
tabuntur greíTus ejus. 

Considerar peccátor iüf^ 
tum , * Se quserit mortifí* 
<áfe eum* 

Dómitius autem non de* 
xelinqtiec eum in mánibus 
ejus , "^ nec damnáb.it eum 9 
ciim judicábitur illi. 

Expefta Dóminum , ♦ 
81 cuñódi viam ejus. 

£t exaltábit te , ut hse* 
ifeditáte capias terram : * 
c6m i)eríerint peccatóres « 
vidébis. 

Vidi ímpium ílipcrexal- 
tátum , * & cleyatum li- 
cut cedros Líbani. 
^ Et transívi , & ecce non 
érat : * 8c quassívi eum » 
& non eít iuventus loáis 
ejus. 

Cuílodi innocéntiamt 8c 
vide aequitátem ; *- quó- 
niam funt reliquias hómini 
pacífico. 

Injufli autem difperí- 
bunt (imul : * reliquia im» 
piómm inreríbunt. 

Salus autem juilónim á 
Dómino ; * 8c protector 
eónim in témpore tribuía- 
tiónis. 

Et adjiívábit eos Dómi- 
mis , 8c liberábit eos $ '^ 8c 
éruet eos á peccatóribus, 8c 
ialvábit eos 9 quia fpera- 
ténmt in co. 

Antp Juílus tota die nü-^ ad Nonaftím 

íérétur « Sccómmodat 
femen iílíus iu benedid: 
ne erit* 
CapiTULüm. I. Joan. 

QUi habúerit fubf 
riaixi hujus mundi 
víderit fratrem fu 
aeceflitátem habére t 
cláuíérit vífcera íüaab 
quómodó caritas Dei i 
net in eo ? Fiiíoli nu 
non diligámus verbo 9 
que linguá » led ópen 
ve rítate. 

I^. br, Jucundus hom 
Qui miíerétur , 8c cé 
modat. Jucundus. Hí* 
aeternum * non coniii 
vébitur 9 * Qui miferét 
Gloria Patri. Jucundus* 

f. Dil'perí¡t9deditpa 
péribus : T^L. Juftítia e] 
manet In í&cuium íécu 
Pf. 111. 

AD NONAM. 
Ante 7. b. Pro eo. 

P S AL M U S io8«' 

Chriftus inimicos M 
diiigens^ injuflum eoru 
odium arguit 9 & inun 
nentem Dei in ipfosn 
diñam pramuntiat. 

DEus 9 laud«a mea 
ne tacüerif;''*qu 
ospeccatóris8c< 
dolóíl íúper me aperm 
eft. 

Locüti funt advento 11 
linguá doiósíí 9 8c Am 
nibus ódii clrcumdedénm 
me 9 '^ 8c expugnavénii 
xQ/g giiatis» 
ProeoutmediUgerent 
detrahcbaí dby Google Ferid tenia 

ártrahébant mibi : * ego 
jRitem orábam. 
Ef poíuémnt adversúm 
roe mala pro bonis , * & 
ódium pro dileftióne mea. 
Bivijio Pfalmi tóS, 

COnñínie [ Dómine ] 
/flper eum peccató- 
reffl;*&(l¡ábolus ítet á 
dextris ejus. 

Cum judicátur , ex^at 
condemnátus ;' * & órário 
ejus fíat in peccátum. 

Fiant dics ejus pauci ; * 
& epifcopámm ejus accí- 
piatalter. 

Fiant íílü ejus órphani 9 
* & uxor ejus vídua. 

Nutantcs transiera ntur 
™ieius, 8c mendícent, 
*8í ejiciantur de habita- 
íióiiibus fuis. 

Scrutétur foenerátof om- 
5«ai fubílántiam ejus ; * 
adirípiant aliéni labores 
m» 

Non fit illj adjútor , * 
nec íit qui mifereátur pu- 
piilis ejus, 

.í'iantnati ejus in inté- 
ntum : * jn generatióne 
^ deleátur nomen ejus. 

In memóriam rédeat inú 
qui^s patrum ejus in conf^ 
Peou Dómini ; * & pec- 
cátum matris ejus non de- 
leátur. 

Fiant contra Dóminum 
íemper : * & difpéreat de 
íena memoria eórum ; 

i^ro eo quód ñon eft re- 
cordátus faceré mifericór- 
Jiam, ♦ & perfecútus eíl 
Dominem ínopem Si raen- 

Pan Ei^nalis* adVonam» 7)' 

díaim , 8c compun&mi 
corde mortificare. 

Et dilexit malediaió- 
nem 9 & véniet ei : * 8c 
ñóluit benedi&iónem 9 8c 
elongábitur ab eo. 

£t índuit maledidió- 
nem íicut ve (limen tum : 
♦ & intrávit íicut aqua in 
interiora ejus , 8c íicut 
dieum in óílibus ejus. 

Fiat ei íicut veftimen- 
tum quo operítur , ♦ 8c 
íicut zona quá íemper 
praecíngitur. 

Hoc opus eórum qiii dé- 
traiiunt mihi apud Dómi- 
num 9 ♦ 8c qui io^untur 
mala adversüs animara 
meam. 

£t tu 9 Dómine 9 Dómi- 
ne 9 fac mecum proptcr 
nomen tuum ; * quia fuá- 
vis eíl mifericórdia tua. 
Altera divifio Pfalmi 108. 

Libera me , quia egé- 
nus 8c pauper ego 
fum 9 * 8c cor meum con- 
turbátum eíl intra me. 

Sicut umbra 9 cúm de- 
clínat 9 ablátus íúm ; * 
8c excuíTus fum íicut lo- 
- cuñas. 

Génua mea infirmáta 
funt á je junio 9 * 8( caro 
mea immutáta eíl propter 
óleum. 

Et ego faÜus fum oppró- 
brium illis : * vidérunt 
me, 8c movérur«t cápita fira. 
Adjuva me 9 Dómine 
Deus meu$ : * falvum me 
fac feaindüm milerlcór- 
diümcuam; 

D dby Google'' 74 Feria Hrtiá £t fciant quia manus tua 
haec : * & tu , Dómine , 
fecifti eam. 

Maledicent illi » & tu 
benedíces : ♦ qui infur- 
gunt in me , confundan- 
tur ; fervus autem tuus lae- 
tábitur. 

Induantur , qui détra- 
hunt mihi , pudóre ; * & 
optriantur íicut diplóide 
confuíióne fuá. 

Confitébor Dómino ni- 
mis in ore meo , * Se in 
medio multórum laudábo 
cum; 

Quia áñitit á dextris 
páuperis , * ut falvam fá- 
ceret á perfequéntibus áni- 
mam meam. 

Atiu Pro eo ut nje dilí- 
gerent, detrahébant mihi : 
ego autem orábam. 

Capitülum. Rom. 12. 

NOlíte eíTe prudentes 
apud vofmetipfbs , 
nuUi malum pro malo red- 
dentes 9 providentes bona 
Mon tantum coram Deo , 
ied étiam coram ómnibus 
hbmínibu* : fi fíeri poteft , 
cjuod ex vobis eft , cum 
ómnibus homínibus pacem 
habentes. 

I;í. hr. Pofuérunt adver- 
süm me * Mala pro bonis. 
Poliiérunt. "fí. Et ódium * 
pro dileftióne mea, ♦Mala 
pro bonis. Gloria. Pofué- 
runt. Pf, 108. 

)¡^. Si réddidiretribuénti- 
bus mihi mala , l^. Déci- 
dam mérito ab inimícis 
meis iuáuis. P/. 7. Í1 ad Núñam. 

AD YES PERAS* 

Ant» '). b. Multum ín 
cola fuit. 

P s A L M ü s 119. 

Jujlus , cum hís qui ode\ 
runt pacem , mdnet paci 
ficus, I 

AD Dóminum , cüid 
tribulárer , clam^ 
vi ; * & exaudí 
vit me. 

Dómine*" , libera áni 
mam meam á lábiis im'i 
quis, * & a lingua do- 
lóía. 

Suid detur tibí , aut 
apponátur tibi * ad 
linguam dolófam T 

Sagictx potentis aciita?, 
*^ cum carDÓnibus defola- 
tóriis. 

Heu mihi, quia incolá- 
tus mcus prolongátus eñ ! 
habita vi cum habitan ribus 
Cedar : * multum íncola 
fuit ánima mea. 

Cum his qui odcnint 
pacem , eram pacíncus : * 
cCim loqufcbar illis , im- 
pugnaba nt me gratis. 
^ Anu MultCim íncola fuit 
ánima mea , Dómine i 
cum his qui odérunt pa- 
cejn , eram pacíficus. 

Anu I. f, Propter íi^- 
tres meos. 

P S A L M ü S 121. 

Juftus , propter fratres & 
próximos fuos , pacent 
quierit. 

L Status fum in his 
qusE áiOta funt mihi;. 
* In domum Dómiiiji íbi» 
mus. dby Google I FiriA teñid 

Stanfescrant pedes nof- 

tri * ín átiiis tuis , Jeriifa- 

Jeráfaiem quas aedificá- 
torutciviras, ♦cujuspar- 
ticjpátio eíus in idipfum. 
illucenim afcendérunt tri- 
bus, tribus Dómini ; ♦ tcf- 
tiinónmm Ifrael, adconfi- 
tendum nómini Dómini. 
. 9«Ía iWlc Icdíírunt íedcs 
in judícto , ♦ ikátt fuper 
flomum David. 

Rojáre quai ad pacem 
ftnt Jerüraíem • * & abun- 
«antia diügéiuíbus te. 
fíat pax in virtúte tua , * 

«abundáatia in túrribus 

tuis, 

ProptCT fratres meos Se 
próximos meos , * loqué- 
Mi pacera de te, 

Propter domum Dómini 
iJeinaftrj, ♦ quawívibona 

Anu ProT^ter fratres 
njeos & próximos mecrss 
loquibarpaccmdete, Je- 

^«^4*a. Quámbonum. 
^8 A L M ü s nz, 
, ¡fraterna concardia bea* 

ttuido. 

I?Ccequám bonum, & 
¡V, quám jucundum * ha- 
íJitare fratres in uniim ! 

.Sjcut unguentum in cá- 
P'íe» quod defcendit in bar- 
wm , barbam Aáron ; * 
?ucd defcendit in oram 
veítimenri ejus. 

?icur ros Hermon , * 
31» defcendit in montem 
ír- Pars Hyemalut aiVtfpetas. ^% 

Quónia^ iUlc ínandá* 
vic Dóminus benedidió* 
nem ^ * & vitam ufqiie in 
féculum. 

Anu Quám bonum f 8c 

Í[uám jucundum habitárt 
ratres in unum i 
Ant. é. G. In miferiü 
córdia« 

PsALMUS MO. 
Orat jnjlus ut fit patiens 
in tribuiationibus ^ & tutus 
ab inimicis* 

D Omine « clamávi ad 
te f exaudi me : "^ 
intende vóci meas , cüim 
clamávero ad re. 

Dirigátur orátio mea 
íinit incenfutn in confpe¿ltt 
^tuo*. * elevátío mánuüm 
meárnm , facrifícium vcf* 

Pont , Dómine , cuftd- 
diam orí meo , * & óf* 
tium cireumñáncia lábiis 
meis. 

. Non declines cor meum 
in verba malíciae , * ad 
exojfandas excufatiónes in 
pcccáris ciiní homini- 
bps operántibus iniquitá* 
tem : 

Et non communicábo'^ 
cum clefíis eórum. 

Corrípiet me íuftus in 
mifericórdia , & increpa- 
bit me ; /^ óleum autem 
peccatóris non impinguet 
caput meum. 

Quóniam adhiic & orá- 
tio mea "^ iü benepiácicis 
eórum. 

Abforpti funt junfti pe- 
tre iudkes eórum ; "^ áii- dby Google ^ Ferid tertid 

dient verba mea 9 quó- 
fiiam potuérunt. 

Sicut craflitúdo terrae 
crupta eft fuper terram , * 
diffipáta fnnt oíFa noftra 
fecus infernum. 

Quia ad te > Dómine 9 
Dómine , óculi mei : * in 
te fperávi , non áuferas 
dnimam meam. 

Cuílódi me á iác[ueo 
quem ílatuérunt mihi , ^ 
& á fcándalis operántium 
iuiquitátem. . 

Cadent irt retiáculo ejus 
peccatóres : * íinguláriter 
fum ego 9 doñee tr áníeám. 
. Anu In mifericórdia iuC- 
tus increpábit me : óleum 
autem peccatóris non im- 
•pinguet capur meum. 

Ant, o. Me expedant 
íufti. 

P s A L M ü s^ 141. 

Jnfius 9 humana ope def' 
titutus 9 ad divinum cotí' 
fugit auxilium. 

VOce mea ad Dómi- 
num clamávi : * voce mea ad Dóminum depre- 
-cátus fum. 

ElFinido in confpeftu eius 
oratiónem meam 9 8c rri- 
bulatiónem meam ante ip- 
fum proniintio 9 * ín dcti- 
ciendo ex me fpíritum 
neum. 

£t tu cognoviíli fémitas 
meas : * in via hac quá an^- 
bulábam 9 abfcond¿runt 
iáqueum mihi. 

Coníiderábam ad déxte- 
ram 9 & vidébam ; * & non 
«al qui cogaófceret m«#. aiVeJ^eras. 

Périit fuga á me ; * <Í 
non eíl qui requírat áni* 
mam meam. 

Clamávi ad te , Dómi- 
ne : * dixi 9 Tu es ípes 
mea 9 pórtio mea in térra 
vivéntiunu 

Intende ad deprecatió* 
nem meam; * quia huini> 
liátus fum nimis. 

Libérame á períequén- 
tibus me ; * quia confor- 
táci funt fuper me. 

Educ de cuAódia ánimam 
meam 9 ad confítenduní 
nómini tuo : * me expec- 
tancjuílif doñee re tribu as 
mihi. 

Anu Me éxpe¿iantiuflíf 
doñee retribuas mihi « Do- 
mine. 
CapitüLüm.^ i.^or.iz. 

SI quid pátitur unum 
membrum , compa?- 
tiuntur ómnia membra; 
iive gloriátur unum nMm- 
brum 9 congaudeat ómnia 
membra : vos autem eAis 
eorpus Chriili 9 8c membra 
de membro. 

H y M N ü s. 

OQuám iuvat fratres i 
Deus9 
Unum quibus Chriilus ca- 

put 
Vitále robur fiifficit 9 
Una movéri fpiritu ! 

Quám dulce laudes dicere 
Una tibi cun£tos domo , 
Precumqueceufaf^á manu^ 
In ferré vi m grata m tibi ! 
Hanc quiique diligat do- 
mumí 
Haac pa(:e coneors ricreet j dby Google ne 
in Tiriá tertiá ai Completoriumí ff 

fas díra qui fpargít malus Domine Deus meus : * ¡1- 
Diflenfionuin fémina. 
Sed damna cedunt ÍI^lu- 
crum 
Te , Chrifte , diligénti- 

bus : 
Augent coronas prslia ; 
Piíí^iitqiie f áúm nocent , 

mali* 
Vox blanda faevit tríftiás , 
Di!iin pedus incautum fu. 

bit 9 
Lapfúque caeco dúlcibus 
Laudiun venénis ínfícit. 

Pneíla , beata Tríoitas » 
Ut caritate mtltuá 
Prosímus alter álteri , 
Regiiémus & polo fimuL 
Amen. 
1^. In Dómino laudábi. 
tur ánima mea : ^. Au- 
diaot maníliéti , & laeten- 
tur. Pf. 55. 

Ad Magníficat. 
Ant. 8. G. Rcfpéxit Deus 
iiumilitátem áncilJae íuss : 
ex hoc beátam me dicent 
omnesgeneratidnes.Liir. i. 
AD COMPLETORIUM. 
Ant, 7. g. Tu remiíiíli. 

P S A L MU S 12. 

Animafideíís in tribuía» 
tione ad Deum deürecatio. 

ÜSauequó , Dómine , 
ODÜvífceris me in 
íinem ? * lífque- 
qu6 avertis fáciem tuam á 
me ? 

Quámdiú ponam consi- 
lia in ánima mea,'^ dolórem 
in corde meo per díem I 
^ Ufquequó exaltábitur* 
inimícus meus fuper me t 
R¿ipic9 &í e;uudi me » lümína óculos meos , 
unquám obdórmíam 
morte : 

Nequand6 dícat inimí- 
cus meus , Pratválui adver- 
aos eum : * qui tríbulant 
me , exultábunt j ü motus 
fuero. 

£go autem in mifericóf' 
día tua fperávi : ^ exultá« 
bit cor meum in falutári 
tuo. 

Cantábo Dómino y qui 
bona tribuir mihi « * & 
pfallam nómini Dómini 
altíflimi. 

P S A L M U S !!• ' 

Mifericordia Dti nontis 

nem peccatorem per gra^- 

tiamfuantjujlificantis com* 

mendatur. 

BEáti quorum remiflai 
Amt iniquitátes « * fie 
quorum te£ta íunt peccáta. 

Beátus vir cui non im- 
putávit Dóminus i^eccá* 
tum , '^ nec eít in Ipíritu 
ejus dolus. 

Quóniam tácui r invete- 
ra ver un t oífa mea , "* d¿im 
clamárem tota die. 

Quóniam die ac no£te 
graváta eft fuper me ma- 
ñus tua : * converfus fura 
in aerumna mea , d¿im con^ 
figitur fpina. 

DeliOiim meum cógnú 
tum tibi feci , * Se injultí- 
tiam meam non abfcondi* 

Dixi : Confitébor adver- 
si'im me injuíh'tiam meam 
Dómino ; ♦ & tu remifiíti 
impietá^em peccáti mdL dby Google f% Feria tertid ad 

Pro hac orábit ad te 
omnis fan£tus * in tém- 
pore ópporciino* 

Verúmtamen in diluvio 
Hquánim multárum; * ad 
eum non approxitnábunt. 

Tu es refógium meum á 
tribülatióne qus circiim- 
dedit me : * exultátio mea % 
érue me á circumdántibus 
me. 

. IntelleQum tibi dabo , Se 
ínílruam te in via hac quá 
gradiéris : * ürmábo fuper 
te óvulos meos« 
. Nolíte fíeri íicur equus 
& mulus , * quibús non eñ 
intelkftns. 

• Itt camo & fneno masil- 
las eórum conftriuge 9 * 
<pii non appróximant ad te. 

Multa úagella peccató- 
ris : "^ fperantem autem in 
Dómino mifericórdia cín 
cúmdabit. 

L9támini in Dómino t 
& exultáte , iuíli ^ * & 
gloríámini 1 omnes redi 
corde. 

P s A L M V s 78. 

FideUs ab Infidelihus 
vexatiopem DeipofcunU 

DEus 1 ven^ruut gentes 
in haereditátem tuam : 
poUuérunt templum fanc« 
tum tuura : * pofuérunt 
Jenifálem in pomórum cuf* 
tódiam. 

Poluérunt morticína fer- 
vorara tuórum efcas volá- 
til ibuscceli « ^ carnes í a nc- 
tórum tuórum béíliis terrae* 
EfFudérunt fánguinem eó- 
lum tanquám aquam ia Completorium. 

circiiiru Jerúfalem ; * i 
non erat qui fep«líret« 

Fafti fumus oppróbriur 
vicínis noílris , * iubíánná 
rio 5c illúíio his qui ia cir 
cüitu nodro funr. 
Ufquequó 9 Dómine , iraC 
céris in fiuem \ * accendé 
tur velut ignis zelus tuus 

££funde iram tuam ir 
gentes qu» te non nové< 
runt , '*' & in regna qiiat 
uomen tuum non invoca- 
vérunt ; 

Quia comedérunt Ja- 
cob, '^^ 8c iocum cjus defo- 
lavérunt. 

Ne memíneris iniquitá' 
tum noílrárum annquá- 
rum : "^ ctc6 antícipent nos 
mifericórdiie tua? 9 quia 
páuperes fadi ílimus ni* 
mis. 

Adjuva nps , Deus íalu- 
táris noíler ; * & propter 
glórtam nóminis tui , Dó« 
mine » libera nos : 

£t propítius eAo peccá- 
tis noílris propter nomen 
tuum ; * ne forte dicant 
iili^géntibus : UbleílDeiis 
eórum ? 

Ec innotefcat in natío- 
nibus coram óculis nof- 
tris, * líltiofánguinir/éf- 
vórum tuórum , qui eSá* 
fus eíl. 

Intróeat in confpeé^u tuo 
gémitus compeditórum : * 
ácundCim magnitúdinem 
bráchii tui , poffide filios 
mortificatórum. 

'Et redde vicínis noftris 
féptHplum in ílnu cóniM \ dby Google Ferid qiianá ad 

ímpropérium ipíbrum , * 

quod exprobravérunt tibi , 

üómfiie. 
Nosautem populustuus, 

& oves páícuae tuse > * 

coníit^imiir tibi in ibcu- 

lum. 

/fl gcncrátiónem & ge- 
neratiónem, * anmmtiá- 
bimus laude.Ti tuam. 

i4ní. Tu remifífti im- 
pictátem peccáti jnei : pro 
be orábh ad te omnis 

FERIA QüARrTA. 

AdOffioiüm Noct. 

Jnvit. Deum fpci , * 
Venítc , adorémus. Kbm. 

P/aímiiA<>4. Venítc. 2. 
H Y M N.U s. 

Mlrámur , 6 Deus , tua 
R^cens opiu potéii- 

Víí« (cripta fcintillántibas 
Mulget aílróruihf Idbis. 

Ut Ibi aiéi , cándicía 
Sicltinatxoéti'pi^fiíkr : 
^¿rciru toíum novd 
McfíminantíleBae polüra. 

At iple , coclónim decus , 
Sol novit occáílis fuos : 
Sunt certa luna? témpora 9 
araticpe lapfus sídemrf». 

Ju^ rotáta rdrbinc • 

Furaimir 3cttí)i!dimrdfetti: 
Tu fcmpeí Idiém', 'néfcius 
Mortálium (ptrnÜ^^Yt^ 

Turbáta quid itaéns fine- * 
tiiet ? 
Ciirá paterna nos regís : 
eterna í¡ cordi falus , 
eterna nos íalus xnanet. 

Suprema laus &i;lóxÍ9i Offlcium No3* 79 

Uni fít & trino Dco « 
Suo repóni qui jubet 
Curas 8c angóres ílnu. 
Amen. 

Anu ^ <z. Sperent in 
te. 

PSALMüS 9. 

Ecclejia de vicioriis jam 
reportatis grates apit & 
fvem fiímit , pro reportan' 
disopem pofcit, 
jr^Onfitébor tibi, Dt5- 
1 mine , in toto coitte 
V^ meo-: * narrábo 
dmnia mirabífia tua. 

Lasráfeor & e^cn Itabo ín 
te ; * -píalJam rtómini tuO, 
VHrííIime : 

In convertendo inimV- 
aim meüin retrorsíim ; * 
infirmabuntur, &pcríbuflt 
i fácit tua. 

. Quóniam feclfti jirdí- 
tíum meum &^ cauíam 
meíí'm i * fedifti furer 
thi^onum , qui judicas jul- 
títiam. 

Increpafti gentfes , & p<- 
riit fmpms ; * nomeneó- 
rum deleíli in astcrnurnt 
Se in féculum féculi. 

Inimíci defecérunt frá- 
mea in finem , * & civitá- 
tes eórum deftruxifti. 
' Périit' memoria eórum 
cumíónitu j * &Dóminus 
ín asternum pérmanct. 

Parávit in jijdício thro- 
itrnn ^imi-^ ♦ & ipfe judi- 
eábit orbem terrae ni aequi- 
táte , judicábit pópulos ín 
íuñítia. 

Et faSus eft Ddminus 
refügium páuperi : * ad- 
Div dby Google ;|io Feria quartá ad 

jútor in opportunitátibus , 
in tribulatióne. 

Et fpereiit in te , qui 
novérunt nomen tuiím ; * 
quóniam nou dereliquiíli 
íjuaBrentes te , Dómine. . 

Psálüte Dómino qui ha- 
bitat in Sion : * ann^ntiáte 
Ínter gentes ftádia ejus ; 

Quóniam requírens sán- 
guinem , eórum recordá- 
tüs eft : * non eft oblítus 
damórem páuperum. 
Divijio Pfalmi o. 

Mlferére meí , Dómi- 
ne : "^ vide kumilitá- 
tem meam de .inimícis 
jneis, qui exaltas me de 
portis mortis : 

Ut annüntiem omnes lau- 
datiónes tuas in portis fi- 
lias Sion \ * exultábo in 
iklutári tuo. 

Infíxs funt gentes in ín- 
ter itu qucm fécerunt : * ín 
laqueo ifto, quem abfcon- 
dérunt, compreheníiis e^ 
-pes. eórum. 
(kígnofcéiur Dóminuis ju- 
dícia fáciens : * in opéri- 
hus mánuum fuárum com- 
preheníiis eíl peccácor. 

Convertaiítur peccatóres 
in infernum , * omnes 

f en tes quae obliviícuntur 
)euin. 

Suóniam non in fíneni 
vio erit páuperis : ^ 
patiéntia páuperum non 
pcríbitin nnem. 

Exur^e, Dómine; non 
Cünfortérur homo *; ^ jucfi- 
ccritur gentes in conípe£tu 
tuo» Officium No^ 

Coiiñítue 9 Dómine , le^ 
giflatórem fuper eos ^ * 
ut fciant gentes qiiónxaip 
hómines íunt.^ 
- Altera divijio Pfalmi 9r 

UT quid • Dómine • ré- 
. ceífííülong¿r* dea 
picis in opportui^it4t4>us 9 
m tribulatióne 1 

Dnm fuperbit impius 9 
incéndituir pauper : * com- 
prehenduntur in consíliis 
quibus cógitant. 

Quóniam laudátur pcc- 
cátorin ¿eíldériis ánimas 
fu« , * 3c iní^us bene- 
dícitur/ 

Exacerbávit Dónsinum 
peccátor : * Iccundüm miü- 
titiídinem iras. Cuse non 
quseret. 

Non eft Deus in conC 
pe¿iu ejus : *^ inquinátar 
íimt vis ilhus in omni 
témpor?. 

Auferuntur juncia tua a 
fácie ejus : * ómñium irii- 
micórufl» |fi{ónun dominá- 
bitur« . ^ . ■ 

Dixit enim in corde íuo : 
* Non movébor á genera- 
tióne in generatiónem Une 
malo. 

Cujus. maledidipnc ^ os 
plehum eíl , & amaritú- 
. diñe , & dolo : * fiib lin- 
' gua eiiis labor & dolor. 

Sedet in íusídiis cum di- 
yítibus in occultis , * ut 
ínterfTciat innocentem. 

Oculi ejus in ][)áupereai 
reíi5Íciunt : * inlldiatur in 
abícóndito quaíi Uo iu ípc- 
I^ncü fuá. . ., dby Google Feria quartci ad 

Ittiidiátur m rápiat páu> 

perem ; ♦rapere pauperem-» 

dum ártralut eum. 
la laqueo íuo humiliá- 

bit eum; ♦ inclinábit le, 

& cadet, cám domina tus 

íiíeiitpáuperum. 
Dbát enim in corde fuo : 
Oblínis eft Deus ; * aver- 
tit fáciem fuam , oevídeat 
Infinem. 

Exurge , Domine Deus ; 
exa^éturmanus tua : *ne 
oblivifcáris páuperum- 

Propter quid irritávit ím- 
pius Deam ! * dixit enim 
in corde fuo : Non requí- 
ret. 

Vides , quóníam tu labó- 
Km & dolórem conside- 
ras j * ut tradas eo^ in ma- 
nustuas. 

Tibi dereliSus eft pan- 
P«: ♦ órphano tu eris ad- 
)utor, 

Cóntere fcráchium pee- 
caióris&maligni : * qua- 
returpeccátum iilíus , & 
uoninveniétttr. 

í^ómious regnábit in ar- 
tonum, & in féculum le- 
yli : * perft)itis , gentes , 
«« teffa iilíus. 

Defidérium páupenim 
oiaudlyit Dóminus : * pra?- 
paratiónem cordis eórum 
audívit anris tua ; 

Jadicáre pupillo & M- 
«ili ,. * ut non appónat 
^urá magniñcáre ib nomo 
%rterram. 

Ant, Sperent in te , qui 
ftwéfuat nomen tuum ;• 
%^aidm. soo éereiiqiiiiU? OSfidutn No!L fc 

quao-entes . te t Dóminf» 
Anu 8. G. Fílii. 

P S A L M ü S 77. 
Beneficia olim Ifra'éiitíx 
a Deo pngfiita in purtilolLs 
enarrantur , ut indé difc<\c 
Chrífliana plebs poneré ¿i 
Deo fpem fuam » 6r ítli/i- 
ííaffl ejiísferyare* 

ATténdite, popule meiis, 
legem meam : "* iacli- 
uáte aurem veilram in ver* 
ba ori$ meL 

Apériam in parábolis oc 
meum ; * loquar propoü- 
tiónes ab inítio : 

Quanta audívimus , Se 
cognóvimusea ; *&patraj 
noftri narravérunt nobis..^ 

Non fünt occultáta i 
fíliis eórum ♦ in genera- 
tij^ne altera. 

Narrantes laudes Do- 
miiii , & virtútcs ejus , * 
& mirabília ejus qus fecer. 

Et fufcitávitteftimónium 
in Jacob , * 8t legem poluit 
in Ifrael : 

Quanta mandávit pátri- 
bus noftris , nota faceré: 
ea fíliis luis ; "^ ut cognoi- 
cat generátio altera : 

Filii qui nafcentur , íc 
exurgent, * & narrábunr 
fíliis íúis ; 

Ut ponant in Deo §>ejn 
luarn , & non obliviícan- 
tur óperum Dei , * & man- 
dara ejus exqufrant : 

Ne fíant íieut patres té- 
rum y * generátio prava &: 
exáfperant ^ 

Generátio qua? non di- 
rexit cor fuum.^ * &- ti»m dbyGoogíe Feria qiiartd ad Officiiim NoSt* 9i 

tñ créJítus cum Deo fpíci- 
tus ejus. 

Dívíjio Pfalmi'jy» 

Fllii Ephrem intenckn- 
tes ' & mktentes ar- 
cum , * converíi funt in 
diebeltí. 

Non cuftodiénint tefta- 
mentum Dei , * & iri lege 
tjus noiuérunt ambiiláre. 

Et oblíti funt benefaftó- 
rum ejus y * 6c mirabílium 
ejus quae oAendit eis. 

* Coram pátribus eórum 
fccit mirabília in térra 
■^gypti í * in campo Tá- 
ñeos. 

Interrúpit mare , & per- 
duxit eos , * & ílátuit aquas 
<iuaíi in utre. 

Et deduxit eos in nube 
diéi 9 * & tota nofte in 
i Ilumina tidne ignis. 

Interrúpit petram in eré- 
mo, * & adaquávit eos 
velut in abyíTo multa. 

Et eduxit aquam de pe- 
tra , * & deduxit tanquam 
ililmina aquas. 

Et appoíüénmt adhuc 
peccáre ei : * in iram ex- 
citavérunt Excelfuminina- 
quólb. 

Et tentav^runt Deum in 
córdibus fuis , * ut p¿te- 
rent eícas animábus íuis. 

Et mai¿ locúti funt de 
Deo : * dixérunt , Num- 
quid póterit Deus parare 
«en/am in defertol ^ 

Quóniam percuilit pe- 
tram , & ílux<^runt aauae , 

* 8c torrentes inundavé- 
ffuju: Numquíd 8€ panem 
terit daré - * aut pai 
menfam populo fuo * 

Ideó audívit Domin 
& díftulit : * & ígnisJ 
cenfus eíl in Jacob , & 
afcendit in Ifrael ; 

Quia non credidérun; 
Deo, * necípera véruflí 
falutári ejus. 

Et mandávit nübibii| > 
fuper , * 8c j anuas cosli ¿i 
ruit. 

Et pluit illis manna • 
mandúcandum , * 55: p 
nem coeíi dedit cis. 

Panem Angelórum owj 
ducávit homo : * cibár 
miíit eis in abundántia. 
Altera divi/jo Pfalmi 77* 

TRánftulit f Dóminus 
Auílrum de ccelo , 
8c induxit in virtiite fn 
Africum. 

Et pluit fuper eos fictí 
púlverem carnes , * & /í 
cut arcnam maris volatítt 
pennáta. 

Et cecidénint in Túé^ 
caítrórum eórum , * circa 
taberixicula eórum. • 

Et manducavéruníT * 
faturáti íiint nimis \ 8c «w- 
íidérium eórum áttüliteis; 
* non funt £ízu¿áú á defr- 
dirio fuo. 

Adhuc efcae eórum eraiH 
in ore ipfórum , * & irt 
T>ei afcendit fuper eos. 

Et occídit pingues eo-- 
nim, * 8c cíeaos IfraM 
impedivit. 

In ómnibus hís peco 
vérunt adhuc , 8t «ottCf»- dby Google Ferid qtiartá ai 
¿Ménint in mirabíllbus 

Et dcfecérunt in vani- 
látE dies eónim , * & anni 
etfnim cuín feílinatióne. 

Cnmoccíderet eos, quae- 
r&^nt eum ; * & reverte- 
¿antor • & dilúculo venié- 
iwnt adeum. 

Et rememoráti funtquia 
Deus adjüror eft eónim , 

* 8c Deus excelüjs redemp- 
tOT eórum eft. 

Et dilsxérunt etim in ore 
feo , * & linguá íuá men- 
títi íunt ei. 

Cor autem eórum non 
tiat reftum cum eo , * nec 
fidéles hábiti ílint in tena- 
mentó ejus. 

ípfe au^em eft miféH- 
con , 8c propítius fief pec- 
cáris eórum , * & noñ 
¿iiperdcr eos. , . 

Anu Fílii qui nafcen- 
tur , narrábunt fíliis fuis ', 
ut ponan t iu Üeo ípcm 
fuam. 

Ant. 7- cí' Abftulit. 
Ex'Pfalmoj7^ Et. 

ABundiVit' r Pómii]us .] 
,. ut a verte ret irain. íbain, 

* 8c non accéhdit omne^i 
irahí fuam. 

Et recordátus' eft quiá 
Caro funr , * fpírituá va- 
deas , 8c non rédiens. 

Quóties exacerbavérunt 
cum in deferio 1 * in iram 
concitavérunt euin in ina- 

•Et A)nVefí^pt^,.St¿h- 
tav¿ruat Deum; *S^ Sane- 
tumlfrael exaceñ>aVeranC. Officium NoS. t| 

Non funt recordáti ma- 
nús ejus , ♦ dic qu3 redé- 
mit eos de manu tribu- 
lantis : 

Sicur pófuit in ^gypto 
íigna fuá , * 8c proaigij 
íiia in campo Táñeos. 

Et convertit in sángui- 
nem flámina eórum, * 8c 
imbres eórum , ne bíbe- 
rent. 

Mifit in eos coenomyíam « 
8c comédit eos ; * 8c ra- . 
nam, 8c difpcrdidit eos. 

Et dedit snigini frudus 
eórum , * 8c labores eó- 
rum locufta. 

Et occídit in grándine 
vincas eórum , * 8c moros 
eórum in pruína. 

Er trádidit grándini Ju- 
menta eórum , * Se poft. 
fellióncm eórum igni, 

Miüt in eos iram indig- 
natiónis fus;'* indigna- 
riónetn, 8c' iranf , 8c tri- 
bulatiónem , immifliónes 
per ángelos malos. 

Viam fecit ftmitas iras 
fuñe : non pepercit á morte 
animábus córunj y * 8c Ja- 
ime iira'eófum in morte coi\- 
diiíit. ' ■ " •, 

Et percuílí.t ómht 'prf- 
mo¿¿nitum in térra ^Igi'jp- 
ti , * primítias omnis I4- 
bórls eórum in tabeínácii- 
lis Cham. 

Dlvifio Pfalmí 77. Et. 

ABftulit I Dóminus] ficu,t 
Ovc's pópuluíri fuum , 
* & pefduxir eos tafiqüára 
gregém^m'deíerto.. , 

Et d¿duxit cfós in' ípti 
Dvj dby Google «4 Fend qitarta ai 

8f non timuérunt : * & ini- 
micos eórura opéruit mare. 

Et ¡nduxit eos in inon- 
tem fan¿]tifícatidnis fus , * 
moatem quem acquisívit 
déxtexa ejus. 

£t ejécit á fScie eomm 
gentes 5. * & forte divílít 
th, terram in funículo dif- 
tributiónis. 

Et habitare ftcit in ta- 
fcernácuUs eoruju * tribus 
Ifráel. 

Et tentavérunt > & exa- 
cerbavérunt Deum excel- 
iiun i * & teílimónia ejus 
non aiftodiérunt. 

Et: avertérunt fe ,, & non 
fervavérunt paftum : * 
quemádmodúm patres e<5-^ 
yum , converíi uint iñ. ar-' 
<\xm pravum. . ^ , 

In irara ' concitavérunt 
f um in cóllibus fuis > * & 
in iculptílibus fuis ad asmu- 
latiónenv cum provocavé- 
runt. 

Audívit Deus , & ípre- 
Vit 5 * & ad níhilum redé, 
git valdé Ifrael. 

Et répidit. tab^rn^'uíum 
jSíIo » .T\^. tajE)¿mácuíuiu 
■jftium , Ubi hab'itávit |!a 
feomínJhMs. * ' 

* , Et frádídit in captivitá- 
'iCíú virtiitem eórum , "' 
ífe pulchritüdinem eórum 
\tt inanus inimíci. 

£t conclüíit in gládio 
jfopulum fuum , * & h$- 
t^cfítátem fuam fprevit. 

Jdveqes eórum. comédit 
\emy * 81 virgí nes.eórüía 
moa futtt 2anKatátae% Officium No^m 

Sacerdotes eórum in^gli 
dio cedidérunt , * & vídua 
eórum noii plorabaiitur. 
Altera divifio Pfalmi 77.Et 

EXcitatüs eít^ tanquan; 
dórmiens Dóminus , ^ 
tancj|uam potens crapulátuj 
a vmo. 

Et percuílit inimícos 
fuos in poíierióra : ♦ op- 
próbrium fempiternum de- 
dit illis. 

Et repulir tabernáculum 
Jofeph 9 * & tribum 
EphraVm aon elégit ; 

Sed eíégit tribum Juda , * 
montem Sioa c|;uem dilexit. 

Et adifícávit ílcut uni- 
córnium fandifíciumfuum, 
* in térra quam fimdávit 
in. fécula : 

%t elégit David íervum 
fíium , * & fúítuJit entn de 
grégiblís óvrum. ^ 

, Depoftfoetantesaccépit 
éum, *páfcere Jacob íer- 
vum fuum, 8t líraelhsre- 
ditátem fuam. 

Et pavit eos in innocen- 
tia'cardis fui , * & in in- 
;eUi^*'ftibUs mápuum fuárum 
tiedu3¿it eps^' . .' . . 
; ' AñW Ábíhilit Dóminus 
fícüt oves pópulUiti fuum , 
Se deduxit eos in Ipe. 

ií, Ecce noii dormkábit , 
ñeque dórmiet , 1^. Qui 
cuftódit Kraet. Pf, 120. 

Pater nofter. 

% Sacerd. Laetábitnr 
joftus • in Domina ,v Se 
fpetá^t iaeo-í. l^ivEt laír- 
dábtmYút difimes-V^Ot eor- dby Google Feria qitartd 

AD LAUDES. 

i^/z/.4.E.0mnes. 
Ps AL M ü s 5* 
EccUJia á Deo fumme 
)4o adversiis iniquos ápem 

fiduer pofciu 
^£rba mea áuribus 
pércipe , Dómine : 
*mtíllige clamó- 
rem meam. 

Inteiide voci oratiónis 
ín», Rexmeus & Dcus 
meus : * quóniam ad te 
orabo* 

Dómine > mané exau- 
des vocem meam ; * mané 
aitabo tibi & vidébo , quó- 
niam non Deus volens ini- 
küitatem tu es. 

Ñeque habitábit }uxta te 
wgnus , * ñeque perma- 
í^^Duut ¡njufti ante ócuios 
tuos. 

Oíüfti omnes qui ope- 
nutut iniquitátem ; per- 
o« omnes qui loquuntur 
mendácium : ♦ virum fán- 
gumum & dolófum abomi- 
flabinir Dóminus. 

í-goautem in multhú- 
wae mifecicórdia tu^e in- 
froibo ¡n domum tuam : * 
adorábo ad templum lanc- 
íumtuñm in timóte tuo. 
. ■Dómine ^ deduc me in 
Wftitia tua : * propter ini- 
^cos meos dirige m conf* 
Peñu tiío viam meam ; 

.Quóüiam non eft in ore 
«orum ventas : * cor eó- 
'üm vanura eíl. . 

Sepulchrum patení eft 
|uttux eóriim", linguis t\m 
M(i%l agébant ; ♦ júdica 
mi^ Deusí ad Laudes. % 

Décidant á cogitatlóni- 

büsfuis': íécundum muí* 
titudinem impietátum eó- 
rum expelle eos ; * oud- 
niam irritavérunt te, Dó- 
mine. 

£t Istentur omnes qui 
íperant in te ; in aeternum 
exultábunt , & habitábis 
in eis : * & gloriabuntur 
in te omnes qui díligunt 
nomen tuum. 

Quóniam tu benedíces 
íuílo : * Dómine , ut Icuto 
bon» voluntátis tu« 9 co- 
ronafti nos. 

Anu Omnes qui fperant 
in te , Dómine , in aeter- 
num exultábunt , & habi- 
tábis in eis. 

Anu s» C« In tégmine» 

P S A L M U S JS-. 

Impiorum malitia ; jitf- 
Múapei i jujlorum fpts & 
gloria. 

Dlxit ínjuHus ut deÜH- 
quat in femetipíb : * 
non eíl timor Dei ante 
óculos eius ; 

Quóniam dolóse t^lt ín 
coj^fpedu ejqs , * ut mve- 
niatur iníquitas ejus, a¿ 
ódiunié 

Verba orís ejus iníquitas 
& dotus : * nóluit inteilí- 
gere, utbenc ágerct. 

Iniquitátem meditátus eft 
Incubílifuo : áftitit omni 
viae non bonaí ; * maK^ 
jtiam autem non odívit. 

Dómine , in coelo mife- 
rícórdiá tua, ^ & vérita^ 
tua ufojue ad pubes» 

Juftítiattta Ü€]|U montef dby Google Feria qnarta ad Laudes* j 

* judícia tua abyíT^s impietátibus noñris tiil 
pitiáberis. ^ 

Beátus quem elegiíiy 
aíTumpfifti : * ínhabitl 
in átriis tuis. T 

Replébimur in bonisj 
mus tu» : * fanduJ 
templum tuum , mir» 
in aequitáte. 
. Exaudí nos, Deus lál 
taris noftér , ' *' ípes 6\ 
nium fíníum térras , & . 
mari Ióng6; j 

Prasparans montes ¡n vi 
tute tua , acdnftus pot^ 
tiá : * qui conturbas ptí 
fundum maris , íbnum fia 
tuum ejus. 

Turbabuntur gentes,! 
timébunt qui hábitant tí 
. minos á íignis tuis : * fa 
ttls matutíni & véfpered^ 
leftábis. 

Viíitafti tei-ram , & inc 
briaíli eam : * muiripH 
'cafti locupiétáre eam. j 

Flumen Dei replétiimej 
aquis : ^ 
illórum , 
praíparátioejus, 
; . Rivos ejus inebria , fflrf 
típlica genímina eius :*i 
'ftillicídiis ejus latábittj 
gérminhns. 

' Benedíces Coronas anj 
benignirátis rúa? ; * J 
cnmpi mi replebuntur ubcí 
táte. 

Pinguefcent ípeclófa de 
lerti, * & exultatlóncCQl «6 

Dei 

multa. 

Hómincs & jumenta íal- 
vábis. Dómine;* quemad- 
modíim multiplicaíli mile- 
ricórdiam tuam , Deus. 

Fílii autem hóminum in 
tégmine alárum tuárum fpe- 
rábunt : * inebriabüntur 
ab ubertáte domus tua ; 5c 
tórrente voluptátis tusfepo- 
tábis eos. 

Quóniam apud te eft 
fons vita; , * & ín lüminje 
tuo vidébimus lumérf. 

Prastende mifericórdiam 
tuam fciéñtibus te , * .& 
juftítiam tuam his qui refto 
funt corde. 

Non venia t mihi pes íli- 
pérbis , '* jSc manus pec- 
catóris non móveat me, 

Ibi cecidérnnt qui op^- 
rantur ' iniquitátem : '* 
expulíi funt , nec potué- 
runt' rtare." 

Ant, In téemine álárum 
tuárum fperáDunt , Dómi- 
ne ; & torrente voluptátis 
tua? potábis eos. 

Ant. }. a. Éxaudinos. : 

P S A L M U -S 64* '\ 
,^ ínter adverfa , Ecclefia 
'in Deipromijisfpernfuam 
coliocat. 

TE decet hymnui •, 
Deus , in Sion \ * & 
tibí reddétur vptum. m Je- 
riifalem. 

Exaudí oratiónem niQ^m : 

* ad fe 'omnis ,Cafo Vé- 

liiet. ' • :' '-'J 

Verbíi ¡niquÓruririprs^ái- 

iuérunt fap«í nok 'y ** & * parafti cibui 
quóniam ita el Jes accingentiir.. , 
' Indáti íimt kríetes dyiimí 
8c valles abündábunf /rtf 
toento : ♦ damábunt ; dby Google Feria ijuartá ad Laudes* tf 

éteniffl byainum dicent, [/n Fcyl//, C ANTlCüM. 

Tobm II Ant, Exsíudi nos , Dcus 
falutáris no/ler, fpes óro- 
nÍQm fíaium térra?, 
iín/. I. a. Ecce. 

/fl/enií, Canticüm. 
//. II. 

Anima fidelír in Chrifio 
Im fuam ponit j & nihil 
ab nomine timeu 

rOnfitébor tibi , Dó- 
V> mine, quóniam irátus 
es mihi : * conver^s eft 
turor mus , & conlblátus 
es me. 
Ecce Deus falvátor meus : 

üducialiteragam,&non 
tunebo, 

Quia fortitüdo mea , & 4uia 
^Msmea Dóminus , * & omníi 5. 

Deus jufliis & mifericors 
fiagellat &falvat : in ipfo 
fperandum, 

MAgnus es, Dómine, 
in aeternum , * & in 
ómnia fécula regnum tuum. 

Quóniam tu flagellas ^ de 
íálvas; dedúcis ad ínferos, 
8c reddcis; * & non eft 
qui effúgiat manum tuanu 

Confitémini Dómine w 
fniilfrael, * & in confl 
peftu géntium laúdate eum; 

Quóniam ideó difperí?c 
vos Ínter gentes qua? ignó- 
ranteum, * utvos'enar- 
rétis mirabília ejus , 

Et faciáris Icire eos * 
quia non eíl álius Deus fa^us eft mihi"ln faM^ 

tem. 

Hauriétis aquas in gáu- 
Jode íóntibus Salvatóris ; 

« dicétis in die illa : 
Vonfitemini Dómino, & 
iflvocate nomen ejus. 

iVotas fácite in pópulis 
^wnventiónes ejus : * me- 
mentóte quóniam excelfum 
«tnomen ejus. 

>antáte Dómino , quó- 
"íam magníficé fecit : * 
annuntiáte hoc in univeifa 
ierra. 

Exulta & lauda , habi- 
«íioSion; ♦ quia mag- 
jus m medio tui Sanítus 
liraél. 

Anu Ecce Deus falvátor 
íneus:fiduciálitcragara,& 
"outimébo. ípotens prafter eum. 

Ipíe caftigavit nos prop- 
ter iniquitátes noftras ; * 
8c ipfe falvábit nospropter 
miíericórdiam íuam. 
. Afpícite ergo quae fecít 
nobiícum , & eum timóre 
8c tremóre confitémini illi ; 
* Regemque feculórum 
exáltate in opétibusveftris. 

Ego autem m térra cap- 
tivitátis meas confítébor 
illi; * quóniam oftendit 
majeílátem fuam in gen- 
tem peccatrícem. 

Convertímini ítaqiie , 
peccatóres, 8c fácite juí- 
títiam coram Deo , ^ cre- 
dentes quód fáciat vobií^ 
eum mifericórdiam fuam. 

Ego autem , 8c ánima 
mea , * in eo isetábmur* 

Benedíeitc Dóminum • dby Google tS Feria quartá 

,omaes deüi ejus : * agite 
dies Istítis 9 & confité- 
jnini illi. 1 

Anu 6. Beneplácitumeít. 
P s A L M ü s 146» 
, Laudandus Deus , cul 
heneplacitum ejl in eís qu¿ 
fperantfuper mifericordia 
ejus, 

LAudáte Dóminum , 
quóniam boniis eíl 
pfalmus : * Deo noftro íit 
JUjCiuida decóraque laiirtH- 
Jtio. 

; ^díficans Jenifalem Dó- 
minus : * difperfiónes If- 
.raélis congregábit. 

Qui fanat contritos cor- 
de , * & álligat contri tió- 
nes eórum. 

Qui númerat multitüdí- 
nem llellárum , * & ómni- 
bus eis nómina vocat. 

MagnusDóminus nofter , 
& magna virtus ejus ; * & 
íapiéntias ejus non eíl nú- 
merus. 

Suícípiens maníliétos Dó- 
v^inus : * humílians autem 
peccatóres uique ad ter- 
ram. 

PraBcínitc. Dómino ín 
confeffióne : * psállite Di^ 
noftro in cíthara. 
'.. Qui óperit coelum núbi- 
bus , * & parat terrae plú- 
viam. 

Qui prodiícit íh mónti- 
bus icenum , "^ & herbam 
iervltúti hóminum. 

Qui dat jumentis eícant 
ípfóruní, * & pullis cor- 
TÓmm invocáiuibtis eum. 
. Noa in £bmtú4iiier «qui ad Laudéis 

voluntátem habébit ; '^ u 
in tíbiis viri beoeplácitv 
.erit ei. . 

Beneglácituitt eílDckni 
fuper timeate§ eum » * 
in eis qui íperant fuper n 
fericórdia ejus. ' 

Anu Benepiácitum < 
Dómino fui>er timent 
enni , & in eis qui ^era 
fuper- mifericordia ejus. 

Capitülum. If.zé 

IN féikiita judiciórum ttM 
rum , Dómine 9 fui 
ftúimus te :^ nomen tui 
& memoriále tuura in A 
ñdério ánimas. Anima fCÁ 
deíiderávit te in noSt^ 
fed & fpíritu meo in pr|j 
córdiis meis de mane vifi 
lábo ad te* 1 

H Y M N ü s. ! 

PKomittis , Se fcrvl 
datam ;| 

Immóbilis ñdem , Deus : | 
Hanc mane primo fédulá { 
Repófcimus fídem prece. ^i 

Fromittit atque décipft 

Incertus & fallax homo;, ti 

Sic auaíTa „ ü incumM 

luper» ;í 

Arundo transfiget manutfj 

Beátus ergo , qui tuo f^ 
Se totus abdit in íinu : 
Hác arce tutum tiírbinis^j 
Vis nuUa de ftatu quatit-j 

Ne cor vacilíet , óblig« 
Temet facramcnto , Dem 
Spes nixa tanto pignore f\ 
-3E terna jampreníat bona-|^ 

Jam mente pr^eííímeiJH 
polum t 
Secura fublími throno 
AffiíUt „ & coeUlUiU» dby Google Ftnaquartá 

itundas iSiiininuiiu 
, roas ó pcreniús grátúe « 
Colinda íempcr Trinitas « 
TelpeiniaJijtis linlcam 
ÍMmae tota quasrere. 

. j^. káitam íac mihi 
-BJtóíéricórcüam tuam ; 
f; Qaia in te fperávi. 
«(141. 

^¿ Bencdidus. 
¡«í. 1. g. Jurávit Dó- 
»$ daturum íc nobis , 
JíMe timdre de manu in¡- 
5?nim noílrónim libc- 
PiferviáinusillLiiiír.x. 
i*í> PR IMAM, 
'. ^w. 8. c. Ego. 

¿SAL MU S 30, 

P^Éj ^ Sp'^r^tum fuum 

^[mciaíiter commen^ 

I N te, Dómine, íbera- 
^^ non coofundar in 

•*«^tua libérame, 
«cuna ad me aurem 
j^ '• * accélera ut^ruas 

|?o mihi in Deum pro- 

«wena , 8t in domum 

j^> * ut falvum me 

- Q^niam fortitúdo mea 

Jjjwgium mcum es tu : 

í^ PJ^opter nomen ¡tuum 

i^es me , & eniitries 

Üiíces me de laqueo hoc 

?7,abfcondérunt mihi ; 

luoiuam tu es protec- 

'orineus. 

íflmanustuascopunendo ad Primam» . ff 

ípírttum mcum : * rede. 
mifti me , Dómine Deus 
veritátis. 

OdiAi obíervantes vanU 
tátes Aipcrvácué : * e^ 
autem in Dómino fytxÁ\u 

Exuhábo, ík lattábor in 
mifericórdia tua ; "* quó* 
.^iam reípexiíli nunülJirá- 
tem meam y illvaiti de u«« 
ceíiitátibus ánimam meam* 

Nec concluüíli me in má- 
nibus inimíci : * íUtuiíU 
in loco íi^atiófo pedes mees. 
Div'ijio Pfiumi )o« 

Mlferére meí , Dómi- 
ne, quóniam trib»* 
lor : * conturbátus eft in 
ira óculus meus , ánima 
mea , & venter meus ; 

Quóniam def<^cit in do- 
lóre vita mea, * & anni 
mei in gemítibus. 
. Infirmáta eft in pauper- 
táte virtus mea , * &oífii 
mea conturbáta íimt. 
.' Super omnes inimícos 
meos fadus fum oppró. 
brium, & vicínismeis val- 
dé 'f & timor notis meis : 
* qui .vidébant me forás y 
fugémnt á me. 

Oblivióni datus fum tan- 
auam mórtuus á corde : * 
fadus fum tanquam vas 
pérditum ; 

Quóniam audivl vitupe- 
ratiónem multórum com- 
morántlujm in circiiitu : ♦ 
in eo dum convenirent íi- 
muí adversCim me 9 accí- 

Í>ere ánimam meam conü- 
iáti funt. 
Ego autem in te íperávi % dby Google tR) Feruí qiiartá 

Dómine ; * dix¡ : Deus 
meus es tu ; ín mánibus 
tuis fortes mese. 

Eripe me de manu ini' 
micÓrwn meórum , * 8c & 
períiquéntibus me* 

Iliuílra í^ckm taam íii- 
per fervum tuum : * fal- 
vum me fác in miíaricór- 
dia tua. 

Dómine , non confim- 
dar ) <c{uóniam in<7bcávi te : 
* crubefcant ímpJi , 8c de- 
«iucdntur \ñ mifeñnim'. '-^ 

Muta fiant tábia dolófa 9 
-*qua8 kxiuuntur adverás 
♦urtum iniqíiitátem • in fn- 
pérbia , & In abuílóiie. 
Altera divijio Pfalmi jo; 

QUám magna multitt^ 
dulcédinis tu» • Dó- 
mine , quám aofcbn- 
diíli timéntíbus te , * pef- 
fecxílí c¡6 qui Aerant in te , 
in confpeáu ttliórum ho- 
minum ! 

Abfcondefs eo$ in abfcón- 
dito facial tua á conrürb$- 
tión« hómittiim ; * prote- 
ges eos in tabernáculo tuo 
a contradidióne linguá- 
rum. 

Benedidhis Dóminus, * 
quónian) mirificávit miíé- 
ricórdiam áiam mihi in 
civitáte muníta. 
' Ego autem dfici in ex- 
ceffu mentís meas : * Pro- 
Jeftus fum á fácie ocuW- 
rum tuórum. 

Ideó exaudifti vocemorá- 
tiónis meae '^ dum clamá- 
jrem ad te. 
< Düigit« Dómiaum^ om- ad Tertiarfim s 

nes fanfti ejiís ; * qiiónj 

veritátem requíret Dó 

ñus , & retríbuer abunc 

ter facférítibiii üipérhí 

Viríütfer ágrirev&c 

fbrtétur cor veílru«i i 

ómñes-qui íperátís iaJ 

mino; . / i 

' Anu Kgo ifi Dóiii 

fperávi : exultábo , & 

tábor in mifericdrdia x 

AD TERTlAl 

Anu 4. A; Spera ín 

PSALMU S 41;*! 

'ínlkO'JberandiM* M 
ináémapei epuiansA 
tahiu J 

QUemádm^dto 
síáerát -^érvur^ 
íontts 0<njáiluí 
ita desíaerat 
ma mea ad te 9 Deüs*^ 
Sitívit . ánima m^| 
D«itm 'fortem vvivu» ^ 
quatkio v^Aiam, &4 . 
b<x atité fáci«m Dti i 

FuértüAt míhí tícf , 
Aiea^patM^s dW aC nb&t'j^ 
dumdfdtur kdhrquodia 
Ubi eft Deus tuusí A 

Hace recordátiís furo 
& efFádi in rae Áüiaá 
meam , * <)uóniam ttú 
síbo in locum taben^W 
admirábilis > uftíue iCÍM 
mum Dei , ' , . I 

lA voce exultatióniff I 
confóíHóftfs , * Ibntis cpi 
lantis. 

Quare triftis es , ái 
mea 1 ♦ 8c quare conturi 
me 1 ^ . 5 

Spera in Deo , quom» 
aAuccofifitéborilli:*» dby Google Teruí quartá ad Tertiam* 
«vultúsfflcj, &Deus 91 Beus* 
Wifó P/almt ^u 
_ A D flicipfúin ánima mea 
^n «flnjrbáta eft : * prop- 
pro raemor ero tirf de 
¡,/ojáánis, 8c Hfcr- 
TátÜS-^ Díonte módico. 
rADyfímabyíTum ínvocat 
w voce cataradánim 

i excclfa ttra ^ Se 
stiii»fiiper metían- 

.A* 

-<!«martdávit Dóml- 

ffltfenrórdkm ítiam» ♦ 
:í¡« cánticom e jus. 
i«p8d me orátio Deo 

J^*;* dicam Deo : 

■^or mens es. 
"íoblítusesmcí,& 
r^ contriftátus incédo , 
Mafflí^tmeinimícusí 
J^confringunturoffa 
iJ?. » , exprobrayénmt 
gi'pntrajuiantme iití- 

B¿?P dicunt mihi per 
toosdies: ♦ Ubi eft 
«tetuus? 

^« triftis es , ánima 
¡?j • ^ quare conturba 

hn in Deo , quóniam 
?«« confitébor illi : * 
?¡?re vultús mei , & 
Vínicas. 

»^¡^eo Jptrandutiu Deo 

J "jdjica me , Deus , & 
j ^cerne caufam meam 
^ «ente non fanda : ♦ ab hómlne iníquo & dolóíb 
eme me. 

Oiría tu es , Deus , for- 
tinfdo mea : * quare me 
repuliAi? & cfuare triltis 
incédo ) dum afflígit me 
inimícus ? 

Emitte lucem mam 8c 
veritátem mam : * ipfa 
me dcduxémnt 9 Se ad- 
du«énint ín monrem fanc- 
mm mum f 5i in rabemd* 
cula tua. 
- Et íntmíbo árd airare D«f, 

* ad Deum qui kctiticar 
juventdtem meam. 

Confitébor tibí in d- 
thara, Deus , Deus meur : 

* quare triftis es 9 ánirtia 
mea 1 8c quare conmrbaí 
me \ 

Spcra in Deo « quóniam 
adhuc confitébor illi : * 
falutáre vultds mei , le 
Deus meus. 

Ant. Spera irt Deo , áni- 
ma mea : falutáre vultiis 
mei , 8( Deus meus. 
Capitülüm. /íom.ij. 

Quaccumque ícripta funf» 
ad noílram doé^rínam 
fcripta funt; ut per 
patiéntiam & confolatió- 
nem Scripturárum , ípcm 
habeámus. 

f;L.br. Mcmoreftoverbí 
tui, Dómine, * In quo 
miiii fpem dedifti. Memor 
efto. y. Hasc me coníbláta 
eft , * quia elóquium tuum 
vivificávit me , ♦ In quo. 
Gloria. Memor. 

Hf. Refpondébo expro- 
brántibus mihi verbum i dby Google 91 Ferid quarta ad Sextante 

Vf,, Quia íperávi in fermó- 
nibus tuis. Pf, 1 1 8. 

AD SEXTA M. 

Ant. 2. Qui íperat in 
Dómino. 

P S A L M ü S 20. 
Chrijlus Rex in Patrem Jherans inimicos fuos de- 
bellat : EccUJia gratias 
ggif. 

Tpv Omine , in virtúte 
a I tua lastábitur rex , 
JL-^ * & fuper falutár» 
tuum exultábit vehemen- 
ter. 

Defidéríum cordis ejus 
trihuifti ei , * & voluntóte 
labiórum ejus non fraudaíli 
cum; 

Quóniam prasvenifti cum 
in benediftiónibus dulcédi- 
nis , * pofuiíli in cápite 
ejus corónam de lapide 
pretiófo. 

Vitam pétiit á te , & 
tribuifti ci : * longitúdi- 
Biem diérum in féculum > 
& in féculum féculi. 

Magna eA gloria ejus in 
lálutári tuo : * glóriam & 
magnum decórem impones 
fuper eum. 

Quóniam dabis eum in 
benedidiónem in féculum 
féculi : * kerificábis eum in 
gáudio cum vultu tuo. 

Quóniam rex fperat in 
Dómino; ^ & in miíeri- 
córdia Altífllmi non com- 
xnovébitur. 

Inveniátur manus tua 
fSmnibus inimícis tuis : * 
déxtera tua invéniat omnes 
quiteodérunt» Pones eos ut clíba 
ignis in tempere vi 
tui : * Dóminus it 
fuá conturbábit eos . 
devorábit eos ignis. 

Eruüum eórumde i 
Iptrdes , * & íémen e<S 
a fíliis hóminum ; 

Quóniam declinavé 
in te mala : * cogit 
runt consília , quae 
potuémnt ñabilíre. 

X^uóniam pones eof i 
fum : * in relíquiis 
prsparábis vultum eóí( 

Exaltare , Dómine .-j 
virtúte tua : * cantábfl 
& pfallémus virtúres tá 

P s A L M ü s xpjy 

Deus oh immenfa in ¡ 
puliimfuum beneficiáis 
dicendus : & inde fpes c{ 
firmanda. ¡\ 

BEnedic, ánima um 
Dómino ; 
quae intrá me 
mini fanfto ejus. j 

Bénedic , ánima m< 
Dómino ;*& noli oblh) 
omnes retributióncs eil 

Qui propitiátur 00 
bus iniquitátibus tuis{ 
qui fanat omnes infirnM 
tes tuas. , J 

Qui rédimit de ifltéil 
vitam tuam ; * qui c¡m 
nat te in mifericórdia^ 
miíeratiónibus. , J 

Qui replet in bonis cW 
dérium tuum : *r«no^ 
tur ut aquilas juvenrus wM 
Fáciens miferícórdias Uj 
minus, ♦&iudícium,óí 
nibus injúriam patieatiWj lima HM 
*&ólllj 
funt, ^ dby Google Feria quartd ad Sextam* 91. 

ftcit vias íuas memores funt mandatórum ; Notas 

Móyfí, * fmis Ifrael vo- 
iuQtátes íuas, 

Divifio Pfalmi 102. 

MBeráror & miféricors 
Ddminus : * longá- 
m& , & miütúm miíeri. 
cors. 

A'on in perpétuum iraf- 
cerur, * ñeque in ster- 
níim comminabitur. . 

iVon fecundum peccáta 
noftra fecit nobis, * ne- 
?Je fecundum iniquitátes 
noñras retribuir nobis ; 
.Quóniam lecundüm al- 
mudinem coeli á térra , 

corroborávit mifericór- 
Cvim fuam fuper timen- 
ks le. 

Quantfim diftat ortusab 
occidente, * longé fecit á 
nobis iniquitátes noftras. 

Wmodo miferétur pa- 
twfihórura,*mirertiiseft 
i^ommus timéntibus fe 5 
A'uoniamipfe cognóvit 
^»Bniin noftrum : * 
recordatuseíl quóniam pul- 

Homo , fícut foenum dics 

Quóniam Vpíritus per- 
fe^" in iUo , & non 
rubfiftct,*&noncognof- 
tttjjQpiiuslocumfuum. 

Mifencórdia autem Dó- 
^íMab«terno&ufquein 
^^«tvum , * fuper timen- 
tes eum, 

Jtjuftítiailbusin fflios 
^^^m his qui fervant 
^íwmeatum ejus, ♦ & ipsíus ad faciendum ca. 

Dóminusin ccelo para- 
vitfedemfuam ; * & re§- 
num ipsíus ómnibus domi- 
nábitur. 

Benedícite Dómino , om- 
nes Angeli cjus , potentes 
yirtúte , facientes verbum 
illíus , ♦ ad audiendam vo- 
cem fermónum ejus. 

Benedícite Dómino , om- 
nes virtútes ejus ; * minii- 
tri ejus , qui fácitis volun- 
ta tem ejus. 

Benedícite Dómino, óm- 
nia ópera ejus , in omn¡ 
loco dominatiónis ejus : * 
bén^dic , ánima mea , Dó- 
mino. 

Ant. Qui íperat in Dó- 
mino , in miíericórdia Al- 
tíílimi non commovébitur» 
Pf. 20- 
Capitulüm. 1. Joan. }• 

NUnc fílii Dei fumus , 
& nondum appáruic 
quid érimus. Scimus quó- 
niam , cúm apparüerit , 
símiles ei érimus ; quó- 
niam vidébimus eum sícuti 
eíl. Et omnis qui habec 
hanc fpem in eo , fan£íí- 
íicat íe , ílcut & Ule íanc- 
tus eft. 

H* hr. Beátus vir , * 
Cujus eíl nomen Dómini 
fpes ejus. Beátus vir. f, Et 
non refpexit in vanitates * 
3c l^fánias faifas : * Cu- 
jus eíl. Gloria Patri. Beá- 
tus vir. F/. 59. 

if. Speráte in eo, om^ 
oís congregátio pópuU : dby Google 94 Ferid quartd ad Nonam. ]^. Effdndite coram illo 
corda ve Ara. Pf, 6i. 
AD NONAM. 
Ant. 8. c. Fa£tus eíl. 
P S A L M ü s 8i. 
Diis térra exceíjior Deus , 
omnium Judex : ad eum 
fiducíalUer confiigit hu- 
milis. 

D£us íletit in fyna- 
góga deórum : ♦ 
in medio autem 
déos dJntdicat. 

Ufquequó judicátis ini- 
quitátem 9 * & fácies pec- 
catórum fúmitis ^ 

Judicáte egéno & pu- 
pillo : * hümilein & páu- 
perem juílifícáte. 

Erípitc páuperem , * & 
egémim de inanu peccató- 
ris libérate. 

Nclciéruiit , ñeque ín- 
tellexérunt , in ténebris 
ámbulant : * movebuntur 
¿ímnia fundamenta terrae. 

Ego dixi : Dii eftis , ♦ 
& íílii Excelíi omnes. 

Vos autem ficut hómines terram : * redde retribi 
tiónem fuperbis. 

Ufquequó peccatóres 
Dómine , * ufquequó pe 
catóres gloriabuntur ? 

Eífabuntur 8c loquenn 
iniquitátem , '*' loquenti 
omnes qui operantur inju 
títiam ? 

Pópulum tuum , Dd 
mine , humiliavénmt , '' 
8c hasreditátem tuamvexa 
vérunt. 

Víduam 8c ádvenamin 
terfecérunt 9 * 8c pupiUoi 
occidérunt* 

Eí dkérunt : Non vidé- 
bit Dóminus , * necintéJ- 
liget Deus Jacob. 

Intellígite , iníipientes in 
pópulo ;^*8c ftuJti, aü- 
quando fápite. 

Qui plantávit aurem, 
non áudiet ? * aut qui 
finxit óculum , non con- 
síderat? 

Qui córripit gentes, non 
árguet \ * qui docct hd- 
minem fciéntiam ? moriémini, * & íLcutunus ' Dóminus fcit cogitatió- de princípibus cadétis. 

Surge j Deus , jiídica ter- 
ram ; '^ quóniam tu haeredi- 
tábis in ómnibus génti- 
bus. 

P S A L M ü S 9J. 

Ecclefia , ínter hit jus mun- 

diprocellas jnuxiliumfidu" 

cialíter petit á Deo fuper* 

horiim everfore, 

DEus ultiónum Dómtr 
ñus , * Deus ultió- 
aum Kberé egit* 
Exaltare , qui iúdicau nes hóminum « * quóniam 
vana funt. 

Divifio Pfalmi €^^» 

BEátus homo « quem tu 
eruflíeris. Dómine, * 
8c de legc tua dociíeni| 

Ut mítiges ci á diebuf 
malis, * doaec fodiátuf 
peccatóri fóvea. 

Quia non repellet Dó- 
minus pjebem fuam, * oí 
haMreditátem fuaxn aoo a^ 
f«iinqM£]; í dby Google I Feria quarta 

) Quoaduíque íuí^úsl con- 
vertárur in juHícium , * & 
f{ú íuxta lYíam oxnnes qui 
redo funf corde. 

Qjüsconfurgct mihi ad- 
veisuí malignantes ? * aut 
quis íiabir mecum adversús 
operanres iniquitátem ? 
/Vií quia Dóminus adjií- 

vjtine , * pauló minüís ha- 

Diraíletin inferno ánima 

mea. 
Si dicébam : Motus cft 

P« meus; * mifericórdia 

tua, Dómine , adjuvábat 

me. 

Secundíim multitijdincm 
oolorum raeórum in corde 
^«0 1 * confolatiónes 
tus Istificavérunt ániraam 

Xumquid adhseret tibi 
J^¿w miquitátis , ' * qui 
nnp labórem in prascepto ? 
. ^aprábunt in ániftiam 
juiu , * 8t fánguinem inno- 
«ntera condemnábunt. 

í-t faSus cft mihi Dómi- 
nus m refügium , * & 
Deus meus in adjutórium 
ipeí meaf. 

í^t reddet ilíis íniquitá- 
jfsi ipfónim ; Se in raa- 
J¡ w eórum dilperdet eos : 
^ difperdet illos Dóminus 
-lJcus noíter. 

^ní. FaduseftmihiDó- 
¡!¡inus in refügium , & 
jPeusmeus in adjutórium 
ípeime». P/. 05. 

NUpitulüm. te^r. 10. 
Olítc amíttere confi* 
déntiam veftram » qusp 
íaagaam habet r^mwwfa- oi Nonam* ^% 

tiónem : patiéntia enim vo- 
bis neceíiaría eft ; ut vo- 
luntátem Dei facientes ^ 
reportétispromifliónem, 

iji. br. Bonum elt confí- 
dere in Dómino , * Quam 
confidere in hómine. Bo- 
num eft. if. Bonum eft * 
foeráre ¡n Dómino , * 
Quám. Gloria Patri. Bo- 
num eft. Pf. 117, 

Ür. Mihi adhasrére De» 
bonum eft , i;¿. Poneré in 
Dómino Deo ípem meam» 
F/.72. 
AD VESPERAS. 

Ant. 7. á, Oculi noftri. 

P s AL MUS izi. 

Mens in Deum erigenda 
tempere tribulationis» 

^ D te icvávi uculos 
meos , * qui hábi- 
tas in coelis, 

Ecce licut óculi fcrvó* 
nim in mánibus dominó, 
rum fuórum , * íicut óculi 
ancillaein mánibus dominas 
ÍU£: 

Ita óculi noftri ad Dó« 
minum Deum noftrum , ♦ 
doñee mifereátur noftri. 

Miferére noftri 9 Dómi- 
ne i miíérére noftri ; * 
auia miiltúm repléti fumus 
cieípeQióne ; 

Quia multiim repleta eft 
ánima noftra : * oppró- 
brium abundántibus , & 
defpedio íuperbis. 

Ant. Oculi noftri ad Dó. 
minum Deum noftrum , do- 
oec mifereátur noftri, 

Anu 5- a. Qui coiifídunt 
iaDQiniaot . tempon 

A db'y Google f6 Ferid quartá 

P S A L M U s 124. 

Fideiium Deus ipfe tute- 
la : iniqui perituri, 

QUi confídunt in. Dó- 
mino , íicut mons 
Sion : * non commo- 
vébitur in seternum , qui 
kábitat in Jerüfalem. 

Montes in circúitu ejus, 
& Dóminus in circúitu pó- 
puli fui , * ex hoc nunc > 
8c ufque in féculum ; 

Quia non relinquet Dó- 
minus'virgam peccatórúm 
fuper fortem juílórum ; * 
ut non extendant jufti ad 
iniquitátem manus fuas. 

Bénefac , Dómine , bo- 
nis , * & reftis corde. 

Declinantes autem in 
obligatiónes addúcet Dó- 
minus cumoperántibus ini- 
Suitátem : * pax fuper 
rrafel. 

Ant. Qui confídunt in 
Dómino ^ íicut mons Sion : 
non commovébiturin xter- 
num y qui liábítat in Je- 
rúfalem. 

Ant. 8. c. Beátus vir. 

P S A L M U S 126. 

Fani labores hominum 
quibus Deus non opitula- 
tur. 

Nlíl Dóminus sdiíicá- 
verit domum , * in 
vanum laboraVérunt qui 
asdííicant eam. 

Nifí Dóminus cuílodíerit 
civitátem , * fruílrá vígi- 
lat qui cuítódit eam. 

Vanum eít vobis ante 
lucem fúrgere : ♦ íurgite ^ 
poílquam fedéritis » qui ad Fe/per^. 

ntanducátis panem dol^ 
ris. 

C6m déderit diledis lli 
fomnum : * ecce haerédir 
Dómini , fílii ; merces 
fruftus ventris. 

Sicut fagitts in mar 
potentis , * ita fílii excu 
lórum. 

Beátus vir qui implév 
deíldérium fuum ex ipíls ; 
non confundétur , cíu 
loquétur inimícis iUis i 
porta. 

Ant. Beátus vir ({ui i re 
plévit deíldérium íuuin 
non confundétur , cíim lo 
quétur inimícis fuis. 
Ant. I. a. Suílínuit. 

PSALMÜS 1 29. 

Oratio pcenitentis veniarl 
á Deo per Chrijlum poi 
centis. ' 1 

■p\E profundis clnmáv 
JL^'adte, Dómine : ' 
Dómine y exaudi vocen 
meam. 

Fiant aures tua inten 
dentes * in vocenidepre- 
catiónis meae. 

Si iniquitátes obfervá- 
veris , Dómine ; * Dómi 
ne 9 quis fuílinébit ? 

Quia apud te propitiá- 
tio eíl , ♦ & propter le- 
gem tuamfuAínui te, DóJ 
mine. 

Suílínuit ánima mea ii^ 
verbo ejus : * fperávit ániJ 
ma mea in Dómino. 

A cuñódia matutina uí^ 

que ad noftem ♦ iperet 

iírael in Dómino ^ 

. Quia apud Dóminum mi- 

fericórdia ) dby Google Feria qitartá ad 

feric<5rdia , * & copióla 
apud eum redémptio* 
Et ipíé rédimet ífraél * ex 
ómnibus iniquitátibus ejus. 
Ara, Suíiínuit ánima 
neain verbo ejus : fperá- 
Wr ánima mea in Dómino. 
Ant, 4. a. Speret. 
PSALMUS i^o* 
Non in fe , fed in Peo , 
fperandum eji. 

D Omine , non eft exal- 
tátum cor meum , * 
ñeque eláti fant ócuiimei ; 

Ñeque ambulávi in mag- 
nis , * ñeque in mirabíli- 
bus fuper me. 

Si non humíliter íéntié- 
bim, fed exaltávi ániíiíam 
meam : * ílcut abla¿tátiis 
€ii fuper matre lúa , ita 
wtribútio in ánima mea. 

Speret lírael in Dómino , 
* ex hoc nunc , & ufque 
in féculum. 

Anu Speret Ifrael in Dó- 
mi.io. 
Capitulum. Rom, 1$, 

DEus Ipct répleat vos 
omni gáudio 8c pace 
in credendo ; ut abundikis 
^ipe, & virtúte Spíritüs 
ilindú 

H Y M N ü S. 

HOrres fuperbos , nec 
tuam- 
Das álterilaudem, Deus : 
Humana nÜ ifthinc íibi 
Deccrpat arrogdntia. 

Ingrata quippe mens tiias 
Flueata íiííit grátias ; 
Triftique marcefcit ftatim , 
Ctni gramen éxuílom liri. 
Ut fervus in manushcri 
, Pars Hiemalis* Completórium* 97 

Intenta ügit lámina : 
Sic ora facris móntibus 
Non dimovémus ánxii« 

Deliderátam íi daré 
Opem moráris ; ípes tamen, 
Tenácis inflar ánchorse , 
Immóta fundat péÓlora. 

Sit fumma Patri gloria : 
Sit fumma Nato, €[ui dedir 
Nobis futuras Sj7Íritum 
Haereditátis óblidem. 
Amen. 

% A cuñódia matut 

ufque ad noftem. ¥i, Spefct 

Ifiracl in Dómino. Pf, 119. 

Ad Magníficat. 

Ant. 8. G. Mifcricórdia 

ejus á progenie in progenies 

timéntibus eum. Luc, i. 

AD COMPLETORIUM. 

Ant» 4. E. Conferva me. 

P s A L M u s 10. 

Anima in Dea confiden^ 
th fecuritas, 

IN Dómino conflfdo; * 
quómodó dícitis ánimas 
meas : Tráníinigra in 
montem íicut paflér ? 

Quóniam ecce peccató- 
res intendérunt arcum , pa- 
ravéfrunt fagittas fuas in 
pháretra; ♦ utfagittent in 
obfcáro reftos corde. 

Quóniam quae peifecífti , 
deftruxérunt : * juílus au- 
tem quid fecit ? 
Dóminusin templo fajifto 
fuo : * Dóminus in coelo 
lides ciws* 

Oculi ejus in páuperem 

refpíciunti *pálpebra?cjus 

intérrogant fílios • hómi- 

num. 

Dóminus intérrogat jul- 

£ dby Google 9S Ftri&quartíad 

tum & ímpium : ^c^uiau- 
tem díligit iniquit^tem y 
odit ánimam fuam.. 

Pluet lüpfcr peccatórcs 
láqueos : ^ ignis 9 & íul- 
phur , & fpíritus procellá- 
rum t pars cálicis eórum. 

Quóiiiam iuílus Dóini- 
ñus j & juílítias dikxit : * 
aequitátemvidit vultus cjus. ' 

P S A L MU S I?. 

Impiifruflra fihi diciint 
peum noa ejfe. Chrijli ad- 
V£atus poílulatiir* 

Dlxit insípiens in corde 
luo : * Non eft Deus. 
.Corrupti funt, & abo- 
minábiles fa£ti funt ¡n ftü- 
diis lilis : * non eft qui 
taciat bonimi , non eft uí- 
que ad uiium. 

Dónünus de coelo prof- 
pexit luper fílios hómi- 
num, * ut vídeat íi eít 
intélUgens , aut requírens 
Deum. 

Omnes declinaverunt , 
íímul inútiles fafti funt : * 
non eíl qui fáciat bonum , 
non eíl ui'que ad unum. 
Scpulcrum patens eft gut- 
tur eorum ;. linguis fuis do- 
lóse agébant : * venénutn 
áípidum £\\h lábüs eórum. 

Quorum os maledi¿^ióne 
2c amaritúdine plenum eft ; 
* veloces pedes eórum ad 
efílmdendum fán^inem. 

Contrítio & infeíícitas in 
vUs eórum 9 & viiam pacts 
non cognovérunt ; * non eft 
timor üei antp óculos eór 
nim. 

Nonne cognofcent om- Comphtorium, 

nes qui operantiir inkpi 
tátem , * qui dévorant pií 
bem meam íicut efcaí 
pañis ? 

Dóminum non invoca 
verunt : illic trepidavérun 
timóre ^ ubi non crat ti 
mor ; * quóniam Dóminu 
in generatióne jwfta eft. 

Consílium ínópis conA 
diftis , * quóniam Dómi 
ñus fj^es ejus eft. 

Quis dabit ex Sion íabt 
tare Ifráél? * cCim avéril 
rit Dóminus captivitát«É 
plebis fuse , exultábit h 
cob, & lastábitur líraéL 
P s A L M ü s 1$. ^ 

Chrijli pro nobis patien^ 
oratio cMm fpe refurg^ndá 

COnlervame, Démmi 
* quóniam íperávi in a 
Dixi Dómino : Dew 
meus es tu ; * quóniam bo 
norum meónim nonege* 

Sanftis qui funt in tern 
ejus, * mirifica vit ornad 
voluntátes meas in eis. 

Multipiicátae funt infif- 
mitátes eónim : * póíld 
acceleravénmt. 

Non congrcgábo conve» 
tícula eórum de íanguíi» 
bus ; * nec memoreroná* 
minum eórum per lábil 
mea.^ 

Dóminus pars harcditá* 
tis meas & cálicis mei : * 
tu es qui reftítues haredi* 
tátem meam mihL 

Funes cecid^cunt inihi ig 
praíctóris : * étcnim hafjr 
ditas mea prsclára cftinil* yGooQle Fifld quinta ad 

fr^uitmihi iatclkOum : * 
iníiiper&uíque ad noQem 
ncrcpucnint me renes meU 
, Providtíbam Dómiiuim 
ncoaípedu meo iémper ; * 
inioiam á dextris eíl mihi » 
scQDifflóvcar. 

• /íroprcT hoc lattánnn eft 

cormeum , & exidtávit Un- 

luamta : * ínJuper 8c caro 

áeareqiiiefcetin Ipe ; 

Quoaijm non derelin- 

[ Jües ánimdm meam in in- 

i ftrno , * nec dabis Sanc- 

I tm tmim vidtre corrup- 

! Notas mihi feciíli vías 
I ^i«; adimplébis me latí- 

l ^ónes in déxtera tua uf- 
i^ieinfinem. 

Ant, Conferva me 9 D^S- 
»€ \ quóiüam fperívi iii 

ifERIA QUINTA. 

AD Officiüm Iñ^ct. 

Im. Deum ex fidc jut 
uficanrem : * Vcnitc , ado- 
ttiaiB, Rom. ^» 
í P/. 94. Vcitítc. 1. 

ÍH Y M N ü S. 
iSdemcrditi Mdtbus 
Pifces natant ^ volaut 
I aves: 

wtnimque raortáli ^enus 
Psrfturefca corpori. 
L^Meati fod eternas cíbut 
^^turaltcr : hsBC Dei 
'■^ennónc vivit t hanc fbvct 
>íflcfti$ 8c nutrit fides. 
^QujBilta CHn Al fánguine 
yanávhitt térras lides > 
¿Jimpiánmipéftora 
*mris fiíbcisit génnum. OJfdum NoS. 9# 

Faz illa purii c^rdibua 

Monítráre calos cOicax , 
eterna dignis íncitat 
Fa¿^is mertri praemia. 

Saiiüi leónum, per íideni« 
Mulsére rugín^s : truces 
Fregare regnantOm minas; 
Risére tridentes rogos. 
Hác luce itgiiátiim « DeuSf 
Calcare dona trámitem i 
£t caritátis úberes 
Frudus cundo cdmerct 
lacomprelienfa Trínirat » 
Quam credic & colit fídes, 
1 ibi decus , laus , gloria , 
Nanc,& per omne fáuiunu 
Amen. 
Ant. |.g. Beata gms. 
RSALMUS 19. 
Ckrillifacriñcium profiui 
acceptari pUísfidelispofciu 
Xáiidiat te Domimis 
ia die tribulatiónis : 
"* prótegat te aomen 
D^ Jaco)}. 

Minat tibí auxíüum de 
fafldo-y * & de Sica tueá* 
tur te. 

Memor (it omnis facri-» 
fícii tui ; "^^ & holocauíiu» 
tuum pingue fíat. 

Tríbuat tibí rectmdftm 
cor tmim, ♦ 8c omne con- 
sñitun tu«m confírmet. 

Lstábimur in iálutári 
tuo 9 * tu in nomine Dci 
noñri magnifícábimiur* 

Impleat Dóminusomnes 
petitiéites tuas : * nunc 
co^nSvi quóniam fálvum 
fecit Ddminus Chriíhun 
íúum, 

Exáudiet illum de c«!o 
"íaoSo íuo : * in potentáti- 
Eü dby Google awo Ferid quinta ad 

bus falus déxteras ejus. 

Hi in cúrribus , & hi in 
equis ; * nos autem in no- 
mine Dómini Dei noftri 
Invocábimus. 

Ipli obligáti funt , & 
^«cidérunt : * nos autexn 
furréximus, & ere£ti lümus. 

Dómine, lalvumfacRe- 
gem ; * & exaudi nos in 
die quá invocavérimus te. 
P S A L M U S }2. 
Plebsfidelis ad Dei laudem 
invitatur , ob mundi crea^ 
tionein & redemptionem. 

EXultáte, julii, in Dó- 
mino : * reatos decet 
cojlaudátio- 

Confitémini Dómino in 
cíthara ; * in pfaitério de- 
C«m chordárum píallite illi. 

Cántate ei cánticum no- 
vum ; * bené pfíilite ei 
in vocíferatióne. 

Quia reftum eft vcrbum 
Dómini , * 8c ómnia ópera 
£;us in ñde. 

Díligit mifericórdiam & 
judícium : * mifericórdiá 
Dómini plena eft térra. 

Verbo Dómini coeli fír- 
,niáti funt ; * & fpíritu cris 
.ejus omnis vjrtus eórum. 

Congrégalas ficut in utre 
aquas imaris y * poncns in 
íüefauris abyíTos. 

Tímeat Dóminum omnjs 
térra; * ab eo autem com- 
nioveantur omnes inhabi- 
tanres orbem ; 

Quóniam ipíé dixit , & 
fafta funt ; * ipk mandá- 
vit , 8c creáta « mt. 
• p<)p)iaus diíiipat; ^on^l* Officium Noct. 

lia géntium : * réprobat 
autem cogitatiónes popu- 
lórum , & réprobat consí^ 
Jia príncipum. 

Consílium autem Dómini 
in seternum manet, * co- 
gitatiónes cordis ejus in ge- 
neratiónem & generatió- 
nem. 

Divifio P/almi jz. 

BEáta gens , cujus eíl 
Dóminus Deus ejus : * 
pópulus quem elégit iri hce- 
reditátem íibi. 

De coelo refpexit Dómi- 
nus : * vidit omnes fílios 
hóminum. 

De praeparáto habitáculo 
fuo * reíjpexit íuper omnes 
qui hábitant terram. 
Qui íínxit fíngillátim cor- 
da eórum : * qui intéiligit 
ómnia ópera eórum. 

Non falvátur rexper mul- 
tam virtütem ; * & gigas 
non faivábitur in multitú- 
dine virtütis fuaj. 

J allax «quus ad falútem : 
* m abundántia autem vir- 
tütis fusB non faivábitur, 

Ecce óculi Dómini fuper 
metuentes eum , * & in 
eis qui fperant fuper mií^- 
ricórdia ejus ; 

Ut éruat a merte áni- 
mas eórum i * & alat eos 
in fame. 

Anima noftra fullinct 
Dóminum ; * quóniam ad- 
jútor & proteSor nofter eft. 

Quia in eo Istábitur cor 
noñrum , * & in nomine 
únGto ejus fperávimus. 

.JFiat aii&ÚQÓx4i^ tua t dby Google. Feria qmntd ad 

Dómine , fuper nos , * 
quemidmodúm íperávixnus 
ÍQ te. 

Ant. Beata gens ^' cujus 
tft Dómimis Detis ejus : 
pópulus ijuem elégit in 
iaíreditátein íibi. P/- jz. 

Ant. 4. A. Dómiaiis, 

P S A L M ü S 67. 
Carmen fidei de Chrifli 
& Ecclefix vídortis ab Af- 
cenfione Chrifli ufqiié ad 
uitiinum ejus adventum, 

EXurgat De«s , & díffi- 
pentur inimíci ejus ^ * 
& tiígiant , qui odéruat 
eum , á fácie ejus. 

Sicut déficit íwmus , de- 
rdant: ♦ ficut flult cera á 
fácie ignis » fie péreant pec- 
catóres á fácie Dci. 

Et iufti epulentur 9 & 
exiilteot in confpeftu Dci ,♦ 
& deleSenrur in Istítia. 

Caatáte Deo , píalmum 
di'cire nómini ejits : * iter 
ñcite ei qui afcendit fuper 
occáfum. 

Dóminus nomen ílü : * 
exukáte in confpe^u ejus. 

Turbabuncur á, fácie 
tTus , * pairis orphaiíórum , 
H iúdicis yiduárum. 

Deus in loco fan£io fiio :* 
Deus qui inhabitáre fack 
uníus morís in domo. 

Qui edúcit vincos in for- 
titúdine , * íimíliter eos 
^i exáfperant , qui hábi- 
tant in fepulcris. ~ 

Deus , ciim egrederirís 
ío confpe£tu pópuli mi , ^ 
cíim pertransíres in deferto; 

Terra mota eft ^ ''^ éU* 
PfiTs Hy^malis. Ojgicium No3. foc 

nim coeü diAillavénmt k 
fácie Dei Sína'í , á üsüs 
Dei Ifrael. 

Plúviam voluntáriam íé- 
gregábis , Deus j hasredi. 
tan tU2 : * & infírmáta 
eft, tu vero pexfeci/li eam. 

Animália tua habitábunc 
in ea : * paraíli in dulce» 
dÍHe tua páuperi , Deus. 
Divijio Pfalmi 67. 

DOmlnus dabit verbum 
evangelizántibus , * 
virtúte multa. 

Rexvinütum, difedidí- 
iefti : ♦ & fpeciéi domús. 
divídere fpóiía. 

Si dormiátis ínter me- 
dios cleros , píen na: colum* 
bae deargentáts ; "^ & poí^ 
terióra dorii ejus in pallóre 
auri. 

Diim difccrnit coeleílis 
reges fuper eam ^ * nive 
dealbabuntur in Selmon. 

Mons Dei , mons pin- 
gáis : "^^ mons coaguláius $ 
mons pinguis. 

Urquid iufpicáminl mon- 
tes coagúlalos ? * mons ia 
quo beneplácitum eíl Deo 
habitare la eo : étenim Dó« 
minus habitábit in íinem. 

Currus Dei decem mtllí* 
bus müUipkx j piíliia 1^- 
tántium : * Dóminus ia 
eis in Sina » in fanQo. 

AfcendiíÜ in altum , ce* 
pifti captivitáíem ; * acce^ 
piAi dona in huminibus. 

Etenim non creden- 
tes , * inhabitáre Dómi-. 
num Deum. 

Beuedidus D.ómiuus di^ 
E ü i * dby Google xoi F^rid quinta ad 

quotídi¿ : * prófperum iter 
fáciet nobis Deus ialuta- 
rium noílrórum. 

Deus nofterr Deus lalvos 
faciendi;*&DómmiDo- 
mini éxitus mortis. 

Veriirntamen Deus con- 
fringet cápita inimicorum 
fuórum , * vérácem ca- 
pilliperambulantium m de. 

liáis fuis. t7 nn. 

Dixit Dómiiuis : Ex 13á- 
fan convertam , * conver- 
lam in profundum mans \ 

Ut iiitingárur pes tuus in 
fánguine , * lingua canum 
tuórum ex inimícis ab ipio. 
Altera divifio t'falmi 67. 

VIdérunt ingreíTiis tuos , 
Deus, * iugreíTus Del 
niei, Regis mu qui eft m 

ianíio. , . 

Prsvenérunt príncipes 
conjunaipianéntibus,*ia 
medio iuvencuUrum tym. 

* In eccleíiis benedicite 
Deo Dómiap , * de fonti- 
bus Ifrael. , , , r ' 
' Ibi Benjamín adolefcen- 
tulus in mentís exceílu s ^ 

príncipes J^^^í» ' „^"í^í^^f " 
rum; príncipes Zabulón, 

príncipes NéphthaU. . , . 
^ Manda , ¿eus , yirtuti 
tusB:conñrmahoc, Oeus, 
quoAoperátusesinnobis| 
íemplotuoinJerúlalem:* 
til^^kerent reges muñera. 
Increpa feras arundinis ; 
congregátio taurórum m 
vaceis populonini , ut 
exclúdant eos qui probau 
funt argenío» Officium VoB. 

Díífipa gentes quae bel 
volunt : * vénient lega 
ex ^gypto ; ilílthiópi 
pravénietmanusejus De< 

Regna terrae , cantal 
Deo ; píallJte Dómino : 
pfállice Deo , qui afcend 
fupercoeluincoeliad oriec 
tem. . \^ 

Ecce dabit vocí luaB ve 
cem virtútis : * date gló 
riam Deo. ^ 

Super Ifrael magniíiceij 
tia ejus , "* & virtus e jus h 
núbibiis. , o rL. 

Mirábilis Deus in íanm 
fuis \ Deus Ilrael ipíe dabi 
virtútem & fortitúdineü 
plebi fuá : * benediau; 

Anu Dominus dam 
verbum evangelizántibus 
Deus ifrael ipfe dabit for- 
titudinem plebi ^'uae. ^ 

Ant, 8. G. Domine. 
P s A L M u s 88. 

Mijericordía & verim 
Dei in populum fiiiim ceU- 
hrandí£.FrojniíJionesy quoi 
Chrifio & EcJcJiitfeat. im 
mutabiles fiint j ñec advtf' 
fis hujus vita ddentur i 
hinc finnatur fides» ^ , . . 

Mlfericórdias Domini' 
iii aeternum cantabo. 
In gencratiónem & genfr 
ratiónem *annuntiabo vei 
ritátem tuam in ore meo- 
QuóniamdixiíU:inaftcr- 
num mifericórdia adificabi- 
tur in ccelis , * prepara- 
birur varitas tua in eis- 

Dilpófui teftamenj 
tum el?í^i« mew j ' yGooQle Feria quintS ad 

• fof av¡ David fervo meo : 

U/que in aeternum pras 
psrábo íemen tuam } * ^ 
jtMcábo in eeneratiónem 
2c generationem íédem 
nam. 

ConStebuntur cceli mi- 
raf/ilia tua , Dómine ; * 
érenim verítátem tuam ín 
ecdáfia fandónim. 

Quóniam quis in n«ibi- 
bus apquábitur Dómino ? * 
símüiserit Deo in flliis Dei! 

Deus j qui glorificátur m 
concüiofanciórum ; *mag- 
nus & terríbiiis fupcr om- 
nes qui in circiütu ejus íitnt. 

Dómine Deus virtúrum , " 
quis símilis tibil * potens 
es, Dómine ; & véritas tua 
¡n circuí tu tuo. 

Tu domináris poteíláti 
maris ; * motum aurem 
Aúduum ejus tu mitigas. 

Tu humiliafti íicut vul- ■ 
nerátum ^ íbperbum : * in * 
brachio vHTtótis tu» difper. ' 
fiíli ^mfcós tuos. 

Tui funt codi , 3c tua «ft 
térra : * drbem térras & 
plenitódinem eius tu íün- 
áafti ; 

Aquilónem & reare tu 
«eafti : * Thzbor 8c 
Hermon in nomine tuo 
«xultábufit. • - 

Tuum brádiinín cuín po- 
téntia : * finnétitr ma- 
flus toa ) ti eialtlKur íéx- 
ttra tua. 

Juílítiü íc ludícium pr»- 
rarátio fedis tu« ; , ♦ mi- 
iencórdia 8c véritas prae- 
cédeatfáciemtuam. Officium NoBm xof 

DivifioPfalmi M. 

BEátus pópulus qui ícít 
iubilatiónem : * Dó- 
mine , in lúmine vultíls tui 
ambulábunt \ 

£t in nómme tuo exul- 
tábunt tota die , ^ 8c in 
juftítia tua exaltabuntur \ 

Quóniam gloria virttins 
eórum tu es , ^ 8c in be- 
neplácito tuo exaltábitiir 
cormí noAnmi. 

Quia Dómini eílaílíífflp- 
tio noftra, * 8c Sandi If- 
raél regís noílii. 

Tune lociitus es in v?»* 
íióne fan¿tis tuis y & dbd^ 
ti : ♦ Pófui adjutórium tíí 
potente, 8c exaltávi ekc- 
tum de plebe mea. 

Invéni David fervum 
maim t * óleo fauGo meo 
unxi eiun. 

Manusenim mea auxilia- 
bitur ei, * 8c bráchitrtn 
mcum tícmfortábit eum. 

Nihil profícíet inimícttf 
meo, ^8c fQiufiniqnltá- 
tis non appónet nbcére el. 

£t conctdam á fácie in- 
síus inimícos ejus , * Be 
Odientes eum in flrg¿n con- 
vertam. 

Et véritas mea 8c mife- 
ricórdia'mea eum ipib s * 
8c in ttómine mtá exalti- 
hirur cornu ejus. 
. •Et.'pon'am in mari manu» 
ejus, * 8c iñ íhnnínibiis 
déxteram ejus. 

Ipfe invocábitme:Pater 
meus es tu , * Deus meus 9 
8c fiiíceptor faliítis meae. 

Et ego primogénttum 
E iv dby Google ,104 . Feñd quima ad 

ponam illum , * cxcelfum 
prae régibus térras. ' 

In íeternum fcrvábo illi 
jnifericórdiam meam , * & 
teílamentum meum üdéle 
.ipíí; 
. Et ponam iii féculumü- . 
culi femén e;us , * & thíro- 
num ejus ílcut aies Qoeai. 

Si autem derelíquerint 
fíliiejuslegerameam, * & 
in judíciis meis non ambu- 
lávcrint: 

Si juíhtias meas profana- 
yerint , ^ & mandáta mea 
non cuñodíeriut; 

Viíit^DO \\\ virga iniquitá- 
tes eórum , * & in verbé- 
^ribus peccáta eórum. 

Miíéricórdiam autem 
meam non diípergam ab 
eo , * ñeque nocébo in ve- 
ritáte mea ; 

Ñeque profanábo teílá- 
mentum meum ; ^ & c^as 
procédunt de lábiis - meis 9 
non íaciam írrita* 
Alttra diyifio P/almí$t, 

SEmel }urávi in ían£to 
meo t * li David mén- 
tíar : 

Semen ejus in sternum 
mahébit ^ ♦ & thronus ejus 
£cut íbl m €onipe¿lu meo 9 
^ £t ficMt luna perfeüa in 
setemum \ "^ & teñís in 
coelo iidélis. 

. Tu vero repuliñi & deí^ 
pexiíli , * diftuliñi Chrif- 
tum tüum. 

Evertiíli teílamentum 
fervi tui ; * profanaíli in 
te ira íanftuárium ejus. 

Dt'ílru::díU omn^s Tepes OJficium N08. 

ejus : * pofuifli firmameir- 
tum ejus formídinem. 

•Diripuérunt eum omncj 
tranfeuntes yiajn : * fac- 
tus eíl opprobrium vicínis 
fuis. 

ExaltaíU' déxteram de- 
priméntiunfL eum : "^ Iseti- 
,£caíti omiies inimícos eju$. 

Avertifti aÜjutórium glá- 
dii ejus , * & non es aiixi- 
üátus ei in bello. 

Deftruxiíli eum ab emuti- 
datióne ; ^ 8^ fedem ejiís 
in terram coUiíIfli. ^ 

Minorafti dies témporis 
ejus : "^ perfudiíli eum coa- 
fuíióne. 

Ufquequó 9 Dómine , 
avertis in finem? * exar- 
deícet íicut ignis ira tua ? 

Memorare quae mea fuhC- 
tántia : * mtmquid enim 
vané conftituifti omncs fí- 
lios hóminum 1, 
, Quis eíi homo qui vivet , 
, & non vidébit mortem ; "^ 
éruet ánimam íu^m. de 
f manu ínferi ? ^ ^ 

Ubi funt miíericórdia? 
tuae antíquae , Dómine , * 
íicut juralli David in veri- 
. táte tua ? 

Memor efto, Dómine 9 
pppróbrii fervórum tuó- 
rum, '*' quod contínui in 
íiaii meo , multárum gén« 
tium ; ; 

Qu6d €]^prpbray¿runt 
Inimíci tul 9 Dómine , * 
qu6d exprobravérunt com- 
mutatióneni Chriíli tui. • 

Benedidus Dóminus in 
asternijín : * fíat , fíat, .. dby Google Feríd qiíintd ai Laudes* Ariu Dómine , ih lúmíne 
vultús rui ambulábiinr , & 
in nomine tao exultábunt 
tota die , & in juititia tua 
exaltabuntur. 

jf". Ténebras non obícu- 
nbuntur á te , Dómine ; 
IJ!. £t nox ílcut dies illumi* 
nábitur» P/. i}8. 
Patér nofter. 
f, Sacerd. Cogn(^cant 
quia nomen tibí Dóminus : 
¿. Tu íbius Akíílimus in 
omni térra. Pf* 8r. 
AD LAUDES. 
Anu 4. E. Audi. 

P S A L M U S 80. 
In Deo lastandum , qui 
fieles fuos cibat ex adipe 
fmnienti calefiis & de petra 
mdle divino faturau 

EXultáte Deo adju- 
tóri noílro : * jubi- 
iáte Deo Jacob. 

Súmite píalmum ^ & date 
tympanum, * pfalrériura 
iucundiim cinn cíthara. 

Buccináte in Neomenia 
tuba j ♦ in iníígni die £0-^ 
fcmnitáris vcftrae ; 

Quia praeCeptum in IC- 
laeleft, *&}udkiunrDeo. 
Jacob. 

Teftimóníum ín Joíeph 
pófuit illud y ctan exíret de 
térra -ffgypti : * Hnguam 
Quam non nóverat 9 au- 
oívit. 

Divertir ab onéribus dor lOf 

peílátis : probáW te apud 
aquam conrradidtiónis. 

Audi , pópuiírs laeus , 8c 
conteftábor re : '-*' llrael , íi 
audíeris me , non erit in ve 
deus recen s, ñeque adora- 
bis deum aliénum. 

£go enim ium Dóminus 
Deus tuus , qui eduxi re cié 
térra ^gypti : * dilata os 
tuum , & implébo úluá. 

£t fion audívir pópulus 
meus vocem meam ; * & 
Ifrael non intendit mihi. 

£t dimíii eos iécundiuti 
defideria cordis eórum : ♦ 
ibunt in adinventionibu^ 
fuis. 

Si pópulus meiK audiíTet 
me ; * ífrael íi in viis msu 
ambulañer ; 

Pro níhiio fiSrfítan ini- 
mícos eórum humiliuíTem 9 
* & fuper tribulantes eo» 
müiifem manum meam. 

Inimíd Dómini mentíii 
Hint ei ; * & erit tempus fam ejus : * manusejus in 
cóphino íerviémnr. 

In tribulatióne invocafti 
me, &liberávitet-*exaii- 
(Hyí te in abíc<}adito ténu eórum in fécula* 

"Et cibávit eos ex ádipe 
fhimenti ; * & de perra , 
melle íaturáviteps* 

Anu Audi, pópulus meus, 
& contei^ábor te : ego funí 
Dóminus De\AS tuus. 
i^ttt. I. g. Parátum» 
P s A L M u s 107. 
Chriflus in Patrem Jliuíit 
fidens 9 refurreciionemfuartí 
& regni fui dilatationem. 
pramintiaU 

PArátiim cor meun 9. 
Deus , parátum cor 
meiiiiv:*cantáí>o & plai- 
lajuJast^iiaiuea» . 
Ev dby Google io6 Feria quinta ai laudeu Exurge , gloria mea ; 
exurge 9 plálrérium & cí- 
thara : * cxurj;am dilá- 
tulo. 

ConStébor tibí in p<5pu* 
lis , Dómine 9 * & pfallam 
tibi in natiónibus ; 

Quia magna eíl fuper 
códIos miíéricórdia ttia y * 
€c ufque ad nubes véritax 
tua. 

Exaltare fiiper coelos s 
Deus } * & fuper omnem 
terram gloria tua. 

Aíiu Parátum cor meum i 
Deus ; exurgam dilüculo : 
confítébor tibí, Dómine* 
Anu 6. Dómine. 

Divijio Pfalmi 107. 

UT liberentut^dilefti 
tui » t Dómine : ] * 
ialvum fac déxtcrá tuá , & 
exsudi rae. 

Dcus lociltus eíi irtláttño 
fuo : * exultábo, 8c dívi- 
áam Síchimnm , & convaK 
km tabernacnlórum dirné- 
tiar. 

Meus eft Gálaad ,, 8c 
«ncus eíl ManaíTes; * 8c 
EphraYm fulcéptio cápitis 
itlci. 

.Tuda tes. meus : ♦ Moab 
lebes íxtú mea. 

In Idumacam extendam 
calceamcntum meum : * 
mihi alienígena amíciiaSi 
ümt. 

Quis ded».ket rae in civi- 
tárem munítam \ * miis 
dcdúcet me uí'que iit Idu^ 
liiíeamt 

Nonne tu, Deus, ^i 
repulííU nos! "^ & non exíbis, Deus I itl Viitdtí^ 
bus noftris \ 

Da nobis auxilia m de trí- 
buiatióne , '*' quia vana la* 
lus hóminis. 

In Deo faCiémus Virtú- 
tem : "^ & ipie ad níhilum 
deddcet inimícos noítros. 

Ant. Dómine 9 vana ía« 
lus hóminis : in Deo facié- 
mus virtütem. 

Anu 8. c. Deu§« 
InFeriis, CanTicüM 

Annje. 1. Reg^ u 

Supremam Dei potejlá' 
tem laitdans de Ecclejia & 
Chriftó proj>hetat. 

EXukávit cor meum in 
Dómino 1 * & exalta- 
tum eíl comu meum i/l 
Deo meo. 

Dilarátum cft os meum 
Aiíjer inimícos meo^ ; . * 
quia iaetáta fum in íalutári 
tuo. 

Non eíl fanftus ., üt eíl 
Dóminus ; neqüe enim eíl 
álius extra te : * &c non eíl 
fortis. íicüt Deus noíler. 

Nolíte multiplicare loqui 
ítíblfmia í gloriantes : * re- 
cédant vétera ds ore vef- 
tro ; 

Qtriá Deus ícientiárom 
Dóminus eíl , * & ¡pü 
prasparañttir cogitatiónes. 

Arcus fórtiimi.fuperáw? 
eíl ; *^8c iníírmi accinfti 
Amt roboré» . 

Replétl p^*is pro X^nU 

bus le loc^ivéruut 5 * & fa* 

méiici fatufáti fünt :. 

■Doñee ftéxilis p^pcrit 

pimimos i* ^ qu;s inul« dby Google Feria quinta 

éi hab&at filios, inñr- 
ffiitaeíl. 

Dóminus mortíñcat, 3c 
^^at : '''xiedúcit aditt- 
feros , & r«dúcít« 

Dórainus páuperem fa- 
citi&ditat : ^hmníliat» 

Súfcirat de piílvere eeé- 
jium, * & de ítércereele- 
vatpáuperem 5 

üt fedeat cura princípi- 
bns4 * & fóliuíii glóriae 
téneat, 

Dómim enim funt cáiv 
■íIíb» terrae, * & póíiüt 
íuper eos orbem. 

Pedes fanftónim fuonim 
*fervábit, 8c ímpii in téne- 
Ijris coBticeícent 5 ♦ quia 
íion in fortirüdine iiía ro- 
borábitur -vir. 

Dóminum formidibuitt 
adversárii fijus 5 * St'fiípcr 
ipfo? incoelis tonábit. 

DÓminiís íildicábh íroes 
ten», & dabit impériinn 
tegifuo» * & foblimábit 
^oinu cbriíli fui. 

Anu Deus icientiárnm 
Dóminus eft^ & ipíi pra- 
iparantur cogitáridnes¿ 
í In Fejlis^ Cántico m. 
1. Paral, 29* 

Caxtictim fideí de /uprC" 
na Dei majejldte. 

BEnedi^us es , OíSmine » 
Deu5 IfraSl patris nof- 
tri -, * ab ¡eterno in aeter- 
oum. 

Toa eft 9 Dómine , mae- 
^iñcémuí s ^ft pwéntia ,-^Sc 
|;ióría-> ardite «viSóriaj * 
^ tibí laob Cunüa enim qnx in coelo 
funt & in térra , * tua 
funt. 

Tuum , Dómine 9 reg- 
Ram ; ^ & tu es íuper om- 
nesprfncipes. 

TuaB divíti» , 81 ttia eft 
gloria : * tu domináris 
omnium. 

In manii tua vtrtus &po- 
téntia : * in manu tua mag- 
nicúdOf Se hnpérium om- 
nium. 

Nuncí^ítnr, Dens noíl 
ter * con(irémur tibi , *8c 
laudámus nomen tuum in- 
clytum. ] 

Ant, s* a. Annúntiat DÓ« 
minus. 

P s A L M ü s 147. 

Laudandus Deus ob fuá 
in pópulitmfuum beneficia* 

LAuda f Jeriifalem >» 
'Dóminum : * lauda 
Detim tanm , Sion j 

Quóniam confortavit íe* 
ras porránim tuánim, * 
benedixit fíliis tuis in te ; 

• -Qui pófuit fines tuos pa- 
cem, * 8c ádipe ihimentsi 
sátiat te. * 

Qui . emittit elócjuíum 
fuum rerrae , * vclóciter. 
currit fermo ejus ; 

Qui dat nivem ficut Ga- 
nara ,' * nebulón ficut 
dncrem fpargít. 

Mittit cryftallum Tuam 
ficut buccellas : * ant«. 
fáciem frígoris ejus uws 
fuílinébití . • 

• -Ehnrtfet vcrbum^funm ,"« 
li<|U£^ietea; * flabitfpíri- 
tüi eiu^9 & fluent ¿^1»/ 

£ vj dby Google xo8 Fet^lS ^uintél 

Qui annúntiat veirbym 
fuuin Jacob , * j\iíUuas Si 
íudícia Hia Israel ; 
. Non tecit táliter . omni 
natidni , * 8c iiiáícia fu4 
non manifeílávit ei&i 

Anu Ann^intiat Dómí- 
nus vérbum liuim Jacob 9 
Se judícia lúa Ifra&l : non 
l'ecit táliter omni natióiii. 
Gapitulum, i.Petr.i4 

VOs genus ^lediun , re^ 
gále facerdótium i^eas 
fan¿t^, pópulus acc^uilitio- 
his ; ut yirtiítes anniintié? 
tis eji|& (^ui de ténfbris vos 
vocávit n\ admlrabile la- 
men fuum.. 

H y M N u s. 

Dignas, quis, óDeus» 
tibi 
Laudes rependat, ^uitua. 
Pellis^ teneoras íiímiíic , 
Saliitis & moaílras vifioi t 
Tu> quamjubes, donas 
íidem^ 
Hxc cilltui prseeñ tuo ; : 
Haíc mentís errores fugat;; 
Hxc corda fursúm dirigir. 

Te deílitiíta ípíritu 
Nil pompa facrórumju^ 

vat: 
Secreta puri blándiíis 
Tibi litabujit *pt-£toris^ 

Vox inde cordi cóníbna 
Veüígal exolvet íuum ,, , 
Et ad íalutem libera 
ProKiéturdre varitas. 

O, qui fuperbos réípurs , 
Etstmplices amas, JJeus > 
»üt crelcat ín nobis fides » 
C6rdi& tumdrexn compri- 
me. 
Sit fummaPatrí gloría :. ad Primdfn* 

Sitiümma.N9tOf qüi fi- 

dem 
Cruéi^e ñiadáyit fup : 
Pari/it;ib¿laws, Spíritus* 
Ánieju , . . : . 
'ilfi Pe^larátio;(et!m6num 
tMÓrmn .illüminat, 1^. £1^ 
íntdlleftum dar párvulis. 
P/. 118. 

Ad Benediñus.. 

Ant. j. a» Tu ,^ piier ^ 

Prophéta ; Altíílimí ' vQcá- 

berisi ^d.dandam ípién* 

.tiam íalútis plebi ejus. Luc* 

f.*Ab .íPRJM.a'm. , 
Ant. ^. a. Illúminet. 
P S A L M U S 66. 
Liunenfid^i cunaos po^ 

pillos nd Deuftiper Chríjl 

tiirn iidJu£(íU 

DEus mifereátur nioí^ 
trí , 3( beoedícat 
nobis : * üliiirii- 
net vultMm juum fiq)cr no$ , 
& miíereátue;noAri ; 

Utcogao^ámus in fej^r^ 
vlam tuam ^ * m jómnibus 
géntibus ialutáre tuum* 

Confiteantur tibipopuli ^ 
Peus , conüteanturtibipd- 
puli omnes : '^ l^tantur & 
exuitejit gentes., 

Ouó(iiam jiídicas papú- 
los in sBqpitíte , • * & gen- 
tes in térra dírjgis» \ 

ConiiteaBiur tihipdpuli* 
Deus ,, conñteantur tibi 
pópuii omnes : *- térra 
dedit fruótum fuum. 

fienedícar nos « Deas , 
Deusnaíler, beaédjefltnos 
Deus f * & /nétnant eum 
omnes nnesteirau < • yGooQle Feria, quinta 

PSALMUS «9. 

ínter hujus mundi vicif- 
fitüdines & adv^rfa , fidts 
¡ko aterna adJuxret , £r 
indefolatium fumit* 

D Omine, refúgiumfac-' 
tus es nobis , * ^ 
^esfratióne in > gietieratió^ 
nem. 

Priuíriuám montes fie- 
rent , aut formarérur térra 
& orbk ; "^ á fécuio & uí- 
que in féculum tu es Oeus. 

Ne avenas hóminem in 
humiUtátem \ "^ & dixiíli : 
Coavertímini > íilii hómi* 
num. 

Quóniam miUeanniante 
¿culos tuos y "^ tanauam 
¿íes helleraa qus prset¿riit , 
& cuílódia in noáe. 

Quae pro níhik) haben-i 
tiir, eórum anni erunt : *■ 
mane íicut herba tránfeat. 

Mane fiórear & trán- 
feat : * véfpere décidat , 
iadúiet Se arefcat \ 

Quia defécimus in ira 
tua , * & in fujcdie tuo 
turbáti fumiK* 

Pofui/li iniquitátes noí^ 
tras in confpeÜu tuo 9 * 
íecohim noArum in iüujui. 
natióne vuUüs tul ; 

Qüóniam omnes díes.aof- 
tri defecérpnt « & in ira tua 
defécimus : * anni noñri 
iicut aráoea meditabuntur* 

Diesannórum noftrórum 
in ipfis íeptuagiinta anni ^ * 
íiautem in poten^átibuf , 
odoginta anni : 

£t ámpüus cdrum labor 
S( doJor ; * qi^óníaii» í«* ad Primanu 

pervénit mánfiíetúdc 
corripiemur. 

Diví/io Pfalmi «í 

QUis novit poteí 
irap tua, * & p 
more tuo iram^ 
dinumeráre I 

Déxtecasa tuam ÍI* 
tam fac', * & en 
eorde in fapiémia. 

Convér^erer, Don 
úfquequó ? * & dtíj 
bilis eiio fuper fervo; 
. RepJéti fumu$ mat 
iértcordiá tuá ; * & 
távimus> 6c aeled 
mus ómnibus diébi 
tris. 

Laetáti fumus prc 
qmbus nos humiUaf 
mis quibusvídimus 

Reipiceinfervos 
iü ópera tu? > * í 
fiílios eórum. 

£t íit iplepdor 
Dei noftri fuper n 
ópera mánuum. fí 
otrige fuper nos ; 
mánuum noílrán 
. Anu lUüminet 
vultumfuuiufup< 
cognofcámus in t 
tuam, Dómine. 
AD TER 
Anu 4« En ( 

P S A LM U 

Deus in Chri 

lumen & faku, 

eius adversushe 

DOai^Hi 
mea, \ 
* que J 
Dóminus p 
mevi '^ áqu dby Google tt« fmdqmktá 

me nocentes f *■ m tÁÁta 
carnss maas.' 
' Qut tn'biiiaitt: me ini- 
trííci mei , "^ ipái raimad 
áint & cectdérant. 

Si coníiítant adversúm 
me cáílra , * non timébit 
tor meum» 

Si exiirgat adversüm me 
prselíUKi , * in hóc cgo fpe- 
rábo. 

Unam fiétii á -Dómino ^ 
hanc requíram ^ * ut inhá- 
ibitem ifi damo Démmi 
^ran^HK <lisbus vitie meap 5 

• üt vídeaifi voluptátem 
Dómini , ♦ & vííitem tem- 
plum e)us. 

• Quóniam abícoticlit me 
in tabernáculo ftio í; * i« 
liie malóriioi protexit me 
in abícóndlto tiabernáculi 
fui, 

Irt p^arz exaltávit me ; 
* '& hmc exaltávit Caput 
meum Aiperinímícosmeost' 

Cifcuívi '*& immolávi in- 
tabernáculo e]m fK^ftiam- 
vocifera tióiiis : ^«ántábo , 
^ pfafayaiti * ^kam : Do-' 
áiiño, • . ' 

E'^udi, Dámine 9 VO'^ 
cem flseaní c{üá cía- 
taávi ad te* : * mifeíére 

• Tí&i Axií cor «létim , 
Ejt^FúisrWt tt tídes fiiea: 

¿mé : '^^-dcfcKlÉts «fi *a A&itot inftus é(kb \' ti 
deréiinquas me , * nequ 
deffiÍGÍa$ me , Deits íalü 
taris meus ; ' 

Quófñam paiter meus i 
mater mea dareliquéfuil 
me : * Dómimis auteí 
aÓTumpíit me. 

Legem pone mihi , Dé 
mine^ in via tua y * í 
diiige me in fémitam r<i 
tam proÍJterinimícos meoj 

N« tradideris me in áili 
rtias tribulántium me ;j 
quóniam infurrexérunf i 
me t&ítes intqui 9' & m^ 
tita eft im'auitas íibi. ^ 
• Cretlo y'iaéfe bona Dómi 
fti * in térra vivéntiwm. 

Expefta Dóminum , vin 
üter age ; * & c&ñiórtm 
cor tuum , & füftiiie Dé 
minam. 

P s A L M ü s «5. 

iPf^rrtíi Z?eí tabernaeuh 
unicum animx fiÜelis Ai 
derium, 

QVhm dileaa taberiií 
ewla tua « DómiB 
vircótum í * conc» 
piícit & déficit ámmamcí 
in arria Domini. i 

' Goriñéirm & caro mea 
cxultavénint in Deum w 

' Etehim pafler invénitíi» 
^omum , * & turrar nj 
dffin -íibi i «bi ponat pu* 
losfnoíf. 

«Akáriá tua , D^miJ 
Yim^fn^ * Rcx ikieus » 
Deus meus ! 

Béáú qUi hábitBílt: jfl 
-d*>mo tua-, Dóaiioe-I '* dby Google firiá ^uiiui ai Sextatru 

Mi AcuKnim lauda- 
'kntte. 
, Beánis vir cüjustft auxi- ffcoRlefüodkpófuit. in 

Kiaciymárum» m loco 
pofuit. 
ífmim b<nedi¿^l¿iiem 
wm legiüátor, ibünt ¿€ 
*n?c in vinútem : * v¡- 
yirar Deus déorum iá 
«bo. ^tómioe Devis virtütum « 
pjli orarióiKm meam : * 
•«wspércipe, DcusJa- 
tob. c RfDte&or nofter , áfpice * 

«8» * 8i réfpice in fí- 

*»chrifti^ii; 

' yiia mélior eft dies una 

•amis niis*fupcr míllia. 

Hégi abjedhis clfe in domo 
*>«,mei, * magis quam 
«bKáre in tabernáculis 
íwatónim: 

Wa miferkórdiam & 
Jn^rtm djügit Deus : * 
101 k glóriam dabit Jíon privábit bonis eos 
Janhulant.in innocén- 
P¿ * Dómine virtúíuin % 
«Kus homo qui Iperat 

1^«. Gfedo vidére bon» 
jyfluni in térra vlvéntiiáBi 

Er.26. 

kSt fiács íperandárum 
*mbftánr*j renmi , ar- 
?«ntiim non iipíiaíen- 

■^í^: ^r» Qüam magna 

^Ititúdo dulcédinis tué< Dómine , * Quiía ibicon* 
4tíU tim¿ntib»se ! Qu^m 
magna. )^. IVrfcctñi etg * 
qtii l'perant in te^ * Quám 
^dnácondifti. <;i¿ria Patri* 
Quám magna. Pf. )o. 

f. Nattavénmtmihiíni- 
qui fabulati¿nes ; i(U Sed 
non ut iex ma. Pf, 1 1¿« 

AD SEXTAM. 
^nf. t. C. Vcníre, fliii* 

r S A L M U S ZZ. 

M€t\fam in confputñ 
fiddium fuorum parayu 
0eiu. 

DOminus re|it me ^ 
& nihil mihi dée^ 
rit : * in loco pá^ 
cuae ibi me collocávit. 

Supera quam refeftiónit 
educávit me : * ánimam 
meam convertit* 

Dcduxit me fuper fémi* 
tas juflíciae , * propterno» 
men Aium. 

Nam & fí ambuláveroin 
medio umbrae niortis^ non 
timibo mala» "^^ quónitfii 
tu mecum es. 

Virga tua & báculu 
mus ) * Ipísi me coQÍolin 
funt. 

raraftiincohfpefhi me( 
menfam « * adversüs eo 
qui tríbutant me. 

ImivnguaAi in óleo capt 
metim : * &. catíx meus in^ 
hf'mta'^ÁtSi miaetiánis ef 

£t mü^rkoydia tua ib 
fecjuétur me * ónmib 
dicbus vita; meas ; 

Kt ut inhdbiit^m iadol 
KMjéiíaU ^ ih ioftgfttú 
nem dicrutn»* i'. ul-. dby Google iti Ferid qiüíUd ad SextánL P'SALMUS %x. 
Deus feruper benedicen^ 
dus : non efi inopia timen- 
tihus eum, 

BEnedícam'' Oóminum 
¡n omni témpore : * 
femper laus ejus in ore 
meo. 

In Dómino laudábitur 
ánima mea : * áudiant 
mañíuéti y & laetentur. 

Magnifícate Dóminum 
mecum; * & exaltémus 
ncmien eius in idipfum. 

Exc^uisívi Dóminum ; & 
«xandivit me , '^^ & ex óm- 
nibus tribulatiónibus meis 
crípuit me. 

Accédite ad eum , & illu- 
minámini ; "*" & fácies vef- 
irs non confundentur. 

Iñe pauper clamávit ; Se 
Dóminus exaudívit eum , * 
& de ómnibus tribuía tióni*- 
bus eius falváyit eum* 
' Immittet ángelus Dó- 
mini in circüitu timéntium 
•um ; "^ 8c exipiet eos. 

Guíláte , 8c vidétequó- 
niam- £iávis eíl Dóminus : 
^ beátus.vir qui fperat in 
eo. 

Tímete Dóminum » om- 
flesían£tiejus; "^.quóniam 
non eft inopia timéntibu^s 
eum. 

Dívites e|;uénint 8c efu- 
riérimt; "*" mquirentes au- 
tcm Dóminum non mi- 
ouentur omni bono. 
Divijio Pfalmi i j. 

VEjilte t ítlii , audíte 
üj^ : ^ timorem Dó- 
nini docébo voi* . Quis eft homb qui vt 
vitam , * díligit dies vidé 
bonos \ 

Prohibe Hi^yam mam 
itialo; ^ 8c labia tua i 
loquantur dolum. 

Diverte á malo y & fl¡ 
-bonum :' ♦ inquire pacem 
8c perféquere eam. 

Oculi Dómini fuper jui 
tos t ^ Sc^aures ejus in pre 
ees eórum. 

Vultus autem Domini íu 
per facientes mala , "^^ u 
perdat de térra memdriaa 
eórum. 

, Clamavémnt ruíli ; & 
Dóminus exaudívit eos \ * 
8c ex ómnibifs tribulatió- 
nibus eórum liberávit eos. 
. Juxta eíl Dóminus iii 
qui tribuláto flint corde , * 
8c húmiles íbíritu iálvábfr. 
. Multie tribulatiónes iul- 
tórum ; * 8c de ómnibus 
his liberábit eos Dóminus. 

Cuftódit Dóminus óm- 
fiiá oíTa eórum :: * unum 
ex his non conterétur. 

Mors peccatórum péílí* 
ma , .^ 8c qui odérunt ju^ 
tum^ detinquent. 
. Rédime^t Dóminus áni- 
mas lervorum fuóruní; * 
8c non delinquent omnes 
qui íperant in eo. 

^/lí.Veníte, fílii , au- 
dite me : timórem Dómini 
docébo vos. Pf* 11» 
Capitülüm^ Jac. 2. 

SXcut Corpus ílue ípiritii 
mórtuum eft , ita & 
fides fin^ opérib^s^ móctua 
eft. ' ,. ..; dby Google Tertd quihtci 

%, hr. GreíTus meos di- 
rige I Dómine , * Secun- 
dum eióquiíun tuuín. Gref- 
fus meos. jf". Ut cuíló- 
¿lam * mandáta nía 9 
* Secundum elóquium 
rjum. Gloria Patri. Gref- 
iiis meos. 

t^ Boaitátem « & dif. 
ciplínam , 8c fciéntiam 
doce me ; 15¿. Quia man- 
éáús tuis crédidií Pf. 118. 

A D N O N A M- 
Anu I. a. Adiútor meus. 

P S A L M U S 69. 
Inur adverfahitjus mun- 
¿i , auxilium • tf falutem 
á Oeo fides in/lanter pe- 
tit» 

DEus, Inadiutórium 
meum intende : * 
Dómine , ad adju- 
vandum me fcftína. 

Confundantur & reve- 
leantnr , * qui quasrunt 
iniínam meam. 

Avertantur retrorsüra , 
& erubefcant , * qui vo- 
lunt mihi mala. 

Avertantur ftatlm cru- 
bcfcentes , * qui dicunt 
mihi : Euge, euge. 

Exiütent & laetentur 
in te omnes qui quae- 
nint te ; * & dicant fem- 
per, Magnifícétur Dómi- 
Dus 9 qui díligunt falutáre 
tuuoi. 

Ego vero cgénus 8c pau- 
per fum ; * Deus , ád- 
iuva me. « 

Adiútor ^ens 8c liberá- 
tor meus es tu ; * D<5- 
laine , ne moréris. 
Pars h^emalísf ad Nonartu tT|' 

P S A L M U S 79, 

Cunñarum hujus vita tfu 
rumnanim ^nem perChriJli 
adventum Jides pofcit, 

QUi regís Ifrael 9 intetw 
de ; * qui dedúcis ve* 
lut ovem Joíeph. 
Qui ftóts fuper Chéni- 
bim 9 "^ manifeítáre coram 
Ephraim» Benjamín 9 8c 
Mana (Te. 

Excita poténtiam tuam, 
8c veni : * ut falvos fa- 
cías nos. 

Dcus 9 converte nos 9 8c 
oñende fáciem tuam ; '*^ 8c 
falvi ¿rimus. 
Dómine Deus virtütum 9 * 
.quoufqué irafcéris íuper 
oratiónem fervi tui ? 

Cibábls nos pane lacry* 
márum 9 * 8c potum da- 
bis nobis in lácrymis in 
menfúra ? 

Pofuiftí nos in contra- 
diftiónem vicínis noílris i * 
8c inimíci noílri íbbfanna* 
vérunt nos. 

Deus virtütum 9 con ver te 
nos 9 8c oílende fáciem 
tuam ; * 8c falvi érimus. ' 

Divifio Pfalmi 79. 
rj^ Omine 9 1 v/neam de 
L-Lr ^gypro tranftulif. 
ti : * ejecifti gentes , 8c 
plantaíli eam. 

Dux itíneris fuiíli ín 
confpeftu eius : * plan- 
ta di radíces ejus 9 8c im* 
plévit térra m. 

Opéruit montes umbra 
e}us 9 * 8c arbufta ejus ce- 
dros Dei. 
Exteadit pálmites fuof dby Google it4 Feria quinta 

tifqui ad marev * & ufqué 
ad flumen piopágines e}us. 

Ut quiddeftruxiíli macé* 
riam ejus; '^^ & vindémiant 
cam omnes qui prastergre- 
diuntur viam I 

Exterminávit eam aper 
de íylva , * & finguUris 
ferüs depaílus eíl eam. 

Deus virrütuiT) , convér- 
tcre : * réfpice de coelo, & 
vide, & viíita vineam iítam. 
£c p¿ríice eam quam plan- 
távit déKtera tua , * & fu- 
per fllium hómiais quem 
confírmadi tibí. 

Incenfa igni 9 & fuf- 
fofla : * ab increpatióne 
vultüs tuí peribunt. 

Fiat manus tua luper vi- 
tum déxterae tuas , * & 
fuper fílium hóminis quem 
CoáfirmaíU ribi* 

Et non iifcédimus á te : ♦ 
viviíicábis nos , & nomen 
tuum invocábimus. 

Dómine Deus virtütum > 
converte nos, & oftcnde fá- 
ciem tua ; "^ & falvi érimus. 

Anu Adjütor m?us 8c 
liberátormeusestu : Dó- 
mine f ne moréris* 
Capitulüm. Rom» 4. 

CRedenti in eum qui 
juílíficat impium , re- 
putátur fides ejus ad juíW- 
tiam , íccundiim propófi- 
turagrátiaí DeL 

I5t, br* Salvávit eos Dó- 
minus , * Et credidérunt 
verbis eíus. Salvávit. % £t 
laudavérunt ♦ laudem ejus , 
* £t credidérunt. Gloria 
Patri. Salvávit. F/. io$. adVefpéraSt 

t. In confpcñu géntfic 
revelávit juílítiam ílxai 
lU- Recordárus eít miíe 
córdis fuá?. Pf. 07. 
AD VESPÉ^R A! 
Ant, 2. Crédidi. 

P S A L M ü S 115. 

Calix falutaris accipU 
dus : vota Domino re 
denda. 

CRédidi,propter qu< 
lociítus fum ; * c| 
autem hutniliáH 
fum ni mis. 

Ego^ixi inexccíTu meo : 
Omnis homo mendax. 

Quid retribuam Oáttú 
no ^ pro ómnibus qu« ft 
tríbuit mihi 1 

Cálicem falutaris acd 
piam , * & nomen Df 
mi ni invocábo. ^ 

Vota mea Dómino red 
dam coram' omni pópuU 
ejus : * pretiófa in cgaí 
pe¿tu Dómiai mors SaoQ 
tórum «íus. 

O Dómine 9 quia egf 
fervus tuus : * cgo íervtl 
tuus , & filius anciUae tu» 

Dirupkli vincula mea: 4 
tibí facrifícábo hóíliairi 
laudis , & nomen Dómilll 
invocábo» 

Vota mea Dómino reé^ 
dam in confpeQu omiiii 
pópuli ejus , "^ in átr]| 
domüs Dómini y in mé< 
tu! 9 Jerülálem. 

Ant. Crédidi , proptl 
quod locútus ílim ; e| 
autem faumiliátus fum 
mu* 

Am* u g. ConfitéboiJ dby Google Ftriá qiiintá 

P S A L M U S 157. 
Dti mifericordia & ven- 
tas in populutn fimm cele- 

COtótébor tibí » Dó- 
mine, in toto corde 
mío ; * quóniam audiíti 
yerba oris mei. 

In confívfhi Anfeldrum 
píaUaiB tmi : ^.adoiábo »d 
remplmn ikpBajm. tmai^ 

£t cokiáoóbor nóAiini 
tuo íiiper miítricérdia tiia 
Se veritáte tua ; >* quó- 
niam inagnificsfti íuptr 
omne , noiaea íanSusí 
tuuitt* 

In quacumque die invo- 
cávero te , exaudí me : *^ 
mukiplicabis in áaimamea 
virtucem. 

Conficeantur tibí. Do- 
mine , onmes iegcs terral ; 
^ quia audiénint ómoia 
verba oiistui* 

£t cantent Ih viis Dó- 
núni, * quóniam magna 
eílglória Dóinini ; 

Quóniain excelfus Dó- 
minus , & faumília réípi- 
cir , * & alta a iongé cog- 
noicit. 

Si ambulávero in médfo 
tribuiariónis , vivifícábis 
me : "*" & fuper iram ini- 
micórum meorum exten- 
difti mamiin tuam , & 
lalvum me fecit déxtera 
.toa. 

Dóminus retríbuet pm 
me : * Dómine , miíeit- 
córdia tua ♦ in féculum : 
ópera mánuum tuárum ne 
defpicias. ad Fejperat. xfs 

Ant. Confitébor nó- 
mini tuo , Dómine ^ fú« 
per mifericordia V tUa 8c ve- 
ritáte tua* 

Ant* 7. d. Generátio. 

P s A L M u s l^4.> 

Deimagnitudo 6r hene» 
ficentia celebrantur. 

EXaJtábo te , Deus 
soaisiex^ '*^^benle- 
dícam nómini ttio ill fécñ^ 
luiti , & k féoiúMii íku)i. 

Per siiigulcm «ttM benfc- 
dkam tüa ; ** Bi iaudíábo 
nomen tiuim in ISculum , 
& in &cuiiim féculi* 

MagoBs Dóifeiintw ^ • Se 
iaudábilis nimis ; "** *& 
fUnagnitúdinis ejus iion «íl 
finís. 

Generátio 8c generátio 
laudábit ópera tua 9 *** 8c 
poténtiam tuam pronumiá- 
mtnu 

Magnificéatam glótfks 
fan£títáti$ tuas loquenttnr , 
"^ & mirabília tua narrá- 
bant. 

£t virttitem terrBsílium 
tuórum dicent , "*" 6c imgni- 
tiidmem tuam ndirábimt. 

Mcmóriam abunclántlar 
fuavitátis tuae eru^abunt , 
* ScjuíHítMcuiexultábunt. 

Anu Generátio 8c gene- 
rátio laudábit ópera tua , 
8c poténtiam tuam )^f^ 
nuntiábunt* *~ * 

Anu 4. D. Fiaéli$.i 
Divifio. PJalmi 144. 

Mlíérátor 8c miréri- 
cors Dóminus ; -* 
{látiens , 8c mulf um mií2* 
ricors. dby Google í»^ Feria quinta 

Suávis Dójtiinus uni- 
veríls , ♦ & miferatiónes 
ejus luper ómnia ópera 
cjus. ^ 

ponfiteantur tibi , Dó- 
mine , ómnia ópera tua ; * 
« íanai tui bcnedícant 
tibi. . 

. Glóriamrepni tui dicent, & poténtiam tuam lo- 
qucntur ; 

Ut notam fáciant mus 
ftómmum poténtiam tuam , 
. « glóriam magnificén- 
lia.regnitui. 

Regnuní tuum ^ regnum 
©mnium, lettilórum j * & 
dominátio tua in omni gc- 
«eg^ónc & generatiónqdi, 
riátlis Dóminus in óm- 
nibus verbis fuis , * 8c 
. fanftus in ómnibus opéri- 
. cus fuis. 

Allevat Dóminus omnes 
qui corruunt , * & érigit 
omnes clífos. , 

Oeuli ómnium in taípe- 
rant, Dómine ; * & tu 
das elcam illórum in tem- 
pere opportüno. 
Aperistu manumtuam., 
& imples omne ánima! 
. benedidióne. 
.^ Anu Fidélií Dóminus 
m ómnibus verbis fuis , & 
.fanctus in ómnibus opéri- 
bus fuis. 

Anu 8. c. Propc eil: Dó- 
minus. 
Altera divifio Pfalmi 144. 

JUftus Dóminus in óm- 
nibus viis fuis, * & 
janaus in ómnibus opéri- 
ous fuis. adVefperds. 

Prope eíl Dóminus 6 
nibus invocántibus eum j 
ómnibus invocántibus el 
in veritáte. 

Vpluntátem tíméntii 
le fáciet, & deprecar 
nem eórum exáudiet , * 
falvos fáciet eos. 

Cuftódit Dónúnus omn 
diligentes fe j * & omn 
peccatóres diíperdet. 

Laudatiónem Dóminlli 
Qiiétur os meum : * & ben 
dícat omnis caro ndmiJ 
fanftoejusin féculum, I 
in féculum féculi. 

Ant. Prope eíl Domi 
ñus ómnibus invocántibu 
\m eum in veritáte. 
Capitülüm. Rom.io 

COrde créditur ad julU 
tiam , ore autem con 
feffio fít ad faldtem í dicií 
enim Scriptüra : Omnis 
qui credit in illum , non 
coiifundétur. Non enim eft 
diftínaio Judai & Grsd: 
nam idem Dóminus óm- 
nium , dives in omnes qui 
invocant illum. 

H Y M N ü S. 

GFortis , ó clemens 
Deus , 
Saliítis auüor, tu íidem 1 
Noílris potcnter infere , 
Germen falutis , córdibus* 
Hinc omne robur dúci' 
mus : 
Hace armanobis; hoc manus 
Protefta fcuto , ñátnmta 
Retundet hoftis fpícula. 
Hinc fündimus preces 
tibi ¡ 

Sacri fub umbra n6m\Sí\Si% dby Google Etrid quinta ad 

Qao niritur fyes ónmlum 
lao {úúús pignore. 

Pladrus úlo nomine » 
Labántibusferes^opem ; 
Dabiíqae , fanüam dége* 

ner 
Ne\kadeturpet fídem. 

5if JáBsPatrí , laus Filio : 
P<iríítábilaus, Spíritus, 
Infúfa per quem córdibus 
Relijcet imis varitas. 
Amen. 

t'Os meum annuntiá- 
bit juíb'tiam mam» Ht. Tota 
¿i? lálutáre tuum- /V.70. 
Ad Magníficat. 

Anu 7. G. Potens eft Dó- 
minus, &íán¿iiun nomen 
e'us. Zur. i. 
ADQOMPLETORIÜM. 

Anu 1. 1 Salvum me fac 9 
Dómiae. 
. VSALMÜS XI. 

hjlorumpaucitas : elo^ 
íiiiomm Dominifummafi" 
delitas. 

SAlyuffl me fac 9 Do- 
mine, quóniam de- 
. fécit hn&us i * quó- 
í'Jam diminútaí fupt veritá- 
í« a fílüs hóminum. 

V ana lociíti funt muifquif- 
¡jueadpróxiraumfuum : * 
ma dolófa , in cord^ & 
coráe locdtí íimt. 

Difperdat Dóminusuni- 
verfa labia dolófa , * & 
^^am magníloauam ; 

Qui dixérunt : Linguam 
aoftram magnifícábimus , 
^ia noílra a nobis fiínt : f 
W noíler dóminus eft I ' 

Propter miféríam íno- 
m } & gémitum páup^ Complttoriunu 117 

rum, * nunc exurgam , 
dicit Dóminus. 

Ponam in íalutárí : * fí. 
duciáliter aeam ineo. 

Elóquia Dómini , eló- 
<iuia carta : ♦ argentum 
igne examinátum , proba* 
tum terrse 9 purgárum Í2p- 
tupluffl. 

Tu, Dómine, íérvábis 
nos ; * & cuílódies nos k 
generatióne hac in «ter- 
num. 

In circüitii ímpii ámbu« 
lant : * fecundum altitú« 
dinem tuam multipiicafti 
fílios hóminum. 

P S A L M u s )8. 
. Hujus vita vanitas St mi» 
feria : Divinum pofiuíatur 
fubfidium» 

Dlxi : Cuftódiam viat 
meas , * ut non de- 
línquam in lingua mea. 

Pófui ftfi meo cuftódiam , 
* dim consífteret peccátor 
adversiim me. 

Obmútui, Schumiliátus 
fum 9 Se sílui á bonis ; '*' & 
dolor meus renovdtus eft. 

Concáluit cor meum intra 
me, &inmeditatiónemea 
exardefcet ignis : "* locú* 
tus íúmin lingua mea. 

Notum fac müii , Dó- 
mine , finem meum , & nl&« 
merum diérum meórum» 

3uis eft ; * ut fciam quid 
eíit miai. 

Ecce menfurábiles po- 

fuifti dies meos i* &ÍHb£r 

tántia mea tanquam iiihí^ 

lum a;ite te. 

Verú^itamea uaiverfii vi* dby Google Ma Feria féxídad 

nítds. 9 * omnis homo vU 

veas. 

^ Veriitntamen in imagine 

pertraníit homo ; * fed Se 

truílrá conturbátur. 

Thefaurízat , * & ignórat 
cui coxigregábit ea. 

£t nunc quas eíl expec* 
tátio mea? nonne Domi-» 
aus? "* 8c lubíláncia mea 
apud te eit. 

DivifioPfdlmi^B. ^ 

AB ómnibus iniquitáti- 
bus mcis érue me : * 
oppróbrium iaíipienti de- 
4iítí me. 

Obmütui , 8c non apérui 
os meum y * quóuiam tu 
feciíli. 

Amove á me plagas tuas : 
* á fortitúdine manüs tua 
eg6 deféci in increpatióni- 

Propter iniquitátem cor* 
rípuiíli hóminen>«9 8c ta- 
béicere feciíti íicut ara- neam animam e)us ve- rúmtamen vané conturba- 
tur omnis homo* 

Exaudí oratiónem meam , 
Dómine , 8c deprecatíó- 
nem meam : * áuribus pér^ 
cipe lácrymas meas. 

Ne síleas y quóniam ád- 
vena ego iiim apud te, 8c 
peregrínus , * Ucut omaes 
patres mei. 

Remitte mihi ut refrf- 

ferer : * priufqu^m ábeam , 
c áinpli&s non efo. 
. Akt* Salvum fne fac , 
Dómine , quóniam dimi^ 
inítae íunt veritátes á filüs 
hftnimiHTi, J^A tu Officium NaSé 

FERIA S E X T 

Ad Officium Noct 

Inviu Deum adjutórj 

in tribulatiónibus , * ^ 

RÍte j adorémus, P/. 4$. 

Pf. 94. Veníte. 2. 

H y..M ÑUS, 

JAm fánóius moves o] 
Tecum> Deusy del 
V rans : I 

Mundo receati principen 
Tibíque prscónem para 
Homocreátur : hunc fac 
Coeleltis cris hálitu 
Succendis 9 & vivam tui 
Spiráre das imáginem. 

Ergo per omnes aequori 
Telluris omnes 8c íinus 
Regnábit : at mcmor i 
Deo minórem fe gerat. 
Heu , casca cordis pr 
vitas ! 
Jugum rebellis éxcutit ; 
Deo íbperbus nec timet 
^quáre pulvis vérticem. 
' Hinc quanta lúdaiw 
cohors 
Incumbit orbí pérdito ! 
O Clirifte, ni feras opem 
Spes tota fontcs déferat. 
. QuinoscreávitjlausPatr 
Laus, qui redéínit, Fílioj 
Flamen labores fáblevad 
Parfit tibilaus 8cdecus. 
Amen* j 

Am. 7. b.Contriftátusíu« 
P 8 A I. M ü s 51/ 
íniquosmanet ínterituf 
juflos gloria. I 

Quid gloriárisin m^ 
Utia» * qui poten 
esin iniquitátej 
Tota die injií/lí 
tiam cogitdvitíinguB tw- dby Google Peridfixtdad 

*küt ttovicúU acúta fe- 
(illi doluin« 

Dilexilti malitiam fuper 
bcm^táttffl, * iniquitá- 
tem sugis quám loqui 

squitátem. 

Dileúiii ómnia verba 
prTcipitatíónis , lin^ua do- 
m : * proptérea Deus 
déftnict te in tinem. 

Kvellet te , & emigiábit 
te (ie tabernáculo tuo t * 
&radícem tuam de térra 
vivéntium. 

Yidébunt iufti , & timé- 
bimtf & fuper eum ridé- 
buní; ♦ &d¡ceiit : Ecce 
homoqui non pófuit Deum 
adiutdrem fuum ; 

Seáfperávit in multitü- 
diaedivitiárumfuárum» * 
& prsváluit in vanitáte 
iua. 

tgo autem ficut oUva 
yuíífeniindomoDei : * 
iperívi in miíericdrdia Dei 
in stemom , & in féculusí 
Mí 

Confitébor tibí in ficu- 
ium,quiafccifti; * & ex- 
peáábo nomen tuum j quó- 
wam bonum eft in coní- 
pe^ fan^iórum tuórum. 
1^ s A L M u s 54. 

JuHus ab iniqnis vexatus 
^é ipfisfamiliaríbus ma- 
iidmsy in Deo fpemfuatn 

EXaudi , Deus 9 oratió- 
nem meam » &; nc 
dílpéxeris deprecatiónem 
^«m : ♦ intendc müii , & 
«aüdi me. 
CúQtxiftásus íufi io e:(9i« Ofiáum KoS* ti9 

citatidne mea 9 * & cpn- 
turbárus fuicn á voce ini- 
mici 9 & á tríbulatióne 
peccatóris; 

Quóniam. declinavérunr 
in me iniquitátes 9 "^ & ia 
ira moleíuerant milii. 

Cor meum conturbátum 
eíl in me, "^^ 8c formído 
monis cécidit fuper me. 

Timor & tremor vené- 
runt fuper me , "*" & con* 
texérunt me ténebras. 

£t dixi : Quis dabitmihj 
nennas iicut columbas ? "^ 
& volábo 9 & requiefcam* 

Ecce elongávi ftigiens , 
* & maní! in foliriídine. 

ExpeüáJMtm eum qui 
íalvuin me fecit * á puíil- 
lanimitáte fpiritus & tem- 
peiláte. 

Precipita 9 Dómine 9 AU 
vide linguascórum; *qu<)- 
niam vidi iniquitatem Se 
contradiüiónem in civi- 
táte. 

Die ac node cireiimda- 
bit eam fuper muros ejus 
iníquitas ; * & labor in 
medio eius 9 & ¿njuítitia« 

£t non défécit de platéis 
eius '*' ufüra 8c dolus. 

Quóoiam fi inimícus meus 
maledixiíTet mihi , * fuíti- 
nuifiem útique % 

Et il is qui óderat me 9 
fuper me magna locütus 
í\íiS^t^ "^ abftondiflr^m me 
fórfuan ab eo. 

Ta:vcr¿jfí hpmonaáni- 
mis*.'/*'' diiaiiii|ei]Si& «otu»i 
meus 9 yGooQle sxd: Feria fextáád 

capiébas cibos ) * indomo' 
Dei ambulávimus cum con- 
fenfu. ^ .„ 

Véniat mors lupcr iilos ^ 
♦ & defcendant in infer- 
num víventes ; , . . , 

Qy^niam ncquitiae in na- 
bitaculis córum, * in me- 
dio eórum, 

Ego autcm ad Deum 
damávi ; * & Dóminus 
felvábit me- 

Divifio Pfalmi 54- 

VEfpere , & mane , 
& merídie narrabo & 
annuntiábo; *&exáudiet 
vocem meam. ^ , 

Rédimet inpaceánimam 
meam ab his quiappropin- 
qüant mihi 5 * quóniam ín- 
ter multos erant mecum. 

Exáudiet Deus., & hl^ 
roiaábit illos , * qui eft 
ante fécula. 

Non enim eft illis com- 
mutátio, & nontimuérunt 
Deum : * extendit manum 
íuam in retübucndo. 

Contaminavérunt telta- 
mentum'ejus, divííiíunt 
ab ira vultús ejus ; * & 
appropinquávit cor iÜíus. 

Moliíti funt fermónes- 
eíusfuperóleum; ♦&ipií 
funt jacula. ,* - 

Jafta fupcr Dómmum 
curam tuam ; & ipíe te 
enütriet : * non dabit 
in aeternum fluauatiónem 
jufto. ' ^ , w 

Tu vero , J)ei» , * dedu- 
ces eos íb T)úttiim inte- 
ntas. 
- Virí ÜUiguiaiiin'& dolóíi Officium Non. 

non dimidiábuiít dies fui 
"^ egp autem íperábo inl 
Dómine. 

Ant: Gontriftátus fum 
exercitatióne mea 9 & ce 
turbátus fum ; quóniam ¿ 
clinavérunt in me iniqi 
tátes. Pf* 54. 

Anu 2. Ab infurgém 
bus in me. 

* P S A L M u s. 58. 

Chrifius morti traditiú^ 
Patrem fuum orat : Judi£\ 
incredulis difperfionemprÁ 
nuntians , rcgnumquefuui 
fuper gentes, 

ERipe me de inimíci 
mds , Deus meiis ; 
& ab infurgéntibus in m 
libera me. ^ ! 

Eripé me de operánti 
bus iniquitátem , ''í' & di 
viris fánguinum lalva me 1 

Quia ecce cepérunt ám< 
mam meam : * irruérunl 
in me fortes. ¡ 

Ñeque iníquitas mea i 
ñeque peccátum meum t 
Domine; * fine iniquiratd 
aicurri , & direxi. 

Exurge in occurfum 
meum, & vide; * Sí. tu. 
Dómine Deus virtiitum » 
Deus Ifraél. 

Intende ad viíitanaas 
omnes gentes : * non miie-i 
rcáris ómnibus qui operan- 
tur iniquitátem. I 
Convertentur ad véfpc- 
ram; * & ífamem patien- 
tur ut canes , Se circuíbuiit 
civitátem. 

Ecce loquentur in ore 

ftto, &giádius inlabus 

eónim ; ^ dby Google Firmfextáad 

ifwflll * quóaiam quis 
milm¡ 

^EttUf Dómiae , deridé- 
^eos: ^^adníhüui&de- 
^OMes gentes. 
Forátúdinein meam ad 
quia Deus 
irmeus es : *Dcus 
f mifericórdia ejus 
fi^éaiet me. 
Divifio Pfalmi $8. 
Eus oftendet mihi íú- 
perinimícos meos : * 
pctítlaseos, nequando 
yifcaatur pópuli mei. 
%rge ilíos in virtütc 
» * & depórie eos , pro- 
ir meus, Dómine. 
•líduin cris eórum , 
lem labiórum ipfó- 
lí*&comprehendaa- 
in fupérbia fuá. 
« de execratióiie & men- 
aanuntiabuntur ia 
latióne ; * in ira 
tiónis, & non 

ít fcient quía Deus do- 
" itur Jacob, *8cfí- 

ten:«. 
¿onvertentur ad vefpe- 
""? * Scfamém patientur 
E. canes, & circuíbunr 
Wtatem. 

¿li difpergentur ad man- 
^~ima í * li vero non 

|í íáturáti , & raur- 

mu 

au&em cantábo for- 
I j^-em tuam , * 8c exul- 
Jw fflane mifericórdiam 

^0"ia faftus es fufceptor Officium Noel* txt 

in die tribuía tiónif mea?. 

Adjütor meus, ribipíkU 
lam , quia Deus fufceptor 
meus es : * Deus meus , 
raiíéricórdia mea. 
PSALMUS 6o. 

Spes nofira Deus «, fizr- 
ris fortitudinís á facie ini* 
micL 

EXaudi , Deus , depre* 
catiónem meam i * 
intende oratióni meas. 

A flnibus térras ad te cla- 
mávi , dum anziaréturcor 
meum : * in petra exaltaíU 
me. 

Deduxiíli me , quia fac« 
tus es fpes mea , * turris 
fortitúdinis á íacie ini* 
míci. 

Inhabitábo in taberna* 
culo ruó in fécula : ♦ nró- 
tegar in velamento alarura 
tuárum ; 

Quóniam tu ; Deus meus « 
esaudiíli oratiónem meam* 
* dediíli haercditátem ti- 
méntibus nomen tuum. 

Dies fuper dies regis ad* 
jícies , * annos ejus ufque 
in diem ^eneratiónis & ge* 
ner^^ióms* 

Pérmanet in aeternum in 
confpeüu Dei : * miferi- 
córdiam & veritátem eius 
quis requiret ? 

Sic pfalmum dicam nó- 
mlni tuo in féculum fé- 
culi , * ut reddam vota- 
niea de die i;i diem. 

Ant* Ab infurgénribus in 
me libera me , Dómine j 
quia irru¿nint in me for- 
tes, Pf. $8. 

F dby Google lii Feria fextáad 

Ante 4* a. In conf- 
peftu. 

P S A L M ü S 68. 

Chriflí orantis in monte 
Oliveti agonía , & alia: 
pajjionis ejus circum/lan- 

tí(£n 

SAlvum md/ac , Deus , 
* quóniam intravérunt 
aquaí iifque ad ánimam 
meam. 

Infixiis fum in limo pro- 
fundi , * & non eíl íubf- 
tántia. 

Veni in altitddinem ma- 
ris , * & tempeftas demer- 
litme. 

Laboráviclamans, raucas 
faftae Ignt fauces mea : * 
defecérunt óculi mei , dum 
^ero in Deiim meum. 

Multiplicáti funt fuper 
capillos cápitis mei , * qui 
odéíunt me gratis. 

Confortáti funt qui per- 
fecúti funt me inimíci mei 
injufté : * qu« non rápui, 
lunc exolvebam. 

Deus , tu fcis inlipién- 
tiam meam ; * & delifta 
mea á te non funt abf- 
cóndita. 

Non enibefcant in me 
qui expeftant te , Dó- 
mine , * Dómine virtii- 

Non confundanturliiper 
me , * qui quajrunt te , 
Deus Ifraei. 

Quóniam propter te fuftí- 
nui oppróbrium « * opéruit 
coníiíno fáciem meam. 
Extráneus faClus fum Officium Noitm 

frátribus meis » * & pc- 
. regrínus fíliis matris meac, 

Quóniam zelus domils 
tua comédit me , * & op- 
próbriaexprobrántium tibi 
cecidérunt fuper me. 

£t opérui in jejiinio áni- 
mam meam ; * & fadum 
eñ in oppróbrium mihi. 

Et pófui veftimentum 
meum cilícium : * & faftus 
fum illis in parábolam. 

AdversCim me loqueban- 
tur qui fedébant in porta ; 
* & in me pfallébant qui 
bibébant vinum. 

Ego vero oratiónem 
meam ad te , Dómine : * 
tempus benepláciti , Deus» 

In multitüdine miíeri- 
córdiae tuae exaudí me, *l 
in veritáte faiútis tus. 

Eripe me de luto , ut 
non infíf ar ; * libera me 
ab iis qui odérunt me , &c 
de profundis aquárum. 

Non me demergat tem- 
peftas aquae , ñeque abfór- 
beat me profundum 9 * 
ñeque úrgeat fuper me pú- 
teus os fuum. 

Divifio Pfalmi CS. 

EXaudi me*. Dómine; 
quóniam benigna eíí 
miíericórdia tua : * fecun- 
dúm múltitüdinem mifera- 
tiónum tuárum réípice ia 
me. 

Et ne avertas fáciem 
tuam á piíero tuo : * qué* 
nlam tribuid , velócit^ 
exaudí met dby Google PendfextSi ai 

IiirenJe immx mes , Se 
libera eam : ♦ propter ini- 
mícos mtos éripe me. 

Tu ícis impropérium 
meian, & conflilióncra 
meam, * & revcrénriam 
ineasL 

h confpeftu tuo íiint 
orones qui tríbulant me : 

* impropérium expeÜávit 
cormeum, gcmlíZ-riara. 

Etruílínui qui íimul con- 
triftarétur , & non fuit ; 

* & qui confolarétur, & 
non invéni. 

Et dedérunt in cfcam 
meam fel ; * & in ííci mea 
potavéruntme aceto. 

Fiat menfa eórum co- 
pm ipíis ¡n láqiieuin , *& 
wrerributiónes , & in fcán- 

Obicureatur óculi eó- 
wm , ne vídcant ; * & 
coffum eÓTum ícmper in- 
curva. 

Effiínde íuper eos iram 
tiiam ; * & furor irae tuaí 
compreheiidat eos. 

Fiat habitátio eórum dc- 
rertaj * & in tabernáculis 
wrum non fit qui inhábi- 

Quóniam quem tu per- 
cuffifti, perfecúti funt; * 
^ fuper doiórem vúlnerum 
«leórura addidérunt. 

Appónc iniquitátem fu- 
^r initjuitátem eórum ; * 
^non mtrent in juílítiam 
tiiam. 

. Deleantur de libro vivén- 
&» * ^ cum iuftis non 
wtbantur. Officíum Noel» izj 

Altera divijio Pfalmi 6S. 

EGo fum pauper & do- 
lens : * falus tua , 
Deus , fufcépit me. 

Lau(!ábo nomen Dei 
cum cántico , * & magni- 
ñcábo eum in laucie. 

Et piacébir Deo fuper 
vítulum noveilum , '*' cor- 
ñua producentem S( úngu- 
las. 

Vídeantpáuperes, 8cl«- 
tentur : * cjuaerite Deum , 
& vivet ánima veílra ; 

Quóniam exaudívit páu- 
peres Dóminus , * & vine- 
ros ílios nondelpexit. 

Laudent illum cali 8c 
térra , * mate , & ómnia 
reptíiia in eis. 

.Quóniam Deus falvam 
fáciet Sion , * & sedifica- 
buntur civitátes Juda. 

Et inhabitábunt ibi , * & 
hsereditáte acquírent eam. 

Et femen íervórum ejus 
poílidébit eam; * & qui 
díligunt nomen ejus , habi- 
tábunt in ea. 

Ant. In conípeé^u tu» 
funt omnes qui tribu* 
lant me : impropérium ex- 
pe¿iávit cor meum , & 
mifériam. 

Üí, Die ac nofte gravita 
eíi fuper me manus tua : 
^. Converfus fum in as- 
rumna mea t dum confí- 
gitur fpina. P/. 51. 

Pater nofter. 

ilf, Sacerd. Laudans in- 
vocábo Dóminum j Vi. Et 
ab inimícis meis falvui 
ero. P/. 17. 

Fü dby Google 124 • Feria fextú 

AD LAUDES. 

Ant, I. a. Auribus. 
PSALMÜS 5}. 
Orado jnfli adversiis hof* 
tes animcefuíje. 

DEus , in nomine tuo 
falvum me fac 9 * 
& in virtáte tua 
iüdica me. 

Deus , exaudí oratiónem 
meam ; * áuribus pércipe 
verba orjs mei y 

Suóniám alténi Inílir- 
runt adversíim me , & 
fortes quaeíiérunt ánimam 
jneam, * & non propo- 
fuérunt Deum ante coníl 
pe¿]tum fuum. 

Ecee enim Deus ádjuvat 
me ; * 8c Dóminus lufcep- 
tor eíl ánimae meze.^ 

Avene mala inimícis. 
jneis ; * & in veritáte tua 
riiíberde illos. 

Voluntárié facrifkábo ti- 
bí 5 * & confitébor nómini 
tuo 9 Dómine > quóniam 
bonum eft. 

Quóniam ex omni tribu- 
latióae eripuiíli me ; * & 
íiiper inimícos meos dei- 
pexit óculus meus. 

Anu Auribus pércipe , 
Dómine , verba oris mei j 
quóniam aliéni infurrexé- 
runt adversüm me. 

Anu 7. Q. Deus meus. 
P s A L M u s 70. 

Plehs fidelis in fe adim- 
plens ed qiix dejiínt pajjio- 
niim Chrijliy auxilíumfibi 
¿ Deo pojlulat. 

IN te , Dómine , ípe- 
lávi j non con&adar ín ad Laudes* 

«ternum : *injuftítiati 
l&era me , & éripe me. 

Inclina ad me aure 
tuam y * & íalva me« 

Efto mihi in Deum pr^ 
teftórem « & in locum xn 
nítum, ut falvum me f 
cías ; * quóniam fírmame 
tum meum & xefúgiu 
meum es tu. 

Deus meus , éripe me 1 
manu peccatóris , * & < 
manu contra legem agei 
tis , & iníqui V 

Quóniam tu es patiént 
mea , Dómine : * D( 
mine , fpes mea á juveil 
tute mea. 

In te confírmátus fui 
ex útero : de ventre matij 
me» tu es proteftor meus 
* in te cantátio mea feffl 
per. 

Tanquam prodígium Étf 
tus fum multis , * & t 
adjutor fortis. 

Repleátur os meum lad 
de 9 ut cantem glorias 
tuam , * tota die magnití 
dinem tuam. 

Ne projícias me in tcín 
pore íeneSutis : *ciimcl< 
fécerit virtus mea , ne dert 
linguas rae. 

Quia duéniñt Initok 
mei mihi ; * 8c qui cu* 
todiébant ánimam meaffl 
consílium fecérunt in tt 
num , 

Dicentes : Deusderelí 
quit eum ; perfequímini > í 
comprehéndire eum ? 
cjuia non eft qui erípiac 

Deus , rfe clongéri^ á ^« dby Google Firid jextd 

'Detis meus, inauxflium 

meuinréipjce. 
Coafaadantur & d^fí- 

ciaQt derrahentes ánimae 

mea : * operiantur con- 

fiáóae & pudpre qui quse^ 

nmt mala mihi. 
E^o autem femper fpe- 
rato , ♦ & adjíciam íí^er 
omnem laudem tuam, 

Anu Deus meus , éripe 
me de manu peccatóris ; 
quóniam tu es patiéntia 
mea. 

Ant, ^ a. Lingaa mesu 
Divifio Pfalmi 70. 

OS meum annuntiábit 
iuílítiamtuairi, *totá 
diefalutáretuum. 

Quóniam non cognovi 
lirteraturam , ¡ntroíbo in 
poientias Dómini : * D6^ 
ffline , memorábor juílí- 
ttttuacfob'us. 

Deus, docuifti me á }u- 
ventúte mea ; * & ufquc 
june pronuntiábo mirafcí- 
uatua: 

Etufque in feneftam & 
remnm , * Deüs , ne de- 
Klinquas me \ 

Doñee annúntiem brá- 
diiamtuum * generatióni 
omni QM26 ventura eft , 
/oténtiam tuam & iuf- 
ptiam tuam, Deus, ufquef 
m altíffinta qu» fécifti ma^- 
plia: *Dcus,quissJtai- 
listibii 

Quintas oftendifti míhi 
^ulatíónes multas , 5c 
raalasl ♦ Se convcrfus , 
vivificamme,&deabyfl¡s 
^^^ítetüm reduxiíti me* ad Laudes* !«)' 

Multíplicaíli magnifican- 
tiam tuam ; * & converíüs j 
confoiátus es me. 

Nam .& ego cq^fítébor 
tibi in \?Xís píalmi veritá- 
tem tuam , Deus : * pfal- 
lam tibi in cíthara , Sane* 
tus Ifrael. 

Exuitábunt labia mea , 
cíim cantávcro tibi : * 8c 
ánima mea , quam rede* 
miíli. 

Sed & linpia mea toti 
die meditábitur juílítiam 
tuam , * cúm confóii 8c 
rcvériti fúerint qui quatrunt 
mala mihi. 

AnU Lin^a mea tota 
die meditábitur juñítiam 
tuam , ciW confúíl 8c re- 
vériti fócrint qui quasrunt 
mala mihi. 

Anu 8. G. Cíim irátus 
fúeris. 
InFeriisr CanTICüM 

Habacuc. Cap. 5. 

Prophetia de Chrijli & 
EcelejiiZ pc^onibus & viV- 
íoriis, 

D Omine, audívi audí- 
tióncm tuam , * 8c 
tímui. 

Dómine, opustuum : * 
in medio annorum vivifica 
iUud. 

In medio annórum no- 
tum fácies : * cúm irátus 
fúeris , mifericórdiareccr- 
dáberis. 

Deus ab Auftro véniet, * 8I 
Sanftus de monte Pharan. 
Opéruit ccelos gloria ejus 9 
* 8^Jaudis e}us plena eíl 
térra* 

Fiij dby Google 1A<5 Feria fixtdad Lauderé Spkndor ejus iit lux erit y 
córnua in mánibus ejus : 
* ibi abícóndita eíl forti- 
túdo eius. 

Ante fáciem e}us ibit 
mors ; * & egrediétur diá- 
bolus ante pedes ejus, 

Stetit y & menílis eft tér- 
ra m : * ztfpexit , & diflbl- 
vit gentes , & contriti funt 
montes féculi. 

Incurváti Innt colles mun- 
di "^ ab kinéribus aeternitá- 
tis e}us. 

Pro inicjuitáte vidi teuto- 
na ^thiopiae : * turbabun- 
tur pelles terrs Mádian. 

Numquid in fluminibus 
irátus es, Démine? * aut 
in flumínibus furor tuus I 
vel in mari indignátio 
tua 1 

Qui afcendes fuper equos 
tuos, ♦ & quadrígsB tuse 
fíilvátio} 

Sáfcitans ílifcitábis ar- 
cum tuum : * juramenta 
tríbubus qu» locutus es. 

Flúvios fcindes térra : 
vidérunt te , & doluérunt 
montes ; * gurges aquárum 
tránfíit. 

Dedit abyíRis vocem 
íüam : * altitúdo manus 
iiías levávit. 

Sol & luna íletérunt in 
habitáculo fuo : * in luce 
fagittárum tuárum ibunt , 
sn fplendóre fulguramis 
haílae tua. 

In frémitu conculcábis 
^erram : * & in furóre 
obílupefácies gentes. 

Egreífus es in faMtem populi tui) * in íalúfén 
cum chrifto tuo. 

Percuñiíti caput de dom< 
ímpii ; * denuda ñi ñinda 
mentum ejus ufquead col 
lum. 

Maledixiíli fceprriseius 
cápiti beliatórum ejus , ^ 
veniéntibus ut turbo a< 
diñ^ergendum me. 

Éxultátio eórum , '*' íicut 
ejus qui devora t páuperen 
in abfcóndito. 

Viam feciíli in mari equíí 
tuis, *. in luto aquáran\ 
muliárum. 

Audívi , & conturbátus 
eft venter meus : * á \océ 
contremuérunt labia mea. 

Ingrediátur putrédo in 
óífibus meis, * & íubteri 
me fcáteat ; 

Ut requiefcam in die tri- 
buía tiónis I * ut alccndam 
ad pópulum accinftum nof- 
trum. 

Ficus enim non floré- 
bit ; * & non eritgermea 
in víneis. 

Mentiétur op«s olíy» ; * 
& arva non áilerent cibum. 

Abfcindétur de ovíli pe- 
cus ; * & non erit armen- 
tum in praefépibus. 

Ego autem in Dómino 

gtudébo , * & exultábo ia 
eo Jefu meo. 
. Deus Dóminus , íoxtitúda 
m^a ; * & ponet pedes 
meos quaíi cervórum. ' 

Et íuper excelfa mea de- 
ducet me vi£tor * in pfal- 
mis canentem. 
,Anu Cíwn irátusfúerisi dby Google Feridfextá 
Domine , mlíericórdis re- 

t h Fejlis , Canticum. 
IfaXx 26. 
T>m fuperbos humilia" 
hitf cxaltabit humiles. 

URbs fortitúdinis nof- 
tTx Sion : * Salvátor 
ponétur in ea murus & 
antemurále. 

Aperíte portas , * Scin- 
grediátur gens jufta , cuf- 
íódiens veritátem. 

Venís error ábiit : fer- 
vábis pacem ; * pacem , 
quia in te fperávimus. 

Speraftis in Dómino in 
lécub's aternis , * in Dó- 
mino Deo forti in perpé- 
tuum. 

Quia incurvábit habitan- 
tes in excelfo , * civitátem 
lublimem humiliábit. 

Humiliábit eam ufque ad 
terram , * détrahet eam 
ufque ad pálverem. 

Conoilcábit eam oes , * 
pedes páuperis » greíTus ege- 
DÓrum. 

Semita jufti refta eft . * 
reftas calíis juíli ad ambu- 
iandum. 

Et in fémita judiciónim 
íiiorum , Dómine , fuftindi- 
mus te : * nomen tuum , 
&memoriáletuumin dcíi- 
fiério ánimae. 

Anima mea deíiderávit te 
innoaej * fed & fpíritu 
meo in prscórdiis meis de 
mane vieilábo ad te. 

Cum féceris judícia tua in 
térra, * juílítiam difcent 
Habitatóres orbis» ad Laudes* "T Miíéreámur impío 9 & 
non difcet juílítiam : * in 
térra íánétónim iníqua ^eí^ 
üty & non vidébit glónam 
Dómini. 

Dómine, exaltétur ma- 
nus tua ; =^ & non vídeant: 

Vídeant, & confiíndan- 
tür zelantes pópuli; "^ Se 
ignis hoíles tuos dévoret. 

Dómine , dabis pacem 
nobis ; * ómnia enim ópera 
noítra operátus es nobis. ] 

Ant, 4. D. Laudabo. 

P S A L M U S 145. 
Laudandus Deus , qui 
facit judicium injiiriam pa- 
tientibiu, 

LAuda , ánima mea , 
Dóminum : * laudábo 
Dóminiim in vita mea ; 
pfaliam Deo meo quámdiii 
fuero. 

Nolíre confídere in prin- 
cípibiis ; * in fíUis hónii- 
num , in quibus non eíl 
fallís. 

Exíbit fpíritus ejns, & 
revertéturinterram fuam: 
"^ in illa die períbunt om- 
nes cogitatiónes eóruQi* 

Beátus cujus Deus Jacob 
adjútor eius , fpes ejut in 
Dómino Deo ipsíus , * qui 
fecit coelum & terram , 
mare , & ómnia quae in eis 
funt. 

Qui cuílódit veritátem in 
féculum , facit judicium in- 
jiíriam patiéntibus , * dat 
eicam efuriéntibus. 

Dóminus folvit compe- 
dítos : * Dóminus illúmi- 
nat cascos. 

Fiv dby Google Feria fixtá ad Primam. 129 

Dómínus érigit elífos , * 
Dóminus díligit jtiílos. 

Dóminus cuílódit ádve- 
nas : pupillum & víduam 
íiifcípiet i * & vias pccca- 
tóriim diiperdet. 

Regnábit Dóminus in fé- 
cula : * Deus tuus, Sion , 
in generatiónem & genera- 
xiónem. 

Ant. Laudábom vita mea 
Dóminum , qui facit judí- 
cium injüriam patiéntibus. 

Capitulüm. If.u* 

D Omine, miíerérenof- 
trí \ te enim expe£tá- 
Yimus : efto bráchium hof- 
•2rum in mane , & íalus noí^ 
tra in témpore tribuhtid- 
nis. 

H Y M N ü S. 

ÜLtrícibus nos úndicjué 
Dum sáucias telis » 
Deus, 
Quis ferré , te pr«ter > 

queat 
IWceréntibus folácíum % 

Mundus faceírdt : nil opis 
Favóre prasftat fütili : 
Fallácibus quin áfperat 
Alitque fomentis malum. 

Flagella nos terrent tua ; 
Non illa fpem demunt la- 
men: 
i^xxx ferré nos jubes , Pater, 
íiunt medcla vúlnerum. 
At ímpetus libídinum 
Terocientes comprime : 
Ha?c vera nos vexant mala , 
Sanare qua folus jjotes. 
Quid ergo ceíTas? ingruunt 
Intíls forlíque praslia; 
•Hofti-nepraedamens erit 
Chriíli redempta sánguine ! Audis precantes : ánxh 
Spes blanda jam meat 

redit : 
O Chriíle, tetros mors tuí 
Mortis pavores dífcutit. 

Sit Trinitáti gloria , 
Qvat íic ílagellis quos amal 
Exercet, ut ciernen tiae 
RursCtm recordétur íux* 
Amen. 

^. Exultábo mané mi- 
fericórdiam tuam ; I^. Quh 
fa£tu5 es fufceptor itieus ía 
die tribulatiónis. Pf» 58. 
Ad Benediélus. 

Anu 8. (?. Per vífcera 
•miíéricórdiaí Dei noftrivi- 
fítávit nos Oriens ex alto , 
illumináre his qui in téne- 
bris & in umbra mortis fe- 
den t. ¿ZiC. I. ' 

AD PRIMAM. 
/^nir.j.g. Exurge. 

P S A L M ü S 4J. 

Ecclejia priora infe Dei 
beneficia recolens , pojle^ 
rioraque exponens mala » 
opem fihi á Ueo pofciu 

Eus, áuribus no(- 
tris audívimus , pa* 
tres noftri annun- 
tiavérunt nobis * opus quod 
operátus es in diébus eó- 
rum , & in diébus antíquis. 

Manus tua gentes dilpér- 
didit , & plantafti eos : * 
afllixifti pópulos , & cxpu- 
liíti eos. 

Nec enim in gládio fuo 
polTedérunt terram, * & 
bráchium eónim non fal- 
vávit eos. 

Sed déxtera tua , & M- 
chium tuusí 9 & iUumia» opem fú 

t) dby Google Feria fextd 

tio yultús tai , * quóniam 
complacuiíli in eis. 

Tu es ipíe rex meus 9 3c 
Dtusmeus, ''^ qui mandas 
íklútts Jacob. 

lo te inimicos noftros 
veotilábimus cornu , '*' & 
ifl flóffline tüo íbeméxnus 
¿liúrgsntes in nobis. 

Non enim in arcu meo 
^erábo, * & gládius mens 
flon falvábir me. 

Salvaíli enim nos de afflU 
^¿ntibus nos , * & odíen- 
les nos confudiíli. 
Divifio Pfalmi 4^. 

IN Deo kudábimur tota 
die ; "^ 8c in nomine 
tuo confítébimur in fécu- 
hun. 

Nunc autem repuliñi , & 
confudiíti nos; '*' & non 
cgrediéris , Deus » in vir- 
tútibus noílris. v 

Avcrtifti nos retronúm 
poli mímicos noftros ; * & 
qui odérunt nos , diripié- 
bant iibi. 

Dedifti nos tanquam oves 
cfcámm , "*" & in géntibus 
difoeríifti nos. 

YendidiíU pópulum tunrn 
fine prétio , * 8c non fuit 
multitüjo in commutatió- 
níbus eórum. 

Pofuifti nos oppróbríum 
vicínis noftrisj * fnbfan- 
natíónem &' derífum his 
qui funt in chrcüitu noíbro. 

Pofuifti nos in íimilitü- 

¿inem géntibus , * com- 

motiónem cápitis in pdpu- 

lis. • 

Tota die verecundia mea ad Pnmarru 119 

contrame eft; * & eonfiS- 
fio faciéi meas coopéruit 
me f 
A voce efiq)robjrantÍ8 Se 

obloquentis ^ * á fácie ini* 
míci de perfequentis. 

Hzc ómnia venérunt fu- 
per nos ; nec obliti fumus 
te, ^ & iníqu¿ non ¿gi« 
mus in te ña mentó tuo. 

Et non receffit retro cor 
noftrum , * & declinafti 
fémitas noftras a via tua ; 

Quóniam humiliafti nos 
in loco afflid^iónis , * Se 
coopéruit nos umbra mor« 
tis. 
Álttra dívijio Pfalmi 4^, 

SI obliti fumus nomeii 
Dei noftri , * & íi ex- 
pándimus manus noftras ad 
deum aliénum y 

Nonne Deus requfret 
ifta 1 "*" ipfe enim novic 
abfcóndita cordis. 

Quóniam propter te mor- 
tifícámur tota die, "^ sfti* 
máti fumus íicut oves occi- 
íiónis. 

Exurge , quare obdor-^ 
mis y Dómine 1 * exurge ^ 
& ne repellas in finem. 

Quare fáciem tuam aver- 
tfe 1 * oblivífceris inopia? 
noftrs^ tribuía tiónls noA 
traíl 

Quóniam humiliáta eft in 
pülvere ánima noftra , * 
conglutinátus eft in térra 
venter ñofter. 

Exurge , Dómine , ádjuva 
nos ; * & redime nos prop- 
ter nomen tuum. 

/!/«• Exurge» quare ob^ 
i' V dby Google xjp Fcridfextd 

dormís , Dómine 1 exurge 9 
& ne repellas in finem. 
AD TERTIAM. 
Ant> 2. Circumdedérunt. 
P s A L M u s 59. 
Chriflus monis & inferí 
yiñor Dto jam pro fe gra^ 
tías agit , pro membrisfuis 
preces offeru 

EXpeítans expeftávi 
Dóminum, * & in- 
tendit mihi. 

£t exaudívit preces meas » 
* & eduxit me de lacu mi- 
féris, & de luto fxcis. 

Et ílátuit fuper petram 
pedes meos , * & direxit 
grefliis meos. 

Et immííit in 0$ meum 
cánticum novum 9 * car- 
men Deo noílrp. 

Vidébunt muiri , &timé- 
bunt; ♦ & fperábunt in 
Domino. 

Beátus vir cujus e/l no- 
jnen Dómini fpes ejus , * 
iSc non refpexit in vanitá* 
ses & insanias faifas. 

Multa feciíli tu , Dó- 
jnine Deus meus 9 mirnbí- 
lia tua ; * & cogitatióni- 
Dus tuis non eft qui símilis 
üt tibi. 

Annuntiávi & lociitus 
fum : * multiplicáti funt 
fuper niímerum. 

Sacrifícium & oblatió- 
nem noluiíli ; '^ aures au- 
tem perfeciíli mihi. 

Holocauílum & pro pec- 
cátp non poílulaíli : "^ tune 
ilixi , Ecce vénio. 

In cápire libii fcriptum 
eft de me , ut fácerem yo- ad Tertíam» 

luntátem tuam ! * Deai 

meus t vólui j & ^ kgeni 

tuam in medio cordis mei. 

Divifio Pfalmi J9. 

ANnuntiávi juítítiam 
.tuam in ccclélia mag- 
na ; * ecce labia mea non 
prohibébo : Dómine, tu 
fciíti. 

Juftítiam tuam non abf- 
condiincorde meo : * ve- 
ritátem tuam 8c falutáre 
tuum dixi. 

Non abfcondi mifericor- 
diam tuam & veritárem 
tuam * á concilio multo. 

Tu autem , Dómine , ijc 
longé fácias miferatiónes 
tuas á me : * miíéricór- 
dia tua & véritas tua fem- 
per fufcepérunt me. 
Quóniam circumdedérunt 
me mala 9 quorum non eíl 
númerus; * coraprehendé- 
runt me iniquitátes mea , 
& non pótui ut vidérem. 

Multiplicát» funt fuper 
capillos cápitis mei j * & 
cor meum derelíquit me. ^ 

Compláceat tibi , Dó- 
mine 9 ut éruas me : * 
Dómine 9 ad adjuvandum 
meréfpice. 

Confundantur & reve- 
reantur íimul , * qui quar- 
nmt ánimam meam 9 ut 
áuferant eam. 

Convertantur retrorsüm , 
& revereantur9 * qui vo- 
lunt mihi'mal». 

Ferant confeftlm confu- 
fiónem fuam 9 * qui dicunt 
mihi : Euge, euge, 
. Exultent & l^teútur fu- tí by Google Feridfextd 

&er te omnes quxrentes te ; 

* & dicant femper , Mag- 
nificérur Dóminus , quidi- 
liguat íálutáre tuutn. 

Ego autem mendícus íum 
&p2uper : * Dóminus fol- 
lícituseft me i. 

Aájúxor meus , & pro- 
íí*5or meus tu es : * Deus 
meus, ne tardáveris. 

P S A L M ü S 57. 
Chríjlus inimicorum fuo- 
nim injujlitiam arguít , & 
Vei vindiciam in ipfos prai- 
mntiau 

SI veré útíqué juftítiam 
loquímini , * refta ju- 
dicáte , fílii hóminum. 

Etenim in corde iniqui- 
tátes operámini ; * in térra 
iajuílítias manus veílrs 
concinnant. 

^ Alienáti funt peccatóres 
a vulva , erravérunt ab 
úrero : * lociítí funt faifa. 

Furor illis fecundüm fími- 
litddinem íerpentis : * íicut 
áfpidis furdaí , & obturan- 
tis aures ibas ; 

Quas non exáudiet vo- 
cem incantántium , * & 
venéfici incantantis fapien- 
ter. 

Deus cónteret dentes eó- 
nim in ore ipfórum : * mo- 
las leonum confringet Dó- 
minus. 

Ad níhilum devénicnt 
tanquam aqua decurrens : 

* intendit arcum fuum , 
doñee infirmentur. 

Sicut cera quae fluit , aufe- 
rentur : * fupercécidit igI^s^ 
& non vidérunt folem. ad TertioMm t%i 

Priufquám intellígerent 
ípins veílrae rhamnum; * 
íicut viventes , fie in ira 
abíbrbet eos. 

Lstábitur juftus , cum 
víderit vindiÓam : * ma- 
nus fuas lavábit in san* 
guiñe peeeatóris. 

Et dicet homo : Si liti- 
gué eft fruftus jufto , * 
utiqué eíl Deus jtidieans 
eos in térra. 

Anu Circumdedérunt me 
mala , quorum non eíl nii- 
merus : eompláeeat tibi , 
Dómine , ut éruas me. 
F/. 39. 

CapiTÜLUM. 2. Cor, I. 

SUpra modum graváti fu- 
mus íupra virtútém « 
ita ut taedéret nos étiam vi- 
veré. Sed ipfi in nobifme- 
tipfis reíponfum monis ha- 
búimus , ut non fimus ñdcn- 
tes in nobis , fed in Deq 
aui fúfeitat mórtuos j qui 
detantis perículis nos erí- 
puit , & éruit ; in quem 
fperámus quóniam 8c adhuc 
erípier. 

if., br, Multiplieátifunt, 
* Qui odérunt me gratis* 
Multiplieáti funt. ^. Con- 
fortáti funt * qui perfe- 
ctíti funt me injulié , * (^\xi 
odérunt me gratis. Gloria 
Patri. Mulriplieáti funt. 
F/. 68. 

Í¡. Dómine , ne elongá- 
yeris auxílium tuum á me : 
"Bl. Ad defeníiónem meam 
cónípice. Pf.zi» 

Fv} ' dby Google íji Feria fextá 

Ai) SEXTAM. 

Ant, 5. a. Pbtum meum. 
P s A L M u S loi. 

Ecclejia 9 Ínter hujus 
mundi adverfa , fpes in Dei 
Verbo per qiiod omnia facía 
funu 

TT^ Omine , exaudi ora- 
I I tiónem meam ; * 
JL^ & clamor meus ad 
jte vériiat. 

Non averías fáciemtuam 
á me : * in quacumque 
die tríbulor, inclina ad me 
aurem mam. 

In quacumque die invo- 
cávero te , * velóciter 
exaudi me ; 

Quia defecérunt fícut fu- 
mus dies mei, * & oíTa 
!nea ílcut crémium arué- 
j-unt. 

Percuflus fum ut fcenum > 
8c áruit cor meum ; * quia 
oblítus fum comédere pa- 
nem meum. 

. A voce gémitus mei * ad- 
h«efír os meum carni mex. 

Símilis faftus fum peli- 
cano folitudinis r * faftus 
flim Jicut nydíícorax in do- 
micilio. 

Vígilávi,*&faausfnm 
licut pafler folitárius in 
tcfto. 

Tota díc exprobrábant 
itiíhi inimíci mei ; * & qui 
laudábant me , adversAm 
me jurábant. 

Quia cínerem tanquam 
^anem manducábam , * & 
potum meum cum flem 
mifcébam^ 

A fácie irae & indigimtió<i ad S^xtanu 

his tu2& ; * quia ¿levarÉ 
allifíñime. 

Dies mei ílcut umbra de^ 
clinavérunt ; ♦ & ego íicut 
.fbenum árui. 

Tuautem 9 Domine,' in 
aeternum pérmanes ; ^ & 
memoriále tuum in genera- 
tiónem & generatiónem. 
Divifio Pfalmi loi. 

TTJ exurpens miíéré- 
beris Sion • * quia. 
tempus miferendi ejus t 
quia venit tempus ; 

Quóniam nlácuérunt/er- 
vis tuis lapides ejus , * & 
terr» ejus miferebuntur. 

Et timébunt gentes no- 
men tuum , Dómine 1 * S^ 
omnes reges terrae glóriam 
tuam f 

Quia aedifícávit Dómi- 
ñus Sion, * & vidébitur 
in gloria fuá- - 

Refpexit in oratióneitt 
humílium, * & non £pie- 
vit precem edrum. 

Scribantur haec in gene- 
ratióne altera : * & pá- 
pulus qui creábitur, lau- 
dábit Ddminiim ; 

Quia profpexit de excelib 
faníio mo : ♦Dóminusde 
Coelo in terram aípekit; 

üt audíret gémitus com- 
peditórum , * wt sólveret 
fííios interemptórum ; , 

Ut' annúntient in Sion 
nomen Dómini, * &lau- 
dem ejus in Jerüfalem , 

In conveniendo pópulos 
in unum, 8c reges , * ut 
fSrvianl Dómino. 

Re§)ondit ^ inviavirtí' dby Google Ptriáfextá 

& f¡« ! * Paucitátem dié* 
lum meónim núntia mihi. 
Ne révoces me ia dimí- 
éio diénim meórum : *vck 
generatiónem & geneía- 
tióoem anxii tui. 
Altera divijio Pfalmi lou 

/Nitio tu , Dómine , ter- 
ramñindaíli : '*' & ópera 
minuum tuárum funt coeli. 

Ipil períbunt ; * tu autem 
pérmanes : 

£t omnes üait veftimen- 
lum veteraícent; ^ & íicut 
opertórium mutábis eos y 
& mutabuntur. 

Tu autem idem ipít es , 
*8cannitui non deíScient. 

Fílü fervórum tuórum 
habitábunt; ^^'Scfemeneó- 
rum in féculum dirígétur. 

Ant. Potum meum cum 
fletumiícébam^ ¿fácie iras 
& indignatióms tuas , Dó- 
mine. 
CapitüLPM. Hebnxi. 

VObi» , tanqnam fíliis , 
lóquftur fDeusl di- 
cens : Fili mi , noli nepiír 
gere diíciplínam Dómini« 
Beque iTatigérb dum ab eo 
atgtíeris : quem enim díli- 
pt Dóminus , caílfgat ; 
flageilat autem omnem fí- 
tkim quem récipit. In dif- 
eipllna perfcverate. 

fl. br, Ego, Dómine , * 
In flagella paráfus fum. 
Ego. y, Et dolor meus *in 
confi)e£hi meo íemper : * 
In dagella. Gloria Patri. 
Ego , Dómine. 

f. Dómine , ante te 
omx» deüdéniun meiun ; adVonam» i^^ 

Kt. Et gémituf fiíeus a te 

non eft abfcónditus. PL xu 

AD NONAM. 

Ant. 6. Deus meus. 

P S A L M U S 21. 

Chrijlus in cruce Patrem 
ohfecrat ut fibi pro nobis 
adjiu 

DEuSf Deus meust 
réfpice in me : cjua- 
re me dereliquiíli 1 
'*' longé á íálúte mea verba 
deliüorum meórum. 

Deus meus , clamábo per 
diem 9 & non exáudies ; * 
& node 9 & non ad inü- 
piéntiam mihi. 

Tu autem in fanfto ha- 
bitas , ^* iaus Ifraiíl. 

In te iperavérunt patres 
noftri : * fperavérunt , 8c 
liberaíli eos. 

Ad te clamavérunt, 8c 
falvi fafti funt : * in te fpe- 
ravérunt > 8c non funt con- 
fdfi. 

Ego autem fum vermis , 
8c non homo ; * opi>ró- 
brium hóminum > 8c abjéc- 
tio plebis. 

Omnes videntes me , de- 
rifénmt me : * locúti funt 
lábiis 9 8c movérunt ca« 
put. 

Sperávit ¡n Dómino % 
erípiat eum ; * falvum fáciat 
eum , quóniam vult eum. 

Quóniam tu es qui ex- 
traxifti me de ventre \ "* 
ípes mea ab ubéribus ma* 
tris mes. 

In te projeftus fum ex 
útero : * de ventre matrit 
mes Deus meas es tu. dby Google IJ4 Terídfextá 

DivifíO Pfalmi 21. 
|*"p\ Eus meus ] ne dií- 
L-Lf céíléris á me , * 
qudniam tribulátio próxi- 
ma eíl , quóniam non eft 
qui ádjuvet. 

Circumdedérunt me ví- 
tuli multi : * tauri pingues 
obfedérunt me. 

Aperuerunt fuper me os 
fuum , * licut leo rápiens 
& rúgiens. 

Sicut aqua eíFáfus fum , * 
' & di/perla funt ómnia oíla 
mea. 

Faíhim cíl cor meum tan- 
iquam cera liqueícens * in 
medio ventris mei. 

Aruit tanquam tefta vir- 
tus mea , 8c lingua mea 
adhslit fáucibus meis ; * 
& in pdlverem mortis dc- 
duxiíli me. 

Quóniam circumdedérunt 
me canes multi ; * concí- 
lium malignántium obfédit 
me. 

Fodérunt manus meas & 
pedes meos : * dinumera- 
vérunt ómnia oíTa me.i. 

Ipil vero confideravérunt 
& inípexérunt me : * divi- 
férunt íibi veílimenta mea , 
8c fuper veílem meam' mi- 
férunt fortem. 

Tu autem , Dómine , ne 
fclongáveris auxílium tuum 
á me : * ad defeníiónem 
meam cónípice. 

Erue á frámea .-Deus , 
ániraam meam , * 8c de ma- 
nu canis únicam meam. 

Salva me ex ore leónis , 
* & á córnibus uaicór- ad Nonattté 

nium humilltátem meaU 
Narrábo nomen tuum fr* 

tribus meis : * in medio e< 

cléliae laudábo te. 
Altera dívijío Pfalmi 21. 

QUi timétis Dóminun 
laúdate eum ; unive; 
fum íemen Jacob , gl( 
riíícáte eum : * tímeat eui 
omne femen lira él. 

Quóniam non íprevít 
ñeque defpexit deprecatic 
nem páuperis ; nec averti 
fáciem íuam á trié : * É 
eum clamárem ad eum 
exaudívit me. 

Apud te laus mea in ec 
cléíia magna : * vota mes 
reddam >n conípeftutimén 
tium eum. '^ 

Edent páuperes 9 & íaní 
rabuntur ; Se laudábunl 
Dóminum qui requírufll 
eum : * vivent corda eó* 
rum in féculum féculi. 

Reminifcentur & conver- 
tentur ad Dóminum unU 
veríi fines tcrrae : * & ado- 
rábunt ¡n conípeftu ejus 
univerfas famílise géntium. 

Quóniam Dómini eíl ref- 
num , * & ipíé domináb^ 
tur géntium. 

Manducavérunt 8c ado- 
ravérunt omnes pingues rer- 
raí : * in confpcau ejus 
cadent omnes qui deícen- 
dunt in terram. 

Et ánima mea illivivct; 
* 8c femen meum férviet 
ipfí. 

Annuntiábitur Dómino 
generátio ventura ; *Jjf 
annuntiábunt coeli i^. dby Google Ttridfextá 

._ ejoí pópuJo qui nafcé- 
'lar, quem fecit Dóminus* 
. Anu Deus meus , quare 
Ble dereJiquüti ? longc a 
'ÜIbB! mea verba delidó- 
flunjneónun. 

OrriLüM. Thren.$. 
,/)t^are in perpétuuxn 
Y élivifccrisnoitri \ de- 
. relinques nos in lon- 
Píóünediérum? Converte 
«»» Dómine, ad te , & 
'«íDvertémur : innova dics 
tóftros , ficut á principio 5 
wprojíciens repulid! nos , 
atuses contra nos vehe» 
menter. 

?!- ir. Ufquequo , D<S- 
yiDC) Oblivifcéris me in 
nwn? Ufquequó. %\ Uf- 
■ Í»qu6 exaltábitur * ini- 
^meus fuper me 1 ♦ 
vftlivifcérís, Gloria PatrL 
%aub. P/, IX. 
J' Exurge , Dómine 
^ r exaltétur manus 
]^.Ne oblivifcáris imum. Pf. 9. 
AD VESPERAS. 
^^•4« A. Supra dorfum. 

¿SAL M ü S 128. 

J^ñfíi & Ecclefia pralia 

Qípé^ expugnavérunt 
A me i íuventúte mea: 
^ * íiicat nunc Ifraél. 
^.^«Pé expqgnavérunt me 
*>ttventate mea ; * étenim 
"^Potuéruntmihi. . ?upra dorijim meam fa- 

oíicavéiuntiiéccatóres : * 

iniquitá* 

m iuftus * con- t- v^'^verunt ad Fe/peras. i)t 

cídit cervices peccatórum. 

Confimdantur & con\'er- 
tantur rctrorsíim * omncs 
qui odérunt Sioiu 

t'iant íicut fuenum teftó- 
rum 9 * quod , priufquam' 
evellátur, exáruit: 

De quo non implévit ma- 
num uiam , qui metit \ * 
& fmum fuum , qui maní- 
pulos cóUigit. 

Et non cfixérunt qui pra- 
teríbant : Bencdíüio Dd- 
mini fuper vos* : * bene- 
díximus vobis in nomine 
Dómini. 

Anu Supra dorfum mcum 
fabricavérunt peccatóres : 
prolongavérunt iniquitá- 
tem fuam. 

Ant. 2. PofuilU. 

P S A L M U S I}8. 

Dci ubiqtié praeftntis & 
(minia cognofcentis mira^ 
bilis fcientia, 

D Omine, probaftime, 
& cognovifti me : 
♦ tu cognovifti feffiónem 
meam , & refurreftiónem 
meam. . . 

Intellexifti cogitatióncs 
meas de longé : * fcmitam 
meam & funículum meum 
invcftigafti. 

Et omnes vias meas prae^ 
vidifti, * quia non eft fer- 
mo in lingua mea- 

Ecce j Dómine, tu cog- 
nevifti ómnia , novíffima & 
antíqua : * tu formafti me , 
&pofuifti fuper me manum 

mam. ^ ^ ^ ^ . , ' 

Mirábilis fafta eft fcién- 

tía tua ex me : * confor- dby Google »0 Ferid fexti ai Vefpcrau rátaeíl, & non pdtero ad 

cam. 

Qu6 ¡bo á fpíritu tuo ? * 
Ik quó á fácia nía fúgiaml 

di afcéadero in coelum , 
tuiliices : "^ íi defcéndero 
in infemum , ades : 

Si fiimpíéropennas meas 
^ilüculOf * & habitávero 
in extrémis maris \ 

Erenim illüic manus tua 
dedúcet me , * & tenébit 
me déxtera tua. 

Et <fixi : Fóríitan téne- 
braí conculcábunt me ; * & 
nox illuminátio meain de* 
líciis meis. 

Quia ténebrae non(^rcu- 
rabuntur á te ; & nox íicut 
dies iiluminábitur : * íicut 
ténebrae ejus y ita & lumen 
ejus. 

Quia tu poílédiíli renes 
meos : * íufcepiñi me de 
úfcro matris meas. 

Anu Pofoifti fuper me 
manum tuam , Dómine : 
quó á fácie tua fdgiam ? ^ 

Ánu 6, Confitébor tibi. 
Divifio Pfabmi 158. 

GOnfitébor tibi, [ Do- 
mine 1 quia terribíliter 
magnifícátus és ; * mirabí* 
lia ópera tua 9 & ánima 
mea cognofcit nimis. 

Non eíl occuttátum os 
meum á te , quod feciíli in 
occulfo ; * íc fubftántia 
mea in inferióribus térra?. 

Imperfeftum meum vidé- 
nint óculi tui ; & in libro 
tuo omnes fcribentur : * 
dies formabuntur , & neme 
ineis. Mihi autém hímls hdncA 
rifícáti ílint amici tui 4| 
Deus : * nimis confortad 
tus eil príncipátus eórum. , 
- Dinumerábó eos y & íli^ 
per arénam multiplicabun J 
tur : * exurrexi , & adhucl 
üim tecum. 

Sioccideris, Deus, pee- 
catóres : ^ virísánguinnin » 
declínate á me ; 

Quia dícitis in cogitarlo- 
ne : "^ Accípient in vani- 
táte-civitátes tuas. 

Nonne qui odérunt te ^ 
Dómine , óderam ? * & fu- 
per inimícos tuos tabeícé- 
bam % 

Períefto odio óderam il- 
bs ; "*" & inimíci ídíki funt 
mihi. 

Proba mé , Deus , & ícito 
cor meum : * interroga 
me ^ & cognofce lemitas 
meas; 

Et vide íi via iniquitátís 
in me yeft, * &'deduc me 
in yia stema. 
Anu Confitébor tibi , Dó- 
mine > quia terribíliter 
magnifícátus es ; ánima 
mea cognofcit nimis. 

Anu ^. b. Cuílódi me » 
Dómine. 

P S A L M V J5 IJ9, 

Se ah impróbis défendiprC" 
catur Ecclejia» 

EKipeme, Dómine, ab 
hómine malo : * ¿ 
viro im'quo érijpeme. 

Qui cogitavcrúnt iniqíii- 
tátes m corde : * tota die 
conílituébant praslia. 
• Acuémnt linguas £vm ü- dby Google Periáfextá 

cutíezpentis : * venénum 
áípidum üú> lábiis eónim. 

Cuftódi me , Dómine , 
de manu peccatóris ; * 8c 
ab homimbus iníquis ¿rípe 
me. 

Qoicogitavérunt íiroplan- 
táiüptüus meos : * Bb£- 
CDfldenint íiiperbi üqueum 

ffliJli. 

£r funes extendérunt in 
láoueum : * juxtá iter ícán- 
dalum poñiénint mihi. 

Dixi Dómino : Deusmeus 
es tu ; "^ exaudí , Dómine , 
vocem deprecatiónis meas. 

Ant. Cuftódi me , Dó- 
mine, de manu peccatóris. 

Anu 7. c. Dómine > Dó- 
mine. ^ 

Divifio Pfalmi 1J9. 

D Omine , Dómine 9 vir- 
tus íalútis meae , * 
obumbrañi fuper caput 
meum in die belli. * 
^ Ne tradas me « Dómine» 
á deíidério meo peccatóri : 
* cógitavérunt contra me ; 
ne derelinquas me 9 ne forte 
cxaltentur. 

Caput ciraiitús eórum ; 
*lai>or labiórum ipfórum 
opériet eos. 

Cadent íiiper eos carbo- 
nes : in ignem dejfcies eos ; 
*¡nmifériis non íubíiftent. 

Vir linguóílis non dirigé- 
tUT in térra : * virum injuí^ 
tum mala cipient in inte- 
ritu. 

Cognóvi quia faciet Dó- 
nünus iudícium ínopis , * 
& vindi£tam páuperum. 

Verúmtamen iuíti confr ai Ve/peras, ' tjy 

tebuntur nómini tuo ; * & 
habitábunt reüi cum vultu 
tuo. 

Ant. Dómine , Dónáne , 
virtus íálütis meas , ne de- 
relinquas me. 

Capitulum. Hehr. 12. 

DEponentes omne pon- 
dus 8c circumftans nos 
peccátum » per patiéntiam 
currámus ad propóíitum 
nobis certamen; aípicien- 
tes in audórem fídei 8c 
confunmiatórem Jeíum f 
aoi , propóíito íibi gáudio , 
íuíl¿iuit crucem » coníii- 
íióne contempla. 

H Y M N U S. 

LUgéte , pacis Angeli : 
Mortális en ultr6 Deus^ 
Culpsb gerens imáginem , 
Poenam nocentúm fúílinct» 

Amóris 6 miráculum ! 
O cordis humáni ilupor ! 
Infons Deus necidatur; 
Pigébit 8c fontes pati I 

Nos fempiternis cruj^ tua » 
'O Chrifte, flammiséruit; 
Híc ure vindex , híc íéca » 
Parcas in aeternum mod6. 

Caro reclámat ; fed Patris 
Uiget voluntas : nos tuá 
Virtüte da fortes fequi 9 
Jeíli , quod exemplo doces* 

Livóre fanátos tuo 9 
Tuóque lotos sánguine 9 
Peccando ne novam ílnas 
Parare nos tibi crucem. 

Qui Filium tradit , Patri, 
Natóqueílt laus \iGtimx: 
Par ílttibi laus , qui facram 
Succendi^aram, Spíritus. 
Amen. 

lí^.Clamávi adte,D(S- dby Google 13 í Feria fextdad 

mine , tota die : Kí. Ex- 
pandi ad te manus meas* 
Pf. 87. 

Ad Magníficat. 
' Anu I. D. Fecit Dómi- 
ñus poténtiam in bráchio 
fuo : difperfit fuperbos 
mente cordís fui. Luc^ i. 
AD COMPLETORIUM. 
Ant. 2. Ne derelinquas 
me. 

P S A L M U S J7. 
Mala hiijus vitos fujli-- 
tienda ad obtinendam pec^ 
catonim veniam. 

D Omine , ne in furóre 
tuo árguas me 9 * 
ñeque in ira tua 
corrípias me ; 

Quóniam íagitta tuse in- 
fixéB funt mihi , * & con- 
firmaíli fuper me manum 
tuam. 

Non eíl sánitas in carne 
mea á fácie irae tu» : * non 
eíl pax óílibus meis á fácie 
peccatórum meórum. 

Quóniam ini({uitátes meae 
fupergreíTas lunt caput 
meum : * ic ficut onus 
grave graváta; funt fuper 
me. 

Putruérunt & corruptaí 
funt cicatrices mea, * á 
fácie iníipiénris mese. 

Mifer fadus fum & cur- 
vátus fum uíque in fínem : * 
tota die contriílátus ingre- 
diébar. 

Quóniam lumbi mei im- 
pléti funt iliuíiónibus ; ♦ 
& non eíl sánitas in carne 
mea. 

AjffliQus fum & bujouliá- Comptetorluml 

tus fum nimis r * nx^ti 
á gémitu cordis mei. 

Dómine , ante te oi 
delidérium meum 5 * & 
mitus meus á te non 
abícónditus. 

Cor meum conturbái 
eíl 9 derelíquit me vi 
mea ; * & lumen oci 
rum meórum 9 & ip: 
non eíl mecum. 

Divifio Pfalmi 37. 

AMíci mei, & próx 
mei * adversCíin 
appropinquavérunt & 
terunt. 

Et qui juxta me erai 
de longé ftetérunt j * &> 
faciébant qui quasréb^ 
ánimam meam. 

Et qui inquirébant m 
mihi , locúti funt vani 
tes , * & dolos tota die n 
ditabantur. 

Ego autem tanquam i 
dus non audiébam , * 
íicut mutus non apériens 
fuum. 

Et fa£tus fum íicut hoi 
nonáudiens, "^ Scnonli 
bens in oreilio redarguci 
nes. 

Quóniam ¡n te , Dóii 
ne , íperávi : * tu exáudi 
me t Dómine Deus meuj 

Quia dixi : Nec^uadt 
fupergáudeant mihi inimi 
mei ; * & r dum comm^ 
ventur pedes mei , fup 
me magna locúti funt. 

Quóniam ego in flagel 
paratus fum ; * & dok 
meus in conípe6hi me 
íempen dby Google Feria fextá ad 

Quóniam iniquitátem 
' fneam annuntiábo ; "^ & 
cc^tábo pro peccáto meo. 
Liiiníci autem mei vi- 
vunt, & confírmáti ñint 
fuper me i * & muhipli- 
cáti ííint qui odérunt me 
ioíqu^. 

(^üi retríbuunt mala pro 
bonis , detrahébant mih¡ ; * 
quóniam íéquébar bonita- 
tem, 

Ne derelinquas me , Do- 
mine 'y Deus meus , ne dijf- 
célléns á me : * intende 
in adjutórium meum « Dó- 
mine Deus íálútis meas. 
Ps A L M ü s 55, 
Anima fidelis in DeofpC' 
rans , nihil ab komine ti- 
met, 

Mlíerére meí , Deus , 
quóniam conculcávit 
me homo : * tota die im- 
pugnans tribulávit me. 

Conculcavéruut me ini- 
míci mei tota die , * quó- 
niam multibellantes aover- 
sum me. 

Ab altitüdine diéi timé-» 
bo ; * ego vero in te ípc- 
rábo. 

In Deo laudábo fermónes 
JUCOS, in Deo íperávi : * 
non timébo quid fáciat 
mihi caro. 

Tota die verba mea exe- 
crabantur : * adversiim me 
omnes cogitatiónes eórum 
in malum. 

Inhabitábunt y % abA 
condent : * ipíi calcáneum 
meum obfervábunt. 

Sicut íuíUnuérunt áoi- CompUtoriuml i^ 

mam meam , pro níhüo fal- 
vos facies ilios : * in ira 
pónulos confringes. 

Deus ; vitam meam an- 
nuntiávi tibi : * pofuiíli 
lácrymas measin conípeáu 
tuo » ficut & in promiífiÓRe 
tua. 

Tune convertentur ini- 
míci mei retrorsCim * in 
quacumque die invocávero 
te. 

Ecce cognóvi , ♦ quó- 
niam Deus meus es. 

In Deo laudábo ver- 
bum : "^ in Dómino lau- 
dábo íérmónem. 

In Deo fperávi : * non 
timébo quid fáciat mihi 
homo. 

In me funt , Deus , vota 
tua y * qus reddam lauda- 
tiónes tibi ; 

Quóniam eripulñi áni- 
mam meam de morte , & 
pedes ineos de lapfu ; * ut 
pláceam coram Deo in lii- 
mine vivéntium. 

Anu Ne derelinquas me , 
Dómine ; Deus meus, ne 
diícéíléris á me. P¿%7* 

S A B B A T Ó 
AD Officiüm Noct. 

Inviu Remuneratórem 
inquiréntibus fe Dcum , * 
Veníte,adorémus. Hebr. zz. 
P/. 94. Vcníte, 2. 

' H Y M N U S. 

TAndem pera6^is » d 
Deus , 
Sexto diérum límite « 
Ponis modum labóribus , 
Orbíque plaudis cóndito, 
At dum perenni íeptimam dby Google 140 Sahhato ad Officium NoB* Luccmquiéti cónfecras*, 
En te repofcitdénuó 
Altcr creatórem labor. 

Te cunfta nempe praedi- 
cant ; 
Te térra ^ pontus, sídera 
Cantu celébrant asiíiulo ; 
Peccátor unus dííTonat. 

Tu peftusaufersáxeum; 
Tu cárneum peftus crea : 
Et caritátis líberes 
Fruftus canent hymnum 
tibí. 

H«c te iuvant pnecó- 
nia. 
Si faftavocí c6nfonent: 
Sic eíficáci fléaitur 
Divina majeílas prece. 

eterna laus 8t gloria 
Uní íit & trino Deo , 
Qui cuneta nutu cóndi- 

dit, 
Nutiique fervat cóndita. 
Amen. 

Anu i, a. Propter in- 
nocéntiam. 

P s A L M u S 40. 

Chrijhis propter nos ege- 
ñus ; moni traditus refur- 
reciionem fuam pmt & 
impetran 

BEátus qui íntélligit 
fiiper egénum & páu- 
perem ; * in die mala 
Jiberábit eum Dómiau$, 

Dóminus confervet eum j 
8^ vivíficet eum , & beátum 
fáciat eum in térra , * 8c 
nontradat eum inánimam 
inimicdrumejus. 
Dóminus opem ferat illi íliper ledhim dolóris ef u 
univerfum ílratum ejus ' 
fafti in infirmitáte ejus 

Ego dixi : Dóxxiij 
miferére meí ; * fana a 
mam meam y quia pec4 
tibi. 

Inimíci mei dlxéFutit n 
mihi : * Quando mt>riéi 
& períbitnomen ejiís ? 

Et íi ingrediebátur 
vidéret , vana loquebát 
* cor ejus congrega vit . 
quitátem íibi. 

Egrediebátur forás , 
& loquebátur in idiníui 
'Adversümmefufurráfa 
omtiés inimíci mei t * 
versüm me cogirábantiri 
mihi; 

Verbum iníquum cotí 
tiiérunt .adversum me ; 
numquid qui dormir , H 
adjíciet.ut refurgat 1 

Etenim homo pacis me 
in quo Iperávi , qui edél 
panes meos , * magnifi< 
vit íúper me íüppiantati 
nem. 

Tu autem , Dómine , J3 
fercre meí . & reíuíci 
me ; * 8i retríbuam eis. 

In hoc cognóvi c^uónia 
voiuifti me ^ * quóniam n( 
gaudébitinimkus meus i 
per me. 

Me autem propter inn< 
céntiam íufcepiíii , * i 
cbnfirmaíli me in con 
peftu ujoin aeternum. 
Benéliaus Dóminus Del 
Ifrael á féculo , 8i n 
Que in féculum ; '*' üat dby Google Silbato ai Officium Non» 

P S A L M u s 48. 

Uomo Jepriflinofuoftatu 
perpeccatum lapfus , divi- 
úis non redimítur ; nil 
contra infernum poffunt 
opes, 

AUditehsc, omnes gen- 
tes : * áuribus pcrcí- 
p/te , omnes qui habitátis 
orbem Quique terrígenae , & fl- eos. 14»- 

£t homo 9 cüm in lio« 
nóre eíTet, non inteilexit : 
* comparátus eíl jumentU 
iníipiéntibus , & símilis Ric- 
tus eíl illis. 

Hsc vía illórum ícánda- 
lum ipíis i * & póíleá ia 
ore fuo complacébunt. 

Sicut oves in inferno pd* 
íiti funt : * mors depaícet in lü hóminum « * limul 
urium dtves & paupen 
P^rneum loquétur fapién- 
tbm , * & ineditátio cor- 
áis mei prudéntiam. - 

Inclinábo in parábolam 
aurem meam : * apériam 
in pfáltério propbütiónem 
iceam. 

Cur timébo in die mala 1 
* iníquitas calcánéi mei 
circiimdabit me. 

Qui confídunt rn virnJte 
(u2y * Si, in multitddine 
¿ívitiárum fuárum glorian- 
tur. 

Frater non rédimit , ré- 
dimet homo : * non dabit 
Deo placatiónem íliam 9 
& pretium redemptiónis 

£t laborábit in sternum , 
& viver adhuc in finem : * 
npnvidébit intérituni., cCim 
Viderit íkpientes morientes. 

Simul insípiens ¿c ílultus 
pcríbunt , * & relinquent 
aFiénis divítias fuas. £t dominabuntureórum 
jufti in matutino ; * 8c 
áuxílium eórum veterafcec 
in inferno á gloria eórum. 

Venímtamen Dcus rédi- 
met ánimam meam de 
manu iníéri , * cum accé. 
perit me. 

Dixifio PfalmÍ4^^ 

N£ timúeris , cúm di- 
ves faflus fiíerit ho. 
ino , *. & cíim multipli- 
cáta fiíerit gloria domus 
ejus. 

Quoniam, cum interíe- 
rit , non fumet ómnia ; * 
ne^ue defcendet cum eo 
gloria cjus. 

Quia ánima ejus in vita 
ipsíus benedicétur : * con- 
fítébltur tibi , cúm bene* 
féceris ei. 

Introíbít ufque ín pro^é- 

nies|patrum fuórum ; * Se 

uíque in aeternum non vi- 

débit lumen. 

Homo , cCim in hondre 

„. eíTet, non inteilexit s * 

Et fepulcra eórum domus comparátus eñ jumentis in- 
iliórum in aeternum ; tabcr- (ipiéntíbus , & símilis fac- 
nácula eórum in progenie tus eíl illis. 
8( progenie : * vocaverunt* Anu Propter innocén- 
fiÓEÜna fuá in tenis fuis. tiam fufteplíti me , Deus f dby Google & confirmaíli me íti coni^ 
peftu tuo in asteriium, P/. 
40. 
Anu s- F. Tibi , Deus. 

P S AL M U S Ci. 
Fru/lrá oppugnatury qui 
Deo fitbjeclus j in ejus tu- 
tela maneu 

NOnnh Deo fuLjefta 
erit ánima mea 1 '^ab 
ipfo enim falutáre meum. 

Nam & ipfe Deus meus , 
& falutáris meus : * fuf- 
ceptor meus , non mové- 
bor ámpliüs. 

Quoufqiie irrúitis in hó- 
minem ? * interfícitis uni- 
veríi vos tanquám paríeti 
inclináto , 8c macérue de- 
pulfas 1 

Verómtamen prétium 
meum cogitavérunt repel- 
iere \ cucurri in íiti ; * ore 
íuo ben«clicébant, & corde 
fuo maledicébant. 

Verúmtamen Deo fub- 
Jefta efto , ánima mea ; * 
quóniam ab ipfo patiéntia 
mea* 

Quia ipíe Deus meus, & 
Salvátor meus ; * adjútor 
meus, non emigrábo; 

In Deo íalutáre meum « 
& gloria mea : * Deus 
auxílii mei ; & ^es mea in 
Deoeft. 

Speráte in eo , omnis 
congregado pópuii ; effún- 
dite coram illo corda vef- 
tra : * Deus adjútor nof- 
ttx in a!ternum. 

Verúmtamen va ni fílii 
hóminum ^ mendaces fílii 
hómiiium m íiat^ris , '*' ut Súbbato ad Officturn í^oci. decí^iant ipil de vanltáte i£ 
idiplum. 

Noli te íperáre in iniqui- 
táte , 8c rapiñas nolíte con- 
cupíícere : * divíriae íi áf- 
íluant , nolite cor appó< 
nere. | 

Semel locútus eíl Deus, 
* dúo hajc audívi : 

Quia poteftas Dei eft , & 
tibi, Dómine, mifericór-j 
dia ; * quia tu reddes uni- 
cuíaue juxta ópera fuá. 
P S A L M u s 6j. 

Anima fidelis Peijujlí'^ 
tiam contra iniquos deprC' I 
catur. 

EXaudi, Deus , oratió- 
nem meam , ciim dé- 
precor : * á timóre ini- 
míci éripe ánimam meam. 

Protexifti mea conveam 
malignántium , * á muJfi- 
túdine operántium iniqui- 
tátem ; 

Quia exacuérunt ut gla'- 
dium linguas fuas : * in- 
tendérunt arcum , rem amá- 
ram , ut íagittent in occul- 
tis immaculátum. 

Súbito fagittábunteuin, 
81 non timébunt : * fírma- 
vérunt íibi fermónem ne- 
quam. 

Narravérunt ut abfcón- 
derent láqueos : * dixé- 
runt, Quis vidébit eos ?. 

Scrutáti funt iniquira- 
tes : * defecérunt fcrutan- 
tes ícrutínio. 

Accédet homo ad cor al- 
tum , * 8c exaltábitur Deus. 

Sagittas parvulófum fáí^ar 
funt plag« córum i * ít ift* dby Google Sabhato ai Officitim Ko3», 141 

firmátac íunt contra eos ]ia- eíl exinaníta : * bibent om- gux eonim. 

Conturban lunt omnes 
^ui vidébant eos ; * & tí- 
muii omnis homo. 

Et annuntiavérunt ópera 
Dei; *& íáñajrius ¡ntel- 
iexinm, 

Lxtúbitur iuñm in Dó- 
mino, 8(rperábitineo ; * 
¿c laudabuntur omnes redi 
cordc. 

P s A L M ü s 74. 
Fruftrá extollunt fe ini- 
qui : Deiu judex eft» 

COnfitébimur tibi, Deus, 
confitébimur, Scinvo- 
cábiraus nomen tuum : * 
narrábimus mirabília tua. 

Cúm accépero tempus » 
* ego juftítias judicábo. 

Liquefaga eíl térra , 8c 
omnes qui hábitant in ea : 
^ ego confinnávi columnas 
ejus. 

D'ai iníquisy Nolíteiní- 
qu¿ ágere ; * & delinquén- 
tibus, Noltte exaltare cor- 
nil. 

Nolíte extóUere in altum 
cornu veftrum : * nolítc 
kK|ui adversús Deum ini« 
quuátem ; 

Quia ñeque ab oriente , 
neque ab occidente 9 * ñe- 
que á defertis móntibus. 

Quóniam Deus judex eft : 
*hunc humíliat, & hunc 
exaltat. 

Quia calix ¡n manu Dó- 
mini víni meri plenus mix- 
to; * & indinávit ex hoc 
inhoc. 

Verúmtamen f«x ejus non nes peccatóres terrs. 

Ego autem annuntiábo in 
íicuium : * cantábo Deo. 
Jacob. 

£t ómnia córnua pecca- 
tórum confringa m; * & 
cxaltabuntur córnua juíli, 

Anu Tibi, Deus, con- 
fitébimur , & invocábi- 
mus nomen tuum : narrá- 
bimus mirabília tua. P/. 74. 
Ant. 6. Tu terríbilis es. 
P S A L M U S 75. 

TerribUis ej¡ Deus in ju^ 
diciis filis fuper inicuos, 

NOtus in Judaa Deus : 
'^'in Ifraei magnum 
nomen ejus. 

Et faáus eft in pace lo- 
cus ejus , * & habitátio ejus 
in Sion. 

Ibi confrégit poténtias 
árcuum , * fcutum , glá- 
dium , & bellum. 

lUiíminans tu mirabíliter 
á móntibus sternis : * tur- 
báti funt omnes iníipientes 
corde. 

Dormiérunt íbmnum 
fuum ; * 8c nihil invenérunt 
omnes viri divitiárum in 
mánibus fuis. 

Ab increpatióne tua , 
Deus Jacob, *dormitavé- 
runt qui afee ndéruntequos. 

Tu terríbilis es , 8c quis 
refiftet tibi ! * ex tune ira 
tua. 

De coelo audítum fecifti 
judícium : * térra trémuit, 
8cquiévit, 

Cíim exürgeret in judí- 
cium Deus f "* ut íklvofl dby Google X44 

íaceret omaes manfuétos 

terrs. 

Quóniam cogitátio hó- 
minis confitébitur tibi ; *& 
relíquis cogitatiónis diem 
£sAum agent tibL 

Vovéte, & rédditeD<5- 
mino Deoveílro, ♦ omnes 
qui in circúitu ejus affertis 
muñera : 

Terr&iji , 8c ei qui au- 
fert íi)íritura príndpum ; * 
tisrríbili apud reges térras. 
P s A L M u s «I. 

Infidelium adyersüs Ee^ 
€lefiam monis ^ ipforumque 
confufio & interitus. 

r\ £us , quis símilis erit 
' tibi 1 * ne táceas » 
neaue compefcáris , Deus \ 

Ouóniam ecce inimíci tui 
fbnuérunt : * & qui odé- 
runt te , extulérunt caput. 

Super pópulum tuum ma- 
lignavénint consílium * * 
& cogitavérunt adversüte 
fan£tos tuos. 

DLxérunt : Veníte , & 
¿ifperdámus eos de gente ; 
* & non memorétur nomen 
Ifrael ultra. 

Quóniam cogitavérunt 
unanímiter : * íimul adver- 
süm te teftamentum difpo- 
fuérunt tabernácula Idu- 
luxórum & límahelítae ^ 

Moab, ScAgaréniy Ge- 
bal, & Ámmon, 8c Ama- 
lee ; '^ alienígens cum ha- 
bitántibus Tynim, 

Etenim AíTur venit cum 
illis ; * fafti funt in adju- ' 
tórium fíliis Lot. 

I-ac illis íkut Mádian , Sahhato ad Officium No3m 8c Sífarae , * ílcut Jabín i 
torrente CiíTon. 
Diíperiérunt in Endor 

* faflti funt ut ílercus térra 

Pone príncipes eórumü 
cut Oreb, 8c Zeb, * 8 
Zébee, 8c Sálmana ; 

Qmnes príncipes eórum 

* qui dixérunt : Haeredi. 
táte poflideámus íanCtuá- 
rium Dei. 

Divifio Pfalmi 82. 

DEus meus» pone iUo$ 
ut rotam » * 8c íicut 
ílípulam ante fáciexn venti 

Sicut ignis qui combúnc 
íylvam , ♦ 8c íicut flamma 
combürens montes ;; 

Ita períequéris illos id 
tempeíláre tua , * 8c in ira 
tua turbábis eos. 

Imple fácies eórum igno- 
minia 4 "*" 8c qusrent nomen 
tuum y Dómine. 

Erubefcant 8c conturben- 
tur in féculum féculi > * & 
confiíndantur , 8cpéreant: 

Et cognofcant quia no- 
men tibí , Dóminus ; *ta 
folus Altíífimus in omni 
térra. 

Ant. Tu terríbilis es . 
Deus Jacob , 8c quis rcfíl- 
tettibi1P/.75. i 

y. Confiteantur tibi , Do- 
mine , ómnia ópera tua ; 
I?2.Etíánai tui bcuedícant 
tibi. /y. 144. I 

Pater nofter. 
. f.Sacerd. Replcániroí i 
meum laude , ut canre/n I 
gloriam tuam , íí. Tota 
die magnitúdinem tuam» 

'^-'"^ AD dby Google Sablató ai Laudes^ 

SI D L A ü D E S- 

iinr.4.a. Pérfíce. 
PSALMUS x6. 
CkiMpro nobis patíentis 
"> cumfpe refiírgendL 

Xaudi , Dómine , juí^ 

tíriam meara : * in- 

teade deprecatiónem US 

Anu 7. b. In ¡uflttia* 
Divifio P/almí x6. 

INimíci mei ánimam 
meam circumdedérunt ; 
ádipem fuiím conduférunt : 
^ os eórum locútum eft fu- 
pérbiam* 

Projicientes me nunc cir. 

cumdedérunt me : * ócu- 

los fuos llatuéruat dedí- 

— — , »w. ,**.^- náre in terram. 

dolóíis. Siifcepérunt me fícut leo 

e vultu tu0 judícium parátus ad prjcdam , * & 

íicut cátiilus ieónis hábi* 

tans in ábditis. 

Exurge, Dómine, prae- 
veni eum , & fupplanta 
eum : * ¿ripe ánim?m 

-- ^ meam ab ímpio^í rámea m 

iJtaonloquáturosmeum mam ab íiiimícis manüs 
"^ra hóminum , * prop- tuae* 

Dómine , á paucis de térra 
divide eos in vita eórum : * 
de abícónditistuis adimplé- 
tus eíl venter eórum, 

Saturáti fiuit fíliis ; * & 
dimiférunt reliquias fuas 
párvulis fuis. 

Eeo autem in Juílítia ap- 

ftarebo conípéftui tuo : * 
atiábor , cúm apparüe^r 
falvos facis lit gloria tua. 

^Ant. In juílítia appaíébo 
cónfpéftui tuo : fatiábor , 
cüm apparüerit gloria tua. 
Anu 1./. Parátum. 

P S A L M Ü S 56. 

Chrifti pro nobis patientis 
ioratio; refurreclio & ajeen* 
Jio ejits pri^nuntiantur. 

Mllerére meí , Deus , 
miferére meí ; * quó- 
iiiam in te confídit ánima 

tan Hyemalis^ G Auribus pércipe oratió- 
1 meara, * non inlá- 
dolóíis. 
vultu tuo judícium 
íum pródeat : * óculi 
ivídeant aequitátes. 
jProbaíli cor meum , & 
ifitafti noñe : * igne rae 
Htainaílf; & non eíl in- 
Uta in me iníquitas. 
Utaon loquátur os n 
l«ra hóminum , * i^.^,. 
Herba iabiórum tuórum 
feo cuílodívi vias duras. 
mee greíTus meos in 
mtis tuis , * ut non rao* 
^tur veílíp;ia mea. 
I £go damavi , quóniam 
audiílime, Deus : *in- 
ioa aurem tuam mihi , & 
faudi verba mea. 
Mirífica miícricórdias 
te» * qui 
íoantes in te. 
A reíiíléntibus déxter» 
* cuílódi me ut pu- 
óculi, 

Subumbra alárum tuá- 
i protege me * á fácie 
«óniaiqui me aíHké* 

iu 

^J}U Pérfice gT«flus meos 

" íemitis tuis , Dómine , 

non moveantur veílígia dby Google 14^ Sahhato ad Lauden Et in umbra alárum tuá- 
rum Iperábo , * doñee trán- 
feat iníqilitas. 

(Jlamábo ad Deum altíf- 
íímiim , * Deum qui bene- 
fécit mihi. 

Miíit de cceIo , & libe- 
rávit me : * dedit in op- 
próbrium conculcantes me. 

Miíit Deus mifericórdiam 
fuam & veritátem fuam ; * 
& erípuit ánihiammeam de 
medio catulórum leónum : 
dormívi conturbátus. 

Fílii hóminum , dentes 
eórum arma & fagittae ; * 
& lingua eórum gládius 
acittus. 

Exaltare fuper ccelos , 
Deus ; * & in omnem ter- 
ram gloria tua. 

Láqueum paravérunt pé- 
dibus meis •, * & incurva- 
véruntánimam meam. 

Fodérunt ante fáciem 
meam fóveam 5 * & incidé- 
runt in eam. 

Parátum cor meum , 
Deus , parátum cor meum ; 
* cantáDO Se pfalmum di- 
cam. 

Exurge , gloria mea ; 
exurge » pfaltérium & cí- 
thara : * cxurgam dilii- 
culo. 

Confitébor tibí in pópu- 
lis , Dómine : * & ijlal- 
mum dicam tibi in génti- 
bus; 

Quóniam magnifícala eíl 
ufque ad ccelos miíericór- 
dia tua, * & ufque ad nu- 
bes véritas tua. 

Exaltare fuper ccslos « Deus ; * & fuper omñeiti 
terram gloria tua. 

Ant* Parátum cor meiim ^ 
Deus , parátum cor meuin ; 
, cantábo , & pfalmum di« 
cam. 

Anu 5. a. Date magní-' 
ficéntiam. 

In Feriís , A L T E R u M 

MoYSi Canticu m, 

Deut, ^2. 

Populi fui infidelitates ,* 
Deique vindícias & mifera-- 
tiones pranimtiau 

AUdíte , coeli r quse lo^ 
quor : * áudiat térra 
verba oris mei. . 

Concrefcat ut pluvia doc- 
trina mea : * fluat ut ros 
elóquium meum. 

Quaíi imber fuper her- 
bam 9 * & quaíi itillae fu« 
per grámina. 

Quia nomen Dómini in- 
vocábo : * date magni« 
ficéntiam Deo noílro. 

Dei perfeda funt ónera ,' 
& omnes vis ejus iudícia : 
"* Deus íidélis , & abfque 
uUa iniquitáte , juíhis Se 

Peccavérunt el 9 8c non 
fílii ejus in fórdibus : * ge- j 
nerátio prava atque per* { 
vería. 

Haeccine reddis Dómino f 
* popule ílulte & insípiens) 

Numquid non ipfe eft pa< 
ter tuus , '^^ qui poífédit te « 
& fccit , & creávit te. 

Memento diérum anti-' 
quorum : * cogita genera- 
tiónes síngulas. 

Interroga patrem niumí dby Google Sahbdto ai Lau¿cr» t4r (¡Mflnntiábíítibi : ^ma^ 
sxuos , & dicent tibí, 
l^aaaodmdébat AlnT- 
I gentes, ''^quandolfi- 
' tfíiiosAdanit 

■ términos "po- 
i ajusta nümeru^ 
rwm Ifracl. 
|fan:autem Dómini pó- 
* sejus : * Jacob üioí- 
shsreditátis e}as« 
bvénit eum in térra de- 
^ in loco horrórts 9 
Ivaíis folitúdink. 
ECircumduxit eum ^ & 
út, ♦ & caftcriívit 
i piipillam bculi üú* 
iSicut áqutla próvocans 
"v(^ahduni pullos fuos, * 
' per eos volita ns , 
pandit alas íuas ., St 
pllt eum , . * atque 
á?it in húmeris fuis. . > 
^Dóminusíblus dux eju; 
*'i "^ & non eratcum eo 
í aliénus. 
^Conftítuit eum fuper cx- 
aterram, *utcorae- 
t fruftus agrórum , 
[Ur fágerct mel de pe;- 
* oleumque de ügío 

[í»tyrum de armento t 
;lac de óvibtts » * eum 
|?e agnórum Se aríetMrtí 

[Jkt. hircos, oum meduUa 
|HJcii * &sánguinem uvas 
*»5«ret meracíffimum. 
. Mcraffátus eft dileélus., 
■«rccalcitrávit 5 * incraf- 
^^ , impinguátus , dila- 
tatus. rem ünim « * 8c rcccffit á 
Deo iabitári üio. 

Provocavénjnt eum in 
diis aliénis ; ''^ & in abomi- 
natiónibiiff ad iracúndiam 
^oocitavénint. 

Immolavéninc da&móniis » 
& non Deo.; * djis quos 
ignorabant» 

Novi recentefque vené- 
jHint, * quos non colué- 
runt parres eórum. 

Deum qui te génuit , de • 
jfeliquifti; * & oblitus e€ 
Dómini creatóris tui. 
. Vidit Dóminus , & ad 
iracündiam condtátus^íl ; 
* quia provocavérunt eua 
füii fui , 2k fíliae. 

£t ait : Abfcondam fá- 
ciem meam ab eis « ^ de 
coníklerábo novííGma ed- 
nim ; 

Generitio enim nerverfa 
fiftt*&infidéksr/iii. 

Ipil me provocavérunt ia 
eo qui non erat deus , * 
Se irritavérunt in vauitáti- 
bus íuis. 

Et ego prOYOcábo eos in 
jeo qui non eft pópukis , * 
^ in gente ñuUa ir]rkál>o 
iUos« 

ügnisfuccenfus eft in ítf- 
róre meo , * & ardébit 
aifque- .ad inferni novíf- 
üma ; 

Devorabitque terram 01191 
vgérmine fuo , * & mó¿- 
tium fundamenta coml;ni;^ 
ret. ^ \ 

Congregábo fuper eos 
mala ; * & fagittas meas 
compiébo.ineis. 
Gü yGooQle t4S Sahbata ai Laudesm 

Confumenttir fame , * & apud 
devorábunt eo$ aves morfu 
amaríffimo. 

Dentes beftiárum itnmit- 
tam in eos , * cum furóre 
trahéntium fuper terram s 
«teme ferpéntiiim. 

Foris vaftábit eos glá- 
dius , & intüs pavor , * 
lúveiiem íimul ac vírginem , 
la£tentem cum nomine 
íene. 

Dbci : übinám funt \ * 
ceflare faciam ex homíni- 
bus memóriam eórum. 

* Sed propter iram inimi- 
córum dílluli, * ne forte 
fuperbírent boíles eónim ; 

Et dícerent : Manus noí- 
tra excelfa , & non Dómi- 
íius 9 * ftcit bajc ómnia. 

Gtnt ablque consilió eft i 
& íine prudéntia : * úti* 
nám s4perént , 8c intellí- 
gerent , ac novíHIm^ pro* 
Vídérenr \ 

Quómod6 perfequátur 
%lnu$ mille , * & dúo fugeat 
decem míllia % 

Nonn^ ideó quia Deus 
fuus véndidjt eos ^ * & 
f^ómimis concldíh lUos % • 

Nonenim eft Deus'iióí^ 
ter ut dii eórum ;• * 6c 
inimíci noftri funt'júdices. 

D^ vínea Sodomónim , 
vínea ?órum , * & de ftibur- 
bánis Gomorrh». 

Uva eórum , uva felHs ; 

♦ & botri amaríffimi. 
Fel dracónum vinum eó- 

rrum i"^ ^ venénum 4fi?i- 
dum mí'ariabile. ' me, *&íignáta ifl 

théfaurís méis 1 

Mea eíl áltio , & ego re- 
tribuam in témpore, * ut 
labátur pes eórum. 
- ^xtá eñdiesperditiónis ; 

* &L adeíTe feítínaat .tém« 
pora. 

Judlcábit Dómínus pd« 
pnlum fuum , ^ 8c in iér« 
vis fuis miferébitur. 
• Vidébit quód infírmáta 
íit! manus « * & clauíiquo* 
que defecérunt, reúduíque 
confumpti liint. 

£t dicet V Ubi funt dii 
eórum 9 * in quibus habé- 
bant fídüciam ; 
' .De quorum vídimis co« 
medébant ádipes, * & bibé* 
bant vinum libáminum ? 
' Surghnt, 8c opitulentur 
vobisi * & in neceffitátc 
vos prótegant. 

Vidéte quód' ego íim fb- 
lus , "^ 8c noníit álíus Deus 
prsterme. ' , 

Ego occídam « 6c eg<| 
vívere fáciam ; percútiam^ 
8c ego fanábo ; * 8c noíi 
eü qui d^imanu'mea pofíic 
erüere. *^'' 

• Levaba ád coeium m^ 
•num meam 9 & dicam ; ■ 
•Vivo eg0i in sEternum. : 

^ Si aciíero ut fulgur gl^ 
dium meum, ^Scarripilei 
rit judícium manus mea :. 

Reddam ultiónem hóítí 
bus meis 5 * & his qui odí 
runt me ,^ . retríbuam : 

Inebriábo íagittas me: 
E4nguine , * 8c giádia 
meus devorábit parnés | dby Google De craóre occifónun , * 
li.ée captivitáte , nudátí 
kimcámm cápitis. 
i Laúdate, gentes ,- p(>pu- 
lum €jus ; * quia fáagui- 
nmískyónmi iíuónún ul- 
dícétur.: : • 

£r viadiftain retríbuet in 

Mes eórum 9 * & P^opí- 

tius erit térras pópuli, lui. . 
Am* Date magiufícéii^ 

íiam Deo hoftrp . : < Dci 

tierfe^a funt ppera. 

( In Fejlisy CanITICUM. 
'Jkidith »6. f I 

■ María', Ckriflujfi ; j)ánint 

T Ndgitie Dómino in tym- 
f t>anft : cántate Dómino 
in cymbalis. - 

Modtdámini illi pfalmtim 
novum : * exáltate , & 
iQVocáte nomen ejus. 

Dóminus cc^itenens bel** 
la : *Dóininiis -nomen eft 
iHj. . , 

•Ouí páfuit caftra ftia in 
medio pópuli'íui 9 5* ut eri^ 
feret nos demanu dmnium 
inimicórum noíbónim. " 

Venit AíTur ex móntibus 
«t> Aquilóne , * in) multi* 
tudinc for^itddinis fus : 

.Guius muhitüdo obtura^ 
^it torrentes-, * & equi eó,^ 
í^mcoopearuérunt valles. 

Uixit fe incenfúrum fínei 
íneos^ * & ^úvéñesimeor 
í^ccifünim gjádio , , 

Itt&^es meost • daré in 
pí«dam , * & vírgines in 
«íaptivitátem. ■ ' 

Wminus atitem oinní«- SaUfoto ad Lauiesi U^ trádidit eum in manus fé« 

minae , * & eonfodit eum. 1 

Anu z. Laúdate Dónú- ^_ s A L M ü.s n6., 
'Mifrricordia . & veritaí 

Dei iri pop\ilum fuum a 

gentibu^ laudanda. 

LAud^teDóminum , ont- 
nes gentes : * laúdate 
eum y omnes pópuli. ^ 

Qudniam co^firmáta elt 
fuper tíqs raiíéricórdia ejus ^ 
* & véritas Dómiai manet 
inaeternuip. • ' ' . 

i^RNljaudáte Dóminum ^ 
omnes. p.^uli i-., .quóiúam 
confírmáta eíl lúpef . nof 
miferícórdia ejus. 

Capitülüm. Colojf, I. 
T^On ceífámus pro vo- 
Jl\ bis orantes . & pp£- 
tillantes ut impkamini ag- 
nitióne voluntátis Dei ». in 
omni fapiéntia & intelie^u 
ípirit^li ; ut ambulétis dign^ 
Deo., per dmnia plácemes , 
id omni opere ~bono friic- 
tificantes , & crefcentes in 
fciéiitia Dei , in omni v>i> 
tüte confortáti fecundiim 
pot¿atia9i claritátis ejus. 
H Y M N u s. ^ 

REnun Creátor ómníum, 
Noñros labores áAr 
.. juva; 
Ut caíla Chriíli nomine 
No» vita dignos árguat. 
Tu nempe fandus & po<- 
tens , 
Placeré das folus tibí : 
Tu legis audor das feqtíí 
Quod: l^c pr»monft»f 
-kex* . 

C i3 dby Google t(0 Éaihaioad Primánii Ciñí:unt iter perícula , 
Tü lúbricos fím» pedes ^ 
Etcertióreférvidi 
Pereémus ad metam gr»iiir 

(J nieta felix, pax ubi 
Et vera nos manet quks- \ 
Ublvoliiptátis facrt) 
Torrente potábis tuós f- 

Te mens , 6 alnra Tri- 
nitas 9 ' 

Anhélat ardeñs , re íitit : 
Tua redemptís grátiá - 
JEteriía redde pr%mia« 
Ameiír. 

in vía ttía , Se Ingr^diaF in 
verítáte tua : ítlt. Láít^tur 
cor mcum , ut tímeat úo- 
jnen tiium. Pf* 8<¿ 
Ad Benedi3:us; 
Anü 8. G. Dirige pedes 
sbftros in viam pacis > 
DeusIfraeL Luc. r. 
AD PRIMAM. 
Ant, 7. d, Notam. 
P s A L M US 87* 
Jufiíis ah iniráicisyeoíAtus 
ir ah amicis derelicius , fi 
Veo eommendau 

D Omine Deus fafótís 
meap , * in die cla- 
mávi & ño¿^e co* 
ram te. - 

Intret ín confp¿£idtuó 
orátio mea : ^ inclíila • 
aurem tuam ad pitecem 
meam f ' : , : . 

Quia repleta eít inalis 
ánima mea 9 "^ & vita mea 
inferno appropinquáw. 

^ftimátus íirm cnm defl 
cendéntibus in lacum :/ "^ 
lh¿his fum íiciit homo fi^e 
adjutório , iotf r mónüos Ii* 
ber: Sicut vulnctátí dolitiíert* 
tt$ iri feíntícris , auoruni 
non es nlethof ámpliüs ;' *• 
& ipfí^ de mamu toa repálfi 
fimtr i 

Poíiíéruat me in lacuin- 
ferióíit * in tenebfdfís j 
& In umbra mortis; 

Superme cónfírmátns eíl 
fi]it>r mus , * & omaes fhic- 
tus tuos kduxiíli luper me* 

Loifgé feciái notos meos 
á me : '^^poíUénint me abo* 
jiÁnMifñ€ití íibi.ü .. 

Tráditús fum <^'< & non 
¿grediéibar : *'• ócitli^ind 
lanmiémitt pn» iri(Spüi¿.' 

Clamávíadte, Déinifte, 
tota die :• =*^«tpan^ a4 t» 
manus meas. '. * .1 

' 'Numqnid indrtuis fácie» 
miraMial "^ ^mx mkáx^i 
fufcitábufif , & iconfítQ-p 
bunturtibii . .' 

Numquidinarrábit áH; 
ouis in Icpulcro mirericófr 
diaíri toartí 3i ^ • &? Vwítá- 
tem. tuara inipeiditióae % . : 
: Numquü cosgnofccntur 
in téaebris msrabília xm y^ 
& juftitia tusr in térra obii- 
viónia ? i • ,.oí « • ■ ' . 

Et ego adte^ Dómine, 
damé^i; '^fií mané ota- 
do mea pra^vieáet xea^ 1 

'. Ut quid j Dómine 9, Jí<e? 
FBErlfÍ7t>ratiónfiid sneáml * 
avfrtis fáciein tUam kmi^l 

Pauper ifiíat ego ,; A 
in iabóribwfi-'ár-javj&nfutc 
mea i : • *i cxaltátus a^tem^y 
humiliátus fum 8i CotiHij^ 
báttt$. »>:. * 'i dby Google íah^ató ái 

iu» ) ^ & tclTÓres tui con- 
Zurbavérunc me. 

Circumdedérunt me íicut 
aqua rota die j * circum- 
dedénint me íimul. 

Qongaiti á meamícum 
icpróxiinum , * & notos 
Wi&os á miféria. 

PS A L M US 142. 
Orado Pcenitentis auxi^ 
lium & faluum a Deo 
pofcentísm 

D Omine j exaudi ora- 
tiónem meam : * áu- 
libus pércipe obíécratió- 
nem meam in veritáte tua 5 
exaiidi me in tua juílítia. 

Et non intres in judí- 
cium cum fervo tuo ; * 
quia non juíliñcábitur in 
confpe¿tu tuo omnis vi- 
vens. 

Quia perfecütus eft ini- 
míciis animara meam : * 
humiliávit in térra vitam 
ineam. 

CoUocávit me in obfcií- 
ris íkut mórtuos féculi ; * 
& anxiánis eíl íiiper me ipí- 
ritus meus : in me turbá- 
tura eíl cor meum. 

Memor fui diérum anti- 
quórum : meditátus fum in 
ómnibus opéribus tuis; * 
in fa¿lis mánuum tuárum 
raeditábar. 

Expandi manus meas ad 
te : * ánima mea íicut 
térra íine aqua tibi. 

Velóciter exaudi me 9 
Dómine , * defécit ípxritus 
meus. 

^ Non avertas fáciem tuam 
a m« j '^ ^ síxnüis ero Tertiam: 'iji 

defcendéntibus in lacum. 

Audítam fac mihi mané 
mifericórdiam tuam \ * 
quia in te fperávi. 

Notam fac mihi viam in 
qua ámbulem , '^ quia ad te 
levávi ánimam meam* 

Divifio Pfalmi 141. 

ERipc me de inimícis 
meis. Dómine; ad te 
confúgi : * doce me faceré 
voluntátem tuam , quia 
Deus meus es tu. 

Spíritustuus bonus dedil- 
cet me in terram reftam : * 
propter nomen tuimí <, Dó- 
mine ^ viviHcábis me in 
ascuiitate tua. 

rldúces de tribuiatióne 
ánimam meam ; * & in mi- 
lericórdia tua difperdes ini- 
mícos meos. 

Et perdes omnes qui trí- 
bulant ánimam meam, * 
auóniam ego fervus tuus 
íum. 

Ant. Notam fac mihi 
viam in qua ámbulem ; 
quia ad te levávi ánimam 
meam, Dómine, P/. 14Z. 
AD TERTIAM. 
Ant. 4. a. AíFerte Dómino* 
P S A L M ü s z8. 

Vox prxdicationis Evan^ 
gelicíB regniim Chrifti pr<s^ 
nuntíans, 

AFferte Dómino , fílií 
Dei; *aíFerteDó. 
mino fíliosaríetimi. 
AíFerte Dómino glóriam 
& honórem ; afferte Dó- 
mino glóriam nóminiejus: 
* adórate Dóminum iti 
atrio fan£to eius. 
Giv dby Google 152 Sahhatü ad Téruatní Vox Dómíni fiíper aquas ; 
Deus majeílátis intonuit : * 
Ddminus fuper aquas mul- 
tas. 

Vox D<5mini in virtúte : 
^ vox Dómini in magnifi- 
céntia. 

Vox Dómini confrin- 
gentis cedros ; * & con- 
fringct Dóminus cedros L£- 
baní , 

£t commínuet eas tan* 
auam vítuliim Líbani ; * & 
diledius quemádmodum fír 
lius umcornium. 

Vox Dómini interciden- 
tis flammam ignis : vox 
Dómini concutientis defer-^ 
tum ; * & commovébit 
Dóminus defertum Cades. 

Vox Dómini prseparantis 
cervos , & revelábit con- 
denfa ; * & ín templo ejus 
omnes dicent glóriam. 

Dóminus diíilvium inha- 
bitáre facit , *^ & fedébit 
Dóminus rex in aeternum. 

Dóminus virtdtem pó- 
pulo fuo dabit : * Dómi- 
nus benedícet pópulo fuo 
in pace* 

P s A L MU s 44. 
Carmen nuptiaU di Chrifti 
& Ecclelice dotihiis. 

ERuftávit cor meum ver* 
bum bonum : * dico 
e¿o ópera mea Regi. 

Lingua mea * cálamus 
fcribs velóciter fcribentis. 

Speciófus forma pra fíliis 
hóminum , dif&ífa eíl grá- 
tía in lábiis tuis ; * prop- 
téreá benedixit te Deus in 
seternum* Accíngere gTádio tno ÍWJ 
per fémur tuum , * Poten- 
tiflime. 

Spécie tná 8c pnlchritií- 
diñe tuá intende , * pró£^ 
peré procede , 

Et regna propter veritá-' 
tem , & manfuetiklinein t 
& juftítiam ; * & dcdií- 
cet te mirabiliter déxti^ra 
tua. 

Sagittx tuae acütas , pó- 
puli fub te cadent , * in 
corda inimicórum regis. 

Sedes tua , Deus , in fé- 
culum féculi : * virga ái-- 
re£tiónis , virga regni tui. 
DilexiíU juílitiam 9 & 
odifti iniquitátem \ * prop- 
téreá unxit te 9 Deus , Deus 
tuus « óleo laetítias pne con- 
sÓFtibus tuis. 

Myrrha , & gutta , & 
cáfía á veíümentis tuis ^ á ¡ 
dómibus ebiírneis ; * ex qui- 
bus deleflavérunt te filiae 
regum in honóre tuo. 

Aílitit regina á dextrls 
tuis in veñítu dcauráto , * 
circümdata varietáte. 
^ Audi , filia , & vide , & 
inclina aurem tuam ; ^ & 
oblivífcere pópulum tuum > 
& domum patris tui : 

Et concupifcet rex decó- 
rem tuum , * quóniam ipfe 
€ft Dóminus Deus tuus , 
&. adorábunt eum. 

Et fíli» Tyri in munéri- 
bus : * vultum tuum depre- 
cabuntur omnes dívitesple- 
bis. 

Omnis gloria eius fíliaí 
liegis ab intfis ». * í». fím- dby Google SaUixto ai Sexíanff- rs% 

fff&r &re& drcnmamiüa mm in .conq;>¿4Íi6us, ^ ¿c «aiietádbus.' 

Adducentur r€^ vírgines 
^ft eam :: * psoxima; ^us 
ainenturiibi. 

Mereatur ia Isetítia 8c 
auitatióne ;. * adducentur 
h templiun regi$. 

Pro pátribus ruis nati 
£mrtibi fílii : * conñitues 
€os príncipes íupet omnea» 
tenam. 

Memores enint nómlmt 
tui * in omni geiier9tióiie 
& generatión^m. . 

Pfoptéreá pópuli confite- 

¿untur tibí in asternimi^. '^^ 

& ifl ^cuhim iféculi^ 

P S A L M u S I49¿- 

Laudandits Deits qui^xaU 

abit manfuetos infiílutem^ 

CAntáte Dómkto cánrí^ 
cum novum : * laus 
^us in eccléíia fan^órum. 

Lsptétur Ifrael ki eo qui 
iécit cum ;. * & fílii Sion^ 
«xultenr in rege fuoi 

Laiident nomen ejiís Im 
choro : * in tympano Se 
píáltério pfallant d ; 

(^uia beneplácitum eñ* 
Dómino in pópulo fue 9 *> 
& exaltábic hianüiétos iai 
áaJdtem. 

Exaltábunt fanfti in glá-t 
lía : * lattabuntur in cu-i 
bílibus fuis.. 

Exalta tióiies'Deiin gfit- 
itire eórunx; * *& giádii an«- 
oípites iismánibus eóitim'.^i aóbiU^ eiSium- lo máqUis- 
ferréis ; 

•Utfáciant in eis fudídunr 
•confcriptum : * gloria haac 
eíl ómnibus fanais ejus. 

Ant. Affcrtc Dómino gló-- 
riam 8c honórem» P/. zS^ 

Capitulum. Colqff: ?.. 

OMne c^uodcunuque fád" 
ils , ^ m verbo aut ia 
^pere> ómnia in nómiae* 
Dómini JelU Chrifti ; grá- 
tias agentes 'Deo 8c Paa:¿ 
per ipfum. 

i5¿, ir. fienedicam Dómí-- 
oum * In omni témpore. 
fienedicam. fí* Semper laus 
ejus * in ore meo ,- * Li 
omni témpore. Gloria Pa-- 
^i* .B&nedícam. Pf. ^ j. 

ií. Laudábo^ Dómlnuii? 
In vita mea :; 1^; Prallami 
Deo meo » quáindlü fikrou- 
Ff. 145. 
AD SEXTAM. 
Anu 'I. g. Adjútor^ 
P s A L MU s 45. 
Ecdejia' in fi haben^ 
Deiiv^, inhahitant9Jn tiojv^ 
cottiJBOvebitur» 

Eus noñer refugiuijii 
8cvirtus}*a<l]iíTor' 
/.I in. tribui^tiónibus* 
quas invenérunt nps nimis» 
. Proptereá non timébi-- 
mus , dum turbábitpr .ter-, 
ra , '*9>í transfereikur anoa* • 
tes inicor maris.^ 
. Soiiiieruiit &;. D "Ad faciendam vindidami funt aqiias eórun? tiirb^tse^ con-- AQ racienaam viiiaicnimí iuut «1411*; cviu«^ - vui*-; 
»'n«í6hibus> *rmaeya-" turbáti^ftnt montes la foí- 
llenes mpópuláíi: ir . . litjidi^^/yivs.- . 

'Aiát alli®ad©5ííe£Kí^íP<fci Íi4mittis^ii^fctus,.i«ti^^ dby Google 154 

cat dvitátem Dei : * 
fandifícávit tabernácuJum 
liium Altííliimis. 

Deus in medio ejus-, non 
commovébitur : * adjuvá* 
bit €am Deus mané dilii- 
culo. 

Conturbátas funt gentes , 
& inclinara funt regna : * 
dedit vocem fuam, mota 
eft térra. 

Dóminus virtútum no- 
bifcum , * fufceptor no£- 
ter Deus Jacob. 

Vcníte 9 & vidéte ópera 
Dómini, quae pófuit pro- 
dígia fuper terram , * áu- 
ferens beUa ufque ad finem 
terrs. 

Arcumcdnteret, &con- 
ñ-inget arma , * & fcuta 
coixiDÜret igni. 

Vacáte, & vidéte qud- 
ñiam cgo íum Deus : * 
exaltábor in géntibus , & 
exahábor in térra. 

Dóminus virtdtum no- 
bifcnm, * fufceptor nof. 
ter Deus Jacob. 

PSALMÜS 47. 

Ecchfia Dei ftnijlrá int- 
pugíkiiur r fundavit eam 
Deus in cefernum. 

MAgnus Dóminus jf & 
laudábilis itknls , "^^ in ' 
civitáte Dei noftri , in 
^«lonte fanfto ejus. 

Fundátur exultatióne uní- 
ver£e térras mons Sión ^ * 
latera Aquilónis , civitas 
Regis magni. 

Deus in dómibus eJus 
cognofcétur , * cüm ftfcí- 
picteam. ;. . Sahbató ad Sexiám¡ Quónlam«<;cé reges teíl 
congregáti funr : *«oiHl 
nérunt in unum. ^ 

Ipil videntes ílc adminl 
funt .9 ^ conturbas! íudl 
cóiiimóti ftínt. . ^ 

Tremor apprehendirMl 
* ibi dolores ut partunél 
tis. ' tí 

In fpiritu v^hementt 
contenéis naves Tharíis* .1 

Sicut audívimus » íic 
mus in civitáte Dój 
virtiütum , in civitáte 
noftri : * Deus fkm 
eam in astemum. 

Sufcépimus 9 Deus 9 
fericórdiam tuam * in 
diotempÜtui. 

Secundúm nomen tir 
Deus 9 íic & laus rúa 
filies térras t * juftítia pleiB 
eíl déxtera tua. ^ * 

Laetétur mons Sion 9 ^ 
exultent filias Judas *" prop- 
ter judíicia tua , Dómine^ 
Circúmd^teSioa , &co«H 
pleGímini eam : * aarrár"" 
ia tdrribus ejus. 

Pónite corda vcftra 
virtúte ejus 9 & diílribuii 
domos ejus, *utenarréti 
in progenie altera ; 

Quóniam hic eft Deuí A 
Deus naíler in aetcrnufflij 
& in féculum féculi r *ipftf 
reget nos in fécula. 

P s A I M u s Sd. 

Ecclejiot Dei dilataiio i' 
ipfe fundavit eam Altif" 
' jimtit* i . 

Fundamenta eJus in máa* 
tibus fanüis : * ójh-. 
git Dóminus portas Sion dby Google Súíhafo ai Vonanii 15? 

Aper ómnía tabernácula A D N O N A M. 

Jacob. Anu 8. c. Pauper. 

Gloñóía diaa funt de te , P s A L M u s 59. 

* cíviras Dei. Chrijlus mala gentij fuá 

Memor ero Rahab & deJUt : regnique fui dila-- 

Babylóms , * fciéntium tationem pranuntiau 

Oí, X"\ E"5 » repulifti nott 

fcce alienígena & Ty- 11^ deftruxiftí nos : 

I , & pópulus -Sthío- JL-^ ♦ irátus es , & mi* pópuli 
* hi fuérunt m 

pum 

^c. 

Numquid Sion dicet : Ho- 
mo , & homo natus eíl in 
ea; * & ¡pft fundávit eam 
Altíffimus % 

Dóminus narrábitinfcrip- 
túris populórum & jprínci- 
pujn, ♦ horum qui luérunt 
inea. 

Sicut laetántium , * óm- 
flium habitátio eíl in te. 

^nf.AdiútornofterDeus ; 
proptércá non timébimiw. 

Capitulum. 2. Petr. i. 

C Atágite ut per bona ópe- 
V nicertamvcftramvoca- fertus és nobis. 

Commovifti terram , & 
conturbáíli eam : "^ lana 
contrítiónes ejus 9 quia 
commóta eíl. 

Oftendifti pópulo tuo du- 
ra : ♦ potafti nos vino 
compun¿tiónis. 

Dediíli metuéntibus te 
ílgnificatiónem y * ut fií- 
giant á fácie arcús. 

Ut liberentur diie¿li tui r 
* falvum f¿ic déxterá tuá , 
& exaudí me. 

Deus locütus eíl in fan^lo 
fuo : * iatábor, & partí-* 
bor Síchimam 9 8c conval- 
lem tabernaculórum metí- 
bor. 

Meus eíl Gálaad , 8c meus üóncni 8c cleftiiSnem fa- eíl ManaíTes j * 8c Ephraini 
«iátis ; hasc enim facíen- fortitúdo cápitis mei ^eS) non peccábitis ali- 
quandó. 

^. hr. Quaeríte Dómi- 
flum 9 * Et confírmámini. 
Quaritc. Ir* Quaeríte * fá- 
^i«m ejus femper 9 * Et 
confirmámíhi. Gloria Pa- 
tri. QuaeriteDóminum. Pf. 

. y. Accédite ad eum 9 8c 
lUuminámini ; l^. Et fá- 
ciesveílrae non confimden- 
íur. P/. 3j, Juda rex meus ,^ ♦Moafa 
olla fpei meaí. 

In Idumapam extendanf 
calccamcntum meum : '** 
mihi alienígenas fíibdití 
funt. 

Quis dedücet me in civitá- 
tem munítam ? * quis dedd- 
cet me ufque in Iduma;am \ 

Nonné tu, Deus 9 quí 
repuliíli nos? * 8c non 
egrediéris , Deus , in vir- 
jútibu^ uoílris ? 
G vi dby Google 1 f6 Sabhato ad NonamL 

Da nobxs auxíliumdetri 
bulatióne , * quia vana fa- lus hóminis. 

In Deo faciétnus virtú-- 
tem ^ * &i ipfe ad níhilum 
dedúcet tributantes nos. . 

P S A L M u s 75. 

ínter mundi hujus cala^- 
Tnitates^ refugiumnoftrum. 
in Deo omnium Creatore*. 

UT quid, Deus , repu- 
iifti in finem? * irá- 
tus eft furor tuus fuper oves, 
páícux tus^ 

Memor^íto coftgregatió- 
nis tuae, * quam poífediíU* 
ab inítio# 

Redemiíli virgam haerc- 
ditátis tuae : * mons Sion , ^ 
ín quo habitaíli in eo. 

Leva manus tuas in fu- 
pérbias córum in finem : * 
guanta malignátns eít ini« 
mícus Infandoi 

Et gloriáti funt qu¡ od¿- 
nrntte, *in medio folem- 
nitátis tuae« ' 

Pofuérunt fígna fuá 9 íig- 
na ; & non cognovérunt : * 
ílcut in, éxitu Itiper fum- 
mumi mus : Jám- flofl- eft ptá 
phéta ;, * & nos non cog 
,nofcet ámpliús. 

Divifio PfalmÍ7i* 

USquequó, Deus, iffl 
properábit inimícus 
* irrítat adversárius nomci 
uium in fínem ? 

Utquid avertis maAuíi^ 
tuam 8c déxteram mam 'n 
de medio iiau tuo in íi^> 
nem V 

Deus autcm> rcx nofter 
ante fécula , * operátus eft 
falútcm in medio terne. 

Tu confirmafti in virtdte 
tua mare; * contribuían! 
cápita dracónum in aquis* I 

Tu confreeiíti cápita dra- 
cónis : ♦ deaiíli eum efcam 
pópuHs ^thíopum. 

Tu dirupifti Antes & tor- 
rentes : * tuficcaíliiliívios 
Ethan. 

Tuus eft dies, 8c tua eft 
nox : ♦ tu fabricátus t& 
auróiram 8c folem. 

Tu fecifti omnes térmi- 
nos térras : * aíftátem & 
ver 9 tu plafmaíü ea. . . 
Memoreílo hufus, im- Quaíi iñ íylva lignórum mícus improperávit Dómi 
--'^ : jí--...^ :-.' no ; * 8c pópulus insípiens fecuribus excidéfunt jánuas 
ciús in idipfum : ;* in fecúri . 
ík áfcia dejécérunt eam. 

Incendérunt igni fanc* 
tuárium tuum : * in térra 
pollúérunt- tabernáculum: 
nóininis tui. 

Dixórunt in cordé íno- 
csDgnátio cónim fímul : *^ 
Quiéfcerc. fáciámus omnes^ 
dies féftos Dei.á térra.. 

Signa* nollra non vídi- iocitávit nomen tuum. 

Ne tKidas béftiis ániírias 
confiteiítes tibi 5 * 8c áni- 
mas páuperum tuórum ne 
obliviícáris in fínem. 

Réfpice in teftamentuin 
tuum ; * quia repléti fuot 9 

3ui obfcuráti fimt térra r 
ómibus iniquitátum. 
Ne. avertáturhiímilis fac- 
tus. confilfus .; * ?^^^^ dby Google SáBatoda 

& iúx^ Imtd^bunt nomen 
%tuum. 
Exurge , Deus , jiidica 

caufam mam : * memor 
efto im^roperiórum tnó^ 
Bim , eórum quae ab iníi- 
pícate fiint tota die. 

Ne obliviícáris voces ini- 
fiíicónun tuónim : ♦fupér- 
bia eórum qui te odérunt 9. 
afceodit femper. 

Anu Pauper & inops lau- 
dábunt nomen tuum.9 Dó- 
mine. Pyi 75, 
Capitülum. Philipp. 4.. 

QUaecumque funt vera r 
quaecumque púdica , 
quaecumque juíla,qiue- 
comque fanfta , quscunw 
queamabflia» qusecumcj^ 
honsB famae y íí qua vir- 
tus, íi qua iáus difciptías» 
haec cogítate* 

KT. 1fr. Mandafti juílftiam. 
*' Teílimónia tua* Man- 
dallL ür* Et veritátem 
tuam * nimls. *Teftimó- 
iiia tuá. Gloría Patci. Man- 
dafti. 

Ür. Feci jüdícíum & iuílí- 
tiam : 'l(¿. Non tradas me 
calumniántibus me. Pf, iiR. 

AD VESPERAS* 

Ant. 4. D» Beáti omnes*. 
P S A L M ü s 127. 

Deus timendus : hinc Chrif- 
ti & Ecclejía profperi la- 
bores, 

BEáti omnes qui tí- 
ment Dóminum y * 
qui ámhulant in viis 

Labores mánuum tiiá- 
ZQSn (i^ia.]xuui«UicábÍ9. i. * ViJ^ttáii ^f 

beáw es , Khtn\ tibí 
mu 

Uxor tua ílcut vitis abum.' 
dans * in latéiibus dorñÚ9^ 
tua?. 

Filii tai íicut novelhe oli- 
Tárnm * in circúitu meaí« 
tuae. 

Ecce ílc benedicétur ho- 
mo V "^ qui timet Dómi« 
num. 

Benedícat tibi Dóminut 
ex Sion \ * & vídeas bona 
Jerúíalem ómnibus diébus 
vitae tuae. 

Et vídeas íBios fílióruBi 
tuórum, *^ pacem fuper lí^ 
ra¿1; 

Anu Btéú omnes qui 
tíment Dóminum , qui 
.ámbufoñt in viis eius. 

Anu X. a* Surge , Dó- 
mine. 

P S A L M tJ s iji. ; 

Ecciejiarrt fuam elegit' 
Deus , hanc per Chrifliim in- 
luéitaturus in perpetuüm» 

M Emento, Dómine 9 
David, * & omtiis 
maníuetúdinis ejus. ' 

Sicut jurávit Dómino, * 
•votum vovit Deo Jacob : 

Si introíero in taberná- 
üulum domús mea , * ü 
afcéndero in Icftum ílrati. 
mei : 

Si dédero fommim ócu* 
lis meis , & pálpcbris mefs 
dormitatiónem , * 8t/¿-: 
quiem tempóribus meis , 

Doñee invéniam locum'. 
Dómino , , * tabernácuiíim : 
Deo Jacqb. 

£cc«! imdívimUs ^ankim dby Google £phr|ta : ^inyénimuseájh 
u\ cámpb ^Ivae. 

Introíbimus in taberná- 
culuiñ ejus : "^ adorábimüs 
in loco ubi íletéruat pedes- 
cjus. 

Surge , Domine, in ré- 
quiem tuam; '^ tu Se arca 
fan£üiicati6nis tus. 

Sacerdotes cui indu^atur 
juftítiam; * & fanái tui 
exultent.; 

' Propter David feryum 
tuum, * non avertas fá- 
eiem Chriíli tui. 
,^ Anu Sui^e, Dómine ^ 
in réquiem tuam ; & fan¿)i 
tui exultent. 

Attt* 7. 9* Sion réquiem 
mea. 

Divijio Pfahni iji. 

yürávit Dóminus David 
veritátem , 8c non fru A 
trábitur eam : *- De fruSu 
- ventris tui ponam fuper fe- 
.'dem tuam. 

Si cuílodíerint fílii tui 
teftamentnm meum, * & 
teílimóaia mea haec qus 
áocébo eos ; 

Et filií eórum ufque in 
féculum * fedébum fuper 
fedem tuam. 

Quóniam elégit Dóminus 
Sion : * eléeit eam in ha- 
Jbitatiónem ubi. 

Hsc réqities mea in fé- 
culum féculi : ♦ híc habi- 
tábo 9 quóniam elégi eam. 

Víduam ejus benedícens 
benedícam : * páupercs ejus 
£iturábo pánibus. 

Sacerdotes ejus índuam 
iaUítári^ * & íánüi ejus exultatióne exültái}anf/ 
IUlic prodúcam cotvai 

David : * parávi lucernain 

Chrifto meo. 
Inimkos ejus induam con- 

fuíióne ; * fuper ipfum au- 

tem e^rébit ían£tificát¿o 

mea. 
Anu Sion réquies mea m 

féculum féculi : fanfti ejiís 

exultatióne exultábunt. 
Anu 2. Deus meus. 

P &AL M U 9 145. 
ChriftiLS pro populo fihi 
Subdito gratias agit r Eccle- 
Jia jihi opem pojlulat. 

BEnediftus Dóminus 
Deus meus , qui docet 
manus meas ad prsellum y* 
& dígitos meos ad belkuti. 

Mifericórdia mea , &re- 
fúgium meum ; * fufceptor 
meus , & liberátor meus. 
Protcftor meus , 8c in iplp 
fperávi ; * qui fubdit p<>* 
pulum meum fub me* 

Dómine , quid eíl hoihOf 
(juia innotuiñi ei ? * aut fí- 
lius hóminis 9 quia reputas 
eum? 

Homo vanitáti símilis fac- 
tus eíl : * dies ejus íícut 
umbra prsetéretint. 

Dómine , inclina ccelos 
tuos , 8c d^fcende : ♦ tange 
montes , 8c fumigábunt. 

Fulgura coruícatiónem > 
8c diílipábis, eos : * emttte 
fagittas tuas y 8c coaturbá- 
bis eos. 

Emitte mapum tuam de 
alto : éripe me, 8c libera 
me de aquis multis, * Áe 
mana ñlióxum aUenón:<m 1 dby Google SaB6ato itiCómpUtonUtA Qabniái o5^1ocátnm eíí 
vanitátem ; * & déxte^a 
tóruín i' déxtera hiiquitá- 
lis* . 

Ant. Deusmeus « miÍ€- 
itcórdia mea y 8c fuícq>ío)r 
meus. 

iÍTif. 6. Beátus. 

Píyijio Pfalmi 14 j. 

DEus , cánticum noVmn 
caiftábo tibí í * in 
pfaltéño decachordo pial- 
lam tibié 
Qui das íaliltem régíbus ; 

* qui redemifti David fer- 
vuin tuum de gtádia ma- 
ligno / éripe me , 

£t érne medemanu fílió- 
lum alienórum , quorum 
os iocútum eíl vanitátem ; 

* & déxtera eórum , déx- 
tera iniquitátis : 

Quorum fíHi licut m>vet- 
I2 plamatiónés *^ injuven- 
tute fuá. 

FOiae eórum compóíitae , 

* circumon^tas iit iimili- 
túdo templi. 

Promptuária edrum ple- 
na , * eruCtántla ex hoc in 
illud. 

Ores eóiuifi foctóCxy abun- 
dantes in egréffibus íuh ; ♦ 
boves eórum craíTs* 

Non eft mina macérías » 
ñeque tráníitus, * ñeque 
clamor in pktéis eóniín* . 

Beátum dixérunt pópu- 
lum cni haec l'unt : * beátus 
pó];>ulus V cuivs Dóminus 
Deus ejus. 

' Ant. Beatas pópulus > cii- 
m Dóoitittis &eus Vas^ ^Si -CAPiTirxoM. Tíuu 

SAlváror nofter Jefui 
Chriftus dedit ícmetipA 
ílim pro nobis 9 nt nos re- 
dimejret «ab omni iniqui- 
táte, 8c. mundáret fíbi pQ. 
pulum acceptábilem, iec- 
fatórem bonórum óperum^ 

H V M N U S. 

SUoréme motor córdium» 
Tuíanüititis frügibua 
Juños ab orbe cóodito 
Tenóre ditas pérpeti. 

Híc ípesf fides 8c caritas 
Duki cohaerent vínculo : 
Pnefentis aevi pon diem 9 
Msnébit una caritas. 

O caritas I óvéritas ! . 
O lux perennis ! en erit , 
Poít tot labores ^ uttuo 
Tándem fruámur Sábbat(\' 

Híc miUe per difcrímina 
Semen gementes fpárgimus: 
lUicovante ípléndidam 
Geftábimus ñieíTem mantt^ 
Tu trine i tu, potens Deus, 
Frudus adauge qtiospetis: 
Mox dona , iuftus árbiter 9 
Coelo coronábis tua. Ameit* 

^. Beneplácitum eft Dó- 
mmo in populo fuo ; ¥i^ £t 
exalrábit manfuétos in fa# 
lútem. Pf. 149* 

i4í¿ Magníficat. Antiphi & 
Oratio 9 ut in Propriso* 
AD COMPLETORIÜM^ 
Anu 8. G. Miferére mcí» 

P SAL MUS 50. 
Aninuepanitentis oratio i 
Eccle/ia tana de^deroBdaM. 

Mlferére meí , Deus , 
♦ fecundíim im^« 
nam' miferic(kdi3 dby Google ffe Sffifota ái Compl¿f<frati9^ Et íetmibm multitúdi- 
nem miíeratíómim tuánun* 
^ dek iniquitátem oieam. 
• Ampliüs lava me ab ini- 
quítate mea y* 8c á pecr 
«ato meomunda me y 

Quóniam iniquitátem: 
neam ego cognoíco » * St 
peccátum meum coatra me. 
(Cft íémper. 

. Tibi foli peccávif &mV 
lum coram te. feci ; * ut 
Juítifícérís . iu' íermónibus 
%uís , & vincas cum. iudi- 
caris. ^ 

:£cce enim 'tíi iniquitáti- 
bus conceptus iiim , "^ 8í in 
peccátis concépit me mater 
mea. 

£cce enim veritátem ii- 
kxiíli :."* incerta & occuita 
fapiéntis tus nlanifeílaílL 
ftiihi. 

Afperges me hyíTopo , 8t; 
mundábor : * lavábis me), 
& fuper nivem dealbá* 
bor, 

Auditui meo dabisjfáú- 
^iom & .laetítiam ; *^ & 
exultábunt oíTa humiliáta. 
Averte fáciem tüam % 
yeccátis meis, * & omnes^ 
iniquitátes mejs dele... 
' Corniunduai crea in me t 
Deus ; **8t fpíritum rec— 
tum innova, iri vifcéribiís 
meis* 

Ne projícias me á fácie 
tua ;.* & Spíritum fanüum. 
tmtin ne áuferaa á me. 
tentur. , :-¿ 

Libera me de 
¿US y Deus» Deus 
jnea? ;, *. & es 
£ua mea iuñítiam ' 

Dómine t labia 
ries; * & os rneum-; 
tiábit laudem ruanu 

Q^díiiam íi voluiÜ^ 
«Hiüci^m f dediílém áu 
*- holócauílis noA. dd 
Jberis. 

Sacrifícium Dep ^ 
¡contiibulátus : * cor 
trítum & humiliátu| 
Deus >' non deíbídes* f 

fienigné fac » D6mifl| 
i>ona volúntate tua M 
r'*' ut sdiücentur.muri j 
falem, . j 

« Tune acc^tábií ftfl 
cinm juílitisy oDlatk 
^ holocaufta ^ '^ rufl<^i 
póüei^t éJapea altár^ tttfl 
vítulos. 

P S A LMV S Fj- 
Chrijlus in ámgufiia nf^ 
US á Deo Patre\fibipr0^ 
bhfaiuñém pofcit» 

INcUna-.r Domínete 
rem tuam , & eXiMí 
jne ; *' quóiiiaot-inopsí 
pauper fum ego. ' 

CuftódLái)ijnem meami 
auóñiam faoSuS'íum % 
lalvum fac iérvum tuumi 
Deus.meus , .{ptraateíaj^ 

;Mirer¿re.tnetí Dómi^j Redde mihi laítítia|n |5í— 

Ititáris tui';i * & fpínim íorá die* 

nrincipáli confirma -me.. • uLxtáfaqsk' ánistam - &^ 

übcebo iníquos vias tua*|: tui ^;^i iméxúmiMi^^ dby Google 'Saíhati ai CompUtenunü m Domine i ániínam meam 
levávi. 

Quoniam tn^ Dómine, 
faávis & mitis ; * & multa? 
miíericordias ómnibus io- 
Tocántibus te. 

Auribus pércipe. Dómi- 
ne, oratiónem meam ; * 
& intende voci deprecatió- 
iiis me2. 

In die tribulatlónis mese 
clamávi ad te , * quia 
exaudiñi me. 

Non eñ símitis tní in 
düs , Dómine ; * & non 
eíl fecundíim ópera tua. 
Omnes gentes , quafcum- 
que fecifti , vénient & ado- 
lábunt coram te, Dóml- 
oe, "^^ & glori£cáDunt no- 
inen tuum ; 

Quóniam magnus es tu ^ 
& fáciens mirabüia : * tu 
«Deus.folus. 

DivifiaPfalmi 85. 

DEduc rae , Dómine , In 
vía tua , & ingrédiar 
in veritáte tua : * iactétur 
cor meum, ut timeat no- 
men tuum. 
Confítébor tibí » Dó« mine Deus mem , ¡n toto 
corde meo y * & glorifícábo 
nomen' tuum in aeternum ; 

Quia miíericórdia tUa 
ma^a eíl fuper me, "^^ 8c 
eruiíliánimam meam ex in- 
ferno inferiórL 

Deus, iníqui infurrexé* 
runt fuper me , & fynagóga 
poténtium quasfíérunt ani- 
mara meam ; * & non pro- 
pofuérunt te in confpeéhs 
fuo. 

Et tu , Dómine , Deu5 
miíérátor & miféricors , * 
pátiens> 8c multas miíéri- 
córdiae, &verax. 

Réfpice in me , 8c raiíe- 
rére meí : * da impérium 
tuum púcro tuo , 8cralvum 
ñic fíiium anciHs tuae. 

Fac mecum íigaum in bo- 
num, ut vídeant qui odé- 
nint me , 8c conftmdantur ; 
* quóniam tu , Dómine > 
adjuviíli me ,, 8c confolátus 
es me. 

Ant. Miferére meí. Dó- 
mine \ quóniam ad te cía* 
mávitorádie.. F/..8j.^ 
dby Google »w IN FERIIS PER ANNUMj AD LAUDES. 

In Feriis Adventús , di- 
tuntur fiexis gcnibus Pre- 
ces feqiientes, 

KYrie , éleifon. Chrifte , 
«léifon. Kyrie , élei- 
fon. 

Pater noñtu Secretó» 

^* £t ne nos índücas in 
tentatlónem ; 1^. Sed libera 
nos a malo. 

f. Ego dix¡ : Dómine, 
miferére raei: Til, Sana áni- 
mam meam, quiapeccávi 
tibí. P/. 40. 

ií. Convérterc , Dómine : 
lííquequó \ I^. Et déprecá- 
bilis eílo fuper fervos tuos. 
Pf. 89. 

f* f iat mifericólrdia tua , 
Dómine, fuper. nos; íi. 
Qüemádmodüm íperávi- 
musin te, Pf, 51. 

3^. Sacerdotes tui induan- 
turjuñítiam; I^. Et fan¿ti 
tui exultent. /y*, iji. 

"¡f. Orémus pro fummo 
Pontífice noftro N. n* Paf- 
cat haereditátem Dómini in 
innocéntia cordis fui. Pf* 

77- 

f. Pro Paftóre noftro 
N* i;í. Déminus coníervet 
eum , 8c vivíficet eum. 
Pf 40. 

"ff. Pro univerfa Eccléfía, 
151. Memor efto congrega- 
tiónis tuae , Dómine , quam 
poflediíU ab iaítio. Pf 73. ií. Pro Rege noftro . 
I)¿« Dómine , íalvum fac i 
gem , & exaudí nos in \ 
quá invocavérimus te. 

19- 

if. Pro cunüo pópuíj 
2^. Salvum fac pópuh 
tuum , Dómine , &. \ 
nexiic hsreditáti tuac. 
27. 

ir. Rogáte quas ad paced 
funt Jerüfalem : I5í. Fr 
paxinvirtüte tua « & abu 
dántia in túrribus tuisJ 

Pf "I. 

t' Orémus pro frátribuí 
noftris abféntibus. IJl. Be- 
nefac , Dómine , bonis & 
reftis corde. /y¡ 124. 

if. Pro infirmis , afflic- 
tis , 81 cai>tívis. I5í. Libera , 
Deus , Ifrael ex ómnibus 
tribulatiónibus fuis. P/« 
14. 

f. Pro cunáis fídélibus 
defunítis. Vi» Edúcat eos 
Dóminus in lucem, & ví- 
deant juftítiamejus» Mkh» 
7- 

Deindé dicitur Pfalmiis 
De profundis qui hahetur 
fiiprii p. 96 & infinej Glo- 
ria Patri. 
[ InVrfperls , ejus loco di' 
citur Pf Miferére. fuprá^ 
p. 159 ,ci£m Gloria Patri. ) 

Finito Pfalmo dicitur;^ 

a/'. Dómine Deus virtií- 
tttxzi } converte nps ; ^«¿t dby Google fn Ftriiípcr Añitum ai Laude/i iCi 

Utende fáckni^ tuam » & iní tinkáte Spirítús íán¿tí 
Deus , per ómnia íecula fe- 
culórujD. 

^* Ameiu 
fí. Dóminus vobiícum, daCé 
fé BenedicámUS Dóm. &c. 

Deindé inchoaturOjjUium 
parvum.} 

■ Si verá non dlcitur 9 fit 
continuó Suffragium /c- 
^uens. 

De ómnibus Sañctis.. 
Ant. Fulgébunt íuíli íi- 
€ut«fol in regno pacris edr 
rum. Matu 13* 

' )^. Beáti qui háhitant ¡a 

^oma tua ^ Uómine. i;¿. In 

fécula feculórum lauda- 

bunt te. Py: 8j. . 

Orémus* 

[ Ubi dicitur Officíum par^ 
vurtí j. cmitíuntur yerba 
qua includuntur dupUci 
parenthefi. ] ' 

ACun^tis nos , quasfu- 
BH» Dómine 9. mentís 
8c córporis defeník perí- 
cult^; :& íiitcrcedéntibut 
( beátá & ^loriófá femper 
Vii^ine Dci genitríce Ma- 
ría 9 ) beátis ApóHolis tuis 
Pctro & Paulo 9 íitíiuc 
beát* N. & ómoibus San<S- 
tis 9 falútem nobis tríbue 
¿Dienifnus & pacejn : ut def- 
rtru¿^is.adverílt^ibu$ &. en. 
.róribus univeríi; 9 . Eccl^«- 
fia tna. íeoírá tibí férviat 
libértate ; Per ( eumdem ) 
Dóminum noftrum Jefunj 
Cbríílum Fílium tuum, 8cc« 
( Nomina Angelorum 9 
SanñiJoannis Bapxiflif & 
Stl(\feph^ ifinmin^nü fílvi érimus. PAi^* 

^. Exurge ^ Dómine 9 ád- 
luva nús ; i;¿. £t redime 
líos propter nomen tuuBÍ. 

P/.4Í. 

% Dómine 9 exaudi ora- 
tkiaem meam ; ^. Et da- 
mor meus aa te .véniat. 
F/. 101. . ^ 

JÍ*. Dóminus vobifcum. 
]{t. Et cum fpíritu tuo. 

Et dicitur Oratio cwívc- 
niensm Quando propria non 
affignatur 9 dicitur de Do- 
minica pra^edenti. ' 

Diño fienedicámus^)^. 

ciítida fit Comrnemoratio 

de aliquo Sanciojjit eo loco» 

Dcinde hunt 

SÜFFHAGIA, 

feu Commemorationes com- 

muñes j ( in Officio Feriaíi 

tantiim ) utfequitur. 

Desan cta Cruce. 

Anu Peccáta noítra Chrifl 

tHs pértulit in córporc fuo 

íuper Ugnum ; ut poccátis 

mómii 9 niílítiaer vivánuis. 

I. Perr.2. • - 

' t, Ipfe réidimet Ifraé'l 9 

l¿. £x ómnibus iniquitátl- 

buSCJUS. P/¿I29. 

-Orémus. 

PErpétuá nos. 9 qtiarfu- 
mus 9 Dómine 9. pace 
cuílódi^ qtios per ligilum 
fatidaeCrúcisredímere dig- 
nátus e$ ; Qui vivis & reg- 
nasDeus» Ht..Amen. . 
. ( Sifequatur Qfficium par^ 
vum B Mari¿s , tune fit írir 
tegra cotúhtfió : Qui vivis 
& regoas cuan Deo Patif dby Google Hsn; In FeriU'pétAnmm ad PñHtajhJ /im^ ) praponuntur Apof- 
ioiis, 1 , 

S' Dóminus vobifcuin,&c. 
f. Beiiedicámus Dómi- 

Si aliud Officium non fé^ 
luatúr , \dicitur ficrétó : 
ridélium ánimas per jnife- 
ricórdiam Dei requiefcant 
iii pace. Amen. 

peindé , Pater. & fiQ jad 
alias Horaí, •/ 

Ante Priniam i Tertiam , 
Sextam^i Nonaruy .^^Vef- 
veras y ubifeparantur ah 
Tiotapracedentii ut&i^nté 
Laud€i ciim Officium Moc^ 
turnítm immediaté núnfC' 

fuuntur , dicitur fecretd » 
^ater & Ave. 
AD PRIMAM. 
Ür. Deus , t io, adjuto- 
fium y &C. . . 

H Y M N U S. > 

JAm lucis orto sidere.» 
Deum précémur fúp-- 
pücesy : <■ : 

Noftfas ut ipí« dírigatV 
Lux increáta , fémitas. 
' Nil Ungua , nii' peecet 

manus ; : 
NH meas inane cogitet: 
In ore fimplex vérita» , 
In corde regnet caritas* 

Incoepta dum ñuet dies ^ 
O Chrifte y cuílospérvigü, 
Quas íkvus hoñis óbüdet » 
Portas ttíérefénfuum* -. 

PrȒld diurnuf JUt ttut 
Subí^rviat laudi labor : 
Audóre quas te Cflepimuí^ , 
Da te favente prójíéquL 

Snperba ne niinis cart» . 
V&m iktotor impecet 9 Carais domet £upéxfm 
Potús .cibíque párci&rt 
Qui: nos cr«áyit i. 
Patri;.,. ^ . \ 
Laus , , qui ^redémst » 
Qui caritate nos fon 
Par íittibi laurel 

Amen. . 
. . lírvFerMí Offici^^ 
mi & Antiph. dicitn. 
mndiimFcpiain ^l uf. 
lis diebus. ({ffignantuti— 
. InF^isverá ys.Jk 
femperJumitUK de. ¡Proi 
•vej d« Communf ^..&vi 
mi tantiim 'dicunít^ d 
riár nili almr jiotñm 
Capitüxüm. Epk 

Vldíte» fratresti 
modócautéaHibn 
non quañ inüpiente^ii 
-Wt fepient€s^ ; . redifá^ 
teinpu&»<qúónrani d,ie$4 
funt. . ■• - . ' »¿. 
, íiiir.GíirifteylFiB 
yivl y T.f (Miferéfc • iw 
c/2v#f- Olu-ifte i F'úi:. 
vivK . ♦ «Mijfepérer no 
jr.iQuiftdes * ^dái 
ram Patris , [ Uic ifij 
f^pé miuamkCs^fii ut lúf 
tmrúnSToprió. «^ .-fr in <i 
muni,} "^ Miíerére |id' 
Gloria P^tri , & Filio ,1 
& Spirítui iáiíad^iAl 
<>briñe> iFili Deiívivíf 
Mi^ére Áoh^Maxttu i 
Toh. ^^Hthr.^i:. ' ^ - 
f. Exurge , Dómkit*Í 
}uva nos ; ]^. £t jédim 
nos propter norncütiam 

•InFeJjtis SimpliabiBri^\ 
fupiiL ^nñcrauk ia$rÁJ0m dby Google Jn Feriis per Anmtttt aiFñmam^ 16$ ticmimiddicitiir : Dá- 

STobí/cum. vel Dó- 

í.oaudi. & Oratiom 

leDeus, infrajp» 1 67. 

i/íTÍü vero addnntur 

fKECE S. 

^ ad Laudes dicta 
l^PrecesjJug dicuntur 
vgenibus. 

Yrifi,cléifon.Chrifte, 
eiéifon. Kyri€,eléifon. 
ittr noftcr» fecretd» 
r- Et nc nos indúcas ia 
"itionem; i^t. Sed lí* 
«Ka malo, 
£t ego ad te i Dó- 
• clamávi i líí. Et 
orátio mea pravé- 
■te. P/. 87. 

Kepleátur os meum 
^. Ut cantem gld- ]^« £r^ me « Ddmine « 
ab hómine malo : 1^. A 
vilo iníquo érípe me. P/« 

1f* EripemedeinimícU 
meis 9 Deusmeus ; Itt. Et ab 
iofurgéntibus in me libere 
me. Pf. 58. 

if. Erípe me de operán^^ 
tibus ¡niquitátem ; J)t« Et 
de viris sángirínum falva 
me; Ff; %%, 

ir. Sic pfalmum dicam 
nómmi tuo in íkulum fé« 
culi , %. Ut reddam vota 
mea de dle in diem. Pfm 
60. 

f. Dirígeme, Dómine f 
in verítáte nía 9 & doce 
me ; ff.. Quia tu es Deus 
falvator meus. Pf. Z4é 

Í¡. Remiaifcere miferati(5w ^luam, totádiemagni- num tuárum , Dómine , 
!«-»«. ^- w. - Ut. Et miíérícordiárum tuá- 

rum quae á féculo íliut* 

F/. 14. 

ff, Bénedic , ánima mea f 
Üómino ; 1^. Et ómnia 
qu» intra me funt, nó* 
mini fando ejus. Pf. loz* 

if. Bénedic , ánima mea , 
Dómino^ l^t Et noli obli- 
vifci omñes retributiónes 
ejus. Pf. 102. 

if. Qui propitiátur óm- 
nibus iniquitatibus tuis ; 
Ií¿. Qui fanat^ omnes infir* 
initátes tuas. Pf 102. 

if, <2ui rédimit de inte», 
.jritu vitam tuam ; I^i. Qui 
corónat te in raiiericórdia 
& raiferatíónibus. Pf 102. 

f^ -Qui repkt in bonis 
.d9iid¿nuiii.fiuuin :.iyi,RQ« -m tuam. Pf. 70. 
T. Averte fáciemtuam á 
^catismeis; i^u Et om- 
» üJiquitátes meas dele. 

y» Cor mundum. crea in 
«íüeus; l^.Etfpíritum 
*5^m mnova in vilcéribus 

^ Ae projícias me i fá- 

f^\ n. Et Spíritum 

^«fim tuum ne áuferas á 

. A». Kedde mihi* latítiam 
•^!«^mtui;i^.Etfpírim 
P^ncípáli confirma me. 

r/. JO. 

J-Quando Preces dicnru 
'^'^flixis genibus j addun- 
'^h^mesff.antcM- íigitizedby Google tti ht Tenis per Annüm ai Prímaml povábitur ut aquilas fuven- 
tusTua# Pf, 1 02.] 
: Deindé .fignandoje Jigno 
cnicis : j . 

' 'Í¡. Adjutóríurarnoílrum t 
in nomine Dómini , l^t. Qui 
fecit coelum 8c terramí 
Pf. 125. 

Hebdomadariiis fack Con- 
feffionem 9 medíocri voce 
dicens z . ■ i . • 

Confíteor Deo omnipo-? 
jtenti :, ' beatas Mairíae 
femper vírgini r beato Mi-^ 
chaeli Archángeio , beato 
Joanni Baptiíls 9. fandis 
Apóftoiis Petro 8c Paulo , 
ómnibus Sanftis , ( 8c vo- 
bis , frátres : 1 quia pec- 
cávi nimis. cogitatióne 9 
verbo 8c opere j ( ád fi- 
iqátntia verba i tér pétcufi- 
$iLrpeBiLs : ] mea culpi-, 
mea: culpa., mea máxima 
culpa. Ideó.precor beátam 
Maríam íémper vírginem , 
Iseátum Michaélem Ar- 
chángelum , beátum Joan- 
nem Baptiílam 9 fanQos 
Apodólos Petrum 8c Pau- 
lum 9 omnes Sanftos , [ 8c 
vos, fratres9^] orare pro . 
eme ad -Dóminum Deum 
noílrum. 

Chórusdicit'. 
' Mifereátur tui omnípo- 
tens Deus ; 8c 9 dimiffis 
peccátis tuis 9 perdiícat te 
ad vitam aeternam. Hebdo- 
jnadariiis refpondet y Amen. 
Deindé Chonis facit Con- 
fejjionem ; & ubi diñum efl 
vobis 9 fratres , 6* vos , 
fratres , dicít tibí 7 pater 9 
& te , patex. [Midieres in fiíis Con* 
ventibus , loco fratres , & 
patcr > dicunty foróres , & 
mater. 3 

FaBdConfeffione á Choro ^ 
Hebdomadarius dicit: ' 

M^reátur veílrí'omm- 
pótens Deús^ & , 
dimifiís-. peccátis. veílris , 
perdiicat vos ad vitam «ter- 
nam'. íf. Amem 
- i Qiújblusireciiat y/emel 
dicit^ Confíteor, omiffis 
vócibiis qxicetilauduniíir pa- 
rénthefi^.'§t nddkd partí' 
cilla 8c 9 ante vocextómnir 
bus & omnes. 

Deindé* Miíereátur. fe^ 
mél 9 ad, quod dicit 9 noílrí , 
noítris, nos. 3 

Deindé fignandofe Jigno 
4:rucif»j 

INdülgéntiam9 1 abfolu- 
tióncm 9 8c remilfió- 
hcm peccatórum noftrórum 
tríbuat nobis omnípotens 
8c raiféricors Dóminus. 
^. Amen. 
Eleyans vocem , dicit : 
)5^.Exaudi nos 9 Deus^ 
falutáris noíler 9 I^L. Spes 
ónmium fíniun\ terr». Pf* 
644 1 

Jtr. Miferére noftrí 9 Dó- 
mine , I^. Miferére noílrí. 

Pf. 122. ^ ; 

^. Fiat mifericórdia 
tua 9 Dómine 9 luper nos , 
¥1, Quemádmodüm íperá* 
vimusin te. Pf. 32. 

)lr. Dómine 9 exaucU ara- 
tiónem meam ; I^. £t cla« 
mor meüs ao: re véniat» 

Pf lOI, dby Google ín Feríís per Anniim adPrimam* V.Dómínus vobiícuin,&c. 
Orémus. 

D Omine Deus omnípo- 
tens, qui ad princí- 
pium hujus cUéi nos perve- 
níre feciñi , tuá nos hódié 
(aiva wtúte 5 ut ad nullum 
decJiflémuspeccátum, fed 
/émper ad tuam juñítiam 
faciendam noílra procé- 
tiant elóquia 9 dirigantur 
cogitatiónes & ópera \ Per 
Dóminum noílrum Jeíúm 
Chriílum Fílium tuura y 
qui tecum vivit & regnat 
in imitare Spíritús fan£ii 
peus , per ómnia fécula 
feculórum. I?t. Amen. 

í. Dóminus vobifcum. 
I?l. Et cum ípíritu tuo. 
t* Benedicámus Dómino. 
i^. Deo grátias. 

8i dicenda fit Prima de 
OSicio parvo B, Mar'ut , 
pTiíponitur Officio Capi^ 
íuli, 

AdOfficiüm Capituli. 

Primó fit leñio Martyro- 
logii , in cujas fine nihil 
refpondetiir ; fid Jlatim 
licbdomadarius dicit qua 
ícqmintur. 

Si vero non legatur Mar- 
tyrologium j Officium Ca- 
pitiili incipitiir abfolutéfic: 

f, Pretiófa fn confpe^ 
Dómini , i^. Mors San¿tó- 
nim ejus. P/. iis» 

SAnáa María , & om- 
nesSandi ádjuventnos 
in oratjónibus íuis pro no- 
l)is adDeum ; ut fecundiim 
eum qui vocávit nos , Sanc- 
pnkj Scipüi^^moicon* itf; verfarióne fandti ílmus. 
Rom. 15. I. Petr. u 

]$t. Amen. 

Deindé legitur NecrolO" 
giiim , fi legendum fit : 6r 
pojl ejus leciionem 9 did^ 
tur Suffragium fequens pro 
defuncHs. 

Si vero nullum legendum 
fit Necrologium jfiatimpofl 
pracedentem Orationem ¿c 
Sanclis , ^fit Suffragium 
pro defunctis fie : 

Dicitur Pfi De profundis. 
p. 96. 6^ in/íne, Kéquiem» 
cum tj^. Requiefcant in 
pace. Dómine , exaudi.Dd* 
minus vobifcum. & Oratio » 
Abfolve. ut hahetur in fine 
IIL Noclurni Officii Defúnc- 
torum, 

' In Feriis & Fejlis á po- 
pulo non feriatis dicuntur 
fequentes 

PRECES 
ad opus manuum» 

[ f. Deus , in adjutóriuní 
meum intende ; i(¿. Dómi* 
ne , ad adjuvandum me 
fcftína. P/. 69, 

if. Sit Tplcndor Dómini 
Dci noftri íuper nos ; ¥f.. Et 
ópera mánuHm noáráruní 
dirige. Pf. 89- 

íf'.Dómine, exaudi oratio- 
nem meam ; 151. Et clamoi 
meus ad te véniat. Pfi lox», 

Orémus. 

Dirigere & fan^^iQcá* 
re , régere & ^ber- 
náre dignare , Dómine 
Deus , Rex ccsli 8c térras* 
hódié corda & córpora no:^ dby Google xcn Iñ FerliS per Anfíñm ad Prímami tra 9 iénfus , fermónes 8c 
aftusnoílros , in lege tua , 
& in opéribus mandató- 
jfum tuónim : ut híc » & 
in seternum , te auxiliante , 
falvi & liberi eñe mereá- 
mur , Salvátor muncü 4 
Qui vivis & regnas in fé- 
cula fecuiórum. J^* Amen.] 
Hic denique fit Uñi9 
Canonis , fie : 

LeSor 9 Jube , domne 9 
benedícere. [Lecirix dicity 
domna. folus vel fola reci' 
tans dicit abfoluté ] Bened» 
Det Dómlnus leges íuas in 
^mentem noílrain 9 & in 
corde noftro fuperfcríbat 
eas. Hebr. S. I^. Amen. 

Tüm lé^itur tanon , qui 
pro fingulis diehus habetiir 
fuoioco; in cujus fine di~ 
cinir ; Tu autem 9 Dó- 
mine 9 miferére noílrí. 
i;¿. Deo grátias. 

Pojl Jeclionem 9 HebdO' 
.madariiís dicit fignando fe 
Jigno crucis^ : Áajutórium 
jioftrum t in nomine Dó- 
mini 9 ^. Qui fecit coelum 
& terrám. Pf. izj. 

Submijjiori voce dicit : 
Benedícite. Leñor verfus 
ad eum 9 Deus. Hebd. Deus 
pacis aptet nos in omni 
moao 9 ut faciámus ejus 
voluntátem9 fáciensinno- 
bis quod pláceat coram fe, 
per Jefwm Chriftum : cui 
cft gloria in fécula fecuió- 
rum. Hehr. ij. Leüor , 
.Amen. 

Po/i qitamlibet Horam 9 
jp aliud Qfficium non fe- fiiatur 9 dicitur feeretb 
idélium ánimas per zniíé 
ricórdiam Dei requieícan 
in pace. Amen. Deindé 9 Pa 
ter nofter, 
AD TERTIAM. 
f. Deus 9 t in adjutó. 
rium 9 &c. 

. H Y M N ü S. '^ 

OFons amórís9 Spírituí, 
O fanüe donóruxn pa- 
rens 9 ^ 

Tuas refdfus íntimis 
Acceqde üammas córdlbu^ 

Qui caritátis vínculo 
Cum Patre neftis Fílium t 
£t nos amóris mútui 
Arftis coapta néxibu^. 

Qui nos creávit,laus Patrí; 
Xaus 9 qui redémit. Filio ^ 
Qui caritate nos foves j 
Paríittibi laus, Spíritus. 
Amen. 

[ In Feriali Officio Pjalmi 
& Antiphona diciuitur fe^ 
cundiim Feriam ^ ut/ingii" 
lis diebus affignantur. 

In Fejlis vero 9 Ant* fem^ 
per ñimitur de Proprio 9 
veldeCommuitij &Pfalm¿ 
tantiim dicuntiir de Feria 9 
niji aliter notetiir. ] 

Capit. & ?¿. breve fumun- 
tur ubifumiturAntiph.fu^ 
ver Pfcdmos; 6rjicad alias 
lloras. 

PRECES. 

Quando ad Iludes dicítí 
funt Preces y tunead Ter- 
tiam , Sextam , & Nonam 9 
ha dicuntur flexis genibus. 

KYrie , eléifon. Chriíle 9 
éleifon.Kyxie, eléifon* 
Pater noíter./ecr^/d. f. Et dby Google In FeriU per Ahnum ad Sextam t S*^* f^ üa nos índüeas i a tentatió- 
nem : ^» Sed libera nos á 
líalo. 

f. Dómine Déiis virtu- 
ton, convert« nos ; I?i. Et 
oíleiíde fáciem tuain , Se 
iálvi ¿rimus. P/. 79. 

/. Exurge, Dómine, ádju- 

va nos i 1^. £r redime nos 

. proprer nomen tuG. P/. 4?- 

j^. Dómine, exaudí oratió- 

nem m«am j H- £t clamor 

meus ad te véniar. P/. loi. 

f. Dóminus vobiícum , 
íl. Et cura ípíritu tuo. 
Oratio conveniens, 

f, Dóminus vobifcum » 
ll. Et cum ípíritu tuo. 
t' Benedicamus Domina. 
J!^. Deo grátias. 

AD SEXTA M. 

t* Deús 1 t in adjutó- 
liom , &c. 

H Y M N Ü S. 

JAm folis excelfum jubar 
Toro corulcat lúmine ; 
Sic, Chrlíle» tu mundum 

fiová 
Sol verus accendis face. 

Fac plena noftris fúlgeat 
Lux vcritátis méntibus ; 
rae noílra plenam caritas 
Crefcendo furgat ad dicm. 
, Doxologia & Antiph. ut 
tn Proprio. Pfalmi ut in 
Pfalterio, 

Capit. H br. &f.ut in 
yoprio. Freces , fi dicen- 
^oip.nt^ dicuntur ut Juprá 
flá Tertiam,. 

Oratio conveniens* 
A D N O N A M. 
,y. Deus, t ifl adjutó- 
|lum,&c. 

ParsHyemalís» H Y M N U S. PRono volátus ímpetu % 
Inciínat in noüem dies; 
Sic vita fuprémam cito 
Felhnat ad mctam gradu.^ 
O Chnfte,dílm fixus cruel 
Expandis orbi bráchia <, 
Amare da cruccm ; tuo ^ 
Da nos in ampléxu morí. 
DoxoL & Ant. ut in Pro-i 
prio. Pfalmi utin Pfalterioé, 
Capit. í^.br. & f.utirt 
Proprio. Preces , fi dicen^ 
daifint, dicuntur ut fupri, 
ad Tertiam. 

Oratio convenieHSm _^ 
AD VESPERA& 
Preces , fi dicendtx fint é 
habentur Jii^rá ad Lau^ 
des. 162. In iis ^loco Pf. !>• 

Srofimdis. dicitnr Pf* Min 
írére. 159. 

SUFPRAGIA^ 
in Officio Feriali tantiim^ 
De sascta Cruce* 
Ant. Mihiabfitgloriári^ 
nifí in cruce Dómini nollri 
Jelu Chrifti. Galat. 6. 
f. h\ Dcofalutárcmeumt 
íí. Et gloria mea. P/.61. 
Orémus. 

PErpéiuá nos , quasfu- 
mus, Dómine, pace 
cuftódi , quos per lignum 
fanfta Crucis redímercdig- 
nátus es ; Qui vivis 8c 
regnas Deus. fl. Amen. 

[ Si fequantur Vefperm 
de B. Maria , tuncfit inte^ 
gra conclufio : Qui vivis 8c 
regnas cum Deo Patre m 
unitáte Spiritús fanfti Deus, 
per ómnia fécula feculórum. 
ff.. Amen. & poji BenedicA- .edby Google íre^ Tn Ferus ptr Armum ai Complttarittmi^ 

dícitur , D€us , t in 1í^ Dómitius vobiíbtlti 
Et cuín ipíritu tuo. mus, 
adjutórium. ] 

Si vero non dicitur Ofi- 
tiiim parvum yfit continuó 
Suffragium feqiiens, 
UE ÓMNIBUS SaUCTIS. 

Anu Hi funt ante throw 
Aum 0€Í , & férviunt ei die 
ac no£te in templo ehis » Se 
qui íedet in throno t habi- 
táblt fuper illos. Apoc. 7. 

f. In «ttmiim exulta- 
bunt ; HL. Et habitábis in 
cisa Pf. 5. 

Orémiis. 

I Ubi dicitur Officium par- 
vum 9 omittuntur verba qua 
mcluduntur duplici paren- 
thefi. 1 

ACunfitis nos , quaefu* 
mus Dómine « mentís 
& córporis dcfende per£- 
cuiis ; & intercedéntibus 
< bceátá 8c gloriófá femper 
Vírgine Dei genitríce Ma- 
ría , ) beátis Apóñolis tuis 
Perro & Paulo , atque 
beát. N. & ómnibus Sane- 
éis , falútem nobis críbue 
benignus & pacem : ut def- 
truftis adveríitátibus & er- 
róribus univeríis , Ectléfia 
tua fecdrá tibi í'érviat li- 
bértate ; Per ( eundem ) 
Dóminum noñrum Jefum 
Chriíhim Fílium tiium, qui 
tecum viyit , & regnat in 
tanitáte Spírirús fanfti 
Deus , per ómnia fécula 
feculórum. i;^* Amen. 

[ Nomina Angelorum 9 S. 
» Joann. Bapu 6f S. Jofeph 9 
fi nominandi fint 9 pr«- 
fonuntuí A^iüfiolis» I ){^» Benedicámus Dóm.S 
Secretó : Fídélittm »^ 
Pater.yí Completorium i 
mediaté non íequatiir. 
AD COMPI-ETORIUI 

Lector : Jube » Domii 
benedicerc 9 Bened» Q{ 
cumqiie hanc ré^ulaini 
cdti íüerint » pax fuper 
los, 8c mifericóirdia* Cah 
111. Amen. , : 

Tiim fit leñia naví 1í 
tamenti ^ ut habetur f{ 
fingulis diebus ad calc0 
Breviarii : infine LeclioiW 
dicitur : Tu autem 9 Qi 
mine 9 miferére noM 
tjL. Deo grátias. Ji 

Signando polltce pem 
hebdomadarius ¿icit :' | 
Converte nos 9 t 1^«"* 
lutáris nofter ; iji. Etavej 
iram tuam á nobis. 

Hic facienda eji 
Jio peccatorum » uí habei 
fuprá ad Primam i6^;J* 
licet mediacri voce 
fíteor 9 &c, 

Foílea elevans vocepi\ 
> f, Deus 9 t iíi 
rium. -'I 

Ant. ut in Proprio. VjOM 
mi de Pfalterio, 

Hymnus ut in Proprio» 
CapiTulum. i. Petr- f\ 

SObrii eílóte, & «fli 
late ; quia advcrlarw 
veíleV diábolus , tanq«»J 
leo rügiens 9 círcuit qu*J 
rens qucm dévoret : ^ 
resídite fortes in fide. 
ít, bté la manuí «»« ;t averl 
ConM dby Google Iti Ferüsper Annum 

nomine , * Commendo 
ípírinmi meum. In manus* 
t, RedeiniAi-^e> Dóini- 
ne , * Deus yeritátis. * 
ConuBendo. Gloria PatrL 
In manus. Pf. 50. 

j^Xuílódi me. Dómine, 
ut pupillam ócuíl: I^. Sub 
upen aiárum tuánun pió- 
rege. me. Pf, 16. 

Ánu ut in Proprio. 
Cakticüm Simeonis. 

tdic* %. 
, !)&' Salyatorís . adytntu , 
$ratiarum- aítio»^ , T 

Nünc dimittis íervum 
tuum 9 0ómine , * 
lecundüm verbum tuum,* 
in pace ; 

Quia vidénmt óculi mei * 
iülutáre tuum , 

Quod paraíli * ante fá- 
clem ómnium populórum 9 

Lumen ad revelatiónem 
géníium , * & glóriam 
pkbis tU2E IfraéL 

In Fejlis Simplicibus , & 
fuprcif necnon intrá Ocía^ 
vas ^ continuo dicitur : Dó- 
minus vobilcum. ve/ Dó- 
mine exaudí. & Orat'to 
Yífita. infrá* 

Ifi Fcriis vero adduntur. 
feguentes ¡ 

PRECES. ' 

Qiiandd dicLs funt Pre- 
ces in Vefperis , ha dicuri' 
tur fiepcis genihus, 

KYrie , eléifott. Chrifte , 
eléifon. Kyrie, eléUbn. 
Pmu Secretó. ií.Etne 
nos indúcasin tentatiónem; 
1$. Sed libera i)os a malo. 
t. Benediaus' e$ j Dór ad Completorium» tjx 

mine, Deus jpatrum noí> 
trórum ; ¥i^ £t laudábilis» 
& l^oriófus , 8c fuperexal- 
tátus in fécula. Dan, j» 

íí, Ben^iüum nomeit 
glorias tyae fan^um ; I^. £c 
laudábile» ¡k fuiíerexaltá- 
tüih in ómnibus fécuUsc 
Dan, j. 

Jí, Benedi¿his es in fir- 
mamento coeli ; ¥1, £t lau- 
dábiHs , 8c gloriófus in £^ 
cula.' Dan, 3. 

í'..Bcne<ííc»t ños Deus,, 
Deus noíler : Ri.jRenedícat . 
nos Deijs. Pj. 66, . ^ 

)í[^«:£xaudi nos,' Deusia- 
lutárisnoder, I^.Spes óm- 
nlüm fínium térras. Pf, 64» . 

X^.Miferérenoltrí, Dó- 
rame ; V^, Miíerére nollrí* 
Pf. ni, 

ir, Fiat miíéricórdi^ 
tua , Dómine , íuper nos , 
Vf., Quemádmodüim fperá- 
vimusin te. P/. 52. 

íí. Dómine , exaudí ora-, 
tíonem meam ; I^. £t cla- 
mor meus ad te véniat» 

Pf lOI. 

1f. Dóminus vobifcum , 
i;¿. £t cum fpíritu tuo. 
Orémus. 

Vlílta , quasfumus «^Dó- 
mine , habitationem;^ 
noílram , 8c omnes insi- 
dias inimíci ab ea longé 
repelle.: Angelí tui fanal 
habítent in ea , qui nos 
in pace cuílódiant ; 8c be- 
nedíftio tua fít fuper nos 
femper ; Per Dominum 
noftrum Jefi^m Chriílum 
FiUum tuuiíi , qui tecum 
H ü dby Google Vfz In Feríts per Anniím ad Completorium» 

vTvit & regnat in unitáte Chrifti Fílii tui incarnatk ^íritus fanfti Deus , per dmnia fácula feculórum, 

VJL, Amen. 
' t". DómmiK yóbííciim ^ 
íi. Et cum ípfritu tüo. 
7?^. BeJiedkáimii Dómino. 
3¿. Deo grátiás.' 

F/nfío Completorio, fuK 
mifsá voce dicitnrjignando 
Jkfigno críicis : Grátiá D<5- 
mini noftri Jefu Chrifti , f 
& caritas Deiv& commu- 
nicátio feíifti' ípíritfis íit 
cum ómnibus . vobis, x. 
Cor» 1^. ?l. Amen, 

Secretó ^Fiáé\ii\m ánimsp . T^ Eus \ ' qui faiutís 
per mifericórdiam Dei re jlJ nae , beata: Mari; 
quiefcant in pace; Amen. 

Pofleá dicitur una ex An- 
tiphonis de B. Maria , ut 
feqiiiturm 

AüTiPHONx DE Beata, 
In Adventu, 

ALma Redemptóris mar 
ter , quas pérvia coeli 
Porta manes, & ílella ma-? 

ris , fuccurre cadenti , 
Sdrgere quí curat 9 pópulo ; 

tuquasgenuifti, 
I^atürá mirante, tuüm íanc; 

tum genitórem : 
VirgQ priíis ac poftériús , 

Gabriéiis ab ore - 

5iim«is illudAve, pecca- Salve, radix; íáive, porta nemcognóvimus , per pái 
fíóném ejus & crucem a 
refurreíiiónis gkSriam p<ei 
ducámuír 5 Per eumdéi 
Chriftum Dómiijum n^ 
trbm. ' ^ 

^. Amen. 

A Completorio VigiL Na 
talis Dpmini ad Priefenta 
tioneih ejufdem inclujívé< 
Anf. Alma./i¿pr¿. 

f. Véritas de t^rra orca 

eil , ^: Et iuílftia de coek 

profpéxit. F/. 84. ^ \ 

Oréinus: 

■ aíteiSr 
María? vir, 

ginitáte íbecundá , humánQi 
géneri prsemia pra?ftitiftí \ 
tríbue , qu«efumus , ut ip« 
fam pro nobis interceder^ 
fentiáinus , per quam me^ 
ráimus auftórem vitas fuic/t. 
perc Dóminum noílrum Jct ; 
fum Chriftum Fílium tuum* 
i;¿^Amen.' 

A. crafüno Prafentationis 
Domini ad Feríqm IIU 
jnajoris Hehdoma4(Ji , A Ve, Regina coelórumt 
Ave , domina Angelór 
rum : tórum miferére. 

i/. Deus in medio ejus : 
?t. Non eommoyébitur. 

F/. 4$, 

Grémus, 

GRátiámtuam, quaeíli- 
mus. Dómine, ttién- 
tibus noftris infunde ; ut 
f^\ 7 Angelo nuntiante > E« qua mundo.lux eft brta : 
Gaude, Virgo gloriófa , 
8uper omnesípeciófa: 
Vale , ó valdé decora , 
^t pro nobis Chriihjm 
éxóra. 
ir. Elégit eam Dóminus, 
fl. In habit^tiónem fibif 
Pf.i^l. dby Google AntiphoiuB de Beata, Orémús. 

COncéde 9 itiiféricors 
Deus 9 fragilitáti nof- 
tne presidium ; ut qui 
íaaStx Dei Genitricis me- 
móriam ágimus , interceA 
£óms ejus auxüio á noítris «7? 

ioiquitátibus refurpámus ; 
Per eumdem Chriftum Dó» 
minum noüriuD» 

1^. Amen. 

Poji compUtúm Officíum 
dicitiir fecretó , Pater. Ave* 
Credo. 
Hii] Digitized by VjOOQIC >74 ABSOLÜTIONEI 
ET BENEDlCTIGNSpS^ 

Dicendat in Oficio Noñurno ante LcSlioni DOMINICA, 
Et in Officiis ix. Leclíoniinij 

qu(£ nonjunt de Sanciís» 
IN I. NOCTURNO. 

EtproIL & V. Feria. 
AbfoliLÚo, 2. Mach, i. 

ADapériatOeus cornoí^ 
trum in lege fuá 8c in 
praeceptls fuis. 
I^. Amen. 

Sic refpondetiir ad/irmf^ 
¡as Abfolutiorhs & B^neJic- 
tiones, ^ ' ; 

BENtnJCfí9j(fB&. 

1. Deus OoBiiní ifo(ktJ(ifu 
Chriíli 9 l^at^ ¿6^^* dtt 
iiobis fyinXutínl^iénxistM 
Ephef. I. ^. Amen. 

2. fílius Deiil«t nobis&n- 
fum , ufcognofii^inus V8- 
riim Deum. i. Joan. s. 

j. Spíritus veritátis dóceát 

nos omnem veritátem. 

Joan. 1 6. 

JN II. NOCTURNO. 
Et pro III. & VI. Feria. 

Abfoliiúo. 5. Reg. 8. 

DÉiis nofter inclínet cor- 
da noftra ad 'fe , ut 
cuñodiámus mandáta ejus. 

B^NEDICTIONES. 

4. Pater D6mini noftri Jeíii 
Chriíli benedícat nos in 
omni benediftióne ipiri^ 
tuáli. Ephef. I. 

5. Sciámus lupereminen- 
tem íciéntiae caritátem 

I Chriíli , ut impleáott 
in omnem plenitúdioei 
Dei. Ephef. 5. 
6. Unítio quam accéphm 
á Deo , máneat in nobis 
& dóceat nos de ómá 
bus. I. Joan. z. á 

IN III. NOCTURNO^ 
Ahfoluúo. i. Mach. i. 

DEus det nobis cor óni 
nibus , ut colimÉ 
.eum^.3c %iá9ius ejus vd 
liiñtátem &t)rde magno I| 
^nimo vokatit \ 

; pknEüicfiOKE^*: 
7. '£va;igéliiun virtus Dé 
. ut iu dlkliSt^ omni citi 
denti» Ró^. t • ;• 

«. Occun;^uí omnes «| 
unitátem fídei , & agm- 
tiónis Fílii Dei ; «t 
non circumferámur omni 
vento doftrínae. Ephef. 4» 
9. Deus fpei répleat noí 
omni gandió & pace m 
credendo ; ut abundém» 
in fpe & virtüte Spíriti» 
fanfti. Rom. 15. 
Bi pro ultima Leñione le* 
gaiur aliiid Evang* cm» 
tiomilia , tune nona Be- 
nediñio erit : Evarigé- 
lium non íit in fermon^ 
tantüm, ítá & invir- 
tdte. I. ThefT' i. 5- . 
Si tria legantur Evangelta » 
feptima BeneduliQ^^^^ dby Google Ah/oíutiones ít 

7*Ev2agiélh]m virtus Dei 

íit iíi faldoem otnai cr&« 

ckud. Rom* i* 

I* Evangélium non ílt in 

íérmóae tanti'ixn 9 fed Se 

in vimíre. i. Thtjf> u 5* 

9* Peroianeámus in nde fun^ 

W, & immóbiles á fpe 

Evangélli. Coloff, i. 

SinonaLeSiofit deSanSo ^ 

Benediñio erit : Digni 

habeámur re^o Del « 

cuín vénerit in Sanétis 

fuis admirábilis íieri. z. 

Thef. 1. 

{ Quando D* ArchievifcQ* 
TUS , ve/ Epifcopiu LeñiO' 
nem ledurus efi , po/lquám 
ipfe pramifit ex more 9 
Jiibe, doinn«9 benedícere. 
digniorpoflipfitm dicit iüi : 
Ora pro nobis 9 Pater, Ipfe 
autem Archiepifcopiu % vel 
Epifcopiu rejpondet : Oro 
ut cintas veílra magls ac 
magis abundet in íciéntia 
U, in omai feníii. Philípp. u 
Chorus j VJL. Ametu 
ídem óbfervcaur 9 ubi 
\irdcus efl Preshyter. ] 
Feria IV, et Sabbato. 
Abfolutio. z. Mach. i. 

DEus áet nobis cor óra- 
nibusyutcolámus euin, 
¿(faciámus ejus voluntá- 
tem corde magno & ánimo 
volenti. 
VI., Amen. 

BeNEDI CTIOKES. 

u Pater DómininoftriJefu 
Chrifti det nobis" Chrif- 
tum habitare per fidem in 
córdibusnoftris,£p/i€/. ?. 

^Occurrámus omnes in BenediBíoruSé 175 

unitátem fídei , Se agni* 
tiónis Fílii Dei ; uc 
non circumferámur omni 
vento doürínas. Ephef, 4. 
.j. Deus fpei répleat nos 
omni gaudio Se pace in 
credendo ^ ut abundémus 
in fye Sí vinüte Spíritús 
fancti. Rom. 15, 
Si tenia Lecliofit de Evan-é 
gelio 9 tune tenia Benedic^ 
tíQ erit : Evangélium non 
• íit in ferraóne tantúm • 
fed&invirtúte. i.T/ie/^ 
1. $. ^ ^ 

Eadem dicitur in omni 
Vería 9 quando pro iij, Lec^ 
tione legendum erit Evan' 
gelium cum Homilia* 
iN Festis B. Marije V* 
quút funt ix, LeñionuTJu 
Ahfolut, & Benediñ* di- 
cuntur in L & IIL Noclurna^ 
ut fuprú : iri IL vero Noc" 
turno y ut fequitiir, 
Ahfolutio. Judich i|« 

NObifcum fit Deus * qiii 
in Ancilla fuá aaim- 
piévit mifericórdiamfuamt 
quam promííit dómui If- 
raél. 
Benedictiones. 

4. Deus 9 á auo miíTus eíl 
Ángelus Gabriel ad Vír- 
ginem Maríam 9 mittat 
nobis de cceIís fapién- 
tiam. Luc* 1 . Sap, 9. 

5. Fílius Ahíflhni 9 . quem 
Virgo concépit &' pépe- 
rit 9 det nobis fílios Dei 
fleri. Luc» x. Joan. i« 

6. Spíritus fanéius 9 dequo 
eíl 9 quod in María na- 
tum eíl I fan^iífícet nos 

Hiv dby Google ífC Ahfólutiones Sr Benedíciloneí» per ómnia. Matth, i. 

Thejr. 5. 

Eosdem AhfóluuSfBene^ 
dicliones dicuntiir in omni 
Officio trium Leñionum B. 
M.V. 

In Feriis Adventus , & á 
Septuagejíma ad Quadráge- 
fimam 9 diebus intrá oSa- 
vas Domini 9 ac B» Ma- 
ría 9 nec-nón Anniverfarii 
Dedicationis \ fi tenia Lee- 
tío fit de Sanüo , tune ter^ 
tia Benediclio erit : 
Digni habeámur regno 

Dei 1 cüm vénerit in 

,San¿tis lilis admirábiUs 

tíeri. 2. ThejJ, i. 

ÍN Festjs Sanctorum , 
qiiíB funt ix. Leñionum. 

AhfoU & Bened. dicuntur 
in L fi* ///. Nocturno , ut 
fuprá ; in II. autem , ut fe- 
quitur. 
Abfolutio. }• Reg. 8. 

DEus nofter inclínet 
corda noftra ad fe , 
ut cüftodiámus mandara 
€jus. 
J^. Amen» BENEDJCTIONE^m^ 

4. Deus det nobis illuzní- 
nátos óculos cordis 9 u1 
fciámiis qua; íit ípes voi 
catiónis ejus in Sand^is^ 
Ephef. I. 

5. Dignos nosfáciarinpaFÍ 
tem fortis Sandórum « 
qui erípuit nos de pótela 
táte tenebrárum.^o/o/T^l. 

6. Aperiantor óculi noílri j 
üt convertámur á téne- 
bris ad lucem 9 & ac- 
cipiámus fortem Ínter 
Sanacos. Añ. i6. 

In Festis Sanctorum, 
quce funt trium Lec^ 

tionum tantum. 
Ahfolutio dicitur fecun- 

dum Feriám ; BenediSío- 

nes vero ut fequitur. 

I. Deus det 9 8cc* 

z. Dignos nos , &c» 

g. Aperiantur,&c. ufyí^r¿. 
Si pro tenia Lectione 

íegenaum fit Evangelíum 

cum Hamilia 9 tune tertia 

BenedicHo erit. 

Evangélium non íit in íer* 
móne tantiim 9 fed & ¿a 
virtúte. I. Thejf, i. 5, 
dby Google »7r PROPRIUM 

DE TEMPORE. 

PARS HIEMALIS. SABBATIS. 

Ante Dominicas Adven tfls. 
AD VESPERAS. 

Ffalmi de Pfalterio fuh 
fola Antiphonafequenti* 

Anu 1. a. Dómine exer- 
cituum , üfquequó tu non 
miléréberis Jerúñrlems & 
úü)ium Juda y quibus ixár 
xus es ? Znc^. X. 

Capitulum proprium ut 
infra in urwquoque Sab^ 
hato, 

H y M N u s. 

CReátor alme siderum 9 
IntCTide votis süppli- 
cnm ; 
Tu£ memor clémentia? , 
Veni , redemptor ómnium. 

Delúfus hoílis fráudibus, 
Mundus jacébat pérditus : 
Quid non mus poreft amori 
ÍBpérditi mundi falus. 

üt tu piares fánguine 
Quod nos fcelus commííl- 

mus , 
Te Vírginis claudis ñtm 
Patri Deo par víftima. 

Salátis auftor vix ades, 
Et coelites & inferí , 
Tremente curváti genu ^ 
Subdunt tuo fe Nümini. 

Te deprecámuT fécuK 
OUnifutúrumíüdicem ; Tuá potcnti grátiá 

Duc ijer tuas nos fémitaf» 

Qui liberátor advenís f 
Fíli, tibí iaus máxima 9 
Cum Patre & almo Spí- 

ritu, 
In fempiterna fécula. 

Amen. 

f. & Anu ad Magníficat. 
propria , infrá ciim Ora» 
tione DominicíH fequentís, 
AD COMPLETORIUM. 

Pfalmi ut ín Pfalterio» 
Anr, 6r Hymnus > mí infr^ 
in Dominicis. 

Capitulum 6t Kt. ut ín 
Pfalterio pro Feriis. Ad 
Nunc dimirtis. Ant. ut 
infrá in Dominicis, 

Cetera utin Pfalterio ^ 
omiffis Precihus. 

DOMINICIS 

Adventús. 

AD OFFIC. NOCT. 

Invitatorium, Ddminuia 
Deum qui ventrtrus eft , *•* 
Tenítc,adorémus. Apoc. u 

Pf. 94. Veníte. 2. 
H Y M N u s^ 

Nftantis adventam Dei 

Pofcámus ardentiprece; 
Feftifque aiunus íncljrnjm 
Praeoccupémus cáruicis. 

j£teina Proles féaúme 
Hv I dby Google 'lf?í Dominids Adventús. * Non hoivret'inclti^i íinu :• 
Fit iple ífrvus , ut jugo 
Nos fervitiítis éximat. 

MaaíUitus & clfimens 
^ venit , 
Occurre , feftína , Sien : 
Ultró tibi qugmpórrigir, 
Ne dura pacetnjséli>uas. 

Mox nube clara fitlgu- 

rans 

Mundi r^díbit ícbiter • 
Suíque mimbra córjioris 
Ccelo triumphátor vehet. 

Fcetus renebrárum 9 ale 
Cedant propinquo crimina j 
Adam reformétur vetus ; 
Imágo íuccédat novi. ^ 

Qui íiberátór ádvenk , 
pili, tibí laus máxima > 
Cum Patre &c almo Spiritu» 
In fempiterna fécula» . 

Amen. 

Pfalmi de Pfalteria. 
IN L NOCTURNO. 

Anu 2, Ad Dómiiium 
afpíciam : expeftábo Deum 
ialvatórem m^urnMich.^ 7» 
. Anu I. ' 3. pxpeftáw 
Dómínum í ^ui abfcondit 
fáciem fuam á domojacob, 
oc prseftolábor-eum.' If, 8. - 

Ant, «. G. Deus judfcii 
Dómínus ; beá :i omnes qiii 
e3q)e£tant eura. //. )o. 

f* Anima noílra süftinct 
Dóminum , Tíf,» Quónlam 
adjútor & protector ooíler 
eít Pf. ?2. ¿ 

Lecliánes utinfrá, 

f^,j» Audíte, dpmus Da- 
vid : dabit Dóminus ipfe 
Yobis ílgnum : Ecce virgo 
concípiet , & piáriet íí- 
liuXQ i * £t voicábicur ac- mé» ejuS'ímmífiHeL K^* 
Ne tíraeíis -, María : ecct 
concípies in dtero , 8c pá- 
rifis filium. * Et vocabf. 
tur. If. 7. Luc» I. 

I5¿. ij. Egrediétur virga 
,d^ radíce JeíTe , & ños de 
radíce eius .aícendet : ^ £t 
requiefcet fuper eum Spí- 
Tirns DrJminí.iy'.'Seiipttfra 
dicii^ t Quia ex ilumine 
David, venit Cbriilus. ♦ 
£t ré^iefcet. Jfaiíe ii. 
Joan, 7, 

J^, iij. Vqx clama RtFs la 
deferto : Párate yiam Dó- 
^lini : omnis vallis exalta- 
bitur 9 &. omnis mons & 
collis humiliábitur ; * Er 
re velábitur gloria Dómini» 
Se t Videbit omnis cara 
páriter quód os Dómini 
íocutum eft. ^. Scriptura 
eít : Erunt prava in di- 
refta > & álpera in vias 
planas. * Et revCábitur- 
Gloria, t Vidébit. //. 40» 
Liic. j. 

IN TL NOCTURNO. 

Anu 4. a. Miferére ,■ 
Deus , plebi tuae : reple 
$ion inenarrabilibus ver-> 
bis tuis , & gloria tuá pó» 
pulum tuum. Ecclí. ^6. 

Anu 3. a. Da teÁimd* 
nium his qui ab inítio crea- 
turas tus funt ^ 8c fúfcita 
pr«dicatiónes quas locúti 
funtin nomine too pro- 
phétae priores. EcclL j6. 

Anu 6. Da mercédem 
fuftinéntibus te » ut pro- 
phéta íui fidéley invc- 
niantur i 8c exaudí ofa« dby Google D^mínícü 
tidnes íérvónim tuórum. 

t. Adiúxor meus & li* 
beráror meus es tu : ^ 
Dómiae, ne moréris* Pf,6o* 

LeStiones ut infr¿, 

igu ív. £cce fervus meus , 
íuíajpianí eum ; eleé^us 
ineus y complácuit ílbi in 
ilk) ánima mea : * Dedi 
íbinnim m«um fuper eum* 
T. Hiceíl fíiius meus di- 
küus 9 in quo mihi com- 
plicuí. ^ DedL iyaid? 4». 
ülDtr*^. 

i;t. y. Quam pulchri fu- 
per montes pedes annuo- 
tiantis & prasdicantls pa- 
cem : aanuntiantis boauíUr 
prsdicantis falútem : di- 
ceatis Sion : "^ Regnábit 
Deus tuus, Jf". Hlc erít 
magnus , & Fíiius Altífli- 
BÚvocábicur 9 & regnábit 
in domo Jacob in seter- 
fium. * Regnábit. //. $u 
£ur. X. 

9. v/. Omnes fítientes , 
veníte ad aquas s & qui 
non habétis argentum , 
pioperáte, ¿mire 8c come- 
íkc : * Ecce teítem pópu- 
üsdedi eum 9 ducem ac 
pneceptórem géntibus. 3^. 
Qui ¿rit 9 véniat ^ Se ^ui 
^Ic 9 accnstat aquam mtw 
fratls. ♦ Ecce. GkSria.. ♦^ 
£cc«. //I ({• Apoc, %Z0 

IN III. NOCTURNO. 

yánt» 7. d. Quaré moerdre 
contráheris ^ filia Sion ? 
numquid Rex noA eíl tibí T 
aut coníiliárius tuus p¿iiitl Anu $• a« Liberáberis $ 
rédimet te Dóminus dtt 
manu tnimicónun tuónim* 
Mich. 4* 

i^nr. 8. c. Sciei quia ego 
Dóminus, fuper quo non 
conflindencur qui expec- 
tant eum. If* 40. 

f. Propé eft Dómimit 
<5mn¡businvocántibus eum» 
I^. Ómnibus invocántibus 
eum 9 in veritáte. P/. X44« 

Lectiones & ütl^J^. ut 
infrá in fualibet Dominicam 
Non dicitur Te Deum. 

^. Sacerdotalis propriuf 
nnUuique Dominica j in* 
/rd. 

AD LAUDES, ^ 

Antiphona propria iiniw 
€uique Dominica ut iirfrám 
Pfalmi de Pfalterio, Loco 
Cantici Benedícite. dicitur 
Canticumfequens. 
Canticum. Sophania^» 
De Salvatoris adventufpis 
Sr latitia. 

LAuda 9. filia Sion ; Ju* 
bila 9 Ifrael' ; ♦ la?tá- 
re' 8c exulta in omni corde ^ 
filia Jenifalem. 

Abftuitt Ddminus judí- 
cium tuum ; * avertit inL 
micos tuos. 

Rex; Ifrael, Dóminos ia 
medio tai : * noa timébiy 
malum uírrá. 

In die illa ¿vcétxrr Jeni- 
falem : Noli timére : * 
'Sion 9 noa diíTolvantar 
manus tus. 

Dóipinus D<u» fuu^ in 
medio tul ;. ^ Fortis ^ i^£k 
faivábii- yGooQle s^ Dominicii Adventúf» Gaudébit fuperte* in lae- 
títia ; filébit in dileftióne 
fuá : * exultábit fuper te 
in laude. 

Gloria Patri. 
I Dicitur tantiim in Offic. 

de Tempore. 1 

Capitulum propriiim uní- 

caique Dominicce « inffá. 

H Y M N ü S. 

JOrdánis oras prsvia 
Vox ecceBaptiíls qua« 
tit: 
Prscónis ad grandes fonos 
Ignávus abíbédat fopor. 
Au^^óris adventum fui 
Tellus , & asther,& mare 
Prasgeftiente féntiunt y 
£t iam faldtant gáudioé 
Mundémus 8( nos péc- 
tora : 
Deo propinquanti viam 
Sternámus : & dignam do- 

mum 
Tanto parémus hóípiti. 
Tunoílra» tuJefu, fa- 
his; 
Tu robur & íblátium : 
Arens ut herba , te fíne 
Alorcále tabefcit genus. 

Agris falntárem manum 
Extende : proílrátos leva : 
Oílende vultum » jam fuus 
Mundo reíloreícet decor. 
Qui liberátor advenís , 
Fili 9 tibí laus máxima 9 
Cum Patre & almo Spí- 

ritu 
In fempiterna incala* 
Amen. 
)^. Anu ad Ben^didus* 
& Oratio j ut infrá in qua» 
iiba Dominica* AD HORASr. 

Hymni ut in Pfalterio j 
prater Doxologiamfequen-' 
tem. 

Qui liberátor advenís 1 
Fili 9 tibí laus máxima t 
Cum Patre & almo Spírítu» 
In fempiterna fécula. 
Amen. 

Pfalmi ut in Pfaltericu 
Cetera ut notantur infrá in 
qualibet Dominica. 

AD VESPERAS. 
Pfalmi ut in Pfalterw» 

AntiphoníE &CapitulíWff 
ut infrá in qualibet Domi" 
nica» 

H Y M N ü S^ 

STatúta decreto Dei 
l'andém propinquant 
témpora : 
Emptustotannómm mora 
AíFulget é coelo díes. 

Patris nefando crimine- 
Proles Jacébat iáucia : 
In mortis umbra cónditum 
Sedébat humánum genus. 

Mortí fecundas débitos 
£t fempitemis ígnibus 
Horrenda jufti Jddicis 
Manébat expe£iátio« 

Heu ! quis ruinas tam 
gravis 
Sarcíre damna^qua? manus 
Aíferre tám grandi queat 
Parem medéíam vülneri ? 

Tu, Chriñe, tu íblus tuo 
Delapfus é throno Deus 9 
Imáginí potes tua? 
Formam decufque réddere. 

Roráte , cceli 9 déiuper ; 
Juñumque fcecundo ñnu 
Complexa tellus i)érdito 
Orbi falütem gérmijiet*. dby Google Domináis & Teriis Adventúsm Sir íémpirerna laus tibi, 
Verbum Patrís fadttm 

caro , 
Cum Patre, cunKiue Spí-> 

rítu , 
Nunc, & per omne í^cu- 
Imn. 
ilmen. 

f. fir Anu ai Magnífi- 
cat, propria cuilihet Do^ 
mnicct infrá. 

AD COMPLETORIUM. 

Pfalmi ut in Pfalterio. 

Anu 6. Bonum eft prxíl 
tolári cum (iléntio faluráre 
Dei. Thren. j. 

H Y M N U S. 

JN noáiís umbra d^íicies 
Dúm fomnus artus óc- 
cupat ; 
Ad te, Deus, fídéliíras 
Mens éxcubat fulpíriis, 

Deíideráte géntibus 
Ferbum Patrís , mundi 

falus , 
Audi preces geméntium, 
Tandémque lapfos excita. 
Adíis , Redemptor , & 
tua? 
Pkbis relaxans crimina, 
Ada? fcelus quas cláuferat 
Acdude coeleítes domos. 
Qui libcrátor advenís , 
Fili 9 tibí laus máxima , 
Cum Patrc & almo Spí- 

ritu^ 
In íbmpiterna licula. 
Amen. 

Copitiilitm & I5Í. breve ^ 
utinPfalu' 

Ad Nunc dimittis. 
Ant, 5« su Saliuár^ tuum tts expe¿^ábo, Oómiiie. Gen» 

Cetera ut tn Pfalterio. 

F E R I I S 

Adventús. 

ADOFFICIUMNOCT, 

Invítatarium & Hvmnus 
utfuprá in Dominicu. 17». 

Pfalmi ut in Tfalterio» 

AntiphcnuBt. &Win» 
ex Omcio uominicarum ^*»^ 
pracedenti : feilicet , J^ ^ 

Feria IL IV. & VI. é ' "^^ ' 
prima NoBurno Dominica^ \ ' * 
rum» • **^»*^^ 

Feria III. V&Sahbato , ijti^i,^ 
é fecundo NoB^ . 

Kon dicitur Te Deum..»* i'^i*' 

t. Sacerd. Miferérenoíl '' ^ ' 
trf, Deus ómnium , & réíl 
pícenos ; íi. Eto/lcnde 
nobis lucem miíeratiónum 
tuárum. Cantic. Eccli. j6* 

AD LAUDES. 

Pfalmi de Pfalterio , 
cum Cántico , Laiida. ut 
fuprk in Dominicis , fub 
fola Antiphona fe^uenti, 

Ant* 5. a. Dícite puíll- 
lánimís : Confortámini ; 
Deus iple véniet , & fal- 
vábit vos. //. jj. 
C A P I T ü L U M. Zach. 6, 

HIEc ah Dóminus exer* 
cítuum , dicens : Ecce 
vir , Oríens nomen ejus ; 
& fubrer eum oriétur , 8c 
aedificábit remplum Dó- 
mino. 

Hymnus , ut fuprá in 
Dominicis. z8o. 
t. Tu eixxixz^íis » Do- dby Google It» F$tm Aivetifús^ ininev .niííér¿beris Sioa ; 
]^. Quia tempus miferen- 
di €j^s , quia veok tem- 
pus. Pf. lOI. 

Ad Benediéhis. Anti- 
phona propria ut infrá in 
qimlibet feria. 

Preces , JlexU gemkus , 
Utfupráj 162, 

Oratio 'Dominica prafe» 
ientis'j nifi propria ^JJig- 

*<^ A D HORAS. 
^""^J. Doxologia , Qui liberá- 
io ^ytjf^Q^ ádyenis. ut fuprá in 
H^j/in ^ Dominiús. 180. 
^^■g^jL [ Dicitur etiam in Offic. 
*^^^SS. a¿ Horoj , prtBterquam 

^/AD PRIMA M. 

Anu z. Conrure:e , cdit- 
furge , indúere tortitúdi- 
nem ^ bráchium Dómini ; 
Conrurp;e íicut iii diébus 
imríquis, //*. 57. 

/n IJí. ¿r. y. Quiventi*. 
TUS es in mundum. Joan. 6. 

[ Hic "p* dicitur tantiim 
in Officio de Tempore. } 

Preces fflexis genibus^ut 
fuDra. i6(. 

AD TERTIAM- 

i4nr. X. g. Obfecro , Do- 
núney mitte quem miflu* 
jrus es. Exod, 4, 
Capitülum* Ifaiaóz. 
Ty Ropter Sion non tac¿- 
Jl bo , & pronter Jerú- 
nlern non quielcam ir do<r 
nec egrediátur. nt fi>iendor 
Juñus eius , & Salvátor 
f jus ut lampas accendátuí;. 

I^. br. Memento noftrí. 
Dómine » '^ la beaeplácit» pópulí. tuL Memefitov t¡^, 
VMita nos "^ in falutáñ 
tuo. * In. Gloria. Memen- 
to* Pf, 105. 

^. Adjuvá nos ; Dcu» 
íálutáris noíler , I^* £t 
propter glóriam nóminis 
tui y Dómine » libera nos.^ 
F/. 78. 

Frfiírej 9 jíeacw genihus ^ 
ut fuprá. 16%. 

AD SEXTA M. 

Ant. j. c. Oíknde, Dd- 
mine , fáciem tuam ^ in- 
clina 9 Deus meus 9 aurem 
tuam 9 & audi 9 áperi ócu- 
los tuos 9 & vide. Dan. 9. 
Capitülum. Ifaiie 46.^ 

AUdítc me 9 duro cbrde y 
qui longé eílis á iuñi- 
tía : propé feci iuítítiam 
meam ; non elongábitur , 
& íalus^ mea non morábi- ' 
tur. 

IK* br. Oílende nobis r 
Dómine , * Mifericórdianv 
tuam. Oltende. f. Et fa- 
lutáre tuum "^ da nobisr 
* Mifericórdiam. GkSria» 
Oílende. Pf S4. 
JÍ^. Mirffica miferícór- 
dias tuas 9 l^. Qui íalvos- 
facis fperantes in te. Pf. i6. 

Preces 9 flexis genibus r 
ut fuprá. t6S. 

AD N O N A M. 

Ant. r. f. Expedátio lí^ 
raeí, falvitor ehis in tem- 
pore tribulatiénis 9 ns de^» 
reÜnquas nos» Jerem. 14» 
CapitüLüm. J^reni. 50. 

IN témpore illo, aitDo» 
minus 9 quaerétur iní- 
«pitas líraJüL % Si, aoamtr dby Google Fmk ÁdvvLtíf* ^ &PAC£árumJii<{a, Scnoa 
inveniérur ; quóniam pro- 
pírius ^xo m quos relí- 
quero. 

^}r. Propé timentes 
Dominum, * Salntáreip- 
íius. Propé. j^.üt inhábiret 
|lom * in térra noftra » 
^alutare Gloria. Propé. 
)[. Juítítia ante eum 
ambulábit , i;í. Et poner 
íflviagreíTusfuos. P/. 84. 
Preces , ^ejc¿r geníbus * 
w /lipra. 168. 
AD VESPERAS, 
fií, i wf í/i Pfalterio 
molaAnúpkanafeguenti. 
Ant. 6. Exaudi , Do- 
me; placare , Dómine; 
atiende & fac : ne mcréris 
Propter temetipfum , Deus 

Upitülum. Hahacuhz. 
A í'parebit iij finem , 8c 
*^nonmenti¿tur: fimo. 
«?íecerit,expcaaillumi 
' f a véniens véniet , & 
aotttardábit. 

íVfnniij , ut fuprá ' 
¡Jomnicis. 180. 

y. Adíútor meiis . & '^ Pfalurio. #í<ÍNiincíimitT 
ttf , ^/i;. wr /ui?rá in Do'^ 
minicis, 18 j. 

Preces , jkxis genihus ^ 
& cetera ut in Pfalterio p 
171. 

S A B B A T O. 

Ame Dominícam I. AcE^ 
ventds. 

AD VESPERAS., 

PfaJm. Beáti oxnnes. ci//n 
í€f«n.f </« PralterÍQ. 157. . 

i^fitr Domine exercí- 
tuum 9 ut fuprá in Sabba* 
tis Advenías» ^77, 
CAPlTüLüM./crem,2f; 

ECce dies véniunt , di- 
cit Dóminus , & fiif- 
citábo David germen jut 
tam ; & regnábit rex , & 
sapiens erit , & fáciet ju* 
dicium & juftitiam in térra* 
H< Deo grátias. 

^. Roráte , cali , dé- 
fuper , & nubes pluane 
Juftum : ♦ Aperlánir tér- 
ra , & gérminet Saivató- 
rem ; & juílítia oriátup 
íímuL fí. Spíritus & fpon- 
fa dicunt ; Vcni : & i vcm : oc qui 

„/; i^«»wtor meiis , oc audit , dicat , Veni. * Ape- 

Poteetor meus tu es ; Kí. riátur. Gloria Patri. * 

J'eusmeus, ne tardáve- Aperiátur. //. 45.^^0^.22^ 

Hymnus , Creátor. ut 

fuprá in Sabbatis Ad^ 

ventas. 177. 

t- Oriétur in diébu». 
ejus jiiftítia , VI* Et abua-. 
dántiá pacis. Pf. 71. /tw^ 

Ad Magnítícat. ^^ m * « 

i Ant, J. Sicut térra pro % %j yit^mJ 
fert germen fuum , & fícuCf ^^V^ p^tf. Magníficat. i4ní. 
VÍ^P'Í? , ut infrá in qua^ 
^^^^t Tirio. 
Jr^^i » fi^^'^ B^nibus , 

A^ COMPLETORHJM.. 

Oa/mi ut in Pfalteria ,. 

^^¡/ominicis. lU. 
^^itülum&l^br.mia hortiis.femen fiium gérmi->^^^^T^^ 
nat i lie Dóminus Deua.H***^^* dby Google ÍU ■fíominfcá primA AdventÚs» germinábit ¡uílítiam 8c 
faudenv coram univeríis 
géntibus. If. 6i. 
Oratio , nt infrá ad Laudes* 

COMPLETORIÜM , Ut 

di3um ejl fiiprá pro Sah^ 
tatis Adventús. 
DOMINICA PRIMA 

Adventus. 
ADOFFICIUMNOCT. 
ínvitatorium &i Hymnm 
utfuprÁ in Domínicís Ad^ 
ventas. 178, 

* Pfaíml de Dominica , ut 
in Pfalterio. 
INI. NOCTURNO. 
. Antiphoníe & llf. ut fu» 
prá in DontíTíi^is Adventus. 
Pater nofter, Abfot. & 
Benedici. ut fuprá pojl 
Pfalterium. 

lócipit liber Ifaías Pro- 

phétae* 

Leciío j. Cap. r. 

IfioIfaísfilüAmoy, 

quam vidit fu per 

Judam & Jerúfa- 

lem in díébiis Ozfa? , Jóa- 

than, Achaz, & Ezechíse, 

regum Juda. Audite, coeli 5 

& áuribus pércipe , térra, 

quóniam Dóminus locii- 

tus eft ¡ FíHos enutrívi, 

& exahávi ; ipfí aiitem 

fprevérunt me. Cognóvit 

foos poíTeíTórem fuum 9 

& áíinus praefépe dómini 

»^, fui ; Ifraeí aurem me noír 

"^^ cognóvit, &pópulusmeus 

Vr"^non intclléxit. V» genti 

v.^»j •*tpeccatríci , pópulo gravi 

'.^siniquitate , íémini ne- 

* *-^^quam , flífíy fcelerátis : 

^oereliquinint Dómiaiuny V' blarphemavérunt Sanduiti 
Ifraél , abalienáti funt re^ 
trorsCim. Super qiío per- 
cútiam vos ultra , adden- 
tes prsvaricatíónem 1 Oi^ 
ne capüt lángüidum , aj 
omne cor moerens. m 
planta pean ufqüe ^d yér- 
ticem , non eít in eo íini' 
ras.í vulnus , & livor , & 
plaga tumens , non eíl cif'^ 
cumli^áta, nec curátame-i 
dicámine , ñeque fota óleo, I 
Terra veííra deíérta ; civi. 
tátes veftrsB fuccenfa? igni: 
regiónem veftram coram 
vebrs aliéni dévorant , 8c 
defolábitur íicut in vañi- 1 
ráte hoílíti. Et derelrnqué- ' 
tur filia Sioff , ut umbrá- 
cofum ín vínea , & íicur 
tugürium in cucumerárioi 
& íicur cívitas qux vaíb'- 
tur. í Haíc dicit Dóminus 
Deus r Convertímiui ad 
me , & faívi éritis. 

t Sic terminantur omnts, 
Leñiones ex Ifaia per Ad^ 
ventum , nihil refponderi' 
do.] 

Hódíé tantüm dicitur 
V¡/i. fequens. 

Vi. Attende, Dómine, 
de coelo , & vide de habi- 
táculo fanfto tuo : * Tu 
enim pater nofter , & 
Abraham nefcívit nos : 
t Tn , Dómine , rcdemp- 
tor nofter ; § A fécnro no- 
men tuum r K Utinám di- 
nímperes coeíos , & ázÍ' 
cénderes ! if. Ad}uva nos, 
mifertus noftrí. Dómine: 
* Ta ^flira pater nofter t yGooQle Dominica prima Adventüs* 
& Abraham neíc/vít nos : peüum meum « quis quj redetnp- tu I Dómine , 
tor noíler ; á féculo no- 
mea ruum : ütinám diriun- 
peres ccelos , 8c defcénde- 
íes ! p Non áliud nomen 
e/l fub coelo datum , in 
gu(7 opórteat rtos falvos 
tittl t Tu , Dómine , re- 
demptor nofter ; á féculo 
nomen tuum : utinám di- 
rúmperes coelos , 8c defcért- 
tieres ! )f^. Nos credídímus 
& cogrtóvimils quia tu es 
niva Dei ; § A féculo 
nomen tuum : útinám di- 
rumperes coelos , 8c def-- 
céaderes ! f. Gloria Pa- 
tn,& Filio, 8c Spirítui 
Mo. ^ Utinám dirúm. 
peres ccelos , 8c defcéndc 
i« I Kepetitur lyt. Attende. 
^/íi/c fl¿ primum f. íf. 6 j. 
^ 64, Afar<7. 9. >4a. 4« 

Leclio ij» 

NITi Dóminus exercí- 
tuum reliquiíTet nobis 
^emen , quaíí Sódoma fuif- 
Ui\v¡is,8cquafíGomorrha 
«railes eflemus. Audíte ver- 
oüm Dómini , príncipes 
íiodomórum : percípite áu- 
ribus legem Dei noftri, pó- Pulus Gomorrhas. Qu6 mi- voluéritis 

«i n\ll\tifi'ir1in«>fn viftímá- me. hnna fívit harc de mánibus vi 
tris j ut ambularétis 
átriis meis ? Ne ofFcrá 
ultra facriflcium fruílr¡ 
incenfum abominátio 1 
mihi. Neoméniam 9 8c íá 
batum , 8c feñivitátes áii 
non feram ; iníqui í\ 
coetus veílrí. Calendas y 1 
tras 8c folemnitátes > ¡ 
tras odívít ánima me; 
fa¿la funt mihi moleí 
laborávi fuítinens* £t < 
extendéritís manus vef 
avertamdculos meos¿ 
bis i 8c cám multip 
véritis oratiónem , 
exáudiam ; manus 
vedra; fánguineplenx 
Lavámini , mundi tí 
auferte malum cogí 
num veílrárum ab ' 
meis : quiéfcite áger 
vers¿ , dífcite benef: 
quasrite judícium , 
nítc oppreíTo , judie 
pillo 9 defénaite v 
Etveníte, 8c argúi 
dicit Dóminus : íi 
peccáta. veílra ut 
num , quad nix 
bu n tur ; 8c ÍI fue 
bra auau vermícul 
lut lana alba ei 

me,bona terraecc íTJm veftrárum , dicit Dó- Quód íi noluéritií ^ms] plenus fum : holo- 
caufta aríetum , 8c ádi- 
pem pínguium , 8c í3ngui- 
«em vitulórum , 8c a^nó- 
jy,in , 8c hircórum nólui. 
tuinvenirétis ante cont iracúndiam 
véritis, gládius 
vos ; quia os Dói 
tum eft. Haec d 
Ut. Egrediétu 
Domirúcis Adve dby Google J>omirutá prima Adveruáf* it6 

Leñio iij» 

QUómodó faíta eíl mé- 
retrix cívitas fidélis , 
plena judicii 1 iuftítia 
liabitávit.in ea^nunc autem 
homicídae. AFgentiuntuinn 
verfum eft in fcóriam : 
vinum tuum mixtum eft 
aquá. Príncipes tui infide- 
les , fócii íurum : omnes 
díligunt miinei-a , íéjqnim- 
tur retributiónes. Pupillo 
non jüdicant ; & caufa 
vídliae non ingréditur ad 
illos. Propter hoc ait Dó- 
minus Deus e3Eercítuum , 
Fortis Ifrael : Hen , 
confolábor fuper hóítibus 
meis , & vindicábor de 
inimícis meis. £t conver- 
tam manum meam ad te , 
& éxcoquam ad purum 
ácódam tuam , 8c áu£e* 
ram omne ítannum .tuum. 
£t reftítuam iudices tuos 
ut Aiérunt priüs 9 Scconíi- 
liários tuos ílcut antfqui- 
ti^s : poíl hsc vocáberis 
cívitas iuíli , uibs íidélis. 
Sion in iudício redimétur , 
& redúcent. eam in juftí- 
tia. Hsc dicit. 

I^. Yox clamantis. 178. 

IN IL NOCTURNO. 

Antiphona & f' ut fuprá 

in Domínicis Adventus* 

Sermo fan£ti Bernardi 

Abbátis. 

Serm. 4. n. 1 . 4. fir 5 . Je Adv* 

DominL Leclio iv. 

Dlgnum eft,frarrcs, 
ut tata cum devo- 
tióne Dómini ce- 
lebrétis Adventum , de- le^óti itantá coaMatióne 
Aupefafti tanta dignatio 
iie 9 inílammáti tanta di 
ie£tióne. Nec ver6 íolüi^ 
■cogitétis adventum qw 
•venit quaerere & felvun 
faceré quod períerat ; lie; 
& illum nihilóxniniis qu^ 
vénifit & aíTümet nos ad 
feipíiim. Utinám circá hoi 
dúos adventus jugi medi- 
tatióne veríemkii 9 rumij 
nantes in córdibüs veftris 
quantám in prióre pr«ftí- 
terit, quantum promiTe- 
rit in íecundo. Advénied 
«nim Salvátor reformábit 
Corpus humilitátií aoC 
tra , configurátum córpori 
•claritátis fus , ü tameol 
priíi5 fúerit cor r«foriná*| 
tum , & configurátum ho^ 
jnilitáti cordis ipsiys. Prop 
ter quod & dicébat : Díf-I 
cite á me quia mitis íum 
& húmilis corde. Ergó 
illam virtútum formara 
teneámus » quam verbo 
& exemplo commendávir 
Chriftus prae&ns in carne í 
síquidtm omnis virtus nof- 
tra tám longé eíl á vera 
virtúte, quam longé cft 
ab ea forma. ^ Tu au- 
tem , Dómine » miferére 
Aoílrí. I^. Deo grátias. 

[ Síc terminantur Lec^ 
tiones per annum , nifi a^ 
ternotetur.} 

i;¿. Ecce fervus meus. 

'79* 

Sermo 5. o. i. Lectio v. 

TÉrtius quidam adven* 
tus «A m^diu$ i&ttf dby Google Deminud prima Aivtntiísé iat 1 in quo rdekdabíli- 
/er ddrmiuat ^i eum n6- 
nmt. lUi enim dúo maní- 
íeiij fuat . ied noo iíle. la 
prióri aujaém, In terris vi- 
fus , 8c ciun homínlbus 
CQQvenátus eíl , quandó , 
iicut ^íe teAácur , & v¡- 
¿émnt eum , & odérunu 
In pofterióre vero , ViM^ 
hif omnis caro falutár^ 
peifloílri-, íc, Videbunt 
mquem traoftfíxérMnt. Méi- 
dius occultus eíl , in quo 
¿bli eum in feipfis* vident 
«kai, & falvafiunt áni- 
ma eórum. In primo erg6 
venit in carne .&t infirmi- 
tátt ; in hoc medio » ia 
Splntu & virtud i in últi- 
«o, in gloria & majefn 
late, P^ virtutem enim 
penanítur ad glóriam , 
yüí Dómiaus ^irtiítum 
ípüeilrex gloria ; & ad- 
ventusiftemédius viaquae- 
dam eft per quam a pri- 
mo venítur ad últimum. 
li) primo Chriftus fuit re- 
demptio floftra ; in lUtlrao 
apparébit vita noftra ; ii} 
"?o réquies eft 3c confolá. 
^0 noltra, , 

líi. Quám pulchri. 179.* 
«• *• & í. LeSio v/. 

F|£ hpc adven tu mé-^ 
*-f dio ipfum audíte : Si 
^iis díligit me , inquit , 
«rmónes meos fervábit ; 
^ Pater meus díligeteum « 
« acl eum veniémus. Legi 
alibi : Qui tinxet Deufn , 
acvttho^a ; fed piíis áli. 
iuid didumféntiQ 4«.diU- í«7 mite, quia feítnófiesDeí 
lervábit. lUbi erg6 fervaiw 
di funt \ Haiid dábiius 
<|uin in cordfi, fícurait Pío- 
phéta : In.eorde meo abf- 
condi elóqiiia tua % utuon 
peccem tibí. Sic ícrva fer- 
jnonem Dei 9 ^«ÓJTiod6 
méliüs íerváre potes cibum 
fórpofis tui* Nam & ilk 
pañis vivus «ft « 3( cibuf 
tnentis. £rgó trajiciátur 
invíioera qtuedaui ánim» 
túK , tránfeat in aife¿^ióne$ 
tuas & íq moreiS tuos. Si ü^ 
vetbum Dei íerváveris « 
iiaijtd dúbium quin ab eo 
feryéris. Véniet enim Fí» 
lius ad te cum Patre : vé« 
piet Prophéta magnus , qui 
renovable Jerüfakm ; ^ 
ule nova fáciet ámnia* 
Hoc «nim fáciet hic ad* 
v.entus; utüait portávú 
mm imáginem terréní % 
úc portémus la imágineni 
coefeñis. Sícut futt vetus 
Adam. tfiufus per totum 
hóminem ^ & totum oc* 
cupávit ; ira raod6 totum 
obiíaeat Chriílus « qui to« 
tum creávit ^ totum redé« 
loit , totum & glorifícábit» 

-9t. Onuies /itientes. x79» 
LV ///• NOCTURNO. 

Antiphonx & l/f, ut fu* 
prá in Dominicis Adven^ 
tus» 
Lé£tio fan£^i Evangélii 
íecundi^m Lucanu 

Leclio vij. Cnp, zu 

IN illo témpore ; Dixit 
Jefus diícipulis iüis : dby Google ttH Úomínieá prima: Advemás* 

luna, & ft'ellis ; & iíi teri vertétuí' in téhébras, ris preíTuía génrium. Et 
réliqua. 
Homilía fan^i Gr^górii 
Papa?, 
i Homilia I. in Evang, > 

DOminus ac Re^ 
demptor nofteí v 
fratres Caríífimi , 
parátos nos inveníre desí- 
deraná , fenefcenteiti ttiun- 
dum quas mala feqtiantur 
denúntiat i ut nos ab ejus 
amóre compefcat. Appro- 
pinquantem e>üs * térmU 
num quants ' percuifi6ne$ 
prasvéniant > innotefcit ; 
iit íí Deum metdere -in 
tranquillitáte nólumus , 
vicínum ejus judícium 9 
vel percuífiónibus attríti 
timeámus. Hsec nos , fra- 
tres carííSmí , idcircó áU 
cimus , ut ad cautelas Mé- 
dium veílras mentes evU 
gilent 9 ne íécuritáte tór-> 
peant , ne í^norántiá hn* 

tuefcant , íed femper eas 
í timor ibllícitet 9 & in 
bono opere follicitüdo 
conñrmet , penfantes hoc 
quod Redemptóris noftri 
voce fubjiingitur : Aref¿. 
céntibus homínibus prs 
timóre & expe£iatióne , 
quae fupervénient univerfo 
orbi. 

i;¿. Erunt íigna in íble 9 
& luna j & ílellis ; & in 
terris preíTúra géntium : 
*Tunc vidébunt Fílíüm 
hóminis venlentem in nu- 
be cum poteíláte magna 
&iiiajeíláte. f. Sol cotí« luna iri' sánguinem , át 
tequám venia t dies Dora 
ni magnus & hortíbilit 
*Tunc.' Luc* 21. JoeL \ 
Leclio víij\ 

Vlrtütes coelórum nic 
vebtíñtur."' Quid efe 
fliih Dóminus Vi r tutes ca 
lórum , niíi Angelos,Ai 
chángelos, Throrios,E^ 
íhinatióftes ^ Pfincipa'iB 
& PoteíláteS' appellat 
quae in adveiitu diñriA 
Júdicis noArÍ5 tune óculí 
vifibíliter apparébunt , ni 
diílriQlé tune á nobis éxl 
ganthopr quód^nos moál 
invisíbilis Cónditor ajqua^ 
nímiter portat. Ubi & fúb. 
dirur : Et tune ^IdébM 
Fílium 'hóminis venienteal 
in núbibus cun) poteíláte 
magna & ihajeñate. Acü 
aperté diccrétur í In po^ 
tíftáte & majeftáte vifúií 
funt i quem in humilitáte 
póíitum audífenoluénintj 
ut virt útem ejus tanto tuní 
diílrídii^s fentiant , quantd 
nunc cervícem cordis ad 
ejus patiéntiam non incU* 
pant. Sed quia hasc con- 
tra reprobos difta funt , 
mox ad eleftóruitt confo- 
latióriem verba vertuntur. 
Nam & fúbditur : His au* 
tem fíeri íncipiéntibus , 
refpícite , & lévate cápita 
veftra ; quóniam- Síppro- 
plnquat redémptio veftra# 
i;^. Deus manifefté vé- 
niet 9 Deus nofter , & noü 
ülébiu Ignis in confpco^ dby Google Dominica primd 4dventüs» 189 ésexirácíctx : advocábit 
cffilum& terram ¿iícérne- 
nerepópulum fuum.*Con- 
iregite iüi íánftosejus. f. 
TimétcDóminuin , & date 
iUi hoaórem ; quia venit 
horaiudícü ejus : * Con- 
grégate Pf, 49. Apoc, lA* 
LeSio ix, 

LEváre cápita eft men- 
tes noftras ad gáud.ia 
patria codcftis erígere.Qui 
erg6 Deum dfligunt j €K 
muiuji filie gaudére atque 
hilaréfcere jubentur ; quia 
vidéik¿t eum qu«m amant; 
mox invéniunt , áúm tran- 
lit is quem non amavé- 
Tunt. Abfit enim ut fíde- 
lis quifque qüi Deum .vi- 
om desíderat , de mundi 
pefcuffiónibuslúgeat,quem 
finíri eifdem fifis pe rcuf- 
iionifaiiis non ignora t.Scrip. 
íümnainque eíli Quicum-' 
Jie voluerit amícus cíTe- 
ieculitufiis, ¡nimícus Del 
conílituitur. Qu¡ crg6 ap- 
Propinquaiite mundi ñne 
noQ gaudet , amícum fe 
*s eflé teftátiir , atque 
per hoc ¡nimícus Dei efle 
coavíncitur. Sed abfithóc 
3 fídéiiumcórdibüs j abílt 
whis qui & eíTe áliam 
^itam per fid«m credunt , 
* eam per operatidnem 
5^W. Ex mundi enim 
deítruaióne lugére eórum 
fft», qui radíces cordi^ 
'3 ejus amóre plantavé- 
í^nt,qiii fequentem vitam 
'ion quaerunt , qui illam 
I^yíelftfuípicamwr^Nos autem qui coeieílls patrias 
gáudia aeterna cognóvi- 
m'usy feílináre ad ea quan- 
tóciüís debémus. 

1^. Laeteatur coeli 9 8c 
exuitet térra • & dicant in* 
natió^us : Dóminus reg- 
náviu "^ Tune laudábunt 
ligna íáltiis coram Dómi- . 
no y quia venit judicáre 
terram.35^, Expeftátio crea- 
túra|revelatiónem liliónim 
Der e^q^e&at ; quia S( ipia 
crea tura liberibitur á fer-' 
vítate corniptióms.*Tunt»' 
Gloria, z. ParaL i6. Rom.^ 
8. ^ i?eper¿íurJ^.La!tentur.' 
i^fque adfr, Expc&átío. 

[ Is ritus oh/ervatur in 
omni Officio ix. LeB. < in 
quo non dicitur Te Deum.] 

}i[. Saard, Surge » Deus, 
jüdica terram ; fi. Quó* 
niam tu hsreditábis in óm- 
nibus g¿mibus.P/. ^i. 

ADLAUDES. 

Pfalmi ds Dominica* 
Anu T?Ccenjmnúbibu$. 
I • D. £i cceii quaíi Fíliu9 
hóminis veniébat 4 & An- 
TÍquus diérum dedit ei po^ 
teílátem , & honórem 9 & 
regnum. Dan. 7. 

Anu 3.a. Omnes pópuli, 
tribus , & linguae ipil féi^ 
vient. Dan. 7, 

^Ahu 7* d, Poteílásejus, 
poteílas «terna quae non 
auferétur ^ & regnum ejus 
quod non corrumpétur» 
Pan. 7. 

Ant. 5. C. Fluent adeum 
pópuli y 8c iudicábit inter 
pipulos inultos^ &(:orrí- dby Google IfO Dominicd prima Advennu» piet gentes fortes ufque in 
longjnquum. Mich, 4. 

. Antj, 4, E, Ambulábi* 
mus in nomine Dómini 
£)ei ooftri ; & regnábit 
Dóminys in monte Sión ^ 
ex hoc nunc ^ & ufque in. 
9ternum< Mich. 4. 

Capitülum. X. Tim. 6. 

A Dventum Dómini nof 
tri Jefu Chrifti fuis 
tempódbus oñendet JMá- 
tMS & folus potens , Wex 
xep^um^ & Dóminusdo-* 
mmántium : qui folus ha- 
b^ immortalitátem ^ 6c 
lucem ínhábitat iaaccef- 
síbilem : cruem nplíus hó*. 
minumvidit,. fed nec vi- 
dére poteíl.: cuihonor , 8c> 
ímpérium» fempiternum. 
. Hymn. Jordánis otas 
praBvia. /iipm 180. 

ií. Intende , prófperé. 
procede , 8c regna , . Hf.,. 
Propter veritátera, & raan- 
fuetúdiuem i Se juílítiam. 
Ff.44* . .>- 

Ad Benediatis, 
. Anu &. G. Scitóte quó- 
niam • propé eíl regnum 
Dei : amen dico vobis 9 
quia non prateiíbit gene-, 
rátio haec , doñee ómnia 
fiant. Luc lu 

Oraiio. 

EXcita ,qu£eíumus,D6- 
mine^oténtiam tuam 9 
& veni ; ut ab iraminénti- 
bus neccatórum noftrórum 
perículis , te mereámur 
protégeme éripi 9 te libe- 
rante falvári : Qui vivis 8c 
regaas cum Deo Patie ia unitáte Spíritus fanQi 
per ómnia fécula 
rum. I^, Amen. 

Oratip cujujlibet 

nica Adventús dici 

Horas per Hebdonu 

nifi añter nf>tetur. 

AÍT H ORAl 

Doxologiay iitfupn 

Antipliotue fumun 

Laudíbus » qiiartd p 

mifsá ; quod femper 

vatur 9 niji aliter m 

AD PRIMA 

Ant. u D* Ecce» 
• In íi/L. Jbr. jSr. Qiú 
rus es in mu;idum. Ji 

Cetera ut in Pfalte 
AD TE RTI 

-4ní. va. Omnes _ 
Capitülum. Zacl 

ERit Dóminus ri 
per omnem ter 
in die: illa erit Dói 
unus^ 8c erít nomei 
unumir 

i^. 3r/nmébunt| 

*- Nomea tuum 9 Dói 

Timébunt. jf^. Et o 

reges térra * gl» 

tuam 9 * Noinen. G 

Patri-í Timébunt. P/. 

: )?. Omnes gantes 

cumque fecifti t véni 

I)ft. Et adorábunr 

te , Dómine. Pf. h\ 

AD SEXTA" 

Ant. 7. d. Pote/las 

Capitülum. Dan 

JUdícium fedébit ut 
ferátur poténtia 1 
conterátur » 8c difp^ 
ufque in íipem : reg 
autem., 8c. pótelas dby Google DominUá primd Adventús» fOt regni qua eíl 

r omne cüeJum , dc- 

' alo fanciómm Al- 

í cum regnum , 

jaíémpirernum cft. 

• ir, Regium tuum t 

-liw , * Kcgnum óm- 

ufsadórum. Regnum 

S f, Et dominátio 

■■*in omni genera tióne 

ineratiónem , * Reg- 

j Gloria PatrL Rcg- 

küoniinüsíncoelopa- 
Ifedemfuam , 1^, Et 
f ipsíus ómnibus 

-ibitur.F/, 102. 
*D NONAM, 

^^E, Ambulábimus. 

, iam glóríam meam 
logentibus : & vidé- 
' omnes gentes iudí- 
ttaifiumquodfécerim, 
•^um meam quam po- 
n fuper eos ; & fcicnt 
is llrael quia ego Dó* 
lasDeus eórum á die 
^ « deinceps, 
^' í"". Laetentur & exul- 
«gentes ; * Quóniam 
J^ pópulos in sequi- 
JiJjfentur. f. Et gen- 
° Wftrra dírigisj*Quó- 
..^^^tória Patri. La- 

I¿* Jubílate in confpeGu 
■^Q^mini ; üí. Qiió- 
ft^*^ ^enit judjcáre ter- 

i^p^VÉSPERAS. 
^Wmi de Dominica. 
n F ^c« Dómini» diñe véníet , 8t bráchium 
ejus dominábitur , alle« 
lúia. //. 40* 

Ant. $• C Ecce merccS 
Dómini cum eo y & opuf 
iUius coram illo • alleluia^ 
Jf* 40, 

Ant. 7« a. De Jerüfakm 
dabit vocem fuam Dómi* 
aus f fpes pópuii fui , 8c 
fonitúdo íiliórum Ifrael t 
alleliiia. Jotl, j. 

Anu )• a. Replébitur ttr* 
ra , ut cognofcant gló- 
riam Oómini, alielúia. tf<u 
bac, z« 

Anu 4. P. Omnis c¡ui ¡a* 
vocáverit nomen Dómini » 
falvus erit ; quia in monte 
Sion erit ialvátio , alie- 
lúia. JoeL i* 

Capitulum. Apocal. zz* 

QUi iuftus eíl juílifícé« 
tur adhuc , & íanc- 
tus ian^ifícétur adhuc. 
£cc« vénio citó , 8c mer- 
ces mea mecum eíl , red* 
dere unicuíque fecundúm 
ópera fuá. 

Hymrif Statiíta, fupráj 
180. 

"ff. Excita potémiam 
tuam , 81 veni , Hí.' Ut fal 
vos facías nos; Pf. 79. 

Ad Magníficat. , 

Ant, 6, Vigiláte » omn 
témpore orantes ; ut dign 
habeámini ílare ante íí 
lium hóminis , allelüic 
Luc. 21. 

OraÜQ , uf fiiptí ü dby Google' t9z Ferid fecunda intrá Hehdom. L Advenías. 
FERIA SECUNDA. & fcnem ; príncipcm fu- De Ifaía Prophéta. 
Leciio j\ Cap. p* 

Rit in novíflimis 
jdiébus pra?parátus 
mons domús Dómi- juec 

E perquinquaginta , & hono- 
rábilein vultu , & conü- 
liárium » 8c iapjentem de 
architeÜis j 6c prudenrem 
elóquil myílici. £t dabo ni in vértice móntium, &. püeros prjocipes eóninr; 
clevábitur áiper colks ; & & eífefliináti domifiabun* fluent ad eum omnes gen* 
tes. Et ibunt pópuli muki » 
Se dicent : Veníte, & alcen, 
dámus ad jxiontem Dómi* 
ni 9 & ad domum Dei Ja- 
cob : & iocébit nos vias 
illas 9 & ambulábimus in 
fémitis ejus ; quia de Sion 
exíbit lex , & verbum Dó- 
niini de Jerüfalem. Et ju« 
¿icábit gentes , & árguet 
pópulQs muí tos , & con- 
flábunt gládios íUos in vó- 
meres ., 8c lánpe^s. fuas in 
falces : non levábit gens 
contra gentem gládium « 
liec exerc^buntur ultra ad 
praelium. Domus . Jacob i 
veníte, 8c ambuiémus in 
lamine Dómini. Projeciíli 
enim pópulum tuum > do- 
mum Jacob ; .quia replétj 
ilint ut olim , 8c augures 
habuérunt ut Philífthiim • 
fie piieris aliénis ^dbaefé* 
jrunt. Hasc ¿kíu 

I^. Audíte. 17^0 

Leciio ij. Cap. j.^ 

ECce dominátor Dómi- 
nus exercíiüum áufe- 
iret á Jeráfalem 8c á Juda 
válidum & fortem , omiie 
robur pañis , 8c ómne xor 
bur aquaí : fortem , 8c vi» 
rum be.llatórem , iádicem , 
§c prophétam ^ oc «uríolunii tur eis. Haec dicit. 
S^. Egrediétur. i??. 
Leciio iij. Cap. 4* 

IN dic illa erit germen 
Dómini in magnifícén- 
tia 8c gloria , 8c fruftus 
térras íubUmis , 8c exulta. 
tio his qui falváti íüerint 
de Ifrael. Et erit : Omnis 
qui reli£ius filerit in Sion, 
$i resíduus in Jérúíalem , 
ían£kus vocábityr, omnis 

fui ícriptus eft in vira in 
erúfalem : íi ablúerit Dó- 
minus fordes fíliárum Sioii) 
8c ságuinf m Jerúíakm lá- 
verit de medio ejus in ípí- 
ritu judícji , 8c fpírini ar- 
dóris, Et creábit Dóminus 
íuper omnem locum mon- 
tis Sion , 8c ubi invocátiis 
cíl , nubem per diem , & 
fumum 8c fplendórem igni* 
flammantis in noS^ ; /"- 
per omnejn enim |[Iór¡iim 
proté£iio. Hsc díftit. 
^. Vox clamantifi. i7^» 
^ Ad Benedi£lus. 
Anu z. Non tardar Do- 
minus proniiffidncm fuaiii! 
advéniet ¿ifi$ Dómini. *• 

^¿Magníficat. . 

Ant. 8. <?• Ecce V^?/!^^^ 

vobis ómnia : dm viden- 

t¡5b*cffer¡,.fcitowqw dby Google Feria tertid intrá Hebdom, L 4dvfntús» ^ ia próximo ñt in óíliis. 

Marc, iz, 

FERIA TERTIA. 

De líaía Prophéta. 

Le3io j. Cap. 5, 

CAntábo dilefto meo 
cánriciiin pacruéiis 
mei víncaeílisB. Ví- 
nesfiEti eíl diledo meo in 
cornu filio ólei. Et fepívit 
eam , 8c lapides elégit ex. 
illa , & plantávit eam elec- 
lara , & apdifícávit turrim 
m medio ejus \ & tórciilar 
extrúxit in ea ; & expec- 
^vir ut fáceret uvas , & 
[ecitlabrufcas. Nuncergó, 
habitatóres Jerúfalem , & 
Mri Juda, judicáte Ínter 
«««víneam meam. Quid 
cilquod débui ultra faceré 
vinca mese , 8c non feci 
«lí An qu6d expeftávi ut 
[aceret uvas , & fecit la- 
bnifcas 1 Haec dicit. 
1?. Eccc fervus meus. 179. 

E Leclio íj, 
T nunc oftendam vo- 
, bis quid ego fáciam 
vmeap me» : Auferam fe- 
pemejus 8c erit indirep- 
íionem ; díruam macéríam 
«)us, 8c erit in conculca- 
yonem. Et ponam eam 
jwrtara : non putábitur, 
f non fodiétur ; 8( afcen- 
J.snt vepres 8c fpina : 
^ niíbibus mandábo ne 
Rpant fuper eam imbrem. 
>mea enim Dómini exer- 
JJtuum domus hracl eft , 
^ vir Juda germen ejus 
ofiíeftábile : 8( expeftávi 
"í fáceret judícíum , Si\ 
Par HimalUf ccce iníquitas ; 8c jufl 
tíam f 8c ecce clamor. \ 
qui conhulgiti^ domum i 
cfomunt ,'8c agrum, a¿: 
copüláris üfque* 'ad lénr 
num loci i numquid hat 
tábitis vos.foli in mcd 
térras ? In áuribus un 
funt haec 9 dicit Dómin 
exercítuum. Haec dicit. 
VíLm Quátn pulchri. 17^ 
Lecho üj, 

VK quiconsúrgitísni 
ne ad ebrietátem ii 
tandam , 8c potandmn 1 
que ad véfperam » ut v: 
sítuétis. Cíchara 9 8( ly i 
8c tympanum , & tíb 1 
8t vmum in convíviis ' : 
tris , 8c opus Dómini : 
refpícitis , nec ópera 1 
nuum ejus conílder ! 
Proptéreá captívus di 
eíl pópulus meus 9 1 
non hábuit fciéntiam 
nóbiles ejus interi, 1 
fame 9 8c multitiido 
ílti exáruit. Proptén I 
latávit infernus án 
fuam 9 8c apéruit os 
abíque uUo término 
defcendent fortes eji 
pópulus ejus, 8c fub 
gloriosíque ejus ad i 
Et incurvábitur hon ( 
hiimiliábitur vir 9 í 
fublímium deprimer [ 
exaltábitur Dómini : 
cítuum in judício 9 < 1 
fan£lus fan¿tificáb j 
juílítia. Haec dicit. 
VI. Omnes íitien • 

Ad Benediftü 
4nu u a» Qual i dby Google X94 Feria quartá intri Hebdom. L Adventás* 

Ut vos ^tt' in fanélis con- exürít ; íic radix eorufl 

v^rfatiónibus /,expeQ^n- quafí favilla erit , & gcr 

tfijf & prp^f tinten in . ad- meii eórum ut pulvis aí 

ventúm diéi X^triini .? z. cendct. Abiecérunt enin Petr. .?. 

Ad Magní6<íat, 

Ant, 7. d» Atténdite ne 

graventur corda veftra in 

crápula , 3t. ebrietáte 9 

& curis huius vita?. Iau* 

fERIA QUARTA, 

De líaía Prophéta, 

Leciio y. Cap. 5. 

V¡É qui tráhitis ini- 
qnitátem in funí- 
culis vanitátis 9 8c 
quaíi vínculum plauílrl 

Feccácum : qui dicitis : 
ííílínét , & citó venia t. 
opus eius j Mt videámus ; 
í^ apprópwt , & véniat 
cpnsíliuin Sanfti ífrael ^ 
& íciémus illud» V% qui. 
dicitis malum bonum 9 8c 
bonum malum : ponentes 
ténebras lucem 9 8c lucem 
ténebras : ponentes amá- 
rum in dulce , 8c dulce ii;i 
amárum. Vae qui fapien- 
tes eftis in óculis veílris , 
^ coram vobifmetipíis 
prudentes. Va qui poten^ 
tés eílis ad bibendum vi- 
num , 8c viri fortes ad niifr 
cendam^ebrietátem : qui 
juílificátis ímpium pro mu- 
iiéribus , 8c iuílítiam iulU 
avifertis ab eo. Hiecdicix* 
^, Audi te.. 178. 
¿eclio ij\ 

PRopter^ hoc > fiqut dé» legem Dómini exercítuum 
8c elóquium SanCti Hraé 
blarphemavérunt. Ideó irá 
tus eíl furor Dómini it 
pópulum íuuro, 8c extendit 
manum íuum íliper eum , 
&; percufllt eum ; 8c con- 
turbáti. funt montes , 8c 
fáfta funt morticína eó- 
rum quaíi ftercus in me- 
dio plateárum. In his óm- 
nibus non eft averfus furor 
eius 9 fed adhuc mafias 
ejus extenta. Et elevábir 
fignum in natiónibus pro- 
cu! % 8c fíbilábit ad €um 
de fínibus terrae : 8c ecce 
feílínus vel¿cit«r véaier. 
Hsc dicit. 

' ¥ÍL. Egrediétur. 17S. 

íecüo iij. Cap. 9« 

DOminum exercítuum 
ipílim fan6iifícáte : 
ipfe pavor vefter 9 8c ipfe 
terror vefter. Et critvo-, 
bis in fanftificatiónem : '^ ¡ 
lápidem aurem ofFeníi<5nis j 
8c in petram fcándali ciuájl 
bus ddmibus Ifraei ; 'iK\ 
láqueum 8c in ruínam ha-J 
bitántibus Jerúfalem. Et? 
oíFendentex eis i^Wmit 
8c cadent , 8c conteren* 
tur ; 8c irretieotur , 8c cr> 
pientur. Liga ^t^^^^t 
njum , figna legem ínji»* 
cípulis meis. Etexpectaba 
vorat ílípulam lingua Dóminum qui abfconrfic; yGooQle feria faintá intrÁ H$bdom» L Aiventús. tt)$ €é, & píxñolábot eum. 
Híc dicir. 
)Jl. Vox clamantis. 178* 

iínr. I. g. jSaráeite im- 
«aculíti & iflvioláti ei ior 
renirimpace. i.Petr. j. 

ií¿ Magnifican 
^nf. ?. c. Vos sínairej 
homiaibus expedántibuí 
aominum fuum ; ut , cüm 
veiKrit , confeílim apé* 
^iantei. luc. 12. 
ftRIA QUINTA. 

DelfaíaProphéta* 

E^^32(?;. Can. 10. 
T crit ía die ilk : 
non adjíciet resí- 
. dnum Ifrael , & hi 
V» %erint de domo Ja- 
^•P » mn/ti fup^r eo qui 
Percutit-flos ; ícd innitétur 
^.P«r Qówinum Sanaum 
^aélmveritáte. Reliquias 
f»fl«n«itur , reHquias t 
wquam^ -Jacob ad JDeunt 
^^"enu Si eoim íucritpó^ 
Pulus mus Ifrael quafi aré. 
jamarií, relíquiae conver-^ 
«ww exeo: confummátio 
Jbbreviáta inundábit juílí- 
tJ."^ ConijuminatuSn^ni 
?!'»> abbreviatiíjne^ 
^OflMnu» Devs exer/;ítuuiñ 
wciet la inédiorror^nis ter-v 
?;*'jopwrhoc,*íef:dic¡L 
Jl'omini» Deus ex^rcí-. 
?»m ; Noli timéf e , pd- 
Jl^íw neus ', • habitator 
^®fl;.abAau| : ¡o,virga' 
w*uttót,teL,ft'bácoluin; 

^,\1'P^^^ AdbUiííCttin^ & confummábitur indig-, 
nátio & fliror meus fuper 
fcelus eónim. Haec dicit. 

i;i. Ecce f¿rviis, 179. 

Leciio ij, ^>ap« "•' 

IN die illa rndix Jeílcj 
qui ftat in íjgniim po- 
pulonim , ipfum gentec 
deprecabuntur ; & erit fe- 
pulcrura ejus glorió fum. 
Bit erit in die illa : Adjí- 
ciet Dómimis fecundó ma- 
num fuam ad poílidendum 
resíduum pópuli fui, quod 
relinquétur ab Aítyriis , 8c 
ab -Sgypto , & á Phetros , 
& ab itithiópia , 8c ab 
Elamt & á Scnnaar,8cab 
i£math 9 & ab ínfulis.ma- 
ris. £t ievábit íigniim ia 
natiónes , 8c congrepábit 
prófugos Ifrafe'l , & difper- 
fos Juda cóUiget á quátuot 
plagis terr». Haíc dicit, 
Iji. Quám pulchri; 179,' 
. Ltclio iij. Cap. v^, 

Mlferébitur Dóminuf 
Jacob 2 & éliget ¿id- 
huc de Ifrael ; 8c requiéH 
cere eos fáciet ' fuper hu- 
mum fuaif} : adjungétur 
ádvena . al^' eos ,. 8c adl)a!. 
r^bit d(}myi Jacob*. Et ^e- 
liébunt éo^ ()ópul¡ ,' «f.ad- 
ducent pos iji locum f^únit 
8c;pQflidebit eos dbmus IC 
raó'fupier terram.Dó.mínl 
in fervds 8( aiiciiías ; 8C 
erunt capientes eps ..qui ic 
céperant,8c fujjjíf ient exac- 
tores fuQS. £t eririn (jic 
iltó :" cum ;:éq¡ui€nl *dtde^ 
rit tibí De^s á lüb6¡re túbi 

- '' li} -^"^^^'s) dby Google 19^ Feria fextd intrá Hehdom. L Adventüs* á fervifúte dur^ quá ante 
íerviñi > fumes parábolam 
íftam contra regem Baby- 
lónis 1 & dices : Quómo- 
d6 ceísávit exa¿^or , qtiié- 
Vit tribútum \ Contrívit 
Dóminus báculum impió- 
rum y virgam dominan- 
tium , cadentem pópulos 
in indignatióne , plaga ia- 
jfanábili ., fubjiciehtem in 
furóre gentes , perfequen- 
tem crudéliter. Conquiéj 
vit 8c síluit omnis terra^i 
gavífa eñ (k exultávir. Hs^c 
;aicit. 
J$it. Omnés fítientes* 179» 

Ad Benedidtus. 
Anu 4. A, Grátiá vobis 
8c pax á Deo 9 ut nihil 
Yobis dQÍit in ulla grátia 
exp^ántibus reyel^ió- 
nein: ,Domini hoftri J«íu 

, Ai Magníñcat. 
. '-ííní.j.F. IÍCC0 N^éniai 
beátús qui vígilat!« 3ccu£ 
tódit veíiimei^ta iua , ne; 
hiidiis ámbiilet, Apqc, 16.- 
F E R I A S E X T A. De IfaíaProphéta. ' ne prodas. Habitábi 

íipud . te prófugi me 

Moab . erto laríbiHi 

eórum a fácíe vaftatórj 

frnítus cíl enim puívíí 

"confummánís cft mtíti 

defécit qut conculcel] 

terram. £t praeparábit 

in mifericórdia fólium $ 

fedébit fuper illud in v«l 

táte in tabernáculo Di 

vid ; Tudicañs & ^uxiá 

judícium 9 8c velóciter «i 

áms quod iuüutñ ¿íl. 9 

dicit, ' ] 

J^. Audftc. 178. 

LeBio ij. Cap. i7¡ 

ET eritin die illa 
tenuábitur gloria 
cob, 8c pinguédo caj 
ejus mareefcet. Bt erií 
cut congrega ns ki 
quod reñfterit , 8c 
ciiium ejus ipica's kc 
8c efit'íicUt.qiiaE'rcOsfpK 
rii valle. Ráphálinw Et 
línquétur iii ^ó ficut 
cémus , 8c íicut excia 
ólc3B duárnm ve I trium 
^rum in fummítáte raií 
ü\€ quáruor aut quifl*! ¡h eacómínibi^s eJus , ij* {c;rtr ad mont^ill ?íIt¿ ?lóií.* reni ' fuiim •,- 8t iií^uli , 
!tent5Sic(ítáíiífl1¿fieny»' ad Srfn^ura Iir??t ,re9 
K pujli d« liido ^volantes ^ 
fie MxúiSí íiliíip -"Moab in" 
traiijfcenfi} AVlion. Ihiron^' 
$íl;\uijl.^co¿o conctliínñ j. 

ÍQiiip qiiaíí noctcm iilitr 
ra"ih \\ún^ ia'.^effdic. Ahí^ ckÁt ;-8c non ítíclinábm 
áW^'airárfe quí» ftceruif 
mánus{éjtii% j 8c -quiB 
j^wífóñtd%iwí^us^4, 
i^ípíciét^^Htdr&delUi 

H*c dtóit. ■ J ^íidé í\ig^4^^^ fc-vagoj' t ;^,E|ríediét«i:. ijh dby Google iáhbato ¡nfí-íí Bdiom. h Adv^0üs¿ - uñió üj. Cap. zp. 
/ TNdie lija erit altare 
: i Dójnjiíi ia medio térra? 
: iEgypti i & cítulus Dómi- 
ni iuxta térninum ejus erit 
vnú&ím & ia teíUmó- 
lúuffl Oójnino exercítuum 
íq térra JEgyp ti. Clama. 
bmmm aá Dóminum á 
ütcie tribulantis , & mit» 
t€t eís falvatórem & pro- 
pugnatdrem , (;{ui libere t 
eos, Et cognoícétur Dó- 
minusab-I^pto, & co|. 
nofcent ^Egyptii Dómi- 
num ifl die ula » & colent 
eum ia hóíliis & in muné- 
ribus 5 & vota vovébunt 
Dómino , & folvenr. Et 
percátiet Dómiaus ^gyíj- 
tvm plaga , & fanábit 
eam : 8c reverten tur ad 
Dóminum ; & placábitur 
eis, 8c íánabit eos. In die 
illa erit via de ^gypto 
ia Aflyrios , & iutrábit 
Myx'm in Aigyptum , & 
«Igyptus ia Ányños , & 
Srvient -Sgyptii AíTur. In 
¿ie illa erit Ifrael tértius 
^feyptio & AíTyrio : bene- 
mio in medio térras , cuí 
benedíjcit Dóminus exer- 
citiiiim , dicens : Bese- 
diflus pópulus meus ^gyp- 
ti ) & Qjpus mánnum meá« 
lum Auyho : haeréditas 
autcm mea . Ifrael. Haec 
flicjt. 
$• Vox clamantis. 178. 

Ad Benedi£tus. 
Anu I. D. Integer fpíri- 
tusvefter, .& ánima , & 
Corpus ílne queréla ¡n ad* W I ventu Dómini noílri Jefu 
Chriílifervétur. uTheJJl^. 

Ad Magníficat. 
.Ant. s* C. Sicut íulgur^ 
cprufcans de fub coelo Iti] 
ea quae fub coelo funt « 
fulget \ ita erit Filius hó- 
minis m die fuá. Luc. 17* 
S A B B A T O. 
De Ifaía Prophéta. 
Leciioj, Cap. zS* 

N die illa erit Dómi-, 
ñus exercítuum corona 
glórÍ2 9 & fertum exuU 
tatiónis residuo ]^ópuli fuií. 
8c fpíritus iudícii fedpnti. 
fuper jud^cium, 8c fortU 
tudo reverténtibus de bel- 
lo ad portam. VerCim hi, 
quoque prae vino nefcié-' 
runt , 8c prae ebrietáte er- 
ra vérunt: facerdos 8c pro*, 
phéta nefciéruntprae ebrie-. 
tace, abforpti funtá vino^ 
erravérunt in ebrietáte f, 
neíciérunt videntem 9 ig- 
noravérunt judícium.Om- 
nes enim menfs repletas - 
íunt vómitu , fordiumque , 
ita ut non eíTet iihrá lo- 
cus. Quem docébit fcién- 
tiam \ 8c quem intellígere' 
fáciet audítum ? abla£^ái- 
tos a la£te , avulfos ab ubé- 
ribus. Hsc dicit. 
I^. Ecce fervus. 179, 
LüBio íj\ 

PRopter hoc audíte ver- 
bum Dómini , viri il- 
lusóres ^ qui domlnámini 
fuper pópulum meum qui 
eíl in Jeráfalem. Dixiítis 
enim^ : PercuíCmus foedus. 
cum morte^ 8c cum inier« 
lüi y Google i^t Sahhettó tntrá HéMém. L Ad^enták 

DO ficittius padum. . Fia- dient indk illa íurdi vtñn gelium inufldans cifiti tran* 
sierity non vénkt fuper 
nos ^ quia poftiimus men- 
.dáciiim fpem noftram , &• 
nendácio pfotefti fumüSé- 
Idcircó haec dicit Dómmus ' libri , & d< tétiebris ^ ca- 
lígine ócnli CmcáfvoR vi- 
dcbunt. £lr addent mites 
iñ Dóimino lotítiam , 8c 
páuperes hóminesioSanC' 
to Ifrael exnkábunt i quó- Deus : Ecce ego mitram in' niam defécit qui praevalé* 
fundamentis Sion lápidem^ bat , confummárus eíl il lápidem probátum , angu- 
lárem , pretiófum , in nín'-. 
demento fundánim ; qui 
ctédídcrrt , non ftftínet. 
. Et ponam in pondere íu- 
cBícium , & inftítiam.in 
mensura í & fiíbveñet 
grando fpem mendácii , 
& proteüidnem aqtix inim- 
dábunt. Et delébitur fce- 
dus veftrum , cura morte > 
& padum veftrum cum in- 
ferno non ftabit : flagel- 
Inm inundans ci'im tran- 
síerit , éritis ei in concul- 
catiónem. Hsec dicit. 
' í¿. Quám pulchri. 179. 
Leciio iij. Cap. 19. 

V^ aui profundi eftis 
corde, üt á Dómino 
abícondátis consílium ; 
tíuorum funt in ténebris 
opera , & dicunt : Quis 
Videt ncfi j & quis novit 
líos \ Pervería eft h«c vcf- 
xra cogitátio : quaíi ü lu- 
Tum contra fíguhjm cógi- 
tet 9 8c dicat opus fado r i 
íUo : Non feciíli me ; & 
figmentum dicat fiadri 
íiio : Non intélligis* Non- 
tth adhuc in módico 8c in 
brevi convertétur Líbanus 
tn Charmel , 8c Charmel in 
ütltmn reputábitnr! Et áu- idfor , 8c fuccííi funt om- 

nes qui vigilábant fuper 

iñquirátem. Hasc dicit. 

- ]^. Omnes fitkfntes» 179. 

Ad Benediáus* 

Anu ^ a. Exaifábimr 

Dóminus exerckuum m 

iudíció f 8( Deus fandus 

íánftificábitur in- júñitia. 

AD VESPÍERAS. 

. PfalmidePfalterb.AttU 
Dómine exercítumn. utfií^ 
prá in Sabbatis lAdventús» 

CAPiTULüM.'Í?eiir. 18. 

PRophétam de gente 
tua 9 8c de - frátribus 
tuis ücut me , fufcitábit 
tibi Dóminus Deus tuus : 
ipiúm áudies. 
Hymniu , Créator. 177» 
y. Accédit^ ad gim , & 
iHuminámini \n* Etfáctoi 
veftra? non confundentuTt 

' Ad Magiiífícat. • 

Am* 1* Míféráns ml«- 
rébitur tuí Dóminus 1 8t 
non fáciet avoiáre á te uU 
tri doüórem tuom' ; & 
erunt óculi tui videntes 
pTsBceptórem tuum. !/• ?<>• 
Oratio , itt ínfrá ai Lait- dby Google Dominica /eatttJá Áávtntás* xi^ 

DOMINICA IL ririam ex caldmnia , 8c 
éxcutic manus fuas ab , Adv E N T V s. 
ÍD OFFICIUM NOCT. 

Omnia ut Juprá in Do» 
nimcis Adventús , additU 
iwfequuntur* 
¡VI. NOCTURNO. 

Delíáia Prophéta. 

ELe3ioj» Cap, 52, 

Ccc in iuftítia ref- 
nábitrex;8c prínci- 
pes in judicio pr«e- 
wnt. Etcrit vir ficut qui 
abicónditur á vento , & manus 
omni miínere : qui obtú- 
rat auret fuas nc áudiat 
sánguinem « & claudit 
dculos fuos ne videat nuu 
lum «, ifte in excelíls ha* 
bitábit j munimenta ia* 
xóram fublíxnitas ejus : 
pañis ei datus eíl • aqutt 
^jias fídéles funt. Regem 
in decore fuo vidébunt 
óculiejus, cernent terraxa 
de looffi¿. Haec didt« celatleá tempeíláte , ÍI-. SI. Egrediétur. xyS* , 
cutrivi aquárum in íiti , LeSio iij* Cap. ^f. 
' T ^tábi^ur defería & & nmbra pete» promineii'* 
tum ierra deiéna. Noa 
QiiSabuat ócuii vídén- 
í?»! » , 8c aures audién- 
teim diligenter auícpltá^ 
pwtt. Et cor ftulfórum 
wtéffigBticiéntiam , &n»- 
g«a»aib¿!rum vetóctter 4o» 
qaétn, 8c pUni. Noa V&. 
cabmir ultra is qui kuí- 
l«ns cft , princep» 5 ne- 
jae ftaulWentus appeUá* 
warmaror. H«cdicit% 

*.A»dítc.i7g. 

lu^o ij. Cap. n». 
A udtte , qui \oagh eilis , 
**<^a fécerfan ; 8c cog. 
^t, vicídi, fortitd- 
«Km meam, Cofttérriii 
""tt in Sion peccatóres « 
I*>Bwit tremor kypócri* 
tas. Qtiis póterat babitáre 
«vobis cum iglit devo*. 
'«weíQuis habitábit ex 
^í cum ardóribus fcm- . 
Wernis ? Qui ámbulat w 
mkm , 8c lóquitur veri-. 
táttm:qiá. prdjicii slyll^ JLi invia'vSces^ukábitibj 
litiido , & florébU' c^uaí^ 
lilium* G¿fminans*g(rmi«s 
nábit , Se exultábjit lata- 
bunda 8c lá'udans ': gíória 
libani data cñ e¡. : decor 
Carméir8c Sardn* Ipíi vi-, 
débunt gl6riam P^óniui f 
8c de^órem Dei noItrL 
Cotifonáise manus diublil-' 
tas , de génua deb^a ro<- 
boráté, Dícite puulfáni- 
mis ^ Coafortámlai • 8c 
noiíte timare : ecce Deus. 
veñer ultiónem addúcet* 
retrib.utiónis : Deus ipfe 
véniet , 8c falvabit vos* 
Tune aperieatur óculi Gcv 
córum 9 8c aures furdorum 
patébunt* Tune sáliet fi- 
cut cei(vus , claudus ,. 8c, 
aperia crlt . línsua muró* 
nun ; quia icínaB funt m 
de&rto a^9 9 8c tCMrren- 
tes ia ^túdine. .£t qu« 
ei^at iri¿a « eritin ilag- 
iHuai8c^.sí|Ws , iniea-r dby Google ^% Dominica fecunda Adventús» tes aquárüml Hsbc didt. 
^ I^. Vox damantis in de- 
ferro. 17^.- 

' IN ir; NOCTURNO. 

Sermb'fanñiLeónís Papa. 

Se^m, 11, de Je junio ¿eci- 

"mímenjisf & CoíleciisyU " 

Leclio zv. 

SI fidéliter, dileftííSmi, 
atfiue fkpienter crea- 
tiónis iioítras ¡ntellí- 
gámus exórdíum , inve- 
niémiis hóminem ideó ad 
jmáginem Déi cónditunt', 
Bt imítátoj fui eíTet auc- 
tórís : & hanc eíTc- natu- 
j^leni hoftH g^néris digiii- 
tátem'^ fi'in-^Í3'bis ^uaíí in, 
qlfbdam fpéfcultfdivínáebe-' 
nignilatfe fovnia refplén-* 
deat.. Pká quám. quotídié, 
nos títíquS réparat grátia' 
Salvatórii; düm quod cé- 
cidit in Adúm primo , erí- 
gitai- iñ fecundo, C^iiía' 
autem reparatiónis noftrae 
Hoíi eft riifí mHéricórdia 
I)er,^em non dilígeré- 
miis , nifí líos prior ¡píe 
dilígeret , & ténebras i^- 
Borántias noftra?, fu» veri- 
xátis luce díícüteret. 
'*f;¿. Ecce fervus. 179. . 
. Lectio V. ' 

QUod quóínodó implé-' 
tum fít 9 Joannes • 
Apóftolus conifnémo- ' 
Tñt , dicens : Scimiis quá- - 
niam Fíllus Dei Vénit ,'&»: 
dedit nobis 'íenfuín i «ut 
cognofcámuí verimiDeunl,' 
& -ílmus in vcrd Fflio ^us?. 
Et íteríiHi : Nos ergó dili- 
Sámus DeumS quóñiam* jpfe prior diléxit nos. Dí- 
heeiido ítaque nos Deus , 
ad im4ginem fuam nos re- 
parar ; & ur in nobis for- 
main íitae boñirátis invé- 
niar , dar undé ipli quo- 
que^qnod operátur =, ope- 
rémur : accendens fcílicéc 
méntiiHñ noílrárum lucer- 
nas , & igne nos fuá cari- 
tárís inflammans ; ur non 
folüm ¡pftim' , fed ¿riam 
quidqiiid díligit,, diligá- 
musrf Nam íi inr^r hómi- 
nes ea' demíun firma ami- 
cítia efts quam monim íi- 
miliriído fociárit , cüm ra- 
iTien parílirás - voluntátum 
faípfe' ín reprobos rendar 
aíFeftus^ ; quanrüm nobis 
oprandum arque nitendum 
eli i ur in nullo ab lis quse 
Deo funr plácira , difcre- 
pémiís ? De que dicit Pro- 
phéja : Quóniath iia in 
indigiiarióne ejus 9 & vira 
in vokifttáre ejus } quia non 
álirer irt notíis erir dígni- 
tas divinas majeftáris , niíi 
¡mirário füerit valunráris. 
Vf.. Qüám pulchri. 179» 
Cap. z. LeBio v;. ^ 

Dlcenre fraque Dómi- 
no , Díliges Dómi- 
nUih Deum tuum ex 
roro corde ruó , & exrora 
menre tua ; & , Díliges 
pfóxímum tuum fictirteip- 
fum : fufdpiat fidélis áni- 
ma auftóris fui arque rec- 
tóris ^immarcefcíbilem ca- 
rttáiíetn , rotamquefe étiam 
eius fubjíciat voluntad » ia 
ci^uic^éríbus acquejudi* dby Google Dúmlnícd fecunda Adveníüsi ' tílsfliiill vacar a veritáte 
]Múx 9 nihil á miferatió- 
oe cleménti*. Quóniara 
etü magnis quis labóribus 
& fliuiris fatigétur incóm- 
modis, bona eíl illí caufa 
tolerandi, giii feadveríis 
velcórrigi intélligit, vel 
probári. Caritátis vero ¡f- 
líus pfetas perfeda eífe 
non pótcrit , niíi diligá-' 
tur & próximus. Qjjo no- 
mine non ¡i taiitüim intelli- 
gendi func qui nobis ami- 
cítiá aut propinquitáte- 
iuiiguntur, fed omnes pror- 
süs hómines , cum quibus 
nobis natura commiínis eíl, 
fiye illi hoíjtes fint , fíve 
íócii , five lüjeri,íive íervi. 
üflus «aim nos Cónditor 
finxit., unus nos Creátor 
animávit. Dedit autem no- 
bis majóres diligendi pró- 
¿micaufaschriítiánas grá- 
tiilatitiído. 
ít.Omnes íi tientes. 179» 
uní. NOCTURNO 
Léíiio fanCti Evangélii fe. 
cundum Matthasum. 
Lzñio vi}. Cap. n. 

IN illo témpare j Joan- 
nes curn audiíTet invín-i 
culis 6pera Chrifti > mít- 
tens dúos de difcípulis fuis, 
ait illi : Tu es qui ventú- 
íus es , an álium expec- 
^mus í Et réliqua. 
Homüia fanfti Hierónyml 

Presbyteri. 
h Matth. Lib. 2. C, 11. 

JOannes non quaíi ig» 
nórans intérrogát ; 
. ^pfe eaim . céteris ig- norántibus demonOráve- 
ratydicens: £cce Agnus. 
Dei , écce qui tollit pee- 
cata mundi ; & Patris vo« 
cem audíerat intonantis : 
Hic eíl Fílius meus dilec- 
tus 9 in quo mihi com- 
plácui. Sed quómodó Sal- 
vátor interrogar ubi ílt pó- 
ílrus liázarus 9 ut ^ui lo- 
cum fepulchri indicaba ilt , 
íalrém íic . pararentur ad, 
fidejn 9 &; yidérent mór- 
tuuní refurgentem ; fie & 
Joannes interfíciendus ab 
Heróde 9 difcípulos fuos 
mirtir ad Cliriílum 9 ut 
per hanc occafíónem vi- 
dentes figna at^ue virtú. 
res 9 créderent in eum , & 
magiñró interrog;añte ílbi^ 
díícerénr. 

VJL. Deus ipíé véniet 9 & 
falvábit vos : tune aperien-* 
rur ócuii caecórum9 Scau- 
res íurdórum patébunr : 
runc * Sáliet fíair eervus , 
claudus ; & aperta eric 
lingua mutórum. lí. Ca?ci 
vident 9 claudi.ántbulant| 
lepróíi jímndantur , íurdi 
áudiunt. ♦ Sálier. //• js* 
Mattiu 11, 

Leñio vüj\ 

J®annes irtttírroBáverat 
jper difcípulos 9 Tu es 
qui ventiirus es 9 an álium 
expeSámus I Cliriftus lig- 
na demonñrar ; non ad ea 
reípondens quae interrogá7 
tus fúeratv.féd ad fcánda- 
lum nuntiórum» íte,.in- 
quir 9 & dícite Jftan'ní íigná 
q^ia& céxiiitis ; cscos^íoai* dby Google tes 9 8c daudos ambulan- 
tes , & , réHtjua. Et qtiod 
fiis non minus eft ,' Fán- 
peres evangelizantur. Vel 
páuperes fpfritu ^ vel certé 
opibus páuperes ; ut nuÜa 
Ínter nobiles 8c ign6biles, 
ínter dívites & egénos , in 
prsdicatióne diílantia íit. 
«aec magiftri rigórem, hasc 
praíceptóris comprobant 
veritátem ; quandó omnis, 
apud eum jui falvári po- 
teíl y aequális eíl. Qnód au- 
tem ait : £t beatas qui non 
fiSerlt fcandalizátus m me ; 
internüntios percutir , fí- 
cut in cpnfequéntibus de- 
inonftr^bitur. 

1%. Aüdient in die iBa 
furdi verba librí , 8c* De 
ténebris 8c calígine óculi 
Cacórum vidébunt ; 8c páu- 
peres hómi nes in Saníto 
Ifraelexultábunt. ]¡í. Mór- 
fiii refurgunt , páuperes 
cvangelizantur : * De té- 
Bebns. //. 2<>.Mí2trA. II. 
LeSio ix* 

SI fupérior fenréntia con- 
tra Joannem proláta 
fderát in eo quod ait , Beá- 
tus eft qui non fóerit fcan- 
iftalizátus in me , quómodó 
nunc Joannes tantis láu- 
dibus prsedicáturl Sed quia 
turba circumdans Ínter- 
jogatidnís myftériuili neC 
ciebat , 8c putábat Joan- 
nem diibitáre de Chriílo , 
quem ipíe monflráverat 
Agito ; ut inteilí^erenr 
llFoannem non Ubi inter- 
logaíTe , fed diícípulis fuis : DtmhdcAretmiá Adhentáf» Quid , inquit , exíftis íkf 

deícrwm f'Nufñqiñd ob 
hoc , ut hóminem vidcré-' 
ris cálamo símilem , qui 
omni vento circumfértttr , 
8c levitáte mentís tic eo 
ambígeret , quem ánteá 
przdicarat 1 An fóríitan 
ílímulis contra me ínvidiae 
óó^tut , 8c pf asdicáTÍo eíus 
vanam iédatar-glóriam « 
ut tx ea quérat hiera f 
Cur divítias cüpiat ? ut 
áñiuat dápibt» 1 Locuftis 
véícittir , 8c melle fylvcf: 
tri. Añ Bt ilK^Hibas veftiá- 
tur 1 Pili cameldrum teg- 
men ehis íunt. líliiífmodl 
dbus8c Teíliscárceríshof- 
pítio recipiuntur ; 8c prae- 
dicátio veritátis tale ha- 
ber habitáculimi. Qui au« 
rem adulatóres fuñr , 8c 
feftantur lucra , 8c qua?- 
nint divítias^ 8c delíciis 
áiHuunt , 8c móUibus vef-' 
tiuntur ; ifti in dómibus 
regum funt/ Ex quo oí^ 
ténditur rígidam vitam 8c 
auftéram praedicatiónem 
vitare deberé aulas regum» 
8c móllium hómimim pa- 
látia declinare. Sed quid 
tjáñis vidérel propbétam I 
Étiam dico vopis 9 8c pluí^ 
qnám Prophétam. In eo 
Joannes Prophítis céterb 
major eñ , quód quem iüi 
pnedicávcranr efle ventú- 
rum y hic venilTe d^ito 
demonftrávir. 
* 1^. Beátus homo qui 
audit me : qui me invéne- 
rit s iavéníet ntsm j 8c dby Google PomudcA fiatñdA diventáh jia| 

fttekt&lütemiDóimfio; _)^. £nnm IiMWBniafDv *Qiii autem in me pcccá- 
Tentt bedet ánimam fuam. 
t- fieáms qui non fóerit 
ícandalúátus ia me. * Qui 
itttem. Gloria. Repeu IU« 
Beátuslioino ,. u/^ie ad 
t*Prov. 8. Matth^iu^ 

t. Sacerd. Auáítam fac 
BÜú idané müerkordiam 
tuam;^. Quia inttfpe- 
lávi. Pf. 141. 

AD LAUDES, 
^A'k T^ Ominas £oím3íns 

fum ¿bi , ut r^ücam Ja- 
cob ad eum « dixit : Ecce 
dedi te ia lucem géntium. 
V» 49* 

i4nt. 8b c. Evangelizare 
paupétibus miíit me , prai- 
dicaie captivis remiífió- 
ncm,&CKcis vifumXi/^. 4* 

Ata. ). g* Mifit me ut 
pcedicátem annum placá- 
bilem Dómino , ut confo- 
iánromnes lugentes.í/.6i« 

Anu 4* P/ Pucam iC«« 
eos in viam quam n^fciunt; 
Se in fémitis quas ignora- 
^¿lunt, an^ttláre eosfa- 
óam. J/.42. 

Ant. $• a. Ponam té- 
<Kbras eoram eis in lucemt 
& prava in re£ta. i[A 42* 

Capitülüm. Ifaüg 50. 
i Uis ex vobis timens Deus t 1^* £t veritátem 
tuam. Pf, 4z* 

i4/ Benediáus. 
^/ir. z. D. Mullos en* 
rávit Jefus á languoribos.» 
& plagis 9 8cfpintibus ma<« 
lis , & cscis' m'ultis doná«i 
vit vifum 9 & «tíxit : Eun- 
tes renuntiáte Joaani qu« 
audütís 8c vidiftüs ^ alie* 
lula* £11^.7. 

Óratió. 

EXcita^ Dómine, corda 
noñra ad praeparandas 
Unigéniti tui vias , ut per 
eius adven tum , purifica- 
tis tibi méntibus fervírc 
mereámur ; Qui teeum» 
A D P R I M A M. 
AnUí, Dóminus. 
hi íí. hr. ií. Qui ven- 
tühis es * ia mundum« 
Joan% 6. 

ADTERTIAM. 
Antm 8* c. Evangelio 
zárCé 
Capitvlum, //• 48. 

M^c dicit Dóminus re- 
demptor tuus S^nc- 
tus Ifrael : Ego Dóminus 
Deus tuus docens te utília • 
gübern«ans te in via qui 
ambulas. 

QK. hr. Audiam t^iiid lo- 
quátur in rae * Dominut 
Uis ex vol>is timens Deus. Audiam« f. Quó- 
Dómínum » áudiens niam loquétur pacem ^ in 
vocem fervi fui ? Qui plebem fuam * Dóminus 
^mbulávit in ténebris, de Deus. Gloria* Audiam. P/^ 
non eft lumen ei , fperet 84* 
inním'me Dómini, &in- .f* Díriget manfiíétcvs 
nitátur fuper Deum fuum. in iudício ; «t; Docébit 
.%miu. Joídáfc/ttirri » , miícs vi?s lu^s. P/* z/^ . 
180, iVj - dby Google io4 Domintcd fecunda Adventás» 

• A D '5-E X T A M. . , éiem meam : & íbtlmvlí Ani. y. g. Miílt me. 
Capitulü m. IfaiLe r4. 

POn^A? miiverfos \ fÚios 
fpofcfoCtosá Dómino , 
ÍC mültinldinem pacis fí- 
íiís tuis , ^ & ín íuftítía fun- 
da bcris/ 

' VfLi hn BerieáiEtus es , 
Dómine , * Dotíe me juf- 
tificatiónes rúas. Pene- 
diftus es. J¡^. In vía teftr- 
moniórum tuórum * de- 
Ie¿iátus-fum. '*' Doce me. 
Gloria. Benediftüseí. 

]fr. Mífericórdiá tuá, Dó- 
«ime, plena eft térra : Vji. 
Juftifícatiónes tuas doce 
me. P/. XI 8. 

AD NQNAM. 

Ant. f . a. Ponam. 

Capitulum. Ifai'íe 6o. 

ERit tibí Dóminus in- 
liicem. íempiternam » 
& complebuntur díes luc- 
tús tm. P(^li« autem 
tuus omnes juíli ; in per- 
pétuum ha5r¿ditábunt ter- 
ram , germen pbntatióhiis 
inez y optTs maaüs mea? ad 
glorifica ndum. 

^•hn Qui íberantihte, 
Dámrnc » * In ieternum 
cxulrábunt. Qui.^ }f^. Et 
Aabitábis * in eií. *^ Iiu 
Gíória/Qui. PjT. 5. 

j!^. In liimine viiltús tni 
ambiuTábmit , I^. £t in 
IwSmine tuo. exiütábunt to- 
ta dic. Pf. 8». 
AU VES PE RAS. 
Anu TJ» Cce ego mittoAn-, 
:t. f. JZ/ ^tiim meum ^ & • 
yra^paxábit'vtaBk aiue ii;-' niet DominácoT) aUeláia 
Malack. j. 

Anu 5. C. Ecce fupci 
montes pedes evangeliza» 
tisr 8c annimtiantis pácedl 
celebra , Juda , feftivitát* 
tuas , & reddc vata tua-i 
alklúia. Náhum z. 

Ant. u Prae{Varábiturft 
mifericórdfa iolium y t 
fedébit fuper illud in veli 
táte i» tabernácirio Davi| 
júdicans & velóciter iw^ 
dens quod fuílum eíl » allP 
Mia.^ tf, 164 ^ 

Anú 4. £. Dóminus d^ 
Hxit eu0i , fácict volu» 
tátem fuam. Ego , e^ adj 
düxi eum , & di'reaa el 
▼ia eius f allekiia. JJ^ M 

Anu 7- a. Venfte in cor» 
pé£tii ejüs : conmtoveánil 
á'fácie cjus ofnnis térra» 
quia yenit t aUelúia. ti| 
ParaL i6. 
€apitülüM. J¡fatiB 10- 

S-üperraantem exceliiíai 
aícende ttv, qui evait* 
§[elízas Siott :• exalta in-fbrS 
tmidtne Vocem tuam , qui 
evangelizas Jerdfalem ^ 
exalta , noli dmére. Dic 
civitátibus Juda i £cca| 
Deus veíief» 
kyrmiHSp Statiita. r8o» 
f.Juñkh & judíciunk 
pneparátio fedis tn« y Dó- 
mine : ly. Miíerícórdia & 
varitas prscédent fácieni 
tüam. P/. 88; 

Ad Magníficat. 
A'nu I. D. Dixit Jcfui 
ad^uxhasde Joanoe Hic dby Google Feria ficundd intrá üthiotné tí. AdventSt» <d^ 't& de quo ícríptum eft , 
ecce ego mitro Angelum 
meum ante fáciem tuam , 
qiii praparábit viam tuam 
ante re , alltLMatth* xx. 
OraÜQ , utfuprá ad Laudes* 
FERIA SECUNDA. 

DeIíaíaPro]fhéta. 

y^io j" Cap. 41. 

nn Aceant ad me ínfu- 

■ bey Bl gentes mu- 

•■; tent fortitúdinem : 

accédant , & tune loquan- 

tur, fimul ad judicium pro- 

pinquémus. Quis fufcitá- 

vit ab oriente juílum , vo- 

cávít eum ut íéquerétur fe ? 

Dabit ¡n conipedu ejus 

siemes « 8c reges obtiné- 

bit; dabit quafí piílverem 

^dio ejus , ílcut ílípulam 

vento raptam árcui cius. 

Pcrfequétur eos , transíbit 

in pace , fémita ¡n pédibus 

ps non apparébit. Quis 

oxc operátus eíl & fecit , 

vocans generatiónes ab- 

exordio ? Ego Dóminus , 

Prímus & novííümus ego 

«un, Hscdicit. 

J(l.Audíte. 178. 

Leñio i}. 

ET tu , Ifraé'l , fcrve 
ffleus 9 Jacob quem 
^¿gi, y femen Abraham 
amíci mei » in quo appre- 
Aendi te ab extrémis térras ^ 
& á longinquis ejus vocávi 
te j 8c dixi tibí : Servus 
^us es tu y eligí te , & 
non abiéci te. Ne tímeas , 
RQÍa ego tecum fum : ne 
<le€lines y qaia e^ Deus 
<Utt& : CQiuortivi te > & auxiliátus fum tibí, 8c fiíf 
cépit te déxtera Jufti mei* 
Ecce confundentur 8c eru«> 
befcent omnes qui pug- 
nant adversüm te : erunt 
quaíl non lint, 8c períbunt 
*viri qui contradícunt tibia , 
Quxres eos , 8c non invé* 
mes , viros rebelles tuos ; 
erunt quaíl non ^ílnt ; 8c 
véluti confümptlo , hó- 
mines bellantes adversAnt 
te. Haíc dicit. 
^. Egrediétirr. 178. 
LeSio iij. 

EGo Dóminus Deus 
tuus , apprehenden^ 
manum tuam, dicenfque 
tibí : Ne tímeas • ego ad- 
jiivi te. Noli timere , ver- 
mis Jacob , qui mónui 
eílis ex Ifrael : ego auxi- 
üátus fum tibí , dicit J^ó» 
minus, 8c redemptor tuus » 
Sandus Ifrael. Ego póful 
te quaíl plauflrum tritú-^. 
rans novum , habens roí^ * 
tra ferrántia : triturábis^ 
montes , 8c commínues ;. 
& colks qiiaíl piílverem. 
pones. Ventilábis eos , 8c 
ventus tollet , 8c. turbo dií^ 
perget eos ) 8c tu exultá-^ 
bis in Dómino , in Sanfto 
Ifrael ketáberis. Haec dicit* 
]^. Vox clama ntis. 178. 

Ad Benedidttts. 
' Anu 8. G. In die faldtí» 
auxíliátus fum tuí ;. 8c dedi 
te in foedus pópuli > ut dí- 
ceres his qui in ténebrls ;; 
ReveláminL //. 49. 

Ad Magníficat. 
Ant. i. a. Dedi te ia lu: dby Google H^ FetU téntá lutrh fkUom. fí. Aiymtír. c^m gintiuih , ut educares 
de domo cárcerís fedeates 
in ténebrís. //. 42. 
FERIA TERTIA. 
; De Ifaía Prophéta. 
LeUiú /'• (^ap. 42. 

ECce fervus meus , * 
fuícípiam eum ; elec- 
tus meus , Cdmplá^ 
cijit íibi m illo ánima m«á: 
dedi Spíritiim meuin íuj>er 
évtm ; judícium géntibus 
prdferet. Non clamájit , 
ñeque dccípiet pcríSnatíi , 
nec audiétur vpx ejus fbris. 
Cálamum quaísátum non 
cónterct , 8c linum fómi- 
gans non eitinguet : in 
Teritáte cdiícet judícium» 
Non erit triftis « ñeque 
turbulentut , doñee portat 
in térra judícium ; & íegem 
tfius ínfulas expe£)ábunt* 
Hsec dicit Dóminus Deus , 
¿reans coelos , & extendens 
€Ds : fírmans terram , & 

3 US gérminant ex ea : 
ans flatum pópulo qui eít 
áiper eam , (k íbíritum 
calcántibus eam. Ha^c di- 
cit. 
I5i. Ecce fervus mcus. 

Ltttio i). 

EGo Dóminus vocávi 
te in juñítia , & ap- 
grehendi manum tuam 9 
L fervávi te. Et dedi te 
in fcedus pópiili , in lucem 
ééntitjm ; ut aperíres ócu- 
k)S cáecórnm , . & cdiiceres 
de concluíióne vinfturtí , 
d^domo cárcerís fedentes 
üi tétíebris, Ego Dómi- nus , hoc eft nomen mvtns; 
glóríun meam álteri non 
dabo , Se iaudiem meam 
Aruiptílibus. Qu« prima 
fuérunt , ecce venóniat : 
nova quoque ego annún- 
tio : ántequám oriantur , 
audíea vobis fáciara. Cán- 
tate Dómino cánticum 
nóvum V Idus ctu)» ab cx^ 
trémis tenas : qiki'deí^ 
cfénditis in mare» &ple- 
nitódo en» ; ínfulas ^ dc 
hftbitatóres eñfiüi. Hasc 
dkit» 
• tt,. Quám pnkhri. 179» 

ET ducam cascos id 
viam q^m néáchmt ; 
& in fémitis quas ignora- 
Vénitit , ambuláre eos fá- 
ciam , ponam tinebras co- 
rara eis in luccm y Se pra- 
va in reda : base verba 
feci eis , & nan dereliqui 
eos. Converfi funt retror- 
si'lm : confundantuf con- 
ñilióne qui conñ'dunt in 
feáipñli , qui dicunt con- 
flátili : Vos dii noftri. Sur- 
di 9 audíte \ St cttd -, in- 
tuémini ad videndum. Quis 
ciecus ,' niíi lervus meus f 
8c íurdus y niíi ád <fuera 
núntios meos xñiíi ? Quis 
cascus , niíi qui yeiiümda- 
tus eft ? 8c quis caícus 9 
niíi fervus Dómint 1 Hace 
dicit. 
I^. Oihnes íltientes. 179^ 
A¿ Beutdi¿tus. 
. Ant. ^ a. Congr^áb(> 
eos ab extrémis térras « in- 
Vtt %aes «rufit oec» & dby Google . , Feria qnmá intri tübám. JI. áihnnis^ uf 

^udus ; qiila fadus £nn meas ab exir^mít ttíttikm 
llháíioarer. Jereín. jx. 
iW, Magníficat, 
iíaf. í. ^. Saivábo cbu- 
cicaiitem , 8c dabo vos ín 
landem, d^m convértera 
aptívitátem veílram , di- 
cjtDóiñiñus. Sophon. i. FEKl\ QU-iRTA.. 
. DelfaíaftCDhéia, 

ELectioj. • Cap.4í* 
T nunc baec dicit 
Dóminus creans te ^ 
Jacob , 8i formaos 
te Ifraél : Noli timére » 
quia redémi te , & vocávi 
te nomine tuo \ meus es 
tu. Cüm transferís per 
aquas , tccum ero , & ñú- 
nina non opérieAt te i 
cwn ambuiáverii ín igne ^ 
!ion comburéris , & flatñ- 
ma non ardébilTil te. Quia 
J?o Dóminus Deus tuns 
Sandus Ifrafel , Salvátor 
tuusí dedi propitiatiónem 
tuam ÍEgyntum , Althid- 
Puim, 8c Sabaprote. Ex 
9U0 honorábílis faQus es 
M oculis meis , 8c glorió- 
5« í ego diKxi te 5 8c 
«*oo hómines pro te , 8c 
populos pro ánima tua* 
«wc dícit. 
^ Audíte. 178. 

NLeciio ij, 
OH timére • quia ego 
tecum ilim : áb orlen- 
^ adddcam femen tuuito , 
J^ ab occidente congrega- 
^ te. Úicam aquilóni i 
Pa ; 8c auílro : Noli pro- £t omnem qoi ínvoedt oo- 
men menm j in gidriám 
meam creávi eam t for- 
lúávi eum » 8c íeci eüm. 
Edite ibrás pómiium as* 
¿um , 8c óculos habcn- 
tem ; furdum , 8t aartt 
ei funt. Hxc dicit. 
Jj^. Egrediétnn 178* 

LeSio iijm 

EGo ítimr ego film D6* 
minus ^ 8c non eíl abí^ 
que me íálvátor. Ego an* 
nuntüvi 8c falvávi : auáí* 
tUm féci i 8c «on fuit iit 
vobis aliénus. Vos teñes 
m€i 9 dicit Dóminus , 8c 
ego Deus* £t ab inicio ego 
ipfe , 8c non eft qui dt 
Hiami mea éruat : operá« 
bor , 8c auis avertet illud I 
H»c diclt Dóminus re* 
demptor veñer^ .Saa£tut 
Ifrael ; Propter vos miíl 
in Bbbylónem t 8c denráxi 
veftes univerfos , 8c CJiaU 
daeos in návibus fuis glo» 
riantés. Ego Déminun ^ 
Saní^us vefter ; creans Ik 
rael,Rftxvefter. Hasc diciu 
J¡f,, Vox clamantis. i7^« 

Ad Ben«diüus« 
Anu t. c* D^relinqudiH 
in médk> tui pópuhimpáu» 
perem 8c eg^num ; 8c fp«« 
rábuntin nomine DóminL 
Sophotu ). 

Ad Msgnfficat. 
Ant. 4. A. Égo Dómí- 
ftüs cxáudiam páupcrcs ^ nibéFe ; aíTer fllios meotf. £)¿ná Ifragl, nondereliHK 
de loDginquó > 8c ' fiOias <[i»m*ec^ //^ 43U dby Google E FERIA QUINTA. íücq Jeru&lem : Habita^ 

i Proph¿ta. béris ; & Civitát¡bti$ Judar 

JEclificábímihi , & deíerta 

«¡usr fuíc¡t;ábo v qui dica 

Srofundo' : Deloláre', 8c 
límina tua are£3ciam ; quí 
dico Cyro : Pallor meus 
es , & aíñnem volUíitáteni 
meam complébís ; c^ui dica 
Jériiíalem : ^dificaberis ; 
& íempla : Fündábe«is» 
H¿c dicifc.' . * . 

\ .I5¿. (^uam puIchrK 179. 
' íeclio iij. ' Cap. 45. 
Go fufcitávi eum acf 
íuílíiiam , & omnes 
vías ejus dfrigam : ipfé 
aídifícábit civitátem meam, 
& cap ti vita tem meara di- 
inirtet , non* in prétio fie- 
dme m munéribus , dicit 
Dóminus Deiis exercí-» 
tuum. Hac dícit Ddmi- 
mis : Labor -^gypti , & 
neeotíátio iffthiópiaB 8c 
Sáoaim y virí fublímes ad 
te transíbunt , & tuierunrr 
ponte ambulábimt, vin¿tí 
mánicis pergent ; fü te 
adorábunr, teque depre- 
cabuntur. Tantum in te 
eíl Deus ,: & noit eíl abí^ 
que te Deus.^Veré tn os 
Deus abfcóiidítus , Deu$ 
Ifrael Salvátor. Confuir 
funt , & erubuérunt om- 
nes : ÍIiTiul abicrunt in con- 
fnílónem fabricatóres errd- 
rum, Ifrafe'I falvátns eíl in; 
Domina falihe aeterná : 
non conf undémini , & noit 
crubefcétis ufque in íecu-> 
lum í^cuü. Hac dicit. 
r 9«. Omnes íltieates. Z7>. De-IfaiaTrophéta. 

Lepío Á ' Cap. 44. 
TTp T nunc audi ^ Ja- 
w^ cob lerve nieus » 
JL-i Se ITraer quem elégi. 
Hsc dicit Dóminus fáciens 
9i formans te , ab útero 
auxiliátor tuus : Noli ti* 
mére^, ferve rneus-Jacd^í 
& reftííliine q^em elegí. 
EIFundam énim aquas lu- 
ñpr' íitiéntem , - 8c fíuenta 
íul^er áridam : eíTundam 
Spíritum meum fuper fe» 
men tuum , & benedifkió- 
nem meam fuper üirpem 
tuam. £t germinábunt inr 
ter herbas quafí sauces 
juxtá prsterüuéntes aquas. 
lile dicet : Dómini ego 
fum : & ille vocábit in 
nomine Jacob ; & hic fcri- 
bet mann fuá : Domino ; 
& in nomine Ifrael ^íümi- 
lábitur. Hsc dictt. 

]^. Ecce fearvus meus. 

179» 

Leclio ij» 

HSsC dicit Ddminus re- 
den^)tortuus ,& for- 
xnátof tuus ex útero : Ego 
fum Dóminus , fáciens 
6mnia , extendens coélos 
íblus , ftabfliens terram , 
8c nuUus mecum v irrita 
fáciens ílgna divinórumy, 
8c ariolos in furórem ver- 
tens ; convertens fapientes 
retrarsiim » & . fciéntiam 
eórum íluíram fócie.ns ; 
fúícitans verbum ferVi ííiii^ 
8c consíliuni nuntiórum 
íiiórum complens j% . aui dby Google FériáfextdintráHebdómé IL Adventús. Ad Benedidus. 
Anu 6. Domus Jacob 9 
veníte 9 & ambulémus in 
liimijie DóminL If. z. 
Ad Maenífícat. 
Anu 7* g. De Sion egre- 
diétur lex , 8c verbum Do- 
man de Jerüíalem. Mich. 4. 
jF£ R I A SEXTA. 

De líáía Prophéta. 
Leciio y. Cap. 46. 

GOnfraaus eft Bel , 
contrítuseíl Nabo : 
£a€t'd íunt ñmiilácra 
eónim béftiis & jumentis, 
ónera ve (Ira gravi pondere 
uíque ad lafiitúdinem. Con- 
tabuérunt , 8c contrita func 
ílmul : non potuérunt íál- 
vare portantem j 8c ánima 
eónim in captivitátem ibit. 
Audíte me doxnus Jacob 9 
8c omne resíduum domús 
lírael 9 qui portámini á meo 
útero, mil geílámini i mea 
vníva. Üfque ad íeneüam 
egoipfe^ 8c ufque ad canos 
ego ponabo : ego fecÍ9 8c 
ego íbram : ego portábó 9 
Scíálvábo. Cuiaffimilañis 

ine,8cadsqiiaílis9 8ccom« kiu uuuuna -, uuii pujujiu 
paraílis me 9 8c feciítis sí- hmc fuper cor tuum 9 ne« ñdbit 9 8c omnis volunta» 
mea fíet : vocans ab Oriente 
avem 9 8c de térra longin« 
quavirum voluntátis mes » 
8c locütus fum 9 & addit. 
cam illud : creávi , 8c fá- 
ciamiUud. Audíte me duro 
corde 9 mil longé eilis á 
juílítia. Propé feci juftí- 
tiam meam 9 non elongá- 
bítiir 9 8c falus mea non mo* 
rábitur. Dabo in Sion fa- 
lútem 9 8c in Ifraifl glóriam 
meam. Hsecdicit. 

^. Egrediétur. 178. 

Leciio iij. Cap. 47. 

REdemptor no(!er9 Di- 
minus exercítuum no- 
men lUíus 9 fandus lírael* 
Sede tacens 9 & intra in té< 
nebras filia Chaldaeórum : 

3;uia non vocáberis ultra 
(Smina regnórum. Irátus 
fum fuper pópulum meum 9. 
contaminavi hxreditátem: 
meam 9 8c dedi eos in;nanu' 
tua : nonpofuiíli eis mife. 
rlcórdias : fuper fenem ag- 
gravaíli jugum tuum valde. 
Etdixifti : In íempiternum . 
ero domina : non pofuiíli milem? Haecdicit. 

1S¿. Audíte. 178. 

Leciio ij. 

R Edite pravaricatóres 
ad cor. Recordámini 
priórís í^ull , quóniam 
ego fum Deus , 8( non eft 
ultráDeus9 neceftsímilis 
mei : annúntians ab exor- 
dio novííHmum 9 & ab ini- 
tioquas necdiim £a&a funt 9 
dicens : Consüium meum que recordáta es novíílimi 
tui. Et nunc audi hsec de- 
licáta 9 8c hábitans confi- 
denter , qua; dicis in corde. 
tuo : Ego fum 9 8c non eft 
przter me ámoliús : non. 
fedébo vidua • & ignorábo, 
fterilitátem* Vénient tibi 
dúo hxc ftibitó in die una « 
fterilitas 8c vidúitas. Hec. 
dicit. 
]$l.. Vqx damantis* Z7S« db-y Google Izo Sahhato intrá HeiJom. IL Aivemút. Ad Benedidus, 
Ant, 5. C. Fílii Síon 9 
eiciiháre & laetáinini in 
Dómino Deo veftro ; cpiia 
dedit vobis do6lórem * )uf. 
iítix. JoeL !• 

Ad Magníficat. 
Anu I. a. Ecce teílem 
pópulis dedi eum , ducem 
ac prsceptór^m géntibus. 
tí* f$* í ^ifi dicenda Jit 
intiph. O Sapiéntia. ] 

S A B B A T O. 

Dé Ifaía Prophéta. 
LeSiojé Cap. 48. 

AUdítc haec domus 
Jacob , qui vocá- 
mini nóínine ífrael, 
& de aqiiís Juda exiílis , 
qui jurátis in nomine D6. 
mini , 8c Dei irrael fecor- 
dáfflini non in veritát« 9 
iicquc in juftítia. De civi- 
táte enim fanda vocátí 
funt 9 &' fuper Deum If- 
rafel conftabüíti funt : Dó* 
ininus exercítuum nomen 
rius. Priora ex tune annun- 
tiávi 9 & ex ore meo cxié^ 
runt 9 8c audíca feci ea : re- 
pente operátus íiim , 8c ve- 
nérunt. Scivi enim quia du* 
rus es tu , 8c nervus ñr^ 
f%us cervix tua « 8c frons 
tua aerea. Przdixi tibí «x 
tune : ántequam venírent 
indicávi tibi , ne forte dí- 
ceres ! Idóla mea fecérunt 
ln¿t;9 8c fculptília mea , 
& conflatíüa mandavérunt 
iJta. Haec dicit. 
9. Ecce'létvttt. i79r LecHo ij* 

AUdi rae Jacob 9 & 
rael quem epo vot 
ego ipfe , ego pnmus i 
ego novífilmus. Mantisa 
que mea flindávit terdj 
& déxtera mea menfiti 
coelos : ego vocáboÉ 
8c ítabunt ílmul. Cofl| 
gámini omnes tos 9 S|(l 
díte : quis de eis annra 
vit hsc ? Dóminus d9| 
eum 9 fáciet voÍttntJ| 
ítiam in Babylóne, 8cl 
chíum fuum in CJialdl 
£go 9 ego iocútiis fam 
vocávi eum : addúxici 
8c direda eft via ^us. 1 
dicit. 
1^. Quám pulchri« x] 
Leciio iijm I 

H^c dicit Dómiad 
demptor tuus &m 
Ifraé'l : Ego Dóminos fli 
tuus docens te utíliaf J 
bernaiiste in via 9 quM 
bulas. Utinám atteoA 
mandáta mea : fvcida üá) 
ílcut flumen pax tua9i 
juílíria tua íicut giiip 
maris 9 8c fuiílét quaíi an 
íementuum, 8cíUrpsii& 
tui ut lapilli ejus ; non i 
teriíTet , 8c non fuiíTet a» 
tum nomen ejus á fá 
mea. EeredíminideBal; 
lóne 9 riigite á Cbaldsi 
in voce exulta tiónisanna 
tiáte : audícum fácite ho 
8c eferte iilud uíque 
extrema terrae. Dícite:K 
démit Dóminus íérvt 
fuum Jacob. Haec dicit. 
^•Omncs£tientcsk29 dby Google Domitued m^ii Ad^Mtús^ Si incmpue fúerint Am. 
majares O. tune ad Laudes 
£r per Horas dicunmr Anti-^ 
phorue proprim « uf orii* 
nantur infrú , ante Ofi». 
ñum Vigilia NataUs Dom 

Ad Benedidus. 

Anu 7. ^. Ponam verbft 
mea ia ore eius:; loque- 
mrque ad eos ómnia quae 
pnecépero iili. Deuteron* 

AD VESPERAS. 

Pfalmi 4f Pfalterio. 

Ant. Dómine exeM- 
tuum. utfuvrá in Sahba* 
ús Adytntúsm 

CAPITOLUM, lfaiíB0*. 

Tlmébunt qui db occi- 
dente , nortien Dó- 
ttinJ^ f^ qui ab ortii folis, 
gíóríam ejiís ; cÜRn Véne- 
rlt quaíi fliWius violentus 
qoem SpírítuíDóminido- 
gír, & vénerit Sion Rc- 
dempror. 
Hymnús', Crcátofé 177; 
f. Vifítafti tcrrain , Dd- 
Ittme , I9t* £r i^fbriaftt 
eam. F/.^64.' ' 

Ad Magníñf a,t« 

i4ffN <4ii. Hauriétisaquas 
m gáüdió de fdmibus Sal- 
Yatóris^ Sc^dicéris m die 
illa : Confirémini Dd- 
mino 9 9c invócate ttbmen 
cius« I/. 11. i Nifi dicenda 
fit Anu Oí 5 

d$s. 21*. 

DOMINICA III. 

Adventos^ 

AD OFFICIÜMNOCT. 

Omnia ut fupKá in Do^ 

mimcis Adventús 9 adJiiti^- 

qua Jtquuntur» 

JN J. NOCTURNO. 

De Ifaía Prophéta. 

Le^a.j* Cap. 49» 

AXJáitt, ÍRlülas, & 
atténdite^pópulidr 
]ons¿ : Ddmiaus ab 
ütero vocávit pM , de ven^ 
tfeitoatris meae recordátutf 
eft nóminis xnei. Et p^- 
úút os meum . <iaaíi. álÁ^ 
dium acútum : in un&bra 
manas fus piot^xit me 9 
& pófuit me ficut fagiu 
taon eledam > in pháretra 
íiía abfcondit'me. Et dixit 
joihi :!Setvns:meus es lu f 
Ifiaai > quta in ce gloriad 
bor. H^BC dicít* 
..litiiAudíte. 179. 
.i hectioij. 

E>T nunct.dicit Ddmi* 
mis ,. ibrm«iiw me^eai 
litero fervum ÍIbi 9 ut re-> 
diicam Jacob ad eum , 2c 
lénael non congregábitur : 
& glorificátus nimin 6cu« 
lisi^mini, &Deusmeus 
fadus eft fbrritildo mea. 
£t dixit : Par¿km eíl ut í¡« 
miht íénrus ad fiífcitandas 
tnbus Üacob , & fasces líl. 
racl convertendas. Eccc 
dedi te in hicem g¿ntium •* 
ur Gs &ilis mea ufque ad 
extiémum terrx. H&ec ¿i^ 
cáh Ddntinus i^demptór 
BraSl 9 .Sandus eius ,. .a4 

cfiottmptMcm iaim^m^ dby Google sts Dominio 'fertH» Adventáf* . 

ad abominátam geiitem 9 véteri adnayamobfervám 

ad . fervüm doiñinórum : 

Reges vidébunt / & cobl. 

fbrgertt príncipes y & ado- 

rábiint pr opter Dómininn i^ 

quia fídélis eíl , & Sanc-^ 

tnm Ifraél qjul elégit te* fisc dicit. 

I5Í.Egrediétur. 178. 
Leñioii}ñ 

H^c dicit Dómínus : 
In témpore plácito 
exaudí vi te ^ & in díeíá- 
Kkls auxiliátüs lutn tuí : fio 
fervávi te , &- dedi te in 
feduspópuli, ut fuícitá-í 
re9 teíram ; & paífidéres 
hasr^ditátes diffipátas : ut 
díceres his 'qui vinÜi ñrnt : 
Exíte ; fickis quiin téfle« 
bris : Revelámini. Super 
vías paícennir v fi( in ^^bít 
nibusplanis Í)áicaa eórum¡ 
Non efíirienr :, ireque sí* 
tient 9 fie non p4»cúdet 
eos sí^us 8c íbl ; quia mi- 
áerátor éórum regetieos^ 
&' ad fontes * aquánim po-^ 
tábit eos. Et'ponamom- 
fies montes meos in viam > 
& fémits mea; exaltabun- 
tur. Hac dicit. 1 

■ l$í . Vox ¿lamantis. 1 7 8* . 
IN II. NOCTURNO. 
Sermo fanéíi Leónis>Papx. 
Serm. itf. de Jejunio de* 
€Ími .menjis y &deEleemo^ 
fynis , 6, i 

Leciío iv, tiam transferuntur, ; & 
ex ipfa .ecclefiáíUca oevo- 
tióne demonArátur 1 qu6d 
Dóminus .Jefüs CKíiftus 
Hoa venit légem fólvere , 
ítd adimplére^ CeíJ^iulj^us 
enim fignificatiónibusqui- 
bus Sálvatóris noílri nuii- 
tiabátur adventus 9 81 per. 
aftis figüris quas ábítulit 
ipfa pr*féntia veri taris ;ea 
que vel ad regulas mopm, 
vel ad símplicem Deicul- 
turn játiq pietátis inílí- 
tuít , in eádeníi apud nos 
forma' ¡A quá funt cófi- 
díta» perfevéraíit: &quae 
i^íríque teílamento eranr 
congrua, nuttáfuntcora^ 
mutatióiie vaxiáta. Ex iís 
autem. eíl étiam décimi 
Oieníls folemne iejúníum, 
qviod á nobis nun&ánuui 
eft coníbetúdin^ cekbran- 
dum , ; quia, plenqm juílí- 
tia eít atq|ie.]^ietátis,grá- 
tias divinas ágére largi- 
táti 9 pro friíaibus quos 
in ufus ¡hóminum íecun- 
dura fumm» ,providéntia 
temperament^m térra pro- 
diíxit. Qúod u j prompto 
ánimo, nos. fácjpre ;nionf- 
trémus*, non fi>liim conti- 
néntiam jejúnií 9 A^ ^^^^ 
eleemofynárum cur^opor- 
let affiimi ; ut ' ófi. .térra 
quoque cordis noílri ger- 
men iiiftítiaí^fií rfruüúsca- 
Bítátis oriátur , fie miferi- EVangélici» íánftióni 
bus , . dileéh'ífimi ^ 
multúmvau£toritátift; córdiam Dei 9< páuperuní 
praebet dodrifla legális ; ip!síüis saifeüefldQ » .m^^' 
€¿im qusedam de amiáto^* mur. dby Google Dominica ttrtiá Advefftús »tf Ecce ñrvus meus. 

LeBio V. 
I^f&acííllma enihi tñ 
1 exorandum Deum 
, cui pietátis 
iMragantur ; quó- 
^ i^ íuum ab inope 
livertit ánimum , citó 
" Dótnini convertir 
i , Vicente Dómi- 
f Eftóte miíérícordes , 
l&Patcr veíler mifé- 
eft : Dimírtite , & 
ur vobis. Quid hác 
benígnius 1 Quid 
rWtributióne clemen- 
ubi fenténtia judi- 
|5n poteftáte pónitiir 
adi ] Date, inquit, 
'fitur vobis. Quam 
¿ntia foilicitádo; 
arítia- cft amputara 
Wo ; lit qubd reddi- 
i fe promittit ventas , 
1 expcndat humáni-- 
s Conftans efto , cbrif. 
,Uigítor : da quodt 
pías , íére quod me- 
i fparge quod cólligas; 
i metúere difpéndium , 
Medébiofuípifáre pro» 
«9. Subftántia tila , 
íbené erogátur , aiigé- 
C ; & conctípífcere . juf- 
i mifericórdisB lucrum ^ 
liquaílús eílle£k4M 
ommércium. 
[;?!. Quám pulchri. 179. 
J' ... Lectio vj, 
|/jvt €rg6 pecunias a- 
|X H^at , & multiplicare' 
Wes fuas , immódicis opta?t' fanOum íénus éxérc«att 
& hác ufurárum arte di« 
teféat 9 ut non hdminuia 
laborántium capwt ntccf- 
ílt^es. SacratimmUs pro« 

£héta David cúm dícerer : 
dómine 9 quis habitábit 
in tabernáculo tuo j aut 
quis requiefcet in monte 
Uíndco tuo ? refponfo divi- 
nas vocis inñnílrur * Se 
eum ad sternam réquiem 
pertinére cognofcit , c}ui 
ínter alias pise converfatió^ 
nis regulas pectiniam fuani 
non dedit ad ufúram : &á 
tabernáculo Deiofténditur 
aliénus 9 & á fando monte 
ejus extráneus 9 qui dold^ 
íum quaeílum de pecüniai 
fuae captat uíiirís { & dúm 
per aliena cupit damna 
ditári , «terna dignas eí!r 
egeíláte puniría Vos íta« 
que 9 dHedííIími , < oui ex 
toro corde pro mi Ilion ¡bus- 
Dómini eredidillis 9 fu- 
gientes avatítias lepram 
imhiuiidíílimam , donis 
Dei pié & fapiénter utí- 
mini. lEtquóniam de ip« 
síus largitáte gaudétis 9 
date ]5pcram- Mt- poí'sítls 
gaudiorum veílróru habéra 
confortes* Mulris: tnim , 

Í[uáB vobis fiífípetunt , de- 
u nt ; & in quonimd^^ iñ- 
digéntia , materia vobis 
data eft divina bonitátís 
imitandaí :; ur per vos 
étiairi in álios benelícill 
diviiñía transi'réñty & béñé 
ákílíeñfOTirés' teippo<r4iÍa t yGooQle fí4 Zf^j^iMf^ tirtid Advcfuús» g. 0«nesfitknte8*.i70k 
./isT líL NOCTURNO., 
féiííio íanCti Ev^ingéJi^ Uf 
.^ cundiun Jpanaei», 
. Xt^Slo vij. , Cap. X» 

IN iijo témpora ; Mifé* 
rutit Jud^i ab Jeroíóí. 
lymis Sacerdotes & Levi- 
tas ad Joannem 9 ut in« 
terrogárenr eum : Tu qws 
e^lEtiréliooa. 
. SomiUa (anüi Gregdfii L 
i, Pap». 
UomiU 7- *^ Eyanf* 
^1 X hnjus nobis^ lecr 
tiónij vecbiSf.fratres 
'carííHmi « Joanitis 
humitit^s commeadátMr ; 
qui c¿un tantas yirtúcis 
eíTet ., ut 'Chriílu^ ciedi 
^tui^t^ ei^gjjtíplicf^/Ub*' 
síilere in fe , ne h[ipúfí» 
Qpinióne raperétur iñ4nt* 
ter fup«r fe. Níim conf^- 
fys eá>, , & non a^gávif. ^ 
8c coüifeíTus eíl ; Qwia aon 
üim ego Chriítu^. Sed^i^ 
^ixit ,. Jsíon fum ; ii^áYit' 
plané. quod non erat , , í fed 
HQn negávit quod erat i ut 
\»úiáttm lo<iuiens. ;> i^just 
membruz» 3«Tet • citiu^» 
íibi nom^ failáciter oool 
ufurpóret.; Cum erg6Q9n 
vult ¡wéíetenomttiChiU^, 
ti V ta&us cO ) miexnbrum 
Chrifti; quia, diini iníjrtni. 
jtátem fwm ftuduit humíli- 
ter agnólceee , illíus cetíl- 
túdineflt méruit \sxácixtt 
(Dibtinéro. ' • . . 

.I^.^Hoc fid ceAtmáoium 
JoaAais >. quandó miÍ£i£tiac 
Jud^i ad.cfaA4!^ ^i)aJi|ai. Mo Chriíhis 1 non j 
Elias, non fumPropn 
X^. Dómine, noneftí 
tatuar cor meum 
eláti funt óculi mdl 
Konfum» J^aru uPít§ 
Leaioyiij*^ 

INquis(tug á difcl 
Dóminus de £lí<¡| 
veaiu , yefpondit 
jaoivenit, Scnoncd 
yéruac eímif fed fecf 
iñ e^m quaecumque y 
runt, Et 9 fi vums ^ 
Joannes ipfe eft ¡^ 
quisítus autem Joannl 
cit : Non fum Elías.1 
eft,hoc,fratrescarii[ 
quia quod Varitas s '^ 
boc Prophéta Veritád 
g^t > Sed fí fubtílic{ 
ritas ipf^ re(|uirátor i 

Í'^uod int^r^^f contrij 
onuit , quómpdó co 
rium non llt , inv 
Ajd Zackaríam namqi 
Joanne Ángelus dicit| 
prsecédét ante illumi 
ricu 8c virtüte Elíse^ 
idcircó ventújrus la : ^ 
& .virtúte Elía^ dícit^ 

Íuia íicuc EUas fecud 
)QiÍiini ^dventiiun pij 
aiet, itft Joannes pm 
nit . priutum. Sifut 
prascurfor vpaturus tíl\ 
diici^r i|a iíie praacurforl 
fa¿tus Redemptóris, Joa 
ne^ ígitur in fpíriru £U 
erat , in p^rfóna Elias n< 
cr^t. Quod erg6 DómÍ9 
fetiétur.de fpírittj Jioc Joa 
nts dnéiieéat ^4^ perü^m 
':»i^Ofti(íruf Slt JP0 dbyGoOgl* Dómittká tenia Adventúsé f kñoü negávit ; & 
Mus eñ i Qaia non 
e^o Chriílus. * Ipfe 
quí poil m« v«ntúrus 
) ({ui aare me fa^^us eíl. 
Aatei Dóminum qui 
me, víliorfiam pluf- 
faSüs fiim: ♦ Ipfe 
Joan. I. z. /S^g. 6. 

\O2um vocem fe eílé 
áíferit , quia Verbum 
rédit. Adventum íta-i 
Domínicum prscur^ 
fVoxdkitur ; quia 
«iuí miniftérium Pa- 
Verbum ab homínibns 
W. Qui éiiam in de- 
iciamac ; quia dere- 
í deftitutxque Juds» 
Aím Redemptdris an« 
liat. Quid autem cla- 
., insinúa t 9 cían ñib- 
^it : Dirígite viam Dó- 
if ficut dixit lía (as 
Meta. Via Dómini ad 
dirígitur , ciim veritá- 
termo humíliter audí- 
Via Dóinini ad cor 
^9 ei'un ad praecep- 
iIJíus vita prseparáv 
Undéfcriptum eft : Si 
'díbgit me 9 fennoaem. 
■niervábit, íc Paier 
düiget «um ; 8c ad 
vemómiis , & manilo- 
. apud eum faciémus. 
¡Jf" Vos mihi teftimó- 
í«fflperhibétis quód díxe- 
■■ : Non fom ego Chrif- 
■tt V.ftd quia * MilTus fitm 
*|f ilIuin.Qi)i accépit enis 
Wimónium , fignávir quia tu ráte viam 9 planum fácite 
icer : ecce Salvátor venit ; 
* Midus fum. Gloria. 
lUpeu Jl/L* Vos. ufi^ue ad 
1f. Joan. %.lf,Cu 

if. Saccrd. Exultábit cor 
meum ia falurári tuo : 1^. 
Caiicábo Dómino quibona 
tribuir mihi. Pf. 12. 

AD LAUDES. 
Anu\7 Éiiiet ex Sion qui 
i.D. V erípiat • & aver- 
tat impietátem ¿ Jacob : 
& hoc lilis á me reílamen- 
titm 9 CLim ab (lulero pec« 
cata eórum. Aom. ix. 

Anu 2. Dabo eis cor 
unum & vi:im unam » ut 
tímeant me univeríls dié- 
bus 9 &bené (It eis. J^rem. 

Aht, )• a. Fériam eis 
paQum fempiternum > 8c 
iion dclinam eis benefá» 
cere : & timórem meum 
dabo in corde oórum , uc 
non recédant á me. J^remm 

Anu 4. D. Salvos eos fa- 
cía m 9 & emundábo eos ; 
& erun: mihi pópulus, 8c 
ego ero eis Deus.' £\tcK 

Anu j. a. Paílor unus 
erít ómnium eórum : jii 
judkiis meis ambulábunt « 
in mandáta mea cuñó-* 
dient 9 8c fácient ea. E\ech^ 

Capitulum. Jerem. 50. 

REverrétur Jacob 9 &; 
quiefcet 9 8c cundid 
áO'ii t bonis , 8t npn eric 
c|uein foro^ldet i ^uóniam dby Google ii6 Dominicd teñid Adventüs,^ ttcum ego fi|m *, ait Do-- 
minus 9 ur falvem te. 

Hymnus , Jordánis. i8o. 

^. Deus in dómibiis Sion 
<:p^nolcétur , I^. Cúm íüÍ- 
cípieteam. Pf. 47. 
Ad Benedidus. 

Anr. 7. G. Ego baptizo 
in aqua ; médius aiitem 
yjeftrúm ftetit , quem vos 
¿efcítis : ipíé eft qui poft 
me ventúrus eíl. Joan. i. 
Oratío, 

EXclta, Dómine, quae- 
fumus , poténtiam 
tuam , & veni ; ut hi qui 
in tua pietáte confídunt 9 
ab omni círiíis adverfitáie 
liberentur ; Qui vivis. 
AD PRIMA M.. 
. Anu i. D. Véniet ex 
Sion. 

In lU- hr. f. Qui ventú- 
rus es * in mundum. Joan. 

Á D T E R T I A M. 

Anu 2. Dabo eis. 
Capitulum. Jerem.^%. 

ERit mihi in iiomen 9 
& in gáudium , & in 
laudem , & in exultatió- 
íiem cunftis géntibus tér- 
ras , quas audíerint ómnia 
bona qua ego ñiüiSrus fum 
eis : & pavébunt , & turba- 
buntur in univeríis bonis , 
8c in omni pace quam ego 
faciam eis. 

?(t. hr. Emittes ípíritum 
tuum , Dómine , ^ & 
(reaburttur. Emittes. y. Et 
renoyábis * fáciem terrse. 
* Et creabuntur. Gloria. 
Emittes. Pf. loj. t. Pópulus qui creábi-» 
tur, laudábit. Dóminum, 
ni. Quia profpéxit de ex- 
ceifo í'an£to fuo. Pf. 101. 

AD SEXTA M. 

Anu }. a. Feriam eis. 
Capitulüm. Hehr. %, 

HOc eíl teftamentum 
quod difpónam dómui 
Ifrael poíl dies illos , dicit 
Dóminus : Dando leges 
meas in mentem eónira , 
& in corde eórum fuper- 
fcríbam eas ; 6c ero eis in 
peum, 8c ipil erunt mihi 
in pópulum. 

¿. br. Cüm convérterit 
Deus captivitátem plebis 
fuá? , * Exultábit Jacob. 
C£im.í^.Eti»tábitur*If. 
rael. * Exultábit. Glóriai 
CCim. Pf. 52. 

f. Convérte , Dómincí 
captivitátem noftr^m , 
^. Sicut torrens in auílrO' 
Pf. 11%. 

AD NONAM. 

Anu 5. a. Paftor unuí. 
Capitülüm. MUk. 2. 

COngregatióne congre- 
gábo f Jacob , totiun 
te : in uñumcondücam re- 
liquias Ifrael ; páriter po- 
nam illum quafí gregemiii 
ovíli , quaíi pecus in me- 
dio caulárum : tumultúa- 
buntur á multitúdine hó- 
minum. 

i^t. hr. Qui reeis Ifrael , 
inrende i * Qui deducís ve- 
lut ovem Joieph.. Qui r^- 
gis. f. Qui fedes fuper 
Ciiérubim , *maiiiíeftárei 
♦ Quí dby Google T¿riA fecunda intrá 
*Quidcducis.GJona.Qu¡. 

*7. 79. 

7. }^o% populus tuus , 
« oves pá/cua tu« , 
*- Confítébimur tibi ¡n 
iecuJuin. /y. 78. 

AD VESPERAS. ^'^í* iSícirDóminus re- 

í^rael : tgo fum Dómi- 
íius , fiifcitanf verbum fer- 
^/ui , & consílium nun- 
Tiorum fuórum complenp, 
alleMia. //. 44. ' 

^if. I. D. Locütus fum 
fiíper Prophéras , & ego 
yiiionem multiplicávi , & 
m raanu Prophetárum aífi- 
miiatus film , alleldia. Of. 

/4nt. 5. C. Proptcr hoc 

iciet pópulus meus nomen 
^«umindie illa ;quía ego 
W qui loquébar , ecce 
«íirum , allel. //. 52. 

.^«f. 4« A, BondiS £icitQ 
yiasveflras, & ílddía vef- 
ira ; & liabitábo vobif- 
cum , alleliíia. Jerem. 7. 

^ií. 6. Scient omnes 
8«nte$ quia eít qui redi- 

N^APITULUM. i.Mach.4, 
Une clamémus in cce- 

n a i"!?.' ^ miferébinir 
noítn Dóminus, & me- 
"io>^ erit teílamenti pa- 
mrní noílrórum. 

nymnizj, Statdta. 180. 

y. Milerieórdia Dóminí 

aDaterno&ufquein^tor-- 

™,i5í. His quí.fervant. 

Kltamentiim qjus. Pf. t^z. 

Fan üimaliu líebd. IIL Advehtús. 'ity 

Ad Magníficat. 
Anu j. íi. Qu¡ poíl me 
ventúrus eft , ante me fac- 
tus eft j cujus ego non fum 
dignus ut folvam ejus cor- 
rígiam calccamcnti. Joan. 
I. [ Nifi dicatur Anu O. J 
FERIA SECUNDA. 
De Ifaía Pro|;)héta. 

íEc dicit Dominuí 
Deus : l^cce levaba 
ad gentes manum 
ineam , & ad pópulos exaf- 
tabo íignum mcum. Et 
afferent fílios tuos ¡n ulnis, 
& filias tuas fuper hiirae- 
ros portábunt. Et erunr 
reges nutrítü tui , & regi- 
nas nutrices tua : vultu in 
tcrram demiífo , adorá- 
bunt te , & púlverem pe- 
dum tuórum lingent. Et 
Icies quia ego Dóminus , 
luper quo non confundea- 
tur qui expeftant eum. 
Numqüid tollétur a forti 
wada ? aut quod captum 
f líerit á robuílo , falvum 
' «íTe pátcrit ? Quia h«c ái. 
cit Dóminus : Équidém , 
& captívitas á fbrt¿ toJlé- 
tur : & quod ablátum i'úe^ 
rit á robufto , faJvábitur. 
tos vero aui judicavérunt 
te,egojudicábo;3cfílios 
tuos e^ falvábo. Hjec áx^ 
cit. 
.9. Audíte. 178. 

Hl^gtoij Cap/jo. 
Ac dicit Dómiiim : 
^Quis eílhicliber re- 
pddu.matris veítra, q,,o 
oimía eam ? aut quis ¿ít 
K dby Google tr% '■ Feria terttd intra Hehd. IIL Adveniúíi créditor meus , cu¡ véndicli 
^ vos ? Ecce in iniquitátibiis 
vcftris vénditi eftis , & in 
fceléribus Vieítris dimiü 
matrem vedram». Quia 
veni , & non erat vir : 
vocávi , & non erat qui 
audíret. Niimquid abhre- 
vi ata & párvula fa£ta eíl 
manus mea 9 ut nan poí^ 
Sim redímele ? aut non eft 
.in me virtus ad liberan- 
rdum 1 Ecce in iiicrenatió- 
hb mea- defertum íaciam 
mare.) poníam - ilumina in 
íiccum : computrefcentpif- 
ces fíne aqua ^ & morien- 
tur in fíti. Haec dicit. 
^. Egrcdiétur.J78« 
. Leñio iij* 

JUxtá, eft qui juftífícat 
me 9 quis contradice t 
mihi ? -Stemus. ílmul , quis 
.eñ adversárius meus \ Ac- 
cédat ad me. Ecce Dómi- 
nus Deus auxiliátor meus , 
quis eíl qui condemnet 
mel Ecce omnesquafivef- 
timentum conterentur , 
tínea cómedet eos.. Quis 
ex vobls timens Dómi- 
* lium , áudiens vocem fervi 
iiii 1 Qui' arabulávit in ré- 
tiebris 9. Se non eíl lumen 
ci 9 íperet in nomine Dó- 
minÍ9 & innitátur íuper 
Deum fuiun. Hs<; dicit, 
I5í. Vox clamantis. 178. 

Ad BenédiSus. 

Ant. 4. A. RevéíHis' fum 

ad' Sion 9 & habitíbo in 

jnédio Jerúfalem ; & creábi- 

..tiir civitasv^ritátis* Zn^h. Ad Magníficat. 

Ant. 4. c. HareditábunC 
terrám elefti mei ; qui re- 
quiíiérunt me ; & vos qui 
dereliquiftis Dóminum 9 
omnes corruétis. //. 6$. 
FERIA TERTIA. 

Leñioj. Cap. 51. 

AUdíte me 9 qui fequí- 
mini quod iuílum 
eíl, &quaeritis Dó- 
minum : atténdite ad pe* 
tram undé excííi eílis , & 
ad cavernam laci de qua 

'praecííi, eftis. Atténdite ad 
Abraham patremveílrum, 
& ad Saram quae péperit 
vos ; quia unum vocávi 
eum ^ 8c benedíxi ei , & 
multiplicávi eum. Coafo- 
lábitur ergó Dóminus Sioii, 
& confolábitur omnes rui- 
nas eius.: & ponet delér- 
tum ejusquali delicias,» 
folitiídinem éjus quaíi hor- 
tum Dómini. Gáudium& 
laetítia inveniétur in ea» 

- gratiárum á£tio 9 & vox 
laudis. Atténdite ad me , 
popule meus , & tribus 
mea > me audíte: quiaUs 
á me éxiet 9 & judíciuin 
meum in lucexn populó- 
ruin requiefcet. Propi ejj 
Juftus meus 9 egrcífus ejl 
Salvátor meus 9 & brá- 
chia mea pópulos judica- 
,bunt : me ínliilse expeíia- 
bunt 9 & bráchium meum 
J&iílinébunt. Lévate incoe- 

' lum óculosveilroS9 &^'^ 
déte fubt térra deorsum í 
!quia<:ueli ficnt fumus h- 

.íju^fceat , & twa W dby Google Ftrid quartd infrÁ EML IIL Adventás. stf ^^íBfflentuffl atterétur , & 
faiutatóres ejus ficut h«C 
Mcflxmr : Saius autem 
^Min iémpiternum eiit, 
«ftíría mea nonrdefíciec» 
Itdicit. 

í*fcEcce forvuí 179. 
Leclio i)»' 
te me 9 qui fcitis 
iuílum;pópulus meus « 
mea m corde eórum : 
timére oppróbrium 
ium, & biarphémlaff 
ne metuátis. Skut 
veítimentum 9 fie 
teosvennis ; & íl- 
hnam, fie devorábit 
ttaea. Salus autem 
in fempiternum erit^ 
' tia mea in genera- 
generatióaum. Con- 
confurge , indiíere 
diaem , bráchium 
mini : confurge ficut in 
antiquis , in genera* 
)us fecuiórum. Num* 
non tu percuíifti fu- 
im, vulneraíti dracó- 
\ Numquid non tu fie- 
mare, aquam abyíli 
mentís : qui poíUiñi 
iummaris viamtUt 
írent liberáti ? tíaec 

^ Quám pulcliri. 179» 
^ Leclio ¿ij. * 

ly Co autem fum Dómi- 
^ms Deus tuu« 9 qui 
«onturbo mare , & intu- 
«rfcunt fluaus eíus : Dó- 
■«lüs cxcrcítuunf jiomeñ 
i fflfittn. Pófui verba mea iñ 
^•re tuo , & in umbra ma*. 
«»mc« protéxi t« ♦,ú? puntes coelot j & ftindet 
tenam 9 & dicatad Sion : 
Pópulusmeusestu. Elevá« 
re^eleváret confurte) Jerú. 
áalem , ^us bibiíti de manu 
Oómini cálicem ir« eius : 
ufque ad fundum cálicit 
fopdrisbibiíli, & potaftí 
uíque ad fasces. Non tñ 
qui fuftentec eam ex óm- 
nibus fíiiis quos génuic | 
8(.non eít qui apprehen- 
dat manum ejus ex ómni^ 
bus fíiiis quos enutrívit* 
Düo funt cjuae occurréruiit 
tibi : quis contríftábitu^ 
fupcr te ? Váítitas 8t con- 
tritio 9 &fames&gládius: 

3uis confolábitur te ? Hxc 
icit. 
J{t. Omnes fitientes. 179* 

Ad Benedidus. 
i4ní. $. C. Ego 9 eco ipfe 
confoiábor vos : Domirtys 
fxrcítuum nomcn meum* 

Ad Magníficat. 
Anu I. a* Clama ad 
me 9 & exáudiam te : 8c 
fufcitábo verbum bonum 
quod locútus fum ad do« 
mum Jfraéi. Jerem. jj* 
I Nifi divatur. Ant, O. ] 
FERIA QÜARTA. 
QuATüOR Temporüm. 

De Ifaíá Prophéta. 

Leciio /'. Cep. $1. 

> A Udi hoc 9 paupér. 

fJk cula 9 & ebria non 

iX X á vino. Ha?c dicit 

dominátor tuus Dóminus ^ 

& Deus tuus 9 qui jjugná» 

bit pro pópulo íuo : Ecce 

iuii de manu.tua oólicem 

Ki} dby Google tío Fe'riá qudrtB. ititrá 

fopóris .y fundúm cálicis 
iiidignatiónis; meas ; aon 
adjícies ur bibas illum ul- 
tra, ^t ponam illum »in 
manu eórum qui te humi-í 
liavérunt , & dixérant áiii-J 
mae tu» , Incurváre , ut 
tranfeámus ; & pofuiííi ut 
terram corpus tuum , 8c 
quaíí viam tpanfeúntibus. 
Hae,c dicit. 

- i¿. Jejiínium décimierit 
dómui Juda in gaúdium & 
in íblemnitátes pracláras : 
* sVcritátem & paceín d}- 
lígite. f. Spíritu lanéio 
orantes , vofmetipfos in di- 
leüióne Dei ferYate,expec* 
tantes mifericórdiam Dó- 
mini noílri Jefu Chriíü. * 
Veritáteni. Zdch.S.EpJud, 
Leclia f/* Cap. 52. 

Qüám pulchri fuper 
montes pedes aununi 
tiantis & prsedicantis 
pacem , annuntiantjs boJ 
num , praedicantis íalu- 
iem , dicentis Sion : Re- 
gnábit Deus tuus ! Vox 
^Jeculatórum tuórum : le^ 
vavérunt vocem ^ ñm\\\ 
laudábunt v qüia óíulo ad 
óculumvidébunt, cúmcon- 
vérterk ' Dóminus 'Sion* 
Gaudéte » & laúdate íímul, 
defecta = Jeráfalem " , quia 
confolátus eft Dóminus pó- 
piilum fuwm ,' reílémit'Je- 
riifakm. Paiávit Dóminys 
brácbium faiiftum íuimi In 
óculis ómnium gánrinm ) 
& vidébunt omnes fineá 
tcrrs Salutáre Dei noC 
tn. Recédite '■{ r^céditc ) exíte indé ^poliútum lío* 
lite táugere : «xíte de me- 
dio ejus , mundámini f 
qui fertis yaík Dómini. 
QxióniaÍminon;in tiunultu 
exíbitis , nec in fuga pror 
perábitis ; pracédet eiiira 
vos Dóminus 9 & congre- 
gábít vos Deus Ifrael. £cce 
intélliget fervus • me^us 9 
exaltábilur , & elevábi- 
tHT ; & fublímis crit valdé. 
Sicut obílupuérunt íuper 
te.multi y fie inglórius erit 
ínter viros, aípectus ^ejus , 
&. forma ejus inter fílios 
hóminum. lile afperget 
gentes multas , fuper ip- 
fum continébunt reges os 
fuum : qula quibos non 
eíl narrátura de eo , siáé-^ 
runt ; Se qui non audié- 
lunt. r contempláti íiint. 
Uaec dicit. 

- I^. Hoc eíl ieíúnium. 
quod elégi ,; dicit Ddmi- 
nus : Frange efurienti pa- 
ne m tuum ) 8c eg¿nos va- 
gofque induc in domum 
tuam ; * Tune ¿nvocábis , 
8c Dóminus exáudiet ; cía- 
mdbis ^ 8c dice t: Eccead- 
ííjml )!íé Date eleemófy- 
nam f 8c ecce ómnia mun- 
da futit ' vobis. '*-,Timc» 
//*. <8. Zuc. II.' 

Ledio faníti Evangélii 
fecimdúm Lucam. 

Leclio iij\- Cap. i. 

IN illctérapore; Mí/His 
eft. Ángelus Gabriel á 
Deo in eivltátem Galilss * 
eui nomen Názareth , ac) 
firg^neñi defponsítam iii« dby Google FeííS quima iñtra Bebdé itt* Mventús, 

fo 9 cui nomen erat Jo- novum "ftiper t^rram 
ftph, de domo David^ 8t 
María. Et nomen virginiS) 

téliqua» 

Homilía venerábilis Beáse 

Presbyterh 

In Cap. 1. Lzic. in Fejlo 

Annuntiat. tbm* 7. 

EXórdium noftras re- 
demptiónrs , fratresca- 
ríffimi , hodierna nobis 
fen^iEvangélü léítiocom- 
meadat , quas Ángchim á 
Deo de cceiis miíTum nai- 
rat ad Vírgirtem j ut no. 
vara iñ carne nativítátem- 
Fílii Dei praedicárct ; i>er 
quara nos , abierta vetóí^ 
táte nóxiá , renovad atqlie 
ínter flüos Dei computári t2t 

Fé- 
nliná circíimdabit vifiim* 

♦ Spíritus Í!in£tus. Gloria 
Patri. t Quod; Lite. 1. 

Ad Benedidltfs. 
- Añt. 8. (?.' Ne tímcas « 
María 5 concípies in útero , 
& páries Fílium : hic erit 
magnus , & Fílius Altíffi- 
mi vocábitur. Luc i* 

* Preces v ut in Pfalterio | 

' • Oratio, 

PRopfe efto , Dómine , 
ómuibus expe¿^ántibiis 
te in veritáte ; ut in ad- 
ventu FílU tui Dómini nof- 
tri 9 piáciti^ tibi á¿^ibu9 
praíentémur ; Per eum- poísímus. Aptiim profec-. dem. Et dichur ad Laudes 
to humánaí reftauratión» & ad Horas tantiim prmdq¡>iiim fuit , ut An-. 
gelus a Deo.íTiíttfirétur aci 
Jírgineni jiaftu confecnm- 
flam divino : qiíia prima 
perditíónis humana? ftiit 
Jauía , cum ferpensá diá- 
bolo mittebátur ad mulíe- 
wm ípíritu fupérbiaí deci- 
Piendam : imó ipfe in lér* 
P«pte diábolus veniébat 9 
^1 f enus humáhum , de- 
feptis paréntibus primis / 
immortalitáiis gtórjá nu-* 

Jü- AVe , grár^* plcn«.*, 
Dóminus teciim : * Spíri- 
^s fanftus^ fupeivéniet in 
í^e , & virtus Aitíffimi 
opumbrábit tibí. Ideóque 
«tQuod naMttjr eit te 
Sanftnm ; vócábit^ir Fíliu«^ Ad Magníficat. 
•\^rt/. i.f. DabitilliDó- 
riiiirtis Deus fedem David 
l^^ris ems : 8c regnábitin 
domo Jacob in aítefnum ; 
& regni cjus non erit ñiús. 
Luc, íi' [ Nifi dicatur Ant* 
O.] 
■ Oratio Dominica pnx^ 

cedentisí 
-FFRIA QUINTA. 

De Ifaía PropJbéta. 

^^'Ltñio j. Cap. 54. 

Auda 9 ftérilis , qua 

nonpafrís-: decanta 

l^udem , & hinni ^ 

quae non pariébas ; 'quó^ 

niam müíti ' fxlii dcfertse 

magis qi^ám eius quae ha- 

bet virum 7 dicit ' Dóntif' 

— "«iiin , vv*vrtwii.ui X- mus fíK\u ' Dilata locfim ^ tentó-. 

»ti. ]^. Oneávit Dómínüi- lii^ttii / &*í>ciíes*tabémttJí 

Kiii dby Google ^2» FeriÁ'^t^ íntrá^Htbd., Ifí. Adventús. 

cnlÓMim tuórum extcade.» fiínra terram^ fíe jura' 
i)e parcas : longos fac fi|. . > 

laículos tilos V 8í clavos TT ^- tilos , ^. 

íuos confólida. A^- dé^te^, 
aram eniiii & ad laevam pCr 
aietrábis,:.& ienjen tiium 
gentes haeredítábit , Síci- 
yitates deleitas ii)habitá- 
iij. H«c dicit. 
TJL. Ecce fervus m¿us. 179, 
Leciio ij» 

Noli timére, ,quia non 
confundéris , ñeque 
eriibefces ; non enim te 
piidébit;, qui^ confufiónu 
^doleícéntia tuae obliviíl 
Qéús , & opprpbííí viduir 
XÁns tu» non recordábe- 
¿s ámplivis.. Qpia domi- 
nábitur tuí qui fecit te V 
póminus exercítuum not 
men eius.; & redemptor 
luus, Sanftuilfrael, Deus 
omnis terrae /vocábitiir. 
Qüia ut mulíerem der^lic- 
tgm & mcerentem fpírítu- 
vocíívit te Dóminus.,. &; 
iixórem ab adolefcéutia 
abjeftam , dixit EXeus tuus. 
Ad punÓum in módico 
derjplíciuii^te , & in mifer?- 
ti )nibus nvígnis congregá- 
bo/te. In ntQipento indig- 
iiatiónis abícoi^dí fácíem 
meam parumper á .te « >& 
in mifericordi^ fempiterñi 
miíertiis íum tuí , dixH 
Redemptor tuus lÓónñaus; 
Jhsc áíciXp . / . -, í . ^ 
. I^. Quám pujchrj, 179. 
. Leclio ¡íj. , ,^ 

O I^Mt in diébusNóe íñud: 
V mihi ¿A , ciíi iqrávi ne^ i^t nop. ixi^íJfar ribi.í^¿' fie 
ijicrepena te, Montes ¿j * 
commovebímtuf , 8c ce, 
cofitrcmilciei^t j mij^k 
día autem mea. npn 
deráte^ 8^ foedus^,, 
mese non movébitur^d 
miíerátor tuus Dóml 
Paupércula ^ tempel. 
^onvulfa, abfque ullao 
íblatiónev Ecce egpj(, 
nam pfit ordlnem, lápi< 
tuos , & ftipdábo té ip '' 
phíris ;.&'ppnaip u^ 
dempmpu^iiácula ti^a jt 
portas tuas in Upidedct'^ 
toí , ,& omnes t¿ni ' 
tu os in lapides deíide 
les , univeríbs fílios 
do£tos á Domino ^ &. 
titúdinein pacis fílils t 
& in juílícia fun" " 
HsBCr difít. / 
. I^, Omnes litientes. I 
í .Ad Bened^C^.* \ 
Anu T* &• Ecce; ^go ) 
nlo , aitDomiiius : Scái 
plicabuntur gentes ini 
adDóminum, Bc.erunt 
in pópulum. Zach.x. 
. . ¿¿.Magñííicat, 
\ '4nu z„'0- uí. inffa a 
Offidum yi^ilm 'jK¿< 

FERIA SEXT.A.^ 

QüAirVORj^T-EMPORÚM* . 

De iráíkPrbphétaV'ft 

Ecede procul a c*^ 

liimnia ^ qiiia hod 

timebjis : 8c ? pavá¿ 

re , quiariion appropinqijat R v' M»AiM «a^, 4.U1 jiiruvi n&j rt;9qui9.nDn appropiuqif«T dby Google ftriá fextA intrÁ Held. tlL Adventús. iif lliet, qm non erat mecum, 
ádvena quondam tuus ad- 
jongémr tibi. Ecce ego 
creávi fabrum fufBantem 
in igne prunas , & profe- 
rentem vas in o pus fuum , 
& ego creávi Miterftftó- 
Kmaddifperdendum, Om- 
fle vas , quod fíaiim eft 
contra te , non dirigétur : 
& omnem linguam refif- 
tentem tibi in judício , ju- 
dicábis. Haíc eft hasréditas 
íeiyórum Dómini : & juf- 
títia eórum apud me , dicit 
Dóminus. Haec dicit. 

íí. Jejúnium. 220. 

•S"* hác die occiirrat Fef- 
tum fanclí Thomx , /e- 
quns Leclio dividitar in 
duas , divifione faM ad * 

Iññio ij. Cap. 55. 

QUaerite Dóminum , 
düm inveníri poteíl: 
invócate eum , díim pro- 
pe eíL Derelinquat ím- 
Pws viam fuam , & vir 
wíquus cogitatiónes fuas , 
8^ revertátur ad Oómi- 
jum ; 8c miferébitur ejus : 
« ad Deum noílrum , quó- 
«íam multus eft ad ignoí^ 
wndum. Non enim cogi- 
tatiónes meas , cogitatió- 
nes veftrae ; ñeque viac vef- 
f rs , viae meae 9 dicit Do- 
minus. Quia íicut exaltan- 
tur coeli a térra , íic exal- 
tátae funt viae mes á viis 
Veftris , & cogitatiónes 
ttiea á cogitatiónibus vef- 
tris. * Et quómodó deA 
ceadit imb«r & nix de ccelo , & illüc ultra non 
revértitur 9 fed inébriat 
terram , 8c infundir eam t 
& germinare eam facit , 8c 
dat íémen ferenti , 8( pa- 
nem comedenti ; ílc erit 
verbum meum quod egre- 
diétur de ore meo : non 
rcvertétur ad me vácuum , 
íeA fáciet qusecumque vó- 
lui , & profperábitur in iis 
ad quaemiíi illud. Quia in 
lastítia egrediémini , & in 
pace deducémini : montes 
8c colles oantábant coram 
vobis laudem , 8c ómnia 
ligua región is plaudent 
manu. Pro faltunca afeen- 
det ábies t & pro urtíca 
crefcetmyrtus : 8c eritDó. 
minus nominátus in íig- 
Bum sternum , quod non 
auferétur. Hasc dicit. 
• VI, Hoc eft jeidnium. no. 
Lé£tio fan£H Evangélii í'e- 
' cundCim Lucam. 
Leclio iij. Cap. i. 

EXurgens María in di¿-* 
bus iilis , ábiit in mon- 
tana cum feílinatióne in 
civitárem Juda ; & intrá- 
vit in domum Zacharía; 9 
8c falutávit Elífabeth. Et 
réliqua. 

Homilía fiuiSi Ambróíli 

Epífcopi. 

In Liic. lib. 2. 

COntuendumeft quia fu- 
périor venit ad inferió - 
rem, ut inferior adjuvétur; 
María ad Elífabeth , Chrif- 
tus ad Joannem. Déniqué 
étiampófteá , ut fanftifi- 
cáiet bap^ifmum Joannis 9 
K iv dby Google »24 Sabhato intrá Hehdom* ITL Adventüs* Dómínus venir ad baptif- 
uium. Citó quoque adven- 
tiis Mari» ^ praeféntiae 
Domínics beneficia de- 
clarantur. Sixnul enim ut 
audívit ftlutatiónem Ma- 
rías Elífabeth , cxultiávit 
infans in lícero ejus ; 8c 
repleta eíl Spíritu fanfto, 
Vide diíliuftiónem , fingu- 
lorumque verbórum pro- 
prietátes. Vocem prior Elí- 
fabeth atidívit , íed Joan- 
nes prior grátiam fenlit. 
Illa natura; órdine audívit ^ 
iíle cxukávit ratióne myim 
térii ; illa Maris, iíle Dó- 
minl feníit adventum. Iñae 
grátiam loquuntur, illi 
intiis operantur ,pietatii^ 
que .^ myílérium maternis 
adoríuntur proféftibus ; 
duplicíque miráculo pro- 
pbétant marres fpíritu par- 
vulórum. Exulrávir infans, 
repleta eíl mater. Non 
priiis marer repleta quam 
fílius ; fed cCim fílius eíler 
replétus Spiritu .fan¿to 9 
replévir & marrem. 

VI. Undé hoc mihi ut vé- 
niat marer Dómini mei ad 
me ? * Er beata qu» cre- 
didifti , quóniam t Perfi- 
cientur ea quas diáa funr 
tibi á Dómino, jf*. Bene- 
di£tus Dóminus , qui re 
díréxir in vulnera cápiris 
príncipis inimicórum nof- 
trórum ; * Ef beata. Glo- 
ria Patri. t Perficientur. 
Luc* I. Jndith 13. 

ADLAUDES&perHo^ 
tas y Antiphotue proprue , ut ínfrá ante Officium Pí«' 
gilia Natalis Domini ; & \ 
Jicin fequentibus Feriis, 
Ad Benedictas. 1 

Ant. 4. A. Benediüa tu 
ínter mulíeres 9 & bene- 
didus frudus ventristui* 
Lucm z. 

Oratio* 

AUrem ruam 9 quasfu- 
mus 9 Dómine 9 pré- 
cibus noílris accómmoda ; 
& menris noílrae rénebras 
grátiá tuas viíirariónis illuí- 
tra ; Qui vivis. 

Ad Magnificar. 
' Anu z. O. infrá^ z?8. 
Oratio Dominica precC' 
dentís, 

S A B B A T O. 

QüATÜOR TEMPORUMr 

De Ifaia Prophéta. 
Leciio jé Cap. s6« 

H^cdicir Dóminus: 
Cuftodírejudícium, 
& fácire juílítiam *, 
quia juxráeíl falus mea ut 
véniat , & iuílitia mea ut 
revelétur. Beárus vir qui 
facir hoc & fílius hóminis 
qui apprehender iílud : 
cuñódiens sábbarum 1 ne 
póliuar illud ; cuílódiens 
manus fuas 9 ne fáciar om- 
ne malum. Er non dieat fí- 
lius ádvens qui adhxret 
Dómino , dicens : Separa* 
tióne divide t me Dóminus 
á pópulo fuo. Et non dicat 
eunúchus : Ecce ego lig- 
num áridum. Quiahaícdi' 
cit Dóminus euniíchis : 
Qui cuftodíerint sábbata 
mea > & dégexint que e£Q Digfeed by VjOOQ IC SMató intri ñebdorñ* tttJ Adventüs. Volüi p & teniíerírlt íúidixs, 
ineum ., daboeis Iñ domo 
mea & in muris meis lo-; 
cuiA f & nomen melius á 
filiis & filiábus : nomen 
fempiternum^dabo eis , 
quod non períbit. Hasc 
dicit. 

íí. Jcjuñium- ¿zo. 
Si hác die occiirrat féfr 
fum fanBi Thonue^t fi^ 
^ens Leñio dividitur in 
duas , divifione faüd ad * 
AJlerifcum. 

Leñio ijm 

ET fílios adven» qui 
adhanrent Dómino , ut 
Colant eum , & díligant no- 
men ejus, ut fínt ei in fervos; 
ómnem cuftodientem sáb- 
batum ne pólluat illud , & 
lenentem foedus meum ; 
addúcam eos ¡n montem 
fendum meum , & lastifí- 
cábo eos in domo oratió- 
nis meas. Holocaufta é6- 
nim & víftimas eórum pía- 
cébimt mihi fuper altárí 
meo ; quia domus mea do- 
mus oratiónis vocábitur 
cunáis pópulis. * Ait Dó- 
minus Deus a\(i cóngre- 
gatdilperfos líragl: Adhuc 
congregábo ad eum con- 
gregaros ejus. Omnes béí^ 
*i* agri , veníte ad devo- 
jandum, univerfas béíliae 
laltús. Speculatáres ejús 
caed omnes , ñefcierunt 
úniveríi : canes muti non 
valentes I¿tráre , viden- 
tes vana , dormientes , ík 
amantes fómnia. Et ca- 
nes impadentíflimi nefcié- runt laturitátem : ipfi pa A 
fóres ignoravérunt intelli- 
géntiam : omnes in víam. 
íuam declinavérunt , unu¿ 
quifque ad avarítlam íuam 
á fumrao ufque ad novífli- 
jnum. Haec cficit. 

í¿. Hoceftjejiínium. 220.' 
Iié£ti9 fanfti Evangélii fe- 
' 'tundíim Marcüm. ' 
X^ciio iij\ ' Cap. I- 
f Nítium EvangéHi Je'fit 
IChfiíliFílilDei/Ücut 
fcriptum eft in Ifaía p/o. 
phéta : Ecce egp^ "mitro 
Angelum mebm ante fá- 
ciem tuam ,. qui prxpará- 
bít viam ruairi ante tc.'t'r 
réliqua. '7 • ' 

■ Homília fanaí Giíégóni 
. Paps. 
Hom. 6. m Evang. 
Uod Grascé Ange* 
lus,hoc Latiné niln^ 
tius dícitur. Reíté 
6t*g6 qpi nuiitiáre ñiper- 
hum Judicem míttitur , Án- 
gelus vocátur; ur dignitá- 
tem fervetip nomine quam 
éxplet ín operatióne. Al- 
tum juidém nomen eft , 
fed vira nomine inferior 
non eft. ütinám , fratres 
carífíimi , non ad judíciura 
iioftrum dicámus ; quia om- 
nes qui faccrdótii nomine 
cenfentur , Angéli vocan- 
tur , Prophérá atteftante 
qui ait : Labia facerdórís 
cuftódiunt fciéntiam , & 
legem requíruiit ex ore ejusj 
quia Ángelus Dómini exer- 
cítuum eft. Sed hujus alti- 
tiidinem ndminrs étiam vos* 
Kv «07 

Q yGooQle ÍJam unvi'fquifqué yéílrum "J^Ortgtjferérurfteiíthiin iü quantym"^ rüffich: f. , in Juda, Scdux-aeíé. quaatíun gi;átia¿n fupefnsfe more ejtis','do^ec véniat 
afpiratióqis áccépit , ñ^ qi|i mirtendüs eft ; & ipfc 
pravitáte piróximiim révo- erít .expeftáúo géntium. 
cát , ñ exhoitáfi ad bené! Hymn/u, Urea cor; X77. 
operandum curar » íi ater- : ft. Yirgam virtütis tuae 
num ' regnum vel /upplí-r emittet Dóipinu^ e^35 .Sipn : 
cium w^tíxi dejliintla^fCum I(¿» Po'itiitiáVe m m¿dio ini- 
niiiibitfiW toérütó, íy. 109, 
;.^..;4¿ Magníficat: 
;i4nr. O. i ^8. Oratto^ Exci- 
ta qüááfumus. íit ittjrá al 
Laudes. 
DOMINICA IV. 

A D V E U T V S. 

AD OFUCIUM NOCT. 

Omma 4Jt fuprá in Do- 

minicis 'Ad\;htüs , addixis 

quxfequuntnr* ' ' 

INL NOCTURNO. 

De Ilaía Prophéta. 

Leñioj. . Cap. s7 Ían6fe afíñüntiatióíüs \t 
ba impendií.» profeai 
gelus exj(íit4 ' , j^ 

m. Fuit Joannes in.^e- 
fertQ baptízans , &.praedí- 
caos ha^prjíip^ü^i ppenitéjíi- 
tias. in remifliónem.pecca- 
tóruq;i ; ''^ Et cgrefliéb^tur 
aa ¿um omñis 'Jüdss re- 
gia , , &' JerojToiymíta? lini- 
^ftCuf. Ipíé «ft cfireíhis 
divínitás ¡a i^oenítéiKiam 
geijtis : * Et. Gloria, t Ej. 
Marc. i.EcclL 49. 
^i Benediáus. 

Ant. 8. c. Praedicáb^t 
Joannes , dicens : Vemr 
fórdor me. poíl me. » cujus 
non fum cligíiiis propum- 
bens fólvere corrígiam ¿ál- 
ceamentóru.mejus.Mzrc. r: 
(Xratio, ^ 

DE\is ., qui cónfpicís 
quia ex noítrá pravi- 
táte aflflígimur : concede 
propítius , ut ex tua viíi- 
tatióne confofómur. Qiii 
vivís Se. regrtas. 
AD VE S PE RAS.' 

Pfalmi de Pfalterio: 
' Antiphahce Laudiim hu-^ 
)iiT Sabhatí , id efl « quíB 
habentur infrá pro Sahhato 
incidente poji 15. D^cenihr» üítusperir, Be non efl 
qui recógitet in cordc 
íuo : & viri mifericór- rfiacolliguntiir, quia non 
eíl qui inrélligat , á £áck 
.e'nim malítiaj colle£his eft 
juftus. Véniat pax , rcquief- 
car in cubíli íiio qui ambu- 
lávir in d¡í:c£tióne fuá. Vos 
aurem ;íccédite huc fílii 
auguratrícis : femen adúí- 
teri , & fornicaria. Super 
quem luíiílis 1 fuper qneiit 
diíataftis os , & ejeciftis 
linguam ? minvquid non 
yós fílii fceleíti , íemeri 
ínendjix ? Qui coníblámini 
in diis fubter omne lig- 
nuni . frondófum , immo- 
laates párvulos ia torrea- dby Google DommicA quartd Advtntús. 
fuiter eminentes p«tras MH párnbus tor 
reatis pars tua , haec eíl 
fors tua : & iplis eífudifti 
Jibámen , obtulifti facrifí- 
cium : numqiiid fuper his 
non mdignábor I Hasc di* 
cit. 
$. Audite. 178. 
Leclio ij* 

PRo quo follícita ti- 
muifti , quia mentíta 
es , & meí non es recor- 
dara , ñeque cogitaíli in 
corde tuo ? quia ego ta- 
ceas, & quaíi non videns, 
& mei oblíta es. Ego an- 
iiuntiábo iuílíciam tuam » 
8c ópera tua non próde- 
lunt tibi. Ciim ciamáve- 
ris , líberent te congreg áti 
tui , & omnes eos áuferet 
ventus , toUet aura : Qui 
autem fídiiciam habet meí, 
hxreditábit terram , & 
poflidébit montem fanc- 
tiim meum. £t dicam : 
Viam fácite , praebéte iter , 
declínate de lemita , au- 
íerte ofíendícula de via pó- 
puli mei. Haec dicit. 
I^. Egrediétur. 178. 
LeEtio iij, 

QUia haec dicit excelfus 9 
& fublímis hábitans 
sternitátem : & fanfhím 
nomen ejus in exceifo & 
in fando hábitans , & cum 
contrito 8c húmili fpíritu : 
ut vivíficet fpíritum humí- 
liam,& vivíficct cor contri- 
tórum. Non enim in fem- 
piternum litigábo, ñeque 
ufque ad fia^ffl ixíi&a]: ; «i7 

quia fpíritus á fácie mea 
egrediétur , & flatus ego 
íacianí. Propter iniquitá* 
tem avaritiae ejus irátus 
fum , & percuíli eum : abf. 
condi á te fáciem meam 9 
8c indignátus fum : Se abiit 
vagus in via cordis fui* 
Vias ejus vldi , 8c fanávi 
eum t 8c redúxi eum , & 
réddidi confolatiónes ipíi t 
8c lugéntibus ejus. Creávt 
fruüum iabiórum pacem • 
pacem ei « qui longé eñ « 
8c qúi propé , dixit Dóml* 
ñus. f 8c fanávi eum. Impii 
autem quaíI mare fervens « 
quod auiéícere non poteft » 
¿c redundant fluftus eius 
in concuicatiónem 8c íu- 
tum. Non e(l pax ímpiis 9 
dicit Dóminus Deus. Haec 
dicit. 
I^. Vox clamantis. 178. 

INII. NOCTURNO. 

Ex libro fanfti Cypriáni 

Epífcopi 8c Mártyris. 
De Idolorum yanitate» 
Lucilo ¿V. j 
U¿ulChriAusrir,8c 
quómodóperipfum 
_ nobis falus véne- 
rit , Tic eít ordo , íic ráti'o» . 
Judaeis primüm erat apud 
Deumgrátia : íicollmjuf- 
ti erant , fie majóres aó- 
rum religiónibus obedié- 
bant. Ind¿ illis 8c regni 
fublímitas flóruit « 8c g¿j 
neris magnitúdo provenir. 
Sed illi negligentes. 8c in- 
dilciplinári 8c fuperbi póíl- 
mpdüm fa^ 9 & ñdúciáj^sh Q dby Google Dominica quartd Aiventús* trum inHáti , di'im divina 
prscepta contemnunt, da- 
tam ubi grátiam perdidé- 
nint. Quám ver6 fiíerit il- 
lis profán'a' vira , qua? con- 
tra¿^a íit violara? reiigiónis 
oíFenfa , ipíi quoque redan- 
tur , qui etíi voce tacenr « 
cxiru coníítenrur. Dif- 
períi & paiabundi vagan- 
tur , foli & coeli fui prófugi 
per hofpítia aliena ja£tan- 
tur. Necnon Deus anré prse- 
díxerat fore ut ^ vergente 
íeculo 9 8c mundi fíne jam 
próximo, ex omnigenreSc 
pópulo 8c loco cuhóres íibi 
^llégeret Deus muiró íide. 
iióres 8c melióris obféquii , 
qui indulgéntiam de divínis 
munéribus haurírent, quam 
accepram Judaei, contemp- 
tis religiónibus » perdidif- 
íenr. Hujus feirur gráti» 
difciplinxque arbirer 8c ma- 
giíler , Sermo 8c Fílius Dei 
mírrirur , qui per Prophé- 
tas omnes retro ilhiminá- 
tor 8c doAor humáni génc- 
ris praedicabárur. 
¥1^ Eoce íervus. ij^. 
JLeciío Vr 

HIc eíí virtus Dei , hic 
-rátio , hit fapiéntia 
eJuíSc gloria. Hic rn Vír- 

finem illábitur ; carnem , 
píritu fánfto cooperanre , 
indúitur. Déuscumhómine 
mifcérur. Hic Deus nofter , 
hic Chriftus eft , qui me- 
líiáror duórum , hóminem 
índuit , qifem oerdiícat ad 
Patrem. Quod homo eíl , 
cEé Chriftos vóluir » uf 8c homo poffit eíTe 4uo(( 
Chrlftus eft. Sciébanr&: 
Judaíi Chriftum effe vcnrü- 
rum : nám hic illis iemper, 
Prophétis admonéntibus , 
annunriabárur j fed íignifi- 
cáto ddplici ejus adventu 9 
uno qui exercítio 8c excm- 
plo hóminis fungerétur, al- 
tero qui Deum faterérur | 
non inrelligendo primum 
adventum qui in paífiónc 
praeceífit occultus , unum 
tantíim credunt qui crir in 
poteíláre manifeíhis. Quód 
autem hoc Judaeórum pó- 
pulus inrellígere non pó- 
tuir , deliftórum méritum 
fuit. Sic erant fapiénriae & 
inrelligéntiaí cascitáre mul- 
tári , ut qui vita indigni 
eíTent , habérent vitam ante 
ócuios , nec vidérent, 
I5í, Quám pulchri. 179. 
Leciio v/. 

I Taque cüm Chriílus Je- 
fus , fecundfim á Pro- 
Ehétis ante pnediüa , ver- 
o 81 vocis imperio dsmó* 
ftia de hominibus excúte- 
ret , paralyticos reftrín^e. 
ret , kprófos purgárer , il- 
lumináret caicos > daudis 
greíTum daret , mórtuof 
rursíis animáret , cógeret 
íibi elementa íamulári 9 
fervíre ventos , mária obe- 
díre , ínferos cederé ; Ju- 
dasi qui illum credíderant 
hóminem tantüm de humi- 
Htáte carnis 8c córporis f 
exiílimábant magwn de 
licénria poreftátis. Hoc eos 
fa£|{kos 8c 4pfe prsdixerari d by Google Dominica ^uartd Adventús» k Prophétarum ómnium 
uñimótúum fie ante pras- 
céíierat , oportérc illum 
pati , non ut fentíret tap- 
túm fflortem 9 fed ut vín- 
cererj & cüm paíTuscflét, 
ad fiiperos dénuó régredi ^ 
utvim divinas maieñatis of- 
íéiideret. Fidem ítaque re- 
nimcurfusimplévit. Hunc 
comitámur , hunc íéqu'u 
mur , hunc habémus ití- 
neris ducem , lucís prínci- 
pem , falútis audórem 9 
coelum páriter & Patrem 
quzréntibus , & credénti- 
bus polUcentem* Quod eft 
Chriihis, érimus Chriíliár 
ni f fi Chriáum fuérimus 
imiráti. 

%. Omnes íi tientes. 170. 

INIII. NOCTURNO. 

LéQio fznüti £vangélii fe- 

cundCim Lucam. 

Leciio víjm Can. 5. 

ANno quinto - décimo 
impérii Tibérii Caefa- 
lis , procurante Póñtio Pi- 
látoJudaeam. Etréliqua. 
Homilía ían€ti Gregóríi 
Papas. 
fíomiL 20. in Evang. 

REdemptóris noílri 
Prscurfor quotém- 
pore prasdicatiónis 
verbura accéperít , memo- 
Táto Romanas Reipüblicas 
principe , & Judsas ré^i- 
pus, defignárur. Qu ia enim 
illum praídicáre veniébat 9 
qui Se ex Judxa quofdam, 
« muiros ex Géntibus re- 
demptúrus erat , per regem 
Pentium & príncipes Ju* dasorum pra?dicatióais ejus 
témpora deíignantur. Quia 
autem gentílitas coUígenda 
erat , & Judasa pro culpa 
perfidias diípergenda 9 ipík 
qiioque deícriptio terréni 
príncipátús oílendit 9 quó* 
niam & in Romana Repú- 
blica unusprasfuiíTe deícrí- 
bitur, & in Judasas re^no 
per quartam partem plurí- 
mi principabantur. Vece 
étenim Redemptóris noíbri 
dícitur : Omnc regnum in 
feiprum divíí'um deíblábi«« 
tur. Liquet ergó qu6d ad 
finem regni Judasa pervé«« 
neratf c^uas tot régibus di- 
vífa fubiacébat. Apté quo- 
que non folúm quibus ré« 
gíbus 9 fed étiam quibus 
facerdótibus a£tum íit , de- 
monñrátur : quia illum 
Joannes Baptiíla prsdicá* 
ret 9 qui íimul rex 8c íacer- 
dos exiíleret 9 Lucas Evan- 
geliAa prasdicatiónis ejut 
témpora per regnum & fa- 
cerdotium defignávit. 

Vf.. Sufcitábit Deus coelí 
regnum quod in asternum 
non diffipábitur : * Com- 
mlnuet autem & confümet 
univería regna. ií. Faftum 
eft regnum hujus mundi 9 
Dómmi noftrí & Chrifti 
eius ; & regnábit in fécula 
feculórum : ♦'Commínucfc. 
Dan* 2. A]¡oc* 11. » 

Leciio viij, 

ET venit in omnem re- 
giónem Jordánis , prae- 
dicans baptifmum pcení- 
téntise io remiffidncm pee» dby Google lio V Dominica quartd Adventdf^ catóninu Cundís legénti- 
bus liquet , qma Joannes 
non foliim baptifmum poe- 
niténtiae praBdicávit , ve- 
jum étiam quibuíHam de- 
dit ; íéd tamen baptifmum 
ilium m remiífiónem pee- 
catorum daré non póruit. 
RemiíHo étenim peccató- 
rum in jfolo nobis baptif. 
moChriíli tribúitur. No- 
Xandum ítaque quod díci- 
tur : Pra?dipans baptifmum 
poeniténtiae in remiífiónem 
peccatórum ; quóniam bap- 
tiímum quod peccáta fól- 
veret ^ quia daré non pó- 
terat, prasdicábat : ut ücut 
incarnátum Verbum Patris 
pnecurr^bat verbo prardii- 
catiónis y ita baptiímum 
pceniténtias quo peccáta 
íblvuntur, praecúrreret fuo 
baptífmate quo peccáta 
íblvi non poífunt. 
- íl. Conílirpe , confurge, 
indúere fortitúdine tuá , 
Sipn : * Indúere veíllmen- 
tis glíSris tuae , Jenifalem 
cívitas Sandi ; quia non 
adjíciet ukrá ut pertrán- 
feat per te immundus. 
f, Deus fecundüm pro- 
miiliónem edüxit lirael 
Salvatórem Jefum , prae- 
dicante Joanne ante fá- 
ciem adventus ejus baptiíl 
mum poeniténtiae : * In- 
dúere. If» $i* A3. i|. 
, Ltctio ix, 

SIcut fcríptum eft in 
libro fermónum Ifais 
Prophétas : Vox claman- 
pa ia dcferto , Párate viam Dómini , redas £kite (^ 
mitas eius. Omnis qui fí- 
dem redam & bona ópera 
p^asdicat, quid áliud quám 
venienti Dómino ad corda 
audiéntium viam parat t 
Ut ha?c vis gratis péne- 
tret , ut lumen vericátis 
il|iílret. Omnis vallisím- 
plébitur, & omnis mons 
& collis humiliábitur. Quid 
hoc loco vállium nomine» 
niíi hümiles ? quid moa- 
tium & cóllium * niü íu- 
perbi hómines defígnan- 
tur ? In adventu crgó Re- 
demptóris valles implétx , 
montes vero & colles hu- 
miliáti funt \ quia nimi- 
ríim in fide Mediatóris 
Dei & hóminum hóminis 
Chrifti Jeíu , & Gentílitas 
plenitud inem gratis acc¿- 
pit , & Judsa per errórem 
perfídis hoc undé tumé- 
bat , pérdidit, Et cnint 
prava in direda , & áfpera 
m vias planas. Prava di- 
reda funt , cüm malónim 
corda per iniuñítiam de- 
torta , ad iuíiítis réguJflin 
diriguntur : & áfpera io 
vias planas immutantur, 
cüm immítes arqiie ira- 
cunds mentes per infuíio- 
nem fuperns grátias ad Ifr- 
nitátem manfuetüdinis re- 
deunt» 

íi. Conftítuit Deus hr- 
miliáre omnem monrem 
excelfum , & convalUs 
replére in squalitátem tér- 
ras ; * üt ámbulet I/rael 
dilige;i;ei ia konórem ^^ dby Google Dominicl quartd. Adyenfdf* Xii 

f . 'Serlptttiii eñ in libro CAm\JLVM. Ifaug Ci. 

ií rmoflum liaíaB prbphéta : 
Erunt prava in direfta , 
ti áfpera in viás planas ; 
*Vt., Gloria. Ut. Repet. 
lí. Conftítuit. u/que ad 
t^Bariich j. Luc. 3. 

y. Sacerd. Exaudí nos » 
Dcüs falutáris nafter , 
^, Spes ómnium finium 
Ierra;. Pf, 64. . 

A D LAUDES. 

Aií. T Audáte , cceli : 
7 d. ij jubílate , extre- 
ma terraí : refonáte , mon- 
tes , laudatiónem ; <}uó> 
niam redémít Dommus 
Jacob , & Ifrael gloriáfoi- 
tur , alleluia. //. 44. 

Anx. I. D. Ego leviávi 
manum meam , ur ramos 
germinétis, & fruaum af- 
«ráris pópulo meo ; propé 
«nira €Íl ut véniat , quia 
^cce ego ad vos , alleliíía. 

Anu s. a. Erít ibi fémita 
« vía , & vía fanda vocá- 
í^itur : non transíbit per 
eam poUútus ; & ambulá- 
bunt quí liberáti íiierint , 
alleluia. 7/. 55. 

./4/it. 2. Omnia lígnare- 
&óms plaudent manu ; & 
frit Dóminus nominátus 
ín Tignum »ternum , quod 
non auferétur 9 alleluia. 

Ani. j. a. Revelábitur 
gloria Domini > & vidébit 
omnis caro páriter qu6d os 
pómini lociitum eíl > alle- 
luia. //. 40. Vldebunt gentes Juftuinr 
tuum 9 & cundí reges 
Indytum tuum ; & vocá- 
bitur tibí nomen novun 
quod os Domini noniiná- 
bit. 
Hymmu 9 Jordánis. iSo* 
)^. Ibunt de virtúte ú» 
virtdtem : I5i. Vidébítiar 
Deus deónim in Sion. Pj^ 

Ad Benédi&us. 
Ant. 4* d. Vidébit omnif 
caro Salutáre DeL ¿uc }• 

ÉOratío. 
Xcita 9 quxfumus f 
Dómine 9 poténtjam 
tuam 9 & veni^& magná^ 
nobis virtúte fuccurre ; ut 
per auxílium grátiae tuae 9. 
quod noftra peccáta prae- 
pédiunt 9 índulgéntia tua?. 
propitiatiónis accéleret ; 
Qui vivís & regnas. 
AD PRIMAM. 
Ant, 7. d. Laúdate , ccelí.. 
In JH' bu i¡, Qui ventú- 
rus es * in mundum.Joíin. 6.. 
AD T E R T I A M- 

Anu I. D. Ego. 
Capitulüm. ífaiiB 55, 

SOIitildo gérminansger- 
minábit , & exulrábit 
láetabunda & laudans : glo- 
ria Líbani data eít ei 9 de- 
cor Carméli & Saron : ipli 
vidébunt glóriam Domini, 
& decóretn Dei noftri. 

I5¿. hr, Gaudébunt cam- 
pí : * Exultábunt Hgna 
fylvárum. Gaud<^bunt. y. A 
facie Dóminí 9 * quia ve* 
nit. * Exultábunt. Gloria dby Google éfi Dúftítntcá ^mrtá Adnniñü 

P?tri. Gaildébunt..?/. 95.. \ A D VE S Pt'R A S. 

it* Flúmina plaudeilf ma- 
nu , íe. Simul montes'exul- 
tábunt á confpeftu Dó- 
mini. Pf, 97. 

AD SEXTA M, 

Ant, 5. a. Erit ibi. 

' Capitulum. Jerem. 4, 

SI revérteris, Ifrael> ait 
Dóminus ,. ad me con- 
i^értere. Si abftúlerís ofFen- 
dícula tua á fácie mea, 
con commóvéberis ; & ju- 
íábis , vivjt Dóminus , ín veritáte, & iniudício, & 
in juílítia ; & bénedícent 
cum gentes , ipfumque lau- 
dábunt. 

VJL. br, Apud Dóminum 
mifericórdia , * Et copió!, 
ía apud eum redémptio, 
Apud. )^. Et ipfe rédimet 
* Ifrael. * Et. Gloria. 
Apud. Pf, 129. 

y. Libera , Deus , If- 
rael j ¥/i. Ex ómnibus tri- 
buía tiónibus fuis. Pf» 24. 

AD NONAM. 
' Anu ;. a. Revelábitur. , 
Capitulum. Philipp^^. 

GAudéte in Doitimo 
femper : íterüm dico , 
Gaudéte. Modéñia veílra 
nota íit ómnibus homíni- 
bus ; Dóminus propé eft. 

^. hr. La?támíni in Dó- 
mino, * Et exulta te, jufti. 
Laetámini* f". Et gíoriá- 
mini , * omnes refti cor- 
de. * Et. Gloria. Latámini. 
P/.n. 

f. Exultáte , juíli , in 
Dómino : ?i. Reáos decet 
cbllaudátio. Pf. jx. tnu A Vd; 

I. D. tjL. mus Jacob , qui 
portámíni á ' XrteO ütero : 
ego feci , & ego feram : 
ego portáJbo , & falvábo , 
allelüia. If. 4<J- 
' Anu }. a. Ego fcro co- 
gitatiónes quas ego cogito 
luper vos , cogitatiónes 
pacis , & noil afflidiónist 
allelúia. Jerem» 29. 

Anu 7. a. Cími Quafié- 
ritis me in tote corcfe vef- 
tro ) invéniar á vobis ; & 
reducam captivitátem vef- 
tram , allelúia. Jerem. 29. 

Anu 4. A. Congrcgábo 
vos de nniveríis géntibus 
& de cünftis locis;, & re- 
ve rti vos fáciam ,' allelúia. 
Jerem, 29. 

Anu 5. C: Vobifcum 
fum ego , ut falvos vos fá- 
ciam : & dabo vobis mife- 
ricórdias , & miferébor 
veílrí , allelúia. Jerem, 41» 
Capitulum. Etech, 20. 

IN odórem fuavitátis fuf- 
cípiam vos, cíimedüxe- 
ro vos de pópulis , & con- 
gregávero vos de terris in 
quas difperíi eílis , & fanc- 
tiñcábor in vobis in óculis 
natiónum. 

Hymnus , Statúta. 180. 

)^. Salvos nos fac, Dó- 
mine Deus noíter , í[. Et 
congrega nos de natióni- 
bus. Pyí 105. 

Ad Magníficat. 

Anu I. O. utinfrá , zj?. 

Oratio , ut Juprá ¿d 
Laudes* dby Google Feria fecunda Iñtrh Hebd. IVk Aiventús. »}|, 

FERIA SECUNDA, fafdculos deprimentes x 
dimicte eos qui confracti. 
líberos , & De liáía Prophéta. 
LeSioj, Cap. $8* 
Lama, ne ceíTes : 
quail tuba exalta vo- 
cem tuam, & annún- 
pópulo meo ícélera eó- 
, & dómui Jacob pec- 
eórum. Me étenim de 
in diem quaerunt , & 
vias meas volunt 9 
gens quas iuftitiam 
rit , & judícium Dei 
non derelíquerit. Ro- 
t me judícia juílitiac ; 
ropinquáre Deo vo- 
Quaré jejunávimus , 
non afpexifti ; humiliá- 
ñus ánimas noftras , & 
íifti\ Ecce in die jejii- 
Veftri invenítur volun- 
yeftra , & omnes de- 
is veílros repétitis. 
.ad lites & contentió- 
leiunáris, & percátitis 
310 ímpi^. Haíc dicit. 
^.Audíte.iyg, 
Leñio ij» 
Olítc íejunáre fícut 
uique -ad ha nc diem, 
audiátur in excelfo cla- 
•rvefter. Numquid tale 
Jeiünium quod elégi , 
;^t diem afilígere homi- 
fiemánimam fuaml Num- 
W contorqiiére quafi eír- 
«üwm caput fuum ♦ & fac- 
^^ & cínerem ftérnere % 
,A;Umquid iílud vocávi je- 
mwm, & diem acceptá- 
íf"ein Dómino ? Nonné 
*'<^í^ eíl magis jejúnium 
^od elégi iDlíTolvecolli. 
íatiónes impietátis >.folYe funt , liberos , & omne 
onus diruinpe. Hasc dicit. 
üt. Egrediétur. 178. 
Leciio iij. 

FRange efurienti pa- 
nem tuiím , & egé- 
nos vagofque indiic in do* 
mum tuam' : ci'im víde- 
ris nudum , óperi eum , & 
carnem tuam ne defpéxe- 
ris. Tune erumpet quaíi 
mane lumen tuum , & sá- 
nitas tua citiús oriécur , Sc 
anteíbit fáciemtuam juftí- 
tia tua 9 & gloria Dómini 
cólliget te. Func invoci- 
bis ,& Ddminus exáudiet \ 
clamábis , & dicet : Ecce 
adíum. Si abílúleris de 
medio tui caténam , & de-j 
síeris extendere dígítum , 
& loqui quod non prodeA. 
Cüm efnWeris efurientf 
ánimam tuam , S^^ áni-. 
mam aíBi^iam replevens, 
oriétur in ténebris lux 
tua , & ténebraí tuas erunt 
ficut merídies. Hasc dicit. 
"Bl, Vox clamantis. 178.. 

Ad Benedi£tus. 
Anu i4 D. Prótcgct Dó- 
minus Jerúfalem » próte* 
gen^s JBc libera ns 9 tránilén» 
& íalvans. //. 31- í 

Ad Magníficat. 
Anu 1. 0, nt infráj 238. 
FERIA TERTIA. 
DelfaíaJ'rophéta. .. 
Leclioj* Cap. S9» 
Cce non eft abbre-^ 
viáta manus Dómini 
ut falvir^ jíiq¡a^dX % 


dby Google 2^4 'Ferid tenia intrá. Hehd. IV. Advenías. ñeque aggraváta eft airris 
pus, ut non exáadiat : fed 
iniqui tares veftra; diviíe* 
nmt Ínter vos & Deum 
veílrum , & p©ccáta veftra 
abfcondéríint fáciem ejus 
á' vobis nc exaudíret- Ma- 
nus enim veftras poUútas 
funt fánguine , & dígití 
vcftri iniquitáte : labia vef- 
tra locura ilint mcndá- 
cium » & lingua veftra ini- 
quitárem fatur. Non eft 
qui ínvocet juftíriam , ñe- 
que eft qui iúdicet veré : fed 
confídunt in níhilo, & lo- 
quuntur vanitátes : conce- 
pérunt labórem , & pepe- 
rérynt iniquitátem, Hasc 
dicit. 
I^. Ecce fervus meus. 

*79- . _. .. 
Leaio ij. 

COnverfum eft íetror- 
síim judícium y & >uf- 
títia longé ftctit : ^uia cór- 
niit in platea ventas , &' 
¿quitas non pótuit íngre- 
di. Et fafta eft véritas in 
obliviónem : & qui recef- 
íít a malo , prsAx pátuit : 
& vidit Dóminus y & ma- 
lum appáruit ín óculis ejus, 
quia non eft judícium ': & 
vidit quiá non eft vir : 8c 
aporiátus eft « q:iia non eft 
qui occurrat : & falvávit 
nbi bráchium fuum , 8( juf- 
títia ejus ipfa confirmávit 
eum. Indutus eft juftíriá ut 
loricá , & gálea falútis in 
Cápitc .ejus : indútus eft 
veftimentis ultiónis' , & 
openus' eft' quaíi pállio zeli. Sicut ad vindiñanl 
auaíi ad retributlónem in- 
digna riónis hóftibus fuis , 
& viciffitiidinem inimícis 
fuis : ínfulis vicem reddet. 
Hac dicit. 
?i. Quám pulchri. 179. 
Leciio iij, 

ET timébunt qui ab oc- 
cidente , nomen Dó- 
mini : & ciui ab ortu folis, 
glóriam ejus : ciVm vénerit 
quaíi fldvius violenrus , 
quem fpírirus Dóraini co- 
git : & vénerit Sien r«- 
demptor , & eis. , qui ré- 
deunt ab iniquitáte in Ja- 
cob , dicit Dóminus. Hoc 
foedus meum cum eis , dicit 
Dóminus : Spíritus meus , 
qui eft in te , & verba mea ? 
quae pófui in ore tuo , noa 
recédent de ore tuo , & de 
ore féminis tul , & de ore 
féminis féminis tui , dicit 
Dóminus, ámodó & ufque 
in fempiternum. Hasc di- 
cit. 

VJL. Omnes fi tientes. X79« 
Ad Benedi¿tus. 

Anu 5. a. Dabo vosifl 
nomen & in laudem ómni- 
bus pópulis terraí, cúm con- 
vértero captivitátem vef- 
tram. Sophon. ^. 
Ad Magoifícat. 

Anu 1,0. ut infrá i i?8. 
FERIA QUARTA. 
DelfaíaProphéta. 

Leciio j. Cap. 6u 

SPíritus Dómini fuper 
me , eó quód únxej 
rit Dóminus roe : ad 
annuatiandum maBÜ^itis dby Google Ffí-iá quarti iütfá Hebd. IF. Adventús. i ;,t aüílt me,^t medérer con* 
iritis corde , &- praccjicá-, 
itmcaptíi^is. iadulgéiiu^m, 
& clau/¡5 apertióaem ; ut 
prsedkárem annum placá^ 
bilem Dómino , & diem 
ultiónis Deo noílro v *ítf 
confolárer omnes Ingen- 
tes jutpónerera lugéntibus. 
Síoa , & darem eis coró<> • 
nara pro ciñere , óleiim. 
gáudiipro lu¿hi , páUiumr 
íaudis pro fpíritii moerdris: > 
Si vocabuntur in ea forres 
juftíti2 , plaotátio Dómini . 
ad glorifícandum. £taedi« 
ficábunt deferta á féculo , 
& ruinas antíquas érigent,. 
8c ínílaurábunt civirátes 
oefertas y diíHpátas in ge- 
oeratiónem & generatip- 
nem. Hajcdick. 
^. Audíte. 178. 
Leci{io ¿j. 

ET ftabuñt áliéni , &= 
pafccnt pécora- ve ííra : 
&fíui peregrinorum agrí- 
colas. & vinitóres veftri 
eruat. Vosautem facer- 
dótcs Dómini vocabfmini : 
Miaiftri Dei noftri , dice. 
íur vobis. Fortitiidinem 
géntium-tromed^tis , & iá 
riória eár^m .fiíperbiétis, 
Pro confiífíáne veftra dii.; 
plicíSt ruhwjre , laudábuat. 
pwtfiís fuam i proiJter hoc 
m tcrraí fuá duplícia pof- 
fidébunt , laetítia fempi- 
twna erit <is. Qiiia ego 
póminus díligens judí- 
cium» j & odio babens ra^- 
P¥i2tlti in (loloicauftp) ; 3c 
ilabo 9Pu$:9Ójaia;L iq ^yeh< t:íte , 3c foedu^ perpétuunr 
£ériam ^is« 

m. Egrediétur. 178. 
f . LeQio iijp 

ET fcient in.G^ntibviS; 
femen eóriwivy 3c ger* 
rñpn eórilmin méaiopopU' 
lórum : orones qui víderiat 
eos , cognoíjbent illos ; quia 
iíli llinti femen^ cui bene- 
dixit Dóminus. Gauden$ 
gaudébo in Dómino , & 
exultábjt ánima m^a in 
Deo nieoi quiá induit me 
veftimentís lalütis 9 3c jn- 
dumeniK> iudítia; circümde-* 
dit nie, quafi fponíumde*, 
CQ>rátum cprdná , 8c quaílt 
fponfam ornátam moníli- 
bus fuis. Sicut enim térra 
profert germen fuum , 8c 
fiCMt hortuf -íemen fuum 
germinar , fie Dóminus 
X)eus germinábit juílíriam 
8c latidem coram univ^íif 
gémibus,. HseC'dicit. 
. ifi, yoaf cjamantis. 178. •, 
Ad Benedi^us. 

, 4nu 4. D. Captívitas á 
forti tollétur ; 8c quod 
ablátum íúerit á robuAo t 
falvábiwi. //.49. 

1 ' Ad Magníficat, 

> -4fi/f 2.0. ut infrá , z^S». 

FERIA QUINTA. 

. Ce ífaí« Prophéta. 
Lecíioj. Cap, 6i. 

PRopter Sion non ta- 
cébo , 8c propter Je- 
riifalem non quieí^ 
cam 9 doñee egrediátur ut 
fplendorjnílu;; ejus , 8cfal< 
vátor ejus ut lampas- fic^. 
Q^áátuxi. £t • Yld¿l^^ntt dby Google tl6 Feria quinta- intra Hehd. TF. Aá^ntüsl Gentes juftum tuwm , & 
cunéii reges ínclytG tuum : 
& yercábidir tibí iiorfien 
novum , qüod os.Dómini 
nominábit^ £t erk coróhá^ 
gkSriae in nianu D<Smirti-, 
& diadema regrii in mafnu 
Dei tui.' Non vocábferis ul- 
tra Dereíifta : & térra tua 
non vocábitur ámpliús De- ' 
íbláta : ítA vocáberis Vo»- 
luntas mea in ea , & térra 
tua Inhabitátá: quia confi-* 
plácuit Dómino in te : &í 
térra tua inhabitábitur/ 
Habitábit enim. iüvefiis 
cum Vírgihe , &' habitá- 
bunt iñ te fílii tui* Et gau>. 
débit fponfus fuper fpon- 
fam 9 & gaudébit fuper te* 
Deus tuus. Haec dicit. 
.^ÍZ. Ecce ferVus meus.í 

Í79. ' :•* ' ' '-'^ • 

' ' Lécih' ij\ • 

^ Uper miiros tuos Jehw" 
O falem^ cónftícui tuñá^. 
des tbtá díc , &■ tota ikíc- 
t§ in perpétuüm non tacé- 
bunt- Qui reminifcímini 
Dómini , ue taceátis , & 
ne detis fíléntium ei. » do- 
nec ílabíliat, &cl<>nec po-' 
nat Jerúfalcm Jaudem, in 
térra. Jurávit Dómiiitís ip 
déxtera íua y & in ferácnió 
fortitúdinis íuse : Si déde- 
ro tríticum tuum ultra ci- 
bum inimícis tuis : & fi 
bíberint fílii aViéni vinum 
nmm ", in quó labóraíU. 
Quia qui cóngregam illud,' 
cómedent ,. & laudábftnt 
I3ómifluiii i: '&'qui c'om-' 
pohant iUud , bibent ití> átriis fañ^is meis. Hxd 

dicit; I - 

• ' 9¿, Quám pti^chri. 179. 

TRansíte , ti^insíte per 
poetas , praeparáre 
viám pópuk) V planum fá- 
cite itcr , elígite lapides , 
8c elévate fignum ad pó- 
pulos. Ecce Dóminus aii- 
dítum fecir in éxtrémister. 
r*, dícite filia? Sion : Ecce 
fálvátor tuus venit ; ecce 
merces <ejn$ cum< eo , & 
dpús ejus conutt ¿lio. £c 
vocábunt eos : Pópulus 
fanüus, redempti á Dó- 
mino. Tu autcm vocábe- 
ris : Quassíta civitas , & 
non dereli£ita. H«c dicit. 
i;í. Omnes fitientes. 179» 

A¿ Benediüus. 
Ant* 4.»E. PópulusDjÉí, 
citó vidébk f)erditipnein 
ininwci tili. Banich 4. , 

Ad Magníficat. 

Anti 2. 0, ut íW/íd ,51^8. 

FERIA SEXTA. 

De Ifaía Prophéta. 

Le&io j. Cap. 6?. 

QUis eft iíle qui venit 
de Edom , tinftis 
véAíbusae-Bofral 
• Hléformófusinfto- 
la fna, grádiensin «ultiti 
dme fortitúdinis füas. Ego 
^i loqubr ' juítídam ♦ & 
propugiiátor fum adfalvan- 
dum.- Quaré ergó rubruffl 
é\\ indumentum tuum , ^ 
ve íti menta tua ficut calcan- 
tium i|i torculári'l 'lét(¡f 
lar cakávi íbiuí •, «e o« 
gémibtó ^a^ éíl w m* dby Google Feria fextáintrá Héhd. ÍJ^. Adventús» i j7 cam : calcávi eos in furóre 

meo , & concuicávi eos ía 

ira mea : & afperlus eft 

íaügús eórum íuper vefti- 

flienra mea , & óitinia in* 

dumenta mea inq,uinávi. 

Djes enim ultiónis in corde 

meo, annus redemptiónis 

mea? venir. Circumfpéxi , 

& non erat auxiliátor : 

quasiVi , & non fuit ^ui 

adjuváret \ & falvávit míhi 

bráchium meum 9 & indig- 

nário mea ipía auxiliáta eíl 

mihi. Et concuicávi pópit- 

los in furóre meo y « ¡ne- 

briávieos in indignatióne 

mea , & detráxi in terram 

vinútem eórum. H»c dicit. 

?¿. Audíte. 178. 

LeSio ij. i 

Mlferatiónum Dómini 
, recordábor , íaudem 
póm'mi fuper ómnibus qua 
i^éddidit nob'is Dóminus , 
& l'uper multitúdinem bo- 
nóaim dómui Ifrael , quse 
largítus eft eis fecundum 
indulgéntiam fuam , & fe- 
cundum multitúdinem mi- 
íéncordiárum fuárum. Et 
dixit : Veiíímtamen pópu- 
lusmeuseft, fíiii non .ne- 
gantes ; & faftus eft' eis 
Salvátor. lA omni tribula- 
tióne eórum non eít trjbu- 
látus , & Ángelus faciéi 
ejus falvávit 'eos : in <lilec- 
tióne fuá , & in indulgén- 
tia fuá ipfe redémit.eps • & 
portávir eos , & elevavit 
eos cun£tis diébus féculi» 
Ipil autem ad iracúhdiam 
t^rQYQedvénint, 5(. afíIÍK4- runt Spirituín Sandi ejus $ 
Se converíus eft eis in ini- 
micnm , & ipíe debellávic 
eos. Hasc dicit. 
1^. Egíiediétur. 178. 
LeBio iij, 

ET recordátus eft dié- 
•íum féctli Móyfi , & 
pópuli fui. Ubi eft qui edd- 
xit eos de mari cum paftó- 
ribus gregis fui ? ubi eft qui 
¡pófuit in medio ejus fpírii- 
tum S-ási&i fui 1 Qui eduxk 
ad déxteram Moyfen brá> 
chio majeftátis fuae ; qui 
fcidit aqúas ante eos , uc 
fáceret ubi nomen íempi- 
ternum ; qui edúxit eos per 
abyífos , quaíi equum in 
delerto non iitipingentem % 
Quaív animal in campo defl 
eendens 9 Spiritus^ Dómini 
dvi¿^ór eius fuit : fíe ad- 
duxifti pópiílum tuum 9 ut 
facetes tibi nomen glorias* 
Hxc dicit. 

í¿. Vox claroantis. 178. 
Ad Benedi£ius 

Ant.4.E. Dominábitur 
ttií ,. qui fecit te , & re- 
dfemptor tüus Sánítus If- 
rael Y^Deus omnis térras 
vocábitur. If, 54^ 

ANTIPH. MAJORES. 

tnchoantur die 1^. De^ 
cemhris vefpere ; & «nd- 
quceqiie dicitur térj^i, ante 
Magníficat. 2. unté Gloria. 
3. poft Sicut erat» 

Si Ve/pera fiattt de Fe/lo, 
tunó pro Commemorationfi 
Adventús ^ dicitur Ant, O. 
occurrens 9 hóc modo : Anu 
integré' dicitur : tufn Gtó- dby Google ij8 'Antlp^otm 

%i2L Patrié fin& Sicut er^t. 
Iterüm Anu ddndé. Sicuí 
írat. T^rtió deniqué dici- 
tur Anu cum f". , Adjiítor. 
fi fit E^ria ; ye/ cum f^, pro- 
prio , fi fit Sabbatum aut 
Dominicas^ Oratione con- 
venientL Ex quo autem m- 
ceptas funt ha Antiphona 
•major^s, t hgc efi 9 ¡a, díe 
15. Décembris -t otnittun» 
tur Precet ad Vefperas , & 
jad Completpriiim ; fed dU 
xuntur ad Laudes 9 &cy ^ 

dií:xv.deíc:embris., 

Aníiphn !• ' 

OSapiéntia « qii» ex ore 
.Altíilimi prodüíli « at^ 
tingéns á fíne ufque ad ñr 
nem fprtiter , fuaviterque 
.^lirpónens ómnia ; veni a^ 
docendu nos viam prudén- 
xise. Eccli. 24. Sap,S, If, 40. 
. DIEXVI. Ant.i. 

OAdónai.t & diix do- 
müs Ifrael ,. qui. Móyíi 
¡n igne flammaírubi appa- 
ruifti , & ei ia Síq^í Jegem 
dedifti ; veni ad redimen- 
dum nos in bráchio excel- 
fo. Exod* 6. fir 15. Acif 7.. 
Exod, !$• 
DIÉXVII. Ant.z.- 

ORadix. Jefle , qiu ñas 
in íignum populórum » 
iuper qwem eontinébunt 
reges os fuum , quem gen- 
tes deprecabuntur ; veni 
ad congre^andum pópu- 
lum tuvím a quátuor pla- 
gis terr». ÍA 11. 6* s*. 
. DIEXyiíI, :Ant.z. 

OCiavis Davi<Í qui ápe- 
ris, ^cnen^pclauditi Mdjores O. 

claudis > & nemo áperlt | 
veni f ur emittas in san- 
guiñe teílamenti tui vine- 
ros tuos de la^u in quo 
non eíl aqi». If, i^z.Zach» 

^*DIE XIX, Ant.i.^ 

OOriens , candor lucís 
«ternaí.» & íbljuftí- 
tiae ; veni , '& illumina fe- 
deates in ténebris 8c um« 
bra mortiSf jfach, }. Sap. 
7. Malach'4* P/i 12. fir 109, 
DIE XX. Ant.z. 

OS^n£te Sanftórum ; 
fpéculum une mácula 
Dei majeftátis , & imágo 
bonitátis iJlíus ; veni 9 ur 
¿ejeátur iníquitas 9 &. ad- 
ducátur iuílítia fempiter- 
na» Dan», o. Sop. 7* 
DIE XXL Ant.2. 

ORex Géntium 9 Deas 
Ifrael , & falvátor, 
.lapifque anguláris , qui fa- 
cis ütraque unum ; veni 9 
ad reconciliandum pópu- 
ios ambos in uno córpore 
Deo.. Jerem, ip, //*• 4S» ^ 
z8« Éphef, z. 
DIE XXIL Ant.u 

OEmmánuel 9 Rex 9( 
légifer noftei- 9 «xpec- 
tátio geqtium 9 8c defide- 
rátus eárum ; vpni, ur des 
legem tuam: in vifcéribus 
noíiris 9 8c in corde nol- 
tro ícribas eara, íf> 8. £f 
3j. Gen, 49. Agg* z»hT* 

^ DIE XXIII. Anuí. 

OPaftor Ifrael 9 & do- 
minaron 9 in ¿oííio 
Diavid ,.^wus egreíTus ab , dby Google tK) 

ven i, ut palcas pópu- 
tuum in fortitudine , 
iuítítia & ju- 
$• Exech. 14» ■>z i/ Antiphona Laadum FeríalíufH» t}9 

3k ¿iébus asternitá- fanÜificatiónii tiue Jeniía* 
lem. EcclL i6, 

Anu 7. d. Deus cceló- 
rum , exaudí : memento , 
Dómine , teñamcnti mi , 
ut omnes gentes ag/iofcant 
quia tu es Deus. Judith 9. 
Anu 4* a. Salva , Do- 
mine I pópulum tuum , re- 
liquias lírael. Jerem. 31. 
FERIA TERTIA 
poA XV. Decembris. 
Ad Laudes. 
Anu 13 Ecordáre , Do-* 
y cu xV mine , oppró- 
brium noílrum ; fervi do- 
mináti funt noílrí : non 
fuit qui redímete t de manii 
eórum. Thren. $. 

Anu 4. £• Tu 9 Dóml<« 
ne , pater noíler y redemp- 
tor poíler : cou verteré 
propter fervos tuos.' //. 6j, 
Anu 7. ?. Quaré in per- 
pétuum obliviícéris noftríl 
derelinc[ues nos in longitú- 
diñe dierum ? Thren. j. 

Anu X. g. Ne t radas nos 
in perpétuum , & ne díífi. 
pes teñamentum tuum 9 ñe- 
que áuferas mil'ericórdiara 
tuamánobis. Dari, j. 

Anu z« Dabis, DeuSt 

vérirátem Jacob , mifei*i- 

córdiam Abraham 5 quas 

juraíli pátrfb^us noftris'á 

diébus antíquis. Mích. 7. 

FERIA QUARTA 

poít XV. Decembris. 

Ad Laudes. 

Anu "D Ecordáre , D(5- 

, 2, J\ miñe , ne írritiin 

facías foedus tuum nobi¿ 

cum : noñíih tu ^s Deua •ffxtd De^ 
inchoantur 
lum feria-- 
etiam 
, quartd 
ndoab 
a ajfig- 
die o^ 
t Feria 
\ five Sab- 
ó fuerit DO" 
intiir pojlri- 
m occurrunt 
VOfficium de 
la , dicuntur 
^ Natalis Do- 
Éet z|. die De- 
Ifód fi, hác die 
Vominica IV» 
\€0 anno» . 
teros autem in 
refumentur An- 
jpiíidum. 

SECUNDA 
♦- Decembris, 
" A ü D E S. 
ijpice , Dómi- 
de domo 
«-f n nos , 8c in- 
n tuam , & 
^aruch 2. 
3ómine , p<i- 
tu : ecce reí- 
US tuus omiies r z. . f^iiíerére Ifráel 9 ' 
coaequalli primogé- ' 
tuo ; miferére ^ivitáti r í dby Google «40 AntiphotKB Laudum Ferialíurñ. 'noílerqucm expeflávimus I 
JererUf 14. 

Anu S. G^ Ve tus error 
Hábiit : lervábis pacem , Dó- 
mine ; pacem , quia in te 
Iperávimus. lÁ 26. 
' Anu 7. dm Cíim féceris 
judíela tua in térra 9 juñí- 
tiam difcent habítatóres or- 
bis : Dómine ^ escalrétur 
manus tua. If. i6, 

Anu I. f. Dómine Deus 

noíler , polfedérunt nos dó- 

"mini abfque te : tantClm ín 

'te recordémur nóminis tui, 

•//. 26. 

Anu 6. Inclina , Dómi- 
ne , aurem tuam , & audi : 
áperi 9 Dómine ^ óculos 
"tuos , .& vide ; Deus noA 
"ter, íalva nos. //*• 37. 

FERIA QUINTA 
' poít XV. Decembris. 
A D LAUDES. 
• ' AnU ]\/r Itte , Dómine 9 
" I. a. -IVx fapíéntiam de 
. coelis fan¿^is tuis , & á fede 
magnitúdinis tus. Sap, 9. 
Anu 6. Nunc féquimur 
" te 9 Dómine 9 in toto cor- 
' de 9 & timémus te 9 & quse- 
rimus fáciem tuam : ne 
^ confundas nos. Dan. j. 
y Anu, 7. c. Dómine rcx 
omnípotens ; «non eft qui 
"poffit tusetóíílere volun- 
táti 9 íl decréveris falváre 
Ifrael. Ejiher 1^. 

Anu j. c. Erue nos in 
-mirabílibiis ruis , & da gló- 
j.liám nómini t^io; & con- 
• fundantur qui oílendunt 
\ fervis tyismala. Dan,'}. 
' dnu !• Congrega omnes ■ tribus Jacob ; ut cognoí 
cant quia pon eíl Dtu\ 
nifí tu 9 & enarrent mag 
nália tua. Eccli, ^6. 

FERIA SEXTA 
poíl XV. Decembris. 
Ad Laudes. 
AnuJ^ Mitte Agnuni,Dó. 
4.A.J-Í mine, dominató- 
rem térras , de perra de- 
ferti ad montem filia; Sion. 
//. 16. 

Anu 8. c. Non eíl ín 
ténipore boc facrifícium 
coram te 9 ut poísímus in- 
veníremifericórdiam tuam; 
fed in ánimo contrito ^& 
ípíritu humilitátis fufcipiá- 
mur. Dan» 5. 

Anu $• a. Si iniquitátes 
noftra? refpónderint nobis, 
Dómine ; fac propter no- 
men tuum 9 quóniam tibí 
pcccávimus. Jerem. 14. 

AnU j. c. Dómine , no- 
men tuum invocátum eít 
fuper nos ; ne dereliuquas 
nos. Jerem, 14. 

Anu 7. d. Cúm iritui 
fderis 9 mifericórdia? recor- 
dáberis : Deus ab auitro 
véniet9 & Sandus demon» 
Pharan. Hahac* 3. 
SABBATO 

poíl XV. Decembris. 
Ad Laudes. 
Anu T^ Lavare, elevare, 
8. G. J-i Jerufalem 9 q"« 
bibiíli de manu Dómini 
cálicem iras ejus. í/¡ ji. 

Anu 5. a.^Exce tuli áe 

manu tua «liccm fopó- 

ris , fundum cálieis ínHíg- 

natiónis me» : non adi^ 

(i«S dby Google 7/1 VigiUu Katalü DonúnU Mt tKS tít bibas illum ultra. 
//.5.. 

Ánt. z. Noli timére « 
quia non coiifuadéris;quia 
üofflinábitur tui ; qui íecit 
te. //. 54. 

, im. 7. b. Ad pun£^um 
jn módico derelíqui te , & 
ifl mireratiónibus magtiis 
coogfegábo te. If. 54. 

Anu 4. A, Miíericórdia 
fflea non recédet á te , Se 
íoedus pacis meas non mo- 
vébicur, !/• $4. 
te xx/K. Decembris. 

I N VIGILIA 
Natalis Domini* 

[ Si venerit in Dominica , 
Oficiumfit hoc modo : 
AOOFFICIÜMNOCT. 

Invit. de Vigilia 9 i/íí;i- 
frL üymmis , Inílantis ad- 
ventum. utjuprá , 178, 

AnuPfalmi.tf.S>í¥^V;LfíL. 
iit fiíprá , i'a Dominicis 
Adventús» 

In L 6r //. Noel* Le^iOf 
ties de Dominica IV» Ad* 
ve/ifáj. 

In IIL Nocturno » ^. Pro- 
pe es. ut infrá, Leciiones 
di Homilia Vigilia! , divi* 
fionibiu fadis ad"** Afie* 
rífeos: & nihil legitur de 
Homilia Dominicas, 

fl. vij. Quod in María. 
fine Gloria Patri. i;¿» \iij\ 
Hác ipsá hora. I^. ix. Sane- 
tífica, cum Gloria Patri, 
infrá , ut in Vigilia. Et re- 
peútur. üí. Sanftífíca. uf^ 

qitead i¡ , exclufivé* 
. Nondicitur T^ Deuxn. 
Pars Hiemales* 9* f. Sacerd' Deiis. infrá 24?. 
Reliqíut de Vigilia , fine 
Commem* Dominicas, 
Ad LAUDES & HORAS, 

Pf, de Dominica^ omiffo 
tamenadPrimam Symholo 
Quicumque. Anu C'apit. & 
]^^i^. brev» cum Verfic, ut 
infrá, 3 

^ Si aittem Vigilia ifla 
venerit in Feriísf Officiunt 
fit utfequitur. 
AD OFFICILM NOCT. 
Simplex» 

Jnvit, Dominus prop¿ 
eft : * Vcníte , adorémus. 
Pkilip* 4* W 94» Vcníce. a. 

Hymnus , Inftantis. 17F; 
Antiph.é Feriis Adventúi 
& Pjalmi de Feria, 

f. Propfe es tu , Dómi- 
ne ; m. Er omnes vi» tuai 
véritas. P/. ii8. 

De Ifaia Prophita. 

LeñioJ, Cap. éj» 

ATrendede ccelo, 8t 
vide de habitáculo 
lando tuo , & gl6. 
riae tu« : ubi eñ zelus tuus« 
& fortitüdo tua, muicitúdo 
víicerum tuórum , & miie« 
ratiónum tuárum I Super 
me continuérunt fe. Tu 
enim pater noiler « £lc 
AJDraham ncfcívit nos , 9k 
lirael igiiorávit nos : tu 9 
Dómine , pater nolter » 
redemptor iioíler , a féculo 
nomea tuum. Qiiarl erra- 
re nos feciíli , Dómine ^ 
de viis tuis : induralU cor 
noftrum , ne timerémus 
te \ Convérrere propter 
«fervos tuos 9 tribus ii«re« dby Google 14» líi Fisalia Nütalis Dominí. clicáds tas. Quaíl níkilum 
\^ poíTedérunt pópulum fanc- 
^ túm tuuQ) lioltes naüri : 
conculcavéruiit íán£tifica- 
tióaem tuam. Fa¿ti íumus 
^. ^quali in principio , cum 
'^i/U^jIjfcínon dominKéris noftrí , 
ñeque invocarétur oomen 
tuum fuper nos. Haac dicir. 
I^. Hác ipsá horá^ qus 
nunc eíl , * Cras mittam 
éucein fuper pópulum 
jneum» & falvábit pópu- 
lum meum ; veait enim 
clamor eórum ad me. 
^. OeditDeiis palám fá-> 
cere íervis fuis quas opor» 
tet fíeri citó : * Cras mit- 
tam* I* Reg* Q. Apoc, u 
Leciio ij* Cap* 64. 
T nunc , Domine , 
patex noíler«s tu , no9 
vero lutum : & ñGtox noA 
ter tu t & ópera mánuum 
tuárum omnes nos. Ne 
irafcáris , Dómine , fatis 9 
& ne ultra memineris ini- 
qnitáris noftrs : ecce réí- 
pice , pó^ulus tuus omnes 
«os. Cívitas Sandi tui 
£iáa eíl deíerta , Sion de- 
ferta faOta eft , Jeriiiálem 
¿elbláta eíL Domus fanc- 
tiíicatiánis noílrc & gló* 
jíae noftras, ubi laudavérunt 
Xt parres noftri ^ íaGta eH 
in exuftiónem ignis 9 & 
tSmnia defiderabüia noftra 
verla funtm ruinas. Num- 
jquid fuper his continibis 
te , Dómine ^ tacébis & 
afflíges nos vebementer? 
M«c dicit. 
H^ Sapai&a pópulum » e; & dic eis : '*' Sandifícámi 
ni in cráftinum. f. Eca 
{lunc tempus acceptábile 
ecce nunc dies falútis 
* Saa¿bfícámiat« [ ¿un¡ 
officiumfy in Dominica > 
Gloria* ^SanflifkáM». ] 
Jojhe 7* 2. Cor. 6* 
Ledio faudi Evangélü fe- 

cundiun Matthsum. 
LeBio iijm Cap. x. 

CUm eiliet defponsáta 
mater iefu María Jo- 
feph 9 ánteqoam convení- 
rem , inventa ell in útero 
habens de Spíritu fan^o. 
Et réliqua. 
fíomílla íándi Híeróoymi 

Presbyteri. 

Libm I. Commenu in Cap* i. 

Matth. 

QUaerat díligens le¿}or , 
Scdicat '.CümJofeph 
non íit pater Dómiiii i'al- 
vatóris , quid pertinetad 
Dóminum generatiónis or- 
do dedudus ufqu¿ ad Jo- 
feph ? Cui refpondébimus 
primüim , non eílé coní'ue- 
tüdinis Scripturárum , \xt 
mulíerum in generatióni- 
bus ordo texárur ; deiodé 
ex una tribu fuiíTe Joíéph 
& Maríam : undé ex lege , 
eam accípere cogebátur ut 
propinquam ; & quod &• , 
muí cenfencur in fiéthle- > 
hem 9 ut de una vidélicct 
ñírpegenerátL [ *] Qupi j 
autem dícitur 9 Antequám 
convenirenr 9 non íequi- 1 
tur ut póíteá convénerinti I 
íed Scriptiüra quod fadum j 
non Gi í oíl^odit. Jofepll | dby Google tn FigUia Vatdis DondnL autem virejus , c¿in eflet 
iuílus y & noUet eam tra- 
dúccrc , vóluit occuhé d¡- 
X nítrere eam. Si quis for* 
mearía! conjúngitur, unum 
Corpus effícitur. £t in lege 
pneceptum cíl , non folüm 
reos, fed & cónícios crí- 
jninum obnoxios cílé pec- 
dti : ^uómodó Jofeph « 
cüm crimen celet uxóris » 
juftus fcríbirur ? Sed hoc 
tedimónium Mariae eft , 
quód Jofeph íciens illíus 
caítitárem , & admírans 
quod e venerar celar íiién- 
tío cujas tnyílériumnefcié- 
bat. (**] Jofeph fili David, 
noli rímére accípere Ma- 
ríam cónjiigem tuam. Jam 
& fuprá díximus iponfas 
uxóres appeliári , quod 
pléniüs liber adversus liel* 
vídium docet ; 8c blandien- 
tis affe^^u , ei per fómnium 
Ángelus lóquitur , ut juf- 
títiam ílléntii comprobá- 
ret. Simulaue notandum 
quod Jofeph fílius efle di- 
cátur David , ut María 
quoque de ílirpe David 
monflrarétur» £t vocábis 
iiomen ejus Jefum. Jefus 
Hebraico fermóne Salvá- 
tor dícltur. Etymológiam 
ergó nóminis ejus Evanee- 
lifta fignávit 9 dicens : vo- 
cábis nomen eíus Jefum ; 
quia ipfefalvum fácietj[)ó- 
pulum fuum* 

i;t. Quod in María na- 
tum eít , de Spíritu fanüo 
eft : páriet autem Fílium , 
& vocábis nomen ejus Je* »4I fum ; * Ipíc ením f Sal- 
vumñiciet pópuluffl fuum 
á peccátis córum. 

f. Jábila , fília Jerüfa. 
lem : ecce Rex tmis véniet 
tibí íuíhis & Salvátor. 
* Ipfc. ( Chm qgicium ftt 
in Feriis , Glóna. t Sal- 
vum. ] Mattk. i. Zach. 9* 

^. Sacerd, Deus illdmú 
net vultum íuum fuper noSf 
l(t. " £t mifereátur noíbrt. 
Pf. 66. 

AD LAUDES. 
Semiduplex. 

Pfalmi de Feria / &fic 
ad alias Horas. 
Anu f> Oníidenter (late f 
i.g.V^ & vidébitis auxí- 
lium Dómini fuper vos, 6 
Juda & Jeriifalem.z.P<ina/« 
20. 

Anu %. c. Véfperé fciéth 
quód Dóminus edüxeríc 
vos ; & mané vidébitis 
glóriam Dómini. Exod.i6. 

Anu 6. Nolíte timére , 
nec paveátis ; eras egi«- 
diémini , & Dóminus crlt 
vobifcum. 2. Paral, zo. 

Canticum de Adventu» 

Anu 7. c. Cánticumerit 
vóbis íicut nox fanaifícátas 
folemnitátis , 8c laetítia 
cordis. If. 10. 

Anu 5. a. Sanftificámi- 
ni : eras ením fáciet Dó- 
minus ínter vos mirabília. 
In hoc fciétis quód Dómi- 
nus Deus vivens in medio 
veftrí eft. Jof. j. 
Capitü lum. O/.ó. 

SCiémus , fequemurqu* 
Ut cognofcámus Dómi- 
Lij dby Google tu ^'* rigi7m Natalis DominL 

num : quafi dilúcuium pra- f. Oftende * fáciem tuam, parátiis eft egreíTus ejus , 
¿í. véniet quaíi imber no- 
his t^mporáiieus & feróti- 
uus terraj. 

. Hymniis, JotÁáms.f.TM 
cxurgens. i»o. . 

^á Benediaus. 
Ant. 8. (?. Chrifti gene- 
rátlo fie erat : Cíim eíTet 
aefponsáta mater JefiiJVla- 
ila Jofeph, áiitequam coQ- 
venírcnr, inventa eft in 
litero habeiis de Spmtu 
• íánao. Matth. I. 
Oratio. 

DEus»qui nos redemp- 
tiónis noftrae ánnua 
.cxpeaatióne Jxiií^cns : 
prafta , ut Unigenitum 
tuum fquem redemptorem 

videámiis Dómiaum noi- PA 7^^ 
trum Jefum Chriíhim Fí- 

,lium tuum : Qui tecum 

' vivit * Ut. Gloria. Veiii. Pf. 

^^f. Qiiae eft expeftátio 
mea? I^.Nonné Dpminusl 

^■ad' SEXTAM. 
Anu 6. Nolítc timére. 
Capitulum. 1. Cor, 6, 

Dlcii Deus : Quóniam 
iiihabitáboiníllis,& 
iñambulábo inter eos&élb 
illórumDeusj&ipfierunt 
mihi pópulus. ^ . 

VjL, br. EKurgc , Domine 
Dciis , * Exaltétur manus 
tua. Exurge. í^.Neoblivif. 
caris * páuperum : * Exal- 
tétur.Glória Patri.Exurgc, 

F/.9. 

t. Citó antícipent nos 
miféricórdi» ru» i íi. Quia 4D HORAS. 

Duplex-^minus. 
AD PRIMAM, 
. Ant. I. g. Confidenter. 
In «i. tr. )5^. Quiveatü- 
rus es * i" muiidum- . 
' AD TERTIAM. 
Ant. 8. c- Vefperé. 
Capitulum. Amos 4* 

PRíeparáre in occurfum 
Deitui, líracliquia 
ecce ÍQimans moates , pe 
creans ventum » & annun- 
tians hómini elóqumm 

^"^Thr. Venl, Ddmin^., 
" f\Jx i^\9^ ^ácia$ nos.Ycn^ ÁD NONAM. 
^nf. 5,a.Sanaifícámim. 
Capitulum. Mich. 5. 

STabitíScpafcetinfor- 
titüdineDóminitinf": 
blimitáte nóminisDdmini 
Dei fui .• &convertentur, 
quia nunc magnificábirur 
ufque ad términos terracjCC 
^ritiílepax. ^ , 

». ¿»r. Exultent,&Iie- 
tentur * Qui quasrunt te» 
Dómine- Exultent. y. tt 
dicant femp^r: * Magmft- 
cétur Dóminus.^Qui.Glo- 
naPatri.E)cultent./7.o9» 
f. Dóminusvirtiitem po- 
pulo fuo dabit : lyi. Dómi- 
nus bcnedícet pópulo w» 
in pace. Pf. 28« dby Google •41 DIE XXV. DECEMBRIS. 

I N N A T A L I 
D O M I NI. 

A N N UA L E. IN L VESPERIS. 

Pfalmi de Feria, 
Ant. I Eváte tápira vef- 
uD,jLj tra ; quóniam ap- 
propinquat rcdémpúo vef- 
tru. Luc, 2t, 

Ant, z. Antíqua ne in- 
tueámini ; ecce ego fácio 
nova , & nunc orientur. 

Ant. 6. Nolítc timére: 
ftate & vidéte magnália 
Dómini quaj faftiirus cíl 
bódié. Exod, 14. 

Ant. $. C. Póluit David 
póero íuo excitare regem 
ex ipfo fortíílimum , & in 
rhrono honóris fedentem in 
fcmpitcrnum. Eccli. 24. 

Ant. 7. a. Erípiet vos do 
maiiu inimicórum : redúctt 
aurem vos cum ^áudio & 
iucunditáte in iempiter- 
nuni. Baruch 4. 
Capitulum. Agg. 2. 

HIEc dlcit Dóminus exer- 
címum : Adhiic unum 
módicum eft , & ego com- 
movébo coelum & térra m j 
& mare & áridam : & mo- 
vébo omnes gentes : & vé- 
niet deíiderátus cundtis gen* 
xibus. I^. Ecce Dcus noíler iftc ; 
expeCtávimiis eum , & fal- 
vábit nos; ifte Dóminus,' 
* Suftinüimus einn ; t KxuU 
tábimüs 8c lajtábirtiur in 
lálutári ejus. If'. (xaiidéte 
in Dómino , gaudéte ; D6^ 
minuspropécll:*Siirtinúi- 
miis. Gloria Patri. t ExuU 
tábimus. Repetit, ^. Ecce. 
u/que adfr, //. i^.Philipp^ 

4« 

H Y M N ü S. 
Tt/t líTum Redemptórcm 

Novunique totus , qua pa« 

tet, 
Adóret orbis Príncipem 
Natum María vírgine. 

Rerum Creáror ómniíim 
Servfle corpus índiiit ; 
üt carne carnem libera ns « 
Ne pérdcret quos cóndi- 
dit. 
Quod ante mundi tém- 
pora 
VerbumPatrís prodítíinu, 
Obnóxiiis nimc témpori 
Morrális infans náAritur* 
Foeno cubare íuítinet. 
Prafíépe non hotretDeus, 
Et índiget laftis cibo 
Cibus pereiinis Ccelitünu 
Liii yGooQle M^ In Natali 

Quae cárdincs mundi ro- 
tanty 
Manuí Hgantur íaícíis : 
Ifflbellis & plorans )ac€t 9 
Ut nos iacentcs érigat« 
Judex futúru^ íeculi, 
Nunc blandus ad cunas vo- 

cat) 
Amóre tanto • niútui 
Amóris expoícit vices. 

Qu¡ natus es de Vírginc , 
Jefu , tibí íit gloria 
Cum Patre , cumque Spi- 

ritu, 
In fempirerna fécula. 
Amen. 
'pm Expeé^añs expe^ávi 
Dóminum , %. £t inten* 
dk mihl. Pyi 39. 

i4i Magníficat. 
AnU J. dupUcanda. Béth- 
fehem . Ephratha , pdrvulus 
es in míllibus Juda : ex te 
xnihi egrediétUr qui íit do- 
ñiinitor In líráel ; 8c egref- 
fus ejus ab inítio » á diébus 
asternitátis. Mich. $• 
Oratío* 

COncéde , quaefumus f 
ómníjpotens Oeus , ut 
nos Unigeniti tui nova per 
carnem Natívitas líberec , 
^iios fub peccáti jugo ve- 
tuíla férvitüs tenet j Per 
eumdem. 

AD COMPLETORIUM. 
Pfalmí & Capitulutn de 
Feria» 

Anu 1./. Confurge , filia 
Sion ; lauda in no¿te , ín 

Srincípio vigiliárum , alle- 
iia. Thren. 2. 
Uymnus • Mundi falus» 
injrapojl iL Fefpéras. Domini* 

Ad Nuncdimutis. 
Am. )• a. Egredütur ut | 

S)lendor Juíhis Sion * & 
alvátor ejus ut lampas ac- ! 
cendátur , allelúia. If» <>£• 
AD OFFICIÜM NOCT. 
Inviu Chrifius natus eft 
nobis : * Veníte y adoré- 
mus. Luc. 2. 

Pf. 94. Veníte. i. 
H Y M N ü s. 

JAm defina nt fufpíria ; 
Audívit ex alto £)eus : 
Cceli patefcunt ; en adeft 
Promiílá pax mortálibus. 

Profunda noQXs ótia 
Ccsleftis abrumpit chorus ^ 
Ñatumque feílo carmine 
Annúntiat terris Déum. 
Specum facrátam pérví- 
gil 
Dum turba paílórum íubitf 
Eámus , & caílis pia 
Cunis ferámus ófcula. ^ 

At quale nobis pándltur 
Intrántibus fpefiáculum i 
Prscfépe , foenum , fáfcix* 
Parens inops, infans puer. 
Tu'ncille,Clirlíle, Fí- 
lius 
Et fplendor aeterni PatrisI 
níum-ne cerno qui levi 
Orbem pugillo fúftiaetl 
^ Sic efl : verenda queis 
lates, 
Fides penétrat núbila : 
Agnolco quem proni vi- 

dent , 
Tremunt , adórant Angelí. 
Agis magiílrum vel ca- 
ceas : 
Ex hac cathédra nos doces 
Vitare quod carni placer, 
Caro quod horret pérpeti* dby Google In Natali 

Callos amores nütrieps». 
Sanaos tumentes fpíritus, 
Divine., no^ris, dPuer» 
Przcdrdiis iimáfcere* 
Amen. 

IH I. NOCTURNO. 

Pfalm. Quaré fremué- 
wnt. }. 

Chrijlus Filius Dei^ Rex 
inSion & in omites gentes* 

AnuZ.c. Dóminusdixit 
ad me : Filius meus es tu * 
cgo hódié génui te. 

P/. Coeli enarranr. cum 
fuá divifione * 58. 

Chriflus fol jujlitict : lex 
tvangetica commendatur. 

Anu 8. G. Tanquám 
ínoafufi Dóminus procé- 
deos de thálamo fuo. 

Pf. Eruaávit. MI. 

Chñjtus fponfus Écclejia: 
iadüs ejus ceUhramr. 

Anu I. D. Specíófus 
fonná prae filiis hóminum: 
difuíá eft grátia io lábiis 
ruis. 

f, Recordátus eñ miíé- 
ricórdiae fu« 8c veritátis 
fiw, n> Dómuí Uia'él 
Pf. 97. 

Pater nofter , 8cc. 

Ahfolutiones & Bentdic" 
úones y fuprá pofi P/alte- 
fium. 

De Ifaía Próphéta. 

Leciio ;'• Cap. 9. 

PRimo tempere allt- 
viáta eft térra Zabu- 
lón f & térra Néph- 
thali : 8c novífümo aggra- 
váta eít vía maris trans 
Jordánem Galilza gén- 
tiuffl. Pdpulus qui^mbu* Dominu 147 - 

lábat in téoebriii vi^it lii- 
cem magnára : nabitánti- 
bus Iq regióne umbrx mov» 
tis , lux orta eft eis. Mul- 
tiplica fti gencem, non mag« 
nifícafti J«títiam. Laeta- 
bunturcoram te, ficut qui 
betantur in mcíTc , íicut 
exuitaat viftóres capta prae- 
dá , Quaodó dtvídunt fpó- 
fia. Jugum enim ónerit 
chis , 8c vírgam húmerl 
eius , 8c fceptrum exa¿tó« 
ris eius fuperafti íicut ia 
die Mádiao. Quia omnis 
violenta praedátio cutn tu* 
fflultu, 8c veftimentum mif^ 
tum fánguine erit in com- 
buftiónem, 8c cibus ijenis* 
Párvulus enim natus eít no» 
bis , 8c Filius datus eft no- 
bis; 8c fadus eft principá- 
tus íliper hámerum eius: 
8c vocabitur nomen eius « 
AdmirábiliSf Coníiliárius { 
Deus , Fortis , Pater íutürt 
féculi «Princeps pacis. Mul- 
tiplicábitur eius impérium, 
8c pacis non erit fínis : fu- 
per fólium David , 8c fuper 
regnum eius íedébit ; ut 
confirmet illud , 8c corro* 
boret in iudício 8c iuftícia « 
ámodó ftc ulque lu íemp>« 
ternum. Tu autem* 

1^. Per vífcera tniferi. 
córdiae Dei noftrí , vifítá- 
vit nos Oriens ex alto ; 
^ lUumináre his qui in té* 
nebris 8c úi umbra mortll 
fedent. f, Pópulus qui am- 
1)ulábat in ténebris , vidic 
lucem rnagnam : habitan- 
tibus in regióne uxtibrai 
Liv * " dby Google Mí In Natali DominL mortis , lux brta cft eis : 

* Illumináre. CJória Patria 

^Iluminare. Luc, i.^f.^. 

Lecíioijí Cap. 46. 

COnfolámíni , confolár 
mini , popule meiis , 
dicit Deus vefter. Loquí- 
mini ad cor Jeriifalem, Se 
advócate eam : quóniain 
completa eft malítia ejus,, 
dimiíTa *cíl ¡níquitas illíus : 
fufcépit de manu Ddmirii 
duplicia pro ómnibus pec- 
cátis fuis. Vox clamantís 
in deferto : Párate viairí 
Dómini , reftas £!^c\xt ín 
iblitúdine fémitas Dci nof. 
tri. Omnis vallis exaltábi- 
tur , & omnis mons & col- 
lis humiliábitar; & erunt 
prava in direfta , 8c áfpera 
in vias pfeiias, £t revejá- 
bitur gloria Dórtlini, & 
vidébit omnis caro páriter 
qu6d os Dómini locdtum 
eft. Vox dicéntis : Clama. 
£t díxi ; Quid clamábo ! 
Omnis caro fcenum , & 
omnis gloria ejus quafí flos 
agri. ExíicCíitum eft £ce- 
num, & cécidit floS, quia 
Spíritus Dómini fuftlávit it> 
eo. Ver¿ foenum eft pópu- 
lus:Exí¡ccátum eft foenum, 
Jk cécidit flos ; verbum au- 
tem Dómini noftri manet 
in sternum. 

Ht. Gaudéte , & laúdate , 
.fimul, quia confolátus e(í 
Dómimis nópulum fuum : 
* Parávit brachium fano- 
tum fuum in óculis óm- 
hium géntíum. 7^.' Wiílt 
' Peul f ífiumfuum in mim- dum , ut falvétur mundu^ 

I^er ipfum : * Parávit. Glái 

riá.^Parávit.^^z./otin.ji 

Leñioiij. ^ Cap. 51. ' 

COnfurge , confurge, 
indiierefortitúdine tuaj 
Sion: inJúere veftimeniij 
gloria; tu«? , Jcrúfalem ^ 
cívitas SanQíiquia non ad^ 
fíciet ultra ut pertránfeat 
pfir te incircumcílus & im^ 
mundus. Excúterc de p:í/.| 
vere,coníurge ; íqó.c , Je- 
rúlalem: folve vincula colUí 
xu\ , captiva filia Sioiu 

giliá hac dícit Dóminus: 
ratls venúmdati eftis , & 
fine argento rediméraini. 
Quia hac dícic Dóminus 
Deus ': In ^gypium deí*- 
cendit pójiulus meus ía 
principio, ut colónuseíTet 
ibi i & AíTur abfque ulla 
caufa calumniátusefteum* 
Et nunc quid mihi eíl 
hlc , dicit iJóminus, quó- 
niam ablátus eft pópulus 
meus gratis 1 Dominatóres 
ejus iníqué aguut, dicit 
Dóminus ; & jiígiter tota 
die npmen . meum' blaf- 
])hemátur." Proprer hoz 
iciet pópulus meus nomen 
meüm in die illa ; quiacgo 
ipfe qui lo^uébar 1 ^cct 
adfum. 

fl. Prophetiífa péperit 
filium ; 8c dixit D6n\ms : 
*Voca nomen eius, Ac- 
célera fpóHa derráhere, id- 
tina pradári. f. L'niverfa 
arma fortis ármáti áufe- 
ret . & fpólia ejus díftn- 
'buec^. ♦ Vóca, Gloria. dby Google Tn Natdli Domirué H'9 

* Voca. Repetitur J¡i. Pro- quía Dóm inuf noíler , pee- pktiíTa. u/que ad jf, //. 52, 

Lv7/. NOCTURNO. 

Pf. Magnus Dóminusyi $4. 

Ecclefia dotes , in cujus 
ím mi/erUordia Deifufci' 
pitar, 

Anu $. C. Suícépimus 9 
I peas, miferMÓrdiain tuam 
' ÍQ medio templi tui. 

F/. Deus , judícium* cum 
fmdivifionej 59. 

Chrijii regnum , in cujus 
dUbus ahundantia pacis 
promittitur» 

Anu ^ a. Oriétur in dié- 

i>us Dómini abundántia 

/pacis, & dominábirur, 

V- /'ya/m. Benedixifti , 6j. 

í L'aptivitas averfa : veri-^ 

ios orta, 

Anu 7» d» Véritas de 
Hna orta eñ , & juñitia 
de coelo profpéxit. 

í'.Mifericórdia & véritas 
«bviavérunt fibi : I5¿. Juftí- 
Xii & pax ofculátae funt. 

Sermo fan£li Leóiiis Papae« 
Serm. i. de NaU Domini. 
Leciío iv. 

SAIvátor nofter, dilec- 
tlíTimi , hódié natus 
eft : gaudeámus, Ne- 
^ enim locum fas eft ib¡ 
«fie triftítiac , ubi natális eft 
vita : qu» confumpto mor- cáú monifque deítru^lor y 
íicut nuUum a reátu libe^ 
rum réperit , ita pro H- 
berandis ómnibus vtnir* 
Exultet fan¿tus , quia pro« 
pinquat ad palmam : ^áu- 
deat peccátor , quia uni-* 
tátur ad véniam : animé- 
tur Gentílist quiavocánir 
ad vitam. Dei namque ¥U 
lius fecunda m plenitüdi- 
nem temporil , quim di- 
víni consílii infcrutábilis 
ahitüdo difpóínit , recon-« 
ciliandam Audóri feo na- 
túram ¿éneris aíTumpílt hok 
máni ; ut inventor morrit 
diábolus , per ipfam , quam 
vícerat , viucerétur. 

K. Sic Deus diléxir mun- 
dum ut Fílium fuum uní- 
génitum dareí ; * Ut omnis 
quicredit in eum , non pé^ 
reat j fed hábeat vitsm 
eternam. f. F.greíTus es in 
falúrem pópuli tui , Dómi-» 
ne, in falütem cum Chriílo 
tuo i * Ut. Gloria. * Ur* 
Joan. 3. Habac. %* 
Leñío V* 

IN quo conii¿}nproiK»¿ 
b¡sínitt))rmagnQ^& mi- 
rábili aequitátis rure certa- 
tum eñ , dum omnípotens 
Dómínus cum faevííHno 
hoíle t non in Í\s3. maief^ 
táte t íeá m noftra cíongré- ^.Htátistimóre,íngeritno- diturkurnilitáic!, obíícíen* 

bu de promifla aerernitáte ei eaiíidem fbrmam, «ám- 

«títiam. Nemo ab bujus demíjue natiiram , mocra-^ 

«acfitátis participatiónc lítátis qwid¿m noftraB?par- 

«cerftitur. Una cunftis he- tícipem , ít¿ pcccáti rotin» 

tm« commünú eíl rátio ¿ expeitem» Aiiéimm qui^pj^é dby Google ab hacnátivítátéeíl, qaoá 
de órhnibus légitur : Nemo 
Kiundus á forde , nec in- 
fans €u]üs e(\ uníus diéi 
vita íliper terram. Nihil 
ergó ¡11 iftam íinguláretn 
sativttátem de carnis con- 
cúpíicétitia transívit, ni- 
hil de peccáti ieee maná- 
vit. Virgo regia Davídicae 
Üirpis eltgirur , qns isKto 

fravidaildb foetu , divinani 
umaiiamque proiem priüs 
conciperet mente , quám 
córpore. £t ne fuperni ig- 
nara consflii ad inuíitátos 
pavéret eíFedus , quod in 
•a opera ndum erat á Spí- 
vku ián¿to 9 coilóquio dií^ 
cit angélico : nec damnuin 
credit pudóris , Dd géni- 
xrix.moK futura. 

^i Qui fanaifícat , 8c 
qiii iánftiíicantur , ex uno 
©mnes : * Undé f Débutt 
per ómnta frátribus íimi- 
lári , nt miíericors fíeret ^ 
tit repropitiáret deli€ta pó- 
pulL "íí. JDeus in rerris vio 
fus eíi 9 & cum homínibi^ 
converlátos -eft : * Undé. 
Gloria Patri. t Débliit. 
H^r, 2. Baritch ^. 
LeSio vj. 

AGámus ergó , áikStií- 
fími , grátias Deo Pa- 
tri 9 per Fílium ejus in 
Spírtta fan£to : qui prop- 
fec mtiltam «nií^ricárdianí 
Ítt9m 9 qué diléxit nos , 
iQiiertus eft ndftrí : & cüm 
ciTémus mórrui peccátis ^ 
con vivifica vi t nos CliriffeQ ; 
«t efiiímus in ipfi) nova Dominú 

ereatü/a noirumque figinen- 
tum. Det)onám¿is ergó vé* 
terem hóminem cuín á€tU 
hui fuis : & adepti par- 
ttcipatiónem generatiónis 
Chrífti 9 CQtñk renu4itsé- 
mus opé^ibus. A^fiofce , ó 
Chridiáne • dignitátem 
\mtn ; & divinas cotifors 
fsQxis naturas , noti in vé* 
terem vilitátem d^géntítí 
converíatióne rediré. Me- 
mentó , cuíhs cápitts Á 
ca)us cíSrporis fis mem- 
bnim. Reminííme , quia 
érutus de poteíláte rene- 
brárum , trahílátus es in 
Dei lumen Se regnum. 

Kt. Deus ipie prior ^iié* 
xit nos , & miut Fílium 
íuum propitiatión^tti pro 
peccátis noñrís ; * £t noi 
cógnóvimus , 8c credídi- 
mus caritáti quam haber 
Deus in tiobis. ff^ Dixit 
Dómiñus : Pópulus meus 
eñ , 8( fadus eñ eis falvá* 
tor;.in dilediófle fuá úpft 
redémit eos :* Et nos. Glo- 
ria Patri. ^fkwos. IRepen. 
tur* 1^« Dtus, ufqae -ad 
if. I. Joan^ 4. 1/. '62. 
fie IlL N0CtV*!tíO. 

Pf, Cafmáte .... omols 
tepra 4t>. 

Jn Óeo Imandum ü^ 
Chrifii áash/ensum. 

Anu '4, A. LfietenuD-coe- 
li , 8c exulttft Knrra á fácie 
Dómini , qmémuta venir. 

P/. Dóminos ^regnávif..» 
hecentnr. 64. 

ChriflusmtínHum ^gre- 
ditur : lux arMr/t^ dby Google ín Vamli 

AnU 2. Lux orta cíl \\s£- 
to, & redi» corde laetítia « 
alleliüa. 

P/. Cántate Dómino » • • 
quia. 50. 

dius laudandus ob Sal" 
vatoris adventum» 

Ant. 6* Notum fécit Dó- 
¡nms íáiutáre fuum » alle- 
liiia. 

f, Deus rex noíler ante 
íkula , J(l« Operátus ^ 
falútem ia medio térra?. Pf* 

Pater noíler , &c. 
Leñio fan¿li Evangélü 

íécund£im Lucam. 
Leñío vij. Cap. 2. 

IN ¡lio tempore ; £xüt 
edidum á Casfare AuguA 
to y ut defcriberétur uni- 
verfus orbis. £t réliqíia. 
Uomília fan£U Gregórii 
Papas. 
HomiL 3. in Evang. 

QUia, largiente 0(S- 
mino, MiíFárum ib- 
lémnia ter hódíé 
celebratúri fumiiSt 
loqui diii de evangélica les- 
tióne non póíTumus. Sed 
nos aliquid vel bréviter di- 
cere Redemptóris noAri 
Katívitas ipiá compellit. 
Quid eíl quód naícitiiro 
Dómino mundus deícríbí- 
tur , niít hoc quod aperté 
inoQÍlrátur , quia ille ve- 
niébat in carne , qui elec- 
tos fuos aícríberet in astejí- 
nitáte 1 Qu6 contri de r¿- 
piobis per Propbétam di- 
citur : Deleantur de libro 
miatmm 9 & cum iuíü^ DomirU* 2f> 

non icribantur. Qui ben^ 
¿tiam in Béthlehem náibi- 
tur : Béthlehem quippé dg. 
mus pañis incerpretátur. 
Ipfe Bsmque .eít qui ait : 
Ego fum pañis vivus , qui 
de cáelo defcendi* Locus 
erg6. in qpo Di^minus náA 
citur 9 domus panii áattá 
vocatus eíl ) quia futüruní 
profesó erar ut ille ibi per 
mao^iam carnis 4ppar¿- 
r^c, qui elsQórum mentas 
interna íátietáce refkeret* 
Qui non in parenrum do- 
mo 9 iéd in vía náfcitur ; 
ut profedd oAéoderet quta 
per humanitátem íuam 
^am aflumplerat * quafi 
in alieno naícebátiir. 

KL ImplétiiUntdie$M«- 
ríae ut páreret ; ♦ Et pépc- 
rit íílium fiaum pr imogéni- 
tum 9 & paiinis eum íavoi- 
vit , & reclinávit eum in 
praefibio. t* Audíte , do- 
mus David : Ecce virgo pá- 
riet filium. * Er. Gloria 
Patri, * Et. Liic* u //. 7* 
Léüio fan^^i EvangéÜi ft^ 
oindlkn Lucam* 

Lectío viv« Cap.s* 

IN illo tempore , Pa (lo- 
res loquehantiu ad invi- 
c¿m : Tranfeámnsulqiie 
Béthlehem 9 & vidcámus 
hoc veibum quod faAum 
eA , quod Dóminus ofteii^ 
,dit nobis. Et réiíqua. 
Homilia fanñi Afflbró£t 
EpiTcopL 
In Lu€. lib. X. ff. 5^« 

V.Id^s feftináre paüd- 
íes i nemo enim i 
L vj dby Google í$i tn ITatali 

desidia Chríftum requírít. 
Vides paílóres Angelo cre- 

• didiíle ; & mPatr¡> Filio, 
Spirítui fan£to , Angelis , 
Prophétis , &^ Apóílolis 
crede. Vide quám ñ^xiáú 
Scriptiira fíngukSrum hbret 
momenta verbórum : Fcf- 
tinant , inquir , Verbum 
vidére, Étenim cu«i caro 
Dómini vidé tur , Verbum 

• vidétiMT t quod eíl Fílius. 
Non mediocre flícki tibi 

•hoe videátur exempíum , 
no» vilis perfdna pañórum. 
Cerré qu^vílior ad pradén- 
aiam y eó pretióHor ad fí- 
dem. Non gymnáíTa choris 
vef^rta fapiencúm , fed pie- 
l)en> Dóminus sCmplicein 
jequisívity quae phaléráre 
audíra 8t fucáre nefcíret. 
Simpltcitas enim quaeritur, 
non ambítio deíiderátur. 
Kec contemnenda purés 
quafi vílra verba paña- 
lum : á paílóribus ét^am 
María ñdem cólligit : á 
paílóribus pópulus ad Dei 
•leveréntiam congregácurv 
í;¿. Natus tñ voDÍs hó- 
¿\¡é faivátor, qui eñ Chrif- 
tus Dóminus , ia. civitáte 
David $ Se hoc vobis íig- 
itufn : * Inveniétis infair- 
tem pannis in-volücum , & 
pdfitum inpraífépio.)^^. No- 
me metúere « quia Dómr- 
cus Deu« vtñtr in medio 
yteStrí eñ , ut éruat vos i 
^ Invenietis iníantcim pan- 
nis. GhSria Patrí, ^ In- 
"veuiétis. Lucé %. D^ui. Domính 

Léftio ían^í Evangélli Z^- 

cundiim Joannem. 

LeSia ix. Cap. i. 

IN principio erat Ver- 
bum , . & Verbum erar 
apnd Deum , & Deus erat 
Verbum. Et réliqua. 
Homffia fandti Auguftíni 

EpiTcopi. 

Ep» ad Honor, 140. alias 

ito. C, 1. & 4. 

QUem Fílinm Deas mí- 
íerir , fieríque ex mu- 
^ líere volúerit , quan- 
tus ilTe Deus fít , qui hanc 
humilitátem pro íaliíte fi- 
délium fuicípere dignátus 
íiierit , ut agnofcas, nunc 
!attende Evangélium : In 
principio erat Verbum , & 
Verbum erat apiid Deum, 
& Deus erat Verbum. Hic 
ergó Deus Verbum Dei ,. 
per quod fafta funt óm- 
nia , Fifius Dei eil. Cüni 
eflet Fflius Dei ^ venir ut 
fíeret fílius hómnii» , do- 
na retque nobis qui exámus; 
fílii hóminum > fíílios Dei 
fierK DeícendÍT erg¿y ille , 
ut nos afcenderémus ; ut « 
participa tá natura üliórum 
hóminum , ad parricipan- 
dam étiam fuam natura m 
adoptare t fílios homímim. 
Quapropter cíim dixiflet , 
Dedu eis poteílatem fílios 
Dei fícri , modumque ad- 
nmxiíTet , ne carnális in- 
telligeréttir narívitas , quod 
-fcílícét eh id praeílírerir , 
qui credunt jn nomine 
ejus, & per grátiam renaf- 
euntur ípirkálem „ mox dby Google Tn Natali Dominu commendávit qua/í hujus 

skiñhúáims íácramentuin. 

Tamqiiain enim miráti tan- 

tum bonum non auderémus 

opráre, ftatim fubjunxit \ 

tt Verbum caro faGum 

eií, & babirávit in nobis « 

íaflouam díceret : O hómi- 

i^sjhclíre defperáre vos 

iierí^oíTe fílíos Dei ; quia 

& jpfe Fíliiis Dei , hoc 

•jft » Verbum, Dei , caro 

faüum eft , & habitávit i/i 

nobis. Réddite vicem : effi- 

címini fpírirus , & habí- 

táie in illo qiii caro faílús 

^ 9 & babitávit in nobis. 

Ñeque enim jam derperan- 

dum eíl particiíjatióne Ver- 

bi ficri pofle hómines fífios 

I>ei , qiiandó Fílius Dei 

participatióne carnis fac- 

tus eíl fílius hóminis. 

%. Verbum caro fa£liim 
cílf & habitávit in nobis : 
* Et vídimus glóriam eíus ; 
slóriam quafí Unigéniti a 
Parre , plenum grátia? & 
veriiácis. )^. Cura noxin 
fue curfu médium iter ha.- 
béret , omnípotens Sermo 
tuus , D<5mine , de ccelo 
a regálibus íedibus profilí» 
vit : * Et vídimus. Glórfa 
Patri.-* Et vídimus. /{epe- 
titur íi. Verbum. ufquc ad 
Ü". Joans I. S¿Zjp. i8. 

Pofl I5t. dicítiir y juxtá 
morem antiquitm « Ge.-^ 
malo fita Domini nojln Je»- 
/u Chrifli fecundiim. Mat^ 
thanm y ut Jcquitiir» 

f^ Dóminiis vobiícum- > 
16. Et cum fpíxitu tUQ*. JJ> ( Soitis recitans incipit 
ahfoluté : 1 
Initium hnCti Evangélii 

íécundükm Matthaeum. 

](¿. Gloria tibi Dómine. 

Líber generatiónis J«i¡a 
Chrifii rílii David, 
íilii Abraham. Abraham 
génuit lí'aac. I/aac au- 
tem génuit Jacob. Jacob 
autem génuit Judam St 
fratres ejus. Judas au- 
tem génuit Phares 8c Za>- 
ram de Thamar. Phares 
autem génuit Efron. EA 
ron autem génuit Aram* 
Aram áutcm génuit Am£- 
nadab. Amínadab autem 
génuit NaaíToii. NaaíTon 
autem génuit Salmón. Sal- 
món autem génuit Booz át 
Rahab. Booz autem génuit 
Obed ex Ruth. Obed au- 
tem génuit JeíTc. JeíTe au- 
tem génuit David repem. 
David autem rex génuit Sa» 
lomónen ex ea quae fuit 
Uríz. Salomón autem gé- 
nuit Róboam» Róboam au- 
tem génuit Abíam. Abías 
autem génuit Afa. Afa au- 
tem géjiuit Jófaphat. JóV 
faphat autem génuit Jo- 
ram. Joram auyem génuit 
Ozíam« Ozías autem génuit 
Jóatbam. Joathiim autem 
génuit Achas. AcHas au- 
tem génuit Ezechíam. Kze.- 
chías autem génuit Ma ñaf- 
ien. Manaífes autem gé- 
nuit Amon. Amon auiera 
gé^nuit Josfam. Josías au- 
tem génuit Jechoníám , & 
fíatres ejus iit Traímigr^» dby Google 2 $4 ^n Katali 

tione Babylónis. £t poíl 
Tranfmigratiónem Baby- 
lónis : Jechonías géniíit Sa- 
láthiel. Saláthiel aiitem gé- 
nuit Zoróbabel. Zoróba- 
bel autem génuit Abíud. 
Abiuá autem génuit Elía- 
c¡m« Elíacim autem génuit 
Azor. Acor autem génuit 
Sadoc. Sadoc autem gé- 
nuit Achim. Achim autem 
génuit Elíud. Elíud autem 
génuit Eleázar. Eleázar au- 
tem génuit Mathan. Ma- 
chan autem génuit Jacob. 
Jacob autem génuit Jofeph 
virum Maris , de qua na- 
tus eíl Jefus , qui vocátur 
Cbriílus. 

Pojleá dicitur Te Deum • 
giio finito fmtjf, Sacerd, 
cdehratur MíJ¡a in galli 
can tu : & iSla commu^ 
ñione Sacerdotís > inchoan' 
tur Laudas ahfoluté ab im- 
pojitione Antiphona Paftd- 
res. ut iT\frá y Sacerdote 
interim juxtá altare rema'- 
tiente. 

AD LAUDES. 

Pfalmi de Dominica, 
Ánt. TJ Adores eranc vig¡. 
A, E. i lantes , & cufto- 
dientes vigilias noftis fuper 
gregem llium ; ík eccé Án- 
gelus Dómini ftetit juxtá 
iilos, alleiúia. ¿uc. z. 

Ant. ^ a. Cliritas Dei 
circumfulíit illos y & ti- 
muérunt timóre magno ; & 
dixit illis Ángelus ; Nalíte 
timére, alleliii^. Luc^ z. 

Ant* <. a. Eccc evange* 
Kzo vobis gaudium mag- ViütninL 

num 9 quod erit omni p^ 

Eulo ; guia natus eñ vob 
odié Salvátor , alleiüi; 
Lucm z« 
Ant, 7. d. Fada eft. 
Canticüm. Ifaia iz. 
De Salvatoris advenm 

COnfitébor tibí ,^ De 
mine , quónian^^áti 
es mihi : * convdHs e 
furor tuus , & confoláti 
es me*. 

Ecce Deus falvátc 
meus : * fíduciáliter agaa 
& nonrimébo. 

Quia fortitiSdo mea í 
laus mea Dóminus , * o 
faftus eft mihi ín faliítem 

Hauriétis aquas in gáií 
dio de fóntibus Salvattí 
ris ; "^ & dicétis in die ill^ 
Confitémini DiSmino, « 
invocare nomeñ ejus. 

Notas fácite in pópuUi 
adínventlónes ejus : * mj- 
mentóte quóniam exccl- 
fum eft nomen ejus. 

Cantare Dómino , qií** 
niam magnííicé fecít : * aj* 
nuntiate hoc in univerfi 
térra. 

Exulta & lauda , babi- 
tátio Sion : * quiá magnu! 
in medio tuí fanausirrael. 

Ant. Fafta eft cum An- 

f[élo multitildo milítisBCCf- 
eftis laudántium Dejiffl f 
& dicéntium : Gloria in aí- 
tíffimis Deo , & in térra 
pax homínibus bon« vo- 
luntátis , alleliHa. Luc. h 
Ant. 8. G. Paftóreslc- 
quebantur ad íavic^m • 
Traa6ámu$ ufque B¿tik> dby Google In Katali 
\flm , & videámus Jioc 
verbum quod fa¿tuin «ft , 
quodDómitius oftendit iko* 
bis , allel. Luc. i. 

Fmtá ifiá Ant. incipit 
mtrdos ad altare Aitíi^ 
phoMm fequentem, 

Ad Béncdiüus. 
!^Anu I. D, duplicania. 
Venérunt ijaftóresftñinan. 
tes i 8c invenénint Ma- 
ríam , 8i Jofeph , & Infan- 
tem póíltum ia praef¿p¡o« 
Videntes autem , cognové- 
runr de verbo quoddidiim 
erat iUis de Púen» , alie- 
luía* Luc» 2. 

Oratio. 

DEus , qu^panem An- 
gelónim in praefépi 
Eccleíia; cibum feciíli fidé- 
lium : da nobis « quasfu- 
mus in prsfenti féailo de- 
guftáre cceléñium dukédi- 
nem gaudiórum \ ur in fu- 
turo perdúcas nos ad fatie. 
táitm aeternórum prarmiO- rum ; Per eundem Dómi- 
num. 

Sic hodié dicuntur Latí* 
des , etiam extra Chorum. 

A D HORAS, 
Doxolagía. 

Sai natus es de Vfrgiue , 
y tibi íit gloria y 
Cum Patre , cumque Spí- 

In fempiterna fécula. 
Amen. 

Pfalmi ¿le Dominica ^um 
Ant, -de Laudibus. 

Ad Tértiamj Sextam tr' 
Konam , Oratio Concede 9 Domitti. t$f 

AD PRIMAM. 

Ant. 4. E. Paftóret. 
Aon ditíitur Symholum 
QuicuiBque. 

In WH, br. 'ff. Qui natus 
«« * de María Vírgine. 
Matth, X. 
AD TERTIAM. 

Ant. ). a. CJáritas. 
Capitülüm. Hebr. 1. 

CUm iterftm introdúcit 
Deus Primogénitiim in 
orbem tcrr« , dicit : Et 
adórent eum omnes Angelí 
Dei. 

I^. br. Adorare eum , 
♦ omnes Angelí ,ejus:* Al- 
leMia , allelüia. Adórate. 
f. Audívit, * Sclaítáta eíl 
Sion : * Alleliíia. Gloria 
Patri. Adórate. P/. 56. 

f. Jubílate Deo , omnís 
térra : 1^. Cántate ,& exul- 
táte , & pfállite. Pf. 97. 

AD SEXTAM. 

Ant. $• a. £cce. 
Capitulum. i.Tinux^, 

FIdélis fermo , £( om«. 
ni acceptióne dignus * 
fiuód Chriítus Jefus venic 
in hunc roundum peccató- 
tti falvo's faceré. 

^. hr. In humilicáte nof- 
tra * memor fuit noílfi 
Dóminus : ^ Allelüia , al- 
lelüia. la humiUtáte.](r. £t 
redémit nos * ab inimkis 
noñris : * Allelüia. Gloria» 
In humilitáte. 

ií* ConfítéminiDóminoy 
qiióniam bonus, 1^. Quó^- 
niam ia ¿eternnm mifesi- utijiírá ad Víperas t 2f7«. c^rdja eji^rf/. ij j. yGooQle H^ Tn Natali 

A D N O N A M. 

Ant. 8. G. Paitóles. 
Capitülum. Galat, 4. 

CUM eíTémus párvuli i 
fub elenientis mundi 
?rámus fervientes : at ub) 
venir plenitüdo rémporis « 
miíit Deus Fíliuin fuuin 
faí^um ex mullere , fa^^um 
fub lege ; ut eos qui fub 
Jége eraiit 9 redímeret , ut 
adoptiónem fíliórum red- 
peréifius, 

J^l br, Ddminus yirtu- 
tum * nobifcum : * Alie- 
lula , allelúia. Dóminus. 
ÍK Sufcepror nofter * Deus 
acob : * Allelúia. Gloria 
Patrí. Dóminus. Pf. 4%, 

% Confiteanturtibi pó- 
pulí , Deus : 1^. Terra de- 
dit fruíiuñi fuum. Pf, 66. 
AD II. VESPERAS, 

Pf. pixit Dóminus. 28. 

Chri/li divínítas i regnum 
& facerdótium* 
Anu T^ Ecumpríncípium 
léD* X indie virtiitistuae 
in fplendóribus fandórui»: 
ex útero ante lucffcrum gé- 
tiui te. 

Pf, Confitébor • • . . in 
concilio , 29. 

LauT Deo oh Redemptorís 
*adventiim. 

Anu 2. Redemptióhem 
miíit Dóminus pópulo fuo ; 
jtiandávlc in sternum teí- 
famentum fuum. 

Pf. Beátus vir. 29. 

Chrifii Ums ^ qita adve» 
mente , lux oritur, 
'Anu j. C. Exortunreí!^ DominU 

corde mií^rkorf, & mf- 
ftrátor , & jurtus Dómi- 
nus. 

Pf De profundis. 96.* 

Spes panitentis copioja 
per Chrifliim redemptio. 

Anu 4- E. Apud Dómi- 
num raifericórdia • 8c co- 
piófa apud eum rraémptio. 

Pf Memento, cum fuá 
divifioney 157. 

Ecclefiam fuam elegir 
Deus^ ipfam inhabitaturus 
per Chrifium Davidi pro^ 
mijfiim. 

Anu 6. c. De fruftu ven- 
tris tul ponam fuper iedem 
tuam. 
CapítüLüm. i. Joan.jXy 

IN hoc appáruit caritas 
Del in nobis , quóniam 
Fflium fuum ungénitura 
miíit Deus in mundum 9 ur 
vivámtis per eum. 

Allelúia , allelúia. }^. Ver- 
bum caro faftum eíl , & 
habitávit in nobis. Alle- 
lúia. Joan, I. 

, H Y M ÑUS. 

JEfír , Rcdemptor dm^ 
nrum^ 
Summr Parentis ónice y 
Qui folus ante fécula 
Patri Deo par náfceriy. 

Tu noAra pax & gloria» 
Spts una tu mortálium , 
Inrende quas tibi preces 
De cordh ara fandrmus. 
Qui córporis noftri vo* 
lens 
Nafcendo fbrmam íííícU 

pis, 
Dm ni taris nos íímul 
DareíTe coaíbttes tuae*. y Google In Natali DojrtinL i<7 Ad illud tveños decus 
Tiiére fratres ; dégcner 
Nevita íbntes príñinam 
Iii vilirátem déprimat. 
Hoc íanCta te poícit dies « 
Oitús dies tui mémor , 
Quá lúcido furgens thoro 
Sol verus orbem vííitas. 

Nunc ergó térra 9 nunc 
polus , 
Vaílíque tra£tus aequorist 
Quitcdedit feñis Patrem 
Laudare certant cánticis. 

Er nos , perennis ó qui- 
bus 
Saliítis au£tor náfceris , 
Fauftum triumpháli iuvat 
Ornare concentu diem. 

Qui na tus es de Vírginet 
Jefu , tjbi (it gloria 
Cum Parre , cumqwe Spí- 

ritu , 
In fempíterna fécula. 
Amen. 

í^. HiceílDeus, Deus 
iioíler in sternum : i;¿. Ipíe 
reget nos in fécula, r/. 

47. 

Ad Magníficat. 
Ant. }. E. duplicanda. 
Fílius Dei venit , & dedit 
nobis fenfum , ut cognof- 
cámus veruiñ Deum ; & 
iimus in vero Filio cjus : 
hic eíl verus Deus , 8c vita 
«terna 9 allelüia. i. Joan.%» 
Oratio, 

COncéde , quaefumus , 
omnípotens Deus , ut 
nos Unieeniti tui nova per 
carnem Natívitas líberet , 
quos fub peccáti jugo ve- 
tufta férvitus tenct ; Per 
eumdem Dóminum. Pro Commemoraúone 
fancli Stephani, Anu Mitto 
ad vos prophétas, & fa- 
pientes: & ex illis occidé- 
tis & ílagellábitis in fyna. 
gógis vcílris 9 & pcrfequé- 
mini ; ut véniat fuper vos 
omnis fanguis iuíius qui 
effülüs eft fuper terram. 
Matth, z?. 

f. Mifit Deus ante eos 
virum : W. Elóquium Dó- 
jniniinflamroávit eum. Vf* 
104* 

Oratio» 

DA nobis, qujefumus* 
Dómine, ¡mitáriquod 
cólimus, ut diícámus&ini- 
micos dilígere,quia ejus na- 
talicia celebrámus, qui no- 
vit étlaro- pro perlecutóri- 
büsexoráre Dóminum noC» 
trum Jefum Chrillum Fí- 
lium tuum ; Qui tccum y¡- 
vit 8c regnat in unitate 
Spíriras fanfti Deus , per 
ómnia fécula feculórum. 
AD COMPLETORIUM. 

Pfalmi & Capitulum de 
Dominica» 

Anu 2. Ego lux in mun- 
dum vcni , ut omnis qui 
credit In me , in ténebris 
non máneat,ajielúia. Joan. 
II. 

H Y M N U S. 

Tt/r Undi falusqui náfce- 

Jefu puer , nos réfpice : 
Da móribus caíUs tuam 
Referre nos infántiam. 

FeíTos diurno dCim levat 
Labore iio£turnus fopor 1 dby Google Mt h Natati 

Defende « Paílor , béítiis 
Tuas ab infeílis oves. 
O Virgo , quaí paris 
Deum 9 
Fovefque la^entem íinu » 
Hunc flede nobis quá va- 
les 9 
Benigna Mater, erátiá. 
Qui natus es de Vírgioe » 
Jefu t tibí ílt gloria DominL j 

Cuín Patre« cumque Si 

ritu 
la fempiterna íScala* 

Amen. 

Ad Nunc dimittís. 
Ant. I. g. Erar lux v< 
quae illiiminac omnem 1 
miuem venientem in hu 
muadum ; & lux in téi 
bris lucet, alleli^ia^/oan 

i 
dby Google !$• DIE XXVI. DECEMBRIS. 
IN F E S T O 

PANGTISTEPHANL 
DI Acocil, 

\ FROTO. MARTYRIS. 

SOLEMNE-MINVS. OFFICIUM NOCT. 

[hvit, Jcfum quem vidit 
3nus ftaiitem ií dex- 
Dei, *V«iiít€ y ado- 
^vis^AS, 7. 
Pf, 94. Venite. u 

H Y M N U S. 

Qui tuo , duxMáit7« 

ruA 9 

efcrs cordnan iM^mine» 

Ion d« cadúcis ílóribus 

, lifai corónam nédimus. 

1 Tuocnieata fáoguine 

lyuam íaxa fulgent pul* 

• cbri¿te ! 
[Mtáta fiKrro v^tici 
I Non fie mkárent»idcra. 
I Quot fada fronti vül- 
I ñera, 

Tottela lucís énHcant j 
£t Angelo monftrat pa- 

Quod prodit é vultu,íubar* 
Tu prima Chrífto vic- 
íinuí 
Vitam rependis vi&úna t Prímuíqut teAis smulo 
Dcum fatérk fihiere. 

Tu primus oílenfam tibi 
Maris rubri fulcasviam: 
Quot te fequentur Márty- 

nun 
Quibuspraeis , exérchus ! 
Qui natus ts de Yir* 

gíne, 
Jefu , tibi íit gloría 
Cuín Pam , cumqut Spí- 

ritu, 
In fempiterna f<ktt)a. 

Amen. 

Pfalmi de Feria* 
IN I. NOCTURNO. 
Anu I. D. Convocantes 
duódecim ttinititüdinem 
difcipulóruin , dixérunt : 
Non eíl aeqirom nos de- 
relínquere verbum Dci , 
& mimítráremení¡s.i4¿f.6. 
Anu X. Conílderáte v¡« 
ros ex vobis boni teflimó* 
nii feptemt plenos Spíritu 
fan^ & fapiéiuiá t quos dby Google conftituámus 
opus. AcL6» 

Anu %, a. Plácuit íerxno 
coram omni multitüdine « 
& elegérunt Stéphaiium. 
Añ.C. 

if. Beátus qiiem elegifti 
& aíTumpfiai : %• Inha. 
hitábit in átriis tuis. Pf. 
64. 
De Aé^ibus Apo(lol6ruin. 

IN (líébus illis , créf- 
cpte número diicipu» 
loriim, faQum eíl mur- 
mur Graícórum adversíis 
Hebraeos , c6 quód ¿tí- 
picerentur in miniftério 
quQtidiáno yfduae eórum. 
Convocantes aurem duóde- 
cim multitud ínem difcipu- 
lórum , dbcérunt:'Non eft 
asquum nos derelínquere 
verbum Dei ,8cminii\ráre 
meuíis. Coníideráteergó , 
fratres , viros ex vobis 
boni teftimónii feptem , 
plenos Spíritu fan£to & 
iapiéntiá , quosconílitiiá- 
mws íuper hoc opus. Nos 
vero oratióni & miníílério 
verbi inflantes érimus. Et 
plácuit fermo coram omni 
multifiídine. Ei elegérunt 
Stéphanum virum plenum 
fide & Spíritu fn nfto , & 
Philippum, & Próchorum , 
ia Nicánorem , & Timó- 
nem,& Pármenam , & Ní- 
coláum ádvenam Antio- 
chénum. Hos ñatucrunt 
ante confpeftum Apoftoló- 
rum ; 8c orantes, impofué* 
runt eis maaus. Tuautem* Irufeflo fanñi Stephanu 

fuper hoc i;t. Stéphanum virum pt^ 
num fide & Spíritu fan^ 
*Statuérunt anteconfpeq 
tumApodolórum ; Se orad 
tes, impofuérunt ei manuí 
ir. Locutus eíl Dóminus ai 
Móylen , dicens : Státue 
Levitas in conípeQu Aároj 
& fíliórum ejus , & confe 
crábis oblatos Dómino 
*Statuérunt anteconíbeci 
tum Apoílolórum* Aa. ^ 

Leclio ij* STéphanus autem plenuí 
grátiá & fortitúdine, 
faciébat prodígia & figna 
magna in pópulo. Surrexe- 
runt autem quídam de fy- 
nagóga , quae appellátuf 
Libertinónim,& Cyrenén- 
íium , & Alexandrinórum, 
& eórum qui erantá Cilí- 
cia & Aíia , dil'putafltes 
cum Stéphano : & non pó- 
terant resíftcre fapiéntiaí & 
Spifítui qui loquebáfi/r. 
Tune fummiférunt vitos, 
qui dícerent fe* audiviíTe 
eum dicentem verba hhí- 
phémi» in Móyfen & in 
Deum-'Commovérunt fra- 
que plebera, & fenióres, 
& fcribás; & concurrentes 
rapuérunt éum , 8c addiixé- 
runt in concíltum , & ib- 
tuérunt falfos teftes , qui 
dícerent': Homo iíle non 
ceíTat loqui verba adversús 
locum fanQum 8c legem; 
audívimusenim eum dice/í- 
tem: Quóniam Jefus Na- 
zarénus hic déílruet locum 
iñum , 8c mutábit tradi- dby Google In fiflo fanBi SuphanL tOt 

dixiíTer , obdoraivlt in Dá- 
mino. 

1^. Quj íeminat inbenC' 
diftiónibus, de benedi¿ti6- 
nibus& meter, üciit ícrip- 
tum eít: * üirpcrlit,decfit 
paupcribusi f Juíiíciaejus 
inanet in Icculum íeculi. 
X^.Kleemófynas ilKus enar* 
rábit omnis eccléíia íaiic- 
tórum. * Dífperñt, dedit 
paupéribus. Gloria Patri. 
t Jullitia. 2. Cor* 9. EcclU 
31- 
INIL NOCTURNO. I qu|^trádidit nobis 

tríes. Et inruenres eum 

s qui fedébant ia con- 

t vidéruot fáciem ejus 

^ luám fáciem Angelí. 

1^ Levíres praepóíicus 

piisquaerponté ofFere- 

urDómino ; * Univer- 

.emultitüdini ñdéliter 

iipribebantur.^.Quot- 

ipr pofTeíTóres agrórum 

vendentes afFeré- iDtprétia : dividebátur 
Ítem síngulis proüt cuí- 
opus erat ; * Univer- 
m multitüdini fídéliter 
'i prabebantur. i.FaraU 
A3.4. 

^^ioiij. Cap. 7* 

Um aurem eíTet plenus magna in pópulo. 
Spíritu fanéto ♦ mten- 6 
in coeliim , vidit gló- 
Dei Ant. 8. c. Stéphanus ple« 
nusgrátiá & fortirüdine 
faciebat prodigia 8( ílgna , , & Jefum ftan- 
adextris Dei , & ait: 
í vídeo coelos apertos , 
jmm hóminis ftantem 
«xtris Dei. Exclaman- 
•^ autem vece magna , 
íiouérunt aures lúas 9 
in^petum fecérunt una- 
"iterineum. Etejicien- 
eum extra civitárem « 
^Pidábant: & teñes depo- 
. «;«runt veftimenta fuá fe- 
'^ pedes adolefceutis qui 
' ^?c?bátur Saulus. Et la- 
I PwabantStéphanuminvo- 
ttntem , & dicenrem : Dó- 
; ^^^ 3efu , fúfcipe fpi- 
, ntum meum. Póíips au- 
■; "* génibus , clamávit 
í *^5^ magna , dicens : Dó- 
> ^^"«1 ne ftátuas illis hoc 
í«??átmn. Et cüm hoc Ant, y a. Erat potens 
in verbis & in opéríbus 
fuis. Acl, 7% 

Ant, 6. Sapiéntia fir- 
mábitur in ilfo , & non 
fleftétur ; & continébit 
illum, 8c exaltábir illum 
apud próximos fuos. Ecdim 

J?". Confírmátum eíl cor 
eíus : l^. Non commové- 
bitur , doñee d^fpíciat im- 
micos íüos.Pf, in. 

Benedicliones de Sanc^ 
tis, 
Sermo fanfti Fulgéntií 

Epífcopi. 
Sermo 3. de S. Stephanú. 
Leñio fv. 
Eri celebrávimus 
temporálem fem- 
piterni Regís nof- 
trinatáiem : hódié cek- H ytíi^ogle tCt ' In fe/lo fancií Stephanu brámiis tnumphálem xtií- 
litis pa£iéñem. HerKRex 
noíler trábeá carnis lirdú- 
tus , de aula úteri virginá- 
lisegrédiens, vifiráredig- 
nátus eft mandum : hódié 
miles de tabernáculo cór- 
poris éxiens , triumphátor 
migrávit ad coelum. Gloria 
in excelíis Deo herí fán£H 
Angelí exultantes cantavé- 
runt : hódié Stéphanum la?^ 
tantes in fuum confórtium 
- fufcepérunt. Herí Chriftus 
pro nobis pannis eft invo- 
(útus : hódié Stéphanus 
ílolá eñ ab eo immortalir 
tátís indútus. Heripnefi^ 
p¡sanp;úília Chriítum pnor- 
távit mfantem : hódié im- 
xnéníltas cceli fufcépit Sté- 
phanum triumphantem* 

V¡1. Potens ^n Scriptúris 
erat • edoí^us viam Dómi- 
ni i « * Fcrvens fpíritu lo- 
quebátur, & docébat dili- 
genter ea quae funt Jefu. 
JTf Sapiens tanquára imbres 
mittet elóquia fapiéntia; 
fuas : * Fervens fpiritu io- 
quebátur. A3* x8* Eccli. 

Leñio V. 

NEceíTárium nobis eíl, 
fratres cariífimi , ag- 
BÓfcere quibus armis pras- 
cinftusStiphanus r«vxtiam 
Judaeórum pótuit fuperáre, 
ut ita meruiíTet felíciter 
triumpháre. Invitas in «o 
enítuit inílgne virtiítiSf^uae 
cec freméntium fasvítiam 
formidávit , nec lapidán- 
tium iCtibus devi&afuccii- buit. Ufque údkb entin 
ter frementespermanüÑ 
térritus , & inter lápic! 
fuit cruciamenta fccón 
ut incredulitátem Jud 
rum fídenter argúeret i 
benígnuspro lapidáiiti 
exoráret. Quod eft e 
tám magnum arque ii 
perábile genus armóm 
Procul dúbio 9 muflíoi 
regio feptus , nuiláreoás 
ab adversárüs íuperátt 
auóniam Rex noíler, á 
iit Altíílimus , nro nol 
hámilis venit , íed ini 
veníre non pótuit. Mi 
num quippé donatívumíi 
militibus áttuh't , quo c 
non folúm copióse ditá^ 
fed étiamad certandumi 
viftiflimé confortávir. i! 
tulit namquedonum carit 
tis, quo perddceret hóiB 
nes ad confórtium deiti 
tis. 

Ilt.Ccepitfídnciáliter^ 
re in fynagóga ; ♦ VcW 
menter enim Judaeos revii 
cébat públicé , oftendcii 
per Scriptüras effe Chd 
tum Jefum. i^. Sunrw 
quafí ignis, & verbumj 
síus quaíi fácula arv 
bat ; ♦ Vehementer entó 
Judsos revincébatpublict 
Aci» xS. EccU, 4$, 
Leñio vÁ 

CAritas crgó quas dec*- 
lo ad térras ¿tp6m 
Chriftum , ipfa Stéphanuii 
de térra elevávitad coeluiA 
Caritas quae praeceffit m 
Rege , ip6 íubrcqii**»^ y Google tn fífio fanSí Stephanu 2^ 

*fií{¡';^|fl mflite, St^ha- rapuénint Stéphanuniwía. ñus ergó , ut nómiois fui 
coronara mcruiílct accípe- 
tt, cariiátem pro armis P viflcebat.Per caritátem 
J«í iáfviéntibus Jud«¡s 
.aoocefEt: per caritátem 
, vpoami, pro lapidántibus 
. iflttrccffit. Per caritátem 
•~*iebat errantes , ut cor- 

■w- í'^tH^, • P«^ caritátem 
pro lapidántibus orábat » 
M puflircntur. Caritátís 
wtutefubníxusvicit Sau- 
Jmcmdéliter fasvientem ; 
« quem hábuit in térra r. diíputantes 

Et non 

^,ft o". •*'*"^«ítc fapién- 

^m. t. Obftruaum eft ^. Labia dolófa loquun« 

I. LiiT""""*:'*" *"" «*"iw tt*í^ adversíis juílum ¡ni- 

fiabébatj&peripfamubí. quita lem , V^l. In fupér- 

bia & in abuíióne. Pf, 

JO. 

Léaio fan^i Evangélii fe. 

cundum MatthaBum* 

Lectio vij. Cap, ij. 

IN illo témporc; Dice- 
bat Jefus Scribis & 
Pharifaris : Ecce egomitto 
ad vos prophéras , & fa, 
picntes , & fcribas i 8c 
ex illis occidétis. Et réli- 

lerfecutdrem / in coelo mé- Homilía fanai Hierónymi 
Ihathabére confortem. Prelbyteri. 

.*>Juí«xcrun t quídam Lib. 4- Comment, in Maith. 
TTOc quod ánteá dixe. 
r\ rámus , Implétc 
■■- ■■- menfúram patrum 
veílrórum , ad i>erfónam 
, • *. vy*^iiiuij.uni cu Dómini pertinére,e6 quód 
"*^oquéntium iníqua;* Et óccidendus cíTet ab eis, 
u S^ória Patri. t Qui Poteft & ad difcípulos ejus 
wquebátur. Aü. 6. Pf. referri, de quibus nunc di- 
cit: Ecce ego mitto ad vos 
prophétas , & fapientes , 
& fcribas ; & ex ¡ílis occi- 
détis , & crucifígéris , & 
ílagellábitis in fynagóei^ 
veñris , & perfequéminíi 
de civitáte ín civitátemj 
ut ímpleátis menfüram pa- 
trum veílrórum. Simulquc 
obfervá , juxtá Apóílolum 
fcribentem ad Corínthios, 
varia eíTe dona difcipuló- 
rum Chrifti : aJios prophé- 
tas , ^ui ventura praerf/- 
cant : alios fapientes , qu¡ 
nóv^rint quand6 débeaot; 'oquéntiii ¿2. 

\ ^^11 NOCTURNO. 
fi;,;*'^- 4. R Judaíi repléti 
2? 2e o , & contradi- 
5»r^ u ^\ ^"* diceban- 
^f» blafphemantes. Áñ. 

^«. S.G. Summifírunt 
ífosqui dícerent fe au- 
J^íFe Stéphanum dicen- 
í??;!'«rbablafphémi« in 
^yí«n 8c in Deum. Añ. 

^i^"*»7. c. Commovérunt 
rS, &feniórcs, 8c 
•TOaí i 8^ cpncurrentcs dby Google i»64 ín feflofanBi Stephatd» 

proferrc fcrmónem : álios rumdomum, id eft,Tein ícribas in legedoftíífirfios, 
ex quibus lapidáruseftSté- 
phanus , Paulus occífus , 
cruciíixus Petrus , flagelláti 
in Ááibus Apoílülórumdif- 

cípuji. 

Jfl, Adduxérunr Stépha- 
num in coacílium, & * Sta- 
tuériuu falfos teíles qui dí- 
ccrent : Homo ifte non cef- 
íat loqui verba adversíis 
locum íanftum & legein. 

?■. Adduftis virls fíliis diá- 
óli , fecérunt eos federe 
contra eum. * Statiiérunt 
fajfos teíles qui dícerent : 
Homo ifte non ceíTar loqui 
verba adversíis locum fanc- 
tum & legem. Act» 6, 5. 

Lectio viij. 

JErúfalem , Jeiiífalem , 
qusB occídis prophétas , 
8c lápidas eos qui ad te 
mifli lunt. Jerúlalem , non 
faxa & aedifícia civirátis , 
fed habitatóres vocat , 
quam plangit patris aíFec- 
tu , ficut & in alio loco lé- 
gimus , quód vidcns eam 
Séverit. In eo aurcrn quod 

dicit 9 Quótiés vólui con- .„ 

gregárefílios tuos ; omnes mo Pfplmo, qui manifeílé 
retro prophétas á fe miíTos de adventu Dóminl fcríp- 
efle teftátur, Ecce relin- tus eíl. Et quod dicit, hqc 
quérur vobis domus vef- vult intélligi : Niíi pceni- 
ira deferta. Hoc ipfum ex téntiam egéritis , & con- 
perfóna Jeremía jam ante fefli fuériris ipfum me e/Te 
díxerat : Relíqui domum de quo Prophétas fedn¿- 
meam, dimili hajredirátem runr , Fílium ommi^oten- 
meam : faíta eíl mihi hse- tis Patris ^ meam fáciem plum illud quod fulgébal 
augúíllus, óculis compro 
bámus ; quia habitatoren 
Chriílum pérdidit , & hz- 
reditátem prasrípere gef 
tiens , occídit haerédem. 

I5¿. Intuentes Stéphanum 
omnes qui fedébant in con 
cilio, * Vidérunt fáciem 
ejus tanquam faciem An- 
gelí, f. Símilem illum te- 
cit Deus in gloria faníió- 
rum , & magnifícávir eum 
in timóre inimicórum. * Vi- 
dérunt fáciem ejus tan- 
quam. Aci. 6. Ecdi» 45- 
Lecliú ix, 

DIco enim vobis , non\ 
me vidébitis ámod6 , 
doñee dicátis , Benedito 
qui venit in nomine Do- 
mini. Ad Jerufalem lóqui- 
tur , 8c ad pópulum Ju- 
dseórum. Versículum aii- 
tem iítum , quo & párviili 
atque laftentes in ingreíTu 
Jerúl'alem Dómini falvnto- 
ris uíi funt , quandó dixé- 
runt : Benediftiis qui ve- 
nit in nomine póniini , ho- 
fanna inexcelns ; fumpíjt 
de centéíimo décimo- fépri- réditas mea quaíi fpelunca 
)iy»n«. Defertam Judazp. non vidébitis, Habent Ju- 
dasí datum fibi tempus pee- 
diténiitf) dby Google 7tt fefio fcmSi Stephanu t€% lltéfltix ; con£reanturbe- 
oeMum qui venit in no- 
mine Oómini , & ChriíU 
ora confpícient. 

$.Cúm eflet Stéphanus 
plenus Spíritu fanüo , in- 
teodeas in ccelum , vidit 
glóríam Dei , 8c ait : "** Ecce 
video cáelos apertos » 8c 
Püium hominis ftantem á 
dextris Dei. fr* Ecce in 
ctelo teílis meus , 8c conf- 
cius meus in excelfís* * Ec- 
ce. Gloria Patri. Repe^ 
titurVjL. Cüm eflet. M/ítte 
adf. AS. 7. Job 16. 
Te Oeum. 
t. Sacerd. Ad te Icvávi 
oculos meos , Vf.. Qui ha- 
bitas in coelis. Pf. 121. 
A D LAUDES. 
P/almi de Feria. 
i' T? Go replétus fura 
1. f. E/ fortitúdinc Spíri- 
íus Dó^nini , ludício 8c vir- 
, ^le ; ut anniintiem Ifrael 
Peccátum üium* Mich, i. 
^nf.j.a. Sufcitáturfal- 
«uoquus adversüs faciera 
meam, contradíccnsraihi; 
collégit furóremfuum in 
roe. Job j6. 

■í"'\7- c. Cómmlnans 
romi , infrémuit contra rae 
fmbvLs fuis: terribílibus 
ocuhsmeintúituseft. Job 
26. 

^»it. I. a. Aperti funr. 
^ANTICUM. Ifaia J}. 
^nima ^Jír/i^ /?«i/f7í ví- 

oebit, 

eUi ámbpl^t in juílí. 
tiis ,*8clóquiturvc- 
ritátem ; Qui obtiirat aures fuaf 
ne audiat fánguinem , * 8c 
clfludit óculos fuos ne vi* 
deatraalura : 

lile in ezcelíis habita* 
bit ; * raunimenta íaxó* 
rura fublíraitas ejus ; 

Pañis ei datus eíl , * 
aquae eJus ñdéles funt; 

Regera in decore íuo vi* 
d^bunt óculi ejus , * cer* 
nent terram de longé. 

Anu Aperti funt c«Ií t 
8c vidi viíiónes Dei « 8c 
ecce ignis 8c íplendor in 
circüitu ejus. Etech» i. 

Anu z. Dicunt : Lapí- 
détur , 8c afpíciat óculut 
noíler ; ipil autem non 
cognovérunt cogitatióneg 
Domini. Mich, 4. 

Capjtülüm. Jenm.%6s, 

DOminus raiíit rae, uC 
prophetárera ad do- 
mura iílara Se ad civitáteo» 
hanc dmnia verba quae au- 
diftis. Nunc ergo bonas ñ^ 
cite vias veñras 8c Aúdia 
veílra 9 8c audíte vocea 
Dóraini Dei veílri. 

H Y M N U S. 

QUid « obftináta péc» 
tora, 
Verbo De¡ resíftitis I 

Sui vos Deo plemis docet t 
une deflinatis fúneri ! 
Oranes in unura fxviuut« 
Saxis gravant truces ma- 

ñus : 
Hunp pártipeps Saulus ne- 

cis 
Per ómaium dextras petit» 
Qiüd hoc 1 repente pia* 
ditur dby Google -^6 

Stelláta cali regia : 
Ad déxterám Patris videt 
Sublimé ílantem Fílium. 
• Non deferís , dux , mí- 

litem 
Quem y Cbriíle , fyeCtans 

roboras ; 
Stas árbiter certáminis , 
Futiirusipfe praemium. 
Oeo mori fub nidice 
Pugnantís eft viftória i 
Díim grandofaxórumpluit, 
^il leiitit afflxus polo. 
Mens'nempé largo vi- 
vidas 
Torrente lucis ebria 9 
Nil córporis memor fui , 
Jam fe beátis inferir. 

Qui natus es de Vírgine , 
Jefu , tibi ílt gloria 
Cum Parre, cqmque Spí- 

ritu, 
Jnfempiterna fécula. 
Amen. 
f, Accípere ániniam 

feam coníiliáci funt : I^. 
go autem in te fperávi , 
Dómine. Pf* ?o- 
Ad B^neáiCtus. 
Ant. 7. G. duplicatida. 
Exclamantes voce magna 9 
continuérunt aures fua§, 8c 
impetum f<?cérunt unaní- 
miter in Stéphanum ; 8c 
cjicientes eum extra civi- 
iátem , lapidábant invo- 
cantem 8c dicentem : Dó- 
mine Jefu , fúfcip^ fpírir 
tum meum. Ad;. 7. 
OraÜQ. 

DA nobis quxíumus • 
Dómine, imítári quod 
f óiimus , ut difcámus 8c 
laimícos dilígere \ (^uia f ju$ /o feflo fancli StephanU natalítiacelebrámus., qi 
novit é riam pro perfecutc 
ribus exórare Dóminuj 
noftrum Jefum Chriftuj 
Fílium tuum ; Qui tecui 
vivit 8c regnat in unitál 
Spíritús fandi Deus. 

Deindefit Commemon 
tio de Natali Dominio 1 
fiqaitur, 

Ant, EgreíTus eñ Salvj 
tor meus ; 8c nunc qui n 
dempti funt á Dómino 
revertentur , 8c vénient j 
Sion laudantes , allelúil 
//. 51. 

il* Ipfe tanquam fpoifl 

fus f]L, Procédens de tháj 

lamo fuo. Pf, 18. 

Oratio. 

COncéde, quxfumus 
omnípocens Deus,1 
nos Unigcniti tui nova w 
carnem Natívitas líbéret 
quos fub peccáti jugo ví 
tufta férvitus tenet ; P( 
eumdem Dóminum. 
A D HORAS.. 
Doxologia , CJui natus ( 
de Vírgine , ut in die Nau 
lis Domini, 

■ Pfalmi de Feria. 
AD PRIMAM. 

Ant. I. f. Ego. 
In ¥/.. br. f. Qui natfl 
^$ * de María vírgia 
Matt. I. 
AD TERTIAM. 
Ant. }. a. Sufcitátur, 
Capitülum. E^ech. ^ 

Dlxicadhíe Dóminul 
Domus Ifrael flolud 
audíre te , quia noIuntaiK 
4írf me \ o^iiis <;|uip(>^4l« dby Google In fejló fanBi Stephard mus líhe! attrítá fí-onte 
cft , & cíiiro corde. Eccc 
dcdifáciemtuam valentió- 
remfacíéhus eórum* 

Kt. br. Príncipes * per- 
fecuti funt me gratis , * Al- 
klúia , allelúia. Príncipes, 
y. Et á verbis tuis * fbr- 
inidábit cor meum 9 * Al- 
Jeliíia. Gloria Patri. Prín- 
cipes. 

t' Sedera nt príncipes 9 
& adversúm me loqueban- 
tur ; Vf,, Servus autem tuus 
cxercebátur in juftifícatió- 
nibustuis. P/.iiS. 

AD SEXTAM, 

Anu 7« ^« Cómminant 
mihi. 
Capitülitm. Ezech.i* 

Flli hóminis,iit adaman- 
^ tem 9 8c ut silicem dedi 
íaciem tuam : ne tímeas 
tos , ñeque métuas á facie 
córum. 

,^lí. bn Dóminus mihi ad- 
iütor 9 * non timébo quid 
fíciat mihi homo 9 * AUe- 
lüia 9 allelúia. Dóminus. 
t* Dóminus mihi adjií- 
tor , * 8c ego defpíciam 
inimícos meos 9 * Allelúia. 
Gloria. Dóminus. Ff, 117. 
t. Dóminus á dextris eíl 
mihi 9 ne commóvear ; Vf.. 
Propter hoc laetátum eíl 
cor meum. F/. 15. 
AD NONAM. 
Ant, 2. Dicunt. 
CapitüLUM. lfaiJí\o. 

JUxtá eft qui juílíficat 
mfc : quis contradícet 
mihi \ Stemus fimul : quis 
€it ddversárius meus 1 ac- »flf cédat ad mCé Ecce1>ómi« 
ñus Deus auxiliátor meus : 
quis eíl qui condemnet mel 

VI. hr. Ecce Deus * ad- 
iuvat me 9 "^^ Alleliiia 9 al- 
lelúia. £cce. f. £t Dó« 
roinus * íuíceptor eíl áni« 
mae mese 9 * Alielúia. Glo- 
ria Patri. Ecce. Pf.%%. 

ií, Dóminus illuminátio 
mea & falus mea , i;¿.Queai 
timébo 1 Pf, 16. 

AD II. VESPERAS, 
Antiph» 6r Pf. ut ad If» 
Ve/peras de Natali Dominio 
fiiprá, i$6» 
CapitüLüm. Job i6. 

PAíTus fum abfque in'i« 
quítate manús mes » 
cüm habérem mundas ad 
Deum preces. 

Ai]eliiia,alIeltiia*^.Po- 
fuiílif Dómine 9 in cápite 
ejus corónam de lapide pfe« 
tiófo. Allelúia. Pf. zo, 

H Y M N ü s. 
Ti/i Iris probar íeíe mo- 

Suos in hofles caritas ; 
Et blándiens & increpante 
Amíca femper caricas. 
Dúm Saxa corpus óppri* 

munt 9 
Ad aftra mens attóHitur : 
O Chriíle , dixit , fúfcipe » 
Quem pono pro te 9 ipí- 

ritum. 

Sui ñans perorábat fibi , 
ens & expira ns'humi, 
Linguá diferti sánguinis f 
Suis perórat hóílibus. 
Audívit é coelo Deus 
Suprema verba Máxtytisi 
Mij dby Google ,261 In fkllofanSi JoannU 9 ApoflolL -Dux Sauius , & teílis ne- 

cis, 
Necis fít ipf<s pramium- 
Tum blanda mofs ama- 
bilí 
Sopóre ciaufít lümina ; 
Ad lucís stern« jubar , 
. Exútus artus » évolat. 

Serviré mcnfis páiiperum 
Id múneris quondam tui ; 
Xonviva nunc dignus Deo , 
Meníis íUpQrnis áílides. 

Ty nuptiáli fpléndidus 
Tui cruóris púrpura , 
Ád immoláti tránfvolas 
t AdmiíTus Agni nüptias. 
Quid non , De^is , íi réf» 
picis ,. 
Humana poíTunt pé¿iora ? 
.Cuius triumphum pángi- 

mus 9 
Fac nos & ezemplum fe- 
qui. 
Qui natus es de Vírginf , 
J«fu , tibi íit gloria 
Cum Patre , cumque Spí- 

ritu • 
lo fempiterná fécula. 
Amen. 
% Ppfiíénint adversürm 
. me mala prp bonis , ít. Et 
4dium pro dileí^óne mea. 

Ad MagníQcat* 

AkU J. duplicañda. Pó- 

fitis génibus, clarn^vit voce 

'snaguá : D^qiin^ 9 ñé ílá- 

tuas illis hóc peccátuíh.Et 

, cüm boc dixifet , bbdor- 

, mívit in Dómino. AB. 7. 

j O ratia I UtJUprá ad íqu^ 

des. 

Fit Commemoratio de norábilis faüus es in óco- 
lis meis 9 & gloriófus'.ego 
diléxi te , noli tim¿re. If. 
4?. ^ 

y. Ecce tu 9 Dómine 9 
veritátem dilexiftí: ?t. la- 
certa & occulta fapiéotis 
tus manifeftaíli mihi./V*. 
50. . 

. Urano , ut infrá ad Lau- 
des. 

Po/leá de Natali Domina 
Anu Fílius Dei. f. Hic eft. 
Oratio , Concede. 257. 
AP COMPLETORIUM. 

Pfalmi & Capitidum de 

Ant. 6. Pot^ntia nemo 
vicit illum 9 nec fuperá- 
vitillum verbuip áüquod. 
^ccli. 48. 

Hymni^s» fAunáif^üSnüt 
herí. 2 «7. 

Ad Nunc dimittis. 

Ant. $. a. In vita ília fe- 
cit monílra» & in mor- 
te mirabilia operátus eíl. 
Eccli. 48. 
DiE XXVII. Decembris. 

InFeftp 
S.JOANNISAPQSTOLI 
í:t Evangelista. 

Duplex-majus. 
ADpFFICIUMNOCT. 

ln\it. Jeíunf in cuius fi^u 
recübuit Joanqf $9 "*- Vem'^ei 
adorémus. Joan. zj. 
Pf. g4f Veníte. ^ 

H Y M N U S* 

TU 9 quem prae s¿U« 
quis 
Chriílus amáverat , 
O dulces hóminis 4«lid# dby Google In feftofanSi Joannis , ApofiotL CuTÚnun fóciüs , füneris 

ií comes , 
Et teíL's quoque glóris. 
Fortúnate nimis , cui líci- 

tum fule 
Attieftáre manu Verbum 

hóminem Deutn , 
fíunc -audíre , óculis cer- 
neré, mutuo 
Quin & coUóquiofruü 
naícxlos quanta fuit , cúm 

tibi crédidit 
Senfus Chriftus amans 

péáoris íntimos , 
Quandó monte fuperto- 

tus homo Dcus 
Scfc númine véftiit % 
Jefu tu plácido dum récu- 

bas finu » 
Potas plena Deo vivida 

flumina ; 
Dlapfu tácito fe própriíÉs 

luis 
r^men fénlibus inferir, 
«floc fonte Deum pl¿- 

nüís háuferas ; 
Corpus deftítuit mens ve- 

lut ebria : 
*^ic I cüm blanda quies 

lúmina cláuferit, 

Qua coeléftia víderis. 

^ lacros áditus ! ó bcné 

nac Ignota tenús gáudia 

P¿aoris ! 
vuae non tela }acit divus 

amor facris 
P His fornácibus íncubans! 
«me tu femper amans « 

femper amábilis : 
Hinc 8c frontis bonos 9 

virgíneus pudor ; 
Hinc ccelefte jubar f quod 

súperos decet ^ Toto vértice fónditur. 
Hinc creber répetis , ere* 
ber Ídem fonas ; 
Quidquid faris , amor f 

íic amor ímperat : 
Vix ítü cápiens asftuat , 

& fuis 
Pe£tu$ rdmpitur í^nibus* 
Sit laus fumma Patn, fiim* 
maque Filio ; 
Sit par , fan¿te 9 tibi gl6« 

ría 9 Spiritus : 
Haec eíl certa fídes fon- 

tibus ¿ tuis 
Quam divinitkis háuíl- 
mus. 

Amen. 
Pfalmi de Feria. 
JN /. NOCTURNO. 
Anu I. g. Vidit Jeius 
dúos fratres , Jacóbum Ze« 
bedsi 9 & Joannem fra* 
trem ejus in navi cum Ze- 
bedaeo patre eórum. Matth. 

4* 

Ant. 2. Vidit ipfos cora- 
ponentes rétia in navi : 8c 
vocávit illos. Marc, x. 

Anu 8« c. lili 9 ftatlm 
reliüis rétibus 8c patre 9 
fectiti funt eum. Matth, 4* 

VI» Oóminus país h«re* 
ditátis mes 9 i;¿. Kt cálicis 
mei. Pf, !$• 

De Ifaia Prophéta. 
Leciio ;. Cap. 6$. 

OÚasíiérunt me quf 
ante non interro- 
gábant ; invené- 
runt qui non qu«- 
ílérunt me. Dixi 9 Ecce 
ego 9 ecce ego 9 ad gentem 
quae non invocábat no- 
inen meum. Expandí ma- 
M ilj dby Google *iié tn fejlo fanSi Joannis ^ Apoflolu 

ñus meas tota die ad pó- benedi£iio eñ : fíe fádam pulum incrédulum , qui 
gráditur in via non bona 
yoít cogitatiónes fuas. Pó- 
pulus qui ad iracündiam 
próvocat me , ante fáciem 
meam femper : qui immo- 
lant in hortis , & facrífi- 
cant fuper láteres : qui há- 
bitant in iepulcris , & 
in delúbris idolórum dór- 
miunt : qui cómedunt car- 
nem íliillam ; 8c jus pro- 
fánum in vafís eórum* Qui 
dicunt : Recéde á me, non 
appropinques mihi , quia 
immundus es ; iñi fumus 
erunt in íúróre meo 9 igois 
ardens tota die. 

i;¿. Stupor circumdéderat 
Petrum in captiírapífcium, 
íimílirer Jacóbum & Joan- 
nem ; * Et reliftis ómni- 
bus , fecüti funt Jefum. 
ff. Ipli vidérunt ópera Dó- 
mini , & mirabilia ejus in 
profundo } * Et. Luc* s« 
Pf. xo6, 

Leñio ij. 

ECce fcriptum eíl coram 
me : non tacébo 9 fed 
reddam & re tribu a m in íi- 
ftum eórum iniquitátes veí- 
tras , . & iniquitátes pa • 
trum veftrórum fímul , di- 
citDóminuS) qui facrifica- 
vérunt iuper montes ^ 8c fu- 
per colles exprobra vérunt 
mihi ; 8( remétiar ppus eó- 
rum primum in finu eó- 
rum. Hsc dícit Dóminus : 
Quómodó íi in veniátur gra- 
num in botro , 8c dicátur : 
Ne díílipes illud, quóniam propter fervos mees , ut 
non difperdam totum. Et 
edúcam de Jacob íemen » 
8c de Juda poilidentem 
montes meos : 8c hsredi- 
tábunt eam eledi mei 9 8c 
fervi mei habitábunt ibi. 
I^. Vocábit Jefus ad fe 
quos vóluit ipfe ; 8c fecit 
ut eifent duódecim cum 
illo : 8c * Impófuit Jacóbo 
8c Joanni nómina Boaner- 
ges , quod eft , Fílii toní- 
trui. if. Dóminus Dcus fer- 
v()s fuos vocábit nomine 
alio : * Impófuit. Man* u 

Leclio iij\ 

H^c dicit Dóminus 
Deus : ecce fervi mei 
cómedent , 8c vos efu- 
riétis : ecce fervi mei bi- 
bent, 8c vos fitiétis : €cc% 
fervi mei laerabunturi 8c 
vos confundémini : ecce 
iervi mei laudábunt prse- 
exulta tióne cordis , 8c vos 
clamábitis prs dóióre cor- 
dis , 8c prae contritióne fpí- 
ritüs ululábitis. Et dimiité- 
tis nomen veftrum in jura- 
mentum eleftis meis : & In- 
terfíciet te Dóminus Deus, 
8? fervos fuos vocábit no- 
mine alio. In quo qui be- 
neciiaus eñ fuper terram , 
benedicétur in Deo , amen} 
8c qui jurat in térra, jurá- 
bit in Deo , «ornen : quia 
oblivióni tráditas funt an- 
giíftiae priores , 8c quia 
abfcóndltae funt ab ócuüs 
meis. dby Google Tñ fefio fanñi Joannís , ApoflolL l^t 

%• ASümpñt Jefus Pe- toli 9 quem Heródes poft 

trum 9 & Jacóbum ^ & paffiónem Dómini decolla- 

Joannem , & aícendit ín verat , novííHmus ómniuni 

fflontem ut oráret : 8c fcripfitEvangéüum, rogá* 

*Fa¿Ja eft, diim oráret , tus ab AfiaE> Kpífcopis , ad* 

ipé(fies yultüs ejus altera j Versíis Cerintbutn aliofquo 

^ t Vidérunt majeftárem hasréticos , & máxime tune 

W ^. Pófuit oculum Ebionitárum dogma con- 
furgens, qui áíTerunt ChriA (mm fuper corda illórum » 
ofténdere illis magnálía. 
*Faaaeft. Gloria Patrí. 
T Vidérunt. Luc» 9. EcclL 
I?. 

/iV H. NOCTURNO. 

Ant. }. a. Accédunt ad 
Jefum Jacóbus & Joannes , 
dicentes : Da nobis ut unus 
addéxteram tuam, & álius 
ad finiílram tuam íedeámus 
»n gloria tua. Marc. 10. 

Anu 4, D. Refpondens 
Mis,dixit ; Potcftisbí- 
wccálicem quem egobi- 
wtunis fum ? Dicunt ei : 
Wmimus. Matth. 20, 
^« 5- a. Ait illis : Cá- 
«cem quidém meum bibé- 
íis : Icdére autem ad cféxte- 
ram méam vel íiniftram , 
non eít meum daré vobis, 
«d quibus parátum eft. 
Matth. la. 

t' Cálicem falutáris ac- 
«ipiam, 1^. EtnómeiíDd- 
mmi invocábo. Pf, X15. 

Senedicliones de Sanciis, tum ante Mariam non fuií^ 
fe. Undé & compulíus eíl 
divínam eíus nativitátem 
edícere. 

1^. Amantiffimus Dómini 
babitábit confidenter in eo: 
"^^ Quaíi in thálamo toiá die 
morábitur , & ínter húme- 
ros illíusrequiefcet.X^.Erat 
recumbens unus ex difci* 
pulis Jefu in ílnu ejus,qúem 
diligébat Jefus : * Quaíl* 
Dtut. 3). Joan. i). 
LeSio V. 

QUarto - décimo ígitur 
anno 9 fecundam poft 
Nerónem perfecutiónem 
movente Domitiáno , in 
Patmos ínfulam relegátus « 
fcripfít Apocalypílm , quam 
interpretátur Juftínus mar* 
tyr , & Irenaeus. Interfe£to 
autem Domitiáno , & a£tis 
enis ob nímiam crudelitá- 
tem á Senátu refciflis , fub 
Netva príncipe rédiit Éphc- 
ium : ibíqufe ufque ad Tra- í^x libro fanái Hierdnymi jánum príncipem perfevf 
PreJbyrcti , de Scriptóri- rans , totas Afi» fundávit 
ous Eccleíiáfticis. C\ 9. 

Leclio ív. 
I Oannes Apóñolus , 
quem Jefus amávit 
plürimíim , flflius Ze- 2^ l'iuriiiiuin f riJius ^c- caír 

»«aaBÍ,rrat€rJacóbiApóf. eft. rexitque Eccléíias ; & con- 
fe£tus fénio , fexagéíimo 
oftávo poft pafiiónem Dó- 
mini anno mórtuus , iuxth 
eamdem urbem fepulcus Miv yGooQle «7i ínfeflofanSiJoanniSf Apoflolh Vf.. Dixit Jefus : Unus«x 
vobis tradet me. Unus ex 
áifcípulls , quem diligébat 
Jefus , * Dicit e¡ : Dómine , 

2uis eíl ? Refpondit Jefus : 
He eíl cui ego intitiQum 
panem porréxero. ^. Sa- 
piéntla denudábit abfconfa 
lúa illi qui illam diligit. 
* Dicit ei, Joan, j j. Ecclu 

Ex Comraentárus eíuíHem 

in Epiílolam ad (Calatas. 

Lib.\. C\ 6. Leciio . vj* 

BEátus Joannes Evange- 
Müfi y cám Épheíl mo- 
rarétur ufque ad últlmam 
feneftiítem , & vix ínter 
difcipulórum manusad £c- 
cléíkmdeferrétur, necpoíl 
fet in piara verba vocem 
contéxere 9 nihil áliud per 
síngulas íblébat proferre 
cohedas y niíi hoc : Filío- 
li, dilígite altérutrum.Tan- 
dém difcípuli & fratres qui 
áderant , taedio aíFe£ti , 
quód éadem femper audí- 
rent. dixérunt : Magiñer, 
quare femper boc Tóque- 
ris I Qui refpondit dignam 
Joanne fenténtiam : Quia 
prsceptum Dómini eft ^ &, 
íi folum íiat 9 fdfficit* 

I^. Stabat iuxtá crucem 
. Jefu mater ejus. * Cüm vi- 
diíTet ergó Jefus matrem > 
& difcípulum ñantem y 
quem diligébat, f Dicit 
matri fuas : Miilier , ecce 
filíus tuus ; deindé dicit dif- 
cípulo : Ecce mater tua. 
]C^. Omni témpore diligit 
qui amícus eíl i & fratex in angüíliis coinprobácaf# 
* Cíim vidiífet. Gloria Pa- 
tri. t Picit. Joan. 19. Prov* 

^^IN ni. NOCTURNO.^ 

Anu 7. d. Stetic Jefus ia 
littore ; non tamen cogno- 
verunt difcípuli quia Jefus 
eíl. Dixit difcípulus ille 
quem diligébat Jefus : Dé- 
minus eíl. /oart. %x. 

Anu 6. Exiit íérmo Ínter 
fratres, quia difcípulus ille 
non mórinir. Joan. 21. 

Anu 8. G. Non dixit Pe- 
tro Jefus , Noa móritur ; 
üá , Sic eum voto manére 
doñee véniam 9 quid ad te ? 
Joan. zi. 

f. Magna eíl gloria ejus, 
lU- In falutári tuo , Dó« 
mine. Pf. zo. 

Lé¿lio fanüi Evangélii íé« 
cundúm Joannefli. 

Leciio vij. Cap. 2t». 

IN illo témpore ; Dixit 
Jefus Petro : Séquerc 
me. Converfus Petrus , vi- 
dit illum difcípulum quem 
diligébat Jefus , fequea- 
tem. £t réliqua. 
Homilía fanal AuguíUní 

Epífcopi. 
TraB. 1 24. in Joan. n. 5. 

DUas vitas íibi diví- 
nitús praedicátas & 
commendátas no- 
vit Eccléfia , quarujn e/r 
una in íide , áhera in fpé- 
cie : una in témpore perc- 
grinatiónis , altera in xnr» 
nitáte maníiónis : una ia 
labore , altera in réquie: 
una in vía t altera, vx pft- dby Google Jnfe/lcfanBiJoánnifi ApofiolL tria : una in opere a£tí(>- 
nJs» altera in mercéde con- 
templatiónis* Una declinar 
á malo , & facit bonum : 
altera aullum habet á quo 
declíaer malum , & mag- 
nuffl haber quo fruárur bo- 
num. Una cum hoíle pug- 
oat :álrera une hoíte reg- 
ñau Una forris eft in ad- 
verüs ; altera nihil fenrir 
adverü. Una carnales libí- 
dines fhenar : altera fpiri- 
tálibus deledariónibus va- 
car. 

Kl. Loquénribus Perro & 
Joanae ad pópulum, fu- 
pcrvenérunr facerdótes & 
magiftrátus rempli , dolen- 
tes quód annuntiárent in 
¿efii refurreaiónem ; & 
* Pofuérunr eos in cuftó- 
wam. f. Incluios cuñodié- 
pant , per quos incipiébar 
incorruptum leéis lumen 
«wlo dari. * Pofuérunr. 
áa. 4. Sap. 18. 
Leaio viij* 

ERjg6 una bona eíl , fed 
, adliuc mifera : altera 
mellor , & beata. Ifta íig- 
nmcáta eft per Apóñolum 
Pftrum, illa per Joan nem* 
Tora hlc ágitur ifta ufque 
M huius féculi finem ; & 
illic invenir finem : differ- 
tur illa complenda pofthu- 
jus féculi finem 9 fcá in fu- 
turo féculo non haber fi- 
ym. Ideó dícitur huic, 
Séqucrc me : de illo au- 
tem, Sic eum voló manére 
doñee véniam. Quid enim 
(iliioc, oiii, Tn me f¿que- «7y re per imirariónem perfé* 
rendi remporália mala , ille 
manear doñee fempiterna 
vénio reddirúrus ¿ona I 
Quod apértiús ita dici po« 
reít : Perfeüa me fequátuc 
áüio , informara mes paí^ 
fiónis exemplo : inchoára 
vero conremplário máneac 
doñee vénio 9 perficienda 
cum venero* 

Itt. Videnres Perri coní^ 
tánriam & Joannis , com- 
perro quód hómines efienc 
fine lítterls & idiotas , * Ad* 
mirabanrur , & nihil póre- 
ranr contradícere* Üí. Dixit 
Dómiuus : £cce ego ad- 
dam ur admira tiónem fá- 
ciam pópulo huic miráculo 
grandi ; períbir enim íá- 
piénria a íapiéntibus ejus* 
* Admirabantur* A3m ^ 

n. 7* Leaio ix. 

N&mo ramen iftos in- 
fignes Apóñolos féipa- 
rer. £r in eo quod íígnifi* 
cábar Petrus, ambo eranr ; 
Se in eo quod fignificá- 
bar Joannes , ambo furúri 
eranr. Ómnibus fandis,ad 
Cbriíli Corpus infeparabi^ 
lirer perrinénribus ,^ prop- 
rer hujus virae proceílosíf- 
fimas gubernáculum , ad lí- 
ganda & folvenda peccáta , 
claves regni coelórum pri- 
mus Apoftolórum Petrus 
accépir : eifdemque ómni- 
bus fandis , propter vitas 
illíus fecreriílimae quietífii- 
mum finum 9 fupejppedus 
C^hrifti Joannes Evange*. 
M V dby Google ir4 tn fefiúfanSi íoannis^ ApoflolL lifta difcúbuit. Quóniam 
nec iíle folus , fea univería 
Eccléíia ligat , folvítque 
peccita 'y necille de Chriíli 
diviniráte fubiímia 9 quae in 
illo regno fácie ad fáciem 
contemplanda , nunc au- 
tem . in fpéculo atque in 
asnígmate contuenda funt « 
de tonte Domínici pé£to« 
ris folus bibit : fed. ipr& 
Dóminus ipñim Evangé- 
lium pro fuá cujufque ca- 

gacitáte ómnibus luis bi- 
endum toto terrárum orbe 
di£Fud¡t. Suntqui féníerint 
á Clirifto Joannem prop- 
térek plus amátum 9 quód 
fleque uxórem ddxerit , & 
ab ineunte puerítia caílíífi- 
mus víxerit. Id quoque 
muhum ádiuvat congruén- 
tiam huiuice fenténtiae 9 
quód illa vita per eum íig- 
nifícáta eíl, ubi non erunc 
fiáptiae. 

IJt. Denuntiavérunt ne 
omnín5docérentin nómi- 
ne Jefu ; Petrus vero & 
Joannes dixérunt ad eos : 
* Non póíTumus quas vídi- 
jnus & audivimus non lo- 
quL ;f^. Sacramentum regís 
abfcondere bonum eít ; 
épera autem Dei revelare 
& conficéri honorííicum 
eft : * Non póíTumus. Glo- 
ria. * Non póíTumus* Aci* 
4* Tob* 12. 

Te Deum. 
Ür* Sacer. Annuntiáte 
Ínter gentes glóriam Dómi- 
ni 9 Vji'^n ómnibus pópulis 
mijrabiha ejus. F/. 95» AD LAUDES. 

Pfalmi de Feria» 
Anu Ú Go Joannes pár- 
2. MJJ ticeps in tribuía- 
tióne & regno 9 & pa- 
tiéntia in Chrifto Jefu , fui 
in ínfula Patmos proptei 
verbum Dei & teftimó- 
nium Jefu. Apoc. i. 

Anu s. a. Audívi vocem 
magnam tanquám tubas di- 
centis : Quod vides, fcribe 
MI libro ; & mitte feptem 
Eccléíiis. Apoc. X. 

Anu 7. a. Dixit mihi 
Ángelus : Oportet te íte- 
rüm prophetáre gentibus, 
& pópulis 9 & linguis 9 & 
régibus muitis. Apoc» xo* 
Anu I. a. Deus. 

CantiCOM. Ifa'nB 52. 

Laudantur Pradicatores 
Evangélica pacis. 

QÜám pulchri fuper 
montes * pedes an- 
nuntiantis & praedicantis 
pacem : 

Annuntiantis bonum 9 
praedicantis faliütem : * 
dicentis Sion : Regnábit 
Deus tuus \ 

Vbx fpecu!at<írum tuó- 
rum ; * íevavérunt vocem f 
ñmul laudábunt : 

Quia óculo ad óculum 
videbunt 9 * cCim convér- 
terit Dóminus Sion. 

Gaudéte & Uaudáte í¡- 
muí 9 deferta Jerüfalem ; * 
quia coníblátus eñ Dómi- 
nus pópulum -fünm ', retlé- 
mit Jerufalem. 
• Parávit Dóminus brá- 
chium &nüiim fuum in dby Google Tñfi/bfanai Jmuinb^ Apofl^R, ioAh omnianí géntium : * 
-& vidébunt omnes fines 
«r» falutáre Lki ooftri.* 
Anu DtüsípiíítüumPto* 
Aetinun mifit Angelum 
Inn, oíléndere fervis íuii 
4te oponer fíeri cit¿^ 

'yAnt. 6. Beátusqui cuf- 
verba prophetiae libri 
; & ego Joannes aii- 
& vidi. Apoc, zz. 

,€afitulum« ApocaU I4« 

Vldiálterum Angeluili 
volantem per médium 
;CftIi, habentem Evangé- 
Haim aeternum > ut evange- 
Czáretfedéntibusfuper rec- 
suQ) & fup«r omnemgen* 
l«m , & tribum « & lin- 

I guam , & pópulum , di:. 
ctnsvoce magna : Tímete 

I Í)ónnflum , & date lili ho 

H y M N ü s. 

Uem nox, quem tiúe^ 
, dénfaque núbila 
íircumfúfa tcgunt la- 
mine fplénduTum-, 
Imbelles óculos terríficis 

Dors 
Ne folgóribus óbniat. 
O dilecta Deo , quam tibi 
cíáriíis , ' ■ 

Duro tu vivís adhuc , fe 

dedit áfpici ! 
Tu fecréta Dei , mentís 

& íntimas 
Rimáris penetrália; 
Crápennts aquilas 9 raptus 
in aethcra 
Ccelum mente petis , t(- 
dexauanÍYolasá ^' • n y 
Ci Uem n 
V braí,( 
Circumfi »7I 

NilobftantHícgi fulgura 

lúminis t 
Nudo Númine páfccrís. 
Xtcrno g^nitum de Patre 
Fílium f 
Demptá nube , vides , 

éque Deo Deum 
DefcendiíTe facros de pa- 
trio íinu 
Caftae Vírginís in íinus. 
lo nos Yiot p6tuk tantus 
amor Dei ! 
Tetris ípfe fui nibninis 

4mmeriior 9 
Nobís fa¿hjs homo ib 

facit ¿xulem , 
Ut coelo trahat éxnles. 
Per te facra patent ábdita 
vátibus : 
Quae lux in ténebris fdl- 

geat 9 índicas : 
A quo vita fluir y princí- 

pium petis , 
£t primórdia h'iminis. ^ 
Patri 'máxima laus , máxi- 
ma Filio, 
Amborumcjue fycro má- 
xima Flamini: 
H«o eft certa fides ; fóü- 

tibus é tuis 
Quam divínit^s háufi- 
mus. Amen. 
• 1ÍF. Inrroíbo in poténtiai 
Dómini , í¿. Ufque in al- 
tííiima qus feciíli magna* 
lia.iy. 70. 

Ad Benediíhis. 
Ant, 8. G. Quod audívi- 
Bius , quod vidímus , quod 
manus noílras contreSavé- 
Tunt de verbo vitse, annun- 
tiámus vobíS , ut & vos ÍO' 
cietátem habeátis nobií^ 
cufflt ujoan. i. 
M YJ dby Google «?« ínfiJhfattSi JdianniSf ApoUolU Oratio* 

ECdéíiam tuam » Dómi- 
ne, benignus illuftra ; 
ut beáti Jqaanis Apoílóli 
tui & £van|eliftae illumi- 
náta dodríais » ad dona 

fervéniat fempiterna ; Per 
)6minuin« 

Commem. de Natali Vo^ 
mini , EgreíTus, &c.yú/^rd, 
f. Ipfe tanquám , &C* 
Oratio , Concede , quaeñi- 
mus y &c. /upr^i , 266* 
A D HORAS. 
Doxologia. Qui natus es 
tle Vírgine , ut in die Na- 
talis Dominü 

Ffalnú de Feria. 

A D P R I M A M. 

AnK 2. Ego Joannes. 

in Vf.. hr. f. Qui natus 
ts * de María vírgine. 
Mattk.i. 

AD TERTIARL 

Anu 5. a« AudívK 
Capitulum. Apocal. z* 

POfuit déxteram Amm 
fuper me» dicens : Noli 
timare, ego fum primus & 
novíOimus & vivus , & fui 
xnórtuiís y & ecce fum vi- 
vens in fécula feculórum ; 
& hábeo claves mortís & 
inferni* Scribe ergó quie 
vidiíli 9 & quae íunt , & 
quse oportet fieri poft hsc. 
I^. hr. Littgua mea * cá- 
lamus fcríi>a&, * Alleliíia , 
allelúia. Lingua. 'ff. Vetó- 
citer * fcribentis , * Alie*- 
láia. Gloria. Lingua* Pf* if. In generatiónem & 
generatiónem, I^. Annuiu 
tiábo veritátem tuanu Pf. 

AD SEXTA M. 

Anu 7. a. Dixit mihi Án- 
gelus. 
Capitulum- ApocaL 19. 

CÉcidi ante pedes Ange- 
lí , ut adoráreoa eunk 
JEt dicit mihi : Vide ne fé- 
ceris > confervus tuus fum» 
8c fratrum tuórum ha- 
béntíum teílimónium Jeíif. 
Deum adora. 

íjt. hr. In confpedu An- 

Ífetórum * adorábo » * AI- 
elüia , alleluia. In conf- 
peüu. f. Et confitébor nó- 
mini tuo * fuper mifericór- 
dia tua » * Alleluia. Glo- 
ria. In confpe£tu. F/. 157- 
f. Ecce 9 Dómine , ni 
cognovifti ómnia « ISI. No- 
víffima& antíqua. Pf. i}& 

AD N ON A M. 

AnU 6» Beátus. 
Capitulum. ApocaL r. 

BEátus qui legit Se audit 
verba prophetíarhuius» 
& fervat ea quae in^a fcrip- 
ta fiínt ;: tempus enim prep¿ 
tñé . 

I^. hr. Mirabília * teíli- 
mÓLiiia tua , Dómine , * Al- 
leluia , alleiúia. Mirabília. 
)t. Ideó fcrutáta eft ea * 
ánima mea y * Alleluia* 
Gloria. Mirabilia. Pf. ilí. 
if, Servus tuus cuAódá 
ea : I^. In culiodieadis il- 
üs retributio multa. //• yGooQle InfefiofanSí Joannis , Apofloü. ADII. VESPERAS. 

^ AntiphoruB St Pfalmi ut 
in Natali Domini y t^ó. 
Capitulum. Apee. t. 

DEdit Jefu Chnílo Deus 
palám faceré íérvis 
fms quae oportet fí^ri citó : 
&í¡gnifícavit mittens per 
Aogelum ílium íervo íuo 
Joanni , qui teftimóníiim 
perhibuit verbo Dei, & 
teftimónium Jefu ChriíU , 
quzcumqne vidit. 

H Y M N U S. 

SIc qui rite canat te mo- 
do vírginem , 
Te ícriptis célebrem di- 

cat Apóftolum , 
JuDgat verídicis te quo- 

que Vátibus , 
Chríüj te cano Márty- 

xtm. 
Diri teAis eras fúnerís , & 

comes 9 
Votis cum Dómino fixus 

eras cruci ; 
Hoc tantám lícuit tune 

tibi nidtuis 
Reípondére dolóribus. 
Pendens funérea Cbriílus 

ab árbore 9 
Te matri míseras jam fine 

filio, 
Natum fubñítuit. Cré- 

derc Vírginem 
Quám par eíl tibi vír- 

giní ! 
Tali depóílto quid pretió- 

fius ? 
Marer vera Dei iam tita 

dícicur V < 
Natus iure pari dícére \ 

mórtui 
JaOúrain reparas D%u »77 

Chriñus vocís egent t tt 
moriéntibust 
Qué fas eít , óculis di(^ 

cípulum docet ; 
Ex illa cáthedra quám 

crúor ímbuit , 
Terrís praedicat ómni- 
bus. 
Chriíli íide comes i páí& 
busvmulisy 
Quó te dixit amor 9 te 

líceatfequi: 
Ingens ille mihi íit fá« 

vor, Se pati 
CunvCbriíto , íimul 8c 
mori. 
Sit laus fumma Patrí, fúm« 
maque Filio ; 
Sit par, fanfte, tibi glo- 
ria y Spíritus : 
Hxc eíl certa fides t fÓR* 

tibusi tuis^ 
Quam divínitñs háuíl* 

mus. Amen. 
Í^.Teftimónia tua. Dó- 
mine , I^. Credibília fada 
funt nimis. P/. 92. 
i4¿ Magníficat* 
Anu 4* D* Qiiem diligé- 
bat Jefus , qui & recúbuic 
in ccena funer pe¿lus ejus { 
hic eíl diícípulus ille qur 
teñimónium pérhibet de 
his, 8c ícriplrt haec : 8c 
fcimus quia verum eíl tefti- 
mónium ejus. Joan, zi. 

Oraúo 9 ut fuprá aá 
Laudes^ 27o. 

Fit Commem. de SS, In* 
nocentibus^ Anu Contem- 
plámini , & vocáte lamen- 
tatríces : aíTümant fuper 
nos lamentum ; quia more 
iogreflá eft domos noílras » dby Google tjt In fe/lo Sí. Innocenttum. difpérdere párvulos défo- 
ris. Jerem. 9. 

}^. Caprábuntinánimam 
Juñi i I^. £t sánguiíiem in- 
ñocentem condemnábunr. 

Urano ^ ut infráadLau^ 
des. 

Pojleá de Natali Dominio 
Anu Fílius , &c. ut/uprá , 

ad" completorium. 

Pfalmi & Capitulum de 
Feria, Reliqua^ ut, in die 
Ñatalis Dómini 9 fupra 9 

Die XXVIII. Decembris. 

In Fefto 
SS. INNOCENTIUM. 

Duplex-minus. 

AD OFFICIUM NOCT. 

Invit. Chriftum com- 

plexantem 8c benedicen- 

tem párvulos , * Venítc 9 

adorémus. Marc, 10. 

Pf. 94. Ven ice. .2. 

H y M N u s. 

SAlvéte 9 flores Márty- 
rum , 
In lucis ipfo límine 
Quos fsvas eníis méíTuit 9 
Ceu turbo nafcentesrofas, 

Vos prima meílis quam 
rccens 
Ñato Deo tellus dicat : 
£)us rigáta sánguine 
Quos indé fruüus prófe- 

ret ! 

O vos 9 pufílli milites 9 
Veílro ftatis pro Príncipe ; 
Necdüm fcientes vívere , 
Duci poteílis praemori, 

Qui-natusesde Vírgine.» 
Jeíu , tibí út glórú Cum Patre 9 cumque Sp£- 

. "tu 9 
In.íempiterna íecuia« 
Amen. 

Pfalmi de Feriam 
IN U NOCTURNO. 

Anu'u a Confurget res 
ímpudens fácie 9 & inter- 
fíciet pópulum fandórunu 
Dan* 8. 

Ant^. .2. Dirigétur dolus 
in manu eius 9 pccídec plii* 
rifflos ,- & contra prínci- 
pem principum coníTurget; 
Dan. 8r 

Anu 5. g. Non roborá- 
bitur homo ex impietáre ; 
& radix juílórum non com- 
movébitur. Prov. 12. 

if. Peccátor ftridébit /ú- 
per }ullum déntibus fuis ; 
m, Dóminus autem irridér 
bit eum. PJ. ?6. 

De Ifaía Prophéta. 

Leciío j. Cap. 6$» 

ECce cgo creo coelof 
novos,8(terramno- 
vam : & non erunr 
in memoria priora 9 & nod 
afcendent luper cor. Sed 
gaudébitis Scexultábitis^uf 
que in lempiternum in his 
qus ^o creo ; quia ecce 
ego creo Jenifalem eíuJra- 
tKjnem 9 & pópulum ejus 

fáudium. £t exultábo in 
trúfalem , & gaudéhoía 
pópulo meo : 01 non au- 
diétur in eo ultra voxflétús 
& vox clamóris. 

:Hi» Heródes , clámvocá- 
tis Magis, * Diligenterdí- 
dicit.ab eis tempusjteíi* 
qu« appáruit eis. t* Muí- dby Google InfeJioSS. 
tz fuñt insidias dolóíi ; 
bona enim in mala conver- 
tens iníidiátur : * Dili- 
genrer. Matth» i. Ecdh 
II. 

LeBio ij*^ 

NOn erit ibi ámpliñs 
infans diérum , & fe- 
oex qui non impleat dles 
íbos \ quóniam puer cen- 
tum annórum moriétur > 
& peccátor centum annó- 
rum malediSus- erit. Et 
sdifícábunt domos , & ha- 
bitábunc : & plantábunt 
víneas , & cómedent fruc- 
tus eárum. Non aedificá- 
bunt , & álius habitábit : 
non plantábunt, & álius 
cómedet : fecundum énim 
dies ligni , erunt dies pó- 
puli mei ; & ópera má- 
mium eóruminveterábunt. 
i;t. In lábiis fuis indul- 
cat inimícus , 8c * In cor- 
de fuo iníidiátur , 8c fí in- 
vénerit tempus , non latiá- 
bitur sánguine. if. Dixie 
Heródes Magis : íte 8c in- 
terrógate dili^enter depüe- 
ro , 8c renuntiáte mihi; ut 
8c ego véniens, adórem 
eum. * In, EcclL \i. 
Matth. z. 

Leclio iij, 

ELefti mei non laborá- 
bunt fruñrá , ñeque 
generábunt in conturba- 
tióne ; quia femen bene- 
¿iftórum Dómini eíl , 8c 
nepotes eórum cum eis. 
Efítqueántequámclament, 
«¿oexáudianí : adhuc lilis Innoctnúuitté X7f 

loquéntibus » ego áudiam. 
Lupus 8c agnus pafcentur 
íimul , leo 8c bos cóme- 
dent paleas ; 8c ferpenti 
pulvis 9 pañis ejus : non 
nocébunt , ñeque occídent 
in omni monte íando meot 
dicit Dóminus. 

líí. Reges terrae 8c * Prín- 
cipes convenérunt adversas 
Dóminum , 8c adversCis 
Chriílum ejus. f Qui ha- 
bitat in coelis , irridébit 
eos. if. Cíim recefCíTent 
M agi y Ángelus Dómini ap- 

?áruit Jofeph , dicens : 
utdrum eít ut Heródes 
quaerat püerum ad perden- 
dum eum : * Príncipes. 
Gloria, t Qui. Pf* *• 
Matth. 2. 
IN 11. NOCTURNO. 

Anu 4. a. Heródes vi- 
dens quóniam illúfus eíTet 
á Magis , irátus eít valdé. 
Matth. 2. 

Ant. 5. a. Sónitus tcrró- 
ris femper in áuribus ím- 
pii ; 8c cúm pax íit , insi- 
dias íufpicátur. Job. z$. 

Ant. 7. d. Tetendit ad- 
versús Deum manum fuam» 
8c contra Omnipotentem 
roborátus eíl. Job, 15. 

]^. Ecce paTtüriit injuftí- 
tiamj TfL. Concépit doló- 
rem^ 8c péperit iniquitá- 
tem. Pf. 7. 

Sermo fanñiLeónisPap». 
In Epiph. I, Leñioiv. 

HEródes áudiens Ju- 
daeórum Principen! 
na tum , fucceíTó- 
rem fufpicátus I e^páviti dby Google a8« In Mo SS. 

& molítus necem falütis 
Audóri , falfum fpondet 
obféguium. Quám felix fo- 
ret, ü Magórum imitarétur 
ñdem « & convérteret ad 
religióncm quod difponé- 
bat ad fraudem ! Reveríis 
Magis in regióiiem fuam, 
tranílatóque Jefu inJEgyp- 
tura ex admonitióne divi- 
na , cxardefcit fruftrára ¡n 
ineditatiónibus fuis Heró- 
dis insania. Necári omnes 
Bérhlehem párvulos iubet : 
Se quóniam quem métuat , 
nefcit infantcm, generá- 
lem íasvítiam in fufpeíiam 
íibi tendic «tátem. Sed 
quos rex ímpius eximí t 
mundo , Chriftus inferir 
ccelo. 

H* Rex , efferátis áni- 
mis , juílir milícibus inrer- 
fícere , nec párcere. * Fié- 
banrergó narórum exter- 
minia & parvulórum ne- 
ces. ÍT'Vltróáes occídir om- 
nes pderos qui eranr in 
Béthlehem & in fínibus 
eíus , á bimátu & infrá t 
fecundüm rempusquodex- 
quisíerar á Magis. * Fié- 
banr. 2. Mach. 5. Mattfu z. 

InEpiph, z. Leñio v. 

QUas ¡fta , Judaei , tam 
imperíra in vobis 
fciéntia eft ? Inreíro- 
gáti ubi Chriílus nafceré- 
tur , verácirer dícitís quod 
legiítis , In Béthlebem Ja- 
d«. Locum nativirátis de 
Scripturárirm teílimónio» 
¿emooílxátis y prsíBmianí Irmocentium» 

témporis de Qoeli 8c ten» 
atteílacióne cognófcitis; & 
tamen ubi ad períéquen- 
dum ánimus Heródis exar- 
íit 9 ibi.ad non credendum 
verter fenfus obdúruir.Fe- 
lícior ergó ignorántia in- 
fóntium quos perfecúror 
occídit , quám veílra ícién- 
tía quam in lúa perturba- 
tióne confuluit. Vos no- 
luiílis repnum ehis red- 
pere, cujus óppidum po- 
tuiílis oííéndere. lili po- 
ruérunt pro eo mori 9 quem 
nondüm póterant conméri, 
Itaque Chriñus 9 nenllum 
ei tempus eílét abfque mi- 
ráculo , ante ufum lingus 
poreñárem Verbi tácitu? 
exerébat ; & quafi iam dí- 
ceret 9 Sínite párvulos ve- 
níre ad me 9 táltum ell 
enim regnum coelorum 9 
nova gloria coronábat in- 
fantes, & de inítits fuis 
parvulórum primórdia con- 
fecrábat : ut diícerétur né- 
minem hominum divíniin- 
capácem eífe facramenti 9 
quandó étiam illa aeras glo- 
ria tfítt apta martyrii. 

I^. Adimplétum eA quod 
difium eíl per Jeremíam 
prophétam,dicentem :*Vox 
ih Kama audíra eíl ; plorá- 
tus & ululátus multus : 
Rachel ^lorans Hlios fucs^ 
& nóluit confolári , quia 
non funt. f, Invocábant 
Dóminum 9 ut vocem san- 
guinis ad fe clamantis atN 
diret, raemorarétur que- 
que iniquií&ixias mortei dby Google tnfeJhSS. 

NfvuMrmn innocentám ; 
*Vox. Mattfu z. 2. Mach. 8. 
¡n Epíph, 7* Lectío vj* 

A Mar Cfariílus infán- 
tiam , quam primúm 
& áaímo fufcépit , &cór- 
porcAmatChriñus infán- 
tÍ2m, humilitácis xnagif- 
tram , innocéntiae réeu- 
lam , manfuetiidinis tor- 
Diain. Amar ChriAus in- 
faatiam , ad quam majó- 
rum dírigit mores , ad 
quam fenum redúcit astá- 
tes \ & eos ad fuum inclínat 
exemplum , quos ad reg- 
numfublímata^ternum. Ad 
hanc vos , dik£tiflimi » 
ilmilitüdinem parvulórum 
inyitérium hodiernas feílU 
vitátis ¡nvítat ; & hanc vo- 
bis humilitátis forma m 
adorátus á Magis puer Sal- 
yátor insínuat ; quí , ur 
imitatóribus íliis quid glo- 
ria? paráret , oílénderet , 
orrüs fui témpore éditos 
Jjartyrio confecrávit ; ut in 
Béthlchem, ubi Chriftus 
natus eft,génit¡ , per com- 
muniónem aetátis confor- 
tes fíerent paffiónis. 

?f. Haec dicit Dórainus : 
Quiefcat vox tua ¿ plorá- 
tu> 8c óculi tui á lácry. 
mis : ♦Revenentur fílii ad 
tétminos fuos. )^. Agnus 
l^et eos , & abñerget 
P^us omffem lácrymam ab 
oculi? eórum : * Reverten- 
tur» Gloria. * Reverten- 
tur, hrem. %u Apoc. 7. 

\^ IIL NOCTURNO. 

4nu 6« Sinite párvulos Innocentiunu iSt 

veníre ad me ; tálium eft 
enim regnum coelórum» 
MattJu 19. 

Anu i.^. H¡ empti funt 
ex liomínibus , primítiae 
Deo & Agno ; íine mácula 
funt ante thronum Dei» 
Apoc. 14. 

Anu 8. CNon inquina- 
vérunt veftimenta fuá : am- 
bulábunt mecum in albis 9 
quia digni funt. Apoc. ?• 

it/', Novit Oómínus dies 
imipaculatórum;!^» Ethae- 
réditas ^órum in aeternum 
erit. F/. 36. 
Léftio fandi Evangélii fe* 

cundüm Matthsum. 
LeBío \ii. Cap. a. 

IN illo témpore i Heró- 
des videns quoniam illii-r 
fus elTet á Magis , irátus 
eíl valdé : & mittens , oc; 
cídit omnes piicros qui 
erant in Béthlehem 9 & io 
ómnibus fínibus ejus , á b¡- 
mátu 8c infrás fecundCim 
tempus quod exquisícratá 
Magis. £t rélÍQua. 
Homilía fanñi Joannis 

Chryfóftomi. 
HomiL o. in Matth. 

HEródemcerté non 
oportúerat irafci t 
fcd comprimí pó- 
tiüs ac timére , atque intel- 
lígere quód rem ftultara 
conarétur. Sed coercéri ne- 
quit ánimas prava femel 
volúntate vitiátus 9 jam- 
que immedicabíliter asgró- 
tans ; ñeque cedit , magnit 
quámlibet á Deo remédiis 
índultis. Considera ígitur dby Google rtt ín fe/lo SS. 

iftiim prióribus malis ád- 
dere poítcrióracertanrem , 
& homicídia homicídiis 
iungentem, perqué ómnia 
furíbundum in prscipíria 
labentem : quaíi enim ab 
áiiquo dasmonum, irá , ira- 
cundia invidiáque vexárus « 
nulIá prorsiis ratióne frs- 
nátur, íed contra ipfam 
furitnatitram : &iram quá 
adversüís Magórum illufió- 
nem fremébat, in párvu- 
los innocentes vertit ; tale 
quiddam in Palaeftína fa- 
ceré aggreíTus , quale Phá- 
rao in -í gypto perpetraran 

JR¿. Jerui'alem , Isetábe- 
ris in fíliis tuis , qúóniam 
* Omnes benedicentur , & 
congregabuntur ad Dómi- 
num. "jlr. Oves meae non pe- 
ríbunt in aternum , & non 
rápiet cas quifquam de 
manu mea : * Omnes. Tob. 

ij, Joan. lo. 

Leciio viij, 

Qüo y Heródes fasvííS- 
me , colore ratiónis 
irátus es , cüm te á 
Magis illiifum vidéres ? 
Non cognóveras ortum il- 
lum eíTe divínum? Non tu 
príncipes convocáveras Sa- 
cerdótum ? Non ipfe con- 

fregáveras Ser ibas 1 Non 
tiam illi qui á te fderant 
convocáti , Prophétam fe- 
cum in judícium ilU'us con- 
sflii protulérunt , qui ollm 
iíla prsedíxerat? Non intel- 
lexiAi nova vetéribus con- 
fortare ? Non audifti quó- 
fliam Magos ílella dediue* Innocentium» 

rit 1 Cur non erubuifti táfl 
laudábile ílüdiuxn bárbaro- 
rum ? Cur non es reverla 
tus veritátem 1 Curnonex 
praecedéntibus étiam extre- 
ma penfitaíli i Cur non es 
his ómnibus collegifti ne- 

Ífuáquám Magórum illu- 
lóni deputanduin eíTe quod 
faéJum eft, fed divinas vir- 
táti ómnia próvidé & utí- 
literordinanti ? Quód fi ef' 
fes étiam Magórum fraude 
deceptus, quid hoc praíjuJ 
dicáret innocéntibus ? 

íi. Gaudébo in pópulo 
meo i & * Non audiétur 
in eo ultra vox fletús 9 & 
vox clamóris. J^» Morsul* 
trá non erit , ñeque luftus, 
ñeque clamor , ñeque do- 
lor. ♦ Non audiétur. i/. 6$» 

ApOC, 21. 

Leciio ix. 

Tünc adimplétum clt 
quod didura eft pet 
Jeremíam prophétam , di- 
centem : Voxin Rama au- 
díta eft ; plorátus & uluia- 
tus multus : Rachel pío- 
rans fílios fuos , & nóluit 
confolári , quia non fuflf. 
Admirábilis confcquéntia : 
qüia enim auditórem mag- 
nitüdinc horróris impléve- 
fat Evangelifta , crudéleffl 
íllam maftatiónem defcri- 
bens , nirsüs euifl confolá- 
tur , & dicit quód non id- 
circó illa fafta íint , quw 
ea Deus prohibérc nequi- 
verit , aut futura non ví- 
derit ; fed quas cerf¿ « 
praffcícrif, •&perPropné- y Google tn fe/lo SS. Innocentiunté t9t nm loñgé antipnedíxerít. 
Ne ígitur turbéris & con- 
cidas, ad toeffábilem pro- 
vídéntiajn ejusproípíciens, 
quain, & per illa cjusope- 
ránir ípíe , & per líla quae 
abáliisfíeri finir, perlpí- 
cuépóíTumusintuéri. 
K* Convcrtam lu¿)uin 
eórura in gáudium ; * Et 
tConfolábor eos, & laeti- 
ficábo á dolóre liio. f . Ego 
dabo de fonte aquae vitae 
gratis ; * Eu Gloria Patri. 
t Confolábor. Jerem» }!• 

ApOC. 21. 

Te Oeuxn. 

t; Sacerd, Senes ciim ju- 
ijióribus laudent nomen 
Dómini , i;i. Quia cxaltá- 
tum eíl nomen ejus folíus. 
P/.148. 

A\> LAUDES. 
Pfalmi de Feria. 
««• p%ifurge , Sion , ef- 
r. f. v> funde íicut aquam 
cor tuiím ante confpeftum 
^omini : leva ad eum ma- 
nus tuas pro ánima parvu- 
iorum tuórum. Theren. i. 
. Anu z. Círní cogitárent 
juftórum occídere infantes, 
uno liberáto , fufcepta cft 
^ pópulo sáaitas. Sap, 18. 

^nu ^ a. Púcri, tui tan- 

quam agni exulfávérunr , 

"magnificantes te., Dómine, 

quiliberaíli illos. Sap, 19. 

Anu 4. E. Viarícem. 

Canticüm. Sap.^. 
Gloría Martyrum cele* 
hratitr. 

JUftórum ánimas in ma- 
nu Dei funt , ♦ & non tanget illos tormentum 
mortis. 

Viíi funt ócnlis iníipién* 
tium mori , * & asllimáta 
eíl afflídio éxitus illórum* 

£t qiiod á nobis ell iter , 
extermínium ; * illi aucem 
íuntin pace. 

£t ü coram homínibiis 
tormenta paffi funt , * fpe$ 
illórum immortalitáte ple« 
na eíl. 

In paucis vexáti , in muí* 
tis bené difponentur : * 
duóniam Deus tentávit eos 
K invenir illos dignos fe. 

Tamquám aurum in for« 
nace probávit illos , & 
quafí holoccuñi hólUam 
accépit illos : * & in tém- 
poreerit refpe¿^us illórum. 

Anu Vi¿hícem manum 
tiiam laudavérunt párirer ; 
quóniam Sapiéntia apéruit 
os mutórum , & linguas 
infántium fecit diferías. 
Sap* 10- 

Ant 5. a. Laetítia fem- 
piterna fuper caput eórum : 
gáudium K laetítiam obti- 
nébunt ; & fügiet dolor 6c 
gémitus. //. }5- 

Capitulum. Sap. 4* 

GRátia Dei & miícricór. 
dia eft in fanftos ejus , 
& refpe¿)us in ele¿^os illíus; 
condemnat autem juftus 
mórtuus vivos ímpios , & 
juventus celériüs confura- 
máta longam vitam injuílí* 
H y M N^u s. 

MOUes in agnos cea 
lupus 
Amens tyrannus irruit , dby Google *«4 tnjejlo SS. 

Et déílinat promifcuá 
In ftrage Chriftumpérderc. 

Cunse redundant sangui- 
na ; 
Sed ¡n Deum fruílrá furit i 
Unum petit tot mórtibus , 
Mortes tot unus éíFugit* 

Marres , querélis par- 
cite ; 
Quid rapta fletis pignora 1 
Agnum falútis óbíidem 
Denfo fequuntur ágmine. 

Qui na tus es de Vírgine , 
Jeíu, tibi ílt gloria 
Cum Patre , cumque Spí- 

ritu 9 
In íémpiterna fécula. 
Amen. 

^. Ex ore Infántium 8c 
iaaéntium « Deus , perfe- 
ciAi laudem. I^. Propter 
inimícos tuos. Pf» 8. 
Ad Benediáus. 

Anu 7. G. SérviuntDeo 
dte ac no£^e in templo 
ejus : non efúrient , ñeque 
sítient ámpiiús. Agnus qui 
in medio throni eíl, de- 
dücet eos ad vitas fonres 
Bquámm. Apoc* 7. 
Orado. 

DEus , cujus hodierna 
die praecónium Inno- 
centes Mártyres j non lo- 
quendoy fedmoriendocon- 
teffi funt : ómnia ín nobis 
viriórum mala mortifica ; 
ut fídem tuam quam lin- 
gua noílra lóquitur 9 étiam 
móribusvitafateátur; Per 
Dóminum. 

Fit Comfnem. de Natali 
Vomini , per Anu EgreíTus 
clli &c. ií. Ipfe tanquam Innocentlum* 

fponfus , ^c. Oratio , Coa* 
cede , quaefumus , omni- 
potens Deus , &c. fuprá « 
266. 

AD HORAS ^ 

Dóxologia , Qui natus 
es de Vírgine I ut in dic 
Natalis DominL 

Pfalmí de Feria, 

A D P R I M A M. 

AnL i. f. Confurgey Sien. 

In VI. br. f. Qui natus 
es '^ de María vírgine. 
Matth. I. 

AD TERTIAM. 

Anu z. CCtm cogitárent. 

Capitulum. Dan. j. 

Slait in holocauílo aríe- 
tum & taurónun 9 & 
ílcut in míllibus agnórum 
pínguium 9 íic fiat facrlfi- 
cium noftrum in conípeüa 
tuo 9 Dómine. r 

VÍL. br. Propter te. Dó- 
mine 9 '*^ mortifícámur tota 
die 9 Allelúia 9 aileliiia. 
Propter te. ^. ^ílimáti 
fu mus * íicut oves occiHá- 
nis9 *AIlelúia. Gloria Pa- 
tri. Propter te. 

f. Salvaíli nos 9 Dó- 
mine 9 de affligéntibus nos: 
J^. Et odientes nos confu- 
difti. P/. 4x- 

AD SEXTA M. 

Anu )• a. Puéii tui, 
Capitulum. 2. Tim. i. 

DEus nos liberávir. Se 
vocávit vocatióne fuá 
fan¿lá 9 non fecundúm ópe- 
ra noílra 9 fed fecundúm 
propóíltum fuum & grá« 
tiam. 
]$(• hr. Anima noílra í¡¿ dby Google eit pa/lei^repta eíl * de 
laqueo venántium , * Allc- 
Im , aiklúia. Anima, fr. 
Láqueus contrítus eíl , ♦ 
& nos Jiberáti fumus , * Al- 
leliíia. Gíória, Anima. 

t.BenediQus Dómiñus » 
^ yui non dedit nos in 
captiónem déntibus eórum. 
Pf» iij. 

AD NONAM. 

Anu $.a.Laetítia. 

Capitulüm. Sap. j. 

IN pernétuum vívcnt , & 
apud Dóminum eíl mer- 
ces eórum , & cogitátio il- 
lorum apud Altíffimum : 
Ideó accípient regnum dcr 
«ór« , 8c diadema fpeciéi 
«manu Ddmini. 

^» hK Edúxit pxSpulum 
fuum * ¡n exulta tióne , 
*Mleluia,allel«a.Edüxit. 
í;-Ktel?aosfuos*inl?B- 
titia, ♦ Allelúia. Gloria 
*^«m Edúxit. Pf, 104. 

y. Exult€at 8c laítentur 
Jup€r te. I5t. Omnes aya?. 
í«ntc8 te , Dómine.^?/. 

AD 11. VÍSPERAS. 

Antiphorue & Pfalmi ut 
^llVefperas diei Nata- 
^ Dominio 156. 

HV^APITüLüM. Apoc. 14. 
I Tunt qui cum mu- 
. Héribusnonfuntcóin- 
^jnáti i vírgineis enim funt. 
«í íequuntur Agnum íe¡uo- 
«umqué íerit. 

VH Y M N U 8. 
Os prima CJiriílí vfc- 
tima. ín feflo SS. InnoeenúiiwU i%% Aram fub ipíám sfmplicef 
Palm^ 8c corónis lúditis. 
Quid próficit tantum ne^ 
fas? 
Quid crimen H^ródem ju* 
vat ? 
Unus tot ínter fdnera 
Impune Chriílus róllitur. 
ínter coaevi sánguinis 
Fluenta folus ínteger 
Ferrum quod orbábat flu« 

rus , 
Partus fefeilit Virginia, 

Sic dirá regis ímpii 
Edida quondám fúgerat , 
Chrifti figúram praeferens 
Mofes receptor cívium. 

Qui natus es dejVírginc^ 
Jefu , tibí íit gloria , 
Cum Patre 9 cumque Spí* 

ritu 
In fempiterná fécula. 
Amen. 
"p. Deus noíler miíeré* 
tur : I^. Cuftódiens párvu« 
los Dóminus. Pf. ii4« 
Ad Magníficat* 
Anu%. C. SérvientDeo 
8c Agno , 8c viciébunt fá- 
ciem eius : 8c nomen ejus in 
lirón tibus eórum. Apoc. 22* 
Oratio 9 Deus , cU}us hd- 
flierná. ut fuprá ad Lau* 
des. 
' Deinde ( nififit Salha* 
tum ) fit Commem, de Ñau 
Dominu Anu Fílius Dei 
vcnit. f* Hic eíl Deus. 
Oratio , Concede , qusfu- 
mus , omníporens Deus , ut 
ñas iipigéniti tui nova per 
carnem 9 ^c. fuprá ^ 257» 
Pofireméde S. Thoma Can- 
4unrUnfi 9 I^pifc. & Man^ dby Google . %H Dorrtinicá intrá OS. Natalis Bominu Ant. Ecce. if* InDeo.ix. 

Orau Omnípotens.xiij. 

AD COMPLETORIUM. 

Pjalmi & Capitulum de 
Feria. Reliqucí iit fuprá in 
Nxitali DotninL iki. 
OFFICIUM DOMINICa; 

Intrá Oftavam Natalis 
Dóminú 

Si Dominica intrá Ocla^ 
vam Natalis Domini inci- 
derjt in diem S, Stephuni » 
S, Joannis Evangelifiie ^ vel 
SS. Innocentium 9 aut fi 
nulla fuerit Dominica intrá 
diclam ÜQavam ; tune ejus 
Officium ponetur die ;o. 
Decembris , & fiet ut ibi 
notatur. 

Si inciderit in diem 29. 
Dec. de ea fiet Commemo^ 
ratio ad IL Vejperas SS* 
Innocentium 9 per Ant, Tu 
Dómine* f"* Tu es , Deus. 
& Orationem 9 Omnipo- 
íens. ut infrá. 

Si inciderit in diem jo. 
ye/ 51. pridie ad VES PE. 
RAS, Antiph. & Pfalmi 
§runt de Natali Dominio 
fuorá. 256. 
. Capitulum. Ephef. i. 

PRopófuit Deus in dif- 
penfatióne pienitudinis 
témporum , inftaurare óm- 
nia in Chriílo quae in coer 
lis 9 & qu« in térra funt ia 
ip fo. 

Hymn. MiíTum Redemp- 
torem. 24$. 

f. Tu es , Deus , Salvái- 
tor meus , ^, Et te fuítí«- 
fi\ú tota üp. Pf. 24« Ad Magníficat. 

Ant. I. D. Tu .Dómi- 
ne 9 Pater noíler 9 Redempí 
tor noñer : á féculo nomefl 
tuum. i/. 6). 

Oratio 9 ut infrá ad Loum 
des» 

Non fit alia CommemO' 
ratio de OEtava Natalis Do- 
mini, 

Si Sabbatum fit die jo. 
Decembris , fit Commemo» 
ratio S. Sylveftri Papa^ ut 
ibidem notatur. 

COMPLETORIUM, Utitl 
die Natalis Domiuiffüpri 

AD OFnCIUM NOCT. 

Invitatorium 6r Hymnus 
ut in die Natalis Domini \ 
omiffb ritu Annuali in toto 
Oficio. 

PfalmJ^de Dominica. 

IN I. NOCTURNO. 

Ant. X. a. Deus ex f¿« 
mine David , fecundúm 
^romiífiónem edúxit Ifrael 
Salvatórem Jefum. Ad» 

Ant. 2. In útero habens 
de Spífitu fanao9 péperit 
María Fílium fuum primo- 
génitum. Matth. i. 

Ant. 8. G. Ipfc eft pax 
noílra 9 folvens inimid- 
tias in carne fuá 9 ut re- 
concíliei Deo. Ephef. 2. 

jtr.InfplendóribusSanC' 
tórum 9 ¿- Ex útero ante 
lucíferum génui te. Pf* 
.109. 

Tres Leñiones de Scrip^ 
tura ocfur^ntf juxtá iii^ dby Google Domimcá intrá Oñ. Natalis DómifJ» r infrá t fiMÜis divijio* 

f ad a/ierifcos, *♦ 

U¥^. de /. Noñumo 
Domini , omijfo 
ffoUmni , in his fir Jé- 
Úübiu. 

[7/. NOCTURNO. 
» 7. d. Gracias Deo 
|flos trá/zñulit in reg- 
iFílíi dile£Uónis fuas , 
habimus redemp- 
1 remiíliónem pecca- 
&ID. Coloffl I. 
iiit. 4. £. In ipfo cóu- 
ifunt univerfa ; & ipfe 
tante omn«s , 3^ ómnia 
l^ipfo conñant : complá- 
: per eum reconciliare 

' tin ipfum. CoL u 
ñnu ). a. Sicut accepii^ 

eÍLun Chriílum , in ipfo 
búlate ; quia in ipfo 

bitat omnis plenicti- 
^ diviaitátis corporáliteír» 
^ i. 

Jf» ünxit te , Deus , 
>ni tuus , óleo laetítiae « 

Prs conibrtibus tuis. 

Krmo fanQi Leónis Papas. 
\Jji Katali Domini 9. 
Leclio ¿v« 
i Xcédit quidém 9 di- 
le¿liílinii , mulcüm- 
' que ruperéminet hu- 
Qi clóquii faculcátem 
Uvíni 6peris magnitúdo ; 
V indé óritur difficultas 
andi , undé adeft rátio 
non taccndi 5 quia in Chrif- 
.to Jefu Fíl o Dei non Ib- 
Jin\addÍYÍnam eíTéntiam, 
jed étiam ad humánam 

t^m\mmm^ «;juQ4dic- tum eíl per PropMtam? 
Geoeratiáncm cius quif 
cnarrábit ?Urramquecmm 
fubñántiam in unam con« 
veniíTe perfónam ^ nifi fi« 
des crcdat 9 fermo non cz« 
plicat : & ideó nunquám 
materia déficit laudis^ auta 
nunquám füflicir copia lau* 
datóris. Gaudeámus ígitiir 
qu6d ad eloquendum tan« 
tae miíéricórdiae facramen* 
tum impares fumus ; d( 
cum falütis noflns altitiU 
dinem prómere non valeá- 
mus , íentiámus nobis bo- 
num eíTe quód víncimur. 
Nemo enim ad cognitiá- 
nem veritátis mapls pro. 
pinquat«quám qui intelligit 
in rebus divínis « etiamfi 
multüm proficiat • íémper 
¿bi fupereíTe quod quaírat. 
Nam qui fe ad id in quod 
tendit, perveniíTe pnefii- 
mit , non quassita réperit , 
fed in inquiíitióne defécit, 
I^. Sic Deus. in II f NoStm 
Nuu Domini. 149. 
Leñio \u 

N£ autem infírmitátfs 
noftrap perturbémür 
angúAiis , evangélica? nós 
3c prophéticae ádiuvant 
voces , quibus ita accén-^ 
dimur « docémur ^ nt 
nobis Nativitátem Domi- 
ni 1 quá Verbum caro fac- 
tum eft^ non tám praetéri- 
tam recólere , quam prs« 
ftntem vide?íinur inlpícere, 
Quodemm pallóribuspro 
gre^m fuórum cuíiodiá 

vigiláatibu^ ountiávit; Aa-k dby Google M Dcminui intrA Oñ. NataJis Dominu gelus 9 étiam noñrum im- 

Elévit audícum : 8c iáth 
>omínicis óvibi» prasfu- 
mus 9 quia verba divínitüs 
edita cojrdis aurc fervámus 9 
tanquám 8c ín hodierna 
feílivitáte dicátur : Evan- 
gelizo vobis gáudium mag* 
num 9 quod erit omoi po- 
pulo 9 quia natus eft vobis 
hódié Saivátor 9 quí cíl 
Chriílus Dóminus 9 in d- 
vitáte David. Cufus prae^ 
¿icatiónisfummitáci exul- 
tado ianumerabíiium júa- 
gitur Angelórum 9 ut ex- 
celléntius fíeret teítimó- 
iiium 9 cui milicias coekftis 
.multitúdoconcínerec inho- 
ciiSrem Dei 9 una benedic- 
tióne dicéntium : Gloria ia 
exeelíis Deo 9 8c in térra 

Iiax homínibus bonaí vo- 
uatátis. Dei ergó gloria 
cít ex matre Vír^ine Chrifti 
nafcentis infántía : in térra 
autem illa pax concéditur 9 
quae hómines éíficic bonas 
voluntátis. Quo enim fpí- 
ritu de intemerálae matris 
vifcéribus náfcitur Chrif- 
tus 9 hoc de fanQae Ecdé- 
íi« útero rcnáfdtur Cfarifl 
tiánus « cui vera pax eft 9 
¿ Dei volúntate non dívi- 
di 9 8c in his folis quK Deus 
d/ligit, deledári. 
]^. Qui fandíficat. 2$o. 
Le^io v;. 

NAtálem ígitur 9 diiec- 
tíílimi 9 diem Dómini 
celebrante^ , qui ex ómni- 
bus praeteritórum témpo- 
rum diébus fileAus eíl fl li- cét difpensátio a€d6nun 
corporálium 9 ficut aeterní 
consílio fucrat praeordma 
ta9 transíer¡t9 tótaqueRe 
demptórishumílitas ingló 
riam patern?B majcftátij 
eve¿^a fít 9 ut in nómiiw 
Jefu omne genu fie¿iátuj 
cceléñium 9 terréflrium , & 
infernórum 9 8c omnis lin- 
gua confíteátur quia Dómi- 
nus Jefus in el6ri9 eíl Dei 
Patris: Indeünentcr tamen 
ípíum partum falutiferae 
Vírginis adorámus , & \U 
lam Verbi 8c carnis indif- 
folúbiiem cópuiaai non mi- 
nas fufcípimus in pra&fépe 
jacentem 9 (^uám in throno 
paternas alt^túdinis conf<- 
dentem. Dignum eíl enim 
atque conveniens , ut di- 
cente Apóílolo : Si compá- 
timur 9 8c conglorifícábi- 
mur, íint humilitátis Chrif- 
ti compartícipes 9 qui ílint 
futuras glorias cohaerédes. 
fíonorérur in iníüntia iba 
Dómiqus 9 n.ec ad dettátis 
rei^rafitur injúriam exór- 
dia 8c incrementa corpó- 
rea ; quóniám naturas in- 
commutábili nec áddidit 
áliquid noílra natura , nec 
ffiínuit t fed qui in fimili* 
túdinem carnis peccáti dig> 
nátus eíl homínibus eíie 
conformis, inuniráte dei- 
tátis Patri pérmanet aequá. 
lis : cum auo jBc Spiritu 
fan^o vivit 8c regnat in fá- 
cula feculórum. Amen. Ta 
autem. 
](i. Dujs ipfe. 150* dby Google Dominica inírá 08» Katalis Dominio »»f IfííIL NOCTURNO. 

Ant. 6. Deus Fílium fuum 

mi/ir benedicentem vobis , 

uc convertar fe unufquif- 

quea nequítia ím._Aci. {• 

Ant. f. a. Hic eíl lapis 

qui fadus eñ in caput án- 

guli;& non e/lia áliQáll- 

fuofalus. i4^.4. 

/ÍBf. j. c. Vobis honor 

credéntibus ; non credén- 

tibus autem fadus eíl lapis 

ofenfiónis & petra ícán- 

dali. I. Petr. i, 

f. A Dómino fadum eíl 

iílad : 1^. Er eíl mirábile 

in óculis noftris, F/. 117. 

Lé¿tío fandi Evangélii fe- 

cundúm Lucani. 

IcSío vij. Cap. z. 

IN illo témporc ; Erat 
parer Jefu ¿c mater mi- 
rantes fuper his gua; dice- 
bantur ele illo. £t bene- 
díxic iilis Simeón , & dixit 
adMaríam matrem cjus : 
Ecct pófitus eft hic in ruí- 
nam & in reiiirreRiónem 
multóram in Ifrael. £t ré- 
liqna. 

fiomüia venerábílis Bedc 

PreJbjrteri. 

InLuc, Cap. 2. L. 1. 

PAtrem Salvatóris ap- 
pellat Jofeph 9 non 
quód veré juxtá Pho- 
tiniános patcr fúerit ejus , 
fed quód ad famam Maris 
confervaudam pater íic ab 
ómnibus aeftimáuis. Ñeque 
enim oblítus Evangeliza , 
qu5deam de Spíritu íinGto 
coacepifle & virginem pe- 
periíTe narrárit ; fed opi* 
P(Ví HyemAlis* s» niónem vulgi éxpr¡mens« 
qu« vera hiftórias lex eíl » 
patrem Jofeph núncupat 
Chriíli. Quamvis & eo 
modo pater illíus váleat 
dici 9 quo & vir Marías 
redé incellígituríine com* 
mixtióne carnis 9 ¿psá co- 
pulatióne coniúgíi 9 multó 
vidélic€t conjdnaiús,quam 
íi eílét aliundé adoptátus* 
Ñeque enim proptérea non 
eratappellandus Jofeph pa- 
ter Chriíli 9 quia eum non 
genüerat 9 quandóquidém 
reüé pater eíTerétiam ejust 
quem non ex fuá cóniuge 
procreátum alícubi adop. 
taífet. 

^. Erat pater Jefu 8c 
mater mirantes fuper hit 
quae dicebantur de illo ; 
* Etbenedíxit illis Simeón. 

Í\ Mlráii íunt in illo , & 
Onoravérunt Deum. * Et« 
Luc. i.Eccli. II. 

Leñio viij* 

ECce pófitus eAhícía 
ruínam & in rcfurrec- 
tiónem multóraní in lirael , 
fi^inlignum cui contradi- 
cétur. Ben¿ in refurredió- 
nem , quia lumen eíl , quia 
gloria plebis líra^'l , ciuia áU 
cit : Ego fum reíiirredtio 8c 
vita. Quómodó autem in 
ruínam \ niíi quia & lapis 
ofienílónis eíl , & petra 
fcándali , id eíl 9 ruina* , his 
qui offendunt Verbum, nec 
credunt. De quibus ipie di- 
cjt ; Si non veiiiíícm 8c 
locútus eisfuiíTem, peccá« 
p. N yGooQle i^ Dominicd Intra Oñ. Natalis Dominú fum non habérent : nunc 
autem excufatiónem non 
habtnt de peccáro fuo.Qui 
non in feipfo tantCim , fed 
m fuis qiK>que prsedicánti- 
bus in ruínam póíitiis eíl 
rcfurreaionemque multó- 
rum , tcftante Apóftolo qui 
ait : Chrifti bonus odor lii- 
mus Deo in his qui falvi 
ñunt 9 8c in his qui péreunt. 
Qui cnim verbum quod au- 
dit amando féquitut , bono 
odóre refurgit , & íalvá- 
tur. Oni odicndo inféqui- 
lur, eódemlpfo bono odóre 
córruit , & móritur. Sig- 
Aumautem cui contradicé- 
tur , fídem Dominicas cru- 
cís áccipe , de qua Apóftolo 
Paulo dicunt Judaei : Nam 
üe fefta hac notum eft no- 
bis quód ubique ei contra- 
dícitur, 

' Jit. Ecce póíítus eft hic in 
ruínam & in refurreftió- 
nem multórum in Ifrael y 
& in íignum cui contradi- 
cétur ; * üt revelentur ex 
multis córdibus cogitatió- 
nes. 31!^. Dóminum fanñi- 
ficáte : & erit vobis in l'anc- 
tificatiónem ; in lápidem 
autera ofFeníiónis , in lá* 
queum & in ruínam hab¡- 
tántibus Jeráfalem ; * Ut 
revelentur. íuít. i. //. 

Sí Jit dies 19. Decemhris , 
Le^io ix, erit de S. Thoma 
Cantuarienfi , infrá die 29, 
j> yero fit dies j i,Leciio ix. 
erit de S. Sylvefiroy infrá, Leñio ix, 

UT revelentur ex muí 
tis córdibus cogitatid 
nes. Incertum erat quofl 
dam 9 qui Judaeórum | 
tiam Cbriíli « quam vei 
ram útique nóverant , r 
pere, qui autem refpá 
mallent. At ejusnativ 
audítá , revelátis moxfl 
dium cogitatiónibus , f 
ródes rex turbátus eñ 9 
om nis Jerofóiy ma cum ú 
Paftóres cum timórcl 
gáudió Deo laudem 
nant, homínibus pacisnlj 
tium pandunt. Ejus (* 
trina 8c virtüte difíamád 
álii ad eum quaO i 
trum veritátis cónfluu 
álii ab eo quafí fedufl 
refügiunt. Ejus íigao< 
cisere£to, hi quafí 
morti dari blafphemaat4 
irrídent , iili quaíi vitzailft 
tórem morí ácriter dolcí 
Sed 8c ufquehódié, &I 
^ue ad confummatió 
iéculi y pnefentis £cck 
ánimam gládius du 
mas tribulatiónis pen 
síre non cedát , cum üg 
fídei ab ímprobis con 
díci,c¿im audítoDeí\ 
muiros cum Chrifto 1 
gere , fed plures á crcd 
litáte rüere gemebunda f 
traftat , cum revelátis c 
tórum córdium cogitad , 
nibus , ubi óptimumEvaail 
gélii fevit femen , ibi tid' 
nia vitiórum vel plus iulll 
praevalére , vel étiam , quod 
0i^^graY^ «íl, folagw dby Google Dominica intrá 03. Katalis Domifu. 
hináre ac regnáre cónf- picit 

«.Ifraelinlcgem juftí- 
^íion pervénit; offendé- 
it enim ¡n lápidcm offeo- 
iis, íicut fcriptum eft : 
iponoinSionlápidem 
. líiónis : * Et t Omnis 
Q credit in eum, non con- 
■oetur.í^.HaccdicitDó- 
lusDeus-.Eccecgomit- 
.1 w fundamcntis Sion 
«d€m probatura , angu- 
rem , pretiófum, in fun- 
amento fundátum ; ♦ Et 
muís. Gloria, t Omnis. 
^n. 9. //. 28. 

* pTeDeum. 
y. bacerd. Cántate Dó- 
f? » & benedícite nó- 
Jmejus:^. Annuntiáte 
toie m dicm falutárc ejus. 

r A^ L A U D E S, 

^J'Mmi cum Cántico & 
^\^ún die Natalis Dq* 
*«'f 254. 

J^APITüLüM. i.Cor.%. 

Utis grátiam Dóminí 
fnoftnJefuChriíli,quó. 
gnpropier vos cgénus 
Í«";€ft,cíimeíretdivesi 

Jüius inopia vos dívites 

itis. 

Hy m n ü s, 

Mbráfepultisluxóri. 
Viü .tur nova: 
I Mundo ílupenti fe fimul 

éxhibent 

«ns Creátor , Virgo 

mater. Numen fuprémum de Patr» 
Númme, 
£ matre prodit paíííbiljt 

Deus: 
De fonte lucís lux perca- 

nis t 
Carne fuos radios obum* 
brat. 
CompreíTa ílriüis brácbia 
fáfciis , 
Librara mundi pónden 

fúílinent : 
Ladante nntrítur pá- 
rente 
Coelícolúm cibus ipíe iu. 
gis* 
Homo fuperbus corrüerat 
mifer ; 
Se deprimendo nos Deut 

erigir ; 
Fit Numen infans , poli 

tra forma ; 
JamqueDeum Ücet «mu- 
lári. 
Ergó per orbem Rex no- 
vus ímperet 9 
Quondám timendus vín« 

dice déxterá ; 
Inermis ardet nunc a« 

mári : 
Corda tuís, Puer,ure 
ílammis.' 
Laus fumma Patri ^ {úm* 
maque Filio 5 
Sit fande , compar lauf 

tibi , Spíritus \ 
O Numen infans» ípes 

quieta , 
Vindice te , rédeat falií- 

tis. Amen. 
ir* Dómine , quid eíl 
homo , guia innotuiíti ei ? W "? ^ . ^ nomo , guia mnotuiiti ei r 
^fl minor Deus ipfe - 1?¿. Aut fílius hóminis, quia 
"^tt^» ^ jréputayeumíF/. 141.. 

Níj yGooQle X5* Díebus intrá Ocl. Katalis DominU Ad Bepedidiis. 
Ant, ). a, Ecce pó/Itus 
eft hie in ruínam 8c in re- 
furreaiónem multóruin ia 
lírael , & in íigiium cui 
contradicétur. Lucip 
Oratio. 

OMnípoteiis, íempiterne 
Deus, dirige a£tus ao(- 
trosin beneplácito tnojut 
in nomine dile£l¡ Fílii tui 
mereámur bonis opéribus 
abundare ; Per eumdem 
Dóminum noílrum Jefum 
Chriftum Ftlium tuum, 
jiui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus fan¿}i 
Deus, per, &<?, 

Hon ht alia commemo- 
ratio de Octava Natalis 
DominL 

Sifitdiesig, Decembris, 
mdditur commemor. de S, 
Thoma , fi vero fit dies 31. 
mdditur commMior. de S* 
Sylveflro Papa* 

AD HORAS , ut ifi die 
Natalis Domini j Oratio . 
^ut fuprá,. 
AD VES PERAS. 
Ut in die Nat, Domini 9 
tjó, exceptis qua feqitun- 
■ tur, . . 

Pofl C<ipitulum , omitti' . 
í tur Alleluia cum fuo f. 

Pofl Hymniin\ dicitur: 
. f. Benedixifti , Dómine, 
terram tuam ; I5í. Aver- 
-tifti caprivit4tem J^^ob. 

fV.84. 

Ad Magníficat. 
Ant. 6, Anna vídua con- 
.üt^bácur Dómino , & lo- qiii expeftáhant r§clemp 
tiónem liraüL Luc, z. 

Oratio , utjuprá ad Lttl 
des. 

Non fit alia commem, i 
Oci* Natalis Domini. , 

Sijitdies 50. Decembm 
additiir comm* de S, SÚ 
vejlro Papa. J 

COMPLETORIüM , Uií 
die Natalis Domini. ^$^J 

D I £ B U S j 

INTRA octava! 

Natalis Dominj. I| 
■ Semlduplex* 

Omnia ut indie^excef* 
tis qují fequuntur. ^ 

PjJ'. de Feria in toto (M 
ficio , exc^ptis Fefperiséf 

Ad NoctürnüHh 
- Tres A n tiphona , f.Lf^ 
tiones & l^VHVl. ut notOh 
tur infrá in qitalihet die» 

^. Sacerd, Cántate DA 
mino, & benedkite ni 
mini ejus : iU. AnnuntiiK 
de die in diem íalutill 
ejüs. PA 9S» 

AD LAUDES. 

Quinqué Ant, & Canti^^ 
ut in Fejlo Nat. Dominii 

Capitulum & fíymnuSf 
ut in prigcedenti Officio DO' 
piinica. 

3^. Ipfe tanqwámfponfM 

. Procédens de thalan^ 
uo. Pf. 18. 

Ad Benediaus. ^ 

Ant. I. D. Egreffus di 
Salvátorm^us ; «nunc^oi 
redempti funt ^ póipíQ) i yGooQle Diebus intri Oct.i^ataUs Dominu Ifetertcntur , & venient in 
$íon laudantes , allelúia. 

Oratió. 

Oncéde , quaefumus, 

omnípotens Deus , uc 

ünigeniti tui nova per 

m Natívitas líberet , 

fubpeccáti jugo ve- 

férvitus tenet ; Per 

ídem Dóminum. 

AD HORASj utin 

AD VESPERAS. 

Vt in dih Natalis Dominí , 

^ipra. , z$6, omijjb Alle- 

... aim fuo ií. Anu ad 

lagníficau non duplica- 

COMPLETORIÜM , Utin 

i^tüatalis Dominio 257-, 

, % Si Dominica inciderit 

h iicm feqiientem y ex Lee* 

^ne prima fequenti fient 

0^Lsñiones , diyifionihus 

Plisad Aflerifcos ** ; & 

¡Jfí diebus JO. & lu De- 

\temb, ) 

^ DiE XXIX. Decembris, 

I DE OCTAVA. 

AD NOCTURNUM. 

Antipkona &f.éL Noci', 
Prxcedentis Officii Domi^ 
■ nicút. 

De Ifaía Prophéta. 

Le^io ;. Cap. 66, 

HJEc dicit Dóminus : 
Coeliim fedes mea , 
térra autem fcabel- 
lum pediim meórum. Quas 
eft ifta domus quam asdi- 
ficábicU mihi ? &c quis eil »0I- 

¡fte locus qui¿t¡s ffle»1 Om- 
nia haec manur mea fecit ; 
& fada funt univerfa illa « 
dicit Dóminus. Ad qucm 
autem refpiciam i niíi ad 
paupérculum « & contri* 
tum fpíritu , & trcmenicm 
fermónes meos H * 3 ,Q"f 
ímmolat bovem , quafi qui 
interfíciat virum : qui mac- 
tat pecus t quafi qui excé- 
rcbret canem : qui oftert 
oblatiónem , quaíi qui i'án- 
guinem luillurh offerat : 
qui recordáturtliuris«qua(I 
qui benedícat idólo. H«C 
ómniaelegérunt in viisfuis, 
& in abominatiónibus luis 
ánima eórum deleAáta e(t« 
Undé & egoéligam illufió* 
nes eórum ; & quaí timé- 
bant , addúcam eis : quia 
vocávi , & non erat qui reí^ 
pondéref, locútusAim»8c 
non audiérunt : fecerunt- 
que maium in óculis meis } 
& quaí nólui , elegérunt, 
[ *♦ 3 Audítc verbum Dó- 
mini , qui trémitis ad ver- 
bum ejus. Dixérunt fratrcí 
veftri odientes vos , & 
abjicientes propter nomert 
meum : Glorificétur Dó- 
minus , 8c vidébimus in la- 
tiría veílra ; ipfi autem 
coufundentur. Vox pópuli 
de civitáre , vox de tem- 
plo , vox Dómini redden- 
tis retributiónem inimícis 
fuis. 

Bi. Per vífcera. é /. Noc* 
turno Natalis Dominij 247* 
omifTo ritu foUmni « fir fie^ 
de fequentibiu. 
Niij dby Google ^u Diehus intra OS. Natalis Domink Scrmo íánüi B^rnardi 
Abbátis. 
Serm* )• de Naüv* DominL 
Leclio ij. 

NAfcitürus Dei Fílius , 
cuius in arbitrio erat , 
qModcumque vellet elígere 
tempusy elégitquod mo- 
Hdkis eíl , j^rai^rcim pár- 
vulo , & páup«rU matris 
filio , au9 vix pannos ha- 
béret aa invoIvenduniH;}!». 
fépe ad reclinandum. Non 
eA tale judícium mundi : 
iUit ide fáUitur , aut mun- 
dus errat. Seddivinam fallí 
impoflibile eíl fapiéntiam. 
Mérito proindé Se carnis 
pi^iidóntla ininuca eíl Deo , 
& féculi quoque prudén- 
tía, ílultítia Hominátur. 
Quid enim I ChriAus lici^ 
qué 9 qui non fállítur , ele. 
git quod carnl mol,¿íliu& 
eít. Id ergó mélius , id inL 
lius f id pótiús eligendum ; 
& quiíquis áliud dócear > 
vel fuádeat , ab eo tan* 
quám á fedu^re cavea- 
duiíi*. 

I^. Gatidéte, 248. 
DcS^ Thmta Cantuamnfu 
Leciio iij. 

TUotnas , Londáni GiU 
berto & MaAdepa- 
aántibus ortus , litteráruja 
Andia Paviílis felíciter ab- 
íblvil. Rcpetitádeindé Aii- 
l^á, piibliijis munénbus 
cum laude geílis , Arcbi- 
dtáconus Camuarieníis ac 
Regis Cancelláriiis creátus 
cü. Mox Henríeo ejus fi- 
lio iníUtuendo ad»ó(us « tám Theobaldo Cantua- 
rienít Epíícopo fucceílbr 
deñinátus 9 repudia to Can- 
cellárii muñere 9 ad feve- 
riórem difciplínam vitam 
coepit exigere. Magnátum 
in fe véhemens ódíuin con- 
cirávit , quód opes Ecclé- 
íls 9 quas inváferant 9 ref- 
titüere coegiíTer. Henríco 1 
qui EpiTcoposadfervandas 
regni confuetúdines júribus 
Ectléíis contrarias 9 fa era- 
nte nto prsftito 9 volébat 
adigere 9 fórtiter réftítit. 
Ob eam remfededejeüus, 
Sénonas ad Alexandrum 
Papam ie cóntiilit \ á quo 
ct!¡rm in ejus manus 9 de- 
póiito ánnulo 9 Epiícopáni 
cederé vellét , ín fuo gradu 
confíítere juííus eft, Can- 
tuáriam póíleá reverñis, ab 
Epíícopis 9 quos ob violáta 
Ecciéíia? jura á cenfáris fól« 
veré recufábat , no vis ca- 
lúmniis appétitur.HisHen- 
rícus plus aequo tríbuens, 
cum per unum Sacerdótem 
fiare dixiílet 9 quóminijís 
pace fruerétur , áiilici quá- 
tuor gratum fe regi faftú- 
ros «ati 9 trajedo mari 9 
Thomam inEccléfía aggre- 
diuntur : qui ílexis géni- 
bus 9 fe Deo ac beatas Ma- 
ris commendans 9 caput 
impii^ mánibus praecideo- 
dum óbtulit 9 anno Domint 
milléílmo centéílmo íép- 
tuagéíimo. Henricus tám 
atróci faciiK>re perculfus , 
triduo ab omni pené cibo 
abíliauic > auíleramque pro dby Google Diebus intrá 03, Natalis DominL '05 eo egit poeniténtiais. 

JIf,. ProphetiíTa. 248. 

AD LAUDES fit Com- 
memoratio de fancio Tho» 
ma 9 Epifcopo & Martyrc 
Ant, fionum certamen cer- 
távi. í". Adjiiror. Oratio 9 
OApiípotens. xiü. 

DiE XXX. Decembris. 

DE OCTAVA. 

AD NOCTURNUM. 

Antiphonx & 'fí* é IL 
A^o5. prxcedentis Officii 
Dominica, 

De Ifaía Prophéta. 

Leñio j. Cap. 66. 

ANcequám parturí> 
ret , péperit : ánte- 
quám veníret par- 
tus ejus , péperit máfcu- 
lum. Quis audivu un(|uám 
tale ! 8c quis vidic huic si- 
mile \ Numquid partüriet 
térra in die una 1 aut pa- 
ríécur gens fímul , quia par- 
turívit, & péperit Sion fí- 
Jios fuos V Numciuid ego 
qui álios párere fácio , ipíe 
non páriam , dicit Dómi- 
nus ? /¡ ego qui genera tió- 
neincéteris tríbuo, Aéri- 
lis ero , ait Dóminus Deus 
ruus ? [ "^ ] Lxtámini cum 
Jerúfalem , & exultare in 
ea , omnes qui dilígitis 
eam : gaudéte cum ea gáu- 
dio , univer/i c^ui lugétis 
fupeream ; ut íugátis, & 
rcpleámini ab libere confo* 
jadónis eius ; ut mulgeátis , 
& delíciis aííluátis ab om- 
aímoda gloria ejus. Quia hsc dicit Dóminus : £cce 
ego declinábo fuper eam 
quaíi ílúvium pacis « 8c 
quaíl torrenrem inundan- 
tem gloriara géntium quam 
fugétis : ad libera porta- 
bímini , & fuper génua 
blandientur vobis. í ** 1 
Quómodó fi cui mater 
blandiátur, ira egoconfo- 
labor vos ; 8( in Jernfa« 
lera confolabímini. Vidé- 
bitis j & gaudébit cor vef- 
trura « & oíTa veftra quafi 
herba gerrainábunt ; & 
cognofcétur manus Dé* 
mini fervis ejus , & indig- 
nábituriniraícis íuis. Quia 
ecce Dóminus In iene vé- 
niet 9 & quaíl turBo qujr- 
drígs ejus 9 réddere in in- 
dignarióne furórem fuum, 
& increpatiónem niara in 
ilamma ignis ; quia in igne 
Dóminus dljudicábit 9 6c in 
gládio fuo ad omnem car- 
nem 9 & multiplicabunrur 
interíeüi á Dómino. Qui 
fanaificabaniur 9 & mun- 
dos fe putábant in hortis 
poíl iánuam intríníecús i 

Í[ui comedébant carnem 
uillam 4 & abominatió- 
nem 9 3í raurem 9 ílmul 
confumentur , dicit Dó- 
minus. 
1^. Sic DeuSt 949* 
Sermo fan^ti Fulgéntií 

Epífcopi* 

Serm, i, de dupl, Nat» 

Chrijlí. 

Leciio ij\ 

Dlleüíílimi fratres 9 at« 
léndite magnitúdiaej» 
N iv ' dby Google Í9« Diebus intrá OS. 

Írátt» 9 & agnófcite quid 
)eus hómini dignárus eíl 
praerogáre. Chriílus enim 
Dei Fílius , de vero Deo 
Deus verus , 8c unus cum 
Patre naturálicer Deus , 
íémper ex feipfo í'anftos 
Angelos pafcir ; fed tamen 
angélicam natúram Dei F{. 
lius non accépit. Ut aurem 
fuam caritátem Deus com- 
mendáret in nobis , Fílius 
ejus natüram noílram ful- 
cépit ex nobis \ 8c Deus 
unigénitus , qui pañis eíl 
Angelórum « ur étiam hó- 
minum feipium fáceret pa- 
nem j Cimul hóminis 8c 
ániínam fufcépit 8c carnem. 
Accépit utramque veram , 
utraroque íanQam , utram- 
que mundam. Accépit ání- 
snam noílram fine iniqui- 
táie : accépit carnem nof- 
tram cum mortalitáte. Ac- 
cépit ánimam juñam per 
quam noñris animábus }uf- 
títiam rédderet 5 carnem 
vero proptéreá dignátus efl 
habére mor tale m , ut fe- 
cundCim ipfam móriens , 
jnortem vínceret ; fecun- 
düm ipfam étiam refúrgc- 
ret, per quam noílra quo- 
que córpora fufcitáret. 
^. Qui fanClífjcat. z$o« 
Leetio ii}» 

MAgnum myílérium 9 
dileaíffirai fratres. , 
magnum divínje diteílió- 
nis ¡ndícium. HomoDeum 
contemncns , á Dcadifcef- 
üt : Deus hóminem dí)i- 
gens9 ad hóoiines venit. Natalis Dominu 

Diléxit ímpium , ut fóce* 
ret juílum : diléxit infír- 
mum , ut fáceret fanum : 
diléxit perverfum , ut fáce« 
ret redlam : diléxit mór- 
tuum 9 ut fáceret vivum* 
£t quid ampliáis dicam I 
Quandóquidém Deus^hi- 
génitus humánam naturam 
tantúm diléxit , ut eam non 
foliim a poteñáte mali án- 
peliliberáret, veriW étiam 
\\\ feipfo fuper omnes bo- 
nos Angelos in Patris déx- 
tera coUocáret. Natura 
enim qus in primo hdmine 
á malo angelo captiváta 
fuerat , ipfa nunc in fe- 
cundo fuper omnes bonos 
Angelos regnat. Primus ho- 
mo de térra terrénus » íé- 
cundus homo de coelo cáe- 
le (tis. Primum hóminem 
mülier , corrupta mente 9 
decépit : fecundum hómi- 
nem virgo , incorrupta vir« 
ginitáte 9 concépit. In pri- 
mi hóminis cómuge , ne- 
quítia diáboli feduttam de- 
pravávit mentem ; in íé- 
cundi autem hóminis ma- 
tre 9 grátia Dei 8c mentem 
integrara fervávit 8c car- 
nem. Menti cóntulit £r- 
míflimam fidem : carni 
ábílulit omninb libídinem* 
Quóniam ígitur miíerab^ 
liter pro peccáto damnátus 
eíl homo , ideó fine pec- 
cáto mirabíliter natus eíl 
Deus homo. 
fl. Deus ipfe prior, icot 
[ Si nulla eccurrat ¡Jo- 
minica in tridua pofl F^ dby Google biehüs intra 03, 

tam SS. Innocentiiim , hác 
die t omijfd pracedenti Lee- 
úone , legítiir ejiís locó 
Evanselium DominiciB in." 
ira Odavam Natalis Do" 
m/ní, cum prima ex trU 
I>uj kñionihus Homilia « 
fufra , 289. ciim 1^. líraei 
in legem. 291. 

AD LAUDES j pofl 
Hymmtm ^. Dómine. Ad 
Benediaus. Ant* Ecce pd- 
fitus eft. Oratio , Omnf- 
potens , fempiterne Deus, 
dirige aftus noftros in be- 
neplácito tuo, 8(C. 291. 1 

AD VESPERASj fit 
Commemoratio de fariBo 
^Ivejlro Papa , per AnU 
Elégit. f. Beátus. xxüj. & 
Orat, Dcus ♦ qui facrunu 
.infr¿ , 299. 

DiE XXXI. Decembris. 

DE OCTAVA, 

AD NOCTURNÜM. 

AntiphoruE & Hf. é III. 
iíoa. pnecedentis Officíi 
DominicíE» 

Oe Ifaía Prophéta. 

Leñio ;'. Cap. 66» 

VÉnío ut cóngregem 
cum ómnibus gén- 
tibus & linguis : & 
vénicnt ^ & vidébunt gló- 
liam meam» £t ponam in 
€is figaum ; & mittam ex 
<is qui falváti füerint , ad 
gentes in mare « in Afr¿- 
cam & Lydiam r tendentes 
^gittam ; in Italia m & 
^rsciam > ad ínfulas Ion- 
E^ > ad eos qiú aoa.audi¿* . Natalis Dominu »n 

runí de me , & non vldé- 
nxnt glóriam meam : & an- 
nuntiábunt glóriam meam 
Géntibus. [ * ) Et adda- 
cent omnes fratres veftro» 
de cun¿^is géntibus donum 
Dómino in equis 9 & in 
quadrigis , & in kaicis 9 
& in mulis , Se in carrú- 
cis , ad montem fandum 
meum Jerüfalem , dicit Dc^ 
minus ; quómodó í¡ ínfe- 
rant fiiii Ifrael munus in 
vale mundo in domum Dó- 
mini. t ** ] Et aíTiimaní 
«X eis in facerdótes & Le- 
vitas 9 dicit Dómious. Quia 
íicut coeli novi & térra no» 
va 9 qu« ego fácio ftare co» 
ram me , dicit Dómimis « 
íic ílabit Temen veftrum & 
nomen veítnim. Et eric 
meníis ex menfe 9 8c fáb« 
batum ex fábbato : véniet 
omnis caro 9 ut adóret co* 
ram fácie mea 9 dicit Dó* 
minu&i Et egredientur,8c 
vidébunt cadávera virórum 
quit>raevaricátilunt in me ; 
ver mis eórum non mocié- 
tur , & ignis -eórum ron 
extinguétur -, & erunt uí^ 
que ad fatietátem viílóms 
omni carni. 

lyc. Impléti funt. 25 r» 
Sermo íandi Hilárii Epií^ 

copi. 

Lm !• de Trin. n. 24. & %$m 

Leñio if, 

D£i imágc invisíbilíspci- 
dórem humáni exórdii 
non recusávit, & per coi»- 
ceptiónem 9 partum , va¿í- 
tujiiy cunasy omne» b»' 
N V dby Google Diehus intrá 08. Ifatális Pomini. 

noftraB contuinéliaf ee01t, utnoíl Melchtadcm 
óntifex túcrit elefíus.Hu- M 

túrm 

tranfcucurrit. Quid tan* 
¿hm dlgnum á nobis tant9 
dignatiónis afré¿iui repen* 
détur 1 Inenarrábilisa Deo 
oríginis unus unigénítus 
Deus , in corpúlculi hu* 
máni íormam fand» \ir^ 
ginis ütecro infertus accref- 
cir. Qui ómnia cóntiaet y 
& intrá quem & per quem 
cundía funt , humáni par- 
ttls lege profertur ; & ad 
cujus'vocem ArchángeH at* 
que Angelí tremunt « coe- 
lum 6c térra , & ómnia 
muodi hujus refolvuntur 
ckmenta « va^itu infántiir 
•uditur. Qui invisíbilis & 
incompreheusíbilis eñ, noo ius tempóribus Concílium 
Arelare coaÜum eíl ¿ diver- 
íls Gállis t Itáiiast Africz « 
ÜiCpinix 9 Britannisque 
Provínciis ; in quo ínter 
alia ítatútum eft , ' ut uno 
eodemque die Paícha per 
orbepi univerfuní perageré- 
tur. De non repetendo hs- 
reticórum baptífmate lex 
qiioque (ancita eft contra 
^natíAas ; cui Concilio 
c¿un Sylveñer adeíTe non 
potuiílet , ad eum hiíce 
verbis Parres fcrípíerunt: 
Utinam , frater áiWdíBi- 
jne , intereíTe tanti fecü^ 
ífs ! te páriter nobiícum viñi, lenfu) ta¿liíque mo- . judicante , coetus noñer 
derandus , cunis e(l obvo- ' majóre Ixtítiá exultaíTet. lútus. H«c fi quis indigna 
Deo récolet , tanto fe ma- 
lóris beneficii obnóxium 
confitébitur , quantó mi^ 
nüs haec Dei convénerint 
fiíaíeñáti. Non iUe éguit 
lioino éflici 9 per quem 
liomo fa¿b]s eft : ftá nos 
cgúimus , ut Deus caro 
fleret , & habitáret in no* 
bii^ Humiiítas eius noñra 
jsobílitas eft , contumelia 
eius honor nofter eft : quod 
ilie Deus in carne coníif^ 
tens 9 hoc nos vicifsim in 
Deum ex carne renováti* 
15e, Natuseft. 152. 
De S. SyMlro. 
LeBio iij. 

SYivefter 9 EcdéH* Ro. 
mana» Pré£>yter 9 tanta Rogábant ínfuper ut quz 
in Concilio gefta eíTenr» 
necnon éditi cánones 9 per 
eum qui majores Dioecefes 
tenébat 9 ómnibus inílnua- 
rentur. Ipfo étiam Pontí- 
fice 9 data orbi per Conf- 
tantínum pace ; ciim in 
Chrifti dlviaitátem Aríi im- 

Í>íetas erupiíTet 9 Concí- 
ium oecuménicum apud 
Nicasam Bitkynic coa^him 
eft 9 cui fynodo Sylvefter 
intereíTe non pótuit , íed 
qui ab eo mifil íunt 9 tm 
vice prxfuérunt. Sylvefter 
deindé^ per plures adhuc 
annos oíRcio períun¿ius ^ 
óbiit circá aiuium Dómini 
treoentéílmum trigéíiintUB 
quintun. dby Google Díehus intrá OS. NataKs Dominh »9* AD LAUDES, fit 

Commemoratio S, Sylvef- 
tri, Antiph, Ego fum. íf* 
Elégit Dóminiis. xxv). 
Oratio, 

DEas , qui íácrum mi- 
nlílérium fídéliter exe- 
quentes , in gáudium Dó- 
míni fui tribuís benignus 
inrráre : da nobis , in- 
terceilióne beáci SylveAri 
Pontiíicis tui , ut la mó« 
dico fídéles > mercédem 
magnam , quae ipfe es « con- 
fequi mereámur ; Per Dó- 
nuiíunu FES PE RE de FeM 
fequenñ* 

[ Sifiutem in aliqua Ec^ 
cUfia Ve/pera non Jint /lo- 
die de Circumcifione , prop» 
ter occurfum majoris 5o- 
lemnitatis , Pfalmi & An^ 
tiphona funt de Natali Do^ 
mmi 9 ut in reliquis diebus 
intrá Otiavam : Capitulum 
vero & reliqíia , de teflo 
Annuali aat Solemni - ma-^ 
' jaré occur rente « cum Com» 
memoraüone de Circum» 
cifione tantünié I Nvf Digitized by VjOOQIC DIE I. JANUARII. 
I N F E S T O 

CIRCUMCISIONIi 
D O M I N I, 

IMPOSITIONIS NOMINIS JE^Í 

ET OCTAVA NATALIS EJÜS» 
SOLEMNE^MINUS. IN I. VESPERIS. 

Pfalmi de Feria, 
Anu T) Arvulus natu$ eft 

6. Jl nobis 9 8c Filius 
datus eíl nobis : 8c faüus 
eíl principátus fuperhti- 
merum t]vis.Jf. <>. 

Ant* $. C Vocábitur no- 
fiíen ejUs',^ Admirábilis > 
Conltliárius 9 Deus 9 For- 
x\$ > Patev futóri féculi ^ 
Princeps pacis. //• 9. 

Anu i. g. Super fólium 
David 9 8c fuper regnum 
c)us fedébit $ ut confírmec 
iílud y 8c corróboret in iuf- 
títia ufque in fempiter* 
nurn. //. 9» 

Am* ]• a« Ifraél falvá- 
tus eíl in Ddmino falüte 
«terna z. non confund^- 
mini ufque in féculum &" 
culi. //• 45* 

Anu 4. £• Oóminus }u- 
dex nofter > Ddminus lé- 
giferaoñer : iplefaivábit Capitulum. /{Ofluj 

QUod imporsíbile en 
kgi 9 in quo ioürffi 
bátur per caroeffl 
Deus Fíliutn fuum mirteii 
in fimititüdinem caraispe< 
cáti 9 & de peccáto daff 
návic peccátum in carne 
ut juftificátio legis impk 
rétur ia oobis 9 qui m 
fecundúm carnem ambuU 
mus , fed fecundüm ípin 
tujn. 

ifl. Habitá^it ifl nobj 
Verbum plenum grátia í 
verit;átis : Se de plenitiídioi 
eiusnósomnes accépimut: 
quia lex per Móyfen «o 
eft : * Grátia 8c vérioj 
per Jefum Chriñum fa« 
eft. ir. Legem maiidávii 
Méyíés in praeccptis iuíb- 
tiárum 9 & baereditáteiD 
Dómui Jacob : * Gú^ 
Gloria PatiL Repetitur^ 
Habitávit. vfqut ai r 
Jmiu s. Ecclí» 24» dby Google In fe/lo Circumcijionis Dominu Hym nüs. 

DEhilis ceíTent elementa 

Sat diá mentes timor oc- 

cupávit ; 
Foedus seterni ftabilíre 

Jefus 
Coepit amórís. 
Soic de vero rádius , pa- 

terni 
Liíminis puros fine nube 

íplendor , 
Probra peccáti puer ecce 

tin¿^us 
Sánguine praefert. 
btillat excífos púeriperar- 

tus 
Éfficax noxas abolére 

languis : 
Obligar morti pretiófa 

totum 
Stilla cniórem, 
Hac dies nomen tibí com- 

parávit , 
O Puer , pronus quod 

adóret orbis ; 
£t fímul dicii íimulipfe 

Jefus 
Incipis eíle. 
Summa laus Patri ; íímul 

asqua Nato , 
Qui fuo mnndum rédU 

mlt cruóre : 
Par fit ambdrum tibi 

laus per omne , 

Spíritus, asvura. Amen. 

^t' Exalrábitur Deus for- 

tis íálútis mea : ti. Prop^ 

téreá nómini tuo cantábo* 

Ad Magníficat. 
4nf. y. G. duplicandcu 
Propter nfmiam caritátem 
&aza 2 quá diléxh nos 501 

Deus , convívificávlt nos 
In Chrifto, cujusgrátiáel- 
tis falváti , non ex opéri- 
bus , ur ne quis gloriétun 
Ephejf, 2. 

Oratio 9 ut infrá ad Laiideu 

Nulla fit Commemoraúom 

AD COMPLETORIUM. 

Pfalmi & Capiu de Fe- 
ria ; reliqua ut m die Nat» 
Dom. 257. 
AD OFFICIUM NOCT. 

Invit, Fílium Dei fac- 
tum ex mulíere , fadum 
fub lege , * Vcnfte , ado- 
rémus. Galat. 4. 

Pf. 04. Veníte. 2. 
H Y M N ü s. 

FElix dies 9 quam pró« 
prio 
Jefus cruóre cdníécrat ! 
Félix dies ^uá géíliit 
Opus laliítis ággredi ! 

Vix natus ; ecce lá£teum 
Profundit Infans sángui- 

nem : 
Libamen eíl hoc fúneris * 
Amóris hoc praslüdium. 

Intrans in orbem 9 jaúl 
Patris 
Mandáta promptus éxequff 
Statum praeóccupat dienr» 
Et quá poteft fit víftima.. 

Amdre fe facit reum 9 
Poenafque folvit ínnocens^i 
Sub lege fa^^us légifer 9 
A lege nos m ¿ximat. 

QnoChriftusiftu Isditur» 
Lex abrogáta cóncidit ; 
Et íncipit lexsánftior, 
Mansüra femper caritas. 

Tu 1 Chrifte, quod non 
eí! tuum 
Noftro recíde perore i dby Google |o} Jn fcfio Circumcijionis DominL 

Infcríbe nomen , íntimis te in generatiómbus íuís^m^ lufcríbe legem córdibus. 

Qui natus es de Vírgiiie, 
Jeni y tibí ílt gloria 
Ciim Parre , cumque Spí- 

ritu , 
In fempiterna fécula. 

Amen. 
IN I. NOCTURNO. 

Pf, Dómine 9 Dóminus 
nofter. 46. 

Filiiis hominis per car- 
nem mlnor Angelis effecluu 

Anu 6. Quid eft homo t 
quód memor es ejus 1 aut 
filius hóminis 9 quóniam 
viíitas eum \ Minuiíli eum 
pauló minüís ab Angelis. 

Pf. Salvum me faCy Dó- 
mine. 117. 

Hominibus pofl dolores 
& gemitus /alus in Chrijlo 
data. 

. Anu 4. P. Propter gémi- 
tum páuperum nunc exur- 
gam , dicit Dóminus : po- 
nam in falutári. 

Pf Expeüans. cum fuá 
divijione. ijo. 

Chriflus ingrediens mun- 
dumfeipfum pro nobíshof- 
tiam offert. 

Anu z. Holocauflum 8c 
pro peccáto non poftulafti ; 
lunc dixi : F.cce vénio. 

j!^. Proteftor nofter • áf- 
pice , Deus ; "Bl* Et réípke 
ín fáciem Chrifti tui.F/.8j. 
De libro. Génefís, 

Leclioj. Cap. 17» 

Dlxit Deus ad Abra- 
ham : Et tu ergó 
cuñódies pa£him 
meumy &feai«atuump(^ft Hoc efe pa£tum meum quod 
obfervábitis ínter me &. 
vos I & femen tuum poít 
te : Circumcidétur ex vo- 
bis omne mafculínum ; 8c 
circumcidétis carnem pte- 
piitii veílri , ut ílt in Gs- 
num foederis ínter me & 
vos. Infans o£to diérum 
circumcidétur ín vobis , 
omne mafculínum in gene- 
ratiónibus veílris. Tám 
vernáculus , quám empti- 
tius circumcidétur 9 & qui- 
cumque non fúerit de ftirpe 
veílra ; eritque padium 
meum in carne veílra ín 
fcedus «eternum. Máículus 
cuius nriepiitii caro cir- 
cumcíía non fúerit » delé- 
bitur ánima illa de pópulo 
fuo ; quia paQum meum 
írritum fecit. 

Vil. Semen Abraham fervj 
Dómiui, fílii Jacob elefti 
eJus : ipfe Dóminus Deus 
nofter. * Memor fuit verbi 
quod diípófuit ad Ábra- 
la am 9 & Rátvit illud Ja- 
cob in przcepcum 9 8c ín 
teítamentum seternum. Hí» 
Dico Chriftum Jefum mi- 
niürum fuifle circumciíió- 
nis propter verítátem Dei 9 
ad connrmandas promiílió- 
nes patrum : * Memor. Pf. 
104. Rom. 1$. 
De Eoíítola beáti^ Pauli 

Apoíloli ad Romanos. 
Léalo ij. Cap. 2. 

Clrcumcíílo quidém pro- 
deft 9 íi legem obfef- 
ves 9 fidutempi^vaxicát^r dby Google tnfefto Ciraimctfionis Dominu íegis es, circumcífío tua 
prapiídum faftaeft. Siígi- 
íur prarputium juftítias Íe- 
gis cuftófiiat , nonné pras- 
pútium illíus in circumci* 
üónem reputábiriir ? & ju- 
oicábit id quod ex natura 
eft prajpútium , legem con- 
íimmans , te qui per lítte- 
ram &circumciíióncm praí- 
▼aricáior legis es ? Non 
enimqui in maiiifefto , Ju- 
dzus eíl ; ñeque quae In ma- 
nifefto, in carne, eftcir- 
ciimcííío:fed qui in abfcdn- 
oitojudaus eft ; & circum- 
cüiocordisin fpíriiu, non 
[ítterá : cujus laus non ex 
flommibus , fed exDeoeft. 
]^. Novus homo renová- 
Jíjr in agnitiónem fecun- 
dum imáginem ejus qui 
creávitillum.+Ublnoneft 
Oentíhs & Judaus , cir- 
cumcífío & prarputium $ 
Jéd ómnia & in ómnibus 
Chriftus. )^. DicitDómi- 
nusDcus : Qu« prima fué- 
nmt , ecce venerunt ; no- 
va queque ego annúntio. 

De Epíftola beáti Pauli 
Apóftoli ad Gálatas. 
LeBio iij. Cap. j. . 
CI data eflTet lex qua pof- 
^ fct vivificare , veré ex 
«ge eíTet juftítia. Sed con- 
clúfit Scriptúra ómnia fub 
Peccáto , ut promíflio ex 
fide Jefu Chrifti darétur 
credéntibus* PriCis autem 
Qnam veníret fides , fub 
«ge cuftodiebámur con- 
«uí¡ it) eam fidem ^uae m- |o| velanda erat. Itaque lex 
pzdagógus nofter fuit in 
Chrifto , ut ex fidc jufti- 
ficémur. At ubi venit fides , 
jam non fumus fub paeda* 

Éógo ; omnes enim ílílii 
>ei eñis per fidem quae eft 
in Chrifto Jefu. Quicum- 
que enim in Chrifto bap- 
tizáti eftis , Chriftum in« 
duiftis. Non eft Judaeus 9 
ñeque Graecus : non eft fer* 
vus f ñeque líber : non eft 
máfculus , ñeque fémina ; 
omnes enim vos unum eí^ 
tis in Chrifto Jefu. Si au- 
tem vos Chrifti) ergó femen 
Abrah» eftis 9 fecundüm 
promiftiónem haerédes. 

iS¿. Ule eft caput omnis 
principátús & poteftátis 9 
* In quo & circumcífi eftis 
circumciíióne .non manu* 
fañ'A f in expoliatióne cór- 
poris carnis , fed [f In cir- 
cumciíióne Chrifti.)?'. Non 
adjiciet ultra , Sion 9 ut 
pertránfeat per te incir- 
cumcífus : redimémini , 
dicit Dóminus , * In quo^ 
Gloria, t In circumcifió- 
ne Chrifti. Colof, 1. //. 5». 
IN II. NOCTURNO. 

Pf. Deus nofter. isj. 
E,cclefia inje hahens Deum 
in Chrifto inhahitanteM , 
non commovebitiir» 

Ant, 7. d, Oómiuus vir- 
tiitum nobifcum , fufcep. 
tor nofter Deus Jacob. 

Pf. Deus mifereátur. 108. 

Deus in toto orbe per 
Chriftum in térris natum 
cügnofcenduu dby Google |04 Infejlo Circumcijionis Dominím Anu }• c. Deus , confi- 
Hantur tibi pdpuli omnes : 
ierra dedit frudmn luum, 

P/. üt quid, cumfua di- 
vijione. 156. 

ínter hujits miindi cala" 
mitatesfpes in Chri/lo Rege 
& Salvatore noflro coÜo- 
canda* 

Anu i.g. Deus rex nof- 
ter operátus eílfalútem in 
medio terrs. 

Í¡í. Iple rédimet Ifrael 9 
i;¿.£x ómnibus iniquitati- 
bus ejus. Pf. 129. 

Sermoíandti Bernardi 

Abbátis. 

Serm. z. in Circumcif. n,z» 

Leñio iv. 

MAgiuim & mirábile 
racramentum ! Cir- 
cumciditur^ Puer , 
& vocárur Jefus. Quid íibi 
vult iíla connéxk) ? Cir- 
cumcííla nempé falvandi 
pótiüsquám Salvatóris eíTe 
vidérur ; & Salvatóreni cir- 
tumcídere decet, quátn cir- 
cumcídi. Sed agnofce Me- 
¿iatórem Dei & nóminum « 
qui ab ipíb nativitátis fuas 
exordio divínis humana fó- 
dat f ima fummis. Náfci* 
tur ex mullere, fed ciñfoe- 
cunditátis fruÉtus íic accé- 
dat > ut non décidat 1|^s 
virginitátis : pannis invol- 
vitur , íed panni ipfí an- 
gélicis láudibus. hoiioraiv 
tur : abfcónditur in prxfé- 
pio> fed pródkur radiante 
Aellá de coelo. Sic & cir- 
^umcíílo veritátem fuícep* 
. ts probat hiiffianitáris » &. nomen quod eílfuperoinnr 
nomen 9 glóriam indicac 
niajeftátis. 

1^. Deus naviílimé dié- 
bus iílis locütus eft nobis 
in Filio; * Qui cüm fit 
Iplendor gloria Patri$,por- 
tanfque omnia verbo vir- 
tútis fux 9 tant6 mélior An- 
gelis eíl eife¿lus 9 quant6 
differéntius prx illis nomea 
hareditávit. f. Qui anibu- 
lávit in téaebris 9 & non 
eíl lumen ei » fperet in no- 
mine Dómini i * Quicum. 
Hebr. x« //«jo» 

Lectio v# 

Clrcumcíditur, tanquám 
verus Abrahae fílius 5 
Jefus vocátur, tanquám ve- 
rus Fílius Dei. Ñeque enim 
ad inilarpriórum meus lile 
Jefus nomen vácuum aut 
inane portat. Non eíl in 
eo magni nóminis umbra» 
fed véritas. Coelúüs síqui- 
démínditum nomen Evan- 
geliíla teíUtur 9 Quod vo- 
cátum eíl ab Angelo, priuf- 
quára in útero concipe- 
rétur, Et attende verbí 
profiínditátero, Pollquám 
natus eíl Jefus 9 Jefus vo- 
cátur ab homínibus , quo 
nomine vocátus eíl ab An- 
gelo 9 priufquám in litero 
conciperétur. ídem quippc 
& Angeli falvátor & hónií- 
ni5 9 íed hóminis ab incar- 
aatióne 9 Angeli ab iniíio 
creaciir«« 

Hi. Chriílus Jefus férne- 
tipfumex¡nanívit9 formam 
íervi accípiens ; * Propta dby Google Infejlo Cirmmclfionls Dotnini» ^od & Deus exaltávit il- 
lum, & donávit iUi nomen 
quod eíl íiiper omne no^ 
men ; uc in nomine Je Ai 
oniíiegenu fledátur. ]f^.De- 
diríé ut liberáret populum 
íuum , & acquireret íibi 
Domeíi aeternum : * Prop- 
ter.Phílipp. z. X. Mach. 6. 
Le9io v/. 

ET nos j fratreSf cir- 
cumcídi neceíTe eft , & 
íic nomen falútis accipere : 
circumcídi fané , non lít- 
terá , íeá fpíritu & veri- 
táte ; circumcídi , non uno 
membro , ítá rotó córpore 
fímul: á planta enim pedís 
ufque ad vérticem non eíl 
in nobis fániras. Propté- 
rea ^ íicut párvulus adhuc 
in fíde & dile¿^ióne pópu- 
lus cóngruum ubi mandá- 
tum exíguse circumciílónis 
accépit ; íic , ubi crevit in 
vírum pcrfeáiórem , tote 
jubétur córpore bai^rizári, 
qus totíus eíl hóminis in- 
tegra circumcíílo. Hinc eíl 
quód Salvátor noíler & cir- 
cumcídi odávo die , 8c poíl 
annum tricéílmum digna- 
tus eíl crucifígi : cuius íi- 
militúdini morcis cqmplan- 
támur & nos, ut fcribit 
Apóílohis, nimírj^mquod 
novíffimé tráditum eft , ob- 
fervantes. Quas eft erg6 
moráiis circumcíílo noftra, 
niíi quam commendat ídem 
Apóftolus f Viélum f ín* 
quiens , & veftítum haben- 
tes , his contenti íimus.Op- 
timé prorsús circumcídit nost & fupérílua r^fecat 
univerfa , voluntaria hasc 

Eaupertas ,poeniténtiaela* 
or, regularis obíervátio 
düciplínas. 

152. Nos fumus circum- 
cíílo , qui fpíritu ferví- 
mus Deo • & gloriámur in 
Chrifto Jefu , * Non in 
carne fidiíciam habentes* 
f. Salvos nos fac , Dó- 
mine Deus nofter 9 ut 
confiteámurnómini fanélo 
tuo , & gloriémurin laude 
tua , * Non. Gloria Patri, 
*Non, Fhilipp, j. Pf. 105. 
IN ni. NOCTURNO. 

Pf Qui regis. cum fita 
divifione, zzj. 

Chrifti qui Ecclejiarñ 
fiíam tanqnam vineam 
tranftulit &plantavit nomen 
invocandum. 

Ant. t. G. Non difcédi- 
mus á te : vivificábis .nos , 
Dómine , & nomen tuum 
invocábimus. 

Pf. Cántate Dómino • • • 
omnis ierra. 49. 

Nomini Chrijli bcnedU 
cendum : /alus ejus anniin" 
tianda, 

Ant. 5.C. Cántate Dó- 
mino , Scbenedícite nomi- 
ni eius : annuntiáte de die 
in diem falutáre ejus. 

Pf. Dóminus regnávit » 
irafcantur. 51. 

Human itas Chrijli prop* 
terDeum inhahitantemado' 
randa. 

Ant. ?. a. Exáltate Dó- 
minum Deum noftrum 1 
& adórate fcabellum pe** dby Google fotf infejlo Circumcijionu DominL 

áamwSf qiióniam fanc- fuum fadum ex muMere » tum eit. 

Üí, Laetábimur in falutári 
tuo : I(¿. £t in nomine Dei 
Jioílri magnifícábimur. Pf. 

Léaio fanai Evangéliife- 
cundúm Lucani. - 
Lecliovij» . Cap, 2. 

IN illo tempere ; Poft- 
quám coníummáti funt 
dies o^o ut circumcideré- 
tur Puer, vocátum eíl no- 
mea ejus , Jefus. £t réli- 
qua. 
Homilía fanal Cyrilli Ale- 

xandríni Kpífcopi. 

UomiL in Occ. Dominio 

Ínter diverfas. 

Vldimus nuper infán- 
tulumin prsfépi ja- 
centem Emmánuel , 
& humano more íáfciis in- 
volütum , fed á ¿ando An- faaum iüb lege, m eos 
qui fub lege erant redime- 
ret. Ira que redémir ChrlA 
tu» de malediao legis eos 
qui fub lege erant , non ta- 
men eos qui legem íérvá- 
verant. 

I^. Ecce vénio , Deus : 
in cápite libri fcriptum eñ 
de me , ut fácerem volun- 
tatemtuam : * Deus meus, 
vójui Y Se legem tuam in 
medio cordis mei. J^. DeC- 
cendi de coelo 9 non ut £á^ 
ciam voluntácem meam 9 
fed voluntátem ejus qui mi- 
üt me : * Deus meus. Pf* 
;9. Joan» 6. 

Leclio viij. 

REdémit autem : quo- 
nam modo I Illam 
adimplens. ítem alio mo- 
do , fe Deo & Patri in óm- gelórum exércitu divi'nis nibus vr^ nobis obedien- láudibus celebrátum \ n 
namque paftóribus ortum 
ejus annuntiárunt. Deus 
cnim & Pater cxímium 
tune vélutl honórem coe- 
lítibus tríbuit > ur pri- 
mi Chriftum praedicárenc. 
Háaenüs auremper ea quae 
modo kaa funt 9 videámus 
Mosáiciscedentem légibus^ 
quin pótiús eum qui divina 
legem majeñáte íanxir,fuis 
ipfum légibus fubieaum. 
Quam ob caufam doauru$ 
eft fapíeniíífimusPaulus;di. 
cens:Cám eíTémiis párvuli* 
fub elementis mundi era- 
mus ; at ubi venit plenitúdo 
témporis,mií¡tDeus Filium tem ¿xhiben&« qu6 noílr» 
ex Adam praevaricatiónis 
crimen dilderet. Scriptum 
eftenim : Sicut per ino- 
bediéntiam unfus hóminis 
peccatóres conñitúti funt 
multi , ita & per unius obe- 
diéntiam iuíliconílituenrur 
multi* Subjécit ítaque no- 
bifcum legi cervícem ; ar- 
que id^prudenti consílio 
benignáaue accommoda- 
tióne : deceba t enim eum 
implére omnem iuílítiam. 
Nam & cúm fervi formam 
aíTumpíiíret , eam ob cau- 
fam velut in fervórum nú- 
merum afcriptus ratióne 
humanitátis « tributóriun dby Google in f^o Ctrcumcifionis Domírúé fot 

fxa¿i6ríbus una cum áliís opóneat nos falvos flerú didrachma folvit, quamvis 
satura líber eíTet , ac nuUi 
vedigális ut filius. 

I^» . Per inobediéntiam 
uníus hómiais peccatóres 
conilitiiti fuñe multi, & 
íet uníus obeditiónem iufti 
conítituentur multi; "^Ut 
íkut regnávit peccátujn in 
mortem • ita & grátia reg- 
net per juílitiam in vitam 
ster nam« )^. Benedi£tióneni 
dabic Legiflátor : ibunt de 
virtiíte in virtútem ; * Ut 
ílcut* Rom, 5* F/. 8s. 
Leclío ix. 

CUm ergó illum víderis 
ferváre legem 9 cave 
oiíendáris ; nec Ínter fer- 
vos líberum coUoca , fed 
divíni consílii alcitüdinem 
póiiiis mente reputa. Igi- 
tur cum offcáva dies adve- 
íilíTetquá diecarnis circum- 
cifio ex legis prsfcripto 
ÍJeri folébat 9 nomen ácci* 
pit 9 nimíriim Jefus, quod 
expónitur 9 Salus pópuli. 
Sic enim Deus & Pater no- 
minári Filium fuiím vóluít 
ex mullere fecundum car- 
nem génitum. Tune enim 
cene faftus eft falus pó- 
puli i nec uníus tanti'im 9 
fed muhórum 9 quin & óm- 
nium génciuni 9 ac uni ver- 
lie terrse. £6dem ígitur 
témpore circumcifus eíl9 & 
nomen accépit. 

üjL. Non eíl in alio áli- 
quo falus ; * Nec enim 
áliud nomen eíl fub coelo 
(Utum homínibi^s , in quo f. Omnis qui invocáve*» 
rit nomen Dómíni , falvus 
erit j * Nec. Gloria Patri* 
Repetitur If/L, Non eíl. u/- 
que ad "t. Aclm 4. JoéU z* 
Te Deum. 
t* Sacerd. AíFerte Dó- 
mino glóriam & honórem: 
m. AfferteDómino glóriam 
nómini eius. P/. o$. 
A D L A U D E S. 
Pfalmi de Ifominica ; 
CantU'um de Ñau Domini 9 
2 $4* 

Ant. A Ngelus Dómini 
8. G. ¿jL api}áruit Jofeph , 
dicens: Páriet María Fi« 
lium ; & vocábis nomen 
eius ^e fu m. Matth, i. 

Anu 4. E. Non cognof- 
cébat eam 9 doñee péperit 
FíHum fuum primogéni- 
tum. Matih. u 

Anu I. f. Confummátl 
funt dies o£to ut circumci- 
derétur Puer. Luc. z. 

Ant. 7. a. Vocátum eíl 
nomen ejus Jefus , quod 
vocátum eíl ab Angelo , 
priufquám in lítero conci- 
perétur. Luc, z. 
Ant, j. a. Omncs Pro- 

Ehétse teílimónium pérhi- 
ent 9 remiíHónem pecca- 
tórum accípere per nomen 
ejus omnes qui credunt in 
eum, A^. 10. 
Capitulum. Tif.z. 

SAlváror nofter Jefua 
Chriílus dedit femetip. 
fum pro nobis 9 ut nos re- 
dímeret ab omniiniquitá- 
te > & muodáret ubi pópu* dby Google •jo« Infefio Circütncijionis Dominí lum acceptábilem, fedató- 
rem boiiónim óperum. 
H y M N ü s. 

NOxium Chridus fíitiul 
introívit 
Innocens orbem : Pater 9 

inquit , adfum ; 
Víndices pofcat ( vénio 

Í)arátus ) 
ti(> poenas. 
Non placer fufus crúor hoA 
tiárum : 
Quod mihi aptaíli , Pa- 
ter f ecce Corpus ; 
Agnus implébo móríens 

figuras 
Verus inanes. 
Dixit; & Patris venerátus 
iram , 
Súílinet vulnus síllcis 

cruentas : 
£t jugum legisfubit ipfe, 

iervis 
Ut juga demat. 
Jam nihil carnem fpoliáre 
p rodé (I ; 
Sed iinbs cordis refe- 

cáre fibras , 
Hócopus: talinovafan- 

ciunnir 
Foedera lege. 
Summa ísus Patri ; íimul 
aqua Nato 9 
Qui firo mundum redi- 
mir cnió^-e : 
Par íit ambórum tibi 

laus per omne , 

Spíritus Y asvum. Amen. 

^. Apud Dóminum mi- 

fericórdia , I^. Et copiófa 

apud eum redémptio. P/. 

K29. 

Ad Benedifius. 
AnU 2. duplicandeuCúm mórtui eflfétis in deliflis. 
& prspúrio carnis veil 
trae, convivificávit vos cu m 
Chriílo 9 donans vobis óin- 
nia deliáa 9 allelúia. Coloffi 
a. 

Oratio. 

DEUS9 aui pro nebis 
homo taOus 9 hodier- 
na die circumcídí, & Sal- 
vatóris nomen accípere vo- 
luiíii : concede propírius^ 
ut carnis renuntiantes opé- 
ribus 9 faliítis asterns prz- 
mium per invocariónem 
-ian^^t tui nóminis conle- 
quámur. Qui vivís & rcg- 
nas 9 &c. 

AD HORAS.^ 
Doxolagia 9 Qui natus et 
de Vírgine9 ur in die Nata" 
lisDomini. 

Pfalmi de Dominicam 

AD P R I M A M. 

Ant. 8. G. Ángelus. 

In HL. br, f. Qui natus 

es * de María Virgine. 

Matth*u 

AD TERTIAM. 
Anu 4* E« Non cognof- 
cébat. 
Ca pitulüm. lf.6i. 

Dlcire filiae Sion : Eccc 
Salváror ruus venir : 
ecce merces ejus cum eo , 
& opus eius coram illo. 
Ervocábunr eos9 Pópulus 
fanüus 9 redempri á Dó- 
mino. 

Itt. ^r.Mifít verbum íuuoH 
*8c fanávir eos , * Alle- 
lúia 9 allelúia. Miíir. f* Ft 
crípuitcos * de intcritió- nibus eórum AUelúia. dby Google In fejlo Circumcifionis Domins. GJóría. Miíit. Pf. io6. 

ir. Ipíe ell Deus miíért- 
cors ; Hí, Et propírius fíet 
pcccáris eórum. fV". 77. 

AD SEXTAM. 

Anu I, f. Confummáti 
funt. 
Capitülum. Ephef. i. 

GRatificávit nos Deusin 
diledo Filio íüo , in 
que habémus redemptió- 
nem per sánguinem ejus , 
Kmi^¡óne^1 peccatórumfe- 
cuadúm divítiasgrátiae ejus 
quae fiíperabundávit in no- 
bis. 

IJí. hr, Salvávic eos Dó- 
minus * de manu odién- 
tium , * AUeluia , alle- 
lúia. Salvávit. f. Et redé- 
mit eos * de manu inimí- 
ci , ♦ Allelúia. Gloria. Sal- 
vávit. 

f. Salvávit eos proptcr 
nomen fuum , l^. Ut notam 
íáceret poténtiam fuatp. 
Py. 105 • 

A D N O N A M. 

Ant. }. 9. Omnes Pro- 
phétae. 
Capitülum. Rom. 10. 

OMnis qui credit in il- 
lum , non confundé- 
tur. Non ejiím eft diftínc- 
tio Juáxi^ik Grasci : nam 
Ídem iJónunus ómnium 9 
dives ín omnes qui ínvo- 
Caiu jllum. Omnis cnim 
quicumque invocáverit no- 
tntii Dómini , falvus trit. ^ 
i^. br, Sperent in te * qui 
novérunt nomeii tunm , * 
Allelúia , alltluia. Sperent. 
t* Quóiúam non d^reli- quifti * qu«rentes te , Dó- 
mine , '*' Allelúia. Gloria 
Patri. Sperent. PJ\ 9. 

'f. Propter glóriam nó- 
mini rui , Dómine , libera 
nos ; 1^. £t propitius tilo 
peccátis nollris .^ propter 
nomen tuum. Ff, 78. 
AD 11. VKSPERAS. 

Pf. Dixit Dóminus. z8. 

Chrijli divinitas ^ regnum 
& facerdotium. 
Anu r^ Hriftum Jefum 
I. D.V^ propófuit Deiis 
propitiatiónem per fidem in 
sángiiine ipsius. Rom. ;• 

Vf. Coañtébor... in con- 
cilio. 29. 

Laus Deo oh Rédempto- 
rif adventum. 

Anu t, Redémit nos de 
maledi£to leéis , ut in gén- 
tibus beneoídiio Abrahae 
fíeret in Chrillo Jefu. Cfl- 
lau ^ 

Pf. Beátus vir. 29. 

Chrijli laus 1 quo adve» 
niente 9 lux oritur. 

Anu 3. a. Ipfe eíl pax nofl 
tra 9 legem manaatórum 
decrétis evácuans , ut dúos 
condat in femetipfo in 
unum novum hóminem. 
Ephef. i. 

Pf. Laúdate, púeri, Dó« 
minum. 30. 

De¿ laus ob fidelium per 
Chrijium exaltationem Sr 
multiplicationem. 

Ant, 4. d. Cognóvit Dó- 
minus qui íunt e]us ; & dif- 
c^dat ab iniquitáte, omnis 
qui nóminat nomen pó^ dby Google ^ To Sabbatis á Circumcifione ad Septuag. 

Pf. Conñtébor. • . • quó- Áudi vocantes nos , tui 
fliiam. 115. 

Supenxaltatum Chrijli 
nomen ceUbrandum. 

Anu 5. C Nemo poteft 
dícere , Oóminus Jefus 9 
niíi in -Spíritu fan£to. i. 
Cor. iz. 
Capitülum. Colojf.^* 

OMne quodcumque fá- 
citis in verbo aut in 
opere , ómnia in nomine 
Dómiai Jefu Chrií^i , grá- 
tias agentes Deo & Patri 
per ipfum- 
Allelúia , allelúia. Hí. Vo- 

cábis nomen ejus Jefum: . 

ipíe enim lalvum faciet pó- tcrnam , qui créditis in i 
pulumfuum á peccátis eó- mine Filii Del. i. Jo(i^ 
Allelúia. Matth. Qui gloriámur nomine* 
, Qui natus es de Vírgii 
Jefu , tibi íic gloria 
Cum patre , cumque S 

titu, 
In fempiterna fécula. 

Amen. 
ir* Confitébor nóminiÉ 
Dómine ; i;¿. Quóniaiiil 
num eft. /y¡ 5j- i 

Ad Magníficat.^ 
Anu 7. G. duplicam 
Vham sternam dedit i 
bis Deus : & haec vit^ 
Filio ejus eft ; ut fdi 
quóniam vitam habétkl jiim. Allelúia. Mattn, x 

H Y M N U S. 

VI¿tis fibi cognómina 
Sumant tyranni gen- 
tibus : 
Tu , Chrifte , quantó dig- 

nii'is 
Ab his capis quos liberas ! 
Non álterum mortálibus 
iEgrls quod ínvocent da- 
tura 9 
Refúrgerent quo mórtui, 
Perenne per quod víverent. 
Tanti quod illi cónftitit, 
Toto quod emptum sán- 

guine, , 

Noftro-ne rursum crimine 
Insana gens delébimus ? 

Sacro pati pro nomine, 
Summi lit inftar múneris : 
Amara non mors ámpliiis, 
JFit mors per hoc ama- 
bilis. 
Tu qui vocári fúftincs , 
/efu t l'alus mortállum 1 Oraúoyutfuprá ad Lam 
CommmemordU fiof 
Bafilii Magni , Epifiopt^ 
Docl. Anu Beátus oui i 
cogitar, f. Beátus hoi» 
ut in Communu yxsi* Ot^ 
tio. Excita, xxxiv. 

I Si fit Sahbanm , J 
Commemoratio de po0 
nica Ínter Circumcifiofíf^ 
& Epiphaniamm Ant, Je? 
mías. 119. f. Vidérunt.ií 
fray jii. Oratio , De* 
qui in Unigénito. 2iJ*h 
AD COMPLETORI^'7 

Omnia ut indie íioí^ 
Domini, 257. 

SABBATIS 

ANTE Dominicas 
á Circumcifione ad Septt» 
geiimam. _,„ 

IN VESPERIS. 

Pfalmi de Pfalterio.ft^ 
fola Antiphona fequenv* 

4nt.h o. ChxiñusJm' dby Google Dominicis á Circumclfione ad Septuag. m 
hOüS eíl nobis fapiéntia á ^« Vidérunt omnes tér- Deo , & juílítia , & fanc 
tiiicátio & redémptio. z. 
Cor, I. 
Capitülüm. lfauBA¡i* 

1N voce exulta tiónis an- 
auntiáte : aiidítum fá- 
cite hoc ) & eiferte illud 
ufque ad extrema terrs. 
JDícite : Redémit Dóminus 
fervum fuum Jacob. 
H Y M N u s. 

VErbum quod ante fé- 
cula 
Siau paterno náfceris , 
Recens homo fub témpore 
£ Virginis prodis finu. 

Fatále rumpis vínculum 9 
Quo nos Adámus néxuit : 
Keddes quod ille pérdidit : 
Spes iUa tecum náícitur. 

Jam dura difcis pérpeti 
Quae ierre par fontes fuit : 
Orbisfalúti^flétibus 
Prxiiidis in cunis puer. 

Fis pauper , indigéntiá 
£t nos tuá ditéfcimus : 
Luges , tuis & lácrymis 
Totum lavas muhdi fcelus. 

Pannis opertus vílibus 

Lates f recumbens in íbecu: 

Homo , fuperbi4& Deum 

Panni , fpecus non déde- 

cent. 

A Patre miíTus , pérditi 

S^ui fa^us es mundi lalus) 
efu , períre non fínas 
Tot c[uos emis labóribus. 
Qui natus es de Vírgine» 
Jefu , tibi íit gloria 
Cum Patre , cumque Spí- 

ritu» 
Ip fempiterna fécula« mmi terr» '91. Salutár« 
Dei noílri. P/. 97. 
A¿ Magníficat. 

Antiph, &Uratio 9 ut i'n- 
frá in quolihet Sabbato, 
AD COMPLETORRJM. 

Pfalmi ut in P/alterio. 
Anu & Ujfmnus , ut infrá 
in Dominicism 

Capitulum & Vlf,, hr. ut in 
Pfalterio pro feriis» Ad 
Nunc dimittls. i4nf. ut in^ 
frá in Dominicis. 

Cetera ut in Pfalterio f 
omijjis Precibus* 

DOMINICIS 

á Circumcííione adSeptua* 

geílmam. 
AD OFFICIUM NOCT. 
Invit. Jeílun de María 
natum 9 * Veníte , adoré* 
mus. Matth- i. 

Pf, 94, Veníte. z. - 

H Y M N u s. 

TT» Ac , Chriíle^oñrí grá^ 

Defun£te tot labóribus , 
Ut mente grata , ííc piig 
Hos praedicári cáatibus. 

Caíls paren tis in íinu 
Inclúfus ardébas pati : 
^ternus ut difcas mori ^ 
Mortále corpus índuis. 

Vix natus, imbellis puef 
Acüta fentis frígora ; 
En vile pro molli thoro 
Fcenum tibi íiippónitun 

Amóre te facis reum : 
Fers fponte pcenas íaaom 

cens 
Nec eximís te légibus , 
Suprémus ipfe lé^f^n dby Google } X » Dom ¡nicis á Circumcijione ai Septuag» 
Qu¡ primus excísá crúor * Veré in Dómino Deo E parte ftillat córporis 
Membris micans ex ómni- 
bus , 
Torrentis inftar próruet. 
Qui muero latentes ne- 
cat, 
ídem tuum peftus fodit ; 
Et quo cadébant párvuli , 
'Hoc tu cadébas viílnere. 

Exul Deiis promprá fuga 
Tuae faluti cónlulis/ 
Intrás Pharon verax Deus , 
Miílus diis mendácibus. 
Qui na tus es de Vír- 
gine , 
Jefu , tibi íit gloria 
Cum Patre y cumque Spí- 

ritu , 
In fempiterna fécula. 
Amen. 
Pfalmi de DoTninica, 
IN I. NOCTURNO. 
Anu I. a. Deus ex fé- 
mine David fecundíim pro- 
miffiónem edáxitlfrael Sal- 
'vatórem Jefum. Añ. i j. 

Ant. 2. In útero habens 
de Spíriru fanfto , péperit 
María Fílium fuum prirao- 
génitum. Matth. i. 
^ Anu 8. G. Ipfeeílpax 
noílra , folvens inimicítias 
in carne fuá , ut reconcí- 
liet Deo. Ephef. 2. 

f. In fplendóribus fánc- 
tórum, ¿t. Ex útero ante 
lucíferum gcnui te. Pf. 
200. 

Lecliones ut infrá in qua- 
libet Dominica, ^ 

Vf.. j^ Ecce nos venímus 
ad te /Dómine : tu enim 
es Dó minus Deus noíter ; noftro falus Ifraél. X^. Pa^ 
ter miíit Fílium fuum Sal- 
vatórem mundi. ♦ Veré. 
Jerem, j. i, Joan. 4. 

I^. ij, DóminusEÍeus ve- 
rus eíl : ipfe Deus vivens 
& Rex fempiternus : * Ab 
indignatióne ejus commo- 
vébitur térra , & non fui- 
tinébunt gentes commina- 
tiónem ejus. )[''. De ore 
Verbi proceder gládius ex 
utráque parte aciltus , ut 
in ipfo percútiat gentes; 
& ipfe reget eos in virga 
férrea. * Ab indignatiónei 
Jerem. 10. Apoc. 19. 

I^. iij. Ecce dies véniunfi 
dicit Dóminus , 8c fufci. 
tábo David germen juf- 
tum : & fáciet judícium 8c 
juftítiam in térra : * In 
diébus illis ^ t Salvábirur 
Juda , & Ifrael habitábit 
confidenter. f". Si áliqui 
ex ramis fraéJi funt, prop- 
ter incredulitátem fraÓi 
lunt : fed & illi íi non per- 
máñíerint in incredulitáte, 
inferen tur. * In diébus. 
Gloria. íf Salvábirur. Je- 
rem. 25. Rom. II. 
IN 11. NOCTURNO. 
Anu j. Á. Grátias Deo 
qui nos tránílulit in reg- 
iium Fílii dile^tiónis fuae , 
in quo habémus redemptió* 
nem , remíífíónem pecca* 
tórum. Colo^. i. 

Anu 4* E. In ipfo cóo- 

dita funt univeriá ; 8c ipfe 

eíl ante omnes , & óinnu 

in ipfo conilant. Compl^- 

cuit dby Google Vominicis á Circumcífione ad Sepiuag. ) i| eult per eum reconciliare 
ómnia in ipfum. Coloff. x. 
Anu ^ a. Sicut accepií^ 
tls Jefum Chriílum « in 
ipib ambuláte ; quia in 
ipíb inhábitat omnis ple- 
jiitiido diviaitátiscorporá- 
üter. Coloff. 1. 

y. Unxit te , Deus, Deus 
tuus óleo Istíiiae , Yl* Pne 
consórtibus tuis. Pf. 44. 

Leciiones ut infrá in qiu- 
íihet Dominica. 

¥1. iv. Ecce dies vénient, 
dicit Dóminus , & fériám 
dómui Ilrael & dómui Juda 
foedus no vil m ; non íeciin- 
duin padum quod írricum 
fccérunt ; * Sed hoc'erit 
padum quod feria m cum 
domo Ifrael poíjdiesillos: 
Dabo legem meam iti vii* 
céribus eórum , 8c in corde 
eórum i'cribam eam. ifí* Si 
illudpriíis culpa vacaíTet 1 
con ütic^u^ fecundi locus 
iuquireriínir» * Sed. Jerem. 
31. Uebr 10. 

H' V. In diébus illis , 8c 
in témpore illo, aitDómi* 
ñus , vénient fílü - Ilraél y 
ípfi & fílü Juda ílmcil : am- 
bulantes 8c flentes prope- 
rábunt , * Et Dóminum 
Deum fuum quasrent. t, 
Cum converfus ftierit If- 
rael ad Dóminum 9 auferé- 
tur velamen. ♦ Et Dómi- 
num. Jerem* $o. z. Cor. 3. 
fji. v;. Adinvénit Deus 
noÁer omnem vium difci- 
plíns, da trádidit illam Ja* 
cob púero fuo , 8c Ifraei 
dile¿^o fuo : poíl base '*' lu 
Parí HyOnaliif terris vifus eíl, 8c cum ho« 
mínibus converfácus eíl. 
Xr, Deus erat in Chriilo 
mundum reconcílians ílbi. 

* In terris. Gloria. * la 
terris. Baruch 1.2. Cor, <• 
IN IJL NOCTURNO. 

Anu 6. Deus Fílium fuum 
miíit benedicentem vobis , 
ut convcrtat fe umifcjuif- 
que á nequítia fuá. Ad. \. 

Ant, 5. a. Hic eíl lapis 
qui faQus eíl in caput án« 
guH f 8c non eíl inalioáli- 
quo falus. Aü. 4* 

Anu j. c. Vobis honor 
credéntibus ; non credén« 
tibus áutem fa¿^us eñ lapis 
ofíenílónis 8c petra fcán- 
da)i. I. Petr. i, 

• f, A Dómino faftum eft 
iñird 1 1^l. Et eíl mirábiie ia 
óculis noñris. Pf. 1x7. 

Lediones & 9^V¿Vf., ut in* 
frá in qualibet Dominica» 
Te Deum. 

'ff, Sacerd. Fílü Sion exul- 
ten t in Rege fuo y i;¿.Lau. 
dent nomen ejus in choro. 
Pf' 149. 

AD LAUDES. 
Pfalmi de Dominica* 
Ant. \T Enit Fílius hó-i 
5 . C. V minis quasrere 8c 
falvum faceré quod períe- 
rat. Liic. 19. 

Ant. 2. In própria venit, 
8c fui eum non recepérunt. 
Joan. I 

Ant. I. a. Quot^uot re- 
cepcrunt eum , dedit eis po* 
teítárem fílios Dei fíeri, 
his qui credunt in nomine 
ejus. Joan. x. 

O* dby Google 514 Dominuis a Ciraimcifiont adSeptuag* AnwjA. Nonconfúnditur. 

Can TIC UM. Ifaix, 12. 

De Saivatoris adventiu 

COnfitébor tibi , Dómi- 
ne , quóniam iráuis es 
mihi : * converlus eñ furor 
tuus 9 & confolátus es me. 
Eccc Deus falváto^^ 
meiis ; * fiduciáliter agam , 
& non timébo. 

Quia fortitiído mea 8c 
laus mea Dóminus 9 * & 
fadus eñ mihi in faíiítem. 

Hauriétis aquas in gan- 
dió de fóntibus Salvaró- 
ris; * & dicétis in dieilla : 
Conñtémini Dómipo , & 
invócate nomen ejiís. 

Notas fácite in pópulis 
adinventiónes ejus : * me-^ 
mentóte quóniam excellum* 
eft nomen ejus. 

Cántate Dómino , quó- 
niam magníficé fecit : * 
annuntiáte hoc in univerfa 
térra. 

Exulta 8c lauda 9 habi- 
tátio Sion : * quia magnus 
in medio tuí SanQus lírael. 

[ Dícitiir tantum iu Offic. 
de Tempore. ] 

Ant. Non confúnditur 
firatres eos vocáre , dicens : 
Nuntiábo nomen tuum frá- 
tribus meis. Hebr. 2. 

Anu 8. c Partícipes 
Ghriíli efFefti fumus : í¡ 
tamen inítium IbbftántiaB 
€jus ufqué ad fínem firmum 
retineámus, Hebr. 5. 
C A P i T üL u M. Ephef. 4. 

OCcarrámus omnes in 
unitárem fídci, & agni- 
liónls Fiii^ Peí, in virum i reffl| perfedum , in menfúraa. 
státis plenitúdinis Chríftí {] 
ut iam non fimus pámdu 
fluduanteSf Be circumféfilH 
mur omni vento doñrúw. i 

H Y M N U S. 

Divine , crefcebaí 
Puer , 
Crefcendo difcébas mi 
Hsc deñináta tune en 
Mortis tua? praelúdiai 

Satus Deo y volens ti _ 
Elegir obfcürum patreiO' 
Qui fecit «ternas domoCí 
Domo latet fiib páupeí 
Coelum manus qus fii 
nent , 
Fabrílé contreftant opi 
Suprémus aílrórumpai 
Fit ipfe vilis ártifex. 
Tremenda cujus prxpfii\ 
tes 
Mandáta portaqt Spírínitu. 
Cui pronus orbis fúbdiniri; 
Se fponte fabro l'iibiicit. 
Qui natus es de Vírginei 
Jefu , tibi fit gloria 
Cum Patre , cumquc Spí« 

ritu 9 
In fempi terna fécula» 
Amen. 
f. Intende , prófperé pro- 
cede , 8c regna , V^. Proptei 
veritátem , 8c manfuetüdi- 
nem \ $( juílitiam. PA 

44» 

Ad Benedi¿^us. 

Ant. & Oratio , infrá /« 
qiialibet Dominica. 

Deindé , á die ij. Jamta» 
rii ufqué ad Fr¿efentatj0' nem üomini , excepús /'«/IfliJ 
& Octava irítegrá Epiph^M 
ttioí , & Feflis 4^nuaVibuS y Google 


cwrraiu) §orumqu£ OSa- 
vif , i$r Commem^ de Fir* 

r'uüeipara , p^erAnu 1f* 
Orat. ut fequitur* 

Ant. Péperit María Fí- 
lium fuuni primogéoitum 9 
& panaú euoi iavolviC 9 8c 
reclioáviteum In ptrsTépíoi 
Luc» u 

t* Confiteannir tibí, 
Qius , pópuli omnes : ,l|l» 
Terra dedic frudiun üiuau 
PJ.66. 

DOréLtiOm 
Eus, qui faliUis cter^i 
o» 9 beátae Mari» vir« 
g¡»{ót« foecundá huonáno 
gencn premia píeíliníti \ 
trihue 9 quasfuinvs 9 nt ipu 
um pro nobis intercederé cokSaitf fitf úriis es iti térra « 
Se quafi vtátor deciínani 
ad manendum i Quaré iU* 
tiirus es velut vir vagus 9 ut 
fortis qid non poteft iáU 
vare? 

i^nte Epiphatúam 9 >Sei« 
^[]im Itt. br. diciu cum J^ 
pUfi Alldüia. in ñm ; 6t 
fie md Sextam 6t ífonam* 

Kt, hr. Salvábisme, Dó« 
akíne 9 * A conrradidióni- 
büs pómili mei. Salvábis» 
f. Cuftódies me * in ca- 

Sur géatinm 9 ^ A contra- 
iaiómbus. Gldria Patria 
Salvábis. Xm Reg. aa» 

Ür» Narxibonomcntiiant 
Giéxtíbus meia : lt&« Iniité«- 

dio Eccléfíaí laud4bo te»- 

untiámus,. per quam Me- . P/t ai. 

túimus auSórem vite íuC- Oratio 9 ut infrÁ in dua- cípere Dómkium ooñnun 
Jefiua, Chriíhim Ffliiiiil 
tuua ; Qai tecuin. 

AD HORAS, 
J'Míe^tflfia^Quí natus es«k 
Vírgine|ttiyuprd odLauiñi* 
A Dicitur etiam ¿n Oáic* 
SS.ad Horas.] 

AD PRIMA M. 

. Anu i. C. Vcnit. 

MIHU^n Ir. Qttt natus 
« * de María Víi^ine. 
Matth. t. 

, ( Dicitur tantüm in Offic. 
^Ttmptíri^ &deB.Ma' 
rkV.Y 

AD T.ERtlAM.. 

Anu z. In própría venii^ 
CAPITWLOMé /er¿W. 14. 

EX[>eaátioHhi<áiS«l^. 
tor (¿lia itt i¿is|>OK0. Ubei Dominica ^ nifialim 
twt€t¡tr* 

AD SEXTAM. 

Anu X. a. Quotquot. 

Ca^itvlum; Ephtfii^ 

PRcdeftnlávxt nos Dctíg 
in adoptiónem íákárwm 
per Jeüíai Cbriítum in ip^. 
fwn 9 íeiniíidCuti prdpóií* 
tnm voluntaos ítMe in lau*^^ 
dem glorias fffátia fn^« 

]|t. ¿rr. Cpfe invocábit 
me : "*" Pater nieus es tu. 
Ipié. f. Deus tneus * Se íkf* 
cqpcor íaiütis me». ^ Pa* 
ter. Gk^ría Patrí. Ipiké . 

f. Epp primogénituflt 
pooam ilUim, isi. ExceU 
í Um 1^ sépbt» Mr rií, PA • 

Oii dby Google Ii6 Dominicis ú Circámcijione ai Septüag, AD NONAM- 
Anu 8. c« Partícipes. 
Capitulum. I. Cor. 1$. 

PRimus homo de térra , 
terrénus : feaindus ho- 
mo de ccelo , coeleílís : 
qualis eerrénus , tales & 
terréni ; & qualis coeleílís , 
tales & cceleíles. Igitur íi- 
cut portávimus imáginem 
terréni » portémus 8c imá- 
ginem coeleñis. 
];¿. br. Exultávit ut gi- 

fis * Ad currendam viam» 
xultávit. t. A fummo 
ccelo * egréíiio eius , ♦ Ad. 
Gloria Patri. Exultávit. 

X^. Occurfus eius uíque ad 
fiímmum eius ^ jB¿. Nec eft 
qui fe abícondat á calore 
eius. F/. i8. 

AD VE SP ERAS, 
Pfalmi dé Den^iniccu . 
iJnr.XTOn mifit Deus 
8.C. 1^ Fílium fuumin 
mundum , ut iádícet mu^i- 
dum , fed ut falvétur i9un. 
dus per ipfum. Joan. ; • 

. Anu $. C. Qucm miíit 
Deus , verba Dei lóquitur \ 
non enim ad mensiiram dar 
Deus Spiritiun. Joan. \. 

Anu 4. E. Pater díligit 
F(lium ; & ómnia dedit in 
manu eius. Joan. )• 

Anu 1. d. Quxcumque 
Pater féccrit . hafc & Fí- 
lius funíliter tacit ) Pater 
enim ómnia demonílrat ^i 
qux ipfc facit. Joan. 5. 

An%. %• Quiverbummeum 
auditf &crediteiquimiíit 

Í^e , habet vit|un agt^riuun. Gapitulum. Añ.xo^ 

VErbum miíit Deus fl- 
liis Ifrael 1 annúnrians 
pacem per Jefum ChiiC- 
tum : hic eíl ómnium IDá* 
minus. 

H Y M N U S. 

CHriíhis tenébris ^bfi* 
tam 
Luñrando Judsam docet t 
Gens obftináto péüore 
Chriñum docentem réC- 
]^it. 
Seí'e Deum ílgnisprobat: 
Surgunt fepulcris córpora \ 
Erepta muto vox redit , 
Ciaudo gradus, casco dies. 
Gens dura , íledl néicia» 
Aures íacris íermónibus 
Obtürat; & folem fugitf 
Amóre nodis pérdita. 
Nos lumen ambímuSf 
Patris 
In quo refulget cláriras } 
Ne méñtibus fubrépere 
Tetram finas caliginem. 

Nunquám recédas a püit 
Lux íempiterna « córdibus ; 
Te veritate fdlgeant t 
Te caritate férveant. 
Qui natus es de Vfr« 
gine, 
Jefu t tibí fit gloria 
Cum Patre % cumque ^ 

ritu, 
la femptteraa íBcuk. 
Amen. 
t* Tu es ipfe rcx nieui 
& Deus ipeus • ^* Qj'* 
mandas falütés Jacob. Yf* 
4}. 

A¿ Magníficat. 
Anu & Oratioinfra^ Uk dby Google Fériís á Circumc^tu ai Sepiuag» Ií7 Deindeñt Commem. éU 

Firgine Ueivara 9 ut dic" 

tum efi in Laudibiu , per 

mAnU ií. & Orau fequentes. 

Anu Beátus venter qui 

teportávit, & úbera quae 

fiudíli. Quinimm^^eáti 

qui áudiunt verbUHpei , 

«cudódiunt illud. Cfic. ii. 

t. Benedixifti , Dómine^ 

terram tuam : ](¿. Aveitifti 

captivitárem Jacob. P/. 84* 

^ Orado , Deus' • qui falú- 

tis. utfuprá in Laiidibiis» 

AD COMPLETORIUM, 

Pfalmi de Dominica, 

Anu z. a« £go fum lux 

mundi : qui féquitur me ^ 

non ámbulat in ténebris^ 

íed habébit lumen vitas. 

Joan, 9, 

H Y M N u s. 
1 /"Irgo Deigénitrix,quem 
V totas non capit orbís» 
la tua íé dauíit vífcera , 
fadus homo. 
Hinc mérito dicent te fé- 
cula cunüa beátam : 
.Hinc i)6pull matrem te 
dominamque colunt. ^ 
Súfcipe , qiiQs pia plebs tibí 
penderé certat , honó- 
res: 
Annue , folHcitá quam 
prcce pofcit opem. 
Cujus Vir^o parens , laus ílt 
tibi íumma 9 Redemp^ 
tor; 
Compar fít Patri 9 Spi- 
rituíque decus. Amen. 
[ Dicitur etiam in Oj£cíq 
B. María V.] 

Capitiilum & I^. breve 
Ut in Pfalteriom i4<{Ntincdimittis« 
Anu 6. Adhuc m<$dicuin 
lumen in vobis eíl : ambu- 
láte d£tm lucem habétis, 
ut non vos téaebrv com- 
prehendant. Joan. zz. 
Ceura ut in Pfalterio. > 

FE RUS 

á Clrcumciíione ad Septua- 

geíimam* 
AD OFFICIUM NOCT, 

Invitatorium & Hytnnus 
utftwrá in Dominiciu 

Pfalmi ut in Pfalterio. 

AntiphotuB^ ir.&y/iWl. 
ex uñicio Dominicarum 
praceainti : fcilicet ^ 

Ferid 11. IV. & VJ. é 
primo NoSurno Dominica^ 
rum. 

Feria IlL V. & Sabbato^ 
i fecundo NoBurno. 
Te Deunu 

Ií. Sacerd. ut fuprá in 
Dominicis. 

A D LAUDES. 

Pfalmi de Pfalterio , cum 
Cántico Conntébor* ut fu^ 
prá in Dominicis , fub fola 
Antiphona íequenti. 

Antn 7. d. Ego in hoc 
natus fum 9 & ad hoc veni 
in mundnm^ ut teftimó* 
nium perhíbeam veritáti : 
omnis qui eíl ex veritáte , 
audit vocem meam. Joan. 
18. 

. Capitulum , Hymmts ^ 
f. utfuprá in Dominicis. 
. Ad Benedi£tus. 

Ant. 4. E. Mediátor Dei 
& hóminum iiomo Chrí¿ 
tus Jefus , dedit redemptid^ 
Oiij dby Google ')^ Ihmnki mi§g'€bmme^* ft Sp^ nemftiMripíiiiii pffo ómni- 
bus* x« Tisf.]. 

Oruúo DonúnÍ€a preteé- 
,dttt$is. 

. Ant€ Pntfttítat^Dam^fit 
CommemttraÚQ de Virgtnie 
Psipñray ut /upeá^. ^zs* 
Nec alia fiun^ fiiffragia» 
A'D HORAS, 
•' Dogcoiogia y Q&í natva es 
de VírpiíMy utftíprá in Do-- 
juinieis. 

. i ¡/iíinir etiam m Qffic» 
Sanñomm ad Hatéu* ] 

, PMmi di Pfidterio. 
.' Antifkoiuif ut fiáprk in 

Ad J^rimam > ¿a 4t» hr» 

{'• Qüi nanis es * de María 
U^im* Matthm i. 

[ Dicitur tantiim in Ofic 
4tt Temp. & dé BMariaV.} 

Ñon dicuntur Preces. 

Ad Tertiam f Sextam & 
iNonamjf Capitida^ VM^» 
hrevia & fff..utfuprá in 
Dommicís. 

- Qrakio Bamimcm prace-^ 
dentis^ 
AD VESPERAS. 

Pfalmide P/alterio , fub 
fula Anúphonafequenn. 

Ani. ^ g. Haec cft víti 
«terna , ut cognoícant f 
iólum Ocum verqm , & 
qtiem mifiñi JeTum tíañf- 
ftuu* jooju 17* 

Capitulum y Hymnus ^ 
t.iitfiivrá inDomimcis. 
Ad Magníficat. 

Ant* 8. G. Omnis qui 
credit quóniam Zeéxs eft 
Chríílus , ex Dto natas (haú^D&ndnicm jprmce^ 
dentii. 

Ante Préefentationem Dú^ 
mini jit Commemoratio d& 
Virgine Deipara , utjuprá 
in Dominkis j ^7. Née 

adHdmpletorium. 

Pjlmni de Pfalterio. 

Anu & Hymnus utfuprá 
inDominicis. 

Capitulum & JIt. hr. ttí in 
P/alurio, 

Ad Ñunc dimittis* 
• AnU ut fuprá in D^mu» 
nias* 

Ctura ut in Pfalterio ^ 
exceptis Precibus. 

DOMINICA 

ínter Circumcisionzk 

& Epiphaniam. 

[ Si hac Uominica inci» 
dat in diem i/. Januarii^ 
fiet Ofüciutn de ea i & 
jQf^iumde Saníio Bti/ilio 
transfereturin diemjequenr 
tem. 

Si ineiderít in diem iij^ 
vei iv^fiet Officium deea^ 
cum Commem. Sanñorum 
occitrrentium* 

Quód fi^ alicuhifieri de^ 
heat Officium de Sánelo % 
in 60 fiet Commemoratio 
de Dominica in utrifque 
F^ris & Laudibus^ k 
pro ultima Leñione úge' 
tur Evangelium cum no* 
milia-^u/dem Dominica. 

Si vero venerit die v. in 
Vigilia Epiphaniée , Offi^ 
cium fiet ut eo die notatur 
infrá, Et anticipabirur die 
iv* Officium Dominica 1 mi id by Google thtt^uéí innr €Sitam^é It ^pifiu V9 f wíUm •ccntrüt Dominica» 

SÁBBATOADl/ESPS^ 

RAS, Pfiünú deP/alterio. 

mu^t^ut fitprk in S^ 
hms, • 

Ad Magníficat^ 
4nu z» g. Jeri»Í0t á 
watrt matris coaíeccátus 
tft Pv(H>liéca , ev^rtm ^ 8t 
ttúnt j ^ pérátn^ & itt« 
fdm odificáre , & reno* 
van* .£rdli« 49. 

¿Wr^teAnuini uf Juprá 
diñum$fi pro Sahhasii. 

Tétam OficiurfLDOMl^ 
mCMj utfi^rádiñum^ 
ffo Déminüis , addkU ^utf 
¡Muntur* 
n¡ L NaCTURKOu 

Leciiones de ScriptUNí 
ommfue fecunákéi dkm 
hMSf divifionihusfaÜf 
mi*^ afkrifi:o$* 
¡MIL NOCTURNO. 
Ex Comiaentário íanStl 

HitréfTfmi Preibyteri in 

Jercmíam. 
Liñió ív« Lib. u (X I. 

CÉteri Propbéf»'^ 
ut Ifdtos , OÍH ) 
Jofe'l, fuérunt ané 
te captxvítétcm decemrrí» 
buum Iff9i^^ í^dttármii 
tri^iium Jttda Se Binjamin : 
Dh poíl captívitátem 9 
ttt Dánwl , Aggan» 8c Za. 
cliarfas : Jeromíat autcnl 
k. E)!€chí«l , «iminhieiitt 
taptMiátf vMk/nfuin te» 
aMriMfi íM^tttgdMoi l>yléat* Jtneiniast cAoicC* 
itt adhuc piisr» proph» 
táre.ccepit atiiui téniodi^ 
COBO Josúe filii Amo m^ 
ípsfikóm e ptDpbetafvitmik 
A inpériotius anata de» 
<eni & novem 5 6c póftcA 
inb Jóachim filio ejus ai», 
fiis üodecin ; & fub Sedu- 
cía 9 qui ültiaeiiis fíiit lU» 
guin Jticia , annís áadmn^ 
ufquc ad qututum mtnAln f 
quandó á BabyliSniis capu 
«ft Jc^ifikm. Admif ábilte 
oleflAáafía Dómifti * qjM 
«m captivitáte vkáná « 8c 
fiabyioiiio exéicitii valla» 
jt» icrtifiítoaaf nihUómiafti 
pópuluin ad posniténtiaoi 
ptovocaí; matiiir falváit 
ccmvtfffiía» ^pnini pérdavi 
liaUnquant*!. 
( jgu Soce dics vénknt» 

£afi¿0 V» 

FA¿him cil , kiquit Jem. 
míat 9 vtii>um Dómini 
ad me 9 dkenc : Priulquávi 
ce fonnáfem in áeero , novf 
re 5 8c ánteouám «adres de 
viiira) fandific^itc rproi* 
l^íiéMm in géntibm dedf 
ce*. NoA qo6 ante coiuep*. 
tiónem • ut li«refi$ íafóL 
céKHfy raerit Jeremías (led 
mi6 prsefcírtteum futürum 
oóminus ) cui ntcdCim faa 
ta i fhfta'fum 1 fecundúm 
iUud quod Apóftotus tóqtti- 
mr : Qui vocávit ca mm 
non eranir ; quafí ea qu* 
^íléAC. Qu6dafiiif«|n fan&i^ 
icámv in úntú y textá Ittni 
Oiv dby Google |20 ihmin&á ittter Ciratmcff.'& RpipH» Apoftolidebémus'accipere : 
Poítquám autem plácait ei 
^i me fegregávit de útero 
matris meas ,. & vocávit per 

frátiam fuam , ut revelaret 
ílium fuum ¡n me » ut 
«r^rangelizárem illum in géo- 
tibus. Joannes quoque Bap- 
tiíla fan¿^ifícátur in ütero^ 
& fan^um Spiritum ácci* 
pit, & movétur in vulva , 
m per os matris Idquitur. . 
• i^ In diébus illis» %i^* 
Leciio.vj* ,' 

QUód autem dixit : Proj> 
phétam in eéácibus 
dedite; illuavult in- 
téllmi , quod in ipíb póf- 
aéá Prophéta \t€tÁn fumus, 
quód non fal¿im Jerdíá* 
lem » fed & mukis in cir- 
Cjütujpéatibus prophetáve* 
riu Quídam iiunc locum 
süipér. Salva tóre iajiélligunt, 
^ui próprié Prophéta gén- 
tiumñuL, & peí Apoílo- 
hxi vocávit omnes natío- 
fies. lile enim veré priuf- 
cjuám in útero virgioáli 
íormaritur, Se ántequám 
exíret de vulva matris , 
íándtííicátus in útero ejft , 
& notusiPatri ^ quippé q^i 
femper in Patre » & m quo 
femper Patel. . . 
s¿. Adinvénit Deus, u^ 
IN liL NOCTURNO. 
Léftio fanfti Evangélü fc 
' cundüm Matthaeum« k • 
Leñio vi/. Cap* %. 

IN illo témpore ; Ange* 
lus i>6mini;app4r<uit in 
fomnis .Jp&ph t dicens : 
SujQge 9 áficipe JPúe^ujo ,. JS( .:matrett ejus, & ñ^ein 
JEgyptum. Etréüqtia. 
Homília &AQi Joannis 

ChryfáílomL 
Uom* %.in cap. z* Mattiu 

NOs fcrutári dignum 
eílcurnon&Magí 
praefentes falven- 
tur » & puer ; fed ilü qui- 
d¿m in Pérfidem revertan* 
taty hic autem cum matre 
in .£gyptum transfúgiat » 
tím multó pótiiis fuiflíe vi- 
deátur in pianos eum He» 
ródis Ifidderc ^ nec .^men » 
tíim incidiíTet , íntérEci t 
fed dato prorsus divioitá- 
tis auxilio vindicári. VeT 
rúm lioc modo rebus im- 

Í>létis9 créditum non itiiA 
et. ver¿ illum fuícepiüé 
carnem , tantique hódié 
myílétíi íacramenta nut^ 
fent* 
. "Hl. Ángelus Dúmini ap^ 

Sáñiit in fomnis Joíéph« 
icens : Surge, 3c áccipe 
Púerum , & matrem eius, ' 
& fuge in ^gyptum , H 

* Eílo ibi uique düm- di- 
cam tibí. ](^. Defcende in 
.£gyptum : ego dei'c^ndam 
^eoumilliV:, &'indéjadd4- 
pam te revertentem» "^ £fto» 
[ Cum Offidum fít m. Ee'^ 
rus j Gloria Patri» * Efto.l 
Matth. z.Gen^ 4¡$4i . 

• ' LeBio yilj. - 
íTl/r.AgQS ver6 celéritéi 
XVJL -emittit , ñmyl & Per- 
íantm regióní mitte^s ma^ 
güiros , oc inefficác^m red* 
de/is furórem tyranni \ u; dby Google Dominica ínter ^rcumeifionem & Epiph. |ii lid, & conceptam extln- 
guat iram , feque ab ftüdio. 
vam iabóris abdúcat. Eíl 
autem diviaitátis virtüte 
dignum , non modo aperté 
contérere inimícos, verúm 
étiam cum omni illos faci- 
litáte decípere. 

^.. Considerar peccátor 
juílum , & quaerit mtíiti- 
ficáre eum ; * Dóminus au- 
tem non oerelinquet eúm 
in mánibus ejus. if. Futú^ 
rum eft ut Heródesqua- 
rat Piierum ad perdendum 
eum : * Dóminus» Pj* ^6. 
Mattlu 2. 

LeEtio ixm 

ET cujus tándem , fn- 
quies, rei grátíá in 
i£gyptum párvuTus mítti- 
tur? Prima quidém illa 
caufa eil , quam Evange- 
liAa íignávit , ut impleré- 
tur, inqulti ^oá fcrip. 
tum cft : Ex ^gypto vo- 
cáviFiUiun meum* Simul 
¿tiam toti orbi denuntian- 
fiíróptimse íbdinpdftenim 
progemia. Quia euim Bá« 
bylon atque ^eyptus pne 
ómnibus terris flammá im- 
pietátis ardébant, & ab 
ipíls ilatlm princípiis oílen- 
ait qu6d utramque emen- 
datürus eifet , & igne p<S- 
tiüs flídei fuccenfurus \ ex 
his litiqué perfuádens étiam 
de áliis mundi pártibus fpe- 
randa eíle meliora. Nam 
Péríidi quidém Magos re- 
niittit , ipfe vero cum ma« 
íre in ^eyptum deícendit. 
^. Comurgens no¿te "^ Jo- feph accépit Púerum, & 
matremeiusy & t Seceíiit 
in ^gyptum* ií. Pertran- 
íiérunt ad pópulum álre. 
rum : non relíqult Deus 
bóminem nocére eis. * Jo» 
feph. Gloria, t Seceffit. 
Matth. 2. P/. 104* 

AD LAUDES. 

AnU CapittUum 9 Hyrrim 
ñus & t* utfuprá , jij. 
Ad Benedidus. 

Antm $• C. Erat Jofeph 
in ^gypto ufque ad dbi« 
tum Heródis. Mauh* 2. . 
üratio, 

DEus f qui in Unigénito 
tuo novam creatúram 
nos tibí eílé feciíli : cuí^ 
tódi ópera mifericórdia 
tuae , & ab ómnibus noi 
máculis vetuílátis emunda $ 
ut per aupcílium grátije tu« i 
in illius inveniámur forma « 
in quo tecum eft noílra 
fubftántia ; Qui tecum vi- 
vit. 

AD HORAS , omni^^ 
cuntur ut in Dominicis á 

Anu Capitulum % Eym-» 
ñus & ir» utfuprá, )i6, 
Ad Magnificar. 

Ant» $• C. Di£tum eíl á 
Dómino per Prophétam s 
Ex ^gypto vocávi Fílium 
meum. Matth* 2. 

Oratio f fuprá ad Lau-^ 
des. 

COMPLETORIUM, Uf/l/- 
prá, 317. 

E Si nulla occéKjéé Do^ 
minica inter CJH^mcifio^ 
Qv dby Google ftt a. JANUARIL 

mfm & Ejnphaniam , wlji 
Potnimca mcidat in ái¿n 
V» fcUwtt in vieiliam EpU 
phanim 9 tune die iv.fit Of* 

Ícium de, Tempon , ut m 
eriis á Circumeifume ad 
SeptttOf;. $i7* & in eo Ugi* 
tur pro ultima LecHotte 
Evan^* cum HaHi¿lÍA hujiis 
DwmnicíZy 8r Hiifiponfm'io 
Aoeelus. )£cv in, cujas Jinit 
additur Glérúi Patrí. 
Ad Beneáí(^Qs* 
' i4fti* Enii Jo&plw Orm^ 
tío 9. D&»r qui til Unig4« 
nito. utfuprúj )ai. Deinde 
Jfit commem^dé Vir§. Deip* 
Anu Fépejrit. ^. Confiteais 
tur* Oran Deits, qui. ^if* 
AD HORAS ^ Omniaut 
in Feriis A Circumcijioné ad 
S^pmn^. 9 1 8* Oratio ^ 
Dms^ quA to U»ígéiitt(H 

ir§fp€ra9 dicitur. 

AbVBSPEKA&j Omníaj 

utin Feriis á Circumújiontf 

f^Ptl^ )>^* B^ind^fit Com- 

inemoraN» de S. Simeont 

Stytita r uhuné d^Vtrg^ IK 

DIE li. JANUARIL 

Ir ftílo> 

S. BASILH MAGNl,' 

C^farien^ fipifco^n ^ & 

Eccfeíi» Dodon9« 

DupÍBut ' minuu 

AD OFFICIÜM MOCT. 

Invit» FoBtw» lapi^ntítt 

IMniimim , ^ Venlie > ado- 

ffémus. ¿'cc/i. I. 

PJi: 94^ Venítei !• 
"'T m n ir s* 
^:, qtw numeras S.lhfíüE^fi:9pL 

Eflbr fidérDum, ReU%i<H 

caput : 
Quoc func raota tibí pny 

Ua » nóbikf 
Tot aedis tibí launas. 
Cñm Mr milk neces im- 

pmas furít , 
(^pónis vdíMcía péüo» 

Mártyre» : 
C¿tm per miHe (k>k>s áé» 

cipit haerefis, 
Doaórespíbifúftitaa. 
Qiiaikk> fparía ItMS énd»» 

qué crlminmny 
Hi eli^ns vftiumprótii> 

ñus- án^HitaRt : 
Quandó ptúrima nos 

méntlbus incabat 9 
Hí i^enú réTektmt áiem. 
Firmant iaftábile», ftc dii- 

hios regam ; 
Monftiant tota procal 

HttDra náufragís : 
Nobis , qui vébímur oe- 

ca per aeqtioi» » 
LBcent perpétuae' faces* 
Qine* dixére tm eéalbna 

(¿ofibüs 9 \ ' 
Noftrk itfei» OsQSr cdF- 

dibtis tzRpciifias • 
Qtrosreffrts céfinras^qnot 

iJ^qmmnr duces « 
Fac Qos m^Huis ¿flé* 

qui* 
Stt mprén» ttbi gWriá » 

Teritast 
Qu« per íbipta^nnim» 

qnaffdl6rorls roñas > 
NnBo ^ocis egens ocmb 

doces fono ^ 
£t tt métttibiis inferís* 

irme it» 
Pfednú de Ferkt ús tota dby Google s. JANUAKIt 

iNLMOCTirRMO. 
Anu%^ a. Si^iénria nofi 
cíl muldi mamfefta ) ^U 
bui «itcín cógnita eft , pér- 
maiifc ufqué stá conípec- 
tBffl Dtu EcclL 6. 

Anu 4* E. Os prudtnris 
«oserítur in cccléíia > 8C 
verba íllíus cogkébunt iá 
córdibi» ftds. Eecluiu 

Anu 5. a. Sciéntta fkl 
pientis tanqtfám inundátid 
abnndábit) 8c consflium 
lUius íiciit ibflif Tít» per*. 
manet. EcciLzu 

f. Os juñí meditábitur fa^ 
píéntiam , lyL. £t liñgua en» 
loquétur íudícium. Pf. i6. 
Incipit líber Jeremíae Prij- 

VZe^M». /. Cat). 1. • 
Erba Jmmhe mi 
HeMe : At fmxf- 

l^nt in Anatbofb m térra 
B^^atnifl^ Qtfod ñidum eíl 
^rbam I>óm!m ad etmi ia 
diébiis J0SÍ2 fKln Amort 
R^ Jhiéay i!l tertiodécU 
no' anno regni ejns. Et 
radum eíl in diébus Jda« 
kim fílii Josí» rtglf Juda f 
tt^¿ ad cofaftimmatf^neitt 
tmdécimi anni Sedéete fí« 
Hi Joslx regís Juda , uA 
^ad tranfmigratiónem 
JtTúfíAem^ mmenfeaum- 
«0. Et hOxtm eft Terbum 
B^ífii ad ine- , dicens : 
Prmíquám te formárem in 
tetero 9 noti te : 8c ánte- 

Sím exíres de vulva , 
ftifícávi te • 8c prophé- 
tam bk Géntmm d^ te* S. Bt^lKi Spifiúpl» f t| 

ll. J. Sapiens apérlet o^ 
ftinm in onirióne s ^ Á 
enim D^mtnus magaus v«v 
hieríf ) Spíritu inttllígén- 
tice replébir illum» f. Si 
quis veftrAm índiget íapiéiv 
tiá 9 pdftulet á Deo qui dat 
ómnímis aflUuenter. * Su 
EcdU ^9* Jm» X. 
Lectiú ij* 

ETdixi,A,a,a,Dó. 
mineDeifs : eccenéíl 
do toqui; quia puereg^ 
futn; Et dixk Dóñiini» ad 
me : Noli díeerc : Puet 
ílim ; c(uófliam ^ ómnia > 
qua! mKtam te « ibis : 8C 
Univerfa 9 qtl«aiifique ffwo* 
dávero tibí , loquéris. Ne 
tte€as á tí£\t eóram : qrH* 
tecuM ego ñfm \xt éniaiA 
te 9 dkft DéiAiitus« Et mU 
fk Déittinus manum fusm » 
Si tétigtt os meum : Se dixik 
Dómiflus ad me : Ecce dedi 
verba m«a in ore tuo : eccé 
eonftitui te hódié fupet 
Gentes 9 H fuper regna ut 
eveHas « 8t definías , St 
difperdasi 8c díflípet, SI 
sedíficeS) 8c plantes» 

]^« i;. Ipíe tam^uám \itü 
btés mittet elóqina fápiert« 
ti« i'use : * Ipfe palim fá-* 
det difciplfnam do£lrfn« 
ñtse , 8c in lege teila^ 
mentí Dómini gloríábitur,, 
^f. Multos fifiórum lí»* 
ra€! convertct ad DómU 
mim Deum ipfórBnu*Ipife. 
EccU %^, Luc. I. 
LeQio ii). 

ET fiftum eft verbiim 
Dómini ad me, dicens > 
Ovj dby Google m »VJANU»RfI¿ Ouid tu vi^, Jtxemial 
£t diyi ; y iiigain vigilan* 
Hm ego . vídeo. £t; aixi| 
Ddminus ad me : Bené' vi¿ 
diílí 9 quia vigilábo ego íu* 
per verbo meo ut íaciam 
•illud. £t iáftum eíl verbum 
Dómioi fecundó ad me , 
dicens : Quid tu vid^ 1 £t 
dixi : Ollam fuccenfam eéo 
vídeo , & íaciem eius á la* 
cié Aquilónis. EtdixitDd- 
minus ad me :. Ab A<íuÍt 
lóne pandétur malum fu- 
pcr omnes habítatóres tér- 
ras : quia ecce ego cónvo- 
cábo omnes co|;natiónc$ 
regnórum Aquilónis , ait 
Dominas : & vénient & 
ponent unufquiíque fóliuin 
íuum in introitu porpá^uiii 
Jerúfalem , & fuper omnes 
muros e)u^ in circúitu > fi^ 
fuper univerfas urbes Juda* 
£t loquar judícia mea cum 
cis fuper omnem malitiam 
eórum, qui dereljauénmt 
ine , & libavérunt diis ali¿- 
nis I & adorav^nlnt opus 
inánuum fuárnm* 

1^.///. Omnisfcriba doc- 
tos in regno coelórum * Sí- 
milis eílaómini patrifan^í* 
Uas qui t Proíéf t de the- 
&uro fuo nova & véte- 
ta. ^. In corde i>rude»tis 
reauiefcit fapiéntia , & 
tndofkos quofque eiiidiet* 
* Símilí*. Glóiiíu t Pro» 
fot- Matth, I j. Prov» \^^ 

m tí. NOcruHNO. 

Anu 7.^^ Ecce dedi ver- 
ha me» iá ore too^ :- ecce 
coaíkítot te ut evdlas % 8c definías, &difperdá$;8í 
«díñces » . & pbuce»» 7e- 
rem. i* ■ 1 ^ • 

Ant, 8. G. Ne retinea 
verbum in. tempere íálútis: 
in lingua enim fapiéot.ia 
dip[n<Sícitur ; & fenfus , fu 
fciéntia , & doüríoa ia 
yerbo fensáci. Eqcü. 4- 

Anu X» DepQÍltum cuA 
tádi « devirans profag0s,vo- 
(cuni.novitates ., & op|K>í¡« 
tiónes fain nóiqinis ícién- 
tiae. I. Tim^ (k 

f. Deus, docuidi mea 
iuventüte mea : I^* Pronun- 
tiábo mirabília tua» Pf. 70» 

BLtñiQ iv. 
Asítius GaBfaréaB ia 
Cappadikria natus , 
.i)r(H)ter áo6íTÍnsek 
morum excclléntiaffl cog-- 
oomento Magaps \ cm 
Caafaréae & Bizántii lítteris 
óperam dediflet , Arhénas 
venit ; ubi cum Gregorio 
Theólogo ían£tas amicitix 
foeduiíniit. Reverfus iopá- 
triam » ciW^ fandae Ma- 
crína; vírginis íoxóxis fus 
consítio miando renuntiáre 
ÓatuiíTet 9 in ^gypruiB » 
Palíeftínam , Ccefcfynam 
& Mefopotámiam iter fc- 
cit ,. iblitários invifüru;^ 
Deindb in erémum Ponti 
íeceífic : nhl cóndito Mo- 
nañério > & coUocáris jtixtá 
Anackpjréta» Ccenobísi^ » 
monaíticas. regulas conití« 
tuit.^Tüm ab Kufébíp C«. 
íaréa» ín Cappadócia E^íí^ 
copa Préflwter 9 Kcét ia- 
vítus % coníecrátur. Qb cuk. dby Google ■u JANUARIL &fid¿ lh/iKi Ep^copi. |tf Jtt póibA dsilévolDm in íé 
ánimum íterúm in Ponti 
íoúxÁámcm fe recépk : 
inul¿ Caeíaréam revocinis 
€Íl aliquantó p6íl , ut Eu- 
íSbium ioperíecutióne Va* 
kntis Imperatóris Ariáni 
laboraatem • in Eccléíias 
admíniílratione adjuváret, 
lii fumma annónas carirácc 
palores Cxíánís in ununí 
coaQos íliílentávit 9 filis 
¿tiam mánibus cibos mi- 
mílrans » quos verbi divíoí 
pábulo condiébat. EuíSbio 
ínter manus e}us defun¿^o, 
annitcnte Gregorio Gmó- 
rii Nazianzém patre , íub- 
roeátus e/l , 8( anno trecea- 
téímio feptuagéfiího ante 
autumnum ordinátus. 
. IS¿- iv. Qui habet fennó- 
nemmeum, loquáturfer- 
mónem meum veré, ♦ Num« 
quid non verba mea funt 
quafi ignis , & quaíi máU 
leuscónterens petram ? f. 
Siquisvoiuerit voluntátem 
íácere eíus qui miíit met 
co^ofcet de doftrína » 
uirum ex Deoílt, * Nom- 
quid. Jcrem. x}. Joan* 7. 

Le3¿o v; 

V Alenté íterum in Ca- 
thólícos Taeviente , Mo* 
deílum ejus prsfedum ex- 
trema fíbi minitantem tan- 
ta libértate repreíEt, ut 
Igrtérritus ille díxerit :; 
Nemo me ad hanc ufaue 
diemita allocihus ed. Cui 
Basflius : Ñeque enim fbr- 
£ui ia Epiícopum incidiiU* Admifánu taatpm ánimi 
fortitudínem Modeibis $ 
Valentem ádit : Impera* 
tor y inquit , ab bujus £c* 
cUñx Antíñite viÜi fiimu$ t 
minis fupérior eíl « fermó* 
nibus firmior « & verbo* 
rum blandítiis iortior. C¿im 
íeitur Valeos , inílántibuf 
Aríánis 9 Basílium relepáre 
ftatuiíTet 9 & iam exíiii dft 
créto eíTet fubícriptdrus t 
manum ejus Deus mirabif 
liter inhibuit. ModeAum » 
in^raveícente morbo , uC 
Ubi ignófceret deprecan* 
tem 9 fanitáti reftítuit. 

IS¿. V. Ponam verba me» 
in ore ejus , loqueturque 
ómnia quas prascepero iUi z, 
^ Qui autem ve|:ba ejus au« 
4íre nolderit 9 ego ultor 
exiáam. 7^» Qui á íemetipfo 
Ióquitur,glór¡am própriam 
quaerit : qui quaerit glorianí 
ejus qui miíjt eum 9 hic ve- 
rax eíL * Qui. Dcuu zS«, 
Joan* 7. 

Le8ió v;. 

ECcÚfiae Orientális ab 
Ariánis vexátaEy& An» 
tiochéno difsídio ícittx^,j^ 
lámitátibnspermótus, egit 
apud íanÜum Athanáfium^ 
& álios Orientis Epífco- 
pos f ut auxílium ipil ab 
Qccidentálibus Epifcopis 
poñulárent. Mónaehis le-i^' 

fes' fandííllmas^totfque 
Iccléíi» probaras pófiíitv 
Nihil propter labores con«' 
tfnuos de vitas, aunen-» 
táte remíüt. Stratus era£ d by Google %t$ u lANÜAIlIL 

hiinii lédulus : áfijénevi^ 

Slls, pank 8c fai pro ob^ 
nio 9 & aqua pre i)otu. 
£x qua vivendi ratkSne ^n»^ 
ves morbos contráxk : qai- 
bus confedus^ óbüt prí- 
sná die Jannárii , has Ínter 
voces : In mamis mas , Oó« 
mine , commendo-ípfritum 
Biieum* lili paul¿y poft óbU 
tiñn ^ coníecrátiim féíluat 
diem re&rtejus frater íánc^ 
tos Gregóríns Nyffénus. 
■ TU. yf • Dabo te , dicit Dé* 
BÁaasí, in ihurum asreum i 
fbrtem : ''^fitbeUábantad- 
versúm te , & t No** P'«- 
valébont ; quia ega teeam 
íbin. f, Exurigent vtri io^ 
4aente9 perverfa » utabdú- 
cantdBcfptilos po^íé ; ^ £t 
bellábunt. Gloria Patrn 
f Non. Jerem^ 15. AS* 
io. ^ 

IN IIL }fOCTURNO. 

Anu 4. E. Propófui ^ 
piéntiam adddcere mihi ad 
coaviveadum ; fciensqué* 
niam mecum oommunicá- 
bit de bonis. Sap. 8. 

Anu 7. d. QuaȒvl &* 
piéntiam palám in oratíóne 
mea-; & efflóruit tanquám 
prsBcox uva. i?rc/f. $!• 

Anu u f, Inventi íbnt 
fermónes tul y Dómine % 
8c comédi eos : Se fadtvan 
eñ mihi verbum tuum in 
lastítiara cordÍ9 mei. 'Je- 
rem. r^. - 

]^. Scnitábor k^m tuaipr » 
liómine ) l^i. Bt cuAódiam 
iHam in toto cofüe meo* &/IÍ i Befiln Épifiapi. 

Maio íanüí Evaaeéü le^ 

cundúm Liicain. 

LeSio vifm , Cap* t4. 

DLcir ^(tfs turbis : SI 
quis Tenit ad me , 8c 
non odtt parrem íiium 9 H 
matrem 1 Se uxóiem , 8c ft> 
líos 1 8c fratres , 8c íbrótes, 
adhuc atitem 8c ánimam 
lúam 9 . non poteíl meus 
efle diítípulus. EtréHqaa* 
Homília íánai Basfiii 

Epfícopi* 
Re f lilis fufiüs tnxSatis > in* 
terrogathneS.nóv.ediu 
ñé 2» 

ARbitrimur boc pi» 
ceptimt ad pmnri 
qQtbus abalienire 
eportet,pemnére. Nanflc 
diáboioanté ómom 8c cap 
nis aflSdibiis reiHiivtiámiis , 
qui nüntfttffl rcmffimusoC' 
ctilfis turpftudIniiHn, cofr 
natiónibus corpóreis , hi* 
minum amichiis , ^ vitas 
confuettidini, qiur integti 
táti Evangélii íalótis adm- 
íéturj 81? qitod hÍ5 magií 
neceíTárium eft • Oñ tpíé 
reniintiat, qt» énih vete** 
rdm hóniinem cnm áOibttf 
ipsíus, qui comimpiturfe* 
cuodúm deíldéna errórís} 
ac ¿tiam renántiat ómai* 
bus mundánis affidibust 
q»l pietá|ú Icopp impedí' 
memo ene poffiínt* Iton 
que ^ qui eii^edi eft, ve^ 
rbst^arentes.eps efle emá^' 
KiáDit , qui Ipttim in Chriftt» 
Jeíu per Evangéltum gc^ 
mkrintifratresverbeotqnf 
aeoéptríaf etiadem adcq^^ dby Google t.JAKVARU.SanaiBaJttíifyV'^^pí* ítf 
tiónB Ipíntuin } prsetereáp tura eflé pn>pter eminciw 
W óamibiü divkiis tan- tem fciéntiam JtíU Chríftl 
jnam rabí» aUéais » ut re 
ípsá funt , intendct- 
^ vij. Sapcr falikem 8c fpéciem £iéxi fapién- 
tiam : * Et propóítii pro 
ioceliabére iflam : vené- 
mx autem miU dmnia 
bpna párlter cum illa. f. 
Qu2 dtftirsúoi eíl fapíis- 
to, púdica eft, pacífica, 
|»fcaa mifericórdií & fruc- 
«bus bonis ; * Et propon 
luí. &£. 7. Jkc. |. 
Leñio viij* 

QUamohrem in eo fita 
eíl.vera renuntiátio 9 
^ quem nec ipsíua vits 
anormdvcat, ícdhábeat 
ftnténtiam monis» fíe ut 
nihil Cbi confldar. Indé aijp 
tem inítium fiunit , fi vi- 
«bcet alieaémur á rdbus 
?«erni« , exempli causa D<$inini mei ^ "*" £t dívisias» 
Sc^* 7« Phillpp. i. 
LeStio ix^ ESt feitur renuntiária 
di0bmtio íimul vincu- 
lórum terrena? buius ac 
temporarias TÍtc 9 & hum»' 
DÓnim oíficiorum libera- 
tio : quae nos éfiicit magk 
¡dóneos, qui iter ad Deum 
deducen» incoeptémus. Eft 
8c occáfio iiDpeduneati ex* 
pers , ouá obtinétur po£- 
kASo ufulque rerum pretio- 
Srum : Super aurum 8c 
lápidem pretiófíim muí- 
túm : 8c ut in íiinuna & 
cam , eft cordis humáni ad 
cceleftem converíátiónem 
ttanílátio » fíe ut dkere 
poísfmus : Noftra enim 
converíStio in coelis eil» 
Et quod máximum efi » &> a Poíttfliónibus » ab ináni militúdinis ejus quam cum 
Ijona» i vkas conibetil* Chiiü» habére dcbémus» 
iaftium eft ; Qui propttr 
nos eeénus la^lus en , cúm 
tfftt oives : quam nifípriáe 
coo&quámuf , vivencu ra- 
tiónem Chrifti Evangé^ 
lio coníentáneam attingeré 
non póflumus. 

Jlt. ix. Sapiéntía bond- 
rum ámoium mater eft f 
auam fíne fídióne didici , 8c 
une invídia commiinico: Vitas 
Jw » i ^rerum inutülum 
"««o» Sic qui vehemeop- 
^r ChriAum feaui desíde* 
lat, uibii qiiod ad hanc 
vitam attíneat , curare ánv. 
pUüs poteft , non ¡pfiun pa* 
í«ntum aut üropin^órum 
amorem , lí Ddmini praí- 
WWM adverfétur, 

y. yíí;. Optávi , 8c datue 
<u mihí -ftnius \ & invocik 
y?. 8c venit in me Spíritut 
!^i¿ntis : 8c praepófíii il. infíaítusenim thefaurus eft^ 
f-i—»»— . w». j,.«i/wiM* «. * Olio qui ufi íiint , t Par» 
lam regáis & {¿dibus , * Et tfcipes fadi fímt amicítiae 
oivítíae nihü eíle duxi in Det* f* Bonus homo de 
comparatidne illíus. ^. bono theíáuro cordis fíii 
C^uimo ómnia detrímen- profert bonum i * Quoí; dby Google iiS ;. JANUARIL 5. 

Gloria Patrí. f Participest 
' Sap. 7. Luc. 6. 

T« Deum. 

f, Sacerd. Os meum an- 
nuntiábit juñítiam tuam^ 
K¿« Tota die falutáre tuum. 
'F/. 7p. 
AD LAUDES. 

AntiphoruBy Capindum^ 
Hymnus , jí". ^ i4nf . <z J Be- 
[nedidus. ut in Communi 
Voñonim* xxxij. Oratio* 
Excita, xxxiv. 

Commem* de Vírg. Deip. 
Anu Péperit. ^. Confítean- 
tur. QratioyY>t\xs^ qui. 31$. 

AD HORAS, Omniaut 
Communi Do^, xxxiv. pra^ 
ter DoxoL fequentem ^ quce 
dicitur ad Horas in ^omni 
Officio , ufque ad Septua- 
gejimam. 

gui natus es de Vírgíne 9 
, tibi íit gtória 
Cüm patre,cümque Spíritu> 
Li íémpiterna fécula. 
Amen. 

VíiJW* hrev. Tertix , 
Sextce & Nonm additur dú- 
plex AUelüia. 

AJt> VESPERAS. ^ 

Omnia ut in Communi 
Voñorum, xxxiv. 

Commem. de S. Geno- 
vefaj Ant, Compláciiit. j{^. 
Audi. liv. Orado» Effunde. 
infrá j ad Laudes, Uldmó 
de Virgine Deipara , Anu 
Beátus. ^. jBenedixiíli. 
Orado. Deus, qui. 517. 
AD COMPLETORIÜM. 

Ut in eodem Communi , 
XXX. prceterHymnum > Vir- 
go Dei génitrúc. ^17. Genovrfa Virginis. 

DIE III. JANUARIL 

In feílo 

S. GENOVEFS 

Virginis. 

Simplex. 

Omnia de Communi Vir» 

ginum , exceptis quct fe- 

quuntur. 

De Jeremía Prophéta. 

Le3iqj\ Cap. 2. 

ET faaum eft ver- 
bumDóminiadmey 
dicens : Vade , & 
clama in áuribus Jerúfa- 
lem , dicens : Haec dicit 
Dóminus : Recordátus fum 
tuí, míferans adolefcén- 
tiam tuam , 8c caritátea 
deíponfatiónis tuas. guan- 
do fecüta es me indeíertOi 
in térra qua; non íéminá- 
tur. Sandus Ifrael Dómi- 
no , primítiae frugum ejus : 
omnes , quidévoranteum^ 
delinquunt : mala vénient 
fuper eos , dicit Dóminus. 
Audíte verbum Dóminylo- 
mus Jacob , & omnes cog- 
natiónes domúslírael : Haec 
dicit Dóminus : Quid in- 
veneran t patres veílri in 
me iniquitatis , <núa elon- 
gavérunt á me 9 8c ambu- 
lavérünt poíl vanitátem 1 
8c vani íahi ílint 1 
Leñio ij» 

ET non dbcénint : Ubieff 
Dóminus 9 qui afcén- 
dere nos fecit de Terra 
^gypti ; qui tradiíxit nos 
per defertum 9. per terran 
mhabitábilem 8c ínviam » 
per terram íitis , 8c imá- 
ginemmortis, pertetramt dby Google I» JANDARII» St ^fidv^f^f Fkginii. nf b qna non ambulávit vir', 
fleque lubitávit hoaio? £c 
ifiduxi vos in rerram Car- 
n^f ut comedcrétis fruc* 
tum cjus , & óptim? ii- 
Um : &Í£igreíS contami* 
na/lis tcrram meain 9 Si 
hxnák^em meam poíiiif- 
th'm abominatiónem. Sa- 
cerdótcsnon dixérunt : Ubi 
eíl D^miniis % & tenentes 
l^em ne&iérunt me , 8( 
paílóresprsvañcátifunt in 
me : & prophéne prophe* 
ttvenintinBaal, icidóla 
icdti fimc Proptéreá.ad-, 
Auc ittdkio coateiKUtm vo¿ 
bíTcum, ait D^mmus . 8c 
cum filüs veílris dilcep* 
pbo..l » ] Transite ad ínfu- 
Jas Cethim ^ & vidétc : & 
w Cedar míttitc ^ M con- 
Wedievchemeilttr : & vi- 
íiere í¡ feaurt' eft hujuftéf 
raodi. Si mutávit gen$ d^¿ 
ÍU08, Jk cené ipü non funr 
Dü : populus veii) njciis ínni 
tam glóriam fuam in ido* 
lum. ObftupéfcitejcoelíJu* 
perhoc, & port* eittñjp- 
lolamini vcbementear ,o.#i- 
cit Dominus* OuQiením 
"¡ala fecit pópHlus njpus : 
"^« oereUquérunt ibntem 
aqu«viy«, &fod¿runtribí 
cuterni» , iciftprnafi ^ffipí- 
Jw í quas cqntinére qon va^, 
Jentaqu^s. Numqiud íerT 
vus eft lírael , aut verná- 
^\us ? quaré crg¿> faftus 
«ft in pra?dam 1 
LeBio ííj» 

GEncyéfa in agro Parí- 
¿«ounata» magno vir- tiitis fplendiSre á téoerís an^ 
nis cUlniit , Gcrmánus Aut 
úffiodorenfis iter fácien$ ij| 
Britámiam* utPelagián* 
nsréleos reUquiaspr^iiár 
ret f Genovéfam vidit , £c 
Deo cara]D.^ac vi» áii|Cf 
titáte 'illuíUea Ibre pr»- 
fíotiens 9 Ecciéíiam fre« 
quenti pópulo ingreíTusv 
puellaB manus impoíuit ; 8c 
ínter crebros Pralmómiii 
^pncentus Vírginem Deq 
coníecrávir. Plúríma pro- 
pb¿tico rpíritu prsdíxit ; ata- 
que imprimís Attila Hun« 
SKSrui^ xege Gállias inva* 
denté , cives Parifíenfes ad» 
hortáta eñ * ne reliáis íi- 
dibus fortunas fuas áli6 
transferrent , affirmans ur- 
pem vaiiá trepida tióne cón- 
iutu llei veritátem proba- 
yit eyentus , idque Ge- 
povéq? patrocinio datunu' 
Grailánte deindé fame , 
& in máxima annónac ca- 
ritate 9 url^m magna fru« 
menti copia , & oáuperes 
innúmeros * erogátis páni- 
bus , fuAentávit. Germá- 
ñus iterüm in Británniam 
pi;of6&ürus , váriis eam Ion 
peti^^m calúmniis divino 
elóauiq coufolátus eil. Abí^ 
tinénti» Be jejúniis vacá^ 
bat impenii¿is. . Miraculó- 
rum dono 8c mulcitüdiné 
excélluit. Auditá tot mi- 
raculórum fama 9 Simeón 
Stylites eíus íé pr¿cibu$ 
vóluit commendátum. Ad 
annos odoginta in Chriíli 
fexvitiite confénult* Lut^ dby Google ^ ffé 4* SáÑOfíBÍL Ptná 

tiar ítpuha «ft in BaáT- 
Ika fánüórmn Apoftpló^ 
tumPetri Sc^Paali; . 

üibi^é - ipsius Genova 

nomen áccépit. 

' • Orath* í 

EFfbnde ii]f«rno«^ D6^ 
íníine « ^l^itiim agni- 
tióais 8c dlfe¿^i6nis tüst , 
mo «neillam tuam G^no^ 
ifé^m impkviíli \ mféduld 
c^fis imitatióae ubi fíncéri 
ébíequentei « fíde. t^i 8l 
dpere plaeeááius ; Per. ^ 

• Fit CamtjtemtdeVirgiiti 
Pulpara f utfuprít. jij. : ^ 

l¿Ii¿]^. hrev» Horcér. ai^ 
édfwr dúplex Aü^liüa* ) 

ADVESPERAS, utin 
Periis A fírcumeifione aá 
^tuete. Oratio , Dem^ 
mnin Onigínito. jti. cmh 
Commem, de Virgine DtU 
para. /faf. Bcátus. *.Be^ 
liedixíili. Orath i Deus^ 

Slll'fV. JANÜARife 

• OmnlautihFeriisSi'Gr^ 
tnmcifione ad Septuagefi'- 
nctnu \tj» 

De Jeremía PropMm. 
LeEiia /. C»pJ ^. - 

ET dixit Dóininii$ ad 
me i a diébu!í JosIíé 
re^is : Nimiqgid vi- 
difti qii« fJrtrit avcrfítwjt 
IfraStl ábiit $^5tmet fupef 
omncm monrem cxcelfum i 
8c fub omiri ligno frondó^ 
fo » 8c fornicáta eft iW, Et 
lien , dan féciflét h«c 6m- 
nia ; Ad me revértterc : 8c 
non eft reverfa; Et vidif 
fnmricitnx íoror e/ui Jnéa, qaiaMoeOy 411M 
moeidiáta eiíift wftr&mi 
IfraSl , <Umiíffiéfii «ám , 6c 
dedíífóm ti liboRutti repú* 
dü s'8i non tímuh praM* 
xicátm Juda üiroá fe jos , 
ftd ábüt r 8c fbnfkára eft 
édam lifGi. £t lacUttáre 
^rnicatiónis fnae contami- 
tiávit tetram , 8c nvoecháta 
•ft ciim lapide 8c ligno. Et 
m ómnibus his non «ñre* 
Vería ad me ptarvarícátrix 
féror eitis Juda in toto 
torde ^o ^ fedún mendá^ 
cto,»^ Dominan» Etdiiit 
Qéüúmntídtue t Atftifíci'» 
vh ánimam fuam avería* 
tríx IfraSl , cpmpaiarióne 
prasvaricatríets Judas* 

VMe ., A elaiua fennó* 
nes iftof cofitrá Aquí* 
lóneíii, 8& dices t Refér^ 
ter? aPverfátrix Ifriel i tft 
Ddmitius y 6c tioñ avertaA 
f^ciem meam á vobi¿ : qna 
íknQiís «ga funt, didrDó* 
m{QVM, le non iraifcarúi 
l^M^fBiim* Verúmtamta 
íbftot 4niwiitátem tuam 1 
quia iii póminum Deuii 
tmim j^rismncáta és : & 
di^erüíli t|as tua« aiiénii 
ilib omni ligiH) ^nd^íb i 
81 vóeem -^éam son au^ 
difti , ait t)d}|»nUt. Ccmr 
vérHmini/ítH reverten»»» 
dicit Dómnjii t quia cge 
vtr veftef ! íc aflümam voi 
uniim de civitáte » 8( duoi 
de <;pgnatión» , 8c intro- 
Alcam vos in Sion, El 
áébo vofeis ptfftfíret )w dby Google cor flienm » 8c paicem vot 
fáhtiá 0e dodríná. 

r» ümqnc mulriplicári fiíé- 
y ritif. 8c crevérítis in ter- 
n ifl dtéous lilis , ah Dómt- 
nus : non dicent ulttá : 
Aica teílamenrí Démioi : 
ñeque atéendet fuper cor , 
ncquc recordabuntur lUf its : 
necvífitábitur, ncc fict ul- 
tra. In témporé ¡lio vocá- 
biint JcnJfakm StSlium IM- 
nioi : 6c congregabtmtnr 
So cam omaes gentes In 
nomine Dómini m Jeráft- 
Icm , 8c non ambuhfbnnt 
Poft pravitátem cordis fxá 
P*mmi. In diébus ilHs íbit 
nomus Juda ad domum 
líraé'l . 8c vénient fimul de 
térra Aquilónis ad terram ^ 
ínamdedi tótribus veftris. 
,, Y^;o , Deus , qui m 
wugémto. tu. Fit Com- 
memoratio Virginh Deipa- 

Wíl. hrtv. Horar. ad- 
iitur dúplex AYíelúia. 
^ApWESPERAS^utin 
fmis A Circumcifione ad 
^Ptuagefimam. Oratio , 
Ueus , qiij in unigénito. 
J"» dtindé fit Lomme- 
pioratio S. Simeonís Siy- 
wf«i iífíf/RcHquifti. f. In 
JÜJHbra. xxxvij. Oratio » 
Omnfpotens. xl¡. u/f/md fit 
^^nmern, Virg.Deip. jx;, 
VJ ^' JANVARIU 

IN VIGILIA 

IE P I P H A N X JE. 
Síliíec Vigilia Qcciirrat 
ommca iOSUium fit tnngmdSpiphankík *|t uf notamrjkprk hí ü&ml^ 
túcis é. Ctreumciflone «tá 
SeptuagM txetptis qua fim 
qituntur^ 

ÍNLNOCT. TresUt^ 
fiojicf^ ut infrá 9 & é áue^ 
bus fiunt tres % I^IW. ut 
JUprá 9 jii. i« [hminicls*' 

IN U. NOCr. Tres LeeL 
times & Ijtl^IK. utfupráf 

^Ik HL NOCTURNO. 

f. Timébunt gentef n<H* 
men tuuní , Domine ; 9^ 
Et omnes reees terre t\á* 
fÍBm tuam. Pf. 10 1. ' 

TrerLcStoner infrá , ¿í- 
diviflme faBá pro viif. 
Leííiüne » ad ^ AJtér(^ 
eum. 

]|L vi/. Terra ZabiHonk 
fine Gloria Patri. infrá ^ 

M^ 

He. vn>'. Dómtnus dfadtw Ecce. l|t.iar; cum Glórtté Rgiiquá ut in Offieio Fiw 

$HÍ9 ] 

[ Si autem Fifilia ifim 
occurrat in Per tu , (^fim 
cium fit ut feqiiitiir. 1 
AD OFFICIÜM NOCT. 
Simplex* 

ínviu Dóminus rex mag« 
ous fuper oirnem terram: 
♦ Veníte , adorémus. Pfi 
46. 

Pfi 94. Veníte. s. 

Hymnus, Fac, Chrifte. 
} 1 1 . Ffolmi de Pfalter. Anu 
ut diaum eflfuprá in Fer^ 

f. Timébunt gentes no* 
mea tunm 1 Dómine ; ist* dby Google .Etomnes reges teme gló» 
riam tuam. P/. loi. 
. De Jeremía Prophéta. 
LeBioj. Cap. 4* 

SI revérterislfraélyait 
Dóminus 9 ad me con- 
vértere : íi abítúleris 
ofTendicula nía á fácie mea 9 
non commovéberis. £t 3u- 
xábis : Vivit Dóminus in 
veritáte , & in judício 9 & 
in juílítia : & benedícent 
jeiim gentes 9 ipfumque lau- 
dábunt. Hsc enim dicit 
X}óminus viro Juda 9 & Jew 
rdíalem : NoVáte vobis no- 
.vále 9 '& nolíte íerere (iiper 
ípinas : circumcidímini uá- 
jnino9 8c auferte praepütia 
córdium vellrórúm viri Ju- 
da 9 8c habitatóres Jeriifa- 
lem : ne forte egrediátur 
\it ígnís indignácio mea 9 
& fnccendánir 9 Se non íit 
qui extinguat 9 propter ma- 
litiam cogitatiónum véf- 
trárum. 

. K2. Dóminus dixit ad me : 
Fílius meus es tu. * Váí- 
tula á me 9 & dabo tibi 
gentes haereditátem tuam 9 
& polTefliónem tuam tér- 
minos térras, if. Sic pra- 
cépit Dóminus : Póíui te 
in lucem géntium 9 ut íis 
in faldtem ufque ad exrré* 
mum térras. * Póílula á 
ine. Pf. 2. Aci. ij. 

Leñio ij, 

' Entrem meum 9 ven- 
trem meum dóleo 9 
fenfus cordis mei turbátl 
fuat in me : . uoa tacébo 9 ifí VigiUaEptphanue. quónlam vocem bdcdim 
audívit ánima mea 9 cía- 
mórem praelli* Contrítio 
ñiper contritiónem vocáta 
eít 9 3c vaíláta eíl omnis 
térra : repente vaíláta funt 
tabernácula mea 9 íiibitd 

Selles meas. Ufquequb vi- 
ébo fugientem , áudiam 
vocem biiccinas? Quiaftul- 
tus pópulus meus me noa 
cognóvit : fflii inílpientet 
íunt 9 8c vecordes : íápiea- 
tes funt ut fóciant mala , 
bené autem faceré ñefcié- 
runt. [ * ] Afpéxi terram , 
Scecce vacua erat , 8c nihi* 
li : 8c coelos 9 & non erat 
lux in eis. Vidi montes, & 
ecce movebantur : 8c om- 
nes coUes conturbáti funt. 
Intdituis fum9 8c non erat 
homo : 8c omne volá- 
tile coeli receíüt. Afpéxi, 
8c ecce Carmélus deferrus: 
8c omnes urbes eius def 
truftas funt á fácie DómiDÍf 
8c a fácie iras furóris eius. 
Hsc enim dicit Dóminus; 
Deferta erit omn* terrai 
íed tamen confummatió- 
nem non fáciam. 

'BjL. Ecce eleftus meus » 
dicit Dóminus 9 compli- 
cuit íibi in illo ^ima mea: 
dedi Spíritum meum fupcr 
eum. * Judícium géntitus 
próferet ; 8c legem ejus ía- 
fúlse expedtábunt. )5^. No- 
tum íit vobis quónlam Oén- 
tibus miíTum eft hoc falu- 
tare Dei , 8c ipü áudient. 
* Judícitim. [ CumOjSüchm 
fit in Dominica , . Gloria dby Google Jn Pígilia Epiphamam fll .*Judicium.] (A 4}* 

íanCd Evangélii íé« 

ndiiin Matthanun. 

iij\ Cap* %. 

iUo témpore ; De- 
ndo Heróde , ecce An- 
iDómini appániit in 
ttb Jofeph in £gypto« 
¿liqua* 

Qília ianai Hilárii 
Epífcopi. 
ommeiit. in Matthm 
Cap* z. 
Orruo Heróde , Jo*. 
feph per Angelum 
étur ut in Judaam cnm 
& matre ipsius r¿- 
£r revertens , cünt 
eláum Heródisfflium 
íaudiíTet, tímuiteó 
& per Angelum 
ooétur ut in Galilaeam. 
ifeat , & in regidnis 
tcivicáteNázareth inhá- 
Reverti ergó ad Ju. 
i monétur * & rever« 
timet. £t ninám viíix 
DÓnituf , transiré ad re« 
5n^m Géntiam iubétur. 
aut timére eum má 
I admónitus fít y non opor- 
! tuit , aut per Angelum de- 
ftrriadmonítio mox mu- 
tanda non d¿buit« Verüim 
tsrpica rátio ferváta eíl. 
( * ] Jofeph enim Apoílo- 
jóniín habet fpéciem • qui- 
bus Chriftus circüníreren- 
dus eft créditus, Hí , taiir 
quám Heróde mónuo , id 
éñ. , pópulo eius 8c regno 
n paffione Dómini depér- 
pto , Judf^ispriMli^re ím% iuífi ; miíE erant ad oyt9 
pérditas demás líraCi : fed 
manenre haereditáriai infi* 
delitátis dominara • mé- 
tuunt & recédunt. Admd- 
niti oer vifum 9 íza€ti fcfli* 
cét ^píritús donum in Gén« 
tibus contemplantes 9 id 
eas trinsferunt ChrííHim f 
Judaeae miíTum 9 fed vicam 
& falútem G^ntium nunciK 
pátum. 

KK. Terra Zabulón &. 
térra Néphthali 9 vía ma- 
ris traiis Jordinem Gali. 
Imm géntium t'^Pópulus qui 
ambulábat in ténebris , vi-t 
ditlucem magnam. Hr* Con- 
fuigens Jofeph iccépit Pile. 
rum&matreme)us9 &ve« 
nit in terram Ifrill ^ & ad* 
móninisiníbmnit9 feceffit 
in partes Galilcaí* * Pó«' 
pulus^ [Ciim OMc» fit m 
Feriis . Gloria. * Pópulus. ] 
//• 9« Matth* z. 

[ Sifit Dominica y UgU^ 
tur pro nona Leckione de Sm* 
Simeone Stylita 9 utfiqui* :9aJk^ 
tur* ' ,j 

Simeón apud Cílices na» V\ . 
tus 9 óvium paílor std- •'•*"W^*« * 
huc puer 9 ac pófteA mó- , ,\ ^^ ^^^ * 
nachus 9 morum candóre * ^ » 1 
cereros lone¿ fuperábatf 
81 hebdómadam totam fa* 
pé jejiinus explébat, Vit» 
ieverióris deíidério 9 in cií^ 
terna (ipca delítuit ; ex qua 
edudu8 9 tres annosinra* 
hila egit9 oratiónibus ad¿ 
Deum linicé intentus : eá«. 
oue abílínéntiá , ut ((ua- 
dragínta diébui Bm c4)Q yGooQle };4 In Vigilia Epiphania, 

traofaftis , pené exanimá- veftíbulis in ílii tul¿bm & tus r£pertits íil«rit ^ quam 

iehinii quadragenárii ratió- 

Qtin per o&o & viginti an- 

AQkS lérvávit. Tám íépto 

qfioáam übiin vértice mon- 

tifi extracto ^ ne ultra pró<- 

gr^dl poflét , caténam Ür* 

xp%m ex una parte ad Saxam 

^fíimm y ex altera ad dcx- 

taifa pe^le^ alligátam ex^^ 

cogitávit ; quam tamea ^ 

I9é0neo!» iMelétip £pííco. AnK 

p9 9 depáfúiti Cúm ver6 

sñilci aá eum et reaiotír» 

íio)is úrbis pártibus coo- 

£ácrent , onineíbue illom 

táogere , St benedidíónetít 

ab eo «tópete Goatémb^ 

xrat f fecc^t á tudrb)^ , 8c 

incofaimüto ftatioftesiiiKtt.: 

Bniies aóé^ibut coatt» 

miüás, es|tttaíb adi9Q»luni. 
nánibus » Déitiii orábat ^ 
féiiini parcifs 8t dbi i aec 
cefsábat ind¿ , aut tidales 
att pietátem adhortar! ^ diíl 

fidíntiutnlitescompónerev _,_ _. 

"j^áao^a 8i£€cl¿fa curara De6Ótia;>^^ji<« S. <?» Reddam pd« 
r^j^ mr a"^ infideles , Judaos & paUs lábium eicdujn , al 
r^'^^gTTjliíWrt Tan- íirpidcentoiaiiesifi m&mkB 

^tÜífÜS^éBhm Mkaeutóiunt glóril & Y^ttáni , & féivirat ei Jai- 
|»gi4^^lX«fir}gillán Ti«ae ían£tifiáte il^ mtUo uno. Svphoru ^. 

r 7/ ^lliftris , ana» <inadringfen- '^ 

téfíífto léxagéítBioóbiir Cft. 
leftdis Jamiáñi fub Ledois 
iítípério', & Nonísejufdeiti 
jnéiiíi»9 AtTtiocysi. ia £c« 
c^fia G^SÍSsáni icpuhus efL 
Tantftftf ñiífie apud R0- 
xáánM <lu« ááo£Útátis 6b. 
jnam- ex Thvodonéto fefert 
i^tkna Syitó^kBt ut iliius pr£sídiuin collocáreat. 

IS¿. Ecce ele¿ius« cum 
Gloria PacrL fiíprá iHi,] 
Te Deum. 
]^» SaceríL Omnes g«n. 
tes I pláudite mánibus : 
I^« Jubílate Deo in voce 
exultatiónis. P/. 46. 
AD LAUDES. 
j& Hór. Sentiduplex, 
Pfalmi de Feria. 

MAgnifícábor,& 
&uaificábor,& 
notiiSreio in <$culis muhi- 
imn géntium;& ^ientquia 
ego Dóadnus. Etech. i%» 

Anu £• Vénient ab ex* 
tsétnis tercz^ & áiceat: 
Veoi tnendiíciuní poflédé- 
runt patrcs. noftli , Yaoit»- 
tem qua: eit nott préítiit» 
Jerem. i^ 

Am* 6. iflcutvábhur &«• 
blímitas hómimim ^ &de* 
vábitur Dómimn £>Ius in 
die iibf & idólapénitit 
contereotan if. %* i<mf.4*£«MikifledétMr 
-«me gegu ^ & omnislin- 
gua cdnfitélNcuff Dto , al^ 
leláia. Ximt. 14» 

CAPÍTULOM. Zflí*.I« 

APpiieabfewour geiitif 
muto ad Oótniíuifi! 
in éie iiia » & efuat mibi 
in pépuluói ; & babiiibsr 
ta medio tiift 2 Si fttffi qmi^ dby Google Dátísms ^tnltrnuA mkít kiftmt :; quo aiundi huiut 
téiMinru caréie v^WánMis ^ 
4(t pervoiire ad nácriaai 
daritátis aeterns ; P«r Oót N u 8. . 
f creicébas me ad ts. 
Hy M 

DIvíae , 
Fuer, 
Gfclc«iá<» <Uicébes Aori : 
Hcc deftináca tune «sane 
Monis tus pnrládia, 

Saras D<o » vokas t^ » 
£l¿8it obiciírum patrem : 
Qiü focit «ternas domos « 
Domolatetfubpáupere. , 
C«lum manus qu^ íüí» 
tkieaf , 
Fakile conti^^at opus ( 
Suprémus aílróruoi Parens 
Fit ipfe vilis ártifck/ 
Tremenda cuius prxp«- 
tes 
Mandáta portant Spíritus 
Cui pronus orbis fübditur , 
Se fponté fabro fübiicit. 

Quinatus es de Vírginc 
Jefu , tibí lit gloria 
Cum Patrc , ciunque Spt- 

litu,' , 

Xa fempiterna íSsvla. 
Amen. 
t» Deus • \fi &nCto via 
tua : ]^. Not^ fociíH in 
populis virtútem tmm, Pf, 
76. 

i^^Bened^us-. t . 
i4fií. 8. G; Véniens Jo- 
«ph habitávit in civicáte 
gjjvocátur Názareth ; ut 

^azarsus yocabitur. 9 vené V Pratiop 
p'ftWMoífrá, "quídlí. 

l« t(^iUYu4tis fpkndor u- 

^ IMÍIVI^ iW^ •♦^ Z»^ í Dtindefit Commem* dé 
fiuteto SimtOTU > i^nr.PSirg 
mea* téChmáy'u Ortitím^ 
Omnípotens. ut in Com* 
muni Monachorum * ItV» 

Ultimó , de Virgint íhi^ 
para y utfupráj fij. 
AD PRIMAM 
iáiii. X. g. Magniíkáboñ 
ín ISU ^r. )C^. Qui natat 
es * dt Alacia Viíginc» 
Aíarr^. i. 
AD TERTIAM. 

Ant» 1. Vénient. 
Capitulüm. Ifaia 6$. 
Uaeíiéruntme qui ante 
non interrogaban! : in- 
runt qui non qusfié- 
runt me. Dixi : Ecce ego , 
Iqce ego « ad Gentem 
qusip uon invocábat nomen 

I^.^r. Pópulus quem ig- 
noro t ♦ fóíviet mihi , * AI- 
leiiita y alleláia. Pópulus. 
if. Aucmu auris * obédient 
mihi , * AUeliiia. Gloria 
Ba»r¡fc.'P(%uluá ' * • ♦• 

f. Confitébor tibi, Dá,,, 
mine , in géntibus ^ ]^. Et 
nómini tuo pantábp. ¿onf^. 

AD SEXTAM) 

^nt.x».lHCurvábitur. '^ 

C AP I.T UL ü M. Apoc, ;5, 

QUis non timébit te , 
Dómine, & magni- 
ficáblt nomen tuum^l 

JV. >i. . , ••«I»*' t i .í^^ I u dbyCjOOgk M In Vigilia Epiphaniaí ^ia ibliR'pius es; ^uó^i 
BÍam onmes gentes veniear, 
tü adoiábunt in confpeütt> 
wo.- - . ■ ' ' 

VI. br, Benedícentur ín: 
hiíb *" omnes tribus térras , 
^ Allelúia, allelúia. Bene-. 
dicentur. f. Omnes gen- 
tes * magitifícábunteum, 
* Alleldia. Gloría. Bene- 
dícentur in ipfo "* ómtíts 
tribus terr*. P/. 71. 

I^. Magnifícéntiam glo- 
ria fandicítis tU9 locpien- 
tur , l$t. £t mirabüia tua 
narrábunt. Pf. 144* :A D NO N A M. 

Ant, 4* £• Mihi. 
CapiíüLUM. Sophon. !• 

ATtenuábit Dóminus 
omnes déos terrae ; 8c 
adorábunteum virí de loco 
fuoffOmneí ínfulas géntium. 
J^. br. Adorábunt eum'^ 
omnes reges terrae y * Al- 
lelúia j allelúia. Adorábunt. 
3^* Omnes gentes * férvient 
c¡ ,* Allelúia. Gloria Pa. 
tiri. Adorábunt. Pf.yu 

if* Dómini eíl regnum \ 
i;t. E t ipíe dominábitur g¿n« 
tiuffl. Pf. is« 
^^mitj) ),fJi^ tú^Hl^ wU? 

ifftm^ iíé/m^mf^WHJLíP) DIE w DIE y I. J A N U A R I I. 

IN EPIPHANI A 
D O M I N I. SOtEMNE'MAJUS. INLV£SP£RI$. 

Pfalmi M Feri¿h 
Ant. Tf ^CjB ^o <Uclmi- 
iJ).JlV ho íliper Jeriiíá- 
Im quaíi fLúvium pacis ^ & 
quaíi torretitem inundan- 
tem gjóriam 8é9iium.//.66« 
4nf. z» Quómodó po- 
um te in filios , ji( tríbuam 
tibi bafrieditátein preciar 
um exei:i;4tHuin Géntium! 

i4ní. u a. Exurge , & 
vide colie&os ftlios nios ab 
oriente fole ufque ad occi- 
«kntqm^ ín yerbo Sanüi, 
giudeotes Dei xtmgióná. 
Barudu !• 

ijínf. 5. a« Dilata locum 
tontórii tui ; ad déxtecam 
coim 8c ad^iasvam penetra- 
bis : & femeo tuum gentes 
haieditábit, //. 54* 

Áua.C. Vidébis, .&áf- 
flues ; 8c núrábitur .& di« 
lajcibiturcór tuu«a V quandó 
coavería fúerít^d te forti* 
túdo i;éatiiiin. • If» 6o« 
Capítol uM« Jfai^xu 

IN die illa , radix JeíTe > 
qui íiat in fignum^po- 
pulórum y iipíum gentes de« 
precabuntur* 

Pars HUmaluM s. 9U Saikitáre tuum paraí^ 
ti, Deust ante fáciemdm- 
nium populórum » * Lu- 
men ad revelatiónem géo* 
tium « & glóriam plebis 
tU9B líraél. i^. Videbunt 
gentesjuüumxuum» Sion , 
& cun6U reges Indytum 
tyium : * Lumen. Gloría 
Patri. Repetitur De. Salu- 
tare* ufyütí ad f. Luc. s« 
//. Cu 

H Y M N U 8.' 

QüíB ftella Ible púlchríor 
Corufcat \ haec Regia 
novi 
Revélat ortus : base Dei 
Prseíignat ad cunas iter. 

Stat váribus priícis Mtt ; 
En fteUa furgit ex Jacob : 
Arre&us ad rpeókácuium 
Eóus orbis émicat. 
Di'án íidus ádmonet fe. 
ris, 
Lux fulget int£ks clárior ; 
Sz^detque vi blanda Ma« 

$;os 
Skni datórem quasrere. 
Segnes amor nefcit mo- 
ras : 
Labor, pericia, nil moveiit : 
Domvm , propkiquos , pi« 

triam, 
T. ^ P dby Google ns In Epipkania Domirú. Deo vQcante , défenint. 

Micante dum nos állicis 9 
OChriíte, ftellá grátias i 
Ne tarda coeieíli finas 
Obíláre corda lümim. 
Qui lumen eíl , íit laus 

Patri , 
Qui fe revelar Géntibus , 
Sit laus perennis Filio : 
Par üt tibi laus 9 Spíritus. 

Amen* 

Í\ Annuntiábunt coeli 
ítiam Dómini ISt. Pó- 
pulo qui nafcétur, quem 
fecit Dóminus. Pf. zx« 
Ad Magníficat. 

Anu 8. G. duplicando. 
' Cívitas Dei , luce iplén- 
didá fulgébis : natiónes ex 
longinquo ad te vénient ; 
& muñera deferentes , ado- 
rábunt In te Dóminum. 
Tob. 15. 

Oratió^ utinfrá adLau^ 
des. 
AD COMPLETORIUM. 

Pfalmi & Capitulum de 
Feria* Cetera utinfrápoft 
IL Ve/peras, 
AD OFFICIÜM NOCT. 

DiSisfecreto, Pater. Ave. 
Crtáo^inchoatur ahfoliité 
utfequitur» 
ÍN I. NOCTURNO. 

Pfalm. Afferte. 151. 

Chrijlus adorandus. Fox 
prxdicationis evangélica. 

Anu ?• d. Afferte Dó- 
mino , fííii Dei ; afferte Dó- 
mino glóriam Schonórem : 
adórate Dóminum in aula 
fanda eius. 

Pf. Deus noíier refiS- 
gium. x$^ Chrijlus EccUfiam fttam 
inhcüfitans exaltatur in gcn^ 
tibus. 

Anu )• a. Vidéte quó- 
niam ego íiim Deus : exal- 
tábor in géntibus , &exal- 
'táborin térra» 

Pf. Omnes geqtes» 50. 

Chrijlus Rex omnis teu 
ra : ipfi pfallendum. . 

Anu z. PsálliteDeonofl 
tro, psálUte : psállite'Regi 
noftro y psállite ; quóniam 
rex omnis terrae Deus. 

f. Deus dominábitur Ja« 
9 ]$¿. £t flnium terrs» 
P/.$8. 

De Ifaía Prophéta. 
LeBioj. Cap.r5(. 

OMnes íitientes, ve- 
níte ad aquas : & 
quiñón habétisar- 
ffentum « properáte, emite 
& comédite ; veníte » émije 
abfque argento & abíque 
uUa commutatióne vinum 
& lac. Quaré appénditis 
argentum non in panibus « 
8c labórem veftrum non in 
faturitáte \ Audíte audien- 
tes me 9 & comédite bo- 
num ; & dele£tábitur ia 
craífítudine ánima veílra* 
Inclínate aurem veílram 9 
8c veníte ad me : audíte 9 
8c vivet ánima veílra ; 8c 
fériam vobifcum paoum 
íempiternum 9 miiericór- 
días David iidéles. £ccc 
teftem pópdlis dedi euní 9 
ducem ac praecej^tórem , 
Géntibus. Ecce Gentem 
ouam nefciébas 9 vocábis; 
oc Gentes qu« te non cog- 1 dby Google Ih Eplphania DominL HovJniiit 9 ad te current 
propter Dónünum Deuxn 
trnuñf .& San£tum líraely 
quia dori£cávitte. 

UL Viri fublímes ad te , 
Sion , transfljunt , Sc^Tui 
emnt : te adorábunt. te- 
que deprecabuntur. Tan- 
túm in te eít Deus , & non 
eft abfqiie te Deus. f. Eil 
repromíflio ómnibus qui 
long¿ íiint , quofcumque 
advocáverit Dóminus Deus 
nofter. ♦ Tui erunt. If, 4$. 
Aa.i. 

LeBio ij. Cap. 60* 

SUrge , illumináre, Jení- 
íáleni ; quia venit lu* 
men tuuxn , & gloria Dó- 
inini fuper te orta eít Quia 
ecce ténebne opérient ter- 
ram , & calígo pópulos : 
fuper te autem oriétur Dó- 
minus , 8c gloria ejus in te 
vidébitur. £t ambulábunt 
Gentes in lúmine tuo , & 
reges in fplendóre ortús 
tui. Leva in circúitu ócu- 
los tuos « & vide : omnes 
¡(U congregátl funt > vené- 
nint tibi : fílii tui de longé 
vénient 9 8c flliae tuae de 
látete íiirgcnt. Tunevidé- 
bis , 8c áfflues • 8c mirá- 
bitur 8c dilat&itur cor 
tuum 9 quandó converfa 
fóerit ad te mulcirúdo ma- 
ris , fortitddo Géntium vé- 
nerit tibi. Inundátio came- 
lónim opérUt te , drome- 
dárii Madian 8c Epha : om- 
n^s de Saba vénient , au- 
rvm 6c thus deferentes , 8c ÍÍ9 

laudent Dómino annua- 
tiantes. 

]^.Vénient pópuli multi 8c 
gentes robuAs , * Ad qua. 
rendum Dóminum exercí* 
tuum in Jertjialem 9 8c de. 
precandam fáciem Dómi- 
ni. f, Vénient ab Oriente 9 
8c Occidente « 8c Aquilóne t 
8c Auílro 9 **" Ad quxren- 
dum^ Zach* 8. Luc» 13 • 

LeSio iij. C. 6 1. 8c 62* ' 

GAudens gaudébo in Dé- 
mino , 8c exultibit 
ánima mea in Deo meo ; 
quia índuit me veítimenti$ 
íalátis y 8c Indumento juílí- 
tiae circümdedit me quaíi 
íponfum decorátum coró* 
na , 8c quaíi fponfam or. 
nitam monílibus fuis. Sí. 
cut enim térra profenger^. 
men fuum , 8c iicur hortus 
femen fuum germinar ; He 
Dóminus Deus germinabic 
iuftítiam 8c laudem coram 
univerfis géntibus. Propter 
Sion non tacébo t 8c prop« 
ter Jerüfalem non quieü 
cam, doñee egrediátur ut 
ñ)lei\dor Juílus ejus, 8c 
Salvátor ejus ut lampas ac- 
ceiidátur. 

I^. Super ipfum contlné. 
bunt reges os fuum : *Quía 

auibus non eíl narrátun 
e eo , yidcrunt ; 8c qui 
non audlérunt , contem- 
pláti funt. f, An Judasó. 
rum Deus tantúm ? nonné 
8c Géntiuml * Quia. Gló- 
ría Patri. Repetitur IJí. Su- 
per. ufque ad f. Jf. 5,. 
Roirí. }• dby Google 140 , 

tu 11. NOCTURNO. 

' Pfalfíu íiibílátt. . . píkl- 
9ium. 8. 

Ckriftus adorandus & ce- 
tehrandus per omnem ter- 
ratn. 

Ant. S. c. Omnis térra 
Sidórette • & plallat tibi : 
pfatmum dicat nómini cuo » 
l>6mine. 

fV*. Deus , judícium. cum 
fuá divijiong. $9. 

'Chrijli regniim : ipji re- 
g€s geittílim muñera offe^ 
rent. 

Artt. 1. D. Reges Thar- 
iis , & ínfulas muñera óf- 
ferent : reges Arabum 8c 
Saba dona addúcenc. . 

iy. Inclina, cum fuá di- 
VÍfione. I (3o, 

Chríjbis in cruce mo^ 
riens jfidcm gentium^pra- 
nuntiau 

Anu 4. ^> Omnes gen- 
tes , quafcuraque fecifti 9 
yéntcnt & adorábunt có- 
ram te , Dómine. 

f. Dábitur ei de aiiro 
ArábicB ; í^. Et adorábutit 
ae ipfo íemper. P/.-ri. 
Sermo landtiLeónísPapas. 
In Epiph. 1. Leñio iv. 

G*^ Audéiein Dómino, 
— . dileftíífimi ; íten'im 
M dico, Gaudéfe,quó- 
niam brevi intervallo tém. 
poris poft folemnitátem 
Nativitáiis Chrifti , feftí- 
vitas Declaratiónis eius il- 
íuxit : & qucm in illo diie 
Virgo péperit , in hoc mun- 
¿u$ ajyióvit. Verbum enim 
edio íaüiun , fie fuceptió* /» Epiphania DeminU nisnoftne teinperávit exár«% 
áia y ut aatus Jeibfi > Bccire- 
déntíbus mani&ftus ^ & 
perfequéátibus eílet «occul- 
tus. Jam tune cecgó cceü 
enarravérunt glórlam Dei 9 
& in omnem térra m íbaus 
veritátis exívit, quandó & 
paílóribus exércitus An^e* 
lórum y Salvatórís éditian* 
nuntiátor appániit , & 
Magos ad eum adorandum 
prxvia ftella perdúxit 4 ut 
a foUs ortu ufque ad occá- 
firm veri Regis generátio 
corufcáret , c¿im rerum fi- 
dem & rejgna Orienris per 
Magos díícereat^, ScUom^ 
num Impérium hqu iaté- 
ret. 

lU. C¿im natus eüet Jeíus 
in Béthlehem Juda in di¿- 
bus'Heródis regis , * Eccc 
Magi ab Oriente venérunt 
Jerosólymam. :i¡. Circiimí^ 
pice , Jerüíáiem 9 ad Orien- 
tem I & vide jucunditá- 
tem a Deo tibi venkntein* 
* £cce. Matth. z.Baruch. 

4* 

Leciio v. 

NAm & faevltia Herddis 
volens primórdia M- 
pe¿^i íibi Reeis extingue» , 
huic dilpeniatióni néfcieAS 
í'erviébat ; ut düm atróci 
intentus facínori , ignótum 
íibi püerum indifcréta 10- 
Fántium ca^de períeauitur , 
annuntiátum coelitus Do- 
minatóris ortum insknior 
ubiqué fama loqueretur; 
quam promptiórcm ad aar- 
randum diiigearlorem^ dby Google fici&at, 8c Apemai fignú 
ñcatiÁakaóvnasy Sccraen- 
tíffiniiperíecutóris impíe^ 
tas, Tttnc autem éitam 
&gm^ Salvátor iliátus 
eft« Bt gens antlquis enró- 
ribos dñha, jamadvici- 
mun lálihem per occultam 
gritiafn v^eaféciir ; & qu» 
AonéSim «Mcerat ab áftiam 
umtMéóoem , iam hof- 
pnio itc^pcret veritátem» 
IH. ▼«aérunr M»^ , di- tn Epifhama Doimini» : Vb\ eft qoi nstus 
^ftRexJaíl«órum?*V£di- 
aw Aeliam ejus tn Ori»i>- 
te 9 Se vénimus adorare 
«um. )fr. 0«>í¿tur ñttia «x 
Jacob , & coafurger vir^ga 
4e Ifiraél : ik Jacob #Fk 
4ni domíitétur. * Vídiiiiut. 
Manhm a. Ñnm. X4. 
£e¿}¿o v;. 

AGnoícámos ergó. ^^* 
leaifiiiiti , ki Magik 
adoriTÓribus ChrííH voca- 
tiénis noftrai fideíoue pri- 
iBÍtias , 8c cxuitáiitibas anU 
mis bcátai fyei inicia cele^ 
br^mus, ISxnuléenim in a^ 
teman Iwreditátem coepí- 
mus ifixvoire : exindé nooii 
Chriftiim loquénría Scffp* 
turáram arcana patuérunt ; 
h Térita» quam Judeórum 
obcvcirío non recépit , 
éamibus nménibus lumen 
fuum ÍBV^it* Honorétur 
ítaque á nob)0 ^ratíífimus 
dies 9 in que faiátis nof- 
tr» AuAor appáruit : 8c 
quexn Magi mfantem ve- 
nerad funt ín cunábiilis » 
fto«^]iiiiipoteiit«m adoré- ?4i 

mus in co^s» Ac ficnt ilH 
de thcfauris fuis myílicas 
Ddmifio xnúnenim fpécies 
obtttléiunt ; ira 8c nos de 
cdvdibiw noftrífr, quzOeo 
íunt digna promámus. 

]^. Ecce ftella auam vi- 
derant Magt in Oriente ^ 
antecedébat eos , ufque 
éUm véniens ftarot fi^rá 
«bi erar Puer. * Videntee 
AeHasn , gavííi fimt gáudia 
magno vald^ ^» Ambidá- 
hmat Gentes in liimine nio» 
/erúfalem , Se reges in 
Rendóte artús tui. * Vi- 
dentes. Gloria Patri. /7ew 
p9t. K¿. Ecce. Hfque ad ]^» 
Mtitth, 2. //. 6o. 
IN IIL NOCTURNO, 

Anu S« G* Venite. 
Pjaimus* (}4*fec, Viilgm 

Gentes & JudxnadChrif' ' 
tftm vocantur. 

VEnite , exultemos 
Dómino : * iubilé- 
mu5 IXso falutári 
noAro. 

Pneoecnp^ffios fáciem 
ejus in confeífióne , ^ 9i 
in nfalmis jobilémus ei ; 

Quóniam Deus magnu^ 
Dóminus , * 8c rex mag^ 
ñus fiipcr omnes déos : 
. Quia in manu ejiís funt 
omnes fines terr» ; * 8c afr 
tttüdines móntíiim ipsíus 
Ant : 

Quóniam ipsíus eñ mare^ 
8cipfefecit¡llud;*8cfic. 
cam manus ejus formavé^ 
runt. 

Venfte , adorémus • tk 
procidámus , "* 8i ploré- 
P iij dby Google f4* 

mus ante Dóminum quiíe- 
cit nos ; 

Quia ipfe eft Dóminuí 
Deus noíter , '^^ & nos pó- 
pulus páfcuas ejus> & oves 
üianús ejus. 

' Hódíé.íi vocem eius au- 
diéritis 9 * nolite obduráre 
iCorda veílra 9 

Sicut in irricatióne íé- 
«undüm diem tentatiónis in 
<deferto, * ubi tentavé- 
jrunt me patres veílri« pro- 
J)avérunt me , 8c viciéniat 
sopera mea. 

Quadraginta annis of- 
ienfus fui generatióniilli» * 
¡k dixi : Semper hi errant 
córde. . 

^ Et ifti non cognovérunt 
yias meai : * ut jurávi in 
ira mea 9 Si Inrroíbunt in 
réquiem meam. 

jAnu Veníre , adorémus 
cum ; quia ipfe eíl Dómi- 
nus Deus noíter. 

Pf. Cantare. • • omnis 
Ierra. 4^. . 

. familia gentiumadChrif' 
tum vocatíe. ^ 

Anu 6. Annuntiáte in- 
;ter gentes glóriam eius , 
in ómnibus pópulis mira- 
bília ejus. 

P/. Oóminus regnávit 9 
cxultet. 64. 

Chrijlus Rex fuper om^ 
nem terram 9 ah Angeiis 
fidorandiu, 

Anu f. a. Annuntíavé* 
yunt coeli juílítiam ejus 9 8c 
vidénmt omnespópuli gló- 
riam eius. 

t* Laúdate Dóminuaif triEpiphánia DominL omnes gent&s ; V* Laír* 
date eum 9 omnes pópuli* 
Pf. 116. 
LéÜtio fan£ti EvangélU A- 

cundúm Matthaeunu 
Leclio VI/'. Cap. %m 

CUm natus eílet Jefuf 
in Béchlehem Juda in 
diébus Heródis regis 9 ecce 
Magi ab Oriente venénint 
Jerosólymam 9 dicentes : 
Ubi eíl qui natus eíl Rex 
Judaeórum? Et réliqua* 
Homilia íanEd Gregórii 

Papas. 
HomiL 10. n. z. in Evangm 

IN ómnibus Ílgnis9 quaSf 
vel nafcente Dómino» 
vel moriente 9 monf- 
tráta íunt 9 coníiderandum 
nobis eft quanra fóerit 
in quorumdam Judaeórum 
corde duritia 9 qu» hunc 
necper prophetías donum, 
•nec per mirácula agnóvit, 
Omnia quippé elementa 
audórem íiium veniíTe teí^ 
tata funt. Ut enim de eis 
quiddam ufu humano lo« 
quar 9 Deum hunc coeli 
eíTé cognovérunt ; quia 
nrótinás ftellam mi(Srunt. 
Mare cognóvit 9 quia fub 
plantis eius íe calcábile 
prsbult. Terra cognóvit , 
quia eo moriente contré- 
muit. Sol cognóvit , quia 
lucis fuae radios abícondit* 
Saxa 8c parieres cognové. 
runt 9 quia témpore mor- 
tis ejus fciflá funt. Infhv 
ñus agnóvit 9 quia hos quos 
tenébat mórtuos 9 réddi- 
dit. £t tainea buncí qiicm dby Google Dóiniaum ámmsí iníeníi- 
büja elementa feníirunt , 
adiiuc ínfídélium Judaeó- 
nim corda Deum eJQTe mí^ 
mmh Copnoícunt , & du- 
ridra faxts ícindi ad poeni- 
tendum aolunt. Quiétiam 
ád damnatiónis íuae cümu- 
lum , eum quem natum def- 
píciunt, nafcitdnim iongé 
znxh pneícivérunt : & non 
folám quia nafcerétur nó- 
yerant, fed étiam ubi naf- 
cerétur ; ut ipfa eórum 
fciéatia & illis fieret ad 
ieftimónmín damnatiónis , 
&nobis ad adjutórium cre- 
dulitátis. 

9> Intrantes domum t in^- ' 
venénint Piíeniin cum Ma- 
ría matre ejus : & * Proci- 
dentes , adoravérunt eum ; 
^ apertis theíáuris fuis^ 
£btulérunt ei aurum « thus» 
ocmyrrham. f. De Saba 
venient , aurum & thusde. 
ierentes , & laudem Oó- 
«¡no annuntiantes : * Pro- 
cidentes. Matth. z« //• 6o. 

«• ?. Leñio viij\ 

NAtivitáte Regís noílri 
. cógnitá ,- Heródes ad 
^lida argumenta convér- 
titur , ne terreno re|[no pri- 
varétur, Renuntián íibi ubi 
ruer invenirétur póílulat; 
adorare eum veile fe símu- 
lat ; ut , íi hunc inveníre 
poífit, extlnguat. Sed quan- 
ta eíl humana malítia con- 
tra consílium divinitátis % 
Scriptum ({uíppé eít : Non 
eíl lapiéntia » non eíl pru- 
iUatia, non eíl consilium fc Epiphmda Dotmnu 341 contra Dóminum. Nam ea 
quas appáruit ílella y Ma- 
gos perdúcit : natum Re- 
eem repériunt , muñera dé» 
Ferunt; & ne rediré ad 
Heródem débeant, in fom- 
nis admonentun Sicque fít 
ut Jefum , quem quxric 
Heródes 9 inveníre non poíl 
ut. Cu)us perlóná , qui álii 
quám hypócritx deíignan- 
tur ; qui , dum fífié quae- 
nint , inveníre Dóminum 
nunquam merentur ? 

VI. Obtulérunt Magi mii- 
ñera ; 8c * Refponio ac* 
cepto in fomnis ne redírent 
ad Heródem , per áliam 
viam reveríi funt in regió* 
nem fuam. f. Réprobat 
Dóminus consília prínci- 
pum : consílium autem Dó- 
mini in asternum manet» 
* Refponfo. Míttth. %. Pf» 

n. 6. Lcñio ix. 

MAgí aurum , thus 8c 
myrrham déferunt. 
Aurum qulppé regi cón- 
gruit : thus vero in Dei fa- 
criflcium ponebátur : myr- 
rhá autem mortuórum cor- y 

Sora condiunrur. Eum er^6 > 
laei ()uem adórant , ¿tiam 
myíucis munéribus praedi- 
cant ; auro , regem ; thure t 
Deum ; myrrfaá , mortal 
lem. Nos ítaque nato Dó- 
mino offerámus aurum , ut 
hunc ubiqué regnáre fateá- 
mur : oíFerámus thus, ut 
credámus quód lis qui ia 
témpore appáruit* utm 
ante témpora éxtitit : ofie* 
Piv dby Google tn Eptpfuma Dótiññt ?44 

timm myrrharitt , ut eniti 
qtiem* crédimns m flia divi- 
nitárc impaísfbilem , cíe- 
dámtis étiáiñ hrnoíbraf/n^ 
tarne merrálenr. 

*. Myftériurt CHríítí , 
^od áliis genéráthSnibns 
Aon eft ágmtfum , nunc t^ 
velátum eft : Gentes t&t 
Coheredes, & comcormy- 
Ys^les , & coif^afrtfcrpés 
«foíEÜffióais Denn CteríAo 
Jcfii ; * Ut innotcfcsft tíiuf- 
¿forifiis fapiéntia Del. )íf'« 
Dfcit Dóminus : Ultráflú- 
iñtna JEthiópise , mÓk íiip- 
pfíceí nrti j fílii ¿Ciípetíá- 
nim meótum défereut niu- 
nus mihi ; ♦ üt. 6lória. 
Repetitur JRí. Myftériínn , 

ro/f Ut. dicitur , ijuxta 
morem anti^uum > ) Genea- 
logía Dommi naftri Jejii 
Cnrifli fecunditm Lucatn ^ 
ut ñquitur. 

y* Dómimts vobifciini , 
Ijt. E t cum fpf fftu ttio. . 
[ Sohts rmtátis incipH 
ahfolttté. 1 

Seqiiénfia fanftí Ev^ftéfii 
fecimdüm Lncam. IJi.GIó- 
ria tibí , Dómifie. 

FAdum eft , cibi bap- 
tizarétuT omnis pópa-i 
lus , & Jefu baptizáto ^ 
orante j apertum eft: coe*. 
lum , & defcendit Spímus 
ñnOus corporáli fpecie íi- 
cut columba in ipium : 8c 
vox de ccelo fa£ta eft : Tu 
es Fílius meus dilcdus in 
te complácui mihi. Et 'ipít 
Jefus érat incípicnt qnafi annórüift trígm», ot pvttí^ 
bátur fflxuS Jfofeph , q}ú 
ñm íítVi , qm fuit Mathat f 
qui ñát Levf , qni fuh Mct 
chi , qtii fuit Jahne , qni 
fuit Jofcpír, qui fuit Ma- 
thathísf qni fuh Amos^ 

fui fúit Nahum « qui fuit 
feíli , qni ñiit Nafge, qtá 
ftfe Mafi^h , mi füft Ma- 
tfaatftfae , qur mir Mme? f 

Stii fuit Jo%k9 qui fúit 
12^ f (MÍ füit JoHiiim t 
qui ftíit Rcfa , qui firit 2a. 
róbaÍ3«I , (jti niit Saiáthid » 
qui fuit Ncri • qiii fuit M elchi , qni fuit Actdi , gm 
fuit Cofan , qui fuit £1- 
madan , qui fuit Hcr , qui iii«au(iu j 4UI luii fiicr 9 4UI 

furt Jeiu, qur fuit Eífeter, 
qni fuit Jorim , qiri fuit 
M athat , qui iliit Levi , qui 
fnir Simeón , qur fuit Jncfa , 
qofi fnit Jofeph j qui fák 
Joña • qui furt Etiachina , 
qui fuit Méiea , oui fuá 
5fenna 9 qni fíiit Mátha-- 
^ha , qiri fnit Nathan , qjri 
fuit David r qui ftnt Jelfe', 
qui fuit Obed , qui fiüt 
dooz ^ oui furt Salmón , 
qui fnit NaafTon , qui ñjH 
Amfnadab, qui fuit Aram, 
cnii fuit Efron, qui fnit 
Phares , qni ñnt Juáx. qui 
fuit Jacob , qui ftiit líaac^ 
a¡i\ fiíit AÍ7rahsr , qui ftiit 
Thafc, qui fuit >faciior. 
qni fuit Sarug «qui fiútfíí 
gaií • qui fúit Plaleg , qni 
fuit Rdber , qui fuit Sale , 
cnii fúttCáinan. qui fúit 
Arpbáxad , qui ftzit Seffi , 
qui fnit Noe, qtii íuit La«» dby Google fn Epipháma Dondrd. )4Í 

ncdiJlJ/uitMathdíálev páuperum íuórum ffliferé* juifuitHcnoch, qui fuit 
é$red, qui fuit MaláieSl , 
^ ítiit Cáinan , qui fiíit 
Henos, qui fuit Seth , qui 
mit Adaoi , qui fuit DeL 
Jfefus aottfm pfenus Spíritu 
bndo , regreíliis eíl á Jor- 
dáne. 

Pofieá dicimr TeDeum. 

f.Sikcerd. Cofifiteantur 
tibipópuli, Deus{ confí- 
teamurtibi pdpnii omnes : 
9* Lctentur 8c cxuheat 
JB«nre«. Pf. 66. 

AD LAUDES. 

Pfalmi de Damitúccu 
iifft. n Enigiiitas & hu. 

^* X3 mánitas appáruit 
Salvatór» noftri Dei , alie- 
liíia. Tiux. 

Ant. 1. vita ttianifeftáta 
cíl : 8( vídimus vitam aster- 
tnm quse erat apud Pa- 
trem ^ fie apnáruit nobis » 
«Uelúia. z. Joan» i. 

i4/it. 7* d. Qut dixit de 
ténebris lucem fplcndéfce- 
te , ipfé üliíxit in córdi- 
bus noilris ad illuminatió- 
nem fciéiitis clarltátisOei 
^1 £Une Chriíli Jefu , aile- 
lúia. z. Cor. 4. 

Anu t. g. Vólaít. 
Canticum. IfaTa^. 

Invitatio ad Deum lau" 
dandum propter EccUfia 
&atationem. 

LAudáte , coeli } 8c exul- 
ta 9 térra : * jubílate, 
montes , landem. 

Quia confolitus eíl D6- 
ninus pópulum fuuin y'^pi bitur. _^ 

Et dbtif Síon : Derclí. 
miit me Dóminus , * 8c 
Dóminus oblítu^ eíl me!. 
Numtiuid oblivifci poteíl 
mülier infántem ñium « ^ 
ut non mifereátur íUlo úteii 

Et fi Hla oblíta fiíent , • 
ego t&men non oblivilcaf 
tuf. 

Ecce in mánibus meit 
defcripíi te : * muri tui 
coram ócuHs meis femper* 
Veñérunt ftruftórcs tui : T 
deftnientes te , 8( diffipan« 
tes á te exfl>unt. 

Leva in círcúitii óculot 
tnos , 8c vide ! ^ omnet 
ifti cong^egáti funt, veni- 
runt tibi« 

Vivo ego , dicit Ddmi* 
flus , '^ quia ómnibus his 
velut ori^amento veíliéris * 
8c circúmdabis tibi eos 
quaíi fponfa. 

Quia deferta tua « 8c fo» 
UtiMines tuas, 8c térra rui- 
nas tus , nunc anguila eninc 
pne habitatóribus ; * 8c 
longé fugabuntur qui ab* 
forbébant te. 

Adbuc dicent in áuribuc 
tui« fTlii íterilitátis tuae : ^ 
Anguftus eft mihi locus t 
fac ípátium mihi ut hibt* 
tenu 

Et dices in corde tuo : ♦ 
Quis génuit mihi iílos % 

Ego ít^rilis 8c non pá- 
riens, tranfm ¡grata 8c cap^p 
tíva : * 8c iños quis enu- 
tiívit % * 

Pv dby Google 34^ tn Epipfumia Dominié Egadcílit¿ta & fola : * 
& iíti ubi erant 1 

Anu Vóluit Dews notas 
faceré dividas gloria; fa» 
cramenti hujüs in Ginti- 
bus : quod eft Chriíhis in 
Vobis fpes glorias , alleldia. 
ColoJT. 1. 

i4ní. 4* E. Grátia data eíl 
¿ Deo , ut fíat oblátio Gen- 
tium accepta y & íanüi- 
íicáta in Spíritu fando , 
alleltiia. Rom. xj. 
Capitülüm. 2. Tim. I. 

DEus nos liberávit , & 
vocávit vocati<$ne fuá 
fan¿lá y non fecundüm ópe- 
ra noftra , fed fecundüm 
propófitum fuum , & ^rá- 
tiam quae data eft nobis in 
Chrifto Jeíu ante témpora 
feculária :- manifeftáta eft 
autem nunc per illumina- 
tiónem Salvatóris noftri 
Jcfu Chrifti. 

H Y M N U $• 

LIn(íuunt te£ta Magi 
principis urbis » 
£t parvas cúpidis mcenia 

Bethlem 
Voris prascipiunt ; jam- 

que fub imo 
Spe fubnfxa fídes corde 
triumphat. 
O qui lastítias feníus , ut 
iUis 
Si^nans rursás Iter ftella 

refulíit ; 
Incumbeníque domo )ám- 

pade prona , 
Intantem exhibuit matrís 
in ulnis ! 
|f on hlc fplendet ébur | non 
micat ai^rum % Non velat rdtilan»pár« 

pura Corpus : 
Horrens hic ftábulum» 

regia ; nudum 
Hlc prasfépe , thronus ; 

púrpura 9 panni. 
Reges pompa álios dives 

adornet : 
Regnantem méliiis íé 

probar ipíe 
In vili palea , páupere 

cultu, 
Fledens imperio corda 

potenti. 
Ád cunas húmiles póplite 

curvo, 
Prasíens in Pikro Nu- 
men addrant : 
£t nos. ad Púerum 9 «ügna 

propago, 
Patrum pleiíTfíde corda 

ferámus. 
Regi caftus amor pórrigat 

aurum ; 
Caftigáta hómini a$r« 

pora myrrham : 
Inftar thuris enint vota 

(jrecefque : 
o thure Deum rít¿ &- 
témur. 
Qui £bns Idminis eft, gló* 
ria Patri ; 
Qui miro recreas lii- 

mine Gentes , 
£quális tibí íit gkSría » 

Nate: 
Ambórum símilís laus 
fít Amóri. Amen. ^ 
it» Pópulus qui creábí- 
tur, laudábit Dominuffli 
I^. Quía profpéxic de ex- 
celfo fando fuo. Pf. lox* 
Ad BenediQus. 
Anu 5* a. dupUcanda» Per luS'- dby Google 7fi Eptphaaáá Domm^ Mcem tniíéricórdias Dei 
noilrí viíitávit nos Oríens 
^ alto , Ulumináre his qui 
ia: téaebris & ia umbra 
monis fedent , üUeliiia. 
Imc. u 

• Oratio. 

DEus • qui hodierna 
die Ünigéninim tuum 
G^ntibus , ftellá duce « re- 
velafti : concede propítius , 
ut qui iam te ex fide cog- 
nóvimus , uíque ad con- 
templandam ípéciem tvm 
celíitúdinis perducámur ; 
Fci eumdem Oóminum. 
A D H O RAS. 

Doxologia. 
Qui te revelas ^éntibus , 
Jetoftibiíitgióna, 
Cum Patre , cumque Spi- 

ritu t 
In fempiterna fécula. 
Amen. 
Pfalmi de Dominica. 
AD PRIMAM. 
Anu 6. Benisnitas. 
Non dicitur Symboliim 
-Quicumque. 

In V/L. br. If. Qui conf* 
dtútus es * in caput gén- 
tium. P£ 17* 
AD TERTIAM- 

Anuí. Vita. 
Capitülum. Rom. j. 

NUnc fine lege iuílítia 
Dei manifeiíáta til , 
leftificáta á lege & prophé- 
tis : juílítia autem Dei per 
fidem Jefu Chrifti in omnes 
& fuper omnes qui credunt 
in eum ; non enim eíl dif- 
Xinftio. 
^. br. B¿nedicite, gen- 147 

tes , * Detiffl noftrum , 

* Allelúia, allelúia. Bene. 
dícite. t* Et audítam fá* 
cite * vocem laudis ejus , 

* AUelúia. Glóri^. Bene- 
dícite. P/. 6$. . _, , 

f. Notum íecit Domi- 
nus íálutáre íuum v ít*¿n 
confpeau géntium revelá- 
.vit juftítiam fuam. P/- 97» 
A D S E X T A M. 

Am.i.d. Qliidixit. 
Capitülum. Ifaiie^om 

DEdi te in ÍGeduspo- 
puli , ut fufcitáref 
terram , & poffidércs has- 
reditátes diffipátas \ ut dí- 
ceres his qui vinQi funt , 
Exíte ; & his qui in téne- 
bris, Revelámini. 

151. br. Bcnediftus qui ve* 
nit * in nóminí Dómini , 

* Alleláia , alleltüa. Bene- 
didus. f. Deus Domi- 
nas « ''^ & illúxit nobis , 

* Allelúia. Gloria. Bene- 
diaus. P/. ii?. 

^. Apud te , Domme » 
eíl fons vitae ; íí. Ei in la- 
mine tuo vidébimus lumen* 

P/.55. 
A D N O N A M. 

i4 nt. 4. E.Grátia. 
Capitülum. Rom. is* 

DIco gentes fuper m¡- 
fericdrdia hoiioráre 
Deum , ílcut fcríptum eft: 
Proptéreá conRtébor tibi 
in géntibus , Dómine , & 
nómini tuo cantábo. Et 
íteríimdicit : Lastámini , 
gentes , cum plebe ejus. 
. ni. br, AfTerte Dómino t 
patrias géntium , * aíi'érte 
Pvj dby Google U9 Dómmo gióñmñ de bode- 
rem, * AUelóia , aíMctóia. 
AffertCr f. Affirte Dó- 
mino * giortam nóifíitli 
ejus t *j^AUeIiua. GkSria 
Patri. Aiferte. 
^ ](^. Commovcátur á fó- 
cíe eius uníverfii tcfrra ; 
1^. Dícite ifi géfinbus , 
quía Dómkius regnávít. 
P/.95. 
ADILVESPERAS. 

Pf. DiKit. 2g. 

Z'/irí/li regnum ínter gen» 
US» 

Ant, Tl/rYft¿Pium quod 
í.D. IVl abícónditu fiíit 
a féculís & genei^áóni- 
bus y nimc manifeílátam 
eíl , allelúía. Coloff. i* 
- iy. Laucare f piíeri. jo. 

Chrijlus exctlfus fuper 
omnes gentes* Ecclefice fce- 
cunditaSm 

Anu 2. Gentes cfuae non 
feítjbanrur wftítiam, ap- 
pr.?hencl¿runt iuftítiam \ 
juílítiam auwm quse exfide 
eíl 9 alleliiia. Í?om* 9. 

Pf, Laudare Dómiwxsay 
o m lies gentes. 140. 

Mifericordia & veritas 
Dei in popitlum fuum á 
gtntibus laudanda, 

Ant. 5. E. In Chriílo 
Jefu , vos qui erátis longé, 
fafti eftis propé ; ¡píe eft 
cnim pax noftra 9 qui fecit 
dtraque iinum , alklúid* 
Ephef, 2. 

Pf. L«tátu5 fum. 74. 

Ecchjia vera Jerufalem 
ex diverfis tribubus congre» 
8*it*x* tn Bpkfhmk íVmmL Aftt. 4* E. Tifiiear fiTM 
gdizávk pacen vtfbis ^ 
kmgé^faiílú 9 & faamú» 
qai propé ^ alietiS]a*^AeA 
u 

Pf. Coníitébor. . • qu6- 
niam. 115» 

Omnes reges térra verba 
Chrifti audtentm 

Ant* $• C. Nooeft períó- 
jiániín accsepttyrDeus'^ M 
in omni gente ,• ^i timct 
en» , & opcrátor rafa- 
tianí 9 acccptuKcft kIÍ9 a^ 
jeliíia. i4d» to# 

CArtTULUM. Rom.^ 

VOcávit nos Deas non 
fol¿kmexJiid«iÍ9 íéd 
¿tiam ex Géntibii99 ^ut tb 
0{ée dícit .: Voeábo not 
plebem meain > pkbem 
meam , & non diledam^ 
dile£tam ; & non miferí- 
córdíam confecútam » mi- 
íéricórdlam con^ciicanu 

Alleláia , allelúia. f. Qú- 
tias]Pso Patri 9 qui erfeuit 
nos de poteíláte tenebfs^ 
rum 9 8c trándulit in reg- 
num fxlii dileüiónis íim 
Alleldia. Colaff x» 
H T M N « S. 

HUc vos , 6 nf iferi/íímla 
relíitquitc 
Qua; c»ci céWmy muta- 

que ndniina : 
Se vobisáperirípkodidl 

cívitas. 9 
Veri Náminis bó/plfa. 
En veftra pneeunt práni- 
tis Magi : 
Vatum difta patent : exl- y Google tñ EpíphanÍM Ü&mitd* )4f 

Eftífrmtt fitttiMs óbfita num, 8c In ftoihen Í2* Miro lamine ípétfitw. 
Ambo £c pópuli , diíTociá- 

bilis 
Quos dud&mpárícs I^H^a- 

rat, ünicum 
lo totpat cóeitnt. Hoc 

próprium modo 
Afflbobus máneatdecus! 
O arcana Dti consília \ 6 

tuo 
l>miii>áta^ tnáú , pri- 

musaitiorD«f9 
Pltbs Judaia 1 mif gloria 

génfitim 
Daffinis, v(caquc náfci- 

tur. 
JíUA natív/i olese bráchia 

décidimt , 
Raiiii degeneres , germen 

adülrenim ; 
Miransrqne mivos fimi- 

ne non íbo 
* Arbor créfcere fdrculot. 
Nos radix óleae fóftinet* 

Ah ! cave ,' 
Qui das , ne ftIHli de- 

Bcias iuie. 
Tu ramos véftits infere 

dénuó : 
Tu ferva , Deus , íníi- 

tos* 
Qui nos membraíáericór- 

poris éfficit , 
Sit laus fumma Patri: 

laus quoque Filio , 
Cuius membra fumus % 

quo vigor influir 
Membrís , laus tibi « Spí^ 

ritus. 
Amen^ 
y. Pópuli confitebuntuf 
tibí , Deus » ISt« la aircr« culi» Pf. 44. 

Ad Magnfficat. 

Anu X* A. duplicando^ 
Manifefté magntia eft píe- 
tátis facramentum quod 
raaníléftátuní tñ in carne f 
praedicátum eft Géntibus f 
crédituin eft in mundo « al- 
lelúia. I. Tim, ;• 

Grafio y utfupráadLati^ 
desm 
AD COMPLETORIÜM. 

Pfalmi de Dominica» 

Anu X. a. niumináref 
Jenifalem ; quia venit lu- 
men tuum , 8( gkSría Dó^ 
mini fuper te ona eft. V. 
6o. 
Caphulum de DüminicOm ^ 

Hymnusy Virgo Deit/u*" 
prÁ. jx7« 

Ad Nunc dimittit. 

Anu p c* Ego Dóminm 
dedi te m fcedus pópuli 9 itt 
hicem Géntium ^ allelúia* 

5 be DOMINICA intrñ 
Oaavam Epiph. in quaní" 
cumque diem Octava incU 
derit yñt Officium ut notct» 
tur ittfr¿L 

Si vero Dominica intra 
Oct. Epiph. inciderit dié 

H. Januar. Ojficiiim hujus 
yminicíg fiet ut notatur 
infrá die 11. 

Sabbato precedente « ( ni/i 
fit dies Epiph. ) ad Vejp^^ 
ras dicuntur Pfalmi de Sab" 
hatofubfola Anu 1. g. My^ 
térium quod abfcónditum 
fuit á féculis & generatió- 
nibus y nunc manifeftá* 1^0^ 


yC^oogk fS^ Dominici intrá OSavam Epipfunüa» tum eft, aüelilia. ColoJTf 

u 

Capitulum« Ifafa 45. 

COnvertímini ad me , & 
íalvi éritist omnes fi- 
nes terrae ; quia ego Oeiis >. 
ií non eíl álius. In meme- 
tipfo jurávi) egrediétur de 
ore meo juftitias verbum y 
quia mihi curvábitur omne 
genu, Scjurábit omnislin- 
gua. 

HymnuSy Huevos. )48« 

íf^ Quaerite Oóminum , 
^ virtütem ejus : ISl. Quae- 
rite fáciem eius femper* 
I. Paral. z6. 

Ad Magníficat. 

Anu J. Quaerétis me , & 
inveniétis : cüm quvfiéri- 
fis me in tote corde ver- 
tro , & invéniar á vobis » 
ait Dóminus. Jerem. 29. 

Oraüo 9 ut infrá ad Lau^ 
des* 

, Non fit Commem. Epi» 
phania. 
AD COMPLETORIÜM- 

P/almide Sahhato ^ ce- 
tera ut die. 140. 
. DOMINICA 

INT RA OCTAVAM 

EPIPHANTM. 
AD OFFICÍUM NOCT* 

ÍK Dómine , labia , &c» 
nviu Verbum vitae ap- 
páruit nobis : * Veníte , 
adorémus. i. Joan, u 
Pf. 94. Vénite. 1. 
H Y M N u s. 
f^ Uá lapfu tácito ftella 
^J loauácíbus 
■Scintilfat rádiis, huc<Scu- 
Us Magi 9 Huc deíidériis , hucrií* 

pidis llmul 
Certant tendere páflibiis» 
Ut ventum Sólymam 9 non 
fine númine 
Laetam ílella facem, pron 

dolor ! ócculit ; 
Incertofque viae , ceu mé* 

dio va¿9m 
Curíiif deílítuir, ratenk 
lili , nil rábiem príncipis t 
ínvidas 
Nil artes vériti , ( tanta 

ánimis fídes. ! ) 
Urbis per trépidas com- 
pita prasdicant 
Regem quaerere £é no- 
vtim, 
Nec vos írrita ípes decf- 
piet • Magi ; 
Qu6 divina vocat pá« 

gina^ téndite: 
Illk ^uem fuá plebt rU" 

puit , éxteris 
Regem noífe Deum da- 
tur. 
Sit laus fumma Patri, fiüm- 
maque Filio ; 
Ambórum flt idem Spi* 

rítui decus , 
Qui , d£im ílella pedes 

praevia dirigir « 
Dux mentem méUor mo- 

net. Amen. 
Pfalmi de Dominica. 
IN I. NOCTURNO. 
i4nt. ai. O Res ^éntiumf 
Ínter cunQos fapientes, & 
in univerfis regiiis nuUus 
efl símilis tui. Jerenu lo. 
Anu 7 . d, Tua eíl , Dó- 
mine , magnificéntia ; & 
Soténtia 9 & gloria : tuum 9 
)ómine » regnum ^ 8c tu dby Google IhmitucáAtarií OSavam Epiphamai í^t H £]per ojiines príncipes. 

I. Paral. 19. 

^* !• a. Benedifium 
nomen glóríx rum íanc- 
tam , & laudábile in 6m- 
títmíéciúis : benedi^his es 
in throno reeni tui. Dan. ;• 

y. Regnábít Dcus fuper 
gentes : Ki/Deus fcdet fu- 
per ledem íantUm fuam. 
P/.46. 

Uniones de Dominica L 
pojt Epiphaniam , <7iür ha- 
tmr infrá pojk ófficium 
Octavie. 

TOIÍL de L Noaumo 
dtei EpiphajiÍ4B. 
IN ll NOCTURNO. 

Am. 1. a. Pafce pópu- eft feñivitáte lastandunu 
Ferunt enim hódi¿ Chriíl 
tiun Dóminum noftnixn t 
vel , (lellá duce , á Gént». 
bus adorátum ; vclinvitá- 
tum ad núptias « áquas \a 
vina vertirte ; vel fufcepta 
á Joanne baptífmate % con- 
íécrailé fluenra Jordánis , 
íuumqtie íiinul purifica íle 
Baptiftam. Sed quid potíí^ 
fimüm praefenti hoc fa¿iui9 
íit die 9 nóverit ipfe qui-ft-^ 
cit ; nos tamen crédere t 
nec dubitáre debémus » 
quidquid illud eft , fa^tuní 
eíTe pro nobis. 
^. Cüm natus eflTet. )4o* 
LeBio V. lum tuum in virga rúa , ¿re- 1^ Am quód éun ful^en- 
Semhaereditátisnue.AÍurA. i^ tióris ftell» rádiis in- 

Anu 6. Manus tua in 
cenícibus inimicórum tuó- 
nim : adorábunt te fílii 
patns tui. Gen. 49- 

Anu 8. c. Relinquent 
lentes idóla fuá , & vé luent ; & gaudébunt ado- 
antes Regem Ifrael. Toh. 
14. 

.3^. Adoravénint omnes 
pingues terne : Jtf.. In conf- 
pedu Dómini cadent om- 
nes qui delcendunt in ter- 
lam. P/.21. 
Sermo fanfii Máximi 

Epífcopi. 

Homil. 1. in Epipfu 

LeBio <v. 

INhac^dileaíflimi, ce- 
lebritáte , íicut relátii 
paternae traditiónisiní- 
trüimur 9 mulcíplici nobis citáti adoravére Chaldsi » 
Deum verum Géntibus fpet 
daca eft adorandi. Quód 
a^uae novo órdine Aint in 
vina mutátae , novi nobis 
póculi praelíbátum eft fa- 
cramentum. Quód autem 
baptizárus eft Agnus Oei « 
regenerantis baptiíhii falu- 
táre nobis munus eft dedi- 
cátum. £t quám redé tria 
haec nobis uno a£ta in die 
myftéria prsdicantur 9 qui 
ineíFábilis Trinitátis arcá- 
num uno Dei fub n<^mine 
confitémur. ^r haec erg6 
mirácula Chriftus Dómi- 
niis 9 RedemprorqMe no£l 
ter , ócuiis fe vdluit reve- 
lare mortálium 9 quátenüks 
invisíbilís ejus divíaitafi 

2uae latébat in hómine » in 
pere non lacéreu dby Google f 5t Dominica intri OSavam EpiphanxA ]^. Venénint. )4i. 
HomiL 6* Linio v/. 

QUid %itur , fratres • 
hoc Í9tius die \ quia 
hác folemnitáte facrá- 
fius , in qua partum Vír« 
ginis quí latébat in cunis f 
ilella fulgéntíor conifcá- 
vit ; ia qua Unigénitusí 
Dei , in fan^fícatiónem 
ÍÜÍ9 Jordánis unda fuícé* 
pít f homo Spíriniffl fanc-* 
min vidit , Parrem mun« 
diis audivit ; in qua édam 
íobrío ¡Ib vini mirábilis 
pdculo, pcccátis ¿brium 
mortále genus viíltafle fe 
Chriftus oftendit 1 Ideó , 
caríflimi , in fpirítuálibus 
donis , taibricas camis vo- 
luptáte depófícá « ípirituá- 
Ueer gaudeámus ; ut tine- 
bras cordis noftri h&nen 
Aellas coeieftis inrádíet , bc- 
nedídio paternas vocis iU 
ludret. Se faiutáre nos vi- 
ntim, Chrlílo propinante 9 
ketífícer. 

Kt. £ccc (leila. xau 
JN IIL NOCTURNO. 

Anu 5. a. £cce teíUm 
pópulis dedi eum t ducem 
ac prasceptórem Géntibus. 

Anu 4« CL» Convertentur 
<|u¡a nunc magnifícábitur 
ufcjaé ad t¿nninos terne. 
Mich. $. 

Anu 8. G. In medio pó- 
puli fui gloriábitur » 8c in 
«cciéíiis Altíffimi apériet of 
ftum. Ecclim Z4* 

if. Deus (letit in íyna- 
góga deórum ; ^ In me- dio autem deoi d9«Mkati 
F/. 81. 

Uaio fanai Evangélii fe- 

cundám Lucam. 

Leñio vij* Cap» 2« 

IN illo témpore ; Puet 
crefcébat 8c confbrta4 
bátur f plenus fapiéntü : 
8c grátia Dei erat in illo* 
£t réliqua. 

Homiíia fandi AmbróíS . 

£pí£copi. 

Libm z« m Luc. ru 6f • 

A Duodécimo zanOf 
ut légimus f DomU 
nicas fdmitnr di^u* 
tatiónis exórdium : hic enim 

Sraedicandas fídei «vante« 
záotium námerus deboá- 
tnr. Nec otiósé immtinoc 
íiiónim íécund¿m camem 
parentum, qui fecundúm 
cárnem útiqué íápiéntiá 
Dei impkbátttr 8c gxándf 
poft tríduum reperítur ia 
templo i ut eílét indicio 
quia poft tríduum tríum- 

Í^hális iliíus pafilónis id 
éde coelefti , 8c honóre ¿U 
\ítía fídei noftras íe rcfur- 
redúrus offerret « quimóf- 
mus credebátur. 

W/L. Remanfif puer Muf 
in Jerúiálem ; & non cof' 
novérunt parentes ejus, K 
poíl tríduum * Invenénint 
liliim in templo fedentem 
in medio dodórum , au- 
dientem illos , 8c intenb- 
irantem eos. y^ Laetámini 
m Dómino Deo vcílro ; 
quia dedit vobis Do£lórem 
luítítinp, * Invenénint. iSi 
fit Sabbatum 9 Gloria Fa» dby Google Ddmifttcd intri OStwim Sp^hútía. fff tó*IiivACértint.l Lu€. >. 

n. 64. Leñio vii}* 

QÜU eÜ Mi6d me mám- 
rebáris I NeHriebatis 
(fUia inprópria P»frís 
ne» oponer me eíe I Du» 
ílmt 111 Cbftfto geficniti<$h 
f}«i : una 9^ pa«nnr, áU 
tera materna. PaMrna ilk 
divlaior \ maHerfia tero , 
qu9 ía fioftruBi kibórem 
ufMnfluvdefcemlit. Etídeó 
qi» üipra avfánMB • fupra 
«tátem f íiiptf»coñttietodi- 
nem fiuní , non humánk 
«ffienaiKla virtütibut, fed 
divíais referenda fiint po- 
teftátibus. Alibi eu» ad 
miráctiluin mater impellit : 
hic matef argáítur ; miia 
adhuc Ollar humana iuiu 
ixiyíU ded cúim hicduódt- 
cim defcribátur annóram, 
illlc aifci]puk>t babére do- 
ctánur t vides matrem dtdi- 
ciíTe de filio y ut exjgeret i 
VatidkSre ifíiráculimx t qua 
ftiipébat in iimi^e myfté- 
rium. 

1|(. Hyieát mater Jem ad 
iUufn : Fili « quid fecifti 
nobis fie) Ecce pater tnuí 
8c ego dolentes quarebá- 
mus te. * (^uid eft c]t]6d 
me quarrebáml NefciebU 
th quia in hts qint Patris 
nei üint » oportet me effe^ 
f. Dixít mthi Dómimis : 
Servns meus es tu. Et ego 
dixi : Ergb oet» meum 
cum Deomeo. * Quideft. ET ventt Názarcth , 8c 
eratíiibditusillis. Quid 
enimmagtftervinihis. túCt 
offícium pietátis imptmt I 
.£t micáomr fi Patri de- 
fert y qui ííibditur matri I 
Non ariqué infirmitátis , 
íéd pietétn eft iíla fubiéc- 
tw% a t tcliat Ikér fatvit cmül 
áit khfbrit cóluber perfl- 
días caput , 8c ferpentiaif 
évomat veoátia pe¿tóribus» 
On dieif ie FlUus mlC- 
fum « maióinnii h^réticuf 
appcUat Patrem t vt im* 
pené£him Fíltum dicat f 
qui poteU hfflsére maid» 
rem } ur aliénis auaiiiisáíl 
ferat eum qui mírtttur 9 ift« 
dijere : niunquid 6( hu« 
mano egébar auxilio t uc 
materno fcnrfrer imperio I 

i;e. Deícendit Jeíus con 
ets • 8t venir Násareth : 8c 
'^ É»t fúbditus iUis. )^. 
Mens yúñx mcdirátur obe- 
diéntiam* ** Erar. Gloria. 
* Erat. £ttc. x» Frov* ij* 
Te Deum. 

ií. Sacerd* Cottfiteantmr 
tii^t pópuli • Deus t confi- 
teantur tibí ptSpuli omites; 
]tt« Lstentur u exultent 
gentes. P/.66. 

AD LAUDES. 

Pff. 6t Antiphonm cum 
Cántico ^utindk Epiphom 

Capitulum. Apoc. SI» 

Clvitas non eget folet 
ñeque luna , ut 16- 
ceant in ea ; nam clárttas 
Dri illnmiuvit caaif 8t dby Google ^^' ■ sí 

ria Patri. y?/í^/^^ ; 
Iteriim AnU d^^': 
trat. Teñid den^'r 
tur Ant. cam ^ • ^ 
fi fit Feria ; vel t'^''' 
prio y fi fu Sabb^-^': 
Dominica^ & Orati 
venienti. Ex quo di^ 
cept(B funt hüi Am 
majores , hoc efl ? 

15. Decembris , O'' ' z' -^ 

tur Preces ad Ve/per 
ad Completo rium ; . 
•cuntur ad Laudes , y 
DIEXV.DECEML 
Antiph, 2. 

OSapiéntia , qiia; . 
Altíílimi prodii;. 
tingens a fine ufque 
nem fórtiter 9 fuá vi ^ 
.<lifpóiiens ómnia ; v<. 
docendQ nos viam p 
lÍ3e.Eccli, 24. Sap» 8. . 
DIE XVI. Ani 

OAdónai., & di 
mus irraélj.qiii 
in igne flainmse rubi 
ruiíli , & ei in Sina 
dedifti j veni ad rci 
dum nos in bráchio 
fo. Exod. 6. ^ i^, A 
Exod, 15. O O -11 DIE XVII. A - . -tJf Radix Jefíe , í: . " j^'^^ 

in íignum popu " .-^ J 

fuper quem conti: - , ^ 

reges os fiium, qiu. - * •'^¿ 

tes deprecabuntiir . ■* ,^ >^* 

ad congre^andum ^-'^"* 

liim tuum á quár: "'"-^•íi 

gis ten». //. II. c - - ,]-* 

DiExyiiL - • :;jss»* 

Clavis Davií _-—--* "I-* 

ris , & nemo "a^^ dby Google Fin aic- ::fu^ lÉgoí tLvam Epíphanki* iff 

ipfi enim cognovéniatviam 
Dómiiii » judiciumDeifuL 
Et ecce magis hi ümulcon- 
fregérunt ¡ugum , nipénmt 
vincula. locúrcó percuffit 
eos leo de íylva. 
De Sermone fandi Leónit 

Pap«. 
In Epiph, 4» Leclio ij. 

JLiium & rationibile » 
dileüíífimi y vrrae pietá- 
tis obféquium eA « in dié- 
bus qui divínae ópera miíe- 
ricórdix proteftantur toro 
COI de gaudére , & hono- 
nfice ea quas ad falútem 
noliram geíla funt« cele- 
brare ; vocante nos ad hanc 
devotiónem ipsá rccurrén- 
tium témporumleget quai 
nobis poft iftum diem in 
qiio coxternus Patri Filiiis 
Dei natuf ex Vírgine eft, 
brevi intervalloEpiphániM 
íiuulit feftiim ex appari- 
tióne Dómini confecrá- 
tum : in qiio fídei noñrai 
magnum praesídium provi- 
déiuia divina conñicuit \ 
ut , düm folemni venera- 
tione cólitur adorara in 
exórdiis fuis Salvatóris in- 
fántia , per ipfa originália 
documenta probaréturveri 
hómínis in ipfo orta na- 
tura. Hoc enim eíl quod 
iuñíficat ímpios « hoc eft 
quod ex peccatóribus facit 
landos , íi in unoeodem- 
que Dómino noílro JeíU 
Chrifto , & vera díitas , 
& vera credátur humáni- 
tas : déitas f quá ante óm« 
nia fécula in fonna Dci d by Googk DUhus intrá 08avam Epiphúsááu 

Aá Magníficat.^ 
Anu J. Jefus piofidl 

fapiéntiá , 8c «ti.. 

tía apud Deum 

nes. Luc. 2. 

OratiOfUtfiíprÁ ad 1 
Non fit alia con 

ratio Epiphama. 

CoMPLETORIUMyl 

die. M9* 

I E B ü S 3$4 

lucerna ehis eft Agaus. Et 
ambulábunt eentes in lü- 
mine ejus , & reges terrs 
áfferent glóriam íliam & 
lionór«in in illam. 

Hymnus 9 Linquunt. f, 
Pópiüus. fiqfráj 146. 
Ad Benediaus. 

Anu 2. Stupébant omnes 
qui eum audiébantt íuper 
prudénría & refponíis ejus. 
iLucm 1. 

Oratio* 

DEus , qui húmilem Fi- 
lii tui puerítiam cce- 
lefti clarifcere fapiéntiá vo- 
luiili : pnefta* utípiritu tu vuut jcquuiuur* - 
prudéntiae repléti , üncérá Ffalmi de Feria in 
tibi humilitáte placeámns; Off. 
. Per cumdcm. 

Non fit alia commemo» 
ratio Epiphanian 347. 

AD HORAS9 omnia 
ut in die Epiphariia» 
AD VESPERAS. 

{Nifi hac Dominica con-^ 
■currat cum /. Vefperis diei 
,OBava Eviphania.) 
. Pfalmide üominica , cum 
Ant, de IL Vefperis Epi^ 
phania , ^4S. 
Capitülüm. Ephef.4. 

CReícáfflus in illo per , 
ómnia 9 qui eft caput frá pro Hebdómada L 
Chríftus ; ex quo totum Epiphaniam. 
Corpus compa^him & con- 
céxum per omnem )un£kii- 
ram fubminiftratiónis , íe- 
cundúm operatiónem in 
menfdram uninícuiufoiie 
membri, augmentum cor- 
poris facit in «difícatiónem 
ÜA ín caritate^ 
. Hymnus^ Huc TOSt mfu^ Intra Oüavam 
£ p I p H A N I 

Semiduplexm 

Omnia ut in die 9 

tisqwB fequuntun AD NOCT. Inv 
rium & Hymnus 9 ^50. 1 
Antiph, & 1^« fumuntufj 
Noaumo Dominica 
Oclavam 9 juxta Fen 
id eft j Feria ij. & v.^ 
Nocí* Feria iij. & v;. é I 
NoH. Feria iv.6tC " 
¿ IIL Noñumom 

Leñio J. ante Do¡ 
cam intrá OEt. fiímituri 
fus qiue funt infrá iníráC 
tavam : pofl Domin 
yerd9 ex his gwefunti Le&io ijm & iij. 
infrá pro unaquaque 1 

IStlSlI^. /{imiinmrex ^5íf 
tumo diei Epiphania %f 
liter Juxta Fériam, 
A D LAUDE 
Canticum Epiphania» ?4f> 

Ant. fola. I. gr. Vdluí 
Deus notai fikeie divíúl ^ dby Google ¡Hcbus üttrá 09tívam Epiphard^. ííacnneQti hujus in 
'hu« quod eíl Chrif- 

vobis ípes glórúe , 

I. Coloffi I. 

phona ad Benedic- 

^tur infrá pro qua* 

Choras ut in di€. 

TD VESPERAS. 

quod abfcónditum 

á íeculis & generatió- 

B, nunc maniíeílátum 

alielüia. Colojf. ^. 

ími^fu ad Magníficat. 

' fra pro qualibet die* 

3MPLET0RIUM tUtfu^ 

J49- 

D I E Vil. 

E OCTAVA. 
Jeremía Prophéta. 
[JLecliojm Cap. 5. 
(Ircuíte vías Jerüfa- 
lem. &afpícite, 8c 
coníiderite ^ & quas- 
iin piaréis ejus , an in- 
^'ixls virum fádentem 
ücium , & quaerentemñ- 
: & propítius ero ei. 
[ íi étiam , Vivit Dó- 
s, díxerint I & hoc 
jurábunt. Dómine 9 
11 tui refpíciunt fídem : 
ufliíli eos , & non do- 
[int : attrívifti eos ^ Se 
nuémnt accípere difci- 
^líaam : induravérunt fá<- 
i fuas fupra petram 9 8c 
ioluémnt revertí. Egoau- 
Ítem dixi : Fóríltan páupe- 
ittíimt 8c íhilti, ignorao- 
t(s viam Dómini 9 judí« 
cium Dei íúi. Ibo igitur ad 
iVÓmátes ^ 81 loquar eit , Bíienlmcognovéniatviam 
ómini t iudíciumDcifuL 
Etccce magis hi ümulcon- 
fregérunt ¡ugum » rupénmc 
vincula. locircó percuffit 
eot leo de íylva. 
De Sermone fanai Leónif 

Pap«. 
In Epiph. 4. Leñio ijm 

JUínim 8c rationibile t 
dile£tífl¡mi , ve rae pietá- 
tis obíiauium eA , in dié« 
bus qui úivínae ópera miíe- 
rlcórdise proteftantur toto 
corde gaudére , 8c hono- 
rífícé ea quar ad falútem 
noílram geíla funt » cele- 
brare ; vocante nos ad hanc 
devotiónem ipsá recurren- 
tium témporum lege^ quai 
nobis poft iftum diem in 
quo coKtemus Patri Fíliui 
Dei natuf ex Vírgine eíl » 
brevi intervallo Epiphániai 
íntulit feftum ex appari*» 
tióne Dómini confecrá- 
tum : in quo íldei noñrat 
magnum presidium provi- 
déntia divina conñicuit % 
ut» áixm folemni venera« 
tióne cólitur adorara in 
exórdiis fuis Salvatóris in- 
fántia , per ipfa originália 
documenta probaréturveri 
hóminis in ipfo orta na- 
tura. Hoc enim eíl quod 
fuílifícat ímpios , hoc eíl 

J[uod ex peccatóribus facit 
andos f íi in uno eodem- 
que Dómino noílro Jeíli 
ChriAo , 8c vera deltas , 
8c vera credátur bumáni- 
tas : deltas f quá ante óm-r 
liia ficub in fonna Dei yGooQle 1$^ Kibüs ittiri OSavam EpiphMoa* 

•quális eft Piatríj Iramá- primí» lameii aimuflti9tid 

Hitas , miá noTíffimis dié. «is cft pópulo Be Géaíába^ 

bus in fórma íervi m^tus rallelüia. if^. 26. -^ 

tfthómini* D r e ▼ i i i. 

Z^ato Ul. DE OCTAVA, 

AD roborandum erg6 De Jerenía Prcpliita. 

hanc fidem* quae con»- LeSio ;» Capm tf» 

Rhííw Jeni(ái •rróres , ex magna geftum 
«ít dívíni pietáte consflü 
«t pens in lougm^iiM oríe» 
tátis plag» Mióñt coaSf' 
nns f qutt ípedandónm 
•iderum arte pollébat • fig* 
num nati Piierí qui lapra 
omnem lírael eíTet regna* 
tárus , acclperet. Nova éte- 
iiim clamas tpuá Mst^ 
Aells ílluílrióris ssppánm^ 
& inméiftinm átumos ira 
ndirilratióne ílii íjf>lendóris 
implévit^ ut fic<}uáqu¿xn 
íibi créderentnepligendum 

3uod tanto nuntiabátur in- 
icio. Pneerat autem , ü-^ 
cut res dócuit > bule mi* 
ráculo gráíia Dei : 8c dim 
Cbrifti nativitátem nec ipfa 
adbuc Bétblehem tota di* 
diciflety iam illam credinl. 
rís Géntibus Inferébat ; & 
qood nondjim póterat bu* 
mano elóquiodíflérí t Cflelo 
faciébat evangelízame cog- 
nofci. 

Ad Benediat». 

Anu i4 Par¿im eft vBt ñs 

mihi íérvus ad ñifcitandas 

tribus Jacob : ecce dedi te 

Iñ lucem géntium. //. 49. 

Ad Magníficat. 

Anu 8. G. Hac Pro- 
phétaB locdri funt 8c Móy- 
Ae : PafiábUis Cbriíhis, ;E ne forte recedaráni* 
ma niea é t« ^ ne 
fené fjonain tt deíSirtm 
terraminhabitábiUnu Hac 
dkitDómínuf eserdfimai : 
Ufqué ad laoÓBtmn cdHi- 
gent qoaii m vfnea icií- 
qiiias fffii^ : converte m» 
num tuamquafivináeiBiá- 
torad caitaliura* CuiJc^ 
quar ? & quetn contefti- 
bor ut áudiat ? ecce indr- 
cumdéB aures eónun t & 
audire non podiint : ecce 
verbum Dómini fáfínm^ 
cisinopporóbrium : Scnon 
^ícípient üiiid. Idcircó íii- 
róreJDómini plenos iamu 
De Sermone lanüi Leóois 

Pap«. 
In Epiph: &^ LeBio y. 

D, fes , dilcaiffimi 9 m 
primüm Géntibissi^ 
vátor mundi Chriftus ap. 
pániít , fácro nobis bondit 
venerandus eíL Ñeque enña 
ita ille emenfus eft dks 9 
ut virtos óperís , quietaiic 
eA Rveláta , transkrit. 
níhilque ad nos niíi vei ge¿ 
tae fama pervénerit, qnaa 
fides fufcíperer, 8c memo* 
ría celebráret v cúm, mal¿ 
plfcáro mitnereDci , étiaffl 
quotídté noAra meríamuf 
ttepof a quidqiii4 íUa bn dby Google l>khus itará VSavam T¡piphamát* hiítV'prinidedia. Ihdécto 
cémimus kómiiies miuidá- 
DB íápieAtúe déttitoe • & 
a Jefu ChriJli con&flióne 
looeúiquos , de profundo 
enóiis fui edúd , & ad^ie- 
nitiófleiD veri lúminis ad- 
¡iocári, divina procul dú- 
m gratis fpkndor opera* 
to : &quidquid in córdi- 
bufi tenebréUs novae lucis 
appáret, de «iufdem ílelbe 
ladüs micat ; ¡ut mentes 
quas fuo fiügóre contige- 
«t , 8c xniráculo móveat « 
& ad Deum ádoraodum 
prs€imdo perdácat* 
Leüío iijm 

SI autem foUícito ¡ntel. 
leítu velímus afpíccie, 
mmoáb ¿tiam tf iplex illa 
íptcics múaerum ab ómni- 
bus quiad Chriftum greíTu 
"«ivémunt, offergtur , 
«ionné in cárdibus re£Jé 
«redeniium éadem celebrá- 
tur ohlátio \ Aunim étc- 
í"" de therauroánimi fui 
promit, qui Chriftum re- 

§tn univerfitátis agnofcit. 
.yrrham olfert , qui Uni- 
IJJJiíum Dei credit veram 
"O» nóminis uniiíTe natu- 
ttm. Etquodam eum thure 
Ji^ieráiur , qui in nuUo ip- 
ftím paternas maieñ'áci ím- 
parem confitétur. 

Ad Benedidtus, 
. «nr. 4. A tHabitántibus 
W regióne umbras mortis , 
fj^ orta eñ eis., allelúia. 

. Ad Magníficat* 
Ant; ^ E. £r¿ü$ Y.QS ÍÍ7 

alíquandó ténebne 9 ounc 
autem lux in Dómino : ut 
fílii lucís asibuláte. Ephef. 
$• 

D I E IX. 

DE OCTAVA. 

De Jesemia Propfaéta. 

Leciioj. Cap. 7. 

VErbumt quodfac- 
tum eft ad Jere- 
míam á Dómino « 
dicens : Sta in porta do- 
mds Dómini 9 & praedica 
ibi verbum iíVud , & dic : 
Audíte veibum ^ Dómini 
omnis Juda .9 qui ingredí- 
nüni ^er portas has • ut 
adorétis Dóminum. Haic 
dicit Dóminus exercítuum 
Deus Ifrael : Bonas fácite 
vias veflras « & Aúdia vef« 
tra : & habitábo vobifcum 
in loco ifto. Nolíte confi- 
dere in verbis mendácii t 
dicentes : Templum Dó- 
mini 9 templum Dómini , 
templum Dómini eíl. Quó- 
niam íi bené direxéritit 
vias veñras , & ílódia veí^ 
tra : íi fecéritis judícium 
Ínter virum & próximum 
eius,9 ádvenae, ocpupíUo, 
& víduae non fecerirls ca- 
iümniam 9 nec fán^uinem 
innocentem eíTudéntis in 
loco hoc 9 & poíl déos 
alíenos non ambulavéritis 
in malum vobifmetipíls : 
habitábo vobifcum in loco 
iáo : in térra 9 qiiam dedi 
pátribus veftris á féculo Se 
ufqué io f¿culum« dby Google )sS Diehu intrá OSavam Epiphanim. 

De Sermone fkndti Leónis tum a£lí6ne vldéruat; id Pap¡ 

InEpioh^'j, Leñioij. 

IN dilpenfatiónibus ía- 
cramentórum Chriíti & 
virtútes funt grátise , & in- 
citamenta Sodainm \ ut 
^útm confítémur fídei fpí- 
ritu 9 óperum quoque fe- 
quámur exemplo. Nam 
étiam ipfa prímórdía , quae 
Dei FíliuspermatremVír- 
ginem naícendo fufcépit, 
ad provedum nos pietátis 
inílítuunt. Simul enim ap- 
páret córdibus redáis in una 
^ademque perfóna , & hu* 
mana humílitas« & divina 
maieftas. Quem cunae tef- 
tantur infantem « coelum 
8c cceléília fuum loquun- 
tur auf^órem. Sed in his 
noftrórum vdlnenuneílcu- 
•lirio t & noílrae^ díeje^ió-. 
nis erédio ; quia niíi in' 
unum tanta divérfítas con- 
veníret , reconciliári Deo 
humana natiira non poíTet. 
Leñio iij* 

LEgern ergó vivendí re- 
media nobis noílra 
fanxérunt ; & indé data eíl 
móribus forma • undé mor- 
tuis eíl impenía medicina. 
Nec imméritó « cúm tres 
Magos ad adorandum Je- 
íhm novi síderis cláritas de- 
duxiflét , non eum impe- 
rantem daemónibus , non 
mórtuos fufcitantem, non 
caecis vifum > aut claudis 
grefliim , aut mutis el6- 
ciuiuih reformantem, vel 
in á}iqua divinánim virtii* püerum íilentem-y óuié. 
tum , & fub matrís folliá 
túdine conílitátum : in qua 
nuUum quid¿m appáret de 
poteíláte íignum, fedmai* 
num praebétur de humili- 
táte miráculum. Ipfa íta- 
que fpéciesfacras infóntic, 
cui fe Deus Dei Fílius ap- 
tárat , praedicatiónem áurí- 
bus intmiandam , ócuüsin- 
gerébat ; ut quod adhuc 
vocis non proferébat fo- 
ñus 9 viíiónis jam docéret 
efFeaus. Tota enim vidó- 
ria Salvatórls , quae & dü 
bolum fuperávit 8c inun- 
dum» humilitáte eíl con- 
cepta « humilitáteeftcon- 
feaa. Oifpófitos dies fub 
períecutióne inchoávit, & 
fub perfecutióne finivit; 
nec púero tolerántía pa/. 
íiónis , nec paflliro déíúit 
manfuetüdo puerílis^ 
Ad Benedidius. 
Anu 8. c. Vénient ad te , 
Sion » 8c adorábunt veíU- 
gia pedum tuónim , ooi- 
nes qui detrahébant tibí. 

Ad Magníficat. 

Anu )• ü. Omnes gen- 
tes ajorabunt in confpe^ 
tuo f Dómine \ quóniam 
indicia tuá mañiféíla funu 
Apocm 15. 

Fit Commem. 5. PauU^ 
Eremita. Anu Recéde & 
abfcóndere ;^ de torréate 
bibes : corvífque prscé* 
pif utpaftantte. i.iSeft 
»7* dby Google Diehus íntrá OSavam Epiphanim» f* J9da íuper Oóminum 
curaffltuam, ISuEtipíéte 
caútríet. Pf. 54. 
Orémus. 

D£us , cujus grátiá bea- 
tos Paulus prudenti 
fuga íalüti fuá; cónfulens ^ 
n^t&cultátibus fuisípo- 
liári, quám Chrifto ; qu«- 
íufflusy ut puribcátis ab 
omni terrenórum cupidi- 
táte méntibus , tefolodí- 
vites eíTe vclímus ; Per 
cumdem. 

D I E X. 

DE OCTAVA. 

De Jeremía Prophéta* 

UBioj. Cap, 8. 

H^cdicit Dóminus: 
Numquid qui cadit 9 
non refuiget ? 8c 
qni avcrfijs cft , non rever* 
teñir? Quaré ergó averfut 
eftpópulus ifte in Jeriifa- 
iem averfíóne conteniió- 
St'.Apprehendérunt mcn- 
™um, fic^nolüérunt re. 
ve ni. Attendi , 6( aufcul- 
^^vi : neme quod bonum 
«ft lóquitur , nulluí eft qui 
agat poenitéfitiam fuper 
gccáto fuo , dícens : Quid 
^1^ Omnes converfi funt 
3d curfum íuum « quaíi 
e<iuus ímpetu vadens ad 
Prslium. Milvus ¡n coelo 
cognóvit tempus íuum : 
l^rnir , 8c hirundo , 81 ci- 
^nia cuftodiérunt tempus 
adventús fui : pópulus au- 
tem meus non cognóvit ju- 
mumDómini. I5f 

Ex libro fandi Lrenci Epíí^ 
copi & Mártyrís , contra 
haereíes. 
Lih. «. 6. 10. LeBio ijm 

MAtthzus Magos ab 
Oriente venientes aic 
dixiíTe : Vídimus enim ftel« 
lam ejus ín Oriente 9 8c v¿. 
nimus adorare eum \ deduc* 
tofque á ftella in domum 
Jacob ad Emmánuel y per 
ea quae obtulérunt muñe- 
ra , oílendiíTe quis eratqui 
adorabátur : myrrha qui- 
dém 9 quód ipfe erar qui 
pro mortáii humano gene- 
re morerétur 8c fepeiiré- 
tur ; aurum vero 9 auóniam 
Rex cujüs regni nnis non 
eíl ; thus vero 9 quóniam 
Oeus qui 8c notus ín Ju« 
daea fadus eft 9 8c maní- 
feftus eis qui non qu»r¿- 
bant eum. 

Z7s fanño Paulo 9 Eremitam 
LeEtio iij. 

PAulus 9 Eremitánim 
audor 8c magifter 9 
apud inferiórem Thebái- 
dem natus 9 chm quinde- 
cim eflet annórum , parén- 
tibus orbátus eft. Decli- 
nando causa períecutiónis 
Décii 8c Valeriáni, 8c Deo 
lib^riñs iníérviendi 9 in eré- 
mi fpeluncam fe cdntulit t 
ubi palma ei vidum 8c veí- 
títum prasbente , vixit ad 
centéfímum 8c décimum 
tértium annum : quo tém- 
pore ab Antonio nona^^e- 
nário 9 Oei admdnitu 9 m- 
vífitun Quibus a'^mpró- 
prüs ft nomínibus » IkH dby Google Ift», Di^us^ bitrá Oüavamfyqfhanüu ¿ntcá ubi invkem igaóti , 
íalutaíleatt^gratialque Dó- 
xnino iii commúae retulií^ 
feat 9 corvus qui ab annis 
^xagíota Paulo dimidiá- 
tum paoem quatídié aíTe- 
^bat , ínteghun détulit. 
Quaré, cum gratiárum ac- 
tione ad foacem capieotes 
cii^um* ubi tantiíper re- 
^eáti niat 9 noátem in di- 
vínis láudibus (Coáfumpíé- 
fnnt» jDUúculo Paulus , de 
xnorte quas íibi inílár^ec , 
ádmonens Antóaium , hor- 
tátur ut pállium quod ab 
Áthanáíio acc^erat,.ad in- 
volvendum fuuin;Corpus a^ 
ferret. Quo ex iunere x¿- 
diens ill^ «. vidit ¡nter An- 
gelórujn choros^ iacerPro- 
pjietárum Se Al^jftolórum 
ccetus , Pauli ánimam in 
coelum alcéndere. Cümgue 
9d ejus cellam perveniffet , 
invenir sénibus complicá- 
tis 9 ereaá cervíce , ezc^n- 
$ique ío aitum máoibus , 
cojrpus exánime ; quod pál- 
1¿ obvoivens ^ .hymnoicjue 
& pfaimos ex chriíliana 
traditióne decantan^ « in 
fóveam 9 á duóbus leóni- 
bus qui e¿> ocjciirrerant ef- 
foílam , fan£^um corpus ín- 
j^ulit ; & inieftá humo 9 tii- 
nnjhim ex chriíliáno more 
compófuit : túnica m ver6 
Paufi 9 qiiam in fporta mo- 
dum ex palmas fóliis ille íibi 
contexúerat 9 iecum áufe- 
iens9 eo veíÚtu diébus fo- 
lémnibus Pafch?e & Pcnte- 
coftesfquoad vi^^ ufuseít. 4¿Beiied¡dus¿ 
j^ 8, C. Enmt regei 
nutrítiitui, Jentíakin9 8c 
reginas nutrices tuae : vultu 
in terram demüTo adora- 
bunt te. IfaUg 49» 

FitCommenu $. Pam, 
dnf. Bonum eft viro cum 
portáverit jugum ab ado- 
fcfcéntia fta : íéd¿bitfoli. 
tárius 9 & ^9cé^it 9 ^uia peÓáJ3am euip 9 Qui íalvum 
utfmá» mefecir. Pf, $4- 
9 Deus9 
359' OrátiOm Ad Magníficat. 
Anu 7. G. Cum Agno 
piigoái>unt ri^^s , & .^^' 
nus>viac.etillo$ ; guóuwa 
Dómimis domiaoíiua eft 
8c iU^ regui^. Afoc. ih 

D I E X I. , ^ 

D£ OCTAVA. 

Pe Jeremía P^rophéta* 

Lq^ío /. Cap. 9« 

Aüdíte infieres wr- 
bum Pdmifli : « 
afinmaoc auresvef- 
tras .Íe.rmóneni oris ejus : 
& docéce filias veftras la* 
mentiun : Se unaquvquc 
próximam iuam plan^^i* 
Quia aíceiidit mors per »; 
neñras noñras 9 ingreíTaeft 
domos noftras^ dUpéidcre 
párvulos d4ioris 9 júyeoes 
de platéis. Lóquere : Hxc 
dictt Dóminus : £t cad^ 
morticímim hóminis quaU 
ftercus íuper fáciem re¿^ 
nis 9 & qu^ ü«nujo poi^ dby Google Diehus liará OSavam Epiphania. ^cx 

rent párvulum quem coc- 
nóvcrant.cceloteílcjam 
natum. Quid erít iribiínai 
judicaiitis , quandó fuper- 
bos reges cunae ttrrébant 
infantis ? 

Leclio iij^ etpxm metentis , & non eft 

"íi cóllígat. Hjbc dicit D<5- 

lous: Non gloriéturia- 

^s in fapiéntia fuá , & 

Ji gloriétur fortis ¡n for- 

ádine fuá , & non glorié- 

J dives ¡n divítiis fuis : fed 

Udc gloriétur , quiglo* 

"lir , fcire & noíTe me , -, tacio mifericórdiam , 
judícium , & juftítiam 
^terra : híec enim placent 
M^ , ait Dóminus. 
Sermo fandi Auguílíni 
Epílcopi. 
^^erm. 200. de Tempore. 

W^amentum. In prafépi 
Iginftus jacébat , & Ma- 
rKfab Oriente ducébat. 
!"i*.condebátur in ñábulo , 
« agnolcebátar in ccelo ; 
i «f agnitus in coelo mani- 
¿?ttarétur in ílábulo , 8c ..,c.re«„ou..e. H ^^ioX^'S' 
ego fum póminuj, mómura Ccifátis ¿S 

jftiKqmrébant.qoemiS 
Apud eos lili ¡nfanwm in- 
venérunr, quem ül¡ apud 

randumMagiabOrien. mentem adorav^runt "^i^kI 

runt.Ifti,ttmembmpar, 

in fañis mapnis nec tan- 
quam hómini pepercérunt: 
quafi Dlus fiíerit vidére no- 

*, quod latín? Ski em ¡fe Sn'r,^"^'" ^'>- 
'H? rfici poteft : fimul eius tem. °"* ^"«*'»- 

4¿ Bínediaus. 
„u\J' 7' ^•.^'"in loco 
pulus meus vos 5 dic^ur 

^¿Magníficat. 
Ant. 6. Dómine , rede- 
mifti nos Deo ex omni 
tribu, &l,n^ua, & p2í 
pulo, & natTóne, & fe 
ciíti nos Deo nofiro rea* 
num. 4/70í:. 5. • 

^- Q dby Google l¿|jp dici poteft : fimul ejus 
^mtudinera humilitatem- 
JPe commendans ; ut qui 
«aperto ccelo fígnisfidé^- 
Rtó monftrabátur , ¡n an. 
|"»to divcrfório quasítns 
l^eniretur; inválidus in- 
•gntilibus membris, iiivo. 
^s infantíübus paanis , 
JJoraretur á Magú , ti- 

Í;T €um rex Heródes , 
^^fsmíibi Macis nuntián! 
^^^¿ cum adbuc qu«re- 
^^rí Hyemalú. s, ^6l Diehus intrá OñavamEpipkaniiX. D I E XII. DE OCTAVA. 

[ Si fit Sabbatnm , Offi- 
ciiim fiet hoc modo, 

Invit. 6" Hymnus ^ iit in 
Dominica intrá Ü'áavam* 

350* 

Pfalmi de Sabbato , fiib 
tribus Antiph. & f.tertii 
Nocí, de eadem Dominica* 
552. 

Leciio ;. de Scriotura oc- 
cúrrente quae fequhur ; ij. 
eritprima de Sermone Jane- 
ti Fiilgentii , qiii^ incipit 
per hcec verba , Tráditum 
tenémus. infra^ ; iij, de 
Evangelio Dominicce , cum 
■prima Leciione Homiliíe. 

• Dúo priora 'BlVjL,' fu- 
-muntur é III. Nodt. Epiph. 
34 j. tertium vero I^. Re- 
^maiiíit. cum Gloria PatrL 

^^AD LAUDES y Pfalmi 
de Sabbato , cum Cántico 
■Epiph. fub Ant. Vóluit 
Deus. ut diebus intrá Ocia' 
-wm. 354- 

Cetera ut notantur pro 
$adent^ Dominica , u/que 
nd II. Vefperas exclufive^ 
quce erunt integra de die 
Ociavie j fine commemo- 
ratione Dominica. ) 

ín quacumque alia Fe- 
ria , fcilicet poli Domini- 
cam j Lectio y, erit de 
Scriptura occurrente in hac 
feria pofl Dominicam ; ij. 
& iij de S. FulgentÍQ f ut 
fiahentur infra* De Jeremía Prophéta. 
Leciio ¡. ^ Cap. 10. 

OÜi facit terram in 
fortitiídine lua,pr»- 
parat orbem in fa- 

jíiéiitia fuá ,&pru- 
il^ntiá i\ú extendit coelos. 
Ad vocem fuam dat miiJ- 
titüdinem aquárum in ccg. 
lo , & ¿levat nébulas ab 
extremitátibus térra : fiíl- 
giira in pliíviam facit , & 
edúcit vipntimi de thefauris 
luis. Stulrus fa£tus eíl om- 
nis homo á fciéntia , con- 
fúfus eíl ártifcx omnis in 
fcúlptili : quóniam falfum 
eft quod confTávir , & non 
eíl fpíritus \a eis. Vana 
lunt , & opus riíu dignum: 
in témppre vifítationis fuá? 
períbunt. Non eíl bis si- 
milis pars Jacob : quienim 
formávit ómnla , ipfc elí; 
& Ifrael virga hasreditátis 
ejus Dóminus exercítuum 
nomenilli. 
Sermo faníli Fplge'ntii 

Épífcopi. 
In Epipn» 4. Leciio ij. 

TRacfitum tenémus i 
Pátribus quódUnigé- 
nítus Dei , poílquám eílfe- 
cundíun carnem temporáli- 
ter natus , in ifto die eíl Ma- , 
gis veníéntibus manifc/lá- | 
tys;á quibus, oblátis iniiné- | 
ribus , fupplícirer eA adora- | 
tus. Quid eft , fratres , ut 
iíli Magi Regcín Judsó- 
rum ^dorandum qusre- 
renr , K,iim Ipíi Judsi non 
eílent 1 Et quera Regem / dby Google Octava Eptphania. J5|, Qirííltíin. De Heróde fílü 
jam fiíeraiit natí, qui erant, 
parre mórtuo • regnatiíri. 
Mértuo Heróde , Arcbe- 
láus regnávit. ArcheJáus 
natus e/i in palátio , Chrif- 
tus in íiiversórío : Arche- 
láuf íiatus, in leQo eft ar- 
génteo pófitus ; Chriftus 
mitm natus , in prslepio 
eíl brevíffimo collocátus : 
& tamen ille natus in pa- 
látio , contémnítur ; irte 
nalHs in diversório 9 quse- 
ritur : ille á Magis nullá- 
tenus nominátur ; ifte in- 
vcntus, fupplíciter adorá- 
tur. 

LecHo üj. 

QUiseítiíleRexJudxó- 
mm , pauper & dives , 
hümilis & fubjímis: 
qui portátur ut párvulus 9 
adorátur ut Deiis ; párvu- 
liis in praífé^io , immeníus 
la Cuelo ; vilis in pannis , 
preúódis in ftellis •? Quid 
e(l quód fíe turbáris , He- 
wdes 1 Rex ifte qui natus 
eft , non venit re^(¿s pug- 
nando fupfiráre , ícd mo- 
riendo mirabíliter fubju- 
gáre : nec íde6 natus eft 
"t tibi fuccédat , fed ut in 
eura mundus fidéÜtex cre- 
íiat. Venit ejikn « non ut 
pugnet vivus , fed ut tríum- 
phetoccífus. Puerquinunc 
a Magis dícitur Rcx Judaeó- 
rum , Ídem creátor eft & 
Dóminus Angelórum.Qua- 
propter cuius times infán* 
íiam nafcentis , magis tí- 
tere debes omnipoténtiam iudicantis. Noli eum timére 
regni tui fucceíTórem , ícd 
time infídelítátis tuas juí^ 
tiilimum damnauSrem. 
Ad Benedidus. 
Ant.ji. C. Qui redempti 
funt á Dómino , reverten- 
tur laudantes ; & Istitia 
fempiterna fuper cápita ed- 
rum. //. SI* 

D I € XIII. 

OCTAVA EPIPHANIiEv 

& fiaptifínus Dojninu 

DupUx-minus* 
IN PRIMIS VESPERIS', 

Pfalmi de Feria y ^ ftc 
ih toto Oficio. 
Ant. Ü Rii fbns patena 
8. G. üli iiabitántibus Je. 
rüfalem , in ablutióncm 
peccatóris : & dlíperdam 
nómina idolórum de térra, 
2ach. 15. 

Anu j. a. Sanftifícábo 
nomen meimí magna m > 
quod pollütum eft ínter 
gentes ; & eífundam fuper 
vos aquam mundam.£r<íi:A. 
56. 

Anu 6. Mundabímlni 
ab ómnibus inquinamearis 
veftris 5 & abuniverfis idó- 
lis veftris miuidábo vos. 
Éxech. j6. 

Anu 4. E. Fáciam ut in 
praeceptis meiá ambulétis , 
& judícia mea cuftodiátis, 
& operémiai. E^ech. 56. 

Anu 5 a. Eritis mihi in 
pópulum « & tgo ero vo^ 
t>i< in Deum ; Be falváb» 
vos* Etechm 16* 

Qíj dby Google 3«4 Octava Epiphanííje. Capitulum. Joel.^. 

£^ Rit Jen'iíalem laníta , 
j & aliéni non transí- 
bunt per eam ámpliCis. Et 
erit in die illa : Stülábunt 
ifiontes dulcédinem , & 
colles fluent lafte , & per 
omnes rivos Juda ibunt 
aqua ; & fons de domo 
Dómini egrediétur, & ir- 
rigábit torrentem fpiná- 
rum. 

VI. Qui poíl me venturus 
cft , fórcior me eft , cujus 
non fum dignus calcea- 
jnenta portártf : * Ipfe 
f Vos baptizábit in Spí- 
ñtu fanfto , & igni. f. 
Sanftus vocábitiir omnis 
qui fcriptus eft in vita in 
Jerúfalem 5 í¡ ablderitpó- 
jhinus fordes filiárum Sion 
in í'píritu judícii & Ipíritu 
ardóris. * Ipl'e. Gloria* 
j- Vos. Matth. j. //. 4- 
H y M N u s. 

CLaraantis ecce vox fo- 
nans 
Peferta Judae» quatit : 
MoK ad Joannem cón- 

fluunt , 
Quos críminum moles gra- 
var. 
En ipfe pérmiftus reís 
Accédit Agnus ínnocens ; 
Ágnus fue qui sánguine 
piábit orbis crimina. 
Sub nube carnis at fuum 

tucerna Solem déregit j 
yraphis nec audet tía- 
gíere, . . 
A quo lavan debuit. 
Parére fed fas eft Deo , Hunc omne virtútum ge- 

nus 
Implére nempé fie decet. 

Agnofce , Praecurfor, tibí 
Intus revelar quem Deus : 
Tu mergis undis córpora , 
Hic corda mundat Spíritu. 

Mundi fcelus ^ui düuis , 
Jelü , libi fit gloria 
Cum parre , cumque Spí- 
ritu , 
In fempiterna fécula. 

Amen. 
• f. Fiümina plaiident ma- 
nu , i^. Simul montes e^Aii- 
tábunt á confpef^u Dómi- 
ni. PA 97- 

Ad Magníficat. 

Ant.j, G. Erit dics una 
quas nota eft Dómino : & 
exíbunr aquae vivae de Jerú- 
falem ; & erit Dóminus rex 
fuperomnem terram. Zac/i* 
14. 

Oratio , iit infrá ad Lau- 
des, 

COMPLETORIUM , Utfu- 
prá^ 549- 
^D OFFICIÜM NOCT. 

Invit. Jeíiim qui bapti- 
zar in Spíritu fanao , * Ve- 
níte 9 adorémus. Joan, 1, 
Pf, 94. Veníte. 2. 
H Y M N üte. 

NOn ábluunt lymph» 
Deum 9 
Sed ábluit lymphas Deus; 
Carniíque contadhi faene 
Vim dat lavandi críminis. 
Promiflus ecce jam pa- 
tet 
Fons abluendis córdibus. 
Res mira ! tíngitur caro , 
M«tttif^«« labes tóUiWf dby Google OSava Epiphanía» ?^5 Hís tiúEta nam canáli- 
bus 
Regís fuprémi purpura 
TinGtos cruentar, & ni- 

vis 
lañar dat eíTe candidos. 
Fcecunda íaaQo Spiritu 
Virgo Oeum nobis parir : 
Foecunda fanüo Spiritu 
Nnnc unda nos parit Deo. 
Mundi ícelus qui diluís , 
Jefu , tibi fír gloria 
Cum Patre , cumque Spí- 
•» ritu , 

Iflfcmpiterna fécula. 
Amen. 

IN I. NOCTURNO. 

, Ant. j. a. Fuit Joannes 
indeferto, bai;)tízans , & 
praedicans baptifmum pa- 
niténti^ in remiflióneni 
peccatórum. Marc. i. 
Ant, i. F. Egrediebáturad 
Joanncm omnis Judaas ré- 
£10 } 8c bap tizaba nturab 
iiio in Jordánis fldmine , 
confitentes peccáta fuá. 
Marc. I. 

Ant. 7. c. Baptizávit 
baptifmo poeniténtiae pó- 
pulum , dicens : In eum 
m veniürus eífet poft ip- 
lum y ut créderent , hoc 
«ft, in Jefum. Act. 19. 

t* Flumen Dei replé- 
^m eft aqiiis : Vi- Parafti 
cmm illórum. Pf. 64. 

Tres Lecliones fumuntur 
^hremia ex Feria in qua 
Oclava Epiphania occurrit* 
utinfrá. 

Po/I;. Lecl.W.VoxDÓ- 
nini revelábit condeníá^dc in templo e]us omnes dí- 
cent glóriam. ♦ Dóminqs 
dilúvium inh abitare fací;, 
& fedébit Dóminus rex m 
aeternum. )(^. In diébus 
Noé , odo ánimas faivas 
faáae funt per aquam; quod 
8c vos nunc símilis formx 
falvos facit baptiíma.*Dó- 
minus. Pf. 28. X. Petr. |« 
Poji ij. LeB. VI. Sapién- 
tia dedüxit iuílos in vía mi- 
rábili : tránñulít illos per 
mare Rubrum \ * Inimicot 
autem illórum demeríit ia 
mare , 8c ab altitúdine in- 
ferórum edúxit illos. )t^.Pa<- 
tresnoílri omnes fub nube 
fuérunt , 8c omnes marc 
tranfiérunt , 8t omnes in 
Móyfe baptizáti funt in 
nube 8c in mari ; * Ini- 
mícos. Sap. !•• x. Cor* 

lO. 

Pofl iij.LeB. Ki.Eccc aquai 
egrediebantur ad Orien- 
tem ; 8c ait Dóminus : 
Aguas iítar fanabuntur ;"*"£! 
t Viven t ómnia ad quas vé- 
nerit torrens , quia aquasde 
fanéiuário egredientur. 1í* 
Oñendit mihi Ángelus flú« 
vium aquse vitas , proce- 
dentem de fede Dei 8c Agniy 
8c ex u traque parte ílumi* 
nis lignum vitas ; * £t vi- 
vent. Gloria, y Vivent. 
Ezech. 47» Apoc. 22. 
INIL NOCTURNO. 
Ant, 4. £. Venit Jefus á 
Galilasa in Jordánem ad 
Joannem , ut baptizaré- 
tur ab eo. Matth, }• 

Ant. 8« G. Joannesproiil- 
Q iij dby Google teó OBavá Ephiphanloe* bébat eum , dicens : Ego 
á ce débeo baptizan , & tu 
venis ad me 1 Matth, 5. 

i4/if. 2. Refpondens Je- 
fus , diyí'n : Sine modo ; 
lie enim decet nos implére 
omnem juílítiam. Matth, 

- )f'. Vidérunt te aqiias , 

'Deus ; IU»Vidérunt te aqu», 

&timuérunt. Pf. 76. 

Sermo fanfti Gregórii 

Nazianzéni. 

' In S. Lumina. Orat^ 59. 

Leciio iv. 

CHriñi nativitátem 
prius apta folemni- 
táte celebrávimus , 
cum ílella cucúrrimus , 
cum Magis adorávimus , 
cum Paítóribus luce cir- 
ciimfáíi fumus,. cum An- 
gelís dívíiiam glóriam pra- 
cücávimus. Nunc vero áÜa 
Chrilti áüio, áliud myílé- 
jium féquitur. Nonpoiltim 
cohibére ánimi voduptá- 
tem , divíiü afflátús ím- 
petu agor ; ac propémo- 
ditm Joannis inílar fauítum 
núntium prófero^nonqui- 
dem ut ille « prascuríbr ; 
céterúm a fofitúdine vé- 
fiiens. Chriítus illuminá- 
2ur y íimul & nos illumi- 
némur. Chriftus baptizá- 
tut y íimul & nos delcen- 
dámus ^ ut cum ipfo pári- 
ter afcendámus. 

Ijt. Faftum eft , in dié- . 
bus illis venir Jefus á Ná- 
sarcth Gaiiiasae; * £t bap- 
tizátuseílá Joanne in Jor- 
-¿im, f* Dícite puüUáni- mis : Deus ipfe falvábit 
vos > quiafcJíTs funt in de- 
fe rto aqusB ; * Et baptizá- 
tuseíl.Míirr. I.//*. 55. 
Leciio V. 

JOannes baptízate accé- 
dit Jefus; non admit- 
tit Baptifta , Jefus certat. 
Ego a te débeo baptizári , 
dicit lucerna Solí , vox 
Verbo , amícus Sponíbj 
ínter natos mulíerum ma- 
jor , Primogénito omnis 
creatúra? ; is qui a materno 
ventre praeliiltáverat , ei 
qui in ventre adorátusfüe- 
rat ; praecurfor 8c prscur- 
illrus,ei qui apparúerat3c 
apparitiirus erat. Quid au. 
tem Jefus 1 Sin* modo ; 
hoc enim certo consíJio & 
difoenfatiónc fít. Afcendit 
Jefus ex aqua ^ mundiim 
enim fecum in altum ef- 
fert r ac ccelos quos Adam 
cláuferat & íibi & póQeris, 
quemádmodúm 8c ílámmeo 
gládio paradífum , tíndiat- 
que aperíri cernit. Ac Spí- 
rttus teftimónium pérhibet 
divinitátis ^ ^ ad símiiem 
enim accurnt. Etvox cce- 
litüs míttitur : illínc enim 
erat is de quo teíliraóaiiun 
perliibebátur. Et ut co- 
lumba Spíricus appáret j á 
muliisenim féculis colum- 
ba diliivii fínem nuntiáre 
confuévit. 

I^. Jefu baptizáto , & 
orante , apertum eil es- 
lum ; 8c * Deicendit Spí- 
ritus fanftus corporal! fpé- 
cie íicut columba in ipfum. dby Google QBava EpiphanU» f«7 f. Floi (te radíce JeíTe af- 
ceudet : & requiefcet lu- 
nereum Spíritus Dómini. 
*Defceüdit. Luc. j. //. u. 
Leñio vy. 

NOs ígítur hódíé Chrif- 
ti baptifmiim veneré- 
mur , acfcílum honeíl¿ ce- 
iekémus ; non ven tris de- 
iíciis óperam dantes , fed 
ípiritualiier nos obleftan- 
tes» Lavámini « mundi eí^ 
tote. Sí peccáto rubri eñis • 
ac propé fanguínei , quaíi 
Jiix dealbámini. Si coccí- 
nei eilis , ac omnínó viri 
sánguinum , ad candórem 
lanas pervenitóte. Purga- 
mini , inquam ; nulla enim 
re Deus perindé deleüá- 
tur , ut hóminis refipifcén. 
lia ac falúte , pro quo om- 
nis fermo & ómnia myílé- 
ña. Sic fict ut ficut lumi- 
naria in mundo » ita & vos 
áliis homínibus fitis vis 
quaedam vivífica , & velut 
jiimina perfáfa , magno iUi 
lúmini allantes , & á Tri- 
nitáte illumináti , cujus 
íiunc radium á diviniráte , 
qu2 una ed , emanantem 
accepiftis in Chriílo Jefu 
Dómino uoftro , cui glo- 
ria ia fécula leculorum. 
Amen. 

. ít. Ecce vox de ccelis » 
dicens : * Hic eíl F.íliuff 
meus dileftus , in quo. mih'i 
complácui, >¡^. Vox Dómini 
íuper aquas , Deus majcf- 
tátis intónuit : * Hic eíl. 
Gloria Patri. * Hic. Matth* INUL NOCTURNO. 

Anu y F. Venit per 
aquam Jefus Chriñus : & 
Spíritus eíl qui teílifícátut 
quóniam Chriftus eíl véri« 
tas. i. Joan. 5. 

Anu i« g. Joannes cía- 
mat : Hic erat quem dixi : 
Qni poli me ventiirus eíl 9 
ante me faüus eíl ; quia 
prior me erat. Joan. i. 

Anu 6. Ego neíciébam 
eum ; íed uc maniieílétur 
in Ifraél , proptéreá veni 
ego in aqua baptízaus* 
Joan» I. 

f. Domínábltur a mari 
ufqué ad mare \ i^. Et á 
flúmine ufque ad términos 
orbis terrárum. Pf^ii* 
Lé¿llofan¿li Evaugéliiíe- 
cundúm Joannem. 

Leñio vij. Cap. t. 

IN illo témpore ; Vidic 
Joannes Jefum venien« 
tefn ad fe « ^ ait : Ecce 
Agnus Dei ^^ ecce qni» lol- 
lit peccátum mundi. £t ré- 
liqua. 
Hornilla fan£ti Auguñíni 

Epífcopi. 

Tracl, 4« m Joan» Evang» 

n, II, & I). 

ACcépit miniílérium 
b^ptíiinat is Joanne s 
in aqua pceniténtiae % 
parare viam Eíomino , non 
exiíleus Dóminus.:At ubí 
cógnitus'edDámiiius , lu^ 
péiiluó ei via parabátur i^ 
qula cognofcéntibus fe ipfe 
fa¿U»» eíl via. Ita que noa 
durávit diü baptifnntsJoan-i 
jlis. Sed quomodó dt^oiQQÍ'-s . 
• P iv * " dby Google fOi OSava Epiphania. 

trátus cft Dómíniís ? Hú- feftíffima TrfnitaS ; Pateí 
milis ; ut ideó accíperet invoce, Fíliusin hóminc, 
baptifma Joannes , in quo Spíritus in columba. In ifta 
baptizaréturiplcDóminust Trinitáte miífi funt difcí- 
Et opus trat Dómino bap- puli, In nomine Patris, & 
tizánlEtegointérrogans, Fíül, & Spíritus fanai , 
ab ilío de quo didum cft: 
Hic eíl qiii baptizar ; qiii 
íibi ténuit hanc poteftá- 
tem , ita ut in nullum mi- 
niítrorum eam transferrer, 
quamvis per miniftros fuos 
baptizare dignáius íit- Per 
hanc poteftátem ftat únitas 
Eccleíia; , quae fígnificátur 
in columba de qua díGum 
eft : Una cft columba mea. 
Si enim transferrétur po- 
teftns á Dómino adminif- 
irum j tot baptífmata ef- 
fcnt , quot miniftriellént; 
Se iam non ñaret únitas 
baptiími. 

151. Qui mifit me bapti- 
zare in aqua » ille mihi 
dixit : Super quem víde- 
ris Spírittím deícendentcm, 
& manentem fuper eum 9 
* Hic cft qui baptizar ia 
Spíritu fanfto. X^- Eccc 
fervus mcus , dedi Spíri- 
tum meum luper eum : 
*H¡c. Joan. i. //- 41-. 
n. 7. Lectio ix, 

IN columba cognóvit 
Joannes quiddam pró- 
prium , cümei diftiun ef- 
íct : Super quem víderis 
Spíritum defcendentem fi- 
cut columbam, & manen- 
tem fuper eum « ipfe eft qui 
baptizat in Spiritu fsínCto, 
Jam nóverat Joannes, quía 
baptizatúrus erar Ddminuf citó reípóndeo : Ópus erat 
Dómino nafci ? opus erar 
Dómino crucifigi ? opus 
erat Dómino morí ? opus 
crat Dómino fepcliri? Si 
ergó tantam fufcépit pro 
nobis humilitátem , bap- 
tifmum non erat fufceptü- 
nis ? Et quid'prófuit , quia 
fufcépit baptifmum fervtl 
Üttu nOAdedignaréris fuf- 
dpere baptifAium Dómini. 
](t* Yídit Joannes Jefum 
venientem ad fe , & ait : 
Ecce Agnus Dei v * Ecce 
qúi tollitpeccátum miíndi. 
f. Juftiflcábit ipfc Juftus 
nultos , & iniquitátes eó- 
rum ipfe portábit: *Ecce. 
Joan. I. ff. u^ 

Traci.^.n, 5. &6. 
Leñio viij. 

ECce columba defcendít 
fuper Dóminum , 8c 
fuper Dóminum baptizá- 
tum : Se appáruitibiíanf^a 
illa 8c vera Trfnitas , quas 
üdbis unus Déus eft. Af- 
cendít enim Dóminus ab 
aqua, íicut in Evangelio 
kgibius ; 8t ecce aperti 
íintei coeli, 8c vidit Spí- 
ritum defcendentem velut 
éókimbam 1 & manfít fu- 
per eum ; St ftatlm vox con- 
fecúra eft : Tu es Fílius 
nteus dile6ius, inquo mihi 
c^nkpiácui* Appáret mani.' dby Google OSava Epíphaniafm '|<9 

/n Spinta ünSto. Ante- introire io Tegnáiñ fiei. 
Joan. quamveníret ad flüvium , 
cummuIriadJoannem con- 
currerent baptizári , ait il- 
lis : Ego quidém baptizo 
vos in aqua ; qui autem 
poft me venit , ipíe vos 
baprizábit in Spíritu fanfto 
& igni. Quid ergó per co- 
Jumbam dídicir,n¡fí quanm- Ant, 6. Quod natum eÍl 
ex carne , caro <(l ; &c 

Í¡u6d natum elt ex i'píritM*» 
píritus eñ : oportet vos 
naíci dénu6. Joan. 5. 

Ant. $. a. Ego recípiam 
vos , & ero vobis ¡n par- 
trein , & vos éritis mibi damproprietátem inChrif- in füiosSc fíhas. 2. Cor, (S« 

rotaIemfutürain,utquam- ^ — '' -^--J-^r^-* 

VIS multi miniftri baptiza- 
turieüent,fíve jufti , íive 
iniufti , non tribuerétur 
sanaitas baptifmi , nífi illi 
juper quem defcendit co- 
lumba , de quo diftum eíl : 
Hic eíl qui baptízat in Spí- 
mu fana© ? Petriis baptí- 
Kt, hic cft qui baptízate 
{'aulus baptízer , hic eft qui 
baptízat. Judas baptízei , 
flic eíl qui baptízat. 

Ki. Vidi Spíritumdefcen- 
flfintem quaíí columbam de 
J®|o í & maníit fuper.eura. 

Vidi , 8c teftimónium 
Perhíbui quia t Hic eíl Fí- 
jius Dei, f. Deus oftendit 
"". glóriam fuam ; audívit 
«¡Mm eum , & vocem ip- 
Siiis.*Vidi. Gloria, t Hic 
eft. Joan. i. EcciL 4$, 
Te Deum. 

y» Sacerd, Benedícite , 
iontes. Dómino : Hl. Laú- 
cate , & fuperexaltáte eum 
ín fécula. Dan. x. 
AD LAUDES. 
Pfalmi de hería. 
"VJ líi <juis renátus 
7. ?. iX fderit ex aqua & 
*^Pínttt fkfx&o , non poteíl Canúciim yutin dié EpU 
phanitej J45. 

Ant. ^ g. Oocéte omnes 
gentes , baptizantes eos ia 
nomine Patris , & Fílii » & 
Spíritús fanft». Matth. iS. 

-¿í/nf. 1. a. Qui cred.rd¿- 
rit , & baptizátus fi'ieftt*> 
lalvus erit. Mar*:.* 16. ' > 

Capitulüm. Eíechéi6^ 

DAbo vob̀ eos noyum, 
& Spiritum . novum 
ponam in medio veílri v iSc 
áuferam cor lapídeum de 
carne veñra , & dabo vo- 
bis cor cárneum» 

H y M N ü s. ' 

EMergit undis , 8c f>eo 
Fundir preces homo 
Deus : • 
Patet poiórum regia y 
Adeíl repente Spíritiis. 

Inftar columba; , véitíci 
lUapfus ¿níidet facro ; « 
Summi Patris vox péxfo- 

nat : 
Dileftus hic tñ Fílius. • 

Chxiílf ¿'if:áu cdrpone 
Sic quem lavácra cÓRÍé- 

cranr, 
Hic náíciiur proles Dei % 
Coelum i)recánri pánditim 
Qv yGooQle . Caftts fit , cxpers fox- 

dium» 
Columba iimplexmdribiis : 
Diyiaus huncintus regk» 
, Agir 9 fovetque Spíritus» 
O Chriíle , íacri gürgitis 

?uo& abluidi fbütibus > 
uo cruóre candidos 
Fac nulla labes íiiquinet. 
; MHodi fcelus qui diluí», 
. JeíU , tibí ílt gloría 
.Cum Patre « cumque Spí- 

ritu , 
Ja iempiteroa ÍScula. 
Amen. 
Üí. Cooféfllo & pulchrí- 
lúdo in conípedu ejus ; 
^ Sanftimónia & magni- 
^€¿ntia in íánf^ífícatióne 
«ius.. Pf^ 95» 

A¿ Benedl£lus. 
:^nr. 4* D. Jefus Chriífus 
díléxíc nos , & lavit nos á 
peccátis: noftrís , 8í fecit 
nos regnum & íacerdótes 
Deo& Patri ííio lipíi gl4- 
-rá ia fécula. Apoc^ u 
OratiíH 

BEuSt cuius Umgéni- 
tus in fubñántia nof- 
tr« caoiis appárult : prsf- 
ta f quaeílimus > ut per eum 
qucm similem nobis foris 
agnóvimus , intüs refor- 
s^rí mereámux ; Quite- 
cum vivit. 

AD HQRAS^ 

Doxologia , Muadi ice- 
]us qui diluís y ut fuprá ad 
Laudes* 

AD PRIMAM. 

Anu 7. í. Nlfi qujs re- 
fiátus. 

In, ^. br. Jf". Qui bapti- 03ava Ep^phojwt. 

sas * in Spírítu ían¿lo. 
Joan, z* 
AD TERTIAM. 

Ant. 6. Quod natum e(l« 
Capitülum. Tif. 5. 

DEus falvos nos fecit 
per lavácrum regene- 
ratidnis « & renovatiónis 
Spíritus íanftí quem eíFiidit 
in nos abundé per Jefum 
Chrlftum Salvatórem nof- 
trum í ut Hiítíñcáti grátü 
ipsíus y haerédes ílnius íé- 
cundüm Ibem vitas aternae. 
I^. 3r. Kedémit eos * de 
manu inimíci , * Alleldia , 
allelúia. Redémit. Ir. Et 
opéruit aqua * tribulantet 
eos. ♦ Allelúia. Gloria Pa- 
tri. Redémit. Pf, 19%. 

if. Tu contribuía fti ca- 
pí ta dracónum in aquis: 
líl. Tu confregiíli cápita dracónis. Pf. 7}» 

AD se;xtam. 

Anu $.. a. Ego* 
Capitülum. i^Petr. r« 

PEr Chriftum Deus má- 
xima & preti6fa nobis 
promiffa donávit ; ut per 
nsc eíHciámini divines con- 
iortés natürx ^ fugíeutes 
eius , cjux in mundo eíl , 
concupifcéntiasL corruptid- 

í¡f., hr. Apud te , Dómi. 
ne , * eíl fons vira , * Al- 
lelúia » allelúia. Apud te. 
'p. Et in lúmine tuo ♦ vi- 
débimus lumen, "*" Allelúia. 
Gloria. Apud te. Pf. jj, 

t. Dilexiíli jiiílfriara , & 
odlñi iniquitátem;!;^. Prop- 
téreá un^t te t, Deus , dby Google 03avM EpipHania» 

Deus mus Óko láetítiaspne 

coníóxvbüs tuis* Pf» aju. 

AD NONAM. 

Ant, I. a. Qui crcdíde-i 
rit. , 

Capitulum. Ephef, ^^AP^TüLüM. £ípnej, 5* 
f Hriftus diléxit Ecdé- 
V> fiam , & übipfufn trá- 
díditpro ea» ut illamíánc- 
rificáret , xnundans lavacro 
aqus in verbo vitse ^ ut ?7x 
eíli; sn nómiife Dómini 
no¿ri Jefu Chriíli , & in» 
Spírltu Dei noñri. 1. Cor. 
<?. . 

i4ní. ;. a. Caritátem ha- 
béie « jqubd eíl vínculum 
perfefiiónis *, &-paxChriftf 
exultet in córdinus veílrisy 
in qua & vocáti eílis in uno 
córport. Coloff, |. exfaibéret ipíe. :iibi glorió-' f\ Mnia jn^mhra cótpo* 
íamEccléüainy n^nhaben- V^ «ris « c¿ini fínt multa y 
temmáculam, aut ru^am « unum tamcn corpus funt ; 
aut állquid huíúfmodi ; fect ita & Chriñus^Étenim in: 
utíItfanüa&ijsaQaacuLátai unoSpíritu oqiaes nos m 

^. fcr. Flúminis impe^ 
Jus * lajtífirpt civitátcm 
Dei , * Allelüia , allelúia. 
Flúminis. í^. San^ificávit* 
tabernáculum fuumAltíffi. 
mus , * Allelúia. Gloria^ 
Jlúminis. P/. 45, }í , . ' 
_Íí> Rivos v«iu$ ifiébria ♦ 
Dómine : p¿, Miiluplica, 
fenímina eius. 64, • 
AD II. VESPERAS. 
Ant, T T Ñus Dóminus , 
'• g» ^ una íides , unum 
baptifma , uaus Oeus , 8c 
Patee omnÍMOi* Ephef» 4. 
-^^«ít $* <i Omnes fílii 
peí eftis per fidcm'qu«:eft 
wChrifto fciú..Qiiicum- 
<l«e enim in Chriftobapti- 
«ati eftis, Chriftuminduif. 

^it, 2. Non eft Judaus , 
ñeque Grascys : non eft fer- 
^üs , ñeque liber i otnnc$ 
enim vos uaum. eftis in 
^-hriíloJefu.Gíi/aí. j; ■ 7 unum Corpus baptizüti ib- 
mus , uve Judzi y five gen-» 
tiles y ílve iervi , five liberi. 

Hymnus , Emergit. ^69. 
, ff. Ego dixi : Dit efti^ , 
l^. Et fílii Excelíi omneí» 
Pf. 81. . 

^i£ Magnificar. < . 

Ant. 1. D. Jeíus plemif . 
Spiritu 6it\6Lo , . rcgreíTu» 
eft á Jordáne ; 8( agebá.^ 
tur á Spiritu in deíertum. 
Luc. 4. 

Oratio ,ut fupráadLau^ 
des. 

' . Deiade ( fi.ñón fit Sahhád 
tum } fit commem. S¿ UU 
larii Epifcopi & Ecdefias 
Doctoris.^ AnL Beátus. J^» 
Beátus homo, ut iii Com* 
mitni DoS, xxx. 
OratiiK 

PRolit nobis. Dómine j 
beáti Pontificis Hilárii 
^ftíva foiéinnitas i ut fícnt 
lonAibAantiáUs tibí Verbi . ,. ,, . conii 

^nt. 6. Abliki eftis y ndem*' per univerfas Gái«^ 

Qvi dby Google ^7% Dominica ihtrá OSavaní Epiphania» nos % «iñs k^erceífiófie , ín 
«ádeifi íkle ñábiies t ipfi 
íbii fexBp«r Verbo vivámus 
Filio tuo Dómino noílro^; 
Qui tecum vivit. 

Pojíea S. Feluis , Pre/- 
¿vreri. i4nf. Notum fáciet. 
y* Oculi. ut ía Communi 
xlv« 

■Oratio. 

E%tila in £cdéíla tu», 
-Dóniiníc , ChriRiánái 
nauperfiátis rpíritum » queiri 
£ia£bis Préibyter F«lix tai 
fldminisconfeíTor religiósé 
cóluit' ; . ut , ejus ínteres-' 
détitibtis méritis , promiíTa 
paupéribus ípiritu praemia 
lelíciter coaíequámur ^ Pev 
Dómiaum* 

r COMPLE'TORI'UM , 

/n Fcriis fequenúbus pofi 
Oñavam EpiphaniiB , om- 
mauifuprá in FísrasÁ Cir^ 
€umeiJione Domirú ad Sep* 
tuagejfimanu 

LtñiofUsfiquentts legitn' 
tur á Dominica intrá 03a* 
vean Epiphania & perHeb^ 
domad» 
DOMINICA PRIMA 

poíl Epiphaniam , qu%-' 
eft> intrá Ofkavam. 
IN L NOCTUnKO. 
- De Jeremía Prophéta* 
LeSio j, ' Cap. ii. 

VErbum quod fa¿^um 
tñ á Dómino ad 
Jeremíam , dicens : 
Auciíte verba pa£fci hüiUs ^ 
& loquímint ád virorJnda y^ 
Se babitatdres J^rúfahttki 
&^ces ad «os : H£&tiitít- Dóimnús Deus Ifra^ : Ma« 

ledi£tus Vir 9 qui non au- 
díerit verba padi hu^us , 
quod prascépi pátribus veí^ 
tris in die , quá edúxi eos 
de térra .^gypti , de fbr- 
náceí^rtea , ilicens : Aiu 
áiit yocem meam , 6c fá- 
cite ómnia , quae praecipfo 
vobis , & éntis mini in pd- 
puliun 9 & e^ ero vobis 
m Deani t üt fúfcitem ju- 
ramén^om »• quod jurávi 
pátribus veftris y datúrnm 
me eis térra m fluenrem 
Uae , & melle , ficut eft 
dies hxe.'. Ex refpondi 9 & 
dixi : Amen , Dómine. 
Leñio ij* 

ET dixit Dóminus ad 
ñre : Vociferare óm- 
nia verba haec in civitáti- 
bus Juda , &'forIs Jerúfa- 
km, dfcéns :.Audíte verba 
l^áifhüius, & fácite illa: 
quia conreílans conteftátus 
luni paires veñros; in die 
ouá edüxi eos de térra 
^gypti ufqué ad diem 
hanc : mané confnrgens 
conteftátus ikm ta ává : 
Audít&'vocem meam : & 
non audiérun^ , neo inclí- 
navérnnt aurem fuam : fed 
abiériint unüfquifque in 
pravi«áte cordis ítli mali: 
& indilxi fuper eo^ ómnia 
verba pa£li hujus , quod 
prascépi ut fácerent » & 
non fecérunt. 

Leclio iij^ 

ET dixir Dóminus ai 
me : Inventa ^^Qon- 
juráú^iifl vUtt Judat ^' dby Google feria fecunda Hehdom. L po/l Epiphm ni 
ín habÍKitóríbusJerüfaleni. ficii Dominicarum ¿l Cir Heveríifunta<l iniquitátes 
patrum íuórum priores , 
qui noJuérunt audíre verba 
mea : & h¡ ergó abiérunt 
poli déos aliénos , ut icr- 
?írent eis : írritum fecé- 
lunt domus Ifracl , & do- 
mus Juda padum meum , 
quod pépigi cuín pátribus 
eónim. Quam ob rcm hasc 
dicit Dóminus : Ecce egó 
indiícam fuper eos mala , 
ce quibus cxírc non pote- 
nint : 8c clamabunt ad me , 
« non exáudiam eos. 

In IL & IH. Noaurno 
iegiintur Leñiones de Do-- 
mmicaintra Oüavam. J51. 
Sí verd diesOBava Epiph. 
venerit in Dominica , le- 
pintur de die Octava , fu- 
pra, ?66. 
FERIA SECUNDA. 

De Jeremía Prophéta. 

R incito ). Cap. it. 

Elíqui domü meam , 
dJmííi haereditátem 
meam : dedi dilec- 
tamánimam meamin manu 
iiumicórum ejiís. Fa£ta eft 
fflíni hasréditas mea quaíi 
«o in fylva : dedit contra 
J}c vocem , ideó odívi eam. 
Numquid avis dífcolor ha?-, 
reditas mea mihi 1 num- 
<lMÍd avis tinfta per totum ? 
veníre , congregámtniom- 
flcs béítiae terrae , propc- 
late ad devorandum. * 
[Si contin^at fieriC^cium 
^c Feria indiehus ante Do- 
^inicam ff. fV^í'^í./íimen- 
^réL^n.NoBurnQOf^ cumcifione ad Septuagefi'- 
mam alternatim fecunaiun 
t'eriam. )ix.£r |i).) 
Leclio ij. 

PAílóres multi demolíti 
funt vineam meam>con- 
culcavérunt partem meam: 
dedérunt portiónem meam 
deíiderábiiem in defertum 
íblitiídinis. Pofuérunt eam 
in difllpatiónem > luxitque 
fiipcr me : defolatióoe de- 
foláta eíl omnis térra : qiiía 
nullus eft qui recógitet cor* 
de. Super omnes vías de- 
ferti vcnénmt vaftatóres , 
quia gládius Dómini devo« 
rábit ab extremo terrae uA 
qué ad extrémum ejus : 
non eít pax univerfe carni* 
Seminavémnt tríticum > 8c 
fpinas meiTuérunt : hvredi- 
tátém accepérunt , 8c nort 
eis pfróderit : confundémini 
á frd£)ibus veñris , propter 
iram furóris Dómini. 
Leclio iij. 

H/Ec dicit Dominas ad* 
versñm omnes vicínos 
meos pedimos , qui tangunt 
hasreditátem , quamdiftri- 
bui pópulo meo Ifrael z 
Ecce ego evellam eos de 
térra fuá , 8c domum Juda 
evelllam de medio eórnm* 
Et cílm evúllero eos 9 con- 
vertar , 8c miferébor có- 
nim ; 8( rediícam eos , vi- 
nim ad haereditátem f'uam ^ 
8c vinim in terrnm fuam» 
Et erit : íi erudítt didfcc- 
rint víaspópuÜ met , tit ju^ 
xent in nomine meo : Yivii^ dby Google ^^4 f'eriá tertid & qmrtá 

Dótni'niis , íicutdocuérunt 

Sópulum meum jurare ia 
!aal: sdifíeabuntiir in m¿» 
dio pópuli mei. Qu6d íi 
non audíerint , evellam 
gentem illam evulíióne 8c 
perdicióne , ait Dóminus. 

FERIA TERTIA. 

De Jeremía Prophéta. . 

Leñioj. Cap. 15. 

H^c dicit Dóminus 
ad me : Vade , & 
póíllde tibí lumbá- 
re líneum , & pones illud 
fuper lumbos tuos , & in 
aquam non inferes illud. 
£t poíTédi lumbáre iuxtá 
verbum Dómini ., & póluí 
circá lumbos meos. £t fac- 
tus eíl Termo Dómini ad 
me f fecundó, dicens i ToU 
le lumbáre , quod po0é« 
diíli 9 quod eA circá lum- 
bos tuos , 8c íurgens vade 
ad Euphráten \ & abfconde 
ibi illud in forámine petrae. 
Et ábii , 8c abfcondi illud 
in Euphráce , íicuc prsce- 
perat mihi Dóminus. 
Leciio ij\ 

ET faftum eft poíl dies 
plúrimos 9 dixitDómiw 
ous ad me : Surge 9 vade 
ad Euphráten : 8c tolle ináh. 
lumbáre, quod prscépi tibi 
ut abfcónderes illud ibi. £t 
ábii ad Euphrátem , 8( fo- 
di 9 8c tuli lumbáre de loco 9 
ubi abícónderam illud : 8c 
ecce conjiputráerat lumbá* 
re 9 ita ut aulü iUui aptiua Hebdótít, L pófi Bpiph. 

LecUo iij. 

E.T faaumeft verbum 
Dómini ad me 9 di* 
cens : Haec dícit Dómiaus : 
Sic putréfcere fáciam fu« 
pérbiam Juda 9 & fupér- 
biam Jerüfaiem multam : 
pópulum iftum péílimum ^ 
qui nolunt audíre. verba 
mea , 8c ámbulant in pra- 
vitáre cordis fui 9 abierunt- 
que poíl déos alíenos ut 
fervirent eis 9 8c adorárent 
eps : 8(eruiit ílcut luinbáre 
iílud 9 quod nulli úfui ap- 
tum eñ. Sicut enim adj^s- 
rec lumbáre ad lumbos viri, 
ílc agglutinávi mihi om* 
nem domum Ifraél 9 8c om- 
nem domum Juda ^ dicit 
Dóminus : ut eíTenc mllii 
in pópulum 9 8c in nomen» 
8c in íaudem ; 8c in gló- 
riam « 8c non- aiidiérunt. 

FERIA: QÜARTA. 
De Jer(^mía Prqphéta» 

Leciio y. Cap. 14» 

QUod fa£ium eíl ver- 
bum Dómini ad Je- 
remíam de fermó-» 
nibus üccitáxis. Lu- 
xit Judsa 9 8c porta» ejus. 
corruérmit » 8c obfcuráta^ 
funt in térra 9 8( clamor Je- 
rüfaiem afcn^ndit. Maióres 
miféruht minores fuos ad 
aquam : venérunt ad hau- 
riendum 9 non i'nvenerunt 
aquam: reportavérunt vafa 
fuá vacua : confuí! funt 8c 
afílidi 9 8c operuérunt cá- 
pita fuá.. Propter terrae vaíl 
titárem 9^ quia non venít 
pluvia in terram » coofiífi dby Google Feria quintd Hehé^m. L púfi Epiph* ^ 79 íünt agrícolas , openi¿runt 
rípita fuá. 

Leciío I/. 

H^c dicirDómmus pó- 
pulo huic , qui dilézit 
moveré pedes fuos , ik non 
quiévir, & Dómino non 
plácuír: Nunc recordibi- 
tur ifliquitátum eórum , & 
vifitábit pcccáta eórum. 
£t dixic Dóminus ad me : 
Noli orare pro pópulo ifto 
inbonum^ Cinn jejunáve* 
riat , non exáiidiam pre- 
cc$ eórum :8c fi obtúlerint 
holocautómara , & vídi- 
mas, non fufcípiam ea : 
quóniam gládio , & fame , 
& pefte confilmam eos. 
Leilio üj. 

ET dixi , A , a , a , 
Domine Deus : Pro- 
pneta dicunt eis : Non vi- 
(iébitis gládium , & faifics 
nonerit in vobis , fed pa- 
«m veram dabit vobis m 
wco ifto. Et dixit Dómi- 
ñus ad me : Falso Prophé- 
tsvaticmannir in nomine 
neo : nonmifieos, & non 
PT«Q¿pi eis 9 ñeque locúrus 
fvm adeos : vifiónem mea- 
dácem , & divinatiónem ^ 
&íraudulénttam« 8c feduc* 
tiónem cordís fui prophé- 
tant vobis. Idcircó haec di* 
cit Dóminus <k prophétis 9 
<iu¡ prophétant in nomine 
neo 9 quos ego non miíi 9 
Vicentes: Gládius , ¿cía- 
mes non erit in térra hac : 
In gládio 8c fame eonfu- 
mentur prophétae ilHé £t 
pópuli qoibu&pKC^tiéuiit., «runt proiedi in vüs Jerii- 
falem prz fame 8c gládio, 
8c non erit qui fcpéliat eos; 
ipil 8c uxóres eórum 9 fflii 
& filia? eórum , 8c efiun- 
dam fuper eos malum fuum. 

FERIA QUINTA. 
De Jeremía Prophéta. 

LeQio j. Cap. i(» 

ET dixit Dóminus ad 
me: Si ítéterit Móy- 
fes 9 & Samuel co* 
ram me 9 non eíl ánima 
mea ad pópulum iftum t 
éiice illos á fócie mea 9 8c 
cpediantur. Quód fi díxe- 
nnt ad te : Ouó egredic- 
mur ? dices ad eos : Haec 
dicit Dóminus : Qui ad 
mor te m > ad mortem : 8c 

3ui ad gládtum , ad glá- 
ium : 8c qui ad famem , 
ad famem : 8c qui ad cap- 
tivitátem, ad captivitátcm. 
Et viíitábo fuper eos quá- 
tuor ípécies 9 dicit Dómi- 
ñus : Gládium ad occiíló- 
nem 9 & canes ad laceran- 
dum, 8c volatília cceJi 8c 
béílias terr« ad devoran* 
dum 8c diffipandum. Et 
dabo eos in fervórem uni*- 
veríis regnis terrae : prop* 
ter Manaflem fítium Eze- 
chíar regis Juda « íiiperóm. 
nibus quar fécit in Jerúfa- 
lem. 

Ltñio ij, 

QUis enim miferébitur 
tui ' Jerúfalem ? auk 
quis conrriílábitur pro 
te ? aut quis ibií ad fogan- 
dum pro pace tua ? Tu re-^ 
Uqpifti ine % dicit Dómi- dby Google ^7$ Ferid fextá Hebdom* L pofl Bpiph. ñus 9 retrorsúm abiiñi : & 
.exteiidam manum meam 
fuper te , & ínterfíciam te : 
Jaborávi rogaus. £t difper- 
^am eos ventilabro in por- 
tis terrse : interféci & dif- 
pérdidi pópulum meum , & 
tameii á viis fuis non funt 
reverfí. 

LeBio iij. 

MUltiplicátas funt milii 
víduas ejus fuper aré- 
nam maris : indiixi eis fu- 
per matrem adolefceniis 
vaftatórem merídie : mili 
fuper civitátes repente ter- 
rórem. Infirmáta eíl qua? 
pcperit feptem, defécit áni- 
ma eíus : óccidit ei fol 9 
X^m adhuc eílét dies : can- 
fufa eit , & erúbuit : & 
residuos ehis in g^ádhim 
daboincpnípe^u inimicó^ 
lutn eórum , ait Dóminus. 

FERIA SEXTA. 
. De Jeremía Prophéta. 

Leciioj. Cap. i6. 

ET faftum eft verbum 
Dómini ad me,, du 
cens : Non acdpks 
iixórem , 8c non enintitibi 
fílii y & filúe in locD ido. 
Quia hsc dicít Oóminus 
fuper fíiios 8( filias , qui 
generan tur in loco iílo , & 
fuper matres eórum , quse 
genuérunt eos : & fuper 
patres eórum, de quorum 
ílirpe funt nati in térra 
hac: Mórtibus cgrotatió- 
oum morientur : non plan- 
gentur , 8c non .fepelien* 
tur , in (te rquíKni un fiipev 
fáciem terr« ^raax i ^ g|á4 dio, 8c fame confumen* 
tur : 8c erit cadáver eórum 
in efcam volatílibus cceli « 
8c béíUis térra?. 

Leciio ij. 

HJEc enim dicit Dómi- 
ñus : Ne ingrediáris 
domum convivii t ñeque 
vadas adplangendum* ñe- 
que confoléris eos : quia 
ábñuii pacem meam á pó- 
pulo ido 9 dicit Dómiflus 9 
mifericórdiamSc miíératió- 
oes. £t morientur grandes, 
8c par vi in térra i ña : noa 
fepelientur neaue plangea- 
tur 9 8c non le incídent 9 
ñeque calvitium £et pro 
eis. £t non frangen t iater 
eos lugenti panem ad con- 
folancíum fuper mórtuo: 
8( non dabünt eis potum 
jcálkis ad coniblaadum fu- 
per patee fuo 8c rnatr^. 
Lectioiij* 

ET cíim annuntláveris 
pópulo huic ómnia ver- 
ba ha?c 9 8c díxerint tibi: 
Quaré lociítus eít Dóminus 
fijper nos omne malum 
grande iílud 1 qu» iníqui- 
tas noñra ? 8c qjuod pee- 
cátum noftrum , quod pee- 
cávimus Dómino Deo nof- 
tro ? Dices ad eos : Quia 
dereliquéruntmepatresvef 
^ri 9 aitDómtnus : 3c abté- 
runt poli déos aliénos , k 
ferviérunt eis , Sa adora vé- 
runteos r 8c me dereli* 
quérunt 9 ^ iegem meara 
non cuftodiénuit. Sed H 
vos peius operáti Ms 9 
QUám pitres veftit i «ccf dby Google Sahhato HeBdom. Lpofl Epiph, 57) emm ámbulat unufquifque 
poíl pravitátem cordis íui 
malí 9 ut me non áudiat. 
Eteiíciam vos de térra hac 
ín terram , quam ignorátis 
yosy S< patres veftri : & 
íerviéris ibi diis aliénis die 
ac node , qui non dabunt 
yohvi réquiem. 

S A BB ATO. 

^ Quando Septúagefima 
inciderit in Dominicam ft- 
quentem y tune hodié Offi^ 
cium ( nifi occurrat Fejlum 
Semiduplex aut fuprá ) fit 
de Sabbato , ut in Feriis á 
Circumcif. ad Septuagefi' 
mam : dua priores LeEHo* 
nes fiímuntur é L Noclurno 
Domin. VL de initio lihri 
Bantch , tribus in unam 
junBís cum duobus priori^ 
bus VlVl. IL NociurniDo' 
minicarum : tertia vero Lee* 
tío eritde Homilía in Evan- 
gelio Dom. IL cum ^. vi/. 
eui additur Gloria Patri. 
ad Laudes Ant, ad Bene- 
didus. & Oratio ex eadem 
Dom, 1 1. ( quce Oratio dici^ 
turad Horas j ) cum Comm. 
Virg. Deiparce. 

Si fiat de Fejio Solemni- 
min, ve/ Duplici , Leclio- 
nes /. Noñurni fumuntur 
é I. Nocí. Dom. VL deBa^ 
ruch , & ix, Leciio de Ho» 
mil. Dorrt, IL cum Comm. 
ejufdem in Laudibus ante 
Comm.. Virg. Deiparx. 

Si fiat de Feflo Semidup. 
prima Leciio erit de eodem 
Baruch 9 tribus in unam 
$0a3is : ij. deSanQt dua- bus in unam juneHs : iij* 
vero de Homil Dom. anti^ 
cipandx , cum Comm. ejuf- 
dem Dom. ante Comm» 
yirg. Deipara. 

De Fefio Simplicifit tan* 
tüm Comm. ante Comm. 
Virg. Deip. 

Si fiat de Fefio Annual. vel 
Solem. maj.fit Comm.Do" 
minica anticípanda in Off. 
NocL tantiimper ix. LecliO" 
nem Homiliai in Evang^ 6r 
in Laudibus per Ant. ad 
Benediüus. f. & Orat, 
Prcetermittunturin hoc cafu 
LeBiones de Baruch. 

Hic porro ritus fervatur 
in fequentibus Sabbatis , fi 
anticipandum fit Officium 
alicujus Dominica. 

Vefpera ut in Sabbato 
ante Septuapefimam ; St 
deinceps nihil fiat de Officio 
Á Circumcif. ad Septuag» 
nifi Comm. Virg. Deip. ) 

Si vero Septúagefima non 
occurrat in fequentem Do* 
minicam , fiet Ofiicium ut 
fequitur. 

De Jeremía Prophéta. 

Leciio j. Cap. X7.. 

H^c dicit Dómi- 
nus : M^edi£tus 
homo, qui confí- 
dit in hómine , 8c ponit 
carnem bráchium fuum ^ 
& á Dómino recédit cor 
eius. Érit enim quaíi my- 
rica in deferto, & nonvi- 
débit cíim vénerit bonum : 
fed habitábit in íiccitáte 
in deferto , in térra faifá- 
|¡nis , 8c inhabitábili. Be^ dby Google «7« Sabhato Hebdom ntáiütus vir , qui confidit 
in Dómino ,, & crit Dó- 
minus fíddcia ejus. £t erit 
quaíi iignum quod tranf- 
plantátur fuper aquas , 
quod ad humórein mittit 
radíces fua$ : & non timébit 
cíim vénerit a;ílus. Et erit 
fólitim ejus víride « & in 
témpore íiccitátis non erit 
follícitum , nec aliquandó 
déíinet faceré frudum- 
Leciio ij. 

HI£c dicit Dóminusad 
me : Vade « & íla in 
porta filiórum pópuii 9 per 

3uam ingrediuntur reges 
_ uda , 2k egrediuntur , 8c 
lu cunftis portis Jenífa- 
lem : & dices adeos : Áudíte 
verbum Dómini , reges Ju- 
da y & omnis Jiida 9 cunc- 
tíque habitatóres Jerúra* 
lem > qui ingredímini per 
portas iñas. Hsc dicit Dó« 
xninus : Cuftodíte ánimas 
veílras 9 & nolíte portare 
pondera in die íábbati : 
nec inferáris per portas Je- 
;fiifalem. £t no lite ejícere 
onera de dómibus veílris 
in ^die fábbari , 8c omne 
opíis non faciéns : Ían6\i- 
ücáre diem fabbáti ílcut 
praecépi párribus veíiris. £t 
non audiérunt, nec indi- 
na vérunt aurem fuam : 
fed induravérunt cervícem 
fuam , ne audirent me 9 8( 
ne accíperent difciplínam* 
Leñio iij. 

ET erit : Si audiéritis 
me 9 dicit Dóminus , 
ut Aoa inferáti» ¿neta per .LpoflEplph. 

portas civitátishuiut in die 
fábbati : 8c íi fanQiíicavé- 
ritís diem fábbati 9 nc fa- 
ciátis in eo omne opus : 
ingredientur per portas ci- 
vitátis huius reges 8c prín- 
cipes i fedentes fupcr fó- 
lium David , 8c afcendentec 
in ciírribus 8c equis 9 ipír 
8c príncipes eórum , viri 
Juda 9 8c habitatóres Jerú- 
falem : 8c habitábitiircívi- 
tas hafc in fempiterniim. 
Et véníent de civirátibiis 
Juda 9 8c de circúitu Jerd- 
faiem 9 & de térra- Benja- 
mín 8< de campéílribus « 
8c de montuóíis 9 8c ab Auf- 
tro 9 portantes holocauf- 
tum 9 8c ví£timam 9 8i ía- 
.crifícium 9 8c thus 9,8c ín- 
ferent oblatiónem in do- 
mum Dómini. Si autem 
non audiéritis^ me ut fanc- 
tiücétis diem fábbati, 8c 
ne portétis omis 9 8c ne in- 
fera tis per portas Jeriifa- 
lem in die iábbati : fuc- 
cendam ignem in portis 
ejus 9 8c devorábit domos 
Je rufa lem 9 8c non extin- 
guétur. 
A D y E S P E R A S. 

OJjicium ut notatum ejl 
fitprá in Sabbatisá Circum* 
cijione ad Septuagefimam» 
510. 

Ad Magníficat. 

Ant* s» a* Cantare Dd> 
mino y laúdate Dóminum : 
quia liberávit ánimam páu- 
peris de manu malórum. 
Jerem. 20. 
OraüOí ut infráad Laudes* dby Google Dominica fecunda pojl Epiphaniam* 979 DOMINICA 11. 
pon Epiphaniam. 
Omnia ut in Dominicis 

ú ürcumcif. ad Septuage- 
Jimanu ;ii. additis qiiaijk» 
qmintur, 

/.V/. NOCTURNO. 

De Jeremía Prophéta, 

LeSioj, Cap. 18. 

T T Erbum , quód fac- 

Xt tum eft ad Jere- 

▼ míam á Dómino , 
dicens: Surge, & defccnde 
in domum fíguli , & ibi 
áudies verba mea. Et deí- 
cendi in domum fíguli , & 
ccce ipfe faciébat opus fu- 
per rotam. Et diflipárum 
eft vas, quod ipfe faciébat 
É luto inánibus fuis : con- 
verfiifquefecit illud vas ál- 
Urum , íicut placúerat in 
ocuüs eius ut fáceret. Et 
íattumeft verbum Dómini 
M rae , dicens : Numquid 
íicutfigulus iíle, non pó- 
íerovobis faceré , domus 
AJrael, ait Dóminus ? Ecce 
jicur luium in manu fígu- 
li » fie vos in manu mea , 
oomus Ifraél. 

íí. Ecce nos. jix. 

RLeclio ij\ 
Epcnié loquar adver- 
, si^un gentem , & adver* 
?"s regnum , ut eradícem , 
« déftruam , & difperdam 
Jllud. Si poeniténtiam ¿ge- 
"f gens lila á malo fuo , 
quod locútus fum adversüs 
eam : agam 8c ego poeni- 
íentiam fuper malo , quod 
Jpfitávi ut fácerem ei. Et 
lubit6 loquar de gente & de regno , ut aedífícem 8c 
piantem illud. Si fécerit 
malum in ócnlis meis , ut 
non áudiat vocem meam : 
poeniténtíam agam fuper 
Dono , quod locútus ium 
ut fácerem ci. 
I^. Dóminus. ^2. 
Leclio ii). 

NUiíc ergó dic viro lu- 
da , 8c habitatóribus 
Jerúfalein , dicens t Haec 
dicit Dóminus : Ecce ego 
íingo contra vos malum , 
8c cogito contra vos cogi- 
tatiónem ;revertáturunuf- 
auifque á viu fuá mala , 8c 
dirigiré vias ve Aras , 8c íl li- 
dia veitra. Qui dixérunt : 
Defperávimus : poft cogi- 
tatiónes enim no Aras íbi- 
jnus, & uniifquifque pra- 
vitátem corciis íiii mali fa- 
cicmus. Ideó hsc dicit Dó- 
minus : Interrogare gen- 
tes : Quis audívir tália nor- 
ribília , quas fecit nimls 
virgo Ifrael ? 
í;¿. Ecce dies véniunt. 

'"^ 77. NOCTURNO. 
Ex Commentário íanCti 

Hierónymi PreJbyteri in 

Jeremíam. 
Lib, 2. Cap, 7. Leclio iv. 

AUdíte verbum Dó- 
mini , omnisJuda, 
inquit Jeremías : 
Haíc dicit Dóminus exer- 
cítuum : Nolíte confldere 
in verbis mendácibus , di- 
centes : Templum Dómini 
eA : quóniam íl bené di- 
rexéritis vias veíUas* • • • dby Google )8o Dominica fecunda pofi Epiphaniam* habitábo vobifcum ( flve 
habitare vos fóciam ) ín 
¡fto loco. Praecépit & tune 
pópulo Judaeórum , & hó- 
dié nobis qui vidémur in 
Eccléíia conftitúti ne fidií- 
ciam habeámus in sdificíó- 
rum rpendóre , & dicá- 
muSfTempliim Dómini eíl. 
lUud cnim Templum Dó- 
mini eíl , in quo habitat 
vera fídes , fan£ta conver- 
sátio , omniumque virtiS- 
tum churus. Déniqíié in- 
fert : Si re¿^as fécéritis vias 
veftras ; & cogitátio vef- 
tra non abíerit poft erró- 
rem 9 & fecúti fuéritis juf- 
títiam 9 & malum non fe- 
¿éritis , ñeque eíFudéritis 
fánguinem innocentem , 
símplices quofque non fcan- 
dalizantes ; 8c poíl déos 
alienes non ambulavéritis , 
pcrverfa adorantes dógma- 
ía , quas de veftro corde 
fimulaftis in malum vobif- 
metipíis : vel habitábo vo- 
bifcum in loco ¡fto , tjuem 
vocátis Templum Dei ; & 
in terram quam dedi pá- 
tribus vcftris , Apóftolis 
fcílicét & Apoftólicis viris : 
vel certé firma ftatióne ha- 
bitare vos facíam á princi- 
pio uCcmh ad fine m. 
I^. £cce dies vénient« 

Leciio V. 

I Te ad locum meum ín 
Silo, ubi habitávit no- 
menmeum á principio, in- 
quit Dóminus , 8c vidéte 
quas fécerím ei propterma- IftiampópuH xnei IfrablGí 
prstéritis docet prxféntia ; 
8c dicéntibus , Templum 
. Dómini , Templum Dó- 
mini , Templum Dóirini 
eft ; 8c pretióise domus ful- 
góre gaudéntibus , Silo , 
ubi primíim fuit taberna- 
culumDei, rccordáturíiii' 
tória» , de qua in Pfalmo 
fcriptum eft , Et répulít ta. 
bernáculum Silo. Üt quó- 
modo ille locus in minas 
cínerefque coUapfuseñ, ita 
8c templum córruat , cüín 
íimflium habitátio fíerit 
peccatórum. Sicut feiriír 
Silo Templi exemplum eíti 
ita Templum nobis , quan- 
áb tempus advénerit iJJiui 
teftimónii : Putas véniens 

S'ílius hóminis , invénietfi- 
em fuper terram ? 
I^. In diébus. $ih 
Leciio v;. 

ET nunc quia feciftií 
Ómnia. ópera hsec, di- 
cit Dóminus : 8c locúnis 
fum ad voi mané confúr- 
gens 8c loquens 9 8c non 
audiílis : fáciam dómuí 
hule , ficut fcci Silo ; & 
projíciam vos á fácie mea 1 
íicut projéci omnes fratres 
veílros , univerfum femco 
Éphra'ím. Comminánirels 
íimília fe eífe ía&úm 
Templo in Jerofólymisj 
qusB fecit loco Silo , ubi 
primíim fuit tabernici/- 
ium : ut peccátafímíliapafi 
fenténtiá feriantur. Etqno- 
modo projécit Dómini» 
femen Éphra'ím , id eft) dby Google Dominica fecunda pofl Epiphaniam» )8i 
icem tribus qux vocaban. bilibus excitáret. Priora mirácula fecit per Verbum 
fuum Deum apud fe ; pos- 
teriora fecitper ipfumVer. 
bum fuum ¡ncarnárum. 
Uem & tribum Juda ^ Cúm ergó tanta videámus 
Benjamín fe abjedii- fadla per Deum Jefum , Ifrael / Be habébant 
ttcipesy.propter Jeró- 
im flílium Nabat de tri- 
Éphrai'm , iic ¿tiam Je- eflé teftátur. Abjécit 
ir Silo , abie¿iúrus 8c 
jlum : abjécit decem 
ms y abjedtúnis & duas* 
ttdquld illi pópulo dicl- 
y íatelligámus & de no- 
) ii (imilia fecérimus. 
_,ljí. Adinvénit. ?ij. 
y ni. NOCTURNO. 
6io fandi Evangélii fe- 
cundüm Joannem* 
ledio vij» Cap. z. 
N illo témpore ; Núj^tiae 
r&üae funt in Cana Gali- 
& erar mater Jefu 
vocátus eít autem & 
Tcfus , & difcípuli eius ad 
ttúptias. £t réliqua« 
Homilía fan¿ti Auguñíni. 

Epífcopi. 
Ttañ. %. in. Joan. n. i« 
: & j. 

Uis elt qui consíde- 
rat ópera Dei , qui- 
bus régitur & ad- 
miniílrátur totus 
Jiic mundus , & non obílu- 
{efcitobruiturque mirácu- 
lú 1 Sed quia hómines in 
«Ilud intenti perdidérunt 
«onfidcratióncm óperum 
^.^i ) in qua darent quoti- 
di¿ úudem Creatóri ; fer- 
vávit fibi Deus inuíiráta 
.^tMaedam quse fáceret ^ ut 
íanquámdormientes homi- 
^üi fe cokadum mira- quid mirámur aquam in 
vinum converfam per hó- 
minemJefuih ? Ii)fe feclt 
hocy qui illa ómnia* 

I^. Deus fecundüim imá- 
ginem fuam fecit hómi- 
nem : creávit ex ipfo adju- 
tórium símile íibi : '*' JuíU- 
tiam& iudítia fuá oílendit 
lilis , & magnália honórís 
ejus vidit óculus illórum. 
f. Kúpúx fadx funt in 
Cana Galilaes, &erat ma- 
ter Jefu ibi ; vocátus eít 
autem & Jefus , & difcípuli 
ejus ad nüptias : * Juílí- 
tiam. EcclL 17. Joan. %. 

n. 3 . 4* $• & 9* Leclio viijm 

Excepto miráculo , álí- 
quid in ipíb fa£to myf- 
térii & facramenti latet. 
Quid mirum íi in illam do- 
mumadnúptias venity qui 
in hunc mundum ad nüp- 
tias venit ? Verbum enira , 
íponfus ; & fponfa, caro 
humana : & utrumque unus 
FíliusDei, & idemfilius 
hóminis. Ütenis Virginls 
Maris thálamus ejus, indé 
proceílit tanquam íponfus 
de thálamo íuo. Certi fa- 
cramenti grátiá , vidétur 
matrem de qua fponfuspro- 
cedic , non agnófcere , 8c 
dícere illi : Quid mihi & 
tibí €ÍIy múUr } Mirácu* dby Google iBí Dominica fecunda poft Epiphaniam* lum exigébat mater : at 
ille non agnoícit vífcera 
humana, operatúrus fiífta 
divina , tanquám dicens : 
Quod de me facit mirácu- 
lum, non tu genuifti ; di- 
vinitátem meara non tu 
genuifti ; üá quia genuiíli 
infirmitátem raeam , tune 
te cognofcam , cíim ipfa 
infírnritas pendébit in cru- 
ce : hoc eft enim , Non- 
düm venit hora mea. 

I^, Deficiente vino , di- 
cit mater Jeíu ad cum : 
Vinum non habent. Et di- 
cit ei Jelus : Nondiim ve- 
nit hora mea. Dicit mater 
ejus miniftris : * Quod- 
cumque díxerit vobis , fá- 
cite. f* Fácite quas prsce- 
pit Dóminus Deus,utbené 
fit vobis : * Quodcumque. 
Joan*.!. Deiiu 5. 
. Tract* 9. n, 2. Leciio íx, 

Qüód Dóminus invitá- 
tus venit ad núptias , 
étiam excepta myfticá 
lignificatióne , confirmare 
vóluit quód ipfe fecit nilp- 
tias. Futdri enim erant , de 
quibus dixit Apóftolus , 
prohibentesnübere , & di- 
centes quód malum eíTent 
núptis , 8c quód diábolus 
eas feciíTet. Nec illae quse 
virgiiütátem Deo vovent, 
quanquam ampiiórem gra- 
dum honóris & fanaitátis 
in Eccíéfja téncant , hne 
jiüptiis llint! nam & ipl» 
pértinent ad núptias cum 
iota Eccléfiai in quibus nijptiis fponfus eft Chrif. 
tus. Ac per hoc crgó Dó- 
minus invita rus venit ad 
núptias ; ut conjugáliscáf- 
titas firma rétur, & oflen- 
derétur íacramentum nup- 
tiárum : quia & illánim 
nuptiárum íponfus perfó- 
nam Dómini figurábat. 

IJl. Ego Dóminus Deus 
eórum , 8c exáudiam eos; 
& * Lastábitur cor eónira 
quaíl á vino , & t Exultá- 
bit cor eórum in Dómino. 
Jf". Dicit Jefus : Impléte 
hydrias aquá. Et impl¿vé- 
runt. Et dicit eis Jefus: 
Hauríte nunc, ♦ La?tábi- 
tur. Gloria Patri. t Ex«l- 
tábit. Zaché 10. Joan, z. 
Ad Benediftus. 

Ant, ^ fl. üt guftáviC 
architriclínus aquam vi- 
num fajara , vocat IpoH- 
fum, & dicit ei: Servafti 
bonum vinum ufqué adhuc. 
Joan» z. 

OratiOm 

D Omine Deus , qui ut 
núptias fanítifícáres , 
iisíntereíTe voluifti ; da no- 
big eárum intellígcre myi- 
térium , & ad illas núptias 
perveníre , in quibus ipie 
íponfus es caftánim anima- 
rum : Qui vivis 8c regnas, 

Ad Magníficat. 
Ant. I. D. Fecit inítiuffl 
íignórum Jefus in Cana 
Galilaae , 8c manifeftavit 
gloriara fuam ; 8c credide- 
runt in eum dilcípuli ejufc 
Joan* I. 

Orüúo^ utfupr^ dby Google Feria Jecundd & tertiá 

ifiíA SECUNDA. 
nía ut in Feriis á 
ncif, J17. fir fie in 

ís/eg. 

p Jeremía Prophéta. 

ftp ;*. Cap. 19, 

TiÉc dicit Dómi- 
nus : Vade , & 
' áccipe lagdnculam 

^ téíleam a hinióri- 
iíópuli , & á fenióri- 
i&cerdótum : Se egré- 
J^vallem FílüEiinom, 

•til juxtá intróitum 
-^ fíüilis : & pradicá- 
libi verba y auae cgo lo- 
irad te. Et cfices : Au- 
|verbum Dómíni reges 
} & habita tóres Jerií- 
, :Bec dicit Dóminus 
fcítuum Deiis lírael : 

«€go indúcam affliüió. 

i íuper locum iñum , 
^^t omnis , qiii audíerit 
. í jtínniant auresejus: 
Nü6d dereUquerint me, 
I aliénum fécerint locum 
fpffl : & libavérunt in eo 
^ aliénis , qiios Jielcié- 
Jfttipíi, 8c parres eórum 9 
fcfíges Juda : & replevé- 

£ locum iftum fánguine 

.► Ít-Efce nos. jiz. 

k Leciio ij, 
y con teres lagdncu- 
. jam in óculis virórumi 
¡í" ibunt tecum. Et dices 
**«os:Haec dicit Dómir 
J"s exercítuum : Sic cón- 
«lampópuium iítum, & 
JJ^iiáiem iftam , ílcut cou- 
^éritur vas fíguli, quod non 
í^í^A uitrá iiiílaurári : ge Hebd. I!, pojl Epiph. |8| 

in Topheth.rcpeHentury e6 
<j|u6dnonlit álius locusad 
iepeliendum. Sic fácianí 
loco huic 9 ait Dóminus , 
& ha bitatór ib US cius : 8c 
ponam civiiátem lilam íi* 
cut Topheth. Et erunt do- 
mus Jerúialem , & domus 
regum Juda Iicut locus To- 
pheth > immundae : omnes 
domus , in quarum domá- 
tibus racrificavéiunt omni 
milicíae coeli,& libavérunt 
libámina diis aliénis. 
I(t. Dóminus. i I z. 
Le ¿lio iij, 

VEnit autem Jercmíal 
de Topheth , quó mí- 
ferateum Dóminus ad pro- 
l^hetandum , & ftetit in 
atrio domils Dómini , 8c 
dixit ad omnem pópulum : 
Use dicit Dómmus exer- 
cítuum Deus Ifrael : Ecce 
ego indúcam fuper civitá- 
tem hanc , 8( fuper omnes 
urbes ejus univerfa mala 9 
qus lociürus fum adversum 
eam : quóniam induravé- 
runt cervícemíuamutnoa 
audírent íermónes meos. 
1^. Ecce dies véníunt. )xz« 
FERIA TERTIA. 
De Jeremía Prophéta. 
Leciio j. Cap. zo. 

E T audívit PhaíTur ff. 
lius Emmer facer- 
dos , qui conílitúfiis 
erat princeps indomo Dó- 
n?ini 9 Jeremíam prophe^ 
tantem fermónes iftos. Et 
pereufli t PhalTur Jeremía, m 
prophétam , 8c miíit eum 
la nervum 9 quod erat la dby Google ^4 f*''*^ *^^^^^ Hibdom* IL pojl Epiph 
porta Benjamín fuperióri , 
in domo Dómini. Cüm- 
que illuxiATet incráílínum , 
edijxit PhaíTur Jcremíam 
de ñervo , & dixit ad eum 
Jeremías : Non PhaíTur 
vocávir Dóminus nomen 
tuum, fed pavórem undU 
qué. Quia h«c dicit Dó- 
minus : Ecce ego dabo te 
in pavórem 9 te & omnes 
amícos tuos : & córruent 
gládio inimicórum fuó- 
rum , & óculi tui vidébunt ; 
& omnem Judam dabo in 
jnanum regis Babylónis : 
& tradúcet eos in Babylo- 
nem , 8c percútieteos glá- 
dio. Et dabo univerlam 
fubílántiam civitátis hu- 
fus y & omnem labórem 
«jus , ómneque prétium , 
& cunftos theíauros re^ 
cum Juda dabo in manu 
inimicórum eórum : & di- 
TÍpient eos , & tollent , 8c 
ducent in Babylónem. Tu 
autem PhaíTur , 8c omnes 
habitatóres domús tuae íbi- 
lis in captivitátem : 8c in 
Babylónem vénies , 8c ibi 
moriéris , ibíque fepeliéris 
tu 1 8c omnes amíci tui , 
quibus prophetaíli menda- 
cium. ^, , . 

ít. Ecce dies vénient. SEduxifti m^ómine, 8c 
fcduaus fum : fórtior 
me íuiíli , 8c invaluiíti : 
faftus fum in derífum tota 
die 9 omues íubfaanant me. Quia jam ollm loquor , vo« 
cxferans iniquitátem , 3( 
vaílitátem clámito : 8c fac- 
tus eít mihi Termo Dómini 
in oppróbrium , 8c in derí- 
Tum tota die. Et dixi : Noa 
recordábor ejus , néque lo- 
quar ultra in nomine illíus: 
8c fá^tus ed in corde meo 
quaii ignis exsítuans , clau- 
fuTque in óílibus meis : & 
deféci 9 ferré non fúíli- 
nens. 
I$t. Indiebus. ?!}• 
Leciio iij* 

AUdívi enim contume- 
lias multórum , & ter- 
rórem in circóitii : Perle- 
químini , 8c periequámur 
eum : ab ómnibusiviris , 
qui erant pacífíci mei> & 
cuílódientes la tus meuní : 
li quo modo decipiátur , 
8c praevaleátnus adversíis 
eum , 8c conléquámur ul- 
tiónem ex eo. Dóminus 
autem mecum eíl quafi bel- 
látor fortis : idcircó qui 
perfequuntur me , cadent , 
& infirmi erunt : conlun- | 
dentur vehementer , quia 
non intellexérunt oppró- 
brium í'empiternum, qud 
nunquam delébirur. Ettu 
Dómine exercítuum pro- 
bátor jufti, qui vides renes 
8c cor : vídeam , qu^eToi 
ultiónem ruam ex eis : tjbi 
enim revelávicauñimmea. 
Cántate Dómino , laudite 
Dóminum : quia Jiberavir 
ánimam páupcris de maflu 
maiórum. 
í¿, Adinvénit. }i?« ■ .* 
íERIA dby Google *Fer^ quflrtd Hthdom* Urpofl Epiph. . %%$ 

FE ría QJLJ A*R ,T a* tur , ¿.terram iftam non 
" Dte JcremuTPropl^^ta, . wlñébit imptíús. Va! quí 
L^UiaJ. ' ' C¿VkIi» «díScat domum ftiam m 
TjT /£cd[citpomiau$: ^ojuílítia , Se canácujafua 
§^ D^íceiicte in do-' ñon'in iudícío : sniícum 
-■- -■-' iñuaíríígis Juda , 8c "fuuxn ópptimcc fhiílrá • 8c 
fóquéris ibi verbum hoc , mtrcédem eíus non reddet 
& dices : Audi verbumDó- ei. Qui dicic : /Ediíicáb<y 
mihi domum iaíam , & 
Qotnicvth íparjóia : qut 
4j>erit libíTeneflras , & fe- 
Ctf faqiieária cedrina , pin- 
éit^ue jínópidc. Numquid 
fegaábis • quóniam con« 
fen re cedro 1 ' 
I Iji. Dóminus. jiz. 
Le3io iij. mini rex Juda y tiui íédefá 
íiipcr I5liiim Dñvid': tu & 
fervitui , & pópulMS ruiu, 
^i ingréaím^ni per porfas 
iftas. Haec dfcif Dómímis : 
Facitc judíciüiñ & juílí- 
ti^m 9 & liberare vi 6p- 
preíium de maiui caluin- 
oiatóri^ : & ádvenam « $^ 
pupliium i'&c vid uam ñorí** 
te cbn^i^riftáre , neqiie op- 
príin^ti^iníqué. &í^jui. 
oeiii .lanoceñceín. ne efiua^ 
dátísiii loco iflo. Si enini 
Relentes récéntís vcrbMin 
iftud , itigred'^atur per por^ 
tas dpmus huíus re^ej.fe^ 
dentestde genere David fu- 
per tbronum ejus f' 8( aí- 
cendenres currus & eqi^os", 
ipá & íarvi t & pópulu^ 
«órum.. <^u64 í¡> nou Siu^^ 
mis yerba hsc: in meplé* 
tipfoTÍUiráv>\..dicir DoinJ- 
^us, qúiá iri £blit\üdmeixi 
fíir4om^s h«c, . 
]^..£coe nos. 5 1 1. , j 
Íe5io //. 

HiEc dicit Dómiaus a4 
. SeIJum fílium' Jósik 
rtitmj^áü\ qui regnáyit 
pro If^i patre iup ^ qui 
«gre^iis eft d^ locó iflo. 
Non jevertétur hic ání- 
pliüs ;.fed ifi loco', adquen) 
Il»aíli]li «eiim' t ibiinorjé- ji%* H'^c dicit Dóiriinus ad 
Jóakim fjíiíum Josf» 
fégem Juda : Non plan* 

Ífenfccum : Vse frarer & v» 
oror i non concrepábunc 
tx : Vae Dómine , & vas liu 
dyjte. Sei^ultúrá a'ííni lepe-í 
lietur , putrefañus & pro-í 
íeítus extra portas Jeníía^ 
lem. Afcende Líbanum , 
8( .clama : Scinfiafanda 
♦oceni tuam , 8c clama ad 
tranftuntes , quía coptríti 
ftnr bmnes amatóíts' tuv 
Js«QCúti:ls fum ad te in abun- 
dáíitia tua \ 8c dixifti : 
Nota áudiam :^ h«c eft visí 
tua ab adoieíc<^ntia tua > 
^fiía non audiñi vocem 
^eam : omnes pa ñores 
tilos pafcet'ventus , 8c ama- 
tóres tui in.'captivitátein 
fl)unt : 8c tune confundé- 
ris 9 8c erubefces ab omnj 
malítía tua. 
%• £cce dies vénhmr. R dby Google 4^?í?*íJ7. Cap. 2j. 

X 7 -^ paílóribus , tíúl 
1/r aiiperdüat. & dílá- 
▼ cerañt gre¿cm 'páf-' cus mcae , dicrit S^ómíiíu$. 
Ideó hasc dicit Dóminiís 
DeuS irra^l ad paftóres,*qiíi 
paíCHht DÓpühira iñeum : 
Vos flí&erííítls' griígéii^ 
Jdeiim • Se éleciftis eos , ík 
iwü^viiitaílis eos;i ecc««|fó 
viütabb ñipa: Vos malí- 
tiam lludiórum véftrdrütíi í 
ait Dómínus.' Et ego con- 
gfe^4^o rtiilfquias fr^ú 
tnei de oihnibüs teVris , all 
Quas ejecero. eos lllúc : 3< 
converiain «gsiad rüra fui * 
« crefcent & rfiüítipliea-* 
buntiír. £c McUábo' íiiper 
fos paílóres >, i^' páícéitt 
^of : non fórmiclábuift ul- 
tra 9 & noa pavebuht i & 
nuUus c^usrétur ex iliime. 
JO , dicit póminus. 
J5u£c« cüés véni^nr.Yí ^r 
LeBio ij, ^^ xerta .-„^^„. 

íed rViVit Dóminos, 4u¡ 

fdiíxit 8c addúat Ünm 

Aottítts Ifraél de ítem 

. Aqliilóiüs , & de ciin¿ft 

ferris, ad quas ejécerara 

eos iBerc : «c habitábunt ia 

térra íiía. 

l?i- In ditbus. j. 

L'ecíio iy. 

A uptofihémiCoñtñ- 

•f^tuiú elt cor memnm 

medio meí , cotitttnnié. 

rtint ómnia ofla mearfac- 

^ íUracmafi vir'ébitos, 

oc quali homo mádidusí 

gn6áficiiD^ihitíi,«cé 

fiícite verbóVum fandónnü 

cjus.-Quia adiHteris repleta 

élt tefra , quSa S fácft'toa. 

redictiohis luxit tcyra-, zrt- 

ftaa faiTt arVá ddfeftí : 

ftftus :éft1dtiWu^ eórmn ma- 

l"d.' A ftrtrtítüdo eóntía 

díflímihs, Pro^htó nai»- 

qofe & facerdds tídHfiíi 

furtt : & in jdomo n»a lo- 

Jeni maIVúh eortrní , ait 

Dóminus, Idcircó vía eó- fc^ Cc^^^di^s^véñi^^^^ fpm^lt quafí'fcbrícuffl cirábo David jgernícn }(ín 
tu^i : & fegiiábit réx ,*;& 
fápiens erit : & fáciet jiiclí- 
Cium & juJlitiam irí terirá. 
In, diébus. illis falviíbitdr 
Juda , & Ifrael habitá:bií: 
confídenter : 8c hoc eft íio^ 
men , quod vocábunt epm, 

fíómiúus "juftus bofter. 
ropter hoc eccVdfés Vé* 
niunt i dicit; -Dóínlfiuri.Sr 
non dicent uhñ r mit 
Dóimmsy qu:ediúiitf]Éo$ jgfm, &, tórriieflttnea: 
áffetam 'étóm fiipet eos 
mala , aniirím' Vfíltáttdflit 
eórum,aitD6niimfk.'- 

^PERIA S'EÍTJL 
p'eJ¿r¿míaPiroriWta. 

kim fihi %íae ««^ 

Hüm iftud i fWhtííio , di. 
ís^m ; H«cdidtS¿ii|lmt$^ í dby Google Feria fextá HAJU. IL p€fl Bpv^. Üp 

StM ia atrio domüs Dómú cut Silo etit 'liomuí h«c :^ 

m f & loquéfis ad omnes & usbi %í\ñ defolábttur , e6 
" ju6d non íit iiabítátor ? oíviráres Juda , de quibui 

Wflwnt utadówntjndo. 

mo üdmini , uaiverfos fer- 

«on«, quos eso mandávi 

tibi ut loauám ad eoi : 

floli lubjrahere veiiwni , 

«íonéáudiant&convcr- 

JBAttir iinuíquifque á vía 

fitt mala : & poeníteat me 

«ali4uadc(kitDfácciice¡f 

Píopii«r malitiam íhtóió^ 

«<« tórum. Et dices ad 

jw J tt«c dicit DiSmínuí : 

:!."»,«} .«Mdíóritíf xne ut 

¡"^"^tti.in lege mea ., 

quam dcdi vobii £t tonKregátuf eft omnit 
pámüui ad venus Je»mÍMn 
m domo Dómiiii. Er.au* 
diénint príncipes Juda ver. 
ba iiasc t (k aicendérunr dcf 
domo fops in domum Dá^ 
niJiu , ft /edénmt iu in^ 
tróitu .portü domús'HDii. 
mini novaí, Et lociíti íunt 
íacerdótes ¿c prophéui ad 
príraripes • & ad omnem 
pópulum f dicentes : Judi. 
cium mortis eít viro Jiuic ; 
quia nropiíetávit adversar 
civirácera iilam , llcut «i»# aiatw íeimjíiics íervdriun. diílis áiiribus veíhis. 

2"? «o^mOT ad vos ds ¿«a/o //>. 

»2j«confurge,,s &diri. ü T ait Jcrem/asidom- 
pWi.&non audiftisz.Da- JCi nes príncipes , & ad 
tufe'il*""!?^^"^^»*^ umverfum pópuJuili * di. 
LíAíS '^^"^^^íí^^l™?- ^*'*' : póiTiinus miíit me 
«mttjiáiicm cunáis génti. ut proplietáremad domum 
lítam , .;& .ad civitátem 
nanc ómnia verba qu« au- 
djíbs. Nunc ergó bonas fá* 
cite vus veftras , & Aüdia 

I>djiuniDeiveAri;8cp«- 
atxtbix Ddminum maii , 
quod lociítüs eft advenám ' 
vos. Kgo autcm ecce In 
manibus veílris ium : fó. 
cite mihi quod bonum & 
re^um eft in ócub's veílris: ^ ttrr». 
*• Ecce nos. ji*. 

V T oudíérunt iacérdó» 

y ?«».»& prophétx , & 

oami populus , Jeremíam 

yqueacem verba liaec in 

«2?^, Dómini. Cúmque 

^?mkt Jeremías lo- 

HUtiu ómnia , qu« pr«có- 

J^ajci Dóminui utlo- 

Mttcrétur ad umver/um pó- .^u.i.«, ^u in uituíjs veitrisj 

In!?"/.' appreheiidérunt verüratamenicieóte&co»- 

2« iaccrdót«s.,:8( pro. m5icíte qu6d íi occidérit» 

Sr!? ' K omim|>ópulusi me , fáitguioem ínnocen. 

«cew : Morse morjdtun tem trwUtis coatcA vofme. 

'^Wámim^.dictiu ; ^« tem^iiban.» :&: babitatórea 

R ü dby Google CTtis úw vericáte enini miíic) vos óáíneVfervos fuos pro* 
Dómiiius ad vos-j 30* phéta» 9 confurgens dilú- LU» «U -^VJ^ 'U 

lóquererin áuribusvdftm 
ómaia verba jhacc Et dixé* 
runt príncipes , 8t omtiisi 
pópulus ad lacerdóces Se ad 

Erophécas : Non eft viro 
uic judícium morris : qiiia 
ia nomine Dóiuini Dei 
oodri locúrus e(l ad nos» 
ÍL «Ecce dies véniírat. ? 11. : 
S A B B A T O. 
[ Si hoc fábhatumfit ul^ 
nmum ante. Septait^eji- 
mam ,. omijjis Uclionibus 
fiqítentibus , l^entur tres 
Uctiones de libro Baruch 
quat habentiir in Officio 
Vomifúcac VL Si non fit 
ültimunit legenturfóquen- 
tes. 
De Jeremía Propliiéta.' 
tefiio ji • Cap.:z^ 

VErbum, quod fac- 
tumeft ad Jere- 
míam de onttri pó- 
pulo Tuda in anno quarto 
Jdakim fílii Josía regís 
Jiida i i iplc eft annus pri- 
muís Nabuchodónofar regk 
Babyiónis. ) Quod locátus 
cft Jeremías, prophéta ad 
onxncm pópuUim Jud.i « 8c 
ad nniverlbs habitatóres 
JertHalem ♦ dicens :-Atér- 
tio decima anno Josía fllii 
Airtttron regis Jiida uf<|ué 
ad diem hanc ; ifte tcrciiis 
8c vigé^mus annus , fac-. 
tum eñ verhiiín D<Smini 
ad me » 8c iocátus fum ad 
vos de aodLe confurgens , 
Zi foq[neits : 8c non audif- 
lisr Ex mGx Q^mintfsitd culo , mkteníqne : 8c non 
audíííis, ñeque inclináíUs 
aures veftras ut audirétis, 
cüm díceret : Revertímiol 
unufquirque á vía fuá ma- 
la 9 8c a péifimls cogitatió- 
nibus veíltis .; & h?bitábi- 
tis in térra , qnam dedic 
Ddminus vobis , 8c pátri- 
bus veftris, á féculo 8c uf- 
ciué in féculum. Et nolíte 
iré i^oft déos aliénos ut fer- 
viátis eis , adoretiíque eos : 
ñeque me <:d iracúndiam 
provocétis in opéríbtis má- 
ncram veílránim , 8c non 
afilígám vos. Et non audií^ 
tis ane , dicit Dóminus » 
ut me ad irac indiam pro- 
vocaréis in. opéribus má» 
nnum veñrárum in malum 
veftrum* 

( Si fiat . de Sabhaxo 
^ffJ/í^ Jiimuntur de IL 
Noclurno Officii Domini» 
carum 9 ut fuprh. ] 
Lectio ij. 

PRoptcreá hasc dicit 
Dóminus exercítuum : 
Pro eo quod non aúdiñis 
verba mea : Ecceego mic- 
tam 9 8c aíTianam univer- 
ías cognatiónes Aquilónisr 
alt Dóminus , 8c Nabu- 
chodónofor regem Baby- 
lónis íérvum meam : 8c ad^ 
dúcam eos fuper- terram 
iftam, 8c fuper hahítató* 
res eius 9 8c íliper omnes 
natídnes 9 quae ín circiiira 
illius func : 8c interÜcíam 
^0$ « 8í; poiuim ec» la ftii- dby Google Dominica teñid ptfi Epiph. 1«9 füm & in sibilum , & 
in folitúdines fempicernafl* 
Perdamque ex eis vacem 
gáudii & vocem Istitiae 9 
jocem iponíi , 8c vocem 
mnÍM , vocem mole , & 
nmen lucen»* £t eht 
uniyeria térra, hsc in Ibli*- 
Jtóinejn & iarftuíHÓrem: 
& férvíent omnes gentes 
iñm regíBabylónis íqptua- 
finta amiis* 

LeSio iijm 

Cymque impléti füeiint 
ieptuaginta anni » vi* 
tobo fiíper regem Baby- 
wau , & fuper geotem iU 
nm« dictt Dóminus , inU 
Vutacem eórum , & iu- 
P«r tenam Chaldaeórum : 
& pooam ilUun in Iblitür 
unes fempitevnai. £t adr 
4ucam ftiper teriam illamt 
^nia verba mea • qu« lo^ 
cutus fum contra tsm^n 
tmat ouod ft:riptum eA ip 
libro ííIq ,miaicumque pro- 
Pnctávic Jeremías adver- 
lom omnes gentes : quia 
ftrviérunt eis » cúm eíient 
¿entes multíe • & r«ges 
^^&á : & reddam eis fe- 
candüim ópera eórum ^ & 
w^ndúm íada mánuum 
«larunu Quia Tic dicit Dó- 
Aunus exercítuiim Deus !£> 
n^ í S^e c^licem vini 
^ris hujof jde pianu mea : 
^ proptnábis tde illo cíipc- 
^ g^ntibus j» ad .quas ego 
Aittam te. Et bibent , 8c 
IWrbabufltur , & inianient 
a fíele ^ládii « ,q^<lak ego 
in|lt|i|n linter ^01, Ad Magníficat. 

Ant. z. Ne tímeas , fer» 
ve mcus Jacob 9 ait Dómi- 
nus Y ñeque páveas^frael $ 
Quia ecce ego i'alvábo te» 
/erem. JO. 

Oratio 9 ut ínfrÁ ad Lau» 
des» 

DOMINICA TKRTIA 

poíl Epíphaniam, 

IV I. NOCTURNO. 
De Jeremía Prophéu* 
LiBioj. Cap. 15* 

VErbum 9 qiK)d tac* 
tum cit ad Jere*' 
níam á Dómino io 
di¿bus Jóakim tOü Josíai 
regís Juda 9 dicens : Vade 
ad domum Rechabitá* 
nim : 81 lóquere eis • 8c in* 
trodúces eos in domum 
Dómini in unam éxedram 
tiieiaurórum » ,8( dabit eit 
bibere vinum. Et aflfumpíi 
Jezoníam fíUum Jerenw 
(ilü Habíani» 9 8c^ fratret 
^jus9. 8( omnes fihoseiua» 
8c univerfam domum Re* 
chabitárum : 8c introdúxi 
eos in domum Dómins 
ad gazophylácium filiórum 
Haiían 9 fílii Jegedelí» bó^ 
minis Dei 9 quod eratíux» 
f» gazophylácium prínci* 
puip 9 fuper tbeiaurum 
Ala4si«e filii S^llum 9 qiii 
Aratcuilot veftibuli. £t 
0fm coram £üü$ domút 
K^üabi^árum fcyphos ple- 
nos vino 9 8c cálices : ^ 
dixi.fid eos : B£bite vinumfc 
Qui, reíp^pdánim : Noo 
bü>¿mus viniun : quin |óf dby Google : 9^ DomaúdL kníd'ftft Bp^iñamim» iiadab fUiim Rediaíb^t pa- 
t^no&Wy pnecépit líabis, 
«licons '. Non^lubétistviMutñ 
vos> y & fíln ^leítei uáqiÁ in 
ftmpitavnuiti* 
I^. £cce nos. 3^ ir 
Leclío y. 

ET ^téhiar eft Yniíiitn 
Dómini ^ Jéremiani 9 
dicens : Hxc digit Dómi- 
jiws cxercftutim , Dnis tí- 
raél : Vacfe f «í ^k víris 
Juda y & Aabitacófíbm Je* 
fáíáltitt : MMiatticf nfvn 
rtctpiétk áifcípiínam -ut 
obedfásii terk» okís , di* 
ch Dáinina» ? Framluá- 
ntüí fénnóncs Jóoaddb i^ 
lü Rcchali , qnos mrcépk 
füík fim at non Diberrnc 
irkurní : & non bibérufit 
mkiak ad «Aietn hanc , quia 
ébeáUfUat práK:€pt« patn| 
iiá : «90 adteíñ locvitnsfufÉ 
flMl vo$ , M mán^ conlUr- 
fgi^9 & 4oqtfen9 , íi noñ 
dbéúiñk ftiihi* Mfeíque ad 
:í?óí omnes fervos ineós 
brophétas « cónfurgens di- 
wtfttío , mittefífqué & di- 
cen» : Convertfmini unnf* 
4ttílqu€ á via'foa péfiima, 
écbíma fócifte fttóia >cí. 
tra t 8c tíóUtt feqüi déos 
Clié^s , Decjáecolátiseo^: 
feí habitábiti^^ In teritt ^ 
^am dedi vóbis fe páti*!- 
bm veíltís: 8C non itlcH* 
Mfáí nufeín veArain y ne« 
^0 audiftís me* Firmáv^* 
tfuflt ígimr íñ^ 36ñ2iá^h 
Ñm Rét^^h prieeéptu'm 
p9ítkM , tíuod pMebépev [vttmihi^ 

l|L Dójntfflisw pa> J 

IjDdroS haciiiátl 
nos aaenkuumy 
Mael s Ecoff^egD ad 
íuptirJislarir ^^uf 
nes irabitaoore» Je 
tmiuerfain afflidió 
^piaiB. leerá» fom 
súm illos 9 e6 qnU i 
tus fum ad üoa^ & 
MfdÜtiiiir: inicáiV'ilfcsl 
iMín re^Kdániac 
Oóttmi auRxttRecfa 
rum dint Jemníaa 
dicit Dómiaus c« 
I>eiifIírall:Proeo 

dak» patris ^eftrt, j 
todink «ónmia maa 
etus 9 8c l^fílb imiv 
quar praKTépit vobis t ] 
té^ hsac dkii: Dan 
exeitfttHnn Dtns 
Non defíciet vii de - . , 
Jénadab mii Rtchabi/V 
■ftans iñ caa€pe6a MI 
tunáis diébiH. 
1^. Ecce dies yM«A 

^N 77. »OCTVRV(^¿ 

%% Comftiéntário ^Hi^ 

HíerénymlFreftynrf* 

' Jeremram; . *; 

£z^. ^. f • 14. £éffió wi 

S\ IniqóitÁtes Aoñm 
reípóftdefifltCfivef» 
tfterint ) nobis ♦ W 
i[uit Jeremías ; Ddmifl^y 
we própter nomen niHm í 

SÉénIam mnltas fnnt av«e^ 
óne$ noétr«. Tfti pe«* dby Google a^ mimie 4 i/brÜAv^ SpIfhamaA H^ 

« «np^aitao. lünét, quab ttáns lu>i^^lCio : fcd 

ews WL ttopon m alia tzaa6tiia0 % aon 

ióffis. Si éíáÜMk' iklvaa p^pulum trnun « U 

laré lioii.deácaaiÍBiik tcmplum «luondám ioply^ 

íop«^««tnun9quar¿ «m «Márif I KoAvi mó 

acklnáte. niarceC de ftitüraj Chriíli difpcnia» 

■iwiiáirtus .». ÍBÍquf- tióoe dki putam : qu6d 

<; noftntt reAit&nm^ Attáiiit i2r pefwriotiy ip 

t>i^BC|iténá ,' Déml- ttnra * fc parvo téaipore 

tuxm ufúa» boQ)ftlo : flc 

^i»íl vir perotánfiins ac 

irobuílus. ^ ifli&o Ifrai^ 

iitnd^t: aá i9til%li6d¡ji««i •611' MCQodíMn ópc» 
itf»(ifaci^ámiaM> 

fe» %y«pftkiea mi. ,. . 

<oá<lii^^ f b ca éi ia itai 

ttp-; íkí ^ pmMíi . , •O^a^ iitnd^t: aá i9til%lmui««i r «os • in . áémpece.tHbii- 

^U'iiixtá illuil «iMoá 

nun atii c ad^ DóáÜBiun 

Ciibuláinar chuaávi , LíSm^ VA: 

TU ainiB> ia Qpbú 9»t 
Domine » 8( tiom^ Ftteidivit wa^< Dicámus ,aas. : iiadfireliii<^$ ops^ vea» An^utra^y If v^^or» 
Jcjiirvagdivifc «)?iqi$iM|i 
.lUáenim íinalifiQacipt m 4fi^ 
bis faábitflA s pQjfK>ia^ 
auum ia^o(;ámff| ^ÍV fiípfir 
4IM ^ at .Mf üimvr CJpi^iT- ».<in.«éMipoiie ficÁnb- 
í mywuTHMainf ' fmwúant^ 

iove» ttcárnaai^ 
■Mi» ^p*te(lottiliii»-adiM«. 

^^fro mérit» ^ Mi titá 

^0Maiiiiil« __ ^^_^_„^^ ^ 

.flv^^a dÍ8fivéixeatu|Ef« ¿tíáoL » íSwóriian £ 

|\'^Nfé Atitti0(C9 iqnáfi fi^lc; aaiftii » «Wilw» .. 

S^W^tiii&i^eiftliffiui itf iiiioiaPrja«hftíiri4S¥rj^*«f- 

^JuíaiMnirtoanp fie iiéAM»deniai £v;w8aiii«« 
«HM9iNK<s Quanfer^éga»- - cuodilaD Maffbsu» dby Google )9t Bammcá tirtii ptfi Epiphahiaiíü 

te , fecútx funteuin jurbs potes me muadáre. ^< W- 

aniñe Oeus 9 ' non mrtii'i 

-áimciie ódine; verbtti»; ^ 

Si vis. Mcitt^i %.Jerem*:l^ 

LeBio -viL multae ;^ e^ce lepróíiis T¿- 
iilenSf'aHoiábat eum. Et 
réliqua; 

Homilía -íánf^i Ambrófir 

'£pífco^i^. : . ^ 

' In Lu<:. Lib» i 9* »• ■£• «^ i t 

'C^ Ecundto Af anhániái 

'^k primus lile pbft bene- 

^nátus indúdtun^/ucqnia 
^íxerat Illómimis- : ;Noii 
íVení • fÓWére > legem • > .fed 
«dimplére', tKe qiiitexcki^ 
^ébátur ¿ leg€ j putsiiñ 
ie DcSmiaipoteíláte.prsl. 
fümens ,. non ex kege ^ 'üd 
^pra legém «íTergrá^iam 
ludic^er , qua9 iepróíl ma- 
culara i^fftt abMerel 'Vé- 
TJ^m ut in Dominó -potéf. 
«átfs au^óritas , cea In illo 
«flíd^i cónftántia^dfdaráttuk 

•d(iris i Ht untíífvm^iif de 
lliá^ vita» ¿iác»t&^^en]be£. 
^tt^ ÍW eónfólfióíiem. vé. 
^eeáíídia non i^teífit.Oíl 
jn^ndit vuli^us ;, vemédlam 
poftulávit \ 8( ipiá veligi4$u 
111$ <& >fídei^{rf6naiconf¿flio 
-c(h'Silri^> !nK|ilit9'|«3tes 
'^e ihundár^'ln vdlinttáte 
Dómim' tritmit) poiéMi. 
-tem» ^i1A>kílitáteflat8m 
Dómini« non qudíi^pietá- 
ti^ ih^édüllkifWítáirit , 
fed quaíi coIluviStüs ♦ áiae . . . , 

l^i Cúm aefceñdií&t Je- ^ ptoMp MüttktHWfr 
fu^ demonte Vecce lepró- y^ ^. Jojiís iMififQUS'.iiMt 
'líisVénieñs^adórábatiélidp, «itoadttripmium tofllí >»•,?( itfv .. 

/:> Ui morált ^idajaí D<S^ 
V iBÍnMfetümüitát^ :r«H 
-poiidítibVolD; ^ j»uiidji^ 
-Eticóh^íniüíiiepra di^ífic 
ab^b. NihMemm n¿clíi«P 
«ftinixíí'.o^us Dei| atquc 
pnecepdm ; quiani ífmr 
cspíD . .«ftrrápQ&v Dinlqiit 
<dint , 'Uh^3ku{unu¿yi- 
Mus r^xé 9i6d dubicári 

•0»l tjotpíítoveíbp 1[taqiit 
•^dt¿^^ ^eJúsL diáceffit; m 
^télligaft^medentts affec^ 
tunv $ui ytmát^miÁptn 
>úááiAit. .O¿a¡x)«i^i%iio^ 
<d¿mi MaDcumyjm&rátiw^B 
«mn Ddhiiiiiis . : f^í¡á:pv3^ 
^té .eÜ^KS4am.;£^ní¿c( 
xpie t^í9iQéH¿njitt)£YaÉh 
^iAé , apatinosio; h^f 
^Bff ánn&rerrokiéfiuit ^ 
cnbentes; ríigbd f|W|tQftiÓP 
iadifidehí ^ ejiotímcuntes <!p«^ 
nijvirtiát^ aa imita«f6iwíi^ 
Undé & tanglt iStíft4^i& 
.sáius:^ 8c:íni|»ta{|^.#r- 
fífus ; hoc «áámi eft iadl- 
¡tíam potcáláti^, ^yitUqpf 
líabeinpotaftiMUteájffi 
Ib BdbvádidHii^StoíiffátSn.i» 
•cne<a¿dit$ftilnitellWlJmP 
léfiígitk^ rVokr « !.:«i«^íilic«r yGooQle Tola ; muodáre ; 8c ftatim vidcsétur. Et beaé áddidír , ■ nundátus eíL f. Omne 
Quod voliíerit , fáciet; 8c 
Kono iilíus poteftáu pk- 
nus íft. * Ait. Marc. u 
Ecckf.S. 

Leciio íx. 

Slmul illud mirábile , 
qu6d eo fanávic Rétit- 
re , quo füerat obiecrá- 
tus. Si vis , poces me inun- 
dare. Voló r inquit ; inun- 
dare. Habes voluntátem , 
habes ¿tiam piecáris effec- 
tum. £t extendens ma- 
num , tétigit illum. Lex 
tangí lepróíbs próhibet ; 
íed quiDóminuslegis eA « 
, non obíequirur legi i íéd 
Ugem facit. Non ergó téti- 
eit f quia íine uGtu mun- 
dáre non póterat ; üá <it 

probáret quia íub)e¿^us 

non erat legi , nec coa- 

tágium timébat ut hóini- 

nes ; fcá quia contami- 

ttárinon póterat , qui alies 

liberábat : íímul ut h con- 
trarió lepra taüu Dómini 
. fiígarétur , qux folébat 

contaminare taneentem. 

Ofténdere antem le facer- 
. dóti jubétur , ut intellíge- 

ret facerdos non legis órdi- 

ne , íed Dei grátiá fuper le- 
' gem eñe curátum ; & dvon 

nundáto jubet ofterre fa- 

criflcium praeceptu Móyfi , 
. ofténderet Dóminus quia ' 
. legem non fólveret ^ fed 
. impléret , qui iecundúm , 

legem grádiens y fuyra le- T^ T f 
gem fanáre eos quos remé- . 1^ qu 
:í:- 1 — : í-^^j i ^ JLi Jo Sicut pnecépit Móvíés.Lex 
enim ípirítális eít , ided- 
qpt videtur íácrifícinm fpU 
rítale ffianda(&. 

191. Ait Jefus : Vide , né- 
mini díxeris ; fdá vade , * 
Oftende te facerdóti » 8c 
t OíTer munus quod prae- 
cépit Móyfes in teíbmdi- 
nium iiiis. t* Hic eít ritus 
lepróíi , quandó roundan^ 
du6 eft : Adducétur ad ía- 
cerdótem , qui pra^ipif c 
ei uc díFerat. * Oílende* 
Gloria Patri. t Offer. 
Míirr^. S. Le\'iu 14. 
Ad Benedi¿^us. 
Ant. I. a. Dómine 9 puer 
meus jacet in domo para- 
lyticus 9 8( malé torquétur. 
£t ait lili Jefus : £go vé- 
niam ., 8c curábo eum. 
Matth, 8. 

Oratío. r ^ 
Mnípotens 9 lemi^i- 
terne Deus, infirnú- 
tátem noñram propítiut 
réfpice ; atque 9 ad prote- 
gendum ^ nos 9 déxxeram 
tuae majeftátis extender 
Per Dóminum. 

Ad Magníficat. •▼ 
Ant. 8. G. Dixit Jefus 
Centurióni : Vade 9 8c fi- 
cut crediciifli fíat tibí. 01 íiE día legis non íanáveraat • hora. . Matth, ,8. 
FERIA SECUNDA- 
De Jeremía Prophétí^. 
LeSio y. Cap., j^r 

TfaQumeílin anno 
arto Jóakji¿filit 
osias regis Júda: 
Rv dby Google Bi&ém tkl-^aifbuiii hoéari 'tiiit Ntrísr famk áitmif ^itímttm úúáittxñú i di- 
^ceivs « T^Ue voffimm U- 
4>H *, ^ fttibfes 9ii «(» <kR- 
nia verba < «^e locfknslum 
tibí advettilkm ífracl & Ju- 
dam ^ & ^c^etsfim omms 
'gentes : á tlie ^ dwi toca- 
-ttií fmn srd te "«c diéims Jo- 
-s^ttiufiiué flddiim hanc :"Si 
'fAnh Buáientt é&mio Jada 
tiftittrfji mala , qtt» ego 
«ógfto^ffiowceTS , rcTeni. 
tnr uwuTqtiiíqite á vía fka 
péfRtttB : & l>fopítiu$ cío 
miquitáti , •& pcccfpo «5- 
rum. Vocávit ergb ^efe- 
mfasBaruch fflium Neríse : 
It fcrityíít BaruA ex ore 
Jcreitií» omnes fermónps 
Dóiiiini , ^qttos lociítos «íl 
ad eitm in volámme libri* 
1^.1kcié ños. ?«♦ 
Leciioij. 
T? T przecépit Jeremías 
JCf Bamdi , dicens : Eco 
tflíriiíus lum , nec váleo fñ- 
•gredi domüm Dómmi. Iñ- 
trrWtere erg^ tu , & le^ de 
^fittiine in tmo fcrípifífti ' 
extn'e -meo verba Dómini » 
aiídíente pdptrto in -damo 
Dámitii in die icaánii : fn- 
^pcr & atidiehte hniverfb 
Juda , i{üi viniunt de civi- 
' tárfljtts lilis , It^ts tfis : Sí 
•fcrrt cadat ora rio ieórtim 'ipm priKcéparar m Jete- 
>fníá9 Kop^éu , legéntcx 

bi in 4om^ OdiniíiK 
^. Dóminus. fie* 
Leñio iij» 

FAStmn «ft aatem in 
annO'qiiHfto Makim 
mii I0SÍ2 regís Jfida > in 
mmít nono : i^rseiáicsné- 
runriefüníiim in conlpeftu 
Ddmfii<i4»inní pópulo ía fc- 
rófalem ^ 4( cmi^eríieMí^- 
tiüddifií) que GonHásenit 
4e cmtáribiis Juda ni fertf- 
iakiti« Leg<ii<que Bemch ex 
veíiímme ftmrdfics JeK- 
írIk Ir domo I>éniim in 
IfaTO^liyUcio Gamai^ fl- 
fiiSttp^iaBfcríbae , in-veilí- 
t)u!o ftperi6ri, inintrSini 
•port» iiov» dornas Wfflí- 
«i aiidknte omni p6pn!o« 
9> Ecce dies véiiuiut» 

FERIA TERTIá. 
De feremla Propliéta. 
Lenioj. Cap. 14. 

Sreirdit mflii uému 
itus : Bt cccc A» 
cáláilhi pfeni&ss» 
p<Sfiti ante temphim fW- 
mini , ppftqiiám tranlWÜt 1 
Nabnchodónoíbr rex Ba- 
bylónis Jvchoníaní flKmn 
Jóakhn re g cm Jiida , * 1 
príncipes eins , Be Eaibram^ I 
& rntlurácem de iTer^ e /yerrto in cpnípeétu Dómini 9 ^ 

itvt'rtártir nniifqiiíííjue á 

via fita p^ffima *: quóniam lem , Be addúxit eosünfb- 

Ittagrtiís 'furor 8c indisnátio 'ferídnetn. Cálafhos «tiut 

.iW, qnatn-Iociítiiseft ©<5- ftcttsbonfas^abébatmaiis^ 

•ifritms a'dversfts -pópiíhim Mt folent ütus efle priffli 

Httmc. £t ^jf^ Berodi tt- ténpom : Sctálaikniimii dby Google ipi«i?dinedÍ4ioaiii6lcniiit, : 

«6 tiuórdieífent anhkr. ^Ct 
wlbtír^'fl^fíiis ,acl me-: 
Qúidvuivicbs « Jeremía ! JSt 
okí : Fkns, ficus t>onas 9 
«onw Jvaldj^ : fie tinala& 9 
ndlas^^aldé' , que ccmi^i 
flonfoíTunCreo C[u5d íiac 
mtf ké. • i • 

iíifi aCi jnk 9 di- 
odns :rlI«DCidicic Di^nus 
Deus ifrael : SicutficusJiaí 
^R»:fic óognoica n» tra«fv 
ffiigra^ÓRem Juda • qu^m 
emífi ^ l«oo ido 4n ^er- 

fitrní; rSf'^haní áciilos 

QKQs^íkMr «bs 4kI |>lac«ii- m, ad .laccrdODes , « Ai 
diSB 9 4c ijKdáoam eos in 'prophéias , )8( ad ocnnem 
terraití)hMÍe i fitvdiíicábo pópulum «imi^m tifadiSxe- 
rat NabiCAodóaotor ie 
Jerüíálan io Babylónem : 
poílquám egicflus eft Je- 
chonías xex 9 ^ domina , 
)8c eunúchi « & prínci]^s 
Juda 9 & Jeniraiem 9 ^ nibiv JMgaisitmrne : io op- 
pi^briiuii » &. ia psiáho- 
lam f r8c ín pjK>vé#b»ii]n » *^ 
io stiaUdictl(kiem io uiú« 
.Vfitífis 1qcí$.9 ad qu9 /eiéici 
eos. Et mictam ineisgU- 
dium 9 M iasiem 9 8c .peí^ 
tem : ^P^^c conrumantur 
.detefni.9 quam dedi ey » 
1k pátrifaus eórum* 

. «. ádioVénit. \i%. 

FERlAiQUllRTA^ 
De Jeremía Piopfaéra* 

LeSíoJ. .Cap. «9» 

ET lurc fuoc v«riia 
lihri, quemmifitJk- 
reniias •prophéta .^e 
• Jerúfaleon ad jelíquias'i»-* 
iOidruiii .«ranímigrati^nis « 
íU ad .'faccrdóiKs 9 & i«a «os,(8ctioá4iéftrwan9 & 
flant^eoíj Scooo cvd- 
lam. £t dábo eis cor Vt 
ictant mé 9 <quia égo fum 
pómiiM» * &.erunt»inihi 
*} p6pnfein V '& ogo ero 

•isin Qfum' : qula rever- fáber 9 i§c.iocliifor de de- 
noto ad me intotócorde müálem ;: ia jnanu Eláia fto. 

¿«c^zo ¿Í7. 
|7 T ^fióut fícus péflifnae , 
*-> qi|a>cómedi «oopof- 
«nt , eb qtítiÁ íint malaé fflii $apiiaii 9 >« Qamariae 
•íiUi;HeIciae, aiioSimifít Se- 
déelas sex Juda ad Nabu« 
chodónofar regem Bal»r. 
'lóois in Babylonem 9 .ai- 
•"'IV 9 CQ. qiKKi uní; maiae ; ceos : 'Haec.dÍQÍt Dómious 
^«c^kitipóaüoustricdabo ' exerdtuum Dcus Ifrael 
^«(^fám^egeiti ^uda , * i6c omni tranfmigratióai 9 qua 
Niicipes e)u& 9 |8c réliqups tránftuli 4e J^efdfalem jn 
^ J^r^Ariem , qui reman- : Sabylónem : ^dificáte do- 
J^runniti íitfbe hac 9 ^Scqui ' 4ftos^ habítate 9& planta- 

Rvj dby Google i9^ *^¿ríi qídntilHíMúinVÉIiTfúfilEp^. 

tum eórünu'Acdpitb u3c(t- «ftie y: ScírmAreaiétis ^c&li 
res , & geiMíáve fíHi^& qaaífíérhis me iii'tDto coi- 
fílm : de cfótefíiíis ^tñtis de veftrb.nEf >mVéi)iar'i 
uxóres V Sr" filias VefliQs rvobisi^.ait Dójoémr i ik 
: date «i^ris , & pári^ht fñiós :Aáúc3m' e^ptivitáMib! V- 
& filias-: & multiplíkáíai- tram^ & congregáborVos 
ni ibi , Scnolítcefí&p^uci ^ de. imiveríts .geotibmr»;^ 
numero. ^ • - de cundir bcis , ad 'que 

í¿. Ecce ncÉs.'^uxi .^püU yos; ^ tücít.Démí- 

LexUa i}^ : ' mis : & revertí vosjSdíí»! 

T qu«rit» pdcemdv>i. 
tátis', .ad t(nim traiílf- 
migráre vos feci : '& orate 
fro ea <id Bdnutiúm {^^ia 
ui pace illíusüerh -pak vo- 
láis. Haec enim Jdicit Dó- 
! sninusexercífuiíiTuDeus^ff-v 
la^ : Non vos( fedücant ET qu£riC0 pdcemcm- . tbloca«.ád qatofj[:4n$ni- 
tá tis ', . ad trnim traiílf- gráre vosh fed« . 3. 

. lót. Ea:ediesVéJfitf|ir49< 

FERIA, QUINta. 

be JerGntiadPropMut*} 

LeSio /. : Cap- 50( 

HOc irerbum.t gu^í 
faé^um edad Jen- 
^ , , míaai ¿ 0<^mÍQ<>'» 

ift médib veílrí^i & di- dicens : Ha9e'diánllt^Dónuqus 
víni veílri : & oe artendá- Deus \ítwá:f^\%m& TriScn- 
tis ad fómnia veHra ». qisae be. tVbhómam fiíMrba > <Wp . ¥os íbmniátis : quia falso 
ipil prophécant vobis in 
' nomine meo : & non miü 
eos y dicít Dómámis. 
1^ Dóminus» %\^» 
Leclio iif^ 
f\ Uia liísc dicít Dóaú- 
^^nus : CCim^ qoepeiáiit 
implen la Babyldne. fep- 
tuaginta. aimi :» r viíkábo 
vos r & lufcitábó fü^ei vos 
verbum- meuBibbiáiffl:, nt 
redücam vos ad locum Ü^ 
tum. Ego enim icio copi* 
tatidner , qiias ego cogito 
fbper vos t ait Dóminus 9. 
cogirarióaes. pacis , & non 
affll¿tíónis y ut dem vobis 
£nem & patiéntiam. Et 
invocábitis me t & ibiri^ : 
ic brábitis me t & «go .• 
wáudiam vos». Quoríris - ioeútus üiai Aá»ymf 
bro* £cc«¡ ^nÍÉl. 4l««. ^- 
niunt ^ dicU JOominns : 1^ 
convectam . CQpve^üóneBí 

' pópiíli mei Jü^e^ $ Juda , 
ait Dómíiiitt : Si coaver* 
tam«os.a4rerram, quam 
dedi) . páttibui^ e^rum* : k 

' poifidébunt: e^sn* 1 

%* Ecce di^éwenMii* 

ET íliaBC véAa«]qw? loj 
cútits eíl Dóminus a¿ 
IfraelSc ad Judam.tqi]é- 
ttiam Jhxc dich Oóflúaus : 
Voccm tiBrr<S:üis<audivimuf: 
formído , & non tt paf. 
Interrógate % . íf yiéé^ % 
generar 'má^cblus. : ;qi»f¿ 
«jrgd vi^í omnis virt mi" 
oiuti ívt^ ItlpbuliL.ruw» 
q^afi. pai|iu¡ífiiUÍs.iuÁ^i^ dby Google 7M9 fimtaniyBtftf fiíofs .Hi}B|6p^hm.íimc:^a4l^D^ ■lagna :diaj jHb:^) nee cft 
•íwiüs. letuf I j> tiBmiwtftue 
crxbalatt6iii»«ft Jjfcobf <i8c 
•cxtipfb faivábitiur. </ 
&• Id diébus* ^1 }• . , I . 
LeOio iij» ^ 

ET erit in-die ilia.K. ait 
^ 'DóñtuluscicerGÍtmii^: 
'Comeiam ; jiigujn «JUI ije .dfiftütQ'ipóptiIu^t /qiti f4- 
ouiaítelt i^^Udio ; vsvift 
^r fíqOtem fiíam. lirail^* 
.Long¿r Dóminus flppánl^ 
.niitii»; £t id caritate per- 
P¿ru9. diUxi te , ideó »t- 
Upk tp, mírer^M. Ri*- 
•4unicme «di^c^bo te , % 
.^difi^^ens vifgo IffaSl^: cdlotiios-^^Wncujía ej|js .idliiK otoáberU tympafliis diniropam- » &» nopí áp 
aabuñtur' eiráq^li^9.'ali4- 
ú A<f0d íitvknr Déminp 
Deoibo-.v & David ijr^i 
»io^ <tMem.fufcki)>o fif. 
Tu «rgí^iiie timbas t Terve 

ntuí» .Jacob-, fajr Dónií- . ,^ ^^_ ,^_ ^. 

«\ií;» ne<pie.pá^*m Ifrael : , ifl\miiiy^üxm 

tmm iotígínquüí ', fe fciw^ -- - o ^-. w^ ^ - 
^Um d¿i Hrr3 Ga{>civütátis 
•^J^m ': : & íev^rtétor Jij- 
t(>b f Bi quieícet t ^ okióe- 
tM áffluet bonis 9 & oon 4«i$9 & (Bgrediérú mcAorp 
Judé«iíum« *:..,:' i 

QXJia. ^asc dimOdmi- 
nus : exultátf ia ket^ te i SaWaiy Dómine *pop«. 
ium.tuuia reliquia» irrae}* 
£il9^e teo ^dcycsunjieos (^ 
t^Ka lAquiidiais « 5c coii- 
gregábo eos ab extrémis erít. qi|4mi forn^ídet : qu^- 4CTraí > ínter- xiuos . enint 
mam. tecmn ego Aun , ait q?icv^ & xlaiului. t P^seg- 
OomifHís ♦, utj falyem te. : ,a^is & j)ii;iea# fiípul rf^ 
faciam eniía confugiaq- ^s ii5«g^iB^7H>(e|«étt.t^ 

.ÍNia 9^ in..quit>4<;diifoerfit 
te : le.atitem nqa faciam 
in confíimm^ri^nem ,; ied 
cafU^bo te in ludíció , ut 
Boo videárls tibi innóxius. 

. I3c}refWÍa,JPiqjiMtFlv 
■¿^S^u*"^ :• • ií^api. rr.j 
.»:Ntíf«porp ¿1^^4^tf 

; «li^ umvf líls cognat4Qn4r m¡t JO mifencorní^ ; redqc^ai 
eqt : & >d4«¿.á'n eorpet 
t&rrentes aquárimí in tí» 
j-e¿¡^a , & ñon ;impyTS:fRt 
jnea : quía faftni^fum If* 
raéli parer «. :& Éphraim 
•primo^nitus. meas eft* '.^ 

I' , f ; Jf9J^a.iij>: • ,,^ 

Aludir^ víi^m^pdinív 
. Gentes., &jaiinu!tti¿te ;A umvfiílscognatiónibi» .u^í^r^lis .,r q^se proóí^ dby Google •itfít féíiofiei'-pp^ni ^lltutii. nimjv qiHÜvetBámnt 

^Redéitiit ^€tám 'D^mkitts 'fóttai adr SedcoUnu!k«^ 

Jhccbjtíilbetú^k^nm^c ^ucb; ^k i(nraeoípie& cis 

manu potenndris. £t vi- ad dommos ifubs loqT>« 

nieiK y |<k iaudábiKic iu tur :*^iec dócit Don 

monte Sion : fc dóoHutilt ^xercítuucn Deus ICi 

•pá boAa DémtiH ifíiixr ?H«c Hicétis iad ^ 

"frumento >) 8c vino , Je véftróis : £gdíJÍeei« 

<51eo , Scfoetu pécoram ic 'j8c MÓriíacíb^ 'Se íul-^- 

•«tmentóriim :«ftt<iiieá»i- ^^ute.^^mt&jpérefáettw 

*^itia«eónim quaíi-koftus ir- -ft^ ,' 4ft forufltóHíe ' 

riguus,& ultra liOH ^ó- hmgiiay<lc Íti<briolno 

lienta Tune Iast>^i4ur.vir- .«mentd ^ikécdiitaitt 

goln choro « íáv^nesSífe- óeii pl^tci^t kl ócuÜfii 

Tiesíkniit : ti «onveeam -Et nwic^tacj«i-^o* 

-luélum «Óniln ki gáüdiúm y omnes terttw iftas ki «. 

-&'toiifelábor^s , íi l^ti- tfehiiphodónoforwglt 

-f cabo iíAoíóré f^o. Et m.é. bylóitíf <^ra tintfi viva 

-bftábé ^mární r|K?eiídd- ^^^{l^s agrí dfdi«i 

tum pmgúédirter & p<Spu.. UM^jei^ Mti* fit •**— ^- 
4us titeas bonk ffVei)^4aAim- 
^lélyityr, m^ójífArvás*' 
9¡Il: Ecce diés yéitítmr. f n. 
5ABBATO. ; 

• í Si ?ÍN>C!^ílWítft/íK jí^íAÍ- i^3 lili» v*r , ^ . v-vw^».. 

'-U^t&'ñemtóVkrttáiyút -fitrntritur ¿ #/• a/o^ 
^ttiiritffefmttím ''' 'o;ñné^;#H9tes V8i ^Q 
-8t filio fíiW 'tías *.<lo 

iiíát'tpiíipus . terna '__ 
•ipsfíu« :'.35'íVrvient«í( 

tés iTÍiilt«B' s ^r^gSMfia ^'De JeHíHÍÍa ProjAéta, '^L^ioj lUapé í7. fvT -qpiódtipníwrvíerijl 

•bttchodétt^íbr " "* FAftum íft verbum if- 16a¡$ , * 'q[tóeuiiiqua «^ 
ttid dd ^eremíam á iítirv:ávefitcoIluiiimiimip 
BóiWino > tKcens ■: Wq i^H$ Jlaby)^- * * 
HastidiC!t'I>óniinwsad rneu *' - - * 

Fac tilírvjíitWa'; ^^té. 
jias : & pói\eí eas,Jni:ollo 
^Oi flr-flWttéy éas ád ¿p. 1 )iec^i>Amnam4<^{iiiii4^ WolaflS , ^'Vidn-píemífíli^'- <í!We protfliétis. v^oftt^ t * 
Tuni'Aínmotiv ^- ad'w- "éivfaosi ^ ftamiatiriit dby Google tíéH^ , 6c müpb»¡i , DOW IJt IC A I^. iíiéek regí Stiibflóitts. Q^ 
«wiááciiim pi^i iii dt^ nt vo- 
bk : ot k»iie¿ vos fáciant 
^ térra -vefhra, &«jici«it 
^tw ,• 8i peF^tis. Portó 
feas , qtne fttbj«cer¡t ttr- 
T[<am ftram m> ^u^ fegis peftüpifdianiattl. 
/If /. NOCrCíKNpí 

Dé Jenomia Prophétfe.^; 

£i4bum,^u¿d íae- 

iRiiti eít ad lefe- 

nüíain á Dónino » 

p^A\!^akm i>ercníric rcK S«- V E Blíbyioim , ;8c férvf«rít ej | • áccíás ferfus cirní omni p4- 
«mítraiB «aia m tena Iba » T»^ *« Jt ríKalem i p »«.- 
áícit OdmimM p & coiet <«"* ^ Ut dimíncret uniil- 
eam, & feíbñábit in iea. 'íut^Me fcrvü» AúhijJk 
Leñiorij. • iMiuKiuifqut >nciUann9ii5f 

T ¿d 5cdccíaBi negem Hebrasum & flebrratnlí- 
'Jttda locthus fiím feciw- *««>* : & jie^uáquám ^- 
«um ómma vcii>a li»c, di- mmarentur eis , id elUn 
^ewtSnbjfcite ^^Ug ^^^^.^ Judafo & fratre fbo. m- 
lubjugoxegisBabyióais^& «Kénint ergó omnes príii- 
2'v?^^»8rp6pul(>iiHi«»'& W« & trnivciltis pi^^K» » 
^^^. Qnaté BiotíáainL TI"» jníerant paftimí ütjm- 
'J«TtypalasTuus^ljSdicu& tnfrteret JJnnJTqiüfqtie w- 
*anie,&peftc,riártlQCHUJS vtimfuum , te unuftíiiirqtte 
«ft Dominas ad aentera , '^ncillam fiíam líbtros , « 
goafervínenoliíerirregiEb- ultra non dominarcnttir 
eyldnis ? Ncflí te a«tfír€ ver- eis : audíérunt -f gStnr , *i di- 
bapropíietáruin Áxcinánm >mifénMit. pt convelí fiuit 
^ ^' ^ .aeinc^Pf : tft. Tj^narén^t 

áfervos tkandílas tii?$..» 
qwos dimflér?int l&ero^f 
& fubíugavérunt in fáij^ji- 
Ids Se fámulas. ' 
i5i.JEc.ce nos. ? 1 2.. 

-^*,^^M.*^«a lecízo />'. , 

táni vos, guámpropWm, X? T Tadum «n verburn 
tlMivancmantiirvobis. ' -C^ Dómini ad Jeremíam 
^Ad Maenífkat. 
Anx. 2. I>omioe lleus , 
KC€ ni fec.lftic»kjm.&ft«r- 
^^.teíortitHdfncíMa mag- 
uía .« iilbrácJbibtuo.exten- 
.to : nt>n erit i1J)i rdifticilc 
f mac verbum. lerem. p. fi^^ix.-^^ ftrviítisj-eei 
Dal>ylonisj quia mendá- 
aum ipíí loqmintuj vobís. 
Orna non miíi eos , ait Dd- 
Jnmus; Scipifi prophétantín 
nomine meo mcndác¡ter; 
«Jeiíciajit vos, &pcMÍtís i Dómino , dicens : H^c 
.dicitI?óm¡nusT)eüslfra«: 
SgQPfircufli, fcedus cujtl ,pS- 
' tttjbxis vjeftris in die , qpá 
.eduxi jpos djB térra iEgyBti 
de dqmo Tenátiítis , di- 
*cens : "Cíbn compléti fiíe- 
rliit fepteift annit'diúímat dby Google Hebrauoi -^^i védditus e(l 
0i ; 8c férvif i; ,tibi fex aip- 
nis : & ^imirteseum á te 
Ut>erum ¿ & non audi^nint 
.pitres wefXá me^ necin- 
.clinavérunt aurem fuam. 

Etconveríi eftis vos hó- 
,iih ^ & íeciftis quod rec- 

-tum eft in ócuüs meis , . ,; 

.|lt praedicarétis libertácem & erít mbrticínum 

unufquirque ad amícum in efcam volatüibiK 

íuum : & iniílis pa¿ium in 

con^du meo m domo.» 

in qua invocitum' eñ no- 
. men meum fuper eam. Et 
:2-everf¡ eílis, 8c conunacu- 
.laílis nomen meum : 8c 
. f eduxiílis ynurqu¡%ue fer- 

vum fuum * 8c unuiquirque 

* ancilfóm íuam y cruos di- 
miíeritis ut eíTent líberi 8c 

. fuae poteílátis : 8c Tubju^aí^ 

* tis eo& ut ílnt vobis f^rvi 8c pópulitm meum 
, ancillae. ' perfíftis gregcm m€i 

Kí. Dóminus. ;iz. eSecillis eos , 8( non 

Leñioiij: ■ taftis. Eccecgovifitáboi 

-, ip.Roptéreá h3sc4ic¡tD6- per Vos malítiam ftir^*''*' 
jT minus ; Vos non audif- veftrónim : 8c ego 
\xh mcf, ut^pr?edicaréns li- ' gábo reliquias grefis 
'.fcertátépi .unufquifgue fra- de ómnibus tcrris ; 8t 

* tú fuO ,' & unuíquifque citábó íiíper eos paftá 
amíco.fuo : ecce ego pras- ; 8c'pafcent eos. Ad paA< 
dico vobis libertátem , ait * *" 

. Dominus i ad gládiunt, ad 
'. pedem 9 8c ad famem : 8c 

dabo vos in commotiónem 

cunftis regi^i^ térras. Et 

¿abo viros , qui pnevarí iiyifiónes eius 
Juda 8c príncipes ] 
lem,, :euntt<;hi » fi 
tes, 8c omnis ^pulas] 
rae > qui tranñéruot / 
diviíiones vítuli } ^ i 
eos in manus iniínú 
(uorum V 8c in 1 
. réntium ánimam 8c béíliis tenas* 
* n. Ecce dies 

^^}n ÍL NOCTDRm 
Ex Commentário 

Hierónymi Prclby 

Jeremíam. . 

ÍEc dicit Dóffl 
Deuslfraéladg H tóres qui pala 
: Vos . íive de paftóribus 
phét¡cusfermoeíl:& 

' de Techonía penúltimo 
Judaeórum, légimu^u^ 
tum : Non erit de jBfflW, 

^.cnls, vir qui íedeat c^ntur fedas meum , . 8c fólidm Da^vid ; 01 

non obfervav^runt verba, fpes regní, Judáici fi 

fcederis , mnB\is affciiíi fiint ¿itiputáta , trartfít aq j 

■ inconfpe.ai/rneo., vítutum cipes Ecdéfiar, Ir » 

I quem cohcidérunc m duas * gogá cum fim paltíi dby Google ii JMiiiinMij4ofBÍ0ántii|m t 
li^uíim^yi^lwkt .$»lyácor 

üi&i»;*: ck oiK^ iégnur> 

4icla i &. in alio loco éoce 

yit ^ Qrifilf nomén éius ; 

ueqpomoáó in liáía Enih 

-»^«*iimui: MU'uéi^niiNtf J|)SÍniHÍap{p^láti«r,hq<;eil^ 

^ntilBLtOOtKfÉt&míSfM ÁpbifcumrÜ^uSf ucjq Je<- 

nra , üve-iid i^lb» ÜKti A remia nomen ac^ipiac • Jú^ 

tfria ocAra. yndcfit Ap<$r- 

totittjóqt^ituí; ? 9^1 fadut 

& iwftiü4> 8( ía^aificárió , 
SCTcáémptio. ^t fácict jn- 
4(ciuin 6^fuñka«Mn m r^rra» 
JNon enim Pater iúdicat 
^einqwisii; feclpipnejudi. 
CÍiKil^tdk,r'|iio. Indiábúf ApáíWotiiEniio & y de ou^ 
bus d/cítur : Eá fiiícitáb* 
üipcreo» paMres>H&|!ar- 
cent eos riMD éordiidábil^ 
ultna* Uúonpwtíüuamlk 
mWus qmrter tx náf^Qiok 
ApóífóU eniímcitoQdiiiirQfl» 
«ablque uUo timórt 9«A 
cenr¿pdei¡áfticum£m;fini 
&/«líquiaí pópuUIfraiíl 
taiveinintur aticen t & ^ nnOtípIcabun. 
ttvtrupctfluüotailteih mf' 

ROS f .^tábif.faóinrniis 
Propter; malitk^ áudíó» 
nJDi ipfórñnv . . ..í ., 

* • '.iJ I^aítt.v.ríxb -» 
{?(i:GBÍdiésfMÓimnt»;^^ 

w,Biitiáj<énl»a. jfift 

^1»;^ y^ií' régnábit Rii«}, 
Jf wjjiriiK tarit , (' five intét- 
jW » ):& fácieÜ iadkiáiP 
«;]aíliriain ib íteva. . lo 
¿^bit^iltí«£ilV&bifuf Jiid^ 

* ifntfl habitábü ctinñt 
Mtfct i»^ iidcsfíbkMpiia 
9«»' vcÉábéotséinÉ í¡ú.ú}k 
votftiibéhnítoii;)) . Dénmiiif 

;d^t.:8c.£ttíUBbki>^iA 
^iivÍítJ»:réliqnUl ñ lfrael> 
l^ppAalífiíne' Avapcilütiín 
wm wdfeinítr fvincigMm ü^i ^! fc dw ^ dfcem trir 
&fií#»h#¿*& Uraíl páritcr ^ 

virgú, iuKtá EoéchieUpAf 

Kl. Inidtébus lilis. )i}« 

PlIopter.hQC « «oce dtet 
vénkiAt*!. dkW Délhi. 
Aiir.».;.Jk iui»dicci|tilt(l« 

qoí üsd^xiii.S^'addmt'üy 

AqúUéfiis & decwaif tej& 
tb.i^ qwtf reiéceram eof. if- 
l&c t 8(iihabitábqQf ¡a térra 
fue. Hsii'utrcapíniiiiiíc&nf 
íbf '«A I ,qi]6a neqiuígudí^ dby Google 4IP4 .Feria fertii Ueháoni. ÍF^ pmg^ EpipH. Leñio ij^ : 

ERgó c¿un rfceíHíTet 
. éxércitus Chaldaeórum 
ab Jejrüíjkkm piopter exér- 
■^itum Pháraónis w egi^us 
jeA Jeremías fieMxúfa^fn 
jUtitr^t/in tcrram Bénií- 
.ajjn, &;<Jivíd^^t Jbi pof- 
ieffiónem in confpeÜu ci- 
*viuin. Cümque pervcniflet 
ad poírtam Bénjamin , erat 
ibi cuílos portas per vices > 
4i6mine Jarías i nlius Sele- 
Jifias fílii :Hananí$e y 8( ap- 
.pjrehenditi Jeremíam pi^ 
^étairi) dieens:AdQh^ 

¿U Jefemías.: jpalfum eñj, 
«on fügio ad Chaldi^s. 
£t npn audívit eum ; fed 
comprehendit Jerias Je- 
jremiam, & adcidxit eum 
üd pdríncipes, ^ Quam ob 
irem irán príncipes contra 
JeMifiJíam ., pa^fum eui^ 
jnifénjnt iacá.ixr€r€m < qi¿ 
^ratj in' donú>< Jón^t)\iu;i 
ícripaa ! ipfe efíim pra;p¿fi- 
5rus erat luper carcerem* 
{taque ingreíTus, eíl Jere- 
jnías in domum laci $l in 
trgáílulian : Si fedit ibi 
Jéfemías di¿bus multis» . 
: m« píiminus., itz» 

niyr.Ittens aut^m §^deu 
f^X ^í^s fft^ tqbtieum;;& 
játerirogávu euip in dqmo 

Íiía ablcdndité , k dixit : 
^utaAie eft fenno á Dó- 
mino ? £t dixit Jeremías : 
]£ft : Et.ait : In manu^ re- 
gis' B^byld^is.trad¿ris« - £t 
dixit. Jjereiñi^s i^- i(^em Sedecíam : Quid Mccá^ 
tibi 9 & fervis tuír, JcpNÓ- 
pulo tpo. , quia mifiíll me 
MI doQiuih cácceris 1 Ubi 
funt pronhétas veñri 9 qui 
prophetabant vobi» , & di- 
.cébant : Npn yéiüet rex 
^Babyíóois Xuper vos » & 
íuper terñim hanc 1 Nunc 
erpóaudi, óbfecro dómine 
mi rex : Váleat deprecátio 
mea jn confpeüu %uo : & 
.ne me; remktas in domum 
J^n^ihan fcrib» j, ne mó- 
jriar ibL; Prarcépit ergd rex 
•Sedecías iit traderímr Je- 
.rem^S in veAíbulo cárce- 
.ris.: ¿( dar¿tui^ e» torta pa- 
ñis quotídt¿ , excepto pul- 
4nento , doñee conílime- 
rentur omnes panes de ci- 
vitáte : & manílt Jeremías 
l|i veílíbulo cárceris. 
J^iEcee dies véniunt. 

'feria TERTIA. 
, De Jef ^i9ía PropMta. 
£ecl¿o 7. Capb )i« 

FAqúm eíl verbumD^ 
mini ad Jeremíam, 
diceos : Ecce ego 
Dóminus Deus univera 
carnis : nuipquid mihi dif- 
g^ile eritomae verbllm? 
Prc^téreá bsc dicit Dd- 
jn^nus : %xf^i ego tfadaiB 
civrt4tem iftam ia;ma(ms 
Chaídsorum^^.Sc in manus 
regis, Babylonis , & ci- 

Sient eam. £t vénient Cbal- 
9Í praeliantes adversúm 
Sfbem hanc ^ & fuccen- 
entfeam.igaA 9 <k combú- 
^folijefiJil,, <Bc domos , i« dby Google. Feria quartá Hehi&m^lV. pofi Epipfu ' 46%* 
qaaruñi^oinácibus facrífí* abominírtiónem h^nc-, 8e» cábant Baal , 8c libábant 
diís aliénis libáminu ad ir- 
ricandum me. Frant enim 
fílíi Ifracl, & fílii Juda )ú- m peccátum 
Jiidaro. 

. íf.. In diébi». ^i) 
LeQio iíj, dedikerenr ^iter facientes malum in TT T niinc proíner ííla , 
ocuiis mcis ab adolefcén- M2j hapc tia fuá : fíIií Ifraél qiií uf- 
que nuiíc exacerbant me 
in opere mánuum fuáritm 9 
dicit Dótninus. 

I^.' Ecce dies véiiient. 

Lectto ij, 

QUia in furóre 8c iñ 
indignatióne mea fac-' 
ta eíl mihi cívitas haec , á 
die qiiá aedificavérunt eam « 
ufoué ad dicmiílam , qná 
auferétur de confpeftii 
meo i propter malítiam 
filiónimirra¿'U ScfíHórum' 
Juda , quam fecérunt ad 
iracúiidiam me provocan- 
tes , ipil 8c reges eónim y 
príncipes eórum , 8c facer- 
dores eórum , 8c proph(&rae 
eóruin , viri Juda 8c habi- 
tatóres Jerúfalem, Kt ver- 
téruat ád me terga 8c non 
ficies : c£im docérem eos 
dilúculo , 8c erudírem , 8c 
nollent audíre ut accí^e« 
rent difciplínam, Erpoiué- 
nint idóla fuá in domo 9 
in qua invocátum eíl no- 
men meum , ut poHúerent 
eam. Et aediíicayi^runt ex- 
celiá Baal, que funt in 
valle filii Ennom y ut ini- 
tiárent fílíos fuos '8c íTIias 
fuas Molocli : quod non 
mandávi.eis, nec'afcertdit 
in cor 'meum ut fácerenc dicit Dóminus 
Deus Ifra^'I ad civitárem^ 
hanc 9 de qua vos díciti» 
qnód tradétiiriii roanus re-( 
aisBabyiónis in gládk),8c in 
tame, 8c in pede : Ecce egoc 
con^agábo eos de univeHi» 
terns , ad quas ejéci eos in 
Airóre meo, 8c in ira mea , 
8c in indignntidne grandi : 
8c redúcam eos ad iocum 
iílum 9 8c habitare eos fá« 
ciam confideoter. Et erant 
mihl in pdpulum 9 8c «so. 
ero eis in Deum. Etidabov 
eis cor umim 9 8c viainr 
unam 9 ut tí mea nt me uni-» 
veríls diébus : 8c bcné íit 
fis 9 8( fíliis eórum poft 
eos. Et fériam eis paáum 
fempiternum 9 8c non déíi«^ 
nam eis benefácere : 8c tu 
mórem meum dabo in cor« 
de eórum ut non recédanft 
á me. 

Kl. Adfnvénit íi^. 
FERIA OUARTA. 

De Jeremía Proph¿ta. 
LeSio j. Cap. ^j.) 

Sfa¿^um efl verbunt 
óminiadJeremíam 
dicens : Híbc dicit 
Dóminus : Adhuc audiétuf 
in loco i ño ( quem vos dí^ 
citis eífe defertum 9' efii 
qu6d non fít homo nec lu«^ 
mentum : in civitátibus JuJ 
da , 8c £>rU JenUkksif^ Fi 
i-j, dby Google ^ Fefii quitt^i BAionU 4V. 'ptyjl Epiph qttae. dtfelátc íimt abíqute 
ll^ine ; ^ abfque habita- 
tóre , & abfque pécore ) 
vox gáudü 8c vox lastítiv » 
vox iDonli & vox íponías y 
vox.aieóntium : Confíté. 
inini Dómino exercíruum 9 
qu^niam boiius i!)óminus, 
quói^am in aeteriium miíe- 
ncofdia e)us : & portan* 
iOMríí vota in domum Dó. 
■údÍ : redúcam cniítixon- 
yet€i6nem terre ficut á 
uiiocipio ,»dicit Bóminus* 
HKcatcit Dóminus ^exer- 
cíttiunx: Adhucerit in loco 
i^ deferto abfque hómi- 
ne y & abfque jumento , & 
inounüis civitátibus^eyns ^ 
JiBbitáífiulum ípaftdium ac- 
oubántiitm^jri^um. -in oi* 
vitátibus monnié^s , 4k in 
civítác^ns campéñribus , 
& in 'civitátibus , ^\xx ad 
Auftrum í^t : 8c in tema 
Bénj^min « •& in ciícúttu 
JehUakm , 8c incivitáti- 
bus Jiidaadhuc tnmsíbunt 
greges ad hianiim nume» 
iBuitis « ait Dómimts* 
VI» Écce nos. pz. 
V Lento ij, 

ECtfe Hies Véníunr , dÑ 
éit'Dominijs : 8c íüf- 
citábo 'verbum bonum , 
ifuod locütus fum nd Hd- 
muhi Ifrael 8c -adifomum 
Juda. In diébiis illis , 8c in 
i^pore illo.gtrmináre f^- 
diim David germen iiiílí* 
1ÜK :*8c'fan«t judícium'lc 
juílixtaní tn Ierra. In dié- 
bus tlüs &Ivábátur Juda , 
aciUáfiíMikiibitáfaitcoa. fiáéftter : 8( boc cfft no* 
men « quod vocábunt eum, 
Dóminus iuílus nofter. 
Guia h»c dicit Dóminus : 
Non interíbit de David 
vir , qui fédeat fupcr thro- 
num domus Ifrael. Et de 
Sacerdótibus 8c de Leviris 
aon inter/bit yir a facie 
mea , qui ófi*erat holocau- 
tomata , 8c inoendot facri- 
fictuln « 8c c^áai sidáma 
ómnibus diébus. 
1^. Dóminus* ^12. 
Le3io iij, 

ET faSum eft verbum 
Dómini ad Jeremíam , 
dieens : Hcc dicit Dómi< 
flus : Si írritum poten fien 
pa¿ium nkeum cum die. 6c 
pa^udli meum ctim node, 
uc non íit dtts & noocia 
féoipofe fuo : & ps&im 
meum ír»tum elXé póterit 
cum «David fervo meo^ut 
non íir jex eo Hlius qui rt^- 
aet in throao ej'us, & In- 
vitas 8c Saeeirdóffes miniftri 
mei. Sícuri éaumerárioon 
poíTuftt ilellK trceH , 8c me* 
tíri aréflSa aam: He muí- 
tiplieábQ frmen David fer- 
vi rtiei , '8c Levitas* mioif- 
tros m(As. 

. ]KU'£cce<lies véaiunt. $n. 

FERIA QUINTA. 

De Jeremía I^ropWta. 

LectioL Gap. XI* 

¥£Kbum.9 quodiáC' 
tum cft ad Utt* 
xtásaxí*2í Dómino I 
3 liando atiíit ad/eUm rex Se* 
Ú^i9hs&\x filium Meft 
cUr«^ SQpkm^ £lium dby Google . &43eidáicni « ií* £t ad 4>()puluiii hihic^ái. 
ceDS : Intéivosa jpxo nobis ees : H«c 4icit Dóminus: 
Dómfnum^'quiaNábiicho* E^oe efo do coramvobk 
dónoíbríisx Babylónis prc* viam vitos . 8c viam idbr. 
üácuradverríiai dos : (i for ús. Qai haiñtáverít in ntbe 
t¿ ^iat Dátninus iiobi£- hac , wonécur giádio , de 
fame 9 Scpcfte ! qui ati» 
ttm epcuus fúerit , 8c cum fecuadúm ómnia mi* 

Tabília fuá*, 8c recédat á 

flobis. £tdlxit5«veiníaS'ad 

m : Sic Aicém Sedtfc» : 

Hzc didt Dómiaus Det» 

I^^ : •Ecde'ego-oocwe^ 

tan vadá belliv, quasin m¿- 

nibus ^éftf is ^om *r ^ 4ui* 

DOS vos>pti^nám «Mlv)eMÍim 

WmBabylófiíK^ ^€MÍ* 

«ecK., qui <Siií¡<kr(t vos in 

circiatu murórum : 8c con« 

S^egáboiea én métiio dvi* 

tátis hujus. £t ^«bdilábé 

ego vMrífi tnaiiu ^%x&»^ i 

«in bráchjo fbrti , 8c in 

^tt^y 8c in indigruatiéne , 

«in ira grandi. Etpercií- 

tiam babkat6<es civitátit 

Mus« h^SmhMS 8c béaiM 

pcAiléntiá magna morien-* 

tur. 

$*Ecc»die»v¿nient. ni* transüimm ad i^hakiaeos t 
quióbodenc vos , vtvef. 
& ersc ei ánima fuB 9 quafi 
íjpéiiuni» Pófui cnim fá*. 
oftfm meam liiper. oivitá* 
tem banc, in roalanii, 8c 
non in bonirní, ak D6mU 
ñus : in manu regís Bd:>y«. 
lónis dábitur , 8c cxiSytc 
eam ignL 

4 i;i.In diébns illisw ^a^. 
LdSiú 4Íj* 

ET dómui regís Jnib : 
Audltt verbmn Dd. 
mini , domus David « haic 
dicit Dótninus : Judicite 
mané judícium , 8c erúite 
vi ofvpKÍTum de manu caii* 
iumniantis : ne foné egnew 
diácur ut ignis indigmU 
tio mea , 8c fuccendátur ^ 
8c non iít qui. extiisgbat ET p^H^beecait -Báml* ^optex malímtn ftudid 
itot !Í'.4abo SedeeÜA nün veilrdrum.r Ecce (fefgo 
i^^ luda^ &' &iv4]p eias; ad te bebitatriceni vcilTii 
íólíáx atque^ campeáris, 
'a&t Dóminus : qui dícitisi: 
Quis ..pcrclitiet nos ? 8c 
quis iüicdiétur domos Hoil 
tras ? Et viíitábo fuper vos 
iaxti ÍTu£lum ftudi¿nij¡ñ 
vkStéétvm <Üidt/Dóminus : 
8biljl:cendBih igíiem in ¿rita 
knvs i ñítéftifQtáimiónktíiM 
inioicci&itu^iusé . ^ pdpuluKn.ejus , :8o ani 
nereüñi -ÍBrit in «vitdtc 
«cáijeftc, 8c\eládioi, 8c 
«nie, in 'maiia Natóicíwík 
flonofor írejis Babyitftiifc», 
^ ^ manu tkimioóanini íeói 
f^i'^intffáhia^qi]aiéfl& 
tJOBt á>fiiiwm'i«érumiv-iBt 
Wtó tiéj; eos ib .dre: gkídii I 
« ««m flefténir ; ^eqw 
f^f^ctV iw ¡mifeiiiiuitia:» dby Google .fi)&R I A . S fí ^ T; A. : fubibust m Jacnm , .¡n'qd6 . JM Jeremía: Prophéta 

;Udivit kSaphatías' fí# 
lius Mathan' , ¿c 
Gredelíasfílius Phaí^ 
¿ir 9 & Juchal filias Se- 
kmi> , & PhaíTiu: fílius 

gelchis y iermóneSf qiiús 
rmías J(H)iiebácur adxjoao 
4^m popuUim, dicoiis;: Haet 
dicit Dómtnus : Qtiiíi¿uiv* 
que^mánie^it «o civitáte 
bac 4 ' m6ri¿tiir gládio ,1. Se 
lame , & pefte •: uui aiirem 
profúgerk sd. Chaldsos « 
uivet* te ^rit áaima eius 
foípes 8c vivens. Hsc dicit 
D^iaus i .TiadendQ:3tra- 
détur cívitksvhasc úii manu 
cx&chtts regís Babyl^ni^^', 
8¿ cápkc dam. £t dixéruat 
principé^ regi : Rogámus 
Ht occidátur homo ííle j: de 
kid'iílria eiiim dilTolvítmaf 
ñus virórum bellántium ^ 
qui reman lenmt iaxivitáté 
bac i & maaus umveríi pó^ 
piiii y loqueas ad eos iuxd 
Yerba haec : sÍ£|uid¿m homo 
ifté noii quíerit paccmpóf 

Sulo buiC 9 &d liíalunidEt 
ixit' irex Sedecías : Ecbe 
ipfe in tnáiubus veílriáéftl 
neceiiim fas eft regemv»^ 
bis qiüdquam negare. 
Kt«<£cce>nos..p2» . . 
Leñio ij. 

TUiéninc : erg6 Jere-f 
míadi , 8^ prójtícé^ 
niht eum in> lacum MeU 
cbási fluí Amelecb { qm 
erat in veílíbülo cárcecisii 
& fiá^iiiréruut.JB/emiiun nonrciat aauav&d lutum : 
cbícjsndic itaque Jeremías 
ia cc«num¿. Audívit aucem 
Abdératlech J£tbiops vii 
eunúchnsf qui erat m domo 
regis , quód -miñírent Je. 
reuiiam inlacuni : porro 
tex íedébat iu porta B«a- 
iamin. Et egr^iliis eíl Ai>- 
démelechide doriio re^Si 
& locútus >€Íl M regem « 
dicens : Dóitiinie 'mi rext 
lóa^ef^ruatyiri iíli'óiimia 
quiaeumque pearpetrárunt 
cbft'tr&t Uereriiíüm prophé- 
tám 9 mitteotes eum in b- 
cum ut moriáttir i6i Bime t 
Qoii Smt «niiQ panes ultra 

\ í;¿. Dpmiaits. ri»» 

PRascépjLt ítaqiic rex Ab* 
■démelech áEthíopi, flir 
ciaíis 2_TfiUe c^cum bine 
Uigiata'viro^^, & leva Je. 
remíaxn propbétam de lacu 
ántequam moriátur. Af 
fpmptif ergb AbáéftKloKh 
fecum viiris> iatreflus eft 
doiñúmrresisiiqoaíjertt^ 
cclláuQ.¿ &'tiilitind¿ v¿» 
jtenes panáos 8c' antíqi}a t 
qux cómpucnieíami &iljhf 
mlñt ea :ád JeremianL m 
kcum per fiiní/cttÍQSií{)izit« 
qaé. Alidé^elech (JEthiopí 
ad Jeremiám : Pone vete* 
tési pannos i i & i baec: ícii» 
& (lósrida.lubi cébhq xoát 
Ruu^f.tuánioi «..8c íiiptf 
funeáj: LÍccit crgd' -Je^ 
mías líe ; 8c exttakénmt fe 
jDemíajo.fünibttSLt 8f edux^ 
ruat dby Google 3ahtu»MUi/km:W^f9Ík E^ipkmiáln. 40» Uteumüelani': maníit 
B Jisremíavitt v«ál>(ni| 

i km: fiitéatum¡fii iiM¿ 

de Libro íárutíkf 
\ufOfiáo U^amini* 

rJetUttOa PMnMia. ) 

■"í!;¿ ; Cap;. 19* 

Uto nono Sedéete 

t|git^ JNfti mealii 

(Mcámo / venvi Na^ 

. & «ffiiife cM^rcitm 
I^JtnHMeniratobíl. 

nano Stfáicfetf v^nfft 
^ <|íi¡iicí metifis 

- tfftdVitl^ Et MIL 

>»áflct ik>ti' sedeóte 
lllttbr, de <HfiiMl'vkí 
í r HiflEiáilHít ^^ k 
Hiof ' ly&Ékv d({icU 
pcíf 44tlfaKl)on;ii W- 
^ » 8( per portam- V '^ttsí 
^ififer «too¡r»iiáro6^ Se 
líimstA^tíai (kferti. 
eft iMititat eos 
CMdaetímm : 

^bcáiÁíl^ folitüctíote 
' a«(Oi^ , ^'captMi {Si Jim de S a M ü M « 
9im* fiáiuñtuf é m* Npé^ 

Í93ÍO fi*t 

ET oodatt rex fiabyld^ 
nis ft&iós Seikcátf id 
R^laiha , m óculit eft» } 
8c ottmcsnébüer Juda occi» 
dit rex Babyldntt. Oculot 
^o<^SedecíaB érüic : 8c 
viiixit eum compédibut in 
duc0r¿tíir íh BaUyféncm. 
Dofflum'qDoqqe rtgi», 8c 
iótíMKí vutgi íbcccimntt 
CteMni iácii^ 8c miirtini 
JenUálaol lubvertlrunt. JEc 
fdéqmas pópuli « aui fe« 
fOáimfinr in civioíce ^ 8c 
péfñigas, i|ui:tnni¿i1sffNralit 
Hi ttttti 9 8( fupérflilof vCA 
fí 9 qní remánferant , tvioft 
Mlir Nabiisardan< maeifter 
hníUvBniiia fiabylóneoi. £c 
dr dkbe páupcnun « qui 
¿ib» pénitús habébant. • 
tümlítr Nabuxardaa inagi£ 
«tv mílitum in «erraJuda; 
4c d«dít «w víneM > 8c 6if«- 
«ernate ía dje illa* 
LeBio iiU 

PRaicéperat autnit Ná^ 
bucUodéHofor. rcx Ba«> 
l»ylónis df Jeñmia NabU- 
S2(fdatt magíílro nilintiii^ 
dlúei» : Tcik Uhim 9 & 
t^Oife IbptT euiii ócukt 
tuos t mhilque ei maU £if 
«feís : fed y ut voldeirit • tíc 
fóctaís ei« Mifit ergó N»- 
bAtacdaii ppfaicaps mtlitiBr, , 
St otitíie^ opcimáfies res» 
Babytóntt tít^tvmt , 8c 
tulértur JcMmíaiB de vt£. 
tíbulo-cároena y 8t tiadh. 
F. S dby Google 41^ . 1 IhmiíttfiS^úitttAíW JEpi¿hankmé éénitít edm' ^odólíx . fílio 

Ahíbain fíüi'Sapfaán m ii^ 

trárd 4n domum 9 ¡Be habí» 

táret in piípaib^ L 

' ' V Ii4í xMagnificatl ; ; 

i Arki «f» C. Nódi timérbv 

f^rve meus Jacob 9 ák Dó^ 

ihinus :'quia tecum-iego 

fum. Jerem. 46.' . 

' Ordtixfi utinfiúadl0au^ 

. DOMINtCÁV. 

/ fPoíliEpuiluuiiam.. 
JAT L 2fOCTr¥RN0. 
' De Jeremía Srophéta. 
• Le3ioJ, 3 . . iGap.. 4».;, 

ACceíTérunt omn^ 
príncipes bellato» 
rum ,: & Jomando 
l$lia$ Caree, & Jezoote 
filít»^ Oíaíae»^ &:rélii)upni 
vulgos: lán i(arvacUíé(u¿ aj 
magnani : di&ruat^uiíiad 
Jercmíamjprophétaní:^ Car 
¿át orátiornoltra in Cbhft 
psCtumó^: 8c óra'pfó no»- 
bis ad Dóminum Devim 
nium pro univerítf relíquUs 
lilis y quia dereli^i íunw$ 
pauci de plúribas 9 ílcut 
¿ciíli'tuinos intuentúr t 9^ 
«nnúntieo.'nobis Dóminüs 
Deus tuusiviam #fper.c¿ií^ 
pergámus , & verbtím .» 
quod faciámlis* Dinii aU<- 
tem ad eos. Jeremias : pro^ 
phéta : Audivi : Eccc egp 
oro ad Dóminum Deum 
veílrum fecundum verba 
veftra. Omne verbuni> 
quodcümque jefpóndetir 
ihihi 9 indicábo vobis : nec 
celábo vos qiiidquam% i ¡. :Le3io He :^ • 

eVm : aiitem . cánipléti 
eíTent decem diea.^ íac* 
tum ■ eíl verbuHi ; D^íjú 
ad Jetenvíam. Vocavitque 
JAhanáKi füium Cáret » Se 
9mnes príncipes bellatd- 
niinv* quí erant cumeo. 
& iifíiverfitm p<^ÍUffl a 
mmimo uífpak ad m^gnum. 
Kr ¿ixit-adíCMb'^ flafc di-. 
citsEMmiatisjQ^eóf-jIúaS 1 
ad>^imitv miTiftiv.mei ^ 
prottéruerem;; ni¿res ni- 
traa in pQníileaueius ^.Si 
qúiefcentesi manj^tb la 
tei^^hact aedifíftibo vosj 
& non ^éAmapi ::plaati- 
bQ.9 8c nottdUveliw - W 
eftim 4Hacátils fian fuper 
fnak>'quoídfeci vobis^ No* 
íírj?. timíre-ii' f^ciq rre¿í 
Bábylbab»^ 9 : quemí vm V^- 
«idí foiipidáitf : qolíteme- 
liiere mxm ^ jikxtJD^^ 
jijis /..q^vQ^cumiun 
<ígO 9 .üJt lalyos vos wwm» 
íl-éniam de manu ejl^s. Ec 
dabo-Yoils ,mifeiÍQÍKÜas > 
&,mire]^CMri veAii , & har 
bit^e. vos: fg|;jain /n ten? 

X» l.^iteinfrtixéritif.v^P 
O, Non habitábiíBUf..w 
térra i/b ,nefí aHd^jus 
vpcem.Dómiai Deinouní 
idicent^s, : eNepíq»^ » 
M ^d'ttrram ¿BypW^Pff 
géittusi^iuW . non , yw^oj- 
jÉu$..belJi|fn,,:& ejapgo- 
j»m tjibip nQft audiémw I 
8( fwwBLinotohJfeAtfW dby Google Dúmitdcá qúintd pofl Epiphañtam. 4,^ 

flws : & jbí habitábimus* tur unufquifquc á ria fui' 
mala ,&poeníteat me malí, 
C «ye , quiefcam á malo > 
quod cogito faceré eis prop. 
termalítias ftudiónimeó^ 
rum. Pulchré ftat iir atrio Proptcr hoc nimc audíte 
verbwm Dómini- reliquia 
Juda : Hac dicít Dómí- 
fltts exercítoüm , Deiis I¿. 
»eI;Si pofuéritis fáciem 
veftram ut ingrediámini 
n.mi\m , & intravéritis 
w ibi habitétií : gládius , 
suein vos formidátis , ibf 
com^rehéndetvos iti térra 
Agypti : & fames, pro 
«I]¡a. elbs foUkiti , adi»- 
«bitvobisin^gypto,& 
mi.monémini. Omneíque — ••- - •1':"*.*' ti?* «r atrio 

atquc veftíbulo Templi D<5. 
mmi , tir per occafíónent. 
orationis Dómini , & ado- 
fatidi éum , fermónes Pro- 
^Htít audíre cogantur. No- 
h , mquit , fubtráhére ver- 
bum : licét trifte íit , licér 
adversüm te áudiéntíum 
rabies concitétur , tamea iame , U ^íVe -: nullus de «líni fabentís imt)érfljm. J remaiiSit^.nec effü- 
fwtafacientahSquódego 
weram fuper eos. ' 
?2- Ecce dies véniunt* 

¡^ILNOCTÜRNO. 


Ecce dies Vénieñr* 
Iseñio V. C^ I fórfitan , inquit, aá- 
jP diánt & convertantur, 
Verbum ambíguum , fiSr- pV r '^*'-' *^'*^^» verb til ycap.%c. Leüióiv. ttoftrojlóquitur aíFcaJ : ut 

Ik^'n^S"/*"' '^^'?]^r }íí>«?nmhotttinilerv¿nirar* 
k^f^fi'T ^^'.- *^.^'"""^ i "^ expr*fci¿,u¡a 

faceré qmd , vel nonfácire 
cogatur. Non enim ex eo 
quód Deus fcit futiírum áli- 
quid , idcircó furtírum eft 2 
led juiafutiíruni eít, Deui 
liovit , quafí praffeius fu- 
ttirórum. Et tamíín ície^ 
jtom juxta hunc eiimdciii 
Wrem/am : & ñ malqpra^ 

Sij ^.prmcípio regni lóa^ 
KJm , fila Josías regis 
.- Juda, faétum eft ver* 
««miltudá Domina, dii 
Jfw: H«c dicit DómU 
!"? : Sta in atrio domús 
i^ommi , & loquéris ad 
omnes civitátes Jud», de 
fibus véniunt ut adórent 
"¡domoDtoini, univer». 
IOS lermónes quos ego man- 
5?^J.tjbi ut loqnáris adcof dby Google EiUQtbmc fiap«r bis ^sm Hornili» fónOi Aotoftíd- 
Síí^ca DoUí citu^ fij^t ^ Oa vei/^feir^JETorti^^ ^eimuSS. 

^i»m ,. & pro boni^ m^l;^ f*~t tiémhunis^CQgBÓ^ 

íoí^t. ^ •'» vimüs, f0itim,.di» 

Vln la di¿bus iUb* } i^ kitiü^ ki Eccláíla & boncft 

££CÍÍK^ i(/» 8( malo* % quod í«i>^ díd- 

T d«m 44 eoft ^jHm ñus fnjmemum&pákaBb 

Í4«mb ame t«ai^sid¿ferat 

^rearn ,. tdkre£ páleam: ül E ^.. dÍ€ÍtDkSin4ilMfi:SiiiáM» 
9udiéritis xm ^ mr arabulé?^ 
tis iu legie mea qjuatTi dft^ 
vobí« 9 ut au(Ufitisr iérwif: 
i^s feífvórum neiSrumPro-' 
l^tárum I quos *c^ mUi 
ad VQS de noae confurgeo^» 
& díngeASf & noifi audUlisi» 
0¿ibo dojBua iftam ficu9 
Silo «& utbiem hao^. dabc^ 
VI ma)ediaij9n99» cunáis 
géntibus terrae. In nQftr^ 
ergó pófii;Hm^ft,l|oteftáte , 
Tfrl fíiosre quidí v^ itíiíSí f^ 
cejre : ita dumtaxa^ utq^id; 
^id boni. éperi^.yókuñuF; 
«¿l^tinius iL eaüplémus'r ad 
peí gritiiun refefámus « 
fhui jtixiá Ap^olu^i. ^dk 
Áobis^te velle {k |h»:íií4 
Ceíe. '. 

j^. AdinvinijE. )«$•. 

t^^ílio i&n&i EvangeUi í«> 
* cundvtDaMatthaum- 
" LiBiavih Cap* 15* 
Ji N yia.témpow ;, Pará- 
X bolam pfopófiík- wrb» 
^us;x piceos '• Sünii^fa^ 
xuia fíd rfpnum coelófuál 
Jbáinini q^if (uminánt ho^ 
;iurxvlemeo ¡a 9gro Üm^ & 
•féliíSUi» . - - . ' U^Hira ^ tókret ia área: 
quod<eo»in tdloret:, íniidr- 
«eo non habábiiv Véniei 
veatüácor (uii: dividkt oUf 
los a. bonb. £rít ¿cia«ijcor<* 
pocáUs feparátio y ^(uaun 
ntt)d6ibinfilis pnaetfádit. A 
mal^ QOf d^ 6aip«r disbn" 
gímkií:r ad tüm^ns cattti 
Ci^cpi^f ^ copuléoiml. . Nce 
tamen ñi^igciites &m. m 
CQWlítod» Tefli:ís ,L ai ctt- 
ram fcílicét veftram que» 
qttoim^dó pamiiéntñ)!» « 
íBon^ndo ,. doeeodoí, hot* 

n* SimJlefaaHoreftfeg. 
minl'coei6runi Jt^miai quí 
"^^ Slminávk bootrm íéncn 
iit ag0Q 6x0 : cüar aste» 
áoomeaí h4inincs « ioi- 
i^MS( AiMt ftminánc mzá^ 
mah ]^< Ad iiná^iiiera fim^ 
UiaUáiis fiia!Deiis.fédtiió* 
iBÍnem ; inyídiá autem diá» 
boli^ijnors tiii]!ohítifio& 
btan uriáruiB..^ Scflduá* 

irvCóbtur nndis non te 
JL# micnlat maius di noa 
«oni&ititt r 8i ¿^edttgiBs: yGooQle ¿eobo ¿r» 

QUi ¿nkeúmt tmsti- 
tem 9 \^okt cantil 
«eni( & quíáMs víolatca* 
ritátem « quédlibct mac- 
num hábeftt^i^ níhil eft. 
& linguÍB kónoonum tecfui- 
4Mr •& AngeldruniH fi iciat 
lóinaia íacranienta , fi hái- 
beat <ocnncta -ñáern \xt rnoo^ 
tts txánsftrat , íi aübüsnüt 
tima» íiui peupéribts ^ £ 
Corpus fuum tradat ut áiu 
deac t oai i támn aumm noa 
iiábeat;iiMeft, nüiU ti 
fnrodeft. Univcría inotüi- 
«MT íhImbé^ 4ui>finiiiiáUiid 
qiioQiKve¿nt«(cáT»r « «o» 
haioet. AnpkiMsiiir ín^ 
Que camáttm ^ ifaideMOi 
Aivái% UBitátem fpíhtáski 
víncDk) pacis. Ncña nos fe* 
(kicaiit^ai carnáUter intll- 
JigBirt • & coi^álem ft- 
«Muratimem ^iemts i éh 
¡Kcciéíitt ürumiiMh t<no 
<»t« 'di«4ÍI¡i rpitiAiji «wrt. 
iégfti ftparalitu^ Per tO- 
ffum enlni «uAMum femiw 
nánmi^n foon«m Amuii. 

i;t. M2n»t Fiütishdim- 
nis Affg«4Dfi AléK s ^ cófll- 
CtAt eoc «ui ^iunt íhÍu 

t Juní iuig%iiM íieut M 

fé StííMn ^ (mpiínH ytkN^ 
cébilt í>6u$ , 8c «Ml^^tlHW 
itis i^ tune trit* * T***^€^ 

t^4 Scckfé $. 

Siij cte^ ooM conícntire. Cooi- 
tnomcábir qumpé.» quand^ 
£i3o «tus «oaínrtiam vo^ 
hsDxám vel approbatiónis 
adíútigkur. Hoc eigó nos 
ádmorisetts átfAñioikxt t «k : 
Nolíce commaxúcáre opé- 
dbos inümao^iis oend>rá- 
wam. £t t(uia ^arioa crac 
aon ciMiáaatíft 7 i¡ fequa- 
(étMT ncghgéntia difd)^^ 
am : JM^ps juiean. m«> 
qnfc, S^ndargúite. Vidétc 
^uemidmodjkm utrumque 
coiaplexiiscfi : hfclitc coni- 
lannioáre ; mx^ autcm 8t 
Kdasgili«e. Quidtíl^No^ 
Uve romoiamcáK 1 Note 
CDnfbtttíre , JiúUce laudare i» 
aoUceopprobáre.'Qiiid eft^ 
Magia aatiem Sciedargiüael 
Aepnebíndite ^ corrl^ite ^ 
coenéxe. Deindé in ipA 
conBdióne velcoeicidoae 
«ikaónim i^eccatémni ca- 
^ivadam «ft ne fe extoUat 
quiálaeiuai cónr^in Mtt. 
que ei)g6coiifeiKientec litis 
malis , ut appirobétis; ñe- 
que ntgtigen«es « ut non 
arguáiís-; ñeque faperbien» 
tes , ut iftMtanter arfuá- 

VÍB. 

1^ Xiaáma^ftlü Anc <n^ 
ottaM ; íAilttícuií aucem q«á 
nminávit «a ^ «eíl diábo*- 
liau '*' Skut ¿oliiifiimiifr «i*, 
l^nda 4c 49111 coftrbohinrrur^ 
ík erit In toníbmmatkWie 
lacnlí. ](^« In diem pe)'diri<k 
nis fervátur makis , 8c al 
diem furóris duoétur» * Si> dby Google 4X4 FirM fgCMtád HBb^bfiüsF.póJl Epiph. Tíh bonum femen feminaíli 
in agro tuo ? undé ergó ha- 
het zizánia % £t alt illis : 
Inimícus homo hoc fecir» 

Oratio. 

FAmíllam tuam , quas- 
fumus^ Dómine con- 
tinua pietáte cuílódí; ut 
4iuae in fola ípe gratiae eos- 
leftis innítitur, tuá femper 
.protedióne muniátur^ Per 
Ddminum. 

Ad Magflifícat«r 
i Anu u g* Cdllígite pri- 
mñm zizánia , Se alli- 
gáte ea in feícículos ad 
comburendum ; tríticum 
4iutem congrégate in hór- 
reum nuum* matth, i «• 
FERIA SECUNDA. 
. De Jeremía Prcphéta. 
• LeBioj. Cap* 4}« 

FAdum cíl autem , 
c¿im cbmpleílét Je- 
remías loquens ad 
4^pulum univerfos fcrmó- 
jnes Dómini Dei eórum, , 

Íro ^uibus mííérat eum 
)6mmus Deus eórum ad 
illos y ómnia verba hsc : 
.Dixit Azarías fílius Oíaíar, 
.Se . Jóhanan fílius Caree , 
Se omnes viri fuperbi %, di- 
cenres ad Jeremíam : Mea- 
dácium tu lóqueris : non 
miíit te Dóminus Deus 
jioíler y dicens : Ne ingr&- 
.diámini ^gyptum ut ha- 
bitétis iUk. Sed Bañichf!- 
Jius Nerías íncitat te adver- 
siim nos « ut .tradat nos in 
maniu Chaldasórum y ut 
.ifftcirni;iat nosi Se tradiíci fáciat in Babvldnétt. Et 
non audívit Johanan flOius 
Cáree^v & omnes piíocipes 
beliatórnm > 8c univerfus 
pópulus vocem Dómini 9 
ut manaren t in térra Juda* 
: j^» £cce nos. pi. 
LeSio» ij* 

SEd toUens Jóhanan f}^ 
iius Caree y 8c üniveiii 
príncipes iieliatósusif uni- 
verfos reliauiárum Juda i 
qui reveríi fuerant de cune* 
tis Géntibiis , adquasBe- 
rant ante diíperíi 9 ut ha- 
bitárent 'm térra Juda : 
Viros 9 8c mulíeres 9 8c pár- 
vulos 9 8c filias regis , & 
omnem ánimam 9 quamre- 
líquerat Nabuzardan prin- 
ceps milítiae cum Godolía 
filio Ahicam fílii SaphaO) 
;8c Jeremíam prophétami 
& Baruch fílium Nerías. 
£t in^reífi ílint terram 
.£gypti 9 Quia non obedié- 
runt voci Dómini ; 8c ve^ 
nérunt ufc^ué ad Tapbois. 
j^. Dómmus. jia* 
Leñio iij* 

ET fadus eft fermo Dó- 
mini ad Jeremíam itf 
Taphnisii dicens : Sume 
lapides grandes in manii 
tua 9 8c abícondes eos ifl 
crypta 9 qiue eíl fub muco 
latericio in JPprta domús 
Pharaónis in Taphnist cer. 
4iéntibus viris Judaús : & 
dices ad eos : H«c dicit Dó- 
minus exercítuum , Deu| 
Ifraél : Ecce cgo mittaní » 
8c aíTiímam Nabuchodono* 
for regem Babyl^oU &<« dby Google feria tttUA BehJhm Vé^péjtÉpipK. a^í 

cárrflit , S frfcnt utYdcrífí. 
^nsnt t'Sc cóltrent deoí 
«IMnito f *fq)liMi'.éeit»iébant 
A(^l|Tj«i8C'<06s:»Í8c-'Patré 

^5/.^, i. .•;> r\ n-ni?: • * 

miñus- «keitítttum ^ 

ditt.iiiatQm' otande hoc 
t^rntráí^illia» Veftru^^ 0( 

«M^m -^ prdvcittlnt<»''ifi¿ 
iii)t^ifibils:tninuull« (Vef- 
dráMÉlt^íaOtifeandd diis 
«ttéiáün teyraXgyptU ii^ 
Í|ftal>Ni iiigrlft cílú ut habi)^ 

^ ^il iiv «iiak4ietí<5nem;^ •atrjicMaa 
throíntíÉi eíus^iiperlápidí 

ígnenl íi|><idhifé^ 

cónteret ftátuas*^llHllSll<$d. 
i» , *ms-«hP3ii¿ 4*fa 
iE«ymitv8e»^á^dbra deó- 

- itu EcM dtes 1 vÍHiuiit* 

-^r >iniiaiii ad ^mnes* Jtt. 
«di , qut liabKábant in 
?«w:«¿yptt , habtcaAtn 
w Máí|gdal<>5, , u in Ta]xK{. 
«tt ) &únAfemp|l¡s r SCÍA 

^;tüiiiii^rOii()éiírad:'V«« 
^HMUiiOttiiieiiiaiiim iílud^ 

'?"; > (k(|i#M> «wifitt ucbes 
^dá;^;«s¿édeftrae'íuift 
■Wdün^.Sc ndn. féhim^tii 
-*?binltor r iiiDpk« malÉ. 
>i^p quaoití AoérutiVittit . ^m^ ¿ppitibiiiimi tunñig 
•flittibu» terral') Niimquul 
•il4íti tfllSs mata patrum 
i^ílrórtfm > & mata retom 
Jhida , & mala uxorum 
ejus , & mala veftra , fil 
mala uxórum veftránim » 
«&¿ fecérunr jn térra Juda, 
&. Ib regiónibuc Jerufa- 
lem 1 Non funtunundátl 
íifcpñ ad ditrm Haiic! :& n6a 
fihiuérutit ', 5c noh bnbil* 
ilavéhíiit 'in- lejge Dómint , 
ttl ia praeceptis meis ; quas 
Áhti corám 'vobis 8c coram 
fiáiribus véílrisi 
Jli. In díébuf* n)* 
LeSio iiji 

1Dc6 JiarcidicitDómInut 
lexJBvdtuiim ^ Deiis id 
S IV. dby Google jR^.mf!atkMmfia9/i ibmp^ liim.; Si 4(fB«mni>infiii» 

quias Jud« , qui ipoí\jkim^ 

tur terram ^Emti^ ^]^- 
bitárettc tl^ ^/Ajc^finntii- 

f adifift?i(^«)éa¡9 jfc.«i^ 

mitiíojixf^ aihoiimnaiM]» 

JEffmi wnlÍÍeiit¿KU]|ÍMb r^r 

fUwf d^ Hmum 2u4lf <^ 

átfkl«AtUKÍ»in)ST9 ^Qfpxk 

káhbxot íM ^fiofi rever jkA. 
xtir^iifiteifúgditnti; 

i>». f emmía^^mphida. > ; 

lór- J rbum D^mioijifl Jíft- 

citum Pharádnit NfieliÉf 
te^h.JEfffpá.l Hiii.HB-at 
luxrá íluyjnm.fiBphráten in 
diárcatetfi4 Moúm étüift" 

v: 2 
. ;S vfrJtiilíOyJs/t i, ' h 

míam prophétain » fiqíe 

bgcta^ll$r<»JMXaMl^ 
n» ff ..« percul^uili iv- 

-Stgip^j M 9iti»ruift|a- 
•cil«iiiM48dii)o't«^& liio- 
üi^t ia^JíbAiplM 9.fcd» 

fRMpKrii XA^HíÚaiUmé' 

,iiu0tit£ilowrmr«oQú)Mii^ 

g|qteyM»it*|tfén|Élijttfi««i 
^•rtámfbr adipópiílurt. ñttf dby Google fW&f ftánttl VíMmíw ^. ptfi £^]l. ' 4i7 4b; IWli^áu^ )i«« 
íeBié Uj. 

D&dt Déiitintt* «ttvd¿ 
tttum , Deas IfrMFl t 
Ecet ego vifitábo fapcrttt^ 
maütam AlexandW* « St 
itip«r Pliaraóftem , 8c fih 
tocñr Agypttttt , & ííipcr 
úom tiut , 8c luper regti 
^itt t 8c fuper Pliaraó* 
nem y Se fiíper eos i ^ 
tenfidimt in co. Et éM^ 
«os in Maaas qujeréntHim 
étúmamtérvan « 8c in ma* 
m» Ndbttckodófioíbr regk 
BabyhSnis , 8c in ffümus 
fervómm ejus : 6c poft karc 
iiabitábicur ficut diébus 
príílinis, aitDóminus. Et 
¥3í fie tímeas » fefve meus 
Jfl^ 9 8c lie {>áVeas^lf- 
ImH : <(iiia ecct ego faivum 
te fáciam de kíneinquo « 
8c /emen tüum de térra 
captivitátis twe : 8c rever- 
tétur Jacob , 8c requlef- 
ret , 8c proíperábitur : 8t 
tión erit qni cxtérreat eum. 
Et tu noli ttitiére , íérve 
ttens Jacob , ait Dómi^ 
nos : qnift tecum ego ílim , 
quia ego confiimam cimc« 
tas gentes ad tiuas eíéci re: 
te vero Aon confdmam « 
ftá caftigábo te in ñidicio ^ 
%iec quaíi Innocenti par- 
titm tibi. 
Kt. Ecce dtes véniunt. tt <• 
FERIA QUINTA. 
De Jeteffl(a Propfaéta. 
Leciio /. ' Oap, 47, 

QUod-fañumeílver- 
bum Dómini ad Je- 
rtmiain ptopkétam cottfii P>áMtínMi inte* 

Siám percüteret Phárao 
axain : bcc ékik Dótn'u 
nuS : Ecce aquí» afcepdnnt 
«b Aquilóne , 8t erant quaíi 
foiteni inundans , 8c opé&> 
lient terram « 8c pknittl- 
dinem ejus 9 urbem 8c h^^ 
bitatóres eh» : clamábuik 
luSmines, 8c titulábunc om- 
nes Kabitatérei terr» ¿ í!it^ 
pitu pompae armórum 9 8c 
bellatónim ews, á cóm- 
motióne quadrigárumenttt 
8c molrttudine totúmtn tU 
1ÍU9. Non reípex¿runt na- 
fres fnios mánibus diño- 
latís 9 pro adventu diéi 9 in 
quo vaílabuntur omnes 
Pbilíftfaütn 9 Bc'difiH^ábmflr 
TVnis 9 8c Sydon cum dní- 
na>U8 relic^iis auxflü's íuij. 
Depopulátus